Dacarbazine "Lipomed" 200 mg pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-03-2020

Aktiv bestanddel:
DACARBAZIN
Tilgængelig fra:
Lipomed GmbH
ATC-kode:
L01AX04
INN (International Name):
dacarbazine
Dosering:
200 mg
Lægemiddelform:
pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
49607
Autorisation dato:
2012-04-25

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dacarbazine Lipomed 200 mg pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Dacarbazin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt

i denne indlægsseddel

. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Dacarbazine Lipomed

Sådan skal du bruge Dacarbazine Lipomed

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Dacarbazin

hører

gruppe

lægemidler,

kaldes

cytostatika.

Disse

stoffer

påvirker

kræftcellernes vækst.

Din læge har ordineret Dacarbazine Lipomed til behandling af kræft, såsom fremskredent ondartet

melanom

(hudkræft),

fremskreden

Hodgkins

sygdom

(kræft

lymfevævet)

eller

fremskreden

bløddelssarkom (kræft i muskler, fedt, fibrøst væv, blodkar eller andre af kroppens støttevæv).

Dacarbazine Lipomed kan gives i kombination med andre cytostatika.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Dacarbazine Lipomed

Du må ikke få Dacarbazine Lipomed:

hvis du er allergisk over for dacarbazin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dacarbazine

Lipomed (angivet i punkt 6),

hvis du har et for lavt antal hvide blodlegemer og/eller blodplader i blodet (leukopeni og/eller

trombocytopeni),

hvis du har en svær lever- eller nyresygdom,

hvis du er gravid eller ammer,

i kombination med en vaccine mod gul feber.

Advarsler og forsigtighedsregler

Der kræves særlig forsigtighed, hvis Dacarbazine Lipomed gives i følgende tilfælde:

Det tilrådes, at mænd bruger sikker prævention under behandlingen med Dacarbazine Lipomed, samt i

6 måneder efter behandlingens ophør.

Lægen vil teste dit blod for at kontrollere, at du har nok blodlegemer til at få Dacarbazine Lipomed før

hver indgivelse. Din lever- og nyrefunktion vil også blive overvåget.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du får Dacarbazine Lipomed.

Brug af anden medicin sammen med Dacarbazine Lipomed

Det er ikke tilrådeligt, at du bruger nogen form for medicin uden at fortælle det til lægen, da der kan

være interaktioner mellem Dacarbazine Lipomed og andre lægemidler.

Du må især ikke få dette lægemiddel, og du skal fortælle det til lægen, sundhedspersonalet eller

apotekspersonalet, hvis du tager eller får nogle af følgende:

Fenytoin - til behandling af krampeanfald (epilepsi)

Vaccine mod gul feber.

Levende vacciner, da dacarbazin kan svække dit immunsystem, og gøre dig mere modtagelig

for en alvorlig infektion.

Du må ikke få Dacarbazine Lipomed, hvis noget af det ovenstående gælder for dig. Er du i tvivl, så

kontakt lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, før du får Dacarbazine Lipomed.

Fortæl altid lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis du får nogle af de følgende

behandlinger:

Fotemustin - du må ikke få dacarbazin og fotemustin på samme tid, for at undgå beskadigelse af

lungerne.

Cyclosporin eller takrolimus: disse lægemidler kan reducere dit immunsystem.

Hvis et eller flere af de ovennævnte punkter gælder dig (eller du er usikker), skal du fortælle det til

lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, før du får Dacarbazine Lipomed.

Din læge vil beslutte om medicin, der forbedrer dit blodomløb skal gives til dig og vil kontrollere dit

blods størkningsevne.

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager eller bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Under kemoterapi bør du undgå lægemidler, der kan medføre leverskader (f.eks. diazepam, imipramin,

ketoconazol eller carbamazepin).

Brug af Dacarbazine Lipomed sammen med mad, drikke og alkohol

Du må ikke spise umiddelbart før du får Dacarbazine Lipomed. Det vil hjælpe dig med at undgå

kvalme eller opkastning. Under kemoterapi bør du ikke drikke alkohol.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager eller bruger nogen form for medicin.

Dacarbazine Lipomed må ikke blive givet til dig, hvis du er gravid, eller hvis du planlægger at blive

gravid. Du skal bruge en sikker præventionsmetode i løbet af behandlingen.

Du må ikke amme, mens du er i behandling med Dacarbazine Lipomed.

Hvis du er gravid eller ammer, eller hvis du går ud fra, at du er gravid, eller hvis du planlægger at

blive gravid, skal du spørge lægen til råds, før du får dette lægemiddel.

Mænd rådes til at bruge sikker prævention under behandlingen med Dacarbazine Lipomed, samt i

6 måneder efter behandlingens ophør.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner kan være påvirket på grund af bivirkninger i

centralnervesystemet (bivirkninger på hjerne og nerver), eller kvalme og opkastning. Der er imidlertid

ingen

grund

til,

ikke

skulle

kunne

føre

motorkøretøj

eller

betjene

maskiner

mellem

behandlingsforløbene med Dacarbazine Lipomed, medmindre du føler dig svimmel eller usikker på

dig selv.

3.

Sådan skal du bruge Dacarbazine Lipomed

Du vil få dette lægemiddel under ledelse af en læge med speciale i onkologi (kræftbehandling), som

har udstyr til at foretage regelmæssig overvågning af alle kliniske virkninger, under og efter din

behandling.

Dacarbazin er et lysfølsomt stof. Den læge eller sygeplejerske, der giver dig dette lægemiddel, vil

sørge for, at dacarbazin ikke vil blive eksponeret for dagslys under indgivelsen.

Umiddelbart

før

får

det,

Dacarbazine

Lipomed-pulveret

blive

opløst

20 ml

vand

injektionsvæsker.

Den resulterende opløsning vil blive givet som en langsom injektion i venen, eller yderligere fortyndet

med 200 - 300 ml isotonisk natriumchlorid eller 5 % glucoseopløsning, og du vil få den ved en

intravenøs infusion (infusion i en vene) i løbet af 15 - 30 minutter.

Dosis vil afhænge af dine blodprøveresultater og samtidige kemoterapi. Lægen vil beregne din dosis,

idet

tages

hensyn

legemsoverfladeareal

(m²),

blodprøveresultaterne

andre

givne

lægemidler eller behandlinger mod kræft.

Din læge kan ændre dosis og hyppighed af doseringen. Dette afhænger af din blodprøve, din

almentilstand,

yderligere

behandlinger

respons

Dacarbazine

Lipomed.

Spørg

lægen,

sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis du har spørgsmål om din behandling.

Brug til børn og unge

Der kan ikke gives specielle anbefalinger til din læge vedrørende brugen af Dacarbazine Lipomed til

børn og unge, før der foreligger yderligere data.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Din læge vil tale med dig om dem, og forklare risici og fordele ved din behandling.

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker nogle af de følgende bivirkninger:

Infektionstegn, såsom ondt i halsen og høj temperatur.

Unormale blå mærker eller blødning.

Ekstrem træthed.

Vedvarende eller svær opkastning eller diarré.

Svær allergisk reaktion – du kan opleve et pludseligt, kløende udslæt (nældefeber), hævelse af

hænder, fødder, ankler, ansigt, læber, mund eller hals (hvilket kan gøre det vanskeligt at synke

eller trække vejret), og du kan føle, at du er ved at besvime.

Gulfarvning af hud og øjne på grund af leverproblemer.

Tegn på hjerne-relaterede eller nerve-relaterede problemer, såsom hovedpine, synsnedsættelse,

krampeanfald,

forvirring,

letargi

(sløvhedstilstand)

eller

følelsesløshed

prikkende

fornemmelse i ansigtet.

Alle disse bivirkninger er alvorlige. Du kan have behov for akut lægehjælp.

Alle kendte bivirkninger er opstillet herunder:

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter

Anæmi (nedsat antal røde blodlegemer).

Leukopeni (nedsat antal hvide blodlegemer).

Trombocytopeni (nedsat antal blodplader i blodet).

Ændringerne i blodprøveresultaterne er dosisafhængige og forsinkede. Den laveste værdi opstår ofte

først efter 3 til 4 uger.

Anoreksi (appetitløshed), kvalme og opkastning. Alle disse bivirkninger kan være svære.

Knoglemarvssuppression (nedsat dannelse af alle blodlegemer i knoglemarven)

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter

Alopeci (hårtab).

Hyperpigmentering (øget hudfarve).

Lysfølsomhed (øget følsomhed af huden over for sollys).

Influenzalignende symptomer med udmattelse, kulderystelser, feber og muskelsmerter ses til

tider under eller ofte kun dage efter indgivelse af dacarbazin. Disse forstyrrelser kan opstå igen

med den næste infusion

Infektioner.

Forbigående udslæt.

Sløret syn.

Hepatotoksicitet (leverskade)

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter

Pancytopeni (nedsat antal af alle celler i blodet).

Agranulocytose (svært nedsat antal granulocytter, en særlig type hvide blodlegemer).

Anafylaktiske reaktioner (svære allergiske reaktioner, der f.eks. fører til blodtryksfald, hævelse

af hænder, fødder, ankler, ansigt, læber, mund og hals, hvilket kan give besvær med at synke

eller trække vejret, hurtig puls, nældefeber og generaliseret kløe eller hudrødme).

Hovedpine.

Synsnedsættelse.

Forvirring.

Letargi (sløvhedstilstand).

Krampeanfald.

Ansigtsparæstesi (følelsesforstyrrelser i ansigtet), følelsesløshed og rødme i ansigt kort efter

injektion.

Diarré.

Veno-okklusiv sygdom (svær leversygdom, der skyldes blokering af blodkarrene i leveren) med

hepatisk

nekrose

(ødelæggelse

leverceller),

hvilket

være

livstruende.

Hvis

denne

komplikation mistænkes, vil lægen overveje en passende behandling.

Forhøjede leverenzymer.

Nedsat nyrefunktion.

Erytem (rød hud).

Makulopapuløst eksantem (hududslæt).

Urticaria (nældefeber).

Irritation på indstikstedet.

Hvis lægemidlet utilsigtet indgives i vævet rundt om venen, vil det være smertefuldt, og der vil være

vævsskade.

Du kan opleve et eller flere af disse symptomer. Sørg for at fortælle det til lægen, hvis du gør det.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssytem:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevar hætteglassene i den ydre karton for at

beskytte mod lys.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Lægemidlet må ikke bruges

efter den udløbsdato, der står på etiketten og kartonen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dacarbazine Lipomed er kun til engangsbrug.

Alt resterende indhold efter brug skal bortskaffes af lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet.

Det samme gælder for opløsninger, hvor den synlige fremtoning af præparatet har ændret sig.

Injektionsvæskeopløsningen eller den fortyndede infusionsvæskeopløsning bør inspiceres visuelt

af lægen

, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, og kun klare opløsninger, der er praktisk taget

frie for partikler, må anvendes.

Opbevaringstid for den rekonstituerede opløsning

Der er blevet påvist kemisk og fysisk stabilitet under brug i 8 timer ved stuetemperatur og beskyttet

mod lys, og i 5 dage ved temperaturer på 2 til 8 °C og beskyttet mod lys. Fra et mikrobiologisk

synspunkt skal den rekonstituerede opløsning anvendes omgående.

Hvis den rekonstituerede opløsning ikke anvendes omgående, er opbevaringstiden og betingelserne

under opbevaring brugerens ansvar. Den rekonstituerede opløsning må ikke opbevares i over 24 timer

i et køleskab (2 til 8 °C) og beskyttet mod lys, medmindre rekonstitutionen har fundet sted under

kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Opbevaringstid for den fortyndede opløsning til infusion

Der er blevet påvist kemisk og fysisk stabilitet under brug i 8 timer ved stuetemperatur og beskyttet

mod lys, og i 5 dage ved temperaturer på 2 til 8 °C og beskyttet mod lys. Fra et mikrobiologisk

synspunkt skal den fortyndede infusionsvæske, opløsning, anvendes omgående.

Hvis den fortyndede infusionsvæske, opløsning, ikke anvendes omgående, er opbevaringstiden og

betingelserne under opbevaring brugerens ansvar. Den fortyndede infusionsvæske, opløsning, må ikke

opbevares i over 24 timer i et køleskab (2 til 8 °C) og beskyttet mod lys, medmindre rekonstitutionen

og fortyndingen har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Fra et mikrobiologisk synspunkt anbefales det ikke at overskride en samlet opbevaringstid på 24 timer

efter åbning af præparatet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dacarbazin indeholder

Aktivt stof: dacarbazin (som dacarbazincitrat).

Øvrige indholdsstoffer: citronsyremonohydrat og mannitol (E 421).

Udseende og pakningsstørrelser

Lægemidlet Dacarbazine Lipomed er et hvidt, frysetørret pulver, som leveres i brune hætteglas til

injektion (hydrolytisk klasse I), lukket med lyofiliseringspropper af gråt brombutylgummi. Hætteglas,

der indeholder Dacarbazine Lipomed 200 mg, er lukket med røde flip-off-låg.

Hvert enkeltdosishætteglas med Dacarbazine Lipomed 200 mg indeholder 200 mg dacarbazin, som

dacarbazincitrat.

Efter rekonstitution af Dacarbazine Lipomed 200 mg med 20 ml vand til injektionsvæsker indeholder

1 ml opløsning 10 mg dacarbazin.

Før rekonstitution er Dacarbazine Lipomed et hvidt, frysetørret pulver. Rekonstituerede opløsninger er

klare og svagt gule.

Fortyndede infusionsvæskeopløsningen

er klare og næsten farveløse.

Dacarbazine Lipomed 200 mg er pakket i æsker. Hver æske indeholder 10 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Lipomed GmbH

Hegenheimer Strasse 2

79576 Weil am Rhein

Tyskland

Tlf.: +49 7621 1693 472

Fax: +49 7621 1693 474

lipomed@lipomed.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig: Dacarbazin Lipomed 200 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung

Tyskland: Dacarbazin Lipomed 200 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung

Frankrig: Dacarbazine Lipomed 200 mg poudre pour solution injectable ou perfusion

Italien: Dacarbazina Lipomed 200 mg polvere per soluzione iniettabile o per soluzione per infusione

Cypern: Dacarbazine Lipomed 200 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση

Danmark: Dacarbazine Lipomed 200 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

Finland: Dacarbazine Lipomed 200 mg injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten

Norge: Dacarbazine Lipomed 200 mg pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Irland: Dacarbazine Lipomed 200 mg powder for solution for injection or infusion

Rumænien: Dacarbazină Lipomed 200 mg pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Dacarbazin

antineoplastisk

stof.

Før

behandling indledes,

bør

tages

højde for

lokale

retningslinjer for behandling med cytotoksiske lægemidler.

Dacarbazin-opløsninger må kun forberedes af trænet personale, og som for alle cytotoksiske midler

skal der tages forholdsregler, så der undgås eksponering af personalet. Håndtering af cytotoksiske

lægemidler bør generelt undgås under graviditet. Forberedelsen af opløsningen til administration bør

udføres

dertil

indrettet

hånteringsområde

over

afvaskelig

bakke

eller

plastikforet

absorberbart papir til engangsbrug. Egnede beskyttelsesbriller, engangshandsker, ansigtsmaske og

engangsforklæde bør anvendes. Kanyler og infusionssæt skal samles omhyggeligt for at undgå lækage

(det anbefales at anvende Luer-lock-samlinger).

Alle eksponerede overflader skal rengøres grundigt efter udført arbejde, og hænder og ansigt skal

vaskes.

I tilfælde af spild bør personalet tage handsker, ansigtsmasker, beskyttelsesbriller og engangsforklæde

på, og tørre spildt materiale op med absorberende materiale, som findes i arbejdsområdet til dette

formål. Dernæst rengøres området, og al forurenet materiale overføres til en pose eller beholder

beregnet til cytotoksisk affald, eller forsegles med henblik på forbrænding.

Rekonstituerede opløsninger skal beskyttes på passende vis mod lys, også under administrationen

(lysresistent infusionssæt).

Opbevaringstid for den rekonstituerede opløsning

Der er blevet påvist kemisk og fysisk stabilitet under brug i 8 timer ved stuetemperatur og beskyttet

mod lys, og i 5 dage ved temperaturer på 2 til 8 °C og beskyttet mod lys. Fra et mikrobiologisk

synspunkt skal den rekonstituerede opløsning anvendes omgående.

Hvis den rekonstituerede opløsning ikke anvendes omgående, er opbevaringstiden og betingelserne

under opbevaring brugerens ansvar. Den rekonstituerede opløsning må ikke opbevares i over 24 timer

i et køleskab (2 til 8 °C) og beskyttet mod lys, medmindre rekonstitutionen har fundet sted under

kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Opbevaringstid for den fortyndede opløsning til infusion

Der er blevet påvist kemisk og fysisk stabilitet under brug i 8 timer ved stuetemperatur og beskyttet

mod lys, og i 5 dage ved temperaturer på 2 til 8 °C og beskyttet mod lys. Fra et mikrobiologisk

synspunkt skal den fortyndede infusionsvæske, opløsning, anvendes omgående.

Hvis den fortyndede infusionsvæske, opløsning, ikke anvendes omgående, er opbevaringstiden og

betingelserne under opbevaring brugerens ansvar. Den fortyndede infusionsvæske, opløsning, må ikke

opbevares i over 24 timer i et køleskab (2 til 8 °C) og beskyttet mod lys, medmindre rekonstitutionen

og fortyndingen har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Fra et mikrobiologisk synspunkt anbefales det ikke at overskride en samlet opbevaringstid på 24 timer

efter åbning af præparatet.

25. februar 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Dacarbazine "Lipomed", pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

1.

D.SP.NR.

28057

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dacarbazine "Lipomed"

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert enkeltdosishætteglas med Dacarbazine Lipomed 200 mg indeholder 200 mg

dacarbazin (som dacarbazincitrat, dannet in situ).

Efter rekonstitution af Dacarbazine Lipomed 200 mg med 20 ml vand til injektionsvæsker

indeholder 1 ml opløsning 10 mg dacarbazin (se pkt. 6.6).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Hvidt, frysetørret pulver.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Dacarbazine "Lipomed" er indiceret til behandling af patienter med metastaseret malignt

melanom.

Yderligere indikationer for dacarbazin som led i kombinationskemoterapi er:

Avanceret Hodgkin’s sygdom.

Avanceret bløddelssarkom (undtagen mesoteliom, Kaposis sarkom) hos voksne.

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med Dacarbazine Lipomed bør kun udføres af læger med erfaring i henholdsvis

onkologi og hæmatologi.

dk_hum_49607_spc.doc

Side 1 af 11

Under behandling med Dacarbazine Lipomed er hyppig overvågning af blodtælling, samt

af lever- og nyrefunktionen nødvendig. Da der hyppigt opstår svære gastrointestinale

reaktioner, er antiemetika og støtteforanstaltninger tilrådelige.

Da der kan opstå svære gastrointestinale og hæmatologiske forstyrrelser, skal der udføres

en meget grundig benefit/risk-analyse før hvert behandlingsforløb med dacarbazin.

Indtagelse af mad før indgivelse af Dacarbazine Lipomed skal undgås for at reducere

alvorlig kvalme og opkastninger. Ekskret og opkast skal håndteres forsigtigt.

Dosering

De følgende regimer kan anvendes. For yderligere oplysninger henvises til aktuel

videnskabelig litteratur.

Malignt melanom

Dacarbazin kan administreres som et enkeltstof i doser på 200 til 250 mg/m² legemsoverflade/

dag intravenøst i 5 dage hver 3. uge.

Som alternativ til langsom intravenøs injektion kan dacarbazin gives som kortvarig infusion

(over 15 - 30 minutter).

Det er også muligt at give 850 mg/m² legemsoverflade Dag 1 og så en gang hver 3. uge som

intravenøs infusion.

Hodgkin’s sygdom

Dacarbazin gives som en daglig dosis på 375 mg/m² legemsoverflade intravenøst hver

15. dag i kombination med doxorubicin, bleomycin og vinblastin (ABVD-regime).

Bløddelssarkom hos voksne

Ved bløddelssarkom hos voksne gives dacarbazin i daglige doser på 250 mg/m

legemsoverflade intravenøst (Dag 1-5) i kombination med doxorubicin hver 3. uge (ADIC-

regime).

Behandlingsvarighed

Den behandlende læge bør afgøre behandlingens varighed, idet der skal tages hensyn til typen

og stadiet af den tilgrundliggende sygdom, den indgivne kombinationsbehandling samt

reaktionen på og bivirkningerne af dacarbazin.

Ved avanceret Hodgkin's sygdom anbefales det som regel at give 6 behandlingsforløb af

ABVD kombinationsterapi.

Ved metastaseret malignt melanom og avanceret bløddelssarkom afhænger behandlingens

varighed af effektiviteten og toleranceevnen hos den enkelte patient.

Særlige patientpopulationer

Patienter med nedsat nyre-/leverfunktion:

Hvis der kun er let til moderat nedsat nyre- eller leverfunktion, er en dosisreduktion

normalt ikke nødvendig. Hos patienter med kombineret nedsat lever- og nyrefunktion, er

eliminationen af dacarbazin forlænget. Der kan dog aktuelt ikke gives nogen validerede

anbefalinger om dosisreduktioner.

dk_hum_49607_spc.doc

Side 2 af 11

Ældre patienter:

Da der foreligger begrænset erfaring med ældre patienter, kan der ikke gives nogle

specielle instruktioner vedrørende brugen til ældre patienter.

Pædiatrisk population:

Dacarbazine Lipomeds sikkerhed og virkning hos børn og unge er endnu ikke klarlagt.

Administration

Dacarbazin er følsomt over for lyseksponering. Alle rekonstituerede opløsninger skal

beskyttes på passende vis mod lys, også under administrationen (lysresistent infusionssæt).

Der bør udvises forsigtighed under administration for at undgå paravenøs applikation, da

dette kan forårsage lokale smerter og vævsskade.

Hvis der opstår paravenøs applikation, skal administrationen omgående afbrydes, og en

evt. resterende dosis skal indføres i en anden vene.

Injektions-/infusionshastighed

Doser på op til 200 mg/m² kan gives som langsom intravenøs injektion over ca. 1 minut.

Større doser (fra 200 til 850 mg/m²) bør gives som intravenøs infusion over 15-30 minutter.

Det anbefales først at teste venens passable tilstand med 5 - 10 ml isotonisk

natriumchloridopløsning eller glucose 5 %. De samme opløsninger skal anvendes efter

infusion for at udskylle eventuelt resterende lægemiddel fra infusionsslangerne.

Efter rekonstitution med vand til injektion uden yderligere fortynding med isotonisk

natriumchloridinfusionsvæske eller glucose 5 %, er opløsningen af Dacarbazine Lipomed

200 mg hypo-osmolær (ca. 100 mOsmol/kg) og bør derfor gives ved langsom intravenøs

injektion, f.eks. over 1 minut og ikke som en intravenøs bolus over et par sekunder.

For instruktioner om rekonstitution og fortynding af lægemidlet før administration, se

pkt. 6.6. Rekonstituerede opløsninger er klare og svagt gule. De fortyndede

infusionsvæskeopløsninger er klare og næsten farveløse.

5.3

Kontraindikationer

Dacarbazine "Lipomed" er kontraindiceret i følgende tilfælde:

hos patienter med overfølsomhed over for det aktive stof, dacarbazin, eller over for et

eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1,

hos gravide eller ammende kvinde,

hos patienter med leukopeni og/eller trombocytopeni,

hos patienter med alvorlige lever- eller nyresygdomme,

i kombination med administration af vaccine mod gul feber (se pkt. 4.5).

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Det anbefales, at dacarbazin kun gives under opsyn af en læge, som har speciale i onkologi,

og som har faciliteter til nødvendig, regelmæssig overvågning af kliniske, biokemiske og

hæmatologiske følger under og efter behandlingen.

Hvis der ses symptomer på nedsat lever- eller nyrefunktion eller symptomer på en allergisk

reaktion, kræves der øjeblikkelig seponering af behandlingen.

dk_hum_49607_spc.doc

Side 3 af 11

Såfremt veno-okklusiv leversygdom opstår, er yderligere behandling med dacarbazin

kontraindiceret.

Bemærk: Den ansvarlige læge bør være klar over en sjældent iagttaget svær komplikation

under behandlingen, som skyldes levernekrose på grund af okklusion af de intrahepatiske

vener. Derfor er det især vigtigt med regelmæssig kontrol af leverstørrelse, -funktion og

blodtælling (især eosinofiler). I enkelte tilfælde af formodet veno-okklusiv sygdom har

behandling med højdosis- kortikosteroider (f.eks. 300 mg hydrocortison pr. dag) med eller

uden fibrinolytika, såsom heparin eller vævsplasminogenaktivator, været vellykket (se

pkt. 4.8).

Langvarig terapi kan forårsage kumulativ knoglemarvstoksicitet. Den mulige

knoglemarvsdepression kræver nøje overvågning af røde og hvide blodlegemer og

trombocytter. Hæmopoetisk toksicitet kan berettige en midlertidig suspendering eller

seponering af behandlingen.

Paravenøs injektion kan medføre vævsskade og stærk smerte.

Samtidig anvendelse af phenytoin skal undgås, da der er risiko for forværring af

konvulsioner på grund af mindsket absorption af phenytoin via fordøjelsen (se pkt. 4.5).

Endvidere er dacarbazin er et moderat immunsuppressivt middel. Administration af

levende vacciner (levende, svækkede) hos patienter, der er immunkompromitterede af

kemoterapeutiske midler, såsom dacarbazin, kan resultere i alvorlige og potentielt fatale

infektioner. Vaccination med en levende vaccine skal undgås hos patienter, der modtager

dacarbazin. Inaktiverede vacciner kan anvendes, hvor de eksisterer.

Hepatotoksiske lægemidler og alkohol er kontraindiceret under kemoterapi.

Prævention:

Mænd tilrådes at anvende præventionsmidler under behandlingen og i 6 måneder efter

behandlingens ophør (se pkt. 4.6).

Pædiatrisk population:

Dacarbazin anbefales ikke til anvendelse hos børn og unge, indtil yderligere data

foreligger.

Håndtering af dacarbazin:

Dacarbazin bør håndteres i henhold til standardprocedurer for cytostatika, som har mutagene,

carcinogene og teratogene virkninger.

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig administration af vaccine mod gul feber er kontraindiceret på grund af risikoen

for fatal, systemisk sygdom (se pkt. 4.3).

På grund af den øgede risiko for trombose ved tumorsygdomme er anvendelsen af

antikoagulationsbehandling hyppig. Den høje intra-individuelle variation i

koagulationsevnen under sygdomme og interaktionen mellem orale antikoagulantia og

kemoterapi mod cancer kræver, hvis det besluttes at behandle patienten med orale

antikoagulantia, at hyppigheden af INR-overvågning øges.

dk_hum_49607_spc.doc

Side 4 af 11

Samtidig anvendelse af phenytoin skal undgås, da der er risiko for forværring af

konvulsioner på grund af mindsket absorption af phenytoin via fordøjelsen (se pkt. 4.4).

Samtidig anvendelse af levende, svækkede vacciner skal undgås, da der er risiko for

systemisk, muligvis fatal sygdom. Denne risiko er øget hos patienter, der allerede er

immunsvækkede af deres underliggende sygdom. Det anbefales at anvende en inaktiveret

vaccine, hvor denne eksisterer (poliomyelitis) (se også pkt. 4.4).

Samtidig anvendelse af cyclosporin (og ved ekstrapolation tacrolimus) skal overvejes nøje,

da anvendelsen af disse midler forårsager kraftig immunsuppression med risiko for

lymfoproliferation.

Samtidig anvendelse af fotemustin kan forårsage akut lungetoksicitet (akut respiratorisk

distress-syndrom). Fotemustin og dacarbazin må ikke anvendes samtidigt.

Myelotoksiske interaktioner med andre behandlingsmodaliteter, der har bivirkninger på

knoglemarven (især cytostatika, stråling), er mulige.

Undersøgelser vedrørende tilstedeværelsen af potentiel fænotypisk metabolisme er ikke blevet

foretaget, men hydroxylering af moderstoffet til metabolitter med anti-tumoraktivitet er

imidlertid blevet identificeret.

Dacarbazin metaboliseres af cytochrom P450 (CYP1A1, CYP1A2 og CYP2E1). Dette skal

overvejes, hvis der samtidig administreres andre lægemidler, som metaboliseres af de samme

leverenzymer.

Dacarbazin kan forstærke virkningerne af methoxypsoralen på grund af lysfølsomhed.

5.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet og amning:

Dacarbazin har vist sig at være mutagent, teratogent og carcinogent hos dyr. Det må antages,

at en øget risiko for teratogene virkninger forekommer hos mennesker. Derfor må dacarbazin

ikke anvendes under graviditet og amning (se også pkt. 4.3 og 4.4). Det vides ikke, om

dacarbazin passerer placenta eller udskilles i modermælken.

Fertile kvinder:

Kvinder i den fertile alder skal bruge en passende præventionsmetode.

Kontraception til mænd:

Mænd tilrådes at anvende præventionsmidler under og i 6 måneder efter ophør af

behandlingen.

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Dacarbazin kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner på grund af

påvirkning af centralnervesystemet eller på grund af kvalme og opkastning.

5.8

Bivirkninger

Hyppigheder

Meget almindelig (≥1/10)

dk_hum_49607_spc.doc

Side 5 af 11

Almindelig (≥ 1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

De mest almindelige rapporterede bivirkninger er mave-tarm-sygdomme (anoreksi, kvalme

og opkastning) og sygdomme i blod- og lymfesystem såsom anæmi, leukopeni og

trombocytopeni. Sidstnævnte er dosisrelaterede og forsinkede, hvor laveste værdi ofte først

opstår efter 3 til 4 uger.

Systemorganklasse

Hyppigheder

Almindelig

(≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til

< 1/100)

Sjælden

(≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Infektioner

Blod og lymfesystem

Anæmi, leukopeni,

trombocytopeni,

knoglemarvssuppression

Pancytopeni,

agranulocytose

Immunsystemet

Anafylaktiske reaktioner,

overfølsomhedsreaktioner

Nervesystemet

Hovedpine, konfusion,

letargi, krampeanfald,

ansigtsparæstesi

Øjne

Sløret syn

Nedsat syn

Vaskulære

sygdomme

Ansigtsrødmen

Mave-tarm-kanalen

Anoreksi, kvalme, opkastning

Diarré

Lever og galdeveje

Hepatotoksicitet

Levernekrose på grund af

veno-okklusiv sygdom,

Budd-Chiari-syndrom med

potentielt dødeligt udfald

Nyrer og urinveje

Nedsat nyrefunktion med

forhøjet kreatinin og

forhøjet urinstof i blodet

Hud og subkutane

væv

Alopeci,

hyperpigmentering,

lysfølsomhed,

forbigående udslæt

Erytem, makulopapuløst

eksantem, urticaria

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Influenzalignende

symptomer,

utilpashed

Irritation på

applikationsstedet

Undersøgelser

Forhøjede leverenzymer,

forhøjede transaminaser

(ASAT, ALAT), forhøjet

basisk fosfatase, forhøjet

laktatdehydrogenase

(LDH)

Mave-tarm-forstyrrelser som f.eks. anoreksi, kvalme og opkastning er almindelige og

alvorlige. I sjældne tilfælde er diaré blevet iagttaget.

dk_hum_49607_spc.doc

Side 6 af 11

Ofte bemærkede ændringer i blodtal (anæmi, leukopeni og trombocytopeni) er

dosisrelaterede og forsinkede, hvor laveste værdi ofte først opstår efter 3 til 4 uger. I sjældne

tilfælde er der blevet rapporteret om pancytopeni og agranulocytose.

Influenzalignende symptomer med udmattelse, kuldegysninger, feber og muskelsmerter ses

engang imellem under eller ofte kun dage efter dacarbazin-indgift. Disse forstyrrelser kan

opstå igen med den næste infusion.

Forhøjede leverenzymer (f.eks. alkalisk phosphatase) er i sjældne tilfælde observeret.

I sjældne tilfælde er levernekrose på grund af okklusion af intrahepatiske vener (veno-

okklusiv leversygdom) blevet observeret efter administration af dacarbazin ved

enkeltstofbehandling eller ved modaliteter med kombineret kemoterapi. Generelt opstod

syndromet under behandlingens anden cyklus. Blandt symptomerne var feber, eosinofili,

mavesmerter, forstørret lever, gulsot og shock, som hurtigt forværredes i løbet af nogle timer

eller få dage. Da fatale resultater er blevet beskrevet, er det især vigtigt med regelmæssig

kontrol af leverstørrelse og -funktion samt blodtal (især eosinofiler). I enkelte tilfælde af

formodet veno-okklusiv sygdom har indledning af tidlig behandling med kortikosteroider i

høj dosis (f.eks. 300 mg hydrocortison pr. dag) med eller uden fibrinolytika såsom heparin

eller vævsplasminogenaktivator vist gode resultater (se pkt. 4.2 og 4.4).

Reaktioner på indgivelsesstedet såsom irritation af venen og nogle af de systemiske

bivirkninger menes at skyldes dannelse af fotonedbrydningsprodukter.

Nedsat nyrefunktion med øgede blodniveauer af stoffer, der normalt udskilles i urinen, er

sjælden.

Bivirkninger i centralnervesystemet som f.eks. hovedpine, nedsat syn, konfusion, apati og

kramper kan opstå i sjældne tilfælde. Ansigtsparæsthesi og blussen kan opstå kort efter

administration.

Allergiske hudreaktioner i form af erytem, makulopapulært eksantem eller nældefeber

iagttages sjældent. I sjældne tilfælde kan der opstå alopeci, hyperpigmentering og

lysoverfølsomhed af huden. Endvidere er anafylaktiske reaktioner også blevet beskrevet i

sjældne tilfælde.

Utilsigtet paravenøs applikation forventes at give lokale smerter og nekrose.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

5.9

Overdosering

Alvorlig knoglemarvstoksicitet og endog knoglemarvsaplasi kan forventes som følge af en

overdosis, og forekomsten kan være forsinket med op til 2 uger. Perioden indtil opstående

dk_hum_49607_spc.doc

Side 7 af 11

laveste værdi af leukocyt- og trombocyttal kan være 4 uger. Selv om der kun er mistanke om

overdosering, er det vigtigt, at der udføres langvarig, omhyggelig hæmatologisk overvågning.

Da ingen kendt antidot er tilgængelig, skal der udvises stor forsigtighed ved hver

administration for at undgå en overdosis.

5.10

Udlevering

BEGR

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 AX 04.

Alkyleringsmidler.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Dacarbazin er et cytostatikum. Den antineoplastiske virkning skyldes en hæmning af

cellevæksten, som er uafhængig af cellecyklen, og skyldes en hæmning af DNA-syntese. En

alkylerende virkning er også blevet påvist, og andre cytostatiske mekanismer kan være

påvirket af dacarbazin.

Dacarbazin anses ikke for i sig selv at være effektivt. Ved mikrosomal N-demethylering

omsættes stoffet dog hurtigt til 5-aminoimidazol-4-carboxamid og en methylkation, som er

ansvarlig for lægemidlets alkylerende virkning.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter intravenøs administration fordeles dacarbazin hurtigt i vævet. Plasmaproteinbindingen

er 5 %. Dacarbazins kinetik i plasma er bifasisk. Den første fase (fordeling) med en

halveringstid på kun 20 minutter og en terminal fase med en halveringstid på 0,5-3,5 timer.

Dacarbazin krydser blodhjernebarrieren i et begrænset omfang. Koncentrationerne i

cerebrospinalvæsken rapporteres at være omkring 14 % af plasmakoncentrationen.

Dacarbazin er inaktivt, indtil det metaboliseres i leveren af cytochrom P450, som danner de

reaktive N-demethylerede metabolitter HMMTIC og MTIC. Denne reaktion katalyseres af

CYP1A1, CYP1A2 og CYP2E1. MTIC metaboliseres videre til 5-aminoimidazol-4-

carboxamid (AIC).

Dacarbazin metaboliseres hovedsageligt i leveren ved hydroxylering og demethylering, ca.

20-50 % af stoffet udskilles uomdannet af nyrerne via tubulær sekretion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

På grund af de farmakologiske egenskaber viser dacarbazin mutagene, carcinogene og

teratogene virkninger, som kan påvises ved forsøg.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Citronsyremonohydrat og mannitol (E 421).

dk_hum_49607_spc.doc

Side 8 af 11

6.2

Uforligeligheder

Opmærksomheden bør henledes på den kemiske uforligeligelighed mellem dacarbazin-

opløsningen og heparin, hydrocortison, L-cystein og natriumhydrogencarbonat.

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må Dacarbazine Lipomed

ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Opbevaringstid for den rekonstituerede opløsning

Der er blevet påvist kemisk og fysisk stabilitet under brug i 8 timer ved stuetemperatur og

beskyttet mod lys, og i 5 dage ved temperaturer på 2 til 8 °C og beskyttet mod lys. Fra et

mikrobiologisk synspunkt skal den rekonstituerede opløsning anvendes omgående.

Hvis den rekonstituerede opløsning ikke anvendes omgående, er opbevaringstiden og

betingelserne under opbevaring brugerens ansvar. Den rekonstituerede opløsning må ikke

opbevares i over 24 timer i et køleskab (2 til 8 °C) og beskyttet mod lys, medmindre

rekonstitutionen har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Opbevaringstid for den fortyndede opløsning til infusion

Der er blevet påvist kemisk og fysisk stabilitet under brug i 8 timer ved stuetemperatur og

beskyttet mod lys, og i 5 dage ved temperaturer på 2 til 8 °C og beskyttet mod lys. Fra et

mikrobiologisk synspunkt skal den fortyndede infusionsvæske, opløsning, anvendes

omgående.

Hvis den fortyndede infusionsvæskeopløsning, ikke anvendes omgående, er

opbevaringstiden og betingelserne under opbevaring brugerens ansvar. Den fortyndede

infusionsvæskeopløsning, må ikke opbevares i over 24 timer i et køleskab (2 til 8 °C) og

beskyttet mod lys, medmindre rekonstitutionen og fortyndingen har fundet sted under

kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Fra et mikrobiologisk synspunkt anbefales det ikke at overskride en samlet opbevaringstid

på 24 timer efter åbning af præparatet.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25 °C.

Opbevar hætteglassene i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Rekonstituerede opløsninger skal også beskyttes mod lys.

Opbevaringsforhold for det rekonstituerede/fortyndede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Dacarbazine Lipomed 200 mg leveres som sterilt pulver til injektions- eller

infusionsvæske, opløsning, i brune enkeltdosishætteglas til injektion (hydrolytisk klasse I),

lukket med lyofiliseringspropper af brombutylgummi. Hætteglas, der indeholder

Dacarbazine Lipomed 200 mg er lukket med røde flip-off-låg og er pakket i kartoner med

10 hætteglas i hver.

dk_hum_49607_spc.doc

Side 9 af 11

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Anbefalinger for sikker håndtering

Dacarbazin er et antineoplastisk stof. Før påbegyndelse, bør der tages højde for lokale

cytotoksiske retningslinjer.

Dacarbazin-opløsninger bør kun forberedes af uddannet personale. Som med alle andre

cytostatika bør forholdsregler tages for at undgå eksponering af personalet. Håndtering af

cytostatika bør generelt undgås under graviditet. Tilberedning af opløsningen til indgivelse

bør foregå i et dertil indrettet område og over en afvaskelig bakke eller plastikforet

absorberbart papir til engangsbrug.

Egnede beskyttelsesbriller, engangshandsker, ansigtsmaske og engangsforklæde bør

anvendes. Sprøjter og infusionsudstyr samles forsigtigt for at undgå lækage (brug af Luer

lock-fitting anbefales).

Alle eksponerede overflader bør rengøres grundigt efter udført arbejde, og hænder og ansigt

vaskes.

I tilfælde af spild bør operatører tage handsker, ansigtsmasker, beskyttelsesbriller og et

engangsforklæde på og vaske spildt materiale op med absorberende materiale, som findes i

arbejdsområdet til dette formål. Området rengøres og al forurenet materiale overføres enten til

en pose eller beholder beregnet til cytotoksisk affald, eller opbevares i en forseglet beholder

med henblik på forbrænding.

Tilberedning til intravenøs administration

Dacarbazin-opløsninger skal forberedes umiddelbart før brug. Dacarbazine er følsomt over

for lyseksponering. Under administration skal infusionsbeholderen og

administrationssættet beskyttes mod dagslys, f.eks. ved at bruge PVC-infusionssæt

resistente over for lys. Normale infusionssæt skal pakkes ind, f.eks. i UV-resistent

aluminiumsfolie.

Under aseptiske betingelser opløses indholdet af et hætteglas med Dacarbazine Lipomed

200 mg først med 20 ml vand til injektionsvæsker. Opløsningens densitet er 1,007 g/ml.

Den friskt tilberedte opløsning indeholdende 10 mg/ml dacarbazin kan administreres ved

langsom intravenøs injektion.

Ved tilberedning af intravenøse infusionsopløsninger skal opløsningen yderligere fortyndes

i 200 - 300 ml natriumchloridopløsning eller glucose 5 %. Opløsningen gives som en

kortvarig infusion over en periode på 15 til 30 minutter.

Dacarbazine Lipomed 200 mg er kun til engangsbrug.

Injektionsvæskeopløsningen eller den fortyndede infusionsvæskeopløsning skal inspiceres

visuelt, og kun klare opløsninger, der stort set er frie for partikler, bør anvendes.

Opløsningen må ikke anvendes, hvis der er partikler til stede. Al resterende indhold efter

brug bør bortskaffes. Dette gælder også for opløsninger, hvor den synlige fremtoning af

præparatet har ændret sig.

Rekonstituerede opløsninger er klare og svagt gule. Fortyndede

infusionsvæskeopløsninger, er klare og næsten farveløse.

Bortskaffelse: Alle materialer, der er blevet anvendt til fortynding og administration, skal

bortskaffes i henhold til standardprocedurer (forbrænding).

dk_hum_49607_spc.doc

Side 10 af 11

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Lipomed GmbH

Hegenheimer Strasse 2

D-79576 Weil am Rhein

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

49607

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

25. april 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

25. februar 2020

dk_hum_49607_spc.doc

Side 11 af 11

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information