Cytarabin "Actavis" 100 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

02-01-2017

Aktiv bestanddel:
CYTARABIN
Tilgængelig fra:
Actavis Group PTC ehf.
ATC-kode:
L01BC01
INN (International Name):
cytarabine
Dosering:
100 mg/ml
Lægemiddelform:
injektions-/infusionsvæske, opløsning
Autorisationsnummer:
56605

21. december 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Cytarabin "Actavis", injektions-/infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

29954

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cytarabin "Actavis"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml opløsning indeholder 100 mg cytarabin.

Hvert 1 ml hætteglas indeholder 100 mg cytarabin.

Hvert 5 ml hætteglas indeholder 500 mg cytarabin.

Hvert 10 ml hætteglas indeholder 1000 mg cytarabin.

Hvert 20 ml hætteglas indeholder 2000 mg cytarabin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions-/infusionsvæske, opløsning

Dette produkt er en klar, farveløs til lysegul opløsning.

PH-værdi: 7,0-9,5.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Til remissionsinduktion ved akut myeloid leukæmi hos voksne og til andre akutte

leukæmier hos voksne og børn.

56605_spc.docx

Side 1 af 14

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Behandling med cytarabin bør kun påbegyndes af eller ske i samråd med en læge med

omfattende erfaring inden for behandling med cytostatika. Der kan kun gives generelle

anbefalinger, da akut leukæmi næsten udelukkende behandles med kombinationer af

cytostatika.

Dosisanbefalinger kan være i henhold til kropsvægt (mg/kg) eller i henhold til

legemsoverflade (mg/m

). Dosisanbefalinger kan ved hjælp af nomogrammer konverteres

fra dem der er i henhold til legemsvægt til dem der er i henhold til legemsoverflade.

1. Remissionsinduktion

Dosering og behandlingsplan til induktionsbehandling varierer afhængig af det anvendte

regimen.

a) Kontinuerlig behandling

De følgende doseringsregimer har været anvendt til kontinuerlig behandling ved

remissionsinduktion:

i) Hurtig injektion – 2 mg/kg/dag er en fornuftig startdosis. Gives i 10 dage. Der skal

foretages daglige blodtællinger. Hvis der ikke ses antileukæmisk virkning og synlig

toksicitet, kan dosis øges til 4 mg/kg/dag og fastholdes indtil behandlingseffekt eller tegn

på toksicitet. Næsten alle patienter kan opleve toksicitet med disse doser.

ii) 0,5 – 1,0 mg/kg/dag kan gives som infusion af op til 24 timers varighed. Resultater fra

1-times infusioner har været tilfredsstillende hos størstedelen af patienter. Efter 10 dage

kan denne initiale daglige dosis øges til 2 mg/kg/dag afhængig af toksicitet. Fortsæt til

toksicitet eller indtil remission.

b) Intermitterende behandling:

De følgende doseringsregimer har været anvendt til intermitterende behandling ved

remissionsinduktion:

i) 3-5 mg/kg/dag indgives intravenøst i fem på hinanden følgende dage. Efter to til ni dages

hvileperiode gives endnu en behandling. Fortsæt indtil remission eller toksicitet

forekommer.

Det første tegn på marvforbedringer er rapporteret til at forekomme 7-64 dage

(gennemsnitligt 28 dage) efter behandlingens begyndelse.

Generelt, hvis en patient hverken viser toksicitet eller remission efter et rimeligt forsøg,

kan forsigtig administration af højere dosis være berettiget. Som hovedregel er det blevet

set, at patienter kan tolerere højere doser, når de gives som hurtig intravenøs injektion

sammenlignet med langsom infusion. Denne forskel skyldes den hurtige metabolisme af

cytarabin og dermed kortere virkningsvarighed af den høje dosis.

56605_spc.docx

Side 2 af 14

ii) Cytarabin 100-200 mg/m

/24 timer har været anvendt som kontinuerlig infusion i 5-7

dage alene eller i kombination med andre cytostatika inklusive for eksempel et antracyklin.

Yderligere cyklusser kan administreres med intervaller på 2-4 uger, indtil der opnås

remission, eller uacceptabel toksicitet forekommer.

2. Vedligeholdelsesbehandling

Vedligeholdelsesdosis og behandlingsplan varierer afhængigt af det anvendte regimen.

De følgende doseringsregimer har været anvendt til kontinuerlig behandling efter

remissionsinduktion:

i) Remissioner, som er blevet induceret af cytarabin eller af andre lægemidler, kan

vedligeholdes ved intravenøs eller subkutan injektion af 1 mg/kg en eller to gange

ugentligt.

ii) Cytarabin har også været administreret i doser på 100-200 mg/m

som kontinuerlig

infusion i 5 dage med månedlige intervaller som monoterapi eller i kombination med andre

cytostatika.

Højere doseringer

Under streng medicinsk overvågning er cytarabin 2-3 g/m

2

administreret som monoterapi

eller i kombination med andre cytostatika som en intravenøs infusion i 1-3 timer hver 12.

time i 2-6 dage (i alt 12 doser pr. cyklus). En total behandlingsdosis på 36 g/m

må ikke

overskrides. Frekvensen af behandlingscykler afhænger af responsen af behandlingen og

hæmatologisk og ikke-hæmatologisk toksicitet. Se også forsigtighedsregler for krav ved

behandlingsophør (pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Sikkerheden hos spædbørn er ikke fastslået.

Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion

Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion: Dosis skal reduceres.

Cytarabin kan dialyseres. Derfor må cytarabin ikke indgives umiddelbart før eller efter en

dialyse.

Ældre patienter

Højdosisbehandling til patienter > 60 år må kun administreres efter nøje vurdering af

risk/benefit.

Administration

For vejledning om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

Cytarabin "Actavis" er beregnet til intravenøs infusion eller injektion eller subkutan

injektion.

Subkutan injektion er generelt veltolereret og kan anbefales ved vedligeholdelses-

behandling.

Cytarabin 100 mg/ml bør ikke administreres intratekalt.

56605_spc.docx

Side 3 af 14

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1.

Anæmi, leukopeni og thrombocytopeni af non-malign ætiologi (f.eks. knoglemarvs-aplasi),

medmindre lægen mener, at en sådan behandling er det mest lovende alternativ for

patienten.

Degenerativ og toksisk encephalopati, især efter brug af methotrexat eller behandling med

ioniserende stråling.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pædiatrisk population

Sikkerheden ved brug af dette lægemiddel til spædbørn er ikke fastslået.

Advarsler

Cytarabin er stærkt knoglemarvsundertrykkende. Behandlingen skal indledes med

forsigtighed hos patienter med allerede eksisterende lægemiddelinduceret

knoglemarvssuppression. Patienter i behandling med dette lægemiddel skal monitoreres tæt

og under induktionsterapi bør der foretages daglige undersøgelser af leucocyt- og

trombocyttal. Der skal foretages hyppige knoglemarvsundersøgelser, når blastcellerne er

forsvundet fra det perifere blod.

Der skal være adgang til faciliteter til behandling af potentielt fatale komplikationer ved

knoglemarvssuppression (infektion som følge af granulocytopeni og andre nedsatte

forsvarsmekanismer samt blødning sekundært til thrombocytopeni).

Der er set anafylaktiske reaktioner i forbindelse med cytarabinbehandling. Der er

rapporteret et tilfælde af anafylaksi, der medførte akut kardiopulmonalt stop og krævede

genoplivning. Dette indtrådte umiddelbart efter den intravenøse administration af

cytarabin.

Der er rapporteret om svær og undertiden fatal toksicitet i centralnervesystemet, mave-

tarmkanalen og lungerne (der adskiller sig fra den toksicitet, der ses med konventionelle

behandlingsregimer med cytarabin) efter brug af eksperimentelle doseringsskemaer for

cytarabin. Disse reaktioner omfatter reversibel hornhindetoksicitet; cerebral og cerebellar

dysfunktion der oftest er reversibel; somnolens; kramper; svær gastrointestinal ulceration

inklusive pneumatosis cystoides intestinalis med peritonitis til følge; sepsis, leverabscesser

samt pulmonalt ødem.

Cytarabin er påvist at være carcinogent hos dyr. Der skal tages højde for muligheden af en

lignende effekt, når den langsigtede behandling planlægges hos patienten.

Forsigtighedsregler

Patienter, der behandles med cytarabin skal monitoreres tæt. Hyppige tællinger af

leucocyt- og trombocyttal er obligatorisk. Behandlingen skal afbrydes eller ændres, når

den lægemiddelinducerede knoglemarvsdepression har medført et trombocyttal under

50.000 eller en polymorfkernetælling under 1.000 pr mm

. Tællinger af blodlegemer i det

perifere blod kan fortsætte med at falde, efter at lægemidlet er blevet seponeret, og nå de

56605_spc.docx

Side 4 af 14

laveste værdier efter lægemiddelfri intervaller på 5 til 7 dage. Om nødvendigt genstartes

behandlingen, når der ses tydelige tegn på knoglemarvsremission (i flere på hinanden

følgende knoglemarvsundersøgelser). Hos patienter, der får seponeret lægemidlet, indtil

der opnås ’normale’ perifere blodværdier, kan den opnåede kontrol gå tabt.

Der er set perifermotoriske og sensoriske neuropatier efter brug af høje doser cytarabin,

daunorubicin og asparaginase hos voksne patienter med akut ikke-lymfocytisk leukæmi.

Patienter, der bliver behandlet med høje doser cytarabin, skal overvåges for neuropati, da

det kan være nødvendigt at ændre doseringsskemaet for at undgå irreversible neurologiske

forstyrrelser.

Der er set svære og undertiden fatale tilfælde af pulmonal toksicitet, akut respiratorisk

distress-syndrom hos voksne og lungeødem efter behandling med høje doser cytarabin.

Efter hurtig administration af intravenøse doser får patienterne ofte kvalme og kan kaste op

i flere timer. Dette problem er typisk mindre alvorligt, når lægemidlet gives som infusion.

Der er rapporteret om abdominal ømhed (peritonitis) og guaiac-positiv colitis med

samtidig neutropeni og thrombocytopeni hos patienter, der blev behandlet med

konventionelle doser af cytarabin i kombination med andre lægemidler. Patienterne har

responderet på ikke-kirurgisk medicinsk behandling.

Der er rapporteret om forsinket progressivt tiltagende paralyse med dødelig udgang hos

børn med AML efter brug af intravenøs cytarabin i konventionelle doser i kombination

med andre lægemidler.

Både lever- og nyrefunktionen skal monitoreres under cytarabinbehandling. Hos patienter

med præeksisterende leverinsufficiens skal cytarabin administreres med meget stor

forsigtighed.

Knoglemarvs-, lever- og nyrefunktionen skal kontrolleres regelmæssigt hos patienter, der

får cytarabin.

Cytarabin kan, ligesom andre cytostatika, inducere hyperurikæmi, der er sekundært til

hurtig lysis af neoplastiske celler. Klinikeren bør monitorere patientens urinsyreniveau i

blodet og være forberedt på at bruge understøttende og farmakologiske tiltag efter behov

for at kontrollere dette problem.

Vaccine/immunosuppressive effekter/øget følsomhed over for infektioner.

Administration af levende eller levende svækkede vacciner hos patienter med immun-

svækkelse forårsaget af kemoterapeutiske midler, herunder cytarabin, kan medføre

alvorlige eller dødelige infektioner. Vaccination med levende vacciner skal undgås hos

patienter, der får cytarabin. Der kan administreres dræbte eller inaktiverede vacciner.

Responset på sådanne vacciner kan dog være nedsat.

Høje doser

Risikoen for bivirkninger i CNS er højere hos patienter, der tidligere har fået CNS-

behandling, såsom intratekal kemoterapi eller strålebehandling.

Samtidig transfusion med granulocytter skal undgås, da der er rapporteret om svær

respirationsinsufficiens.

56605_spc.docx

Side 5 af 14

Der er rapporteret om tilfælde af kardiomyopati med dødeligt udfald efter eksperimentel

højdosisbehandling med cytarabin i kombination med cyclophosphamid i forbindelse med

klargøring til knoglemarvstransplantation.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

5-Fluorocytosin

5-Fluorocytosin bør ikke administreres sammen med cytarabin, da den terapeutiske effekt

af 5-Fluorocytosin har vist sig at blive ophævet under sådan behandling.

Digoxin

Der blev set reversible fald i steady state-koncentrationerne af digoxin i plasma og renal

glycosidudskillelse hos patienter, der fik beta-acetyldigoxin og kemoterapeutiske regimer

indeholdende cyclophosphamid, vincristin og prednison med eller uden cytarabin eller

procarbazin. Steady state-koncentrationerne af digoxin i plasma var tilsyneladende

uforandrede. Det kan derfor være nødvendigt at monitorere plasmaniveauerne af digoxin

hos patienter, der får lignende kemoterapeutiske kombinationsbehandlinger. Det kan

overvejes at anvende digitoxin hos sådanne patienter i stedet.

Gentamicin

I et in vitro-studie af interaktioner mellem gentamicin og cytarabin blev der påvist en

cytarabinrelateret antagonisme for følsomheden over for K. pneumoniae-stammer. Hos

patienter i cytarabinbehandling, der får gentamicin mod en K. pneumoniae-infektion, kan

der i tilfælde af manglende øjeblikkeligt terapeutisk respons være behov for at genoverveje

den antibakterielle behandling.

Brug af cytarabin alene eller i kombination med andre immunsuppressive midler

På grund af cytarabin injektions immunosuppressive virkning kan virale, bakterielle,

fungicide og parasitære infektioner eller saprofytiske infektioner hvor som helst i kroppen

være forbundet med brugen af cytarabin alene eller i kombination med andre

immunsuppressive midler efter immunsuppressive doser, der påvirker den cellulære eller

humorale immunitet. Disse infektioner kan være milde, men også svære og undertiden

fatale.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ikke udført fertilitetsstudier for at vurdere reproduktionstoksiciteten af cytarabin.

Der kan opstå gonadal suppression med amenoré eller azoospermi til følge hos patienter,

der får cytarabinbehandling, især i kombination med alkylerende stoffer. Generelt set lader

disse effekter til at være relateret til dosis og behandlingsvarigheden og kan være

irreversible (se pkt. 4.8). Da cytarabin har mutagent potentiale, der kan inducere

kromosomalskader i human sæd, skal mænd i cytarabinbehandling og deres partner rådes

til at anvende en sikker præventionsmetode under og i op til 6 måneder efter behandling.

Graviditet

Cytarabin er påvist at være teratogent hos vise dyrearter. Brug af cytarabin hos kvinder, der

er gravide, eller som kan blive gravide, må først iværksættes efter nøje afvejning af

potentielle gavnlige virkninger og risici.

56605_spc.docx

Side 6 af 14

Kvinder skal anvende effektiv prævention under og i op til 6 måneder efter endt

behandling.

Amning

Dette lægemiddel må normalt ikke administreres til patienter, der er gravide eller ammer.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Cytarabin påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Dog kan

patienter, som får kemoterapi, have nedsat evne til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner, og de bør advares om denne mulighed og rådes til at undgå sådanne aktiviteter,

hvis de oplever dette.

4.8

Bivirkninger

De følgende bivirkninger er blevet rapporteret i forbindelse med cytarabinbehandling:

Hyppigheder er defineret ved brug af følgende konvention:

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000),

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data)

Bivirkninger ved cytarabin er dosisafhængige. De mest almindelige bivirkninger er af

gastrointestinal karakter. Cytarabin er toksisk for knoglemarven og forårsager

hæmatologiske bivirkninger.

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig: Sepsis (immunosuppression), cellulitis på injektionsstedet.

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Ikke almindelig: Lentigo.

Blod og lymfesystem

Almindelig: Anæmi, megaloblastose, leukopeni, thrombocytopeni

Ikke kendt: Nedsat antal reticulocytter

Sværhedsgraden af disse bivirkninger er afhængig af dosis og doseringsskema. Der kan

forventes cellulære forandringer i morfologien af knoglemarv og perifere udstryg.

Immunsystemet

Ikke almindelig: Anafylaksi.

Ikke kendt: Allergisk ødem.

Metabolisme og ernæring

Almindelig: Anoreksi, hyperurikæmi

Nervesystemet

Almindelig: Ved høje doser: cerebellar eller cerebral påvirkning med nedsat

bevidsthedsniveau, dysartri, nystagmus.

56605_spc.docx

Side 7 af 14

Ikke almindelig: Hovedpine, perifer neuropati.

Ikke kendt: Neural toksicitet, neurit, svimmelhed

Øjne

Almindelig: Reversibel hæmoragisk konjunktivitis (fotofobi, svie, synsforstyrrelser, øget

tåresekretion), keratitis. Disse symptomer kan forhindres eller nedsættes ved at give

kortikosteroid øjendråber.

Ikke kendt: Konjunktivitis (kan forekomme med udslæt)

Hjerte

Ikke almindelig: Pericarditis.

Meget sjælden: Arytmi.

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig: Pneumoni, dyspnø, ondt i halsen.

Mave-tarmkanalen

Almindelig: Dysfagi, mavesmerter, kvalme, opkastning, diaré, oral/anal inflammation eller

ulceration.

Ikke almindelig: Øsofagitis, øsofageal ulceration, pneumatosis cystoides intestinalis,

nekrotiserende kolitis, peritonitis.

Ikke kendt: Pankreatitis

Lever og galdeveje

Almindelig: Reversible påvirkninger af leveren med øgede enzymniveauer.

Ikke almindelig: Gulsot.

Ikke kendt: Hepatisk dysfunktion. Leverabsces.

Hud og subkutane væv

Almindelig: Reversible uønskede virkninger på huden såsom erytem, bulløs dermatitis,

urticaria, vasculitis, alopeci.

Ikke almindelig: Hudulceration, pruritus, brændende smerte i håndflader og fodsåler.

Meget sjælden: Neutrofil ekkrin hidradenitis.

Ikke kendt: Fregner, udslæt

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke almindelig: Myalgi, arthralgi.

Nyrer og urinveje

Almindelig: Nedsat nyrefunktion, urinretention.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig: Feber, tromboflebitis på injektionsstedet.

Ikke almindelig: Brystsmerter.

Cytarabin (Ara-C) syndrom (immunallergisk effekt)

Et såkaldt cytarabin-syndrom er beskrevet. Det er karakteriseret ved feber, myalgi,

knoglesmerter, lejlighedsvist smerter i brystet, eksantem, konjunktivitis og kvalme. Dette

ses sædvanligvis 6-12 timer efter administration af lægemidlet. Kortikosteroider er

tilsyneladende velegnede til at behandle eller forebygge dette syndrom. Hvis disse

56605_spc.docx

Side 8 af 14

symptomer skønnes at kunne behandles, bør behandling med kortikosteroider overvejes

sammen med fortsat behandling med cytarabin.

Ud over de bivirkninger, der forekommer ved konventionelle doser, er der set bivirkninger

som følge af højdosisbehandling med cytarabin:

Blod og lymfesystem

Hæmatologisk toksicitet der viser sig ved dyb pancytopeni, der kan vare 15-25 dage

sammen med alvorligere knoglemarvs-aplasi, end der ses ved konventionelle doser.

Nervesystemet

Efter behandling med høje doser cytarabin ses der symptomer på cerebral eller cerebellar

påvirkning såsom personlighedsforandringer, nedsat reaktionsevne, dysartri, ataksi, tremor,

nystagmus, hovedpine, forvirring, somnolens, svimmelhed, koma, kramper osv. hos 8-37

% af de behandlede patienter. Perifere motoriske og sensoriske neuropatier er også blevet

rapporteret med højdosisbehandling. Forekomsten hos ældre (>55 år) kan være endnu

højere. Andre prædisponerende faktorer er nedsat lever- og nyrefunktion, tidligere CNS-

behandling (f.eks. strålebehandling) og alkoholmisbrug. CNS-forstyrrelser er i de fleste

tilfælde reversible.

Risikoen for CNS-toksicitet stiger, hvis cytarabinbehandling gives som høje intravenøse

doser i kombination med andre CNS-toksiske behandlinger, såsom strålebehandling eller

højdosisbehandling med et cytotoksisk stof.

Øjne

Corneal og conjunktival toksicitet: Reversibel læsion af cornea og hæmorrhagisk

conjunktivitis er blevet beskrevet. Disse symptomer kan forhindres eller nedsættes ved at

give kortikosteroid øjendråber.

Hud og subkutane væv

Hududslæt, der medfører afskalning, alopeci.

Infektioner og parasitære sygdomme

Virale, bakterielle, fungicide og parasitære infektioner eller saprofytiske infektioner, hvor

som helst i kroppen, kan være forbundet med brugen af cytarabin alene eller i kombination

med andre immunsuppressive midler efter immunsuppressive doser, der påvirker den

cellulære eller humorale immunitet. Disse infektioner kan være milde, men også svære.

Mave-tarmkanalen

Især ved behandling med høje doser cytarabin kan der opstå mere alvorlige reaktioner ud

over de almindelige symptomer. Der er rapporteret om intestinal perforation eller nekrose

ledsaget af ileus og peritonitis.

Lever- og galdeveje

Der er set leverabscesser, hepatomegali, Budd-Chiari-syndrom (hepatisk venetrombose) og

pankreatitis efter højdosisbehandling.

Luftveje, thorax og mediastinum

Der kan udvikles de samme kliniske tegn som ved lungeødemer/ARDS, særligt i

forbindelse med højdosisbehandling. Denne reaktion skyldes sandsynligvis en

beskadigelse af alveolekapillærerne. Det er vanskeligt at vurdere hyppigheden (angivet

56605_spc.docx

Side 9 af 14

som 10-26 % i forskellige publikationer), idet patienterne oftest har haft recidiv, hvor

andre faktorer kan være medvirkende til denne reaktion.

Andre

Der er rapporteret om kardiomyopati og rhabdomyolyse efter cytarabinbehandling. Der er

rapporteret om et tilfælde af anafylaksi, der medførte kardiopulmonært stop og krævede

genoplivning. Dette indtrådte umiddelbart efter intravenøs administration af cytarabin.

De gastrointestinale bivirkninger reduceres, hvis cytarabin administreres via infusion.

Lokaltvirkende glukokortikoid anbefales som profylakse mod hæmorragisk konjunktivitis.

Amenorré og azoospermi (se pkt. 4.6).

Cytarabin anbefales ikke til intratekal administration; de følgende bivirkninger er

imidlertid rapporteret for sådan brug. Forventede systemiske reaktioner:

Knoglemarvsdepression, kvalme, opkastning. Der er lejlighedsvis rapporteret om svær

rygmarvstoksicitet med kvadriplegi og paralyse til følge, nekrotiserende encefalopati,

blindhed og andre isolerede neurotoksiciteter.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Ingen specifik antidot. Anbefalet håndtering ved overdosis inkluderer: Ophør af

behandling, styring af efterfølgende knoglemarvsdepression med helblod-eller blodplade

transfusion og antibiotika ved behov. Tolv doser af 4,5 g/m

ved intravenøs infusion over 1

time hver 12. time inducerer irreversibel og fatal toksicitet i centralnervesystemet.

Cytarabin kan fjernes ved hæmodialyse.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 BC 01 - Pyrimidin-analoger.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Cytarabin, der er en pyrimidinnukleosidanalog, er et antineoplastisk middel, der hæmmer

syntesen af deoxyribonukleinsyre specifikt i S-fasen af cellecyklus. Det har også antivirale

og immunosuppressive egenskaber. Detaljerede studier af den cytotoksiske mekanisme in

56605_spc.docx

Side 10 af 14

vitro tyder på, at cytarabins primære virkning er hæmning af deoxycytidinsyntesen, via

dets aktive triphosphat-metabolit arabinofuranosyl-cytosintriphosphat ARA-CTP, selvom

hæmning af cytidylkinasen og inkorporeringen af stoffet i nukleinsyrerne også kan spille

en rolle i dets cytostatiske og cytocide virkninger.

Cytarabin i højdosisregimener kan overvinde resistens hos leukæmiske celler, der ikke

længere responderer på konventionelle doser. Adskillige mekanismer forekommer at være

involveret i denne resistens:

Forøgelse i mængden af substrat

Forøget intracellulær pool af ARA-CTP, da der er en positiv korrelation mellem

intracellulær retention af ARA-CTP og procentdelen af celler i S-fasen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Cytarabin bliver deamineret til arabinofuranosyluracil i leveren og nyrerne. Efter

intravenøs administration til mennesker er kun 5,8 % af den administrerede dosis udskilt

uomdannet i urinen indenfor 12-24 timer, 90 % af dosis er udskilt som det inaktive

deaminerede produkt, arabinofuranosyluracil (ARA-U). Cytarabin metaboliseres

tilsyneladende hurtigt, primært i leveren og måske i nyrerne. Efter høje intravenøse

enkeltdoser falder blodniveauerne til umålbare niveauer inden for 15 minutter hos de fleste

patienter. Nogle patienter har ikke målbart cirkulerende lægemiddelstof så tidligt som 5

minutter efter injektionen. Lægemiddelstoffets halveringstid er 10 minutter.

Cytarabin i højdosis når et maksimalt plasmaniveau, der er 200 gange højere end det, som

er observeret med et konventionelt dosisregimen. Det maksimale plasmaniveau af den

inaktive metabolit ARA-U ved højdosisregimen er observeret efter kun 15 minutter. Den

renale clearance er langsommere ved cytarabin i højdosis end med konventionelle doser af

cytarabin. Efter højdosis på 1-3 g/m

cytarabin som intravenøs infusion er der opnået

niveauer i cerebrospinalvæsken på omkring 100-300 nanogram/ml.

Det maksimale plasmaniveau opnås omkring 20-60 minutter efter subkutan applikation.

Ved sammenlignelige doser er disse signifikant lavere end de plasmaniveauer, der opnås

efter intravenøs administration.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Cytarabin er embryotoksisk og teratogent når det gives til gnavere i organdannelsesperioden

ved klinisk relevante doser. Det er rapporteret, at cytarabin medfører udviklingsmæssig

toksicitet, herunder skade på hjernens udvikling når det gives i den peri- og postnatale

periode. Der er ikke rapporteret om formelle fertilitetsstudier, men der sås dog abnormaliteter

i sædcellehoveder hos mus efter behandling med cytarabin.

Cytarabin er mutagent og clastogent og dannede maligne transformationer af gnaverceller

in vitro.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Macrogol 400

Trometamol (til justering af pH-værdi)

Vand til injektionsvæsker

56605_spc.docx

Side 11 af 14

6.2

Uforligeligheder

Cytarabin-opløsninger er rapporteret at være uforligelige med diverse lægemidler f.eks.

carbenicillinnatrium, cefalotinnatrium, gentamicinsulfat, heparinnatrium, hydrokotison-

natriumsuccinat, almindelig insulin, methotrexat, 5-fluorouracil, nafcillinnatrium,

oxacillinnatrium, penicillin G-natrium, (benzylpenicillin), methylprednisolonnatrium-

succinat og prednisolonsuccinat.

Uforligeligheden afhænger dog af adskillige faktorer (f.eks. koncentrationerne af

lægemidlet, det specifikke fortyndingsmiddel, den endelige pH, temperatur).

Specialiserede referencer skal konsulteres for specifik information om forligelighed.

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, som er anført i pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Injektions-/infusionsvæske, opløsning i uåbnet hætteglas

2 år

Opbevaringstid under brug af fortyndet opløsning:

Kemisk og fysisk stabilitet under brug af den fortyndede opløsning er blevet påvist i 0,9 %

natriumchlorid infusionsvæske mellem 0,1 mg/ml og 21,6 mg/ml i op til 28 dage ved

temperaturer under 25 °C og i op til 28 dage ved temperaturer på 2-8 °C.

Kemisk og fysisk stabilitet under brug af den fortyndede opløsning er blevet påvist i 5 %

glucose opløsning mellem 5,4 mg/ml og 21,6 mg/ml i op til 10 dage ved temperaturer

under 25 °C og i op til 28 dage ved temperaturer på 2-8 °C. De fortyndede opløsninger

kræver ikke beskyttelse mod lys ved 25 °C opbevaringsforhold.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør præparatet anvendes med det samme. Hvis præparatet

ikke anvendes med det samme er brugeren ansvarlig for anvendte opbevaringstider og

-betingelser, som normalt ikke bør overstige 24 timer ved 2-8 °C, medmindre fortynding

har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25 °C.

Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.

Opbevar hætteglasset i yderkartonen for at beskytte mod lys.

Vedrørende opbevaringsbetingelser for det fortyndede lægemiddel, se pkt.6.3

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Farveløst hætteglas med gummiprop belagt med Fluorotec og en aluminiumkapsel med

propylendisk.

Hætteglasset ligger eventuelt i et beskyttelseshylster.

100 mg/1 ml (butyl, 3 ml nominel påfyldningsvolumen)

500 mg/5 ml (bromobutyl, 5 ml nominel påfyldningsvolumen)

1000 mg/10 ml (bromobutyl, 10 ml nominel påfyldningsvolumen)

2000 mg/20 ml (bromobutyl, 20 ml nominel påfyldningsvolumen)

56605_spc.docx

Side 12 af 14

Hver pakning indeholder 1 hætteglas til engangsbrug.

Pakningsstørrelser:

1 x 1 ml

1 x 5 ml

1 x 10 ml

1 x 20 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Kun til engangsbrug.

Den ufortyndede/fortyndede opløsning skal være klar, farveløs til lysegul uden synlige

partikler.

Hvis opløsningen indeholder synlige partikler, bør den opvarmes til 55 °C i 30 minutter,

med passende omrystning, og herefter skal den køle ned til stuetemperatur.

Når et hætteglas er åbnet, skal indholdet i hvert hætteglas bruges med det samme. Kassér

ubrugt indhold.

Cytarabin "Actavis" kan fortyndes med 0,9 % natriumchloridopløsning til infusion eller 5

% glucoseopløsning (se pkt. 6.3).

Retningslinjer for håndtering af cytostatika

Administration

Cytarabin "Actavis" bør indgives af eller under overvågning af en kvalificeret læge, der har

erfaring med anvendelse af kemoterapeutika til cancerbehandling.

Klargøring

Kemoterapeutika må kun klargøres til administration af sundhedspersonale, som er

uddannet i sikker brug af præparatet.

Procedurer som fortynding og overførsel af præparatet til sprøjter må kun udføres i det

dertil indrettede område.

Det sundhedspersonale, som udfører disse procedurer, skal være passende beskyttet

med sikkerhedsbeklædning, handsker og øjenværn.

Gravide medarbejdere bør ikke håndtere kemoterapeutika.

Bortskaffelse og kontaminering

Destruktion: produktet placeres i en affaldspose til højrisikoprodukter (cytotoksiske

produkter) og brændes ved 1100 °C.

I tilfælde af spild, begræns adgangen til det berørte område og bær passende beskyttelse,

herunder handsker og sikkerhedsbriller. Begræns spredning og rengør området med

absorberende papir/materiale. Spild kan også håndteres med 5 % natriumhypochlorit.

Spildområdet skal vaskes med rigelige mængder vand. Læg det kontaminerede materiale i

en spildsikker affaldspose til cytotoksiske produkter og brænd det ved 1100 °C.

56605_spc.docx

Side 13 af 14

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjördur

Island

Repræsentant

Actavis A/S

Ørnegårdsvej 16

2820 Gentofte

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

56605

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

21. december 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

56605_spc.docx

Side 14 af 14

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information