Doxagamma 4 mg depottabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

12-09-2019

Aktiv bestanddel:
DOXAZOSINMESILAT
Tilgængelig fra:
Mylan AB
ATC-kode:
C02CA04
INN (International Name):
doxazosin
Dosering:
4 mg
Lægemiddelform:
depottabletter
Autorisationsnummer:
34332
Autorisation dato:
2002-09-30

5. september 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Doxagamma, depottabletter

0.

D.SP.NR.

21620

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Doxagamma

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver depottablet indeholder 4 mg doxazosin (som mesilat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter

Hvide, runde bikonvekse tabletter påtrykt

på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Essentiel hypertension.

Symptomatisk behandling af benign prostatahyperplasi.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Den maksimale, anbefalede dosis er 8 mg doxazosin én gang daglig.

Essentiel hypertension

Voksne patienter

Sædvanligvis 4 mg doxazosin én gang daglig. Om nødvendigt kan dosis øges til 8 mg én

gang daglig.

Doxagamma kan anvendes som monoterapi eller i kombination med andre lægemidler,

f.eks. et thiaziddiuretikum, en beta-adrenoreceptorblokker, en calciumantagonist eller en

ACE-hæmmer.

Doxagamma, depottabletter 4 mg

Side 1 af 12

Symptomatisk behandling af prostatahyperplasi

Voksne patienter

Sædvanligvis 4 mg én gang daglig. Om nødvendigt kan dosis øges til 8 mg doxazosin én

gang daglig. Det kan tage op til 4 uger, før fuld effekt opnås.

Doxagamma kan anvendes til ved benign prostatahyperplasi (BPH) patienter, der er enten

hypertensive eller normotensive, da ændringer i blodtrykket hos normotensive patienter er

klinisk usignifikant. Hos hypertensive patienter behandles begge tilstande samtidigt.

Ældre patienter

Samme dosering som for voksne.

Nedsat nyrefunktion

Da der ikke er nogen ændring i farmakokinetikken hos patienter med nedsat nyrefunktion,

og da der ikke er nogen tegn på, at doxazosin forværrer eksisterende nedsat nyrefunktion,

kan normal dosering generelt anvendes til disse patienter.

Nedsat leverfunktion

Doxazosin bør gives med særlig forsigtighed til patienter med tegn på nedsat

leverfunktion. Da der ikke findes klinisk erfaring fra patienter med svær leverinsufficiens,

anbefales anvendelsen ikke til disse patienter (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Doxazosins sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt.

Doxagamma anbefales ikke til patienter under 18 år.

Administration

Doxagamma kan tages med eller uden mad. Tabletterne skal sluges hele med en

tilstrækkelig mængde væske. Depottabletterne må ikke tygges, deles eller knuses (se pkt.

4.4).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1. eller over for quinazoliner (f.eks. prazosin, terazosin).

Patienter med ortostatisk hypotension i anamnesen.

Patienter med benign prostatahyperplasi og samtidig obstruktion af øvre urinveje,

kroniske urinvejsinfektioner eller blæresten.

Patienter med gastrointestinal obstruktion, øsofageal obstruktion eller enhver grad af

reduceret diameter af lumen i mave-tarm-kanalen i anamnesen.

Patienter med hypotension

Doxagamma er kontraindiceret som monoterapi hos patienter med enten blæreoverløb eller

anuri med eller uden progressiv nyreinsufficiens.

Kun ved indikationen benign prostatahyperplasi

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Information til patienten

Patienterne skal informeres om, at Doxagamma depottabletter skal synkes hele. Patienterne

må ikke tygge, dele eller knuse tabletterne.

Doxagamma, depottabletter 4 mg

Side 2 af 12

I nogle depottabletter er det aktive stof omgivet af en inaktiv, ikke-absorberbar skal, som er

udviklet til at kontrollere frigivelsen af lægemidlet over en længere periode. Efter passage

gennem mave-tarm-kanalen, udskilles den tomme tabletskal. Patienterne skal oplyses om,

at de ikke skal blive urolige, hvis de af og til ser noget i afføringen, som ligner en tablet.

Gastrointestinale sygdomme

Der har været sjældne rapporter på obstruktive symptomer hos patienter med kendt striktur

i forbindelse med indtagelse af andre lægemidler, der er formuleret på samme måde som

Doxagamma depottabletter, dvs. med en ikke-deformerbar skal og med modificeret

udløsning.

Unormalt kort passagetid gennem mave-tarm-kanalen (f.eks. efter kirurgisk resektion) kan

resultere i ufuldstændig absorption. På grund af doxazosins lange halveringstid er den

kliniske signifikans af dette uklar.

Behandlingsstart

På grund af doxazosins alfa-blokkerende egenskaber kan der forekomme ortostatisk

hypotension i form af svimmelhed og svaghed eller i sjældne tilfælde besvimelse/bevidst-

hedstab (synkope), især i starten af behandlingen. Det er derfor god medicinsk praksis at

overvåge blodtrykket ved behandlingsstart for at minimere risikoen for ortostatiske

virkninger. Patienterne bør informeres om, at de skal undgå situationer, hvor de kunne

komme til skade, hvis der opstår svimmelhed eller svaghed under behandlingsstart med

doxazosin.

Brug til patienter med akutte hjertelidelser

Ligesom med et hvilket som helst andet vasodilaterende antihypertensivum er det god

medicinsk praksis at udvise forsigtighed ved administration af doxazosin til patienter med

følgende akutte hjertesygdomme:

lungeødem som et resultat af aorta- eller mitralstenose,

hjertesvigt ved højt output,

højresidig hjertesvigt som et resultat af lungeemboli, perikardial effusion og

venstresidig ventrikulær hjerteinsufficiens med lavt fyldningstryk.

Hos hypertensive patienter med en eller flere yderligere risikofaktorer for kardiovaskulær

lidelse bør doxazosin ikke anvendes som eneste middel i førstevalgs behandling af

hypertension på grund af en mulig øget risiko for udvikling af hjertesvigt.

Ved indledningen af behandlingen eller øgning af dosis bør patienten overvåges for at

minimere muligheden for posturale virkninger, f.eks. hypotension og synkope. Hos

patienter, der behandles for benign prostatahyperplasi og uden hypertension, er ændringer i

middelblodtrykket små, men hypotension, svimmelhed og træthed forekommer hos 10 - 20

% af patienterne. Ødem og dyspnø forekommer hos mindre end 5 % af patienterne. Man

bør være særligt opmærksom ved hypotensive patienter eller patienter med kendt

ortostatisk dysregulation, der tager doxazosin til behandling af benign prostatahyperplasi

(BPH). Disse patienter bør oplyses om den mulige risiko for skader og forsigtighedstiltag

for at minimere ortostatiske symptomer.

Brug til patienter med nedsat leverfunktion

Som med alle lægemidler, der metaboliseres fuldstændigt i leveren, skal doxazosin

administreres med særlig forsigtighed til patienter med tegn på nedsat leverfunktion (se

Doxagamma, depottabletter 4 mg

Side 3 af 12

pkt. 5.2). Da der ikke er klinisk erfaring hos patienter med svær leverinsufficiens,

anbefales anvendelse til disse patienter ikke.

Der anbefales også forsigtighed, når doxazosin gives samtidig med lægemidler, der kan

påvirke levermetabolismen (f.eks. cimetidin).

Doxazosin bør anvendes med forsigtighed til patienter med diabetisk autonom neuropati.

Doxazosin kan påvirke plasma renin-aktivitet og udskillelse i urinen af vaniljemandelsyre.

Dette bør tages i betragtning, når laboratoriedata fortolkes.

Brug med PDE-5-hæmmere

Samtidig administration af doxazosin og fosfodiesterase type 5 (PDE5)-hæmmere (f.eks.

sildenafil, tadalafil, vardenafil) bør foregå med forsigtighed, da begge lægemidler har

vasodilaterende effekt og kan medføre symptomatisk hypotension hos nogle patienter. For

at minimere risikoen for udvikling af ortostatisk hypotension bør patienten først være

hæmodynamisk stabiliseret på alfablokker-behandling, inden brug af PDE5-hæmmere

initieres. Ydermere anbefales det at opstarte behandling med fosfodiesterase type 5

(PDE5)-hæmmere med den lavest mulige dosis, og at respektere et 6 timers interval fra

indtagelse af doxazosin. Der er ikke lavet studier med doxazosin depottabletter.

Derudover bør lægen instruere patienten i hvad han/hun skal gøre i tilfælde af ortostatiske

hypotensive symptomer.

Intraoperativ Floppy Iris Syndrom

Peroperativt atonisk iris syndrom (IFIS, en variant af lille pupil syndrom) er observeret hos

visse patienter ved operation for grå stær, hvis de behandles eller tidligere er blevet

behandlet med tamsulosin. Der er set enkelte tilfælde af IFIS med andre alpha-1 blokkere

og klasseeffekt kan ikke udelukkes.

Da IFIS kan medføre en forøgelse af komplikationerne under operationen, bør kirurgen og

det optalmologiske team være informeret, således at der kan træffes de rette

foranstaltninger til at håndtere IFIS under operationen.

Priapisme

Vedvarende erektioner og priapisme er blevet rapporteret post marketing med alfa-1

blokkere inklusive doxazosin. Hvis priapisme ikke behandles straks, kan det resultere i

skader på det penile væv samt permanent impotens, og derfor bør patienten straks søge

læge.

Screening for prostatacancer

Prostatacancer forårsager mange af de symptomer, som kan associeres med benign

prostatahyperplasi (BPH), og de to lidelser kan optræde samtidig. Prostatacancer bør derfor

udelukkes inden behandlingen af BHP-symptomerne med doxazosin påbegyndes.

Natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. depottablet, dvs. det

er i det væsentlige natriumfri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Doxagamma, depottabletter 4 mg

Side 4 af 12

Doxazosin er stærkt bundet til plasmaproteiner (98 %). In vitro data for humant plasma

indikerer, at doxazosin ikke har nogen virkning på proteinbindingen af digoxin, warfarin,

fenytoin eller indometacin.

In vitro forsøg tyder på, at doxazosin er et substrat af cytochrom P450 3A4 (CYP 3A4).

Der skal derfor udvises forsigtighed ved samtidig administration af doxazosin og en kraftig

CYP 3A4-hæmmer som clarithromycin, indinavir, itraconazol, ketoconazol, nefazodon,

nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin eller voriconazol (se pkt. 5.2).

Konventionel doxazosin er blevet administreret sammen med thiaziddiuretika, furosemid,

beta-blokkere, nonsteroide antiinflammatoriske midler, antibiotika, orale hypoglykæmiske

midler, urikosuriske midler eller antikoagulantia uden bivirkningsreaktioner. Der foreligger

dog ingen data fra formelle lægemiddelinteraktionsundersøgelser.

Doxazosin forstærker den blodtrykssænkende virkning af andre alfablokkere og af andre

antihypertensiva.

Non-steroide antirheumatika eller østrogener kan nedsætte den antihypertensive virkning

af doxazosin.

Sympatomimetika kan nedsætte den antihypertensive virkning af doxazosin; doxazosin kan

nedsætte blodtrykket og vaskulære reaktioner for dopamin, efedrin, epinefrin,

metaraminol, methoxamin og fenylefrin.

Samtidig administration af PDE-5-hæmmere (f.eks. sildefanil, tadalafil, vardenafil) og

Doxagamma kan medføre symptomatisk hypotension hos nogle patienter (se pkt. 4.4).

Der er ikke udført studier med doxazosin depottabletter.

I en åben, randomiseret, placebokontrolleret undersøgelse med 22 raske mandlige frivillige

resulterede administration af en enkelt dosis på 1 mg doxazosin på dag 1 i et 4-dages

regimen med oral cimetidin (400 mg to gange daglig) i en stigning på 10 % i gennemsnitlig

AUC for doxazosin, og der sås ingen statistisk signifikante ændringer i gennemsnitlig C

og halveringstid for doxazosin. Stigningen på 10 % i gennemsnitlig AUC for doxazosin

sammen med cimetidin ligger inden for interindividuel variation (27 %) for den

gennemsnitlige AUC for doxazosin sammen med placebo.

4.6

Graviditet og amning

Ved indikationen hypertension:

Graviditet

Da der ikke foreligger tilstrækkelige data og velkontrollerede undersøgelser hos gravide

kvinder, er sikkerheden af behandling med doxazosin under graviditet ikke blevet fastslået.

Derfor bør doxazosin kun anvendes under graviditet, hvis de potentielle fordele er større

end den potentielle risiko. Dyreundersøgelser har vist nedsat føtal overlevelse ved ekstremt

høje doser (se pkt. 5.3). Doxagamma bør ikke anvendes under graviditet, medmindre der er

et klart behov.

Amning

Det er vist at udskillelsen af doxazosin i modermælk er meget lav (den relative dosis hos

spædbørn er mindre end 1 %), men mængden af data fra mennesker er meget begrænset.

Doxagamma, depottabletter 4 mg

Side 5 af 12

Det kan ikke udelukkes, at der vil være en risiko for nyfødte eller spædbørn, og doxazosin

må kun anvendes, hvis lægen vurderer, at den potentielle fordel er større end den

potentielle risiko.

Ved indikationen benign prostatahyperplasi:

Dette afsnit er ikke relevant.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Doxagamma kan påvirke evnen til at køre bil og betjene maskiner, især i begyndelsen af

behandlingen.

4.8

Bivirkninger

Forekomsten af bivirkninger skyldes hovedsagelig lægemidlets farmakologiske

egenskaber, og hovedparten af bivirkningerne var forbigående. Bivirkningsprofilen i

kliniske afprøvninger hos patienter med benign prostatahyperplasi svarede til den, der ses

ved hypertension.

Følgende bivirkninger er observeret og rapporteret under behandling med doxazosin med

følgende hyppigheder: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke

almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (<

1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorgankla

sse

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Luftvejsinfektio

urinvejsinfektion

Blod og

lymfesystem

Leukopeni,

trombocytopeni,

erytrocytopeni

Immunsystemet

Allergisk

reaktion

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi,

urinsyregigt,

øget appetit,

hypokaliæmi,

tørst

Hypoglykæmi

Øget serumurea

Psykiske

forstyrrelser

Apati

Angst,

depression,

insomni,

mareridt,

amnesi,

følelsesmæss

ig ustabilitet

Agitation,

nervøsitet

Nervesystemet

Svimmelhed,

hovedpine,

søvnighed

Cerebrovask

ulært

tilfælde,

hypoæstesi,

synkope,

tremor

Svimmelhed,

postural

paræstesi

Øjne

Akkomodationsf

orstyrrelser

Tåreflåd,

fotofobi

Sløret syn

Intraoperative

Floppy Iris

Syndrome (se

Doxagamma, depottabletter 4 mg

Side 6 af 12

pkt. 4.4)

Øre og labyrint

Vertigo

Tinnitus

Hjerte

Palpitationer,

takykardi

Angina

pectoris,

myokardieinf

arkt

Bradykardi,

hjertearrytmier

Vaskulære

sygdomme

Hypotension,

ortostatisk

hypotension,

ødem

Perifer

iskæmi

Rødme

Luftveje, thorax

og mediastinum

Bronkitis, hoste,

dyspnø, rinitis

Epitaxis,

faryngitis

Larynksødem

Bronkospasme

Mave-

tarmkanalen

Mavesmerter,

dyspepsi, tør

mund, kvalme

Forstoppelse,

diarre,

flatulens,

opkastning,

gastroenteriti

smagsforstyrr

elser

Gastrointestinal

obstruktion

Leve og galde-

veje

Unormal

leverfunktion

stest

Colestasis,

hepatitis, gulsot,

forhøjede

levertal

Hud og

subkutane væv

Pruritus

Hududslæt

Alopeci,

purpura,

urticaria

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Rygsmerter,

myalgi

Artralgi,

muskelstivhe

Muskelkramper,

muskelsvaghed

Nyrer og urin-

veje

Cystitis,

urinkontinens

Dysuri,

hæmaturi,

ændret

vandladninsfr

ekvens

Vandladninsforst

yrrelser, nykturi,

polyuri, øget

diurese, øget

serumkratinin

Det

reproduktive

system og

mammae

Forsinket

ejakulation

Impotens

Gynækomasti,

priapisme

Retrograd

ejakulation

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations

stedet

Asteni,

brystsmerter,

influenza-

lignende

symptomer,

perifert ødem

Smerter,

ansigtsødem,

feber/kulde-

rystelser,

bleghed,

generelt

ødem

Træthed,

utilpashed, lav

kropstemperatur

hos ældre

Undersøgelser

Vægtstigning

Særlig forsigtighed

Postural hypotension og i sjældne tilfælde synkope kan forekomme ved begyndelsen af

behandlingen, især ved meget høje doseringer, men også når behandlingen genoptages

efter en pause.

Indberetning af formodede bivirkninger

Doxagamma, depottabletter 4 mg

Side 7 af 12

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Doxagamma, depottabletter 4 mg

Side 8 af 12

4.9

Overdosering

Symptomer

Hovedpine, svimmelhed, bevidstløshed, synkope, dyspnøe, hypotension, palpitationer,

takykardi, arytmi. Kvalme, opkastning. Muligvis hypoglykæmi, hypokaliæmi.

Behandling

Hvis overdosering fører til hypotension, skal patienten straks anbringes i rygleje med

hovedet nedad. Andre støttende foranstaltninger kan træffes i det omfang, det skønnes

nødvendigt i det konkrete tilfælde. Da doxazosin er stærkt proteinbundet er dialyse ikke

indiceret.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 02 CA 04. Alfa-adrenoreceptor-antagonist.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Hypertension

Administration af doxazosin til hypertensive patienter medfører en klinisk signifikant

reduktion af blodtrykket som et resultat af reduceret systemisk vaskulær modstand. Denne

virkning menes at være et resultat af selektiv blokade af alfa-1-adrenoreceptorer lokaliseret

i vaskulaturen. Med en daglig dosering opnås der en klinisk signifikant reduktion af

blodtrykket hele dagen og 24 timer efter administration af dosis. Flertallet af patienterne

kontrolleres ved en indledende dosering på 4 mg doxazosin. Hos patienter med

hypertension var blodtrykssænkningen under behandlingen med doxazosin den samme

målt både i siddende og stående tilstand.

De patienter, som blev behandlet for hypertension med doxazosin-tabletter med

øjeblikkelig frigivelse af lægemiddelstof, kan skifte til doxazosin depottabletter med

forlænget afgivelse. Doseringen kan titreres op efter behov samtidig med at effekt og

tolerance fastholdes.

Der er ikke observeret tilvænning under længerevarende behandling med doxazosin. Der er

i sjældne tilfælde set en stigning i plasma-renin-aktivitet og takykardi under

længerevarende behandling. Doxazosin har en gavnlig virkning på blodlipider med

signifikant øgning af HDL/total kolesterol koncentrationen (ca. 4-13 % af baseline

værdierne) og signifikant reduktion af totale glycerider og total kolesterol. Den kliniske

relevans af disse resultater er stadigvæk ukendt.

Behandling med doxazosin har vist sig at resultere i regression af venstresidig ventrikulær

hypertrofi, hæmning af thrombocytaggregation såvel som forbedret kapacitet af

vævsplasminogen-aktivator. Den kliniske relevans af disse fund er stadig usikker. Der er

ikke gennemført placebo-kontrollerede studier, hvor virkningen af konventionel doxazosin

tabletter eller doxazosin depottabletter på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er blevet

Doxagamma, depottabletter 4 mg

Side 9 af 12

undersøgt. Interimanalyse af undersøgelsen "Antihypertensive and Lipid lowering

Treatment to Prevent Heart Attack Trial" (ALLHAT) viser, at patienter, som har

hypertension og mindst en yderligere klinisk risikofaktor for koronar hjertelidelse, i

behandling med doxazosin har dobbelt risiko for kronisk hjertesvigt og 25 % højere risiko

for at udvikle alvorlige kardiovaskulære lidelser, sammenlignet med patienter behandlet

med chlortalidon. Doxazosin-delen af ALLHAT blev afbrudt som et resultat af disse fund.

Herudover forbedrer doxazosin insulinfølsomheden hos patienter med nedsat

insulinfølsomhed, men også med hensyn til dette fund er den kliniske relevans stadig

usikker.

Doxazosin har vist sig at være fri for metaboliske bivirkninger og er egnet til behandling af

patienter med samtidig astma, diabetes, venstre ventrikulær fejlfunktion eller podagra.

Prostatahyperplasi

Administration af doxazosin til patienter med prostatahyperplasi resulterer i en signifikant

forbedring af urodynamikken og symptomer som et resultat af en selektiv blokade af de

alfa-adrenoreceptorer, der er lokaliseret i prostatas muskelstroma, kapsel og hals.

De fleste af patienterne med prostatahyperplasi kontrolleres med den indledende dosis.

Doxazosin har vist sig at være en effektiv blokker af 1A-undertypen af alfa-adreno-

receptorer, der udgør mere end 70 % af de adrenerge undertyper i prostata. Dette menes at

være årsagen til virkningen hos denne patientgruppe.

For hele det anbefalede doseringsområde har doxazosin kun lille eller ingen virkning på

blodtrykket hos normotensive patienter med benign prostatahyperplasi (BPH).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral administration af terapeutiske doser bliver doxazosin godt absorberet med

maksimale blodværdier ca. 8-9 timer efter indgift.

Maksimalt plasmaniveau er omkring en tredjedel af niveauet efter administration af samme

dosis doxazosin tabletter med umiddelbar frigivelse. Minimumsværdierne 24 timer efter

indtagelse er imidlertid ens. De farmakokinetiske egenskaber ved doxazosin depottabletter

medfører en mindre afvigelse i plasmaniveauet. Forholdet mellem maksimum- og

minimumværdien af Doxagamma er mindre end halvdelen af, hvad forholdet er efter

indtagelse af en konventionel doxazosin tablet med umiddelbar frigivelse.

Ved steady-state var den relative biotilgængelighed for doxazosin depottabletter 54 % ved

4 mg dosis og 59 % ved 8 mg dosis sammenlignet med de konventionelle doxazosin

tabletter.

Farmakokinetiske studier med doxazosin depottabletter hos ældre har ikke vist signifikante

forskelle sammenlignet med yngre patienter.

Fordeling

Cirka 98 % af doxazosin er proteinbundet i plasma.

Biotransformation

Doxazosin bliver omfattende metaboliseret og <5 % udskilles uændret. Doxazosin bliver

primært metaboliseret ved O-demethylering og hydroxylering. Doxazosin metaboliseres

Doxagamma, depottabletter 4 mg

Side 10 af 12

ekstensivt i leveren. In vitro forsøg tyder på, at den primære udskillelsesvej er via CYP

3A4, og i mindre omfang via CYP 2D6 og CYP 2C9.

Elimination

Plasma-eliminationen er bifasisk og den terminale halveringstid er 22 timer. Dette ligger til

grund for doseringen én gang daglig.

Ældre

Farmakokinetiske undersøgelser med doxazosin depottabletter hos ældre har ikke vist

signifikante forskelle i forhold til yngre patienter.

Nedsat nyrefunktion

Farmakokinetiske undersøgelser med doxazosin hos patienter med nedsat nyrefunktion

viste heller ikke nogen signifikante ændringer sammenlignet med patienter med normal

nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Der er kun begrænsede data vedrørende patienter med nedsat leverfunktion og

virkningerne af lægemidler, der vides at have indflydelse på levermetabolismen (f.eks.

cimetidin). I en klinisk undersøgelse med 12 forsøgspersoner med moderat nedsat

leverfunktion resulterede en administration af en enkeltdosis doxazosin i en øgning af

AUC på 43 % og et fald i oral clearance på cirka 40 %. Behandling med doxazosin hos

patienter med nedsat leverfunktion bør udføres med forsigtighed (se pkt. 4.4).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viste ingen særlig risiko for mennesker baseret på konventionelle

dyrestudier i sikkerhedsfarmakologi, gentagen dosis-toksicitet, genotoksicitet,

carcinogenicitet og gastrointestinal tolerance.

Skønt der ikke er set teratogen effekt i dyreforsøg, er der dog set nedsat føtal overlevelse

hos dyr, der har fået doser, der er ca. 300 gange større end den maksimale anbefalede

humane dosis.

Forsøg med ammende rotter viser, at en enkeltdosis på 1 mg/kg af

doxazosin

akkumuleres i modermælken hos rotter med en maksimal koncentration 20 gange større

end maternel plasmakoncentration.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Macrogol

Cellulose, mikrokrystallinsk

Povidon K 29-32

Butylhydroxytoluen (E321)

α-Tocopherol

Silica, kolloid vandfri

Natriumstearylfumarat

Doxagamma, depottabletter 4 mg

Side 11 af 12

Tabletovertræk

Methacrylsyre - methylakrylat copolymer (1:1)

Dispersion 30 %

Silica, kolloid vandfri

Macrogol 1300-1600

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister (PVC/PVDC/aluminium).

Æsker med 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140 (10×14) tabletter.

Kalenderpakninger med 28 og 98 depottabletter. Enhedsdoseringspakning med 50×1.

HDPE-tabletbeholder.

Pakningsstørrelser: 100, 250 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan AB

P.O. Box 23033

104 35, Stockholm

Sverige

Repræsentant

Mylan Denmark ApS

Borupvang 1

2750 Ballerup

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

34332

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. september 2002

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

5. september 2019

Doxagamma, depottabletter 4 mg

Side 12 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information