Cyclogyl 1 % øjendråber, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-02-2021

Aktiv bestanddel:
Cyclopentolathydrochlorid
Tilgængelig fra:
Alcon Nordic A/S
ATC-kode:
S01FA04
INN (International Name):
cyclopentolate
Dosering:
1 %
Lægemiddelform:
øjendråber, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
06571
Autorisation dato:
1976-10-21

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cyclogyl 1% øjendråber, opløsning

cyclopentolathydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cyclogyl

Sådan skal du bruge Cyclogyl

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Cyclogyl er et middel, der udvider øjets pupil.

Det virker ved at afslappe musklerne i øjet. Når pupillen er udvidet, er det lettere for lægen at

undersøge øjet.

Ca. 20 minutter efter drypning i øjet vil pupillen være helt udvidet. Virkningen kan vare i 24 timer

eller mere.

Cyclogyl anvendes til voksne.

Cyclogyl anvendes ved øjenundersøgelser.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cyclogyl

Brug ikke Cyclogyl

hvis du er allergisk over for cyclopentolathydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Cyclogyl (angivet i punkt 6.)

hvis du har, eller du tror, du har, fladt forreste øjenkammer eller snæver kammervinkel på grund af

risikoen for et forhøjet tryk i øjet (akut grøn stær).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Cyclogyl.

Tal med lægen:

Hvis du har en betændelseslignende tilstand (inflammation) i øjet (rødme og smerte). Det kan øge

risikoen for bivirkninger.

Hvis du før har haft en kraftig allergisk reaktion overfor lægemidler som indeholder atropin.

Hvis du har feber eller opholder dig i et varmt klima.

Få vejledning hos lægen. Brug af dette lægemiddel kan medføre:

Øget tryk i øjet. Du bør få kontrolleret øjets tryk, før behandlingen startes. Dette gælder især

ældre.

Adfærdsændringer, især hos ældre patienter, men reaktioner kan forekomme i en hvilken som

helst alder.

Lysoverfølsomhed. Beskyt dine øjne mod skarpt lys.

Børn

Cyclogyl anbefales ikke til børn, da sikkerhed og virkning ikke er klarlagt.

For tidligt fødte børn og spædbørn, små børn eller børn med Downs syndrom, spastisk lammelse,

hjerneskade eller kendt epilepsi er særligt modtagelige over for bivirkninger (Læs også punktet

”Bivirkninger”).

Brug af andre lægemidler sammen med Cyclogyl

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre

lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Du skal især fortælle lægen, hvis du tager:

Amantadin (medicin mod Parkinson’s syge, influenza A).

Antihistaminer (medicin mod allergi).

Antipsykotika (medicin mod psykoser)

Antidepressiva (medicin mod depression)

Tal med lægen, hvis du bruger øjendråber mod grøn stær (forhøjet tryk i øjet), der indeholder

pilocarpin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Cyclogyl må ikke bruges under graviditet eller amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Cyclogyl kan give bivirkninger,

som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller

maskiner.

Cyclogyl kan medføre døsighed, sløret syn og lysfølsomhed.

Cyclogyl indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder 0,003 mg benzalkoniumchlorid pr. dråbe, svarende til 0,1 mg/ml.

Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne.

Du skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før du sætter

kontaktlinserne i igen.

Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller problemer med

hornhinderne (det klare lag forrest i øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet såsom svie eller

smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge.

3.

Sådan skal du bruge Cyclogyl

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er

Voksne og ældre: 1 dråbe 30 minutter før undersøgelsen. Cyclogyl skal anvendes med forsigtighed til

ældre patienter.

Da Cyclogyl bruges ved øjenundersøgelser, er det normalt din læge, der giver medicinen til dig.

Hvis du selv skal tage medicinen, så skal du følge nedenstående trin for at sikre, at du bruger Cyclogyl

korrekt.

Brug til børn

Cyclogyl anbefales ikke til børn, da sikkerhed og virkning ikke er klarlagt.

Brug kun Cyclogyl til at dryppe i øjnene.

Sådan bruger du Cyclogyl korrekt:

Hvis sikkerhedsringen omkring hætten sidder løst, når flasken åbnes, skal den fjernes, inden

præparatet tages i brug.

Hent flasken med Cyclogyl.

Vask dine hænder og sæt dig foran et spejl.

Skru hætten af flasken.

Hold flasken med bunden i vejret mellem den ene hånds tommel- og langfinger (billede 1).

Læn hovedet tilbage. Træk ned i det nederste øjenlåg med en ren finger, indtil der dannes en

"lomme" mellem det nedre øjenlåg og dit øje. Dråben skal placeres der.

Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet. Brug et spejl, hvis det gør det nemmere.

Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med spidsen af

flasken. Det kan forurene øjendråberne i flasken.

Tryk ikke på siden af flasken: den er designet på en sådan måde, at et let tryk i bunden af flasken

er alt, der skal til (billede 2).

Tryk let på flaskens bund for at frigøre én dråbe Cyclogyl ad gangen (billede 3).

Efter at have dryppet med Cyclogyl, skal du lukke øjet og trykke en finger mod øjenkrogen ind

mod næsen i mindst 2 minutter (billede 4). Det forhindrer, at Cyclogyl kommer ud i resten af

kroppen.

Hvis du bruger Cyclogyl i begge øjne, gentages trinnene 4-10 for det andet øje.

Luk flasken omhyggeligt umiddelbart efter brug.

Hvis dråben ikke rammer øjet, prøv da igen.

Hvis du bruger andre øjendråber eller øjensalver, så vent mindst 5 minutter mellem hver type

lægemiddel. Øjensalve skal bruges sidst.

Hvis du har brugt for meget Cyclogyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Cyclogyl, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har brugt for meget Cyclogyl, skylles det hele ud med lunkent vand. Dryp ikke flere dråber i

øjnene før det er tid til næste dosis.

Symptomer på overdosis i øjet kan omfatte: Rødmen og tørhed i huden (der kan forekomme udslæt

hos børn), sløret syn, hurtig og uregelmæssig puls, feber, forstoppelse, smerter og svien ved

vandladning, udspilet mave hos børn, kramper, hallucinationer eller tab af koordination.

Når behandling med Cyclogyl afbrydes, vil symptomerne normalt forsvinde.

Svær forgiftning kan forekomme, og det kendetegnes ved koma, kredsløbs- og åndedrætssvigt samt

dødsfald.

Hvis du har glemt at bruge Cyclogyl

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den

næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger er observeret med Cyclogyl:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

Bivirkninger i øjet: Manglende evne til at fokusere, lysfølsomhed, sløret syn, øjensmerter

Øvrige bivirkninger: Hallucinationer, forvirring, uro, forstoppelse, feber, hurtig puls, rødmen af huden

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

Øvrige bivirkninger: Overfølsomhed, mundtørhed, smerter og svien ved vandladning

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 behandlede):

Øvrige bivirkninger: Usammenhængende tale (svær at forstå)

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10000 behandlede):

Øvrige bivirkninger: Sindslidelse

Ikke kendte bivirkninger

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data):

Bivirkninger i øjet: Øget pupilstørrelse (bivirkning efter langvarig brug), øjenirritation

Øvrige bivirkninger: Desorientering, rastløshed, tab af korttidshukommelse, svimmelhed, hovedpine,

døsighed, opkastning, kvalme, tørre slimhinder, vanskeligheder ved at gå, træthed

Hos børn kan endvidere ses følgende bivirkninger

Cyclogyl kan medføre manglende koordination, kramper, udslæt, udspilet mave hos børn, øget puls,

udvidelse af blodkarrene, manglende evne til at lade vandet, nedsat bevægelighed i mave-

tarmsystemet, nedsat slimdannelse i hals-, luft- og næseveje, nedsat sveddannelse. Svære reaktioner

ses i form af lavt blodtryk med hurtigt, overfladisk åndedræt, der forværres.

Hos børn er der set en lokal allergisk reaktion på dette produkt i form af udslæt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Kassér Cyclogyl 4 uger efter åbning.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cyclogyl 1%, øjendråber, opløsning indeholder:

Aktivt stof: cyclopentolathydrochlorid. Hver ml opløsning indeholder 10 mg

cyclopentolathydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel), borsyre, kaliumchlorid,

dinatriumedetat, saltsyre og/eller natriumcarbonatmonohydrat (til justering af pH) og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Cyclogyl er en klar og farveløs opløsning, der leveres i en plastflaske (DROPTAINER) med skruelåg.

Pakningsstørrelse: 1 x 10 ml, 1 x 15 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alcon Nordic A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

Tlf: 3636 4320

Fremstiller

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgien

eller

Alcon Laboratories Belgium BVBA

Lichterveld 3

2870 Puurs-Sint-Amands

Belgien

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2021.

Læs hele dokumentet

18. februar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Cyclogyl, øjendråber, opløsning

0.

D.SP.NR.

1350

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cyclogyl

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml opløsning indeholder 10 mg cyclopentolathydrochlorid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

1 ml opløsning indeholder 0,1 mg benzalkoniumchlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning.

En klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Pupildilation (mydriatisk).

Cyclogyl er indiceret til voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Oftalmoskopi: 1 dråbe 30 minutter før undersøgelsen.

Ældre

Cyclogyl skal anvendes med forsigtighed til den ældre patientpopulation (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

dk_hum_06571_spc.doc

Side 1 af 7

Sikkerhed og virkning af Cyclogyl 10 mg/ml hos børn er ikke klarlagt.

Cyclogyl anbefales ikke til børn.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Cyclogyl er ikke vurderet hos disse patientpopulationer.

Administration

Kun til okulær brug.

Hvis sikkerhedsringen omkring hætten sidder løst, når flasken åbnes, skal den fjernes,

inden præparatet tages i brug.

For at forhindre kontaminering af dråbespidsen og opløsningen, skal man være

opmærksom på ikke at berøre øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med

spidsen af flasken.

Rolig lukning af øjet og nasolakrimal okklusion i 2 minutter efter indgivelse anbefales. Det

kan reducere den systemiske absorption af lægemidler administreret via øjet og medføre

færre systemiske bivirkninger.

Ved anvendelse sammen med andre øjenpræparater skal der være mindst 5 minutters

interval mellem instillation af de enkelte præparater. Øjensalve skal påføres til sidst.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Fladt forreste kammer eller snæver kammervinkel med risiko for akut glaukom.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Skal anvendes med forsigtighed til patienter, som tidligere har haft en kraftig systemisk

reaktion på atropin.

Cyclogyl kan medføre forhøjet intraokulært tryk. Muligheden for udiagnosticeret glaukom

skal tages i betragtning for visse patienter som f.eks. ældre patienter.

Bestem det intraokulære tryk og kammervinklens dybde før behandlingen påbegyndes for

at undgå glaukomanfald (se pkt. 4.8).

Der kan forekomme cyclopentolat-inducerede psykotiske reaktioner og adfærdsforstyrrel-

ser samt andre CNS-forstyrrelser hos patienter med øget modtagelighed over for

antikolinerge lægemidler (se pkt. 4.8). Anvendes med forsigtighed til ældre patienter, men

reaktioner kan forekomme i en hvilken som helst alder.

Patienterne kan opleve øget lysfølsomhed, og øjnene bør beskyttes mod stærkt lys (se pkt.

4.8).

Da der er risiko for at fremkalde hypertermi, skal det anvendes med forsigtighed til

patienter, som kan være udsat for forhøjede temperaturer i omgivelserne, eller som har

feber.

Forsigtighed tilrådes ved inflammation, da hyperæmi øger graden af systemisk absorption

gennem konjunktiva.

dk_hum_06571_spc.doc

Side 2 af 7

Cyclogyl indeholder benzalkoniumchlorid, der kan medføre øjenirritation og misfarvning

af bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser.

Patienter skal instrueres i at fjerne deres (hårde eller bløde) kontaktlinser før applikation af

Cyclogyl og vente i mindst 15 minutter, før linserne sættes i igen.

Pædiatrisk population

Cyclogyl anbefales ikke til børn, da sikkerhed og virkning ikke er klarlagt.

For tidligt fødte børn, spædbørn, små børn eller børn med Downs syndrom, spastisk parese

eller hjerneskader er særligt modtagelige over for forstyrrelser i centralnervesystemet,

hjertelunge- og mave-tarm-toksicitet efter systemisk absorption af cyclopentolat (se pkt.

4.8).

Kramper og akut psykose induceret af cyclopentolat er særligt fremtrædende hos børn (pkt.

4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Cyclopentolat hæmmer effekten af parasympatomimetiske stoffer, f.eks. pilokarpin.

Effekten af Cyclogyl kan øges ved samtidig anvendelse af andre lægemidler med

antimuskarine egenskaber som f.eks. amantadin, nogle antihistaminer, fenotiazin

antipsykotika og tricykliske antidepressiva.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af Cyclogyl til gravide kvinder. Brug

af Cyclogyl frarådes under graviditet.

Amning

Det er ukendt, om cyclopentolat/metabolitter udskilles i human mælk. En risiko for det

ammede barn kan ikke udelukkes. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller

behandling med Cyclogyl seponeres/undlades, idet der tages højde for fordelene ved

amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der er ikke udført studier til vurdering af virkningen af topikal, okulær administration af

Cyclogyl på fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Cyclogyl påvirker i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Cyclopentolat kan medføre døsighed, sløret syn og lysfølsomhed. Patienter, som får

Cyclogyl, skal derfor instrueres om ikke at føre motorkøretøj eller foretage andre farlige

aktiviteter, før synet er klart igen.

4.8 Bivirkninger

Skematisk oversigt over bivirkninger

Nedenstående bivirkninger klassificeres i henhold til følgende konvention: almindelig

(≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000),

meget sjælden (<1/10.000) eller ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

dk_hum_06571_spc.doc

Side 3 af 7

data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne anført efter hvor alvorlige de

er. De alvorligste er anført først:

Systemorganklasse

I henhold til MedDRA

Immunsystemet

Ikke almindelig: Overfølsomhed

Psykiske forstyrrelser

Almindelig: Hallucination,

forvirringstilstand, uro

Meget sjælden: Psykotisk lidelse

Ikke kendt: Desorientering, rastløshed

Nervesystemet

Sjælden: Omtågethed

Ikke kendt: Retrograd amnesi,

svimmelhed, hovedpine, somnolens

Øjne

Almindelig: Akkomodationsforstyrrelser,

øjensmerter, fotofobi, sløret syn

Ikke kendt: Forlænget virkning af

præparatet (mydriasis), øjenirritation

Hjerte

Almindelig: Takykardi

Mave-tarm-kanalen

Almindelig: Forstoppelse

Ikke almindelig: Mundtørhed

Ikke kendt: Opkastning, kvalme

Hud og subkutane væv

Almindelig: Erytem

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig: Dysuri

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig: Pyreksi

Ikke kendt: Gangforstyrrelser, træthed,

tørre slimhinder

Beskrivelse

udvalgte

bivirkninger

Dette lægemiddel giver reaktioner svarende til andre antikolinerge lægemidler. Der kan

forekomme manifestationer i centralnervesystemet som f.eks. ataksi, usammenhængende

tale, rastløshed, hallucinationer, hyperaktivitet, kramper, desorientering med hensyn til tid

og sted samt manglende genkendelse af personer. Andre toksiske manifestationer af

antikolinerge lægemidler er udslæt, abdominal distention hos børn, usædvanlig døsighed,

takykardi, hyperpyreksi, vasodilation, urinretention, nedsat bevægelighed i mave-tarm-

kanalen og nedsat sekretion i spyt- og svedkirtler, pharynx, bronkier og næseveje.

Alvorlige reaktioner manifesteres ved hypotension med hurtig progredierende

respirationsdepression.

Cyclogyl kan øge det intraokulære tryk og fremkalde glaukomanfald hos patienter, der er

prædisponerede for akut vinkellukning, især geriatriske patienter. (Se pkt. 4.4).

Start af cyclopentolattoksicitet forekommer inden for 20 til 30 minutter efter drypning med

lægemidler, og selvom symptomerne normalt er forbigående (og forsvinder i løbet af 4 til 6

timer), kan de vare i 12 til 24 timer.

Pædiatrisk population

Forhøjet risiko for systemisk toksicitet med denne stofgruppe er observeret hos for tidligt

fødte børn, spædbørn, små børn eller børn med Downs syndrom, spastisk parese eller

hjerneskader (se pkt. 4.4).

I forbindelse med brug af Cyclogyl er der registreret psykotiske reaktioner og

adfærdsændringer hos pædiatriske patienter. Reaktioner i centralnervesystemet har

dk_hum_06571_spc.doc

Side 4 af 7

manifesteret sig svarende til ovennævnte. Kramper og akut psykose induceret af

cyclopentolat er særligt fremtrædende hos børn.

Fødevareintolerans kan følge efter brug af dette produkt i børns øjne.

Der er beskrevet en lokal eller generaliseret respons af allergisk type på cyclopentolat

bestående af urticaria hos børn.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9 Overdosering

Okulær overdosering med Cyclogyl kan skylles ud af øjet/øjnene med lunkent vand.

Systemisk toksicitet kan opstå efter topikal anvendelse, især hos børn. Det manifesterer sig

ved rødmen og tørhed i huden (der kan forekomme udslæt hos børn), sløret syn, hurtig og

uregelmæssig puls, feber, forstoppelse, dysuri, abdominal distension hos børn, kramper og

hallucinationer samt tab af neuromuskulær koordination. Når behandling med Cyclogyl

afbrydes, forsvinder symptomerne normalt. I tilfælde af svær og livstruende forgiftning, kan

brugen af physostigmin overvejes. Svær forgiftning kendetegnes ved depression af

centralnervesystemet, koma, kredsløbs- og åndedrætssvigt samt dødsfald. Behandling er

symptomatisk og understøttende. Hos spædbørn og småbørn skal kroppens overflade

holdes fugtig.

4.10

Udlevering

5

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

S 01 FA 04 - Oftalmologika, mydriatika og cycloplegika, antikolinergika

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Cyclopentolat er et hurtigt virkende mydriatikum og cycloplegium. Cyclogyl giver en

acceptabel mydriasis efter 10 minutter og har maksimal mydriatisk effekt efter 20 minutter.

Virkningen varer omkring 24 timer, nogle gange endda op til flere dage.

5.2.

Farmakokinetiske egenskaber

Cyclopentolat absorberes systemisk efter lokal administration.

Der er ikke udført kliniske farmokokinetiske studier med Cyclogyl 10 mg/ml øjendråber.

Studier med andre cyclopentolathydrochlorid-formuleringer har dog vist systemisk

absorption efter topikal okulær administration. Efter topikal okulær administration af 1 %

(w/v) til sunde voksne frivillige (n=8) blev der nået en gennemsnitlig maksimal

dk_hum_06571_spc.doc

Side 5 af 7

plasmakoncentration på 2,8 ±1,3 ng/ml 15 ±11 minutter efter dosering.

Plasmahalveringstiden var 112 ±23 minutter. Selvom den totale dosis

cyclopentolathydrochlorid i Cyclogyl 10 mg/ml øjendråber er lavere, skal systemisk

absorption forventes.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der foreligger ikke nogen opdateret dokumentation.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzalkoniumchlorid

Borsyre

Kaliumchlorid

Dinatriumedetat

Saltsyre og/eller natriumcarbonat monohydrat (til justering af pH)

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Kasseres 4 uger efter åbning.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

LDPE flaske med LDPE dråbeindsats (droptainer) og PP skruelåg.

Pakningstørrelse: 1x10 ml, 1x15 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retnings-

linjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Alcon Nordic A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

06571

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. februar 1957

dk_hum_06571_spc.doc

Side 6 af 7

Dato for seneste fornyelse: 7. august 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

18. februar 2021

dk_hum_06571_spc.doc

Side 7 af 7

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information