Donepezil "Krka" 5 mg smeltetabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

31-08-2020

Aktiv bestanddel:
Donepezilhydrochlorid, monohydrat
Tilgængelig fra:
Krka Sverige AB
ATC-kode:
N06DA02
INN (International Name):
Donepezil Hydrochloride, Monohydrate
Dosering:
5 mg
Lægemiddelform:
smeltetabletter
Autorisationsnummer:
46258
Autorisation dato:
2011-01-10

28. august 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Donepezil ”Krka”, smeltetabletter

0.

D.SP.NR.

27058

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Donepezil ”Krka”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Donepezil ”Krka” 5 mg: Hver smeltetablet indeholder 5,22 mg

donepezilhydrochloridmonohydrat svarende til 5 mg donepezilhydrochlorid svarende til

4,56 mg donepezil.

Donepezil ”Krka” 10 mg: Hver smeltetablet indeholder 10,43 mg

donepezilhydrochloridmonohydrat svarende til 10 mg donepezilhydrochlorid svarende til

9,12 mg donepezil.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Aspartam

(E591)

Glucose

(dextrose)

Saccharose

Sorbitol (E420)

Donepezil

”Krka” 5 mg

0,75 mg

0,30 mg

0,25 mg

0,02 mg

Donepezil

”Krka” 10 mg

1,50 mg

0,60 mg

0,50 mg

0,04 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Smeltetabletter.

5 mg tabletter er hvide, runde smeltetabletter med skrå kanter, diameter ca. 5,5 mm.

10 mg tabletter er hvide, runde smeltetabletter med skrå kanter, diameter ca. 7 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Donepezil ”Krka” er indiceret til symptomatisk behandling af mild til moderat svær grad af

Alzheimers demens.

dk_hum_46258_spc.doc

Side 1 af 11

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne/ældre

Behandlingen skal initieres med 5 mg/dag (dosering én gang dagligt). Doseringen på 5 mg/

dag skal bibeholdes i mindst en måned, så det bliver muligt at vurdere de tidligste kliniske

responser på behandlingen, og for at nå steady state-koncentrationen af

donepezilhydrochlorid. Efter den kliniske vurdering af behandlingen med 5 mg/dag i en

måned kan dosis af Donepezil ”Krka” øges til 10 mg/dag (dosering én gang dagligt). Den

anbefalede maksimale daglige dosis er 10 mg. Doser over 10 mg/dag er ikke blevet

undersøgt i kliniske forsøg.

Behandlingen skal initieres og overvåges af en læge med erfaring i diagnosticering og

behandling af Alzheimers demens. Diagnosen skal stilles i overensstemmelse med de

accepterede retningslinjer (f.eks. DSM IV, ICD 10). Behandling med donepezil må kun

påbegyndes, hvis patienten har en omsorgsperson, som regelmæssigt kontrollerer

patientens lægemiddelindtag. Vedligeholdelsesbehandlingen kan fortsættes, så længe

patienten har en terapeutisk fordel heraf. Derfor skal den kliniske fordel ved donepezil

vurderes regelmæssigt. Det skal overvejes at seponere donepezil, når der ikke længere kan

påvises en terapeutisk effekt. Det individuelle respons på donepezil kan ikke forudsiges.

Når behandlingen seponeres, ses der en gradvis aftagen i Donepezil ”Krka”s gavnlige

effekt.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Patienter med nedsat nyrefunktion kan følge en lignende doseringsplan, da

donepezilhydrochlorids clearance ikke påvirkes af denne tilstand.

På grund af en mulig forøget eksponering ved let til moderat nedsat leverfunktion (se pkt.

5.2) skal der foretages en dosisøgning i henhold til individuel tolerans. Der foreligger

ingen data fra patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk population

Donepezil ”Krka” frarådes til børn og unge under 18 år.

Administration

Tabletten skal placeres på tungen. Lad tabletten opløses, før den synkes med eller uden

vand, afhængigt af hvad patienten foretrækker.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, piperidinderivater eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført under pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Brugen af donepezil til patienter med svær Alzheimers demens, andre typer demens eller

andre former for hukommelsessvækkelse (f.eks. aldersrelateret kognitiv svækkelse) er ikke

blevet undersøgt.

Anæstesi

Donepezil kan som en cholinesterasehæmmer forstærke muskelafslapning af

succinylcholin-typen under anæstesi.

dk_hum_46258_spc.doc

Side 2 af 11

Kardiovaskulære tilstande

Cholinesterasehæmmere kan som følge af deres farmokologiske virkning have en

vagotonisk effekt på hjertefrekvensen (f.eks. bradykardi). Muligheden for denne virkning

kan få særlig betydning for patienter med "syg sinusknude-syndrom" eller andre

supraventrikulære overledningsforstyrrelser i hjertet, f.eks. sinoatrialt eller

atrioventrikulært blok.

Der er rapporteret om synkope og krampeanfald. Når sådanne patienter undersøges, skal

muligheden for hjerteblok eller lange sinuspauser overvejes.

Gastrointestinale tilstande

Patienter med en øget risiko for at udvikle ulcus, f.eks. patienter med ulcussygdom i

anamnesen eller patienter, som samtidig får nonsteroide antiinflammatoriske midler

(NSAID'ere), skal følges for symptomer. Kliniske studier med donepezil har imidlertid

ikke vist stigning i incidensen af hverken ulcus pepticum eller gastrointestinal blødning i

forhold til placebo.

Urogenitale tilstande

Cholinomimetika kan forårsage obstruktion af blæretømning, men det er ikke observeret i

kliniske forsøg med donepezil.

Neurologiske tilstande

Krampeanfald: Det menes, at cholinomimetika har et vist potentiale til at forårsage

generaliserede krampeanfald. Aktiviteten af krampeanfald kan dog også være et symptom

på Alzheimers sygdom.

Cholinomimetika kan have potentialet til at forværre eller inducere ekstrapyramidale

symptomer.

Malignt neuroleptikasyndrom (NMS)

Malignt neuroleptikasyndrom, en potentielt livstruende tilstand, der er karakteriseret ved

hypertemi, muskelrigiditet, autonom ustabilitet, ændret bevidsthedsniveau og forhøjet

serumkreatininfosfokinase. Der er rapporteret at malignt neuroleptikasyndrom forekommer

meget sjældent ved behandling med donepezil og især hos patienter i samtidig behandling

med antipsykotika. Yderligere symptomer kan omfatte myoglobiniuri (rabdomolyse) og

akut nyresvigt. Hvis en patient udvikler tegn og symptomer, som kunne tyde på malignt

neuroleptikasyndrom, eller får uforklarlig høj feber uden yderligere kliniske

manifestationer af malignt neuroleptikasyndrom, bør behandlingen seponeres.

Pulmonale tilstande

På grund af deres cholinomimetiske virkning skal cholinesterasehæmmere ordineres med

forsigtighed til patienter med astma eller obstruktiv lungesygdom i anamnesen.

Det skal undgås at administrere Donepezil ”Krka” sammen med andre hæmmere af

acetylcholinesterase, agonister eller antagonister af det kolinerge system.

Alvorligt nedsat leverfunktion

Der foreligger ingen data fra patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

dk_hum_46258_spc.doc

Side 3 af 11

Mortalitet ved vaskulær demens i kliniske forsøg

Der blev udført tre kliniske forsøg af 6 måneders varighed med deltagelse af personer, der

opfyldte NINDS-AIREN-kriterierne for sandsynlig eller mulig vaskulær demens (VaD).

NINDS-AIREN-kriterierne blev designet til at identificere patienter, hvis demens

udelukkende synes at skyldes vaskulære årsager, og til at udelukke patienter med

Alzheimers sygdom. I det første studie var mortalitetsraterne 2/198 (1,0 %) med 5 mg

donepezilhydrochlorid, 5/206 (2,4 %) med 10 mg donepezilhydrochlorid og 7/199 (3,5 %)

med placebo. I det andet studie var mortalitetsraterne 4/208 (1,9 %) med 5 mg

donepezilhydrochlorid, 3/215 (1,4 %) med 10 mg donepezilhydrochlorid og 1/193 (0,5 %)

med placebo. I det tredje studie var mortalitetsraterne 11/648 (1,7 %) med 5 mg

donepezilhydrochlorid og 0/326 (0 %) med placebo. Når de tre VaD-studier blev

kombineret, var mortalitetsraten numerisk højere i donepezilhydrochlorid-gruppen (1,7 %)

end i placebo-gruppen (1,1 %). Denne forskel var dog ikke statistisk signifikant.

Størstedelen af dødsfaldene hos patienterne, der fik enten donepezilhydrochlorid eller

placebo, synes at skyldes forskellige vaskulære årsager, som kunne forventes i denne ældre

population med underliggende vaskulær sygdom. Der blev i en analyse af alle alvorlige

ikke-fatale og fatale vaskulære hændelser set, at der ikke var forskel på hyppigheden af

hændelserne mellem donepezilhydrochlorid-gruppen og placebo-gruppen.

I sammenlagte studier af Alzheimers sygdom (n = 4.146), og når disse studier af

Alzheimers sygdom blev lagt sammen med andre studier af demens, herunder studier af

vaskulær demens, (i alt n = 6.888), oversteg mortalitetsraten i placebo-grupperne numerisk

mortalitetsraten i donepezilhydrochlorid-grupperne.

Donepezil ”Krka” indeholder:

Aspartam (E951)

Aspartam er en phenylalaninkilde. Det kan være skadeligt for patienter med

phenylketonuri (PKU, Føllings sygdom).

Glucose (dextrose)

Bør ikke anvendes til patienter med glucose/galactosemalabsorption.

Saccharose

Bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans, glucose/galactose-

malabsorption og sucrase-isomaltasemangel.

Sorbitol (E420)

Den additive virkning af samtidigt administrerede produkterindeholdende sorbitol

(eller fructose) og indtagelse af sorbitol (eller fructose) i kosten bør tages i betragtning.

Indholdet af sorbitol i lægemidler til oral brug kan påvirke biotilgængeligheden af

andre lægemidler til oral brug, hvis indgivet samtidig.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter hæmmer ikke metabolismen af

theophyllin, warfarin, cimetidin eller digoxin hos mennesker. Donepezilhydrochlorids

metabolisme påvirkes ikke af samtidig administration af digoxin eller cimetidin. Studier in

vitro har vist, at cytokrom P450-isoenzymerne 3A4 og i mindre grad 2D6 er involveret i

metaboliseringen af donepezil. Lægemiddelinteraktionsstudier udført in vitro viser, at

ketoconazol og quinidin, som henholdsvis hæmmer CYP3A4 og CYP2D6, hæmmer

donepezils metabolisering. Derfor kunne disse og andre CYP3A4-hæmmere, f.eks.

dk_hum_46258_spc.doc

Side 4 af 11

itraconazol og erythromycin, og CYP2D6-hæmmere, f.eks. fluoxetin, hæmme

metaboliseringen af donepezil. I et studie af raske frivillige øgede ketoconazol de

gennemsnitlige koncentrationer af donepezil med ca. 30 %. Enzyminduktorer som

rifampicin, phenytoin, carbamazepin og alkohol kan reducere niveauet af donepezil. Da

graden af en hæmmende eller inducerende effekt er ukendt, skal sådanne

lægemiddelkombinationer anvendes med forsigtighed. Donepezilhydrochlorid har

potentialet til at interagere med lægemidler, som har en antikolinerg aktivitet. Der er også

en mulighed for synergistisk virkning ved samtidig behandling med lægemidler som

succinylcholin, andre neuromuskulært blokerende midler eller kolinerge agonister eller

betablokkere, der har en effekt på den elektriske overledning i hjertet.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af donepezil hos gravide.

Dyreforsøg har ikke påvist teratogene effekter, men der er set peri- og postnatal toksicitet

(se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

Donepezil ”Krka” bør kun anvendes på tvingende indikation under graviditet.

Amning

Donepezil udskilles i mælken hos rotter. Det vides ikke, om donepezilhydrochlorid

udskilles i modermælken hos mennesker, og der er ikke udført studier med ammende

kvinder. Derfor må kvinder ikke tage donepezil, hvis de ammer.

Fertilitet

Der er i dyreforsøg ikke set nogen effekt på fertiliteten (se pkt. 5.3). Der er imidlertid ikke

en tilstrækkelig mængde data om effekten på fertiliteten hos mennesker.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Donepezil påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

Demens kan forårsage en forringelse af kørefærdighederne eller evnen til at betjene

maskiner. Derudover kan donepezil inducere træthed, svimmelhed og muskelkramper,

primært ved initiering af behandlingen eller forøgelse af dosis. Den behandlende læge skal

regelmæssigt vurdere patienternes evne til at fortsætte med at føre motorkøretøj eller

betjene kompliceret maskineri under behandling med donepezil.

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er diarré, muskelkramper, træthed, kvalme, opkastning,

hovedpine og søvnløshed.

Bivirkninger, der er indberettet som mere end et isoleret tilfælde, er anført nedenfor efter

systemorganklasse og frekvens. Frekvenserne defineres som: meget almindelig (≥1/10),

almindelig (

1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000

til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Systemorgan-

Meget

Almindelig

Ikke

Sjælden

Meget sjælden

dk_hum_46258_spc.doc

Side 5 af 11

klasse

almindelig

almindelig

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Forkølelse

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Psykiske

forstyrrelser

Hallucinationer*

Agitation**

Aggressiv

adfærd**

Unormale

drømme og

mareridt**

Nervesystemet

Synkope*

Svimmelhed

Søvnmangel

Krampeanfald*

Ekstrapyra-

midale

symptomer

Malignt

neuroleptika-

syndrom

Hjerte

Bradykardi

Sinoatrialt blok

Atrioventriku-

lært blok

Mave-

tarmkanalen

Diarré

Kvalme

Opkastning

Mave-

forstyrrelser

Gastrointestinal

blødning,

Ulcus ventriculi

og ulcus

duodeni, øget

spytsekretion

Lever og

galdeveje

Leverdysfunk-

tion, herunder

hepatitis***

Hud og

subkutane væv

Udslæt

Pruritus

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelkramper

Rabdomyolyse

****

Nyrer og

urinveje

Urininkontinens

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Hovedpine

Træthed

Smerter

Undersøgelser

Mindre stigning

i serumkoncen-

trationen af

muskel

kreatinkinase

Traumer,

Ulykkestilfælde

dk_hum_46258_spc.doc

Side 6 af 11

forgiftninger og

behandlings-

komplikationer

* Når patienter undersøges for synkope eller krampeanfald, skal muligheden for hjerteblok

eller lange sinuspauser overvejes (se pkt. 4.4).

** Det er indberettet, at hallucinationer, unormale drømme og mareridt, agitation og

aggressiv adfærd er gået over ved en dosisreduktion eller seponering af behandlingen.

*** I tilfælde af uforklarlig leverdysfunktion skal det overvejes at seponere donepezil.

**** Der er indberettet rhabdomyolyse, som optræder uafhængigt af malign

neuroleptikasyndrom og med tidsmæssig sammenhæng med opstart af donepezil

behandling eller ved dosisforøgelse af donepezil.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Den estimerede median af den letale dosis af donepezilhydrochlorid efter administration af

en enkelt oral dosis til mus og rotter er henholdsvis 45 mg/kg og 32 mg/kg eller ca. 225 og

160 gange den anbefalede maksimale dosis til mennesker på 10 mg pr. dag. Der blev

observeret dosisrelaterede tegn på kolinerg stimulering hos dyr, og disse omfattede mindre

spontan bevægelse, bugleje, vaklende gang, tåresekretion, kloniske kramper,

respirationsdepression, øget spytsekretion, miosis, fascikulationer og en reduceret

kropsoverfladetemperatur.

Overdosering med cholinesterasehæmmere kan medføre kolinerge kriser, som er

karakteriseret ved svær kvalme, opkastning, øget spytsekretion, øget svedtendens,

bradykardi, hypotension, respirationsdepression, kollaps og kramper. Tiltagende

muskelsvækkelse kan forekomme, hvilket kan medføre dødsfald, hvis åndedrætsmusklerne

påvirkes.

Behandling

Som i ethvert tilfælde af overdosering skal der gives understøttende behandling. Tertiære

antikolinergika som atropin kan benyttes som modgift ved overdosering med Donepezil

”Krka”. Der anbefales intravenøst atropinsulfat titreret til effekt: en initialdosis på 1,0 mg

til 2,0 mg intravenøst med efterfølgende doser baseret på den kliniske respons. Der er

indberettet atypiske responser i blodtrykket og hjertefrekvensen ved administration af

andre cholinomimetika sammen med kvaternære antikolinergika som glykopyrrolat. Det

vides ikke, om donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter kan fjernes med dialyse

(hæmodialyse, peritonealdialyse eller hæmofiltrering).

4.10

Udlevering

dk_hum_46258_spc.doc

Side 7 af 11

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 06 DA 02. Midler mod demens, anticholinesteraser.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Donepezilhydrochlorid er en specifik og reversibel hæmmer af acetylcholinesterase, som

er den dominerende cholinesterase i hjernen. Donepezilhydrochlorid er in vitro en over

1.000 gange mere potent hæmmer af dette enzym end af butyrylcholinesterase, der er et

enzym, som primært findes uden for centralnervesystemet.

Klinisk virkning og sikkerhed

Alzheimers demens

Hos patienter med Alzheimers demens, der deltog i kliniske forsøg, medførte

administration af enkelte daglige doser på 5 mg eller 10 mg Donepezil ”Krka”, en

hæmning af acetylcholinesteraseaktiviteten ved steady state (målt i erythrocyt-membraner)

på henholdsvis 63,6 % og 77,3 %, når den blev målt efter dosis-administration.

Donepezilhydrochlorids hæmning af acetylcholinesterase (AChE) i røde blodlegemer har

vist sig at korrelere med ændringer i ADAS-Cog, som er en sensitiv skala, der benyttes ved

undersøgelse af udvalgte aspekter af kognition. Muligheden for, at donepezilhydrochlorid

ændrer forløbet af den underliggende neuropatologiske tilstand, er ikke blevet undersøgt.

Dermed kan Donepezil ”Krka” ikke anses for at have effekt på sygdommens forløb.

Donepezils effekt i behandlingen af Alzheimers demens er blevet undersøgt i fire

placebokontrollerede studier; to studier af 6 måneders varighed og 2 studier af 1 års

varighed.

I de kliniske forsøg af 6 måneders varighed blev der foretaget en analyse ved afslutningen

af behandlingen med donepezil, og der blev anvendt en kombination af tre effektkriterier:

ADAS-Cog (et mål for den kognitive præstation), CIBIC, som er klinikerens indtryk af

forandring baseret på et interview og input fra omsorgsgiveren (et mål for den overordnede

funktion), samt skalaen til måling af dagligdagsaktiviteter, der er en underskala af skalaen

til gradsbestemmelse af demens, (et mål for færdighederne i forbindelse med at klare sig

ude i samfundet, hjemmet og fritidsaktiviteter samt egenomsorg).

Patienter, der opfyldte nedenfor nævnte kriterier, blev anset for at respondere på

behandlingen.

Respons =

Forbedring af ADAS-Cog på mindst 4 point

Ingen forværring på CIBIC+

Ingen forværring på skalaen til måling af dagligdagsaktiviteter, der er en

underskala af skalaen til gradsbestemmelse af demens.

dk_hum_46258_spc.doc

Side 8 af 11

% respons

Intend to Treat Population

n = 365

Evaluerbar population

n = 352

Placebo-gruppe

10 %

10 %

5 mg donepezil-gruppe

18 %*

18 %*

10 mg donepezil-gruppe

21 %*

22 %**

* p < 0,05

** p < 0,01

Donepezil gav en dosisafhængig statistisk signifikant stigning i procentdelen af patienter,

der blev bedømt til at respondere på behandlingen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

De maksimale plasmaniveauer nås ca. 3 til 4 timer efter oral administration.

Plasmakoncentrationerne og arealet under kurven øges proportionalt med dosis. Den

terminale fordelingshalveringstid er ca. 70 timer, og derfor medfører administration af flere

doser en gang dagligt, at steady state nås gradvist. Der nås en omtrentlig steady state inden

for 3 uger efter starten af behandlingen. Når steady state er nået, varierer

plasmakoncentrationen af donepezilhydrochlorid og den tilknyttede farmakodynamiske

aktivitet meget lidt i løbet af dagen.

Fødeindtagelse påvirkede ikke absorptionen af donepezilhydrochlorid.

Fordeling

Hos mennesker er donepezilhydrochlorid ca. 95 % bundet til humane plasmaproteiner.

Bindingen til plasmaprotein af den aktive metabolit 6-O-desmethyldonepezil er ukendt.

Fordelingen af donepezilhydrochlorid i forskellige kropsvæv er ikke blevet endeligt

undersøgt. I et massebalancestudie med raske mandlige frivillige blev det dog set, at 240

timer efter administrationen af en enkelt dosis på 5 mg af

C-mærket

donepezilhydrochlorid, var ca. 28 % af dosis endnu ikke udskilt. Dette tyder på, at

donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter kan blive i kroppen i mere end 10 dage.

Biotransformation/elimination

Donepezilhydrochlorid udskilles både uomdannet i urinen og metaboliseres af cytokrom

P450-systemet til flere metabolitter, hvoraf alle ikke er blevet identificeret. Efter

administration af en enkelt dosis på 5 mg af

C-mærket donepezilhydrochlorid var

plasmaradioaktiviteten, udtrykt som en procentdel af den administrerede dosis, primært til

stede som uomdannet donepezilhydrochlorid (30 %), 6-O-desmethyldonepezil (11 % – den

eneste metabolit, som udøver en aktivitet svarende til donepezilhydrochlorids), donepezil-

cis-N-oxid (9 %), 5-O-desmethyldonepezil (7 %) og glukuronidkonjugatet af 5-O-

desmethyldonepezil (3 %). Ca. 57 % af den samlede administrerede radioaktivitet blev

udskilt gennem urinen (17 % som uomdannet donepezil), og 14,5 % blev udskilt gennem

fæces, hvilket tyder på, at eliminationsvejene primært er biotransformation og udskillelse

gennem urinen. Der er intet, som tyder på en enterohepatisk recirkulation af

donepezilhydrochlorid og/eller nogle af dets metabolitter.

Plasmakoncentrationen af donepezil falder med en halveringstid på ca. 70 timer.

dk_hum_46258_spc.doc

Side 9 af 11

Særlige populationer:

Køn, race og rygehistorie har ingen klinisk signifikant indflydelse på

plasmakoncentrationen af donepezilhydrochlorid. Donepezils farmakokinetik er ikke

blevet formelt undersøgt hos raske ældre forsøgspersoner eller hos patienter med

Alzheimers eller vaskulær demens. De gennemsnitlige plasmaniveauer hos patienter lå dog

tæt på niveauerne hos raske unge frivillige.

Nedsat leverfunktion:

Patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion havde forhøjede koncentrationer af

donepezil ved steady state; middelværdien af AUC med 48 % og middelværdien af C

med 39 % (se pkt. 4.2).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

En omfattende undersøgelse med forsøgsdyr har vist, at denne forbindelse forårsager få andre

effekter end de tilsigtede farmakologiske effekter overensstemmende med dets aktion som en

kolinerg stimulator (se pkt. 4.9). Donepezil er ikke mutagent i mutationsanalyser med

bakterieceller og pattedyrsceller. Der blev observeret en vis klastogen effekt in vitro ved

koncentrationer, som var åbenlyst toksiske for cellerne og over 3.000 gange højere end

plasmakoncentrationerne ved steady state. Der blev ikke observeret nogen klastogen eller

genotoksisk effekt i musemikronucleusmodellen in vivo. Hverken hos rotter eller mus var der

tegn på onkogent potentiale i langtids-karcinogenicitetsundersøgelser.

Donepezilhydrochlorid havde ingen effekt på rotters fertilitet og var ikke teratogent hos rotter

eller kaniner, men havde dog en lille effekt på antallet af dødfødsler og tidlig overlevelse hos

unger, når det blev administreret til drægtige rotter i doser, der var 50 gange større end human

dosis (se pkt. 4.6).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol (E421)

Mikrokrystallinsk cellulose

Hydroxypropylcellulose, lavsubstitueret

Bananaroma (maltodextrin, glucose, saccharose, arabisk gummi og sorbitol (E420))

Aspartam (E951)

Calciumsilicat

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. Der er ingen særlige krav

vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

dk_hum_46258_spc.doc

Side 10 af 11

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information