Cosentyx

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
Secukinumab
Tilgængelig fra:
Novartis Europharm Limited
ATC-kode:
L04AC10
INN (International Name):
secukinumab
Terapeutisk gruppe:
immunosuppressiva
Terapeutisk område:
Arthritis, Psoriasis, For Psoriasis, Spondylitis, Ankyloserende
Terapeutiske indikationer:
Plak psoriasisCosentyx er indiceret til behandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne, der er kandidater til systemisk terapi. Psoriasis arthritisCosentyx, alene eller i kombination med methotrexat (MTX), er indiceret til behandling af aktiv psoriasis artrit hos voksne patienter, når svar på tidligere sygdomsmodificerende anti-reumatiske lægemidler (DMARD) behandling har været mangelfuld. Aksial spondyloarthritis (axSpA)Ankyloserende spondylitis (SOM, røntgen aksial spondyloarthritis)Cosentyx er indiceret til behandling af aktiv ankyloserende spondylitis i voksne, der har reageret tilstrækkeligt til konventionel behandling. Ikke-radiografisk aksial spondyloarthritis (nr-axSpA)Cosentyx er indiceret til behandling af aktiv ikke-radiografisk aksial spondyloarthritis med objektive tegn på betændelse, som er angivet af forhøjet C-reaktivt protein (CRP) og/eller magnetisk resonans (MR) undersøgelser på voksne, der har reageret, der ikke er tilstrækkeligt at non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler
Produkt oversigt:
Revision: 16
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003729
Autorisation dato:
2015-01-14
EMEA kode:
EMEA/H/C/003729

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cosentyx 150 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas med pulver indeholder 150 mg secukinumab. Efter rekonstitution indeholder 1 ml

opløsning 150 mg secukinumab.

Secukinumab er et rekombinant fuldt humant monoklonalt antistof, der produceres i CHO-celler

(ovarieceller fra kinesisk hamster).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektionsvæske, opløsning

Pulveret er et hvidt, fast lyofilisat.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Plaque psoriasis

Cosentyx er indiceret til behandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne, som er kandidater

til systemisk behandling.

Psoriasisartrit

Cosentyx er alene eller i kombination med methotrexat (MTX) indiceret til behandling af aktiv

psoriasisartrit hos voksne patienter, når responset på tidligere behandling med sygdomsmodificerende

antireumatika (DMARD) har været utilstrækkeligt (se pkt. 5.1).

Aksial spondylartrit (axSpA)

Ankyloserende spondylitis (AS, radiografisk aksial spondylartrit)

Cosentyx er indiceret til behandling af aktiv ankyloserende spondylitis hos voksne, når responset på

konventionel terapi har været utilstrækkeligt.

Nonradiografisk aksial spondylartrit (nr-axSpA)

Cosentyx er indiceret til behandling af aktiv nonradiografisk aksial spondylartrit med objektive tegn

på inflammation indikeret ved forhøjet C-reaktivt protein (CRP) og/eller MR-scanning hos voksne, der

har udvist utilstrækkelig respons på non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID).

4.2

Dosering og administration

Cosentyx er beregnet til anvendelse under vejledning og tilsyn af en læge, der har erfaring med

diagnosering og behandling af tilstande, hvortil Cosentyx er indiceret.

Dosering

Plaque psoriasis

Den anbefalede dosis er 300 mg secukinumab ved subkutan injektion, med indledende dosering i

ugerne 0, 1, 2, 3 og 4, fulgt af månedlig vedligeholdelsesdosering. Hver dosis på 300 mg gives som to

subkutane injektioner på 150 mg.

Psoriasisartrit

Til patienter med samtidig moderat til svær plaque psoriasis, eller som responderede utilstrækkeligt på

anti-TNFα, er den anbefalede dosis 300 mg ved subkutan injektion med initial dosering uge 0, 1, 2, 3

og 4 efterfulgt af månedlig vedligeholdelsesdosering. Hver 300 mg dosis gives som to subkutane

injektioner på 150 mg.

Til andre patienter er den anbefalede dosis 150 mg ved subkutan injektion med initial dosering uge 0,

1, 2, 3 og 4 efterfulgt af månedlig vedligeholdelsesdosering. Dosis kan øges til 300 mg, baseret på

klinisk respons.

Aksial spondylartrit (axSpA)

Ankyloserende spondylitis (AS, radiografisk aksial spondylartrit)

Den anbefalede dosis er 150 mg ved subkutan injektion med initial dosering uge 0, 1, 2, 3 og 4

efterfulgt af månedlig vedligeholdelsesdosering. Dosis kan øges til 300 mg, baseret på klinisk respons.

Hver 300 mg dosis gives som to subkutane injektioner på 150 mg.

Nonradiografisk aksial spondylartrit (nr-axSpA)

Den anbefalede dosis er 150 mg ved subkutan injektion med inital dosering

uge 0, 1, 2, 3 og 4 efterfulgt af månedlig vedligeholdesdosering.

For alle ovenstående indikationer tyder tilgængelige data på, at et klinisk respons sædvanligvis opnås

inden for 16 ugers behandling. Det bør overvejes at seponere behandlingen hos patienter, der intet

respons har vist efter 16 ugers behandling. Nogle patienter, der til at begynde med udviser partielt

respons, kan efterfølgende bedres med fortsat behandling ud over de 16 uger.

Særlige populationer

Ældre patienter (65 år og derover)

Dosisjustering er ikke påkrævet (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion/nedsat nyrefunktion

Cosentyx er ikke blevet undersøgt hos disse patientpopulationer. Der kan ikke gives dosisanbefalinger.

Pædiatrisk population

Cosentyxs sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Cosentyx skal administreres ved subkutan injektion. Hudområder, hvor der er udbrud af psoriasis, skal

om muligt undgås som injektionssteder. Pulveret til injektionsvæske, opløsning, skal rekonstitueres før

anvendelse.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6 samt

brugsanvisningen i indlægssedlen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Klinisk vigtig, aktiv infektion, fx aktiv tuberkulose (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal navn og batchnummeret for det

administrerede lægemiddel registreres tydeligt.

Infektioner

Secukinumab kan potentielt øge risikoen for infektioner. Efter markedsføring er der blevet observeret

alvorlige infektioner hos patienter som modtog secukinumab. Der bør udvises forsigtighed, når det

overvejes at anvende secukinumab til patienter med en kronisk infektion eller en anamnese med

gentagne infektioner.

Patienter skal instrueres i at kontakte lægen, hvis der opstår tegn eller symptomer på en infektion. Hvis

patienten udvikler en alvorlig infektion, skal patienten monitoreres tæt, og secukinumab må ikke

administreres, før infektionen er ophørt.

I kliniske studier er der observeret infektioner hos patienter, der behandles med secukinumab (se

pkt. 4.8). De fleste af disse var lette eller moderate infektioner i de øvre luftveje, såsom

nasopharyngitis, og krævede ikke ophør af behandlingen.

Der er rapporteret ikke-alvorlige mukokutane candidainfektioner med relation til

virkningsmekanismen for secukinumab mere hyppigt end placebo i psoriasis kliniske studier (3,55 per

100 patientår for secukinumab 300 mg mod 1.00 per 100 patientår for placebo) (se pkt. 4.8).

Der er ikke rapporteret om øget modtagelighed for tuberkulose fra kliniske studier. Secukinumab må

dog ikke gives til patienter med aktiv tuberkulose. Behandling mod tuberkulose skal overvejes inden

start af secukinumab hos patienter med latent tuberkulose.

Inflammatorisk tarmsygdom

Der er rapporteret om nye udbrud eller forværring af Crohn’s sygdom og ulcerativ colitis. Der bør

udvises forsigtighed, når secukinumab udskrives til patienter med inflammatorisk tarmsygdom,

herunder Crohns sygdom og ulcerativ colitis. Patienter skal monitoreres tæt.

Overfølsomhedsreaktioner

Der er i kliniske studier observeret sjældne tilfælde af anafylaktisk reaktion hos patienter, der fik

secukinumab.

Hvis der opstår en anafylaktisk eller andre alvorlige allergiske reaktioner, skal

administration af secukinumab stoppes straks og relevant behandling påbegyndes.

Vaccinationer

Levende vacciner bør ikke gives sideløbende med secukinumab.

Patienter, der får secukinumab, må samtidig behandles med inaktiverede eller ikke-levende

vaccinationer. Et studie har vist, at efter

meningokok

- og inaktiverede

influenzavaccinationer

var en

lignende andel raske frivillige, der blev behandlet med 150 mg secukinumab, og de, der blev behandlet

med placebo, i stand til at udvise et tilstrækkeligt immonrespons på mindst en firedoblet forøgelse af

antistoftitre over for

meningokok

- og

influenzavacciner

. Dataene antyder, at secukinumab ikke

undertrykker humoral immunrespons over for

meningokok

- og

influenzavacciner

Samtidig immunosuppressiv behandling

I psoriasisstudier er sikkerhed og virkning af secukinumab i kombination med immunosuppressiver,

herunder biologiske, eller lysbehandling ikke blevet evalueret. Secukinumab blev administreret

sammen med methotrexat (MTX), sulfasalazin og/eller kortikosteroider i artritis-studier (som

omfattede patienter med psoriasisartrit og ankyloserende spondylitis). Der bør udvises forsigtighed når

samtidig behandling med andre immunsuppressiva og secukinumab overvejes (se også pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Levende vacciner bør ikke gives sideløbende med secukinumab (se også pkt. 4.4).

Der blev ikke observeret interaktioner mellem secukinumab og midazolam (CYP3A4-substrat) i et

studie med patienter med plaque psoriasis.

Der blev ikke obseveret interaktioner, når secukinumab blev administreret sammen med methotrexat

(MTX) og/eller kortikosteroider i artritis-studier (som omfattede patienter med psoriasisartrit og aksial

spondylartrit).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertile kvinder

Kvinder i den fertile alder bør anvende en effektiv kontraception under behandling og i mindst 20 uger

efter behandling.

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af secukinumab hos gravide kvinder.

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). For en sikkerheds skyld bør Cosentyx undgås under graviditet.

Amning

Det er ukendt, om secukinumab udskilles i human mælk. Immunoglobuliner udskilles i human

modermælk, og det er ukendt om secukinumab bliver absorberet systemisk efter indtagagelse. På

grund af de potentielle bivirkninger fra secukinumab hos det diende barn, skal det besluttes, om

amning skal ophøre under behandling og op til 20 uger efter behandling eller behandling med

Cosentyx skal seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til fordele

ved behandling af moderen.

Fertilitet

Virkningen af secukinumab på human fertilitet er ikke undersøgt. Dyrestudier tyder ikke på direkte

eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Cosentyx påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst indberettede bivirkninger er infektioner i de øvre luftveje (som oftest nasopharyngitis,

rhinitis).

Tabel over bivirkninger

Bivirkningerne fra kliniske studier og rapporteringer efter markedsføring (Tabel 1) er ordnet efter

MedDRA-systemorganklasse. Inden for hver systemorganklasse er bivirkningerne opstillet efter

hyppighed, med de hyppigste bivirkninger først. Inden for hver enkelt frekvensgruppe er

bivirkningerne opstillet efter aftagende alvorlighed. Derudover er den tilsvarende frekvenskategori for

hver bivirkning baseret på følgende konvention: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til

<1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden

(<1/10.000); og ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Mere end 18.000 patienter er blevet behandlet med secukinumab i blindede og åbne kliniske studier

inden for forskellige indikationer (plaque psoriasis, psoriasisartrit, aksial spondylartrit og andre

autoimmunsygdomme), svarende til eksponering i 30.565 patientår. Ud af disse blev mere end

11.700 patienter eksponeret for secukinumab i mindst et år. Sikkerhedsprofilen for secukinumab er

konsistent på tværs af alle indikationer.

Tabel 1

Liste med bivirkninger fra kliniske studier

1)

og efter markedsføring

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og

parasitære sygdomme

Meget

almindelig

Øvre luftvejsinfektioner

Almindelig

Oral herpes

Tinea pedis

Ikke

almindelig

Oral candidiasis

Otitis externa

Infektioner i de nedre luftveje

Ikke kendt

Mukosal eller kutan candidiasis (inklusive candidiasis i

øsofagus)

Blod og lymfesystem

Ikke

almindelig

Neutropeni

Immunsystemet

Sjældne

Anafylaktiske reaktioner

Øjne

Ikke

almindelig

Konjunktivitis

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

Rinoré

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Diarré

Ikke

almindelig

Inflammatorisk tarmsygdom

Hud og subkutane væv

Ikke

almindelig

Urticaria

Sjældne

Eksfoliativ dermatitis

Placebokontrollerede kliniske studier (fase III) hos patienter med plaque psoriasis, PsA, AS og

nr-axSpA, som blev eksponeret for 300 mg, 150 mg, 75 mg eller placebo med en

behandlingsvarighed på op til 12 uger (psoriasis) eller 16 uger (PsA, AS og nr-axSpA)

Der er rapporteret om tilfælde hos patienter med psoriasis

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Infektioner

I den placebokontrollerede periode i de kliniske studier med plaque psoriasis (i alt 1.382 patienter blev

behandlet med secukinumab, og 694 patienter blev behandlet med placebo i op til 12 uger), blev der

rapporteret infektioner hos 28,7 % af patienterne, der blev behandlet med secukinumab, sammenlignet

med 18,9 % af patienterne, der blev behandlet med placebo. Hovedparten af infektionerne bestod af

ikke alvorlige og lette til moderate infektioner i de øvre luftveje, fx rhinopharyngitis, der ikke

nødvendiggjorde afbrydelse af behandlingen. Der var en stigning i mukosal eller kutan candidiasis, i

overensstemmelse med virkningsmekanismen, men tilfældene var lette eller moderate, ikke-alvorlige

samt reagerede på standardbehandling og nødvendiggjorde ikke afbrydelse af behandlingen. Der

opstod alvorlige infektioner hos 0,14 % af de patienter, der blev behandlet med secukinumab, og hos

0,3 % af de patienter, der blev behandlet med placebo (se pkt. 4.4).

Over hele behandlingsperioden (i alt blev 3.430 patienter behandlet med secukinumab i op til 52 uger

for hovedparten af patienternes vedkommende) blev der rapporteret infektioner hos 47,5 % af de

patienter, der blev behandlet med secukinumab (0,9 pr. patientår med opfølgning). Der blev

rapporteret alvorlige infektioner hos 1,2 % af de patienter, der blev behandlet med secukinumab

(0,015 pr. patientår med opfølgning).

De infektionsrater, der er blevet observeret i kliniske studier vedrørende psoriasisartrit og aksial

spondylartrit (ankyloserende spondylitis og nonradiografisk aksial spondylartrit), svarede til dem, der

blev observeret i psoriasisstudierne.

Neutropeni

I de kliniske fase III-studier vedrørende psoriasis blev neutropeni set hyppigere med secukinumab end

med placebo, men de fleste tilfælde var lette, forbigående og reversible. Neutropeni<1,0-0,5x10

(CTCAE klasse 3) blev rapporteret i 18 ud af 3.430 (0,5 %) patienter på secukinumab, med ingen

dosisafhængighed og ingen tidsmæssig tilknytning til infektioner i 15 ud af 18 tilfælde. Der blev ikke

rapporteret tilfælde af mere svær neutropeni. I de sidste 3 tilfælde, blev der rapporteret ikke-alvorlige

infektioner med sædvanlig respons på standardbehandling og krævede ikke seponering af

secukinumab.

Hyppigheden af neutropeni i studier vedrørende psoriasisartrit og aksial spondylartrit (ankyloserende

spondylitis og nonradiografisk aksial spondylartrit) var svarende til hyppigheden ved psoriasis.

Sjældne tilfælde af neutropeni <0,5x10

/l (CTCAE-grad 4) er blevet indberettet.

Overfølsomhedsreaktioner

I kliniske studier blev der observeret urticaria og sjældne tilfælde af anafylaktisk reaktion på

secukinumab (se også pkt. 4.4).

Immunogenicitet

I kliniske studier vedrørende psoriasis, psoriasisartrit og aksial spondylartrit (ankyloserende

spondylitis og nonradiografisk aksial spondylartrit) udviklede under 1 % af de patienter, der blev

behandlet med secukinumab i op til 52 uger, antistoffer over for secukinumab. Omkring halvdelen af

de behandlingsfremkaldte antistoffer mod lægemidlet var neutraliserende, men dette blev ikke

associeret med manglende virkning eller farmakokinetiske abnormaliteter.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Doser på op til 30 mg/kg (ca. 2.000 til 3.000 mg) er administreret intravenøst i kliniske studier uden

dosisbegrænsende toksicitet. I tilfælde af overdosering anbefales det, at patienten monitoreres for tegn

eller symptomer på bivirkninger, og at passende symptomatisk behandling omgående iværksættes.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Immunosuppressiv, interleukin-hæmmere, ATC-kode: L04AC10

Virkningsmekanisme

Secukinumab er et fuldt ud humant IgG1/κ monoklonalt antistof, der selektivt bindes til og

neutraliserer proinflammatorisk cytokin-interleukin-17A (IL-17A). Secukinumab virker målrettet mod

IL-17A og hæmmer dens interaktion med IL-17-receptoren, som er udtrykt på forskellige celletyper,

herunder keratinocytter. Resultatet er, at secukinumab hæmmer frigivelsen af proinflammatoriske

cytokiner, kemokiner og mediatorer for vævskader samt reducerer IL-17A-medierede bidrag til

autoimmune og inflammatoriske sygdomme. Klinisk relevante niveauer af secukinumab når huden og

reducerer lokale inflammatoriske markører. Som direkte konsekvens reducerer behandling med

secukinumab erytem, induration og deskvamation i plaque psoriasis-læsioner.

IL-17A er et naturligt forekommende cytokin, der er involveret i normale inflammatoriske reaktioner

eller immunreaktioner. IL-17A spiller en vigtig rolle i patogenesen af plaque psoriasis, psoriasisartrit

og aksial spondylartrit (ankyloserende spondylitis og nonradiografisk aksial spondylatrit) og

opreguleres i hud med læsioner, modsat hud uden læsioner, hos patienter med plaque psoriasis

og i

synovialt væv hos patienter med psoriasisartrit. Hyppigheden af IL-17-producerende celler var også

signifikant højere i den subkondrale knoglemarv i facetled fra patienter med ankyloserende

spondylitis. Et forhøjet antal IL-17A-producerende lymfocytter er også blevet set hos patienter med

nonradiografisk aksial spondylartrit. Hæmning af IL-17A viste sig at være effektiv i behandlingen af

ankyloserende spondylitis. Dermed fastlægges den væsentligste rolle for dette cytokin i aksial

spondylartrit.

Farmakodynamisk virkning

Serumniveauer for total IL-17A (frit og secukinumab-bundet IL-17A) øges initialt hos patienter, der

behandles med secukinumab. Dette følges af et langsomt fald på grund af reduceret clearance af

secukinumab-bundet IL-17A, hvilket indicerer, at secukinumab selektivt opfanger frit IL-17A, som

spiller en vigtig rolle i patogenesen af plaque psoriasis.

I et studie med secukinumab blev infiltrerende epidermale neutrofiler og forskellige

neutrofil-associerede markører, der øges i hud med læsioner hos patienter med plaque psoriasis,

reduceret efter en til to ugers behandling.

Det er blevet påvist, at secukinumab sænker (inden for 1 til 2 ugers behandling) koncentrationen af

C-reaktivt protein, som er en markør for inflammation.

Klinisk virkning og sikkerhed

Plaque psoriasis

Sikkerhed og virkning af secukinumab blev vurderet i fire randomiserede, dobbeltblinde,

placebokontrollerede fase III-studier hos patienter med moderat til svær plaque psoriasis, som var

kandidater til lysbehandling eller systemisk behandling [ERASURE, FIXTURE, FEATURE,

JUNCTURE]. Virkning og sikkerhed for secukinumab 150 mg og 300 mg blev evalueret i forhold til

enten placebo eller etanercept. Derudover vurderede et studie et kronisk behandlingsregime kontra et

”behandling efter behov”-regime [SCULPTURE].

Ud af de 2.403 patienter, der deltog i de placebokontrollerede studier, var 79 % biologisk

behandlingsnaive, 45 % var ikke-biologiske behandlingssvigt og 8 % var biologiske behandlingssvigt

(6 % var anti-TNF behandlingssvigt og 2 % var anti-p40-behandlingssvigt). Omkring 15 til 25 % af

patienterne i fase III-studierne havde psoriasis artritis (PsA) ved

baseline

Psoriasisstudie 1 (ERASURE) evaluerede 738 patienter. Patienter, der var randomiseret til

secukinumab, fik doser på 150 mg eller 300 mg i ugerne 0, 1, 2, 3 og 4, fulgt af samme dosis hver

måned. Psoriasisstudie 2 (FIXTURE) evaluerede 1.306 patienter. Patienter, der var randomiseret til

secukinumab, fik doser på 150 mg eller 300 mg i ugerne 0, 1, 2, 3 og 4, fulgt af samme dosis hver

måned. Patienter, der var randomiseret til etanercept, fik doser på 50 mg to gange om ugen i 12 uger,

fulgt af 50 mg hver uge. I både studie 1 og studie 2 blev patienter, der var randomiseret til at få

placebo og var ikke-responderende ved uge 12, derefter skiftet over til secukinumab (enten 150 mg

eller 300 mg) i ugerne 12, 13, 14 og 15, fulgt af samme dosis hver måned med start i uge 16. Alle

patienterne blev fulgt i op til 52 uger efter første administration af studiebehandlingen.

Psoriasisstudie 3 (FEATURE) evaluerede 177 patienter, der anvendte en fyldt injektionssprøjte,

sammenlignet med placebo, efter 12 ugers behandling for at vurdere sikkerhed, tolerabilitet og

virkning af secukinumab-selvadministration ved hjælp af den fyldte injektionssprøjte.

Psoriasisstudie 4 (JUNCTURE) evaluerede 182 patienter, der anvendte en fyldt pen, sammenlignet

med placebo, efter 12 ugers behandling for at vurdere sikkerhed, tolerabilitet og virkning af

secukinumab-selvadministration ved hjælp af fyldt pen. I både studie 3 og studie 4 blev patienter

randomiseret til secukinumab doser på 150 mg eller 300 mg i ugerne 0, 1, 2 3 og 4, fulgt af samme

dosis hver måned. Patienter blev også randomiseret til at få placebo i ugerne 0, 1, 2, 3 og 4, fulgt af

samme dosis hver måned.

Psoriasisstudie 5 (SCULPTURE) evaluerede 966 patienter. Alle patienter fik secukinumab i doser på

150 mg eller 300 mg i ugerne 0, 1, 2, 3, 4, 8 og 12 og blev derefter randomiseret til at få enten et

vedligeholdelsesregime med samme dosis hver måned med start i uge 12, eller et ”behandling efter

behov”-regime med samme dosis. Patienter, der blev randomiseret til ”behandling efter behov”

opnåede ikke tilstrækkelig vedligeholdelse af effekten, og et fast månedligt vedligeholdelsesregime

anbefales derfor.

De co-primære effektparametre i placebo og aktivt kontrollerede studier var andelen af patienter, der

opnåede et PASI 75-respons og IGA mod 2011-respons på ”

clear

” eller ”

almost clear

”, kontra

placebo, i uge 12 (se Tabel 2 og 3). Dosis på 300 mg gav forbedret hudrenhed, specielt for ”

clear

” og

almost clear

” hud på tværs af effektparameterne PASI 90, PASI 100 og IGA mod 2011 0- eller

1-respons på tværs af alle studier med maksimale virkninger i uge 16; og derfor anbefales denne dosis.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cosentyx 150 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas med pulver indeholder 150 mg secukinumab. Efter rekonstitution indeholder 1 ml

opløsning 150 mg secukinumab.

Secukinumab er et rekombinant fuldt humant monoklonalt antistof, der produceres i CHO-celler

(ovarieceller fra kinesisk hamster).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektionsvæske, opløsning

Pulveret er et hvidt, fast lyofilisat.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Plaque psoriasis

Cosentyx er indiceret til behandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne, som er kandidater

til systemisk behandling.

Psoriasisartrit

Cosentyx er alene eller i kombination med methotrexat (MTX) indiceret til behandling af aktiv

psoriasisartrit hos voksne patienter, når responset på tidligere behandling med sygdomsmodificerende

antireumatika (DMARD) har været utilstrækkeligt (se pkt. 5.1).

Aksial spondylartrit (axSpA)

Ankyloserende spondylitis (AS, radiografisk aksial spondylartrit)

Cosentyx er indiceret til behandling af aktiv ankyloserende spondylitis hos voksne, når responset på

konventionel terapi har været utilstrækkeligt.

Nonradiografisk aksial spondylartrit (nr-axSpA)

Cosentyx er indiceret til behandling af aktiv nonradiografisk aksial spondylartrit med objektive tegn

på inflammation indikeret ved forhøjet C-reaktivt protein (CRP) og/eller MR-scanning hos voksne, der

har udvist utilstrækkelig respons på non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID).

4.2

Dosering og administration

Cosentyx er beregnet til anvendelse under vejledning og tilsyn af en læge, der har erfaring med

diagnosering og behandling af tilstande, hvortil Cosentyx er indiceret.

Dosering

Plaque psoriasis

Den anbefalede dosis er 300 mg secukinumab ved subkutan injektion, med indledende dosering i

ugerne 0, 1, 2, 3 og 4, fulgt af månedlig vedligeholdelsesdosering. Hver dosis på 300 mg gives som to

subkutane injektioner på 150 mg.

Psoriasisartrit

Til patienter med samtidig moderat til svær plaque psoriasis, eller som responderede utilstrækkeligt på

anti-TNFα, er den anbefalede dosis 300 mg ved subkutan injektion med initial dosering uge 0, 1, 2, 3

og 4 efterfulgt af månedlig vedligeholdelsesdosering. Hver 300 mg dosis gives som to subkutane

injektioner på 150 mg.

Til andre patienter er den anbefalede dosis 150 mg ved subkutan injektion med initial dosering uge 0,

1, 2, 3 og 4 efterfulgt af månedlig vedligeholdelsesdosering. Dosis kan øges til 300 mg, baseret på

klinisk respons.

Aksial spondylartrit (axSpA)

Ankyloserende spondylitis (AS, radiografisk aksial spondylartrit)

Den anbefalede dosis er 150 mg ved subkutan injektion med initial dosering uge 0, 1, 2, 3 og 4

efterfulgt af månedlig vedligeholdelsesdosering. Dosis kan øges til 300 mg, baseret på klinisk respons.

Hver 300 mg dosis gives som to subkutane injektioner på 150 mg.

Nonradiografisk aksial spondylartrit (nr-axSpA)

Den anbefalede dosis er 150 mg ved subkutan injektion med inital dosering

uge 0, 1, 2, 3 og 4 efterfulgt af månedlig vedligeholdesdosering.

For alle ovenstående indikationer tyder tilgængelige data på, at et klinisk respons sædvanligvis opnås

inden for 16 ugers behandling. Det bør overvejes at seponere behandlingen hos patienter, der intet

respons har vist efter 16 ugers behandling. Nogle patienter, der til at begynde med udviser partielt

respons, kan efterfølgende bedres med fortsat behandling ud over de 16 uger.

Særlige populationer

Ældre patienter (65 år og derover)

Dosisjustering er ikke påkrævet (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion/nedsat nyrefunktion

Cosentyx er ikke blevet undersøgt hos disse patientpopulationer. Der kan ikke gives dosisanbefalinger.

Pædiatrisk population

Cosentyxs sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Cosentyx skal administreres ved subkutan injektion. Hudområder, hvor der er udbrud af psoriasis, skal

om muligt undgås som injektionssteder. Pulveret til injektionsvæske, opløsning, skal rekonstitueres før

anvendelse.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6 samt

brugsanvisningen i indlægssedlen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Klinisk vigtig, aktiv infektion, fx aktiv tuberkulose (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal navn og batchnummeret for det

administrerede lægemiddel registreres tydeligt.

Infektioner

Secukinumab kan potentielt øge risikoen for infektioner. Efter markedsføring er der blevet observeret

alvorlige infektioner hos patienter som modtog secukinumab. Der bør udvises forsigtighed, når det

overvejes at anvende secukinumab til patienter med en kronisk infektion eller en anamnese med

gentagne infektioner.

Patienter skal instrueres i at kontakte lægen, hvis der opstår tegn eller symptomer på en infektion. Hvis

patienten udvikler en alvorlig infektion, skal patienten monitoreres tæt, og secukinumab må ikke

administreres, før infektionen er ophørt.

I kliniske studier er der observeret infektioner hos patienter, der behandles med secukinumab (se

pkt. 4.8). De fleste af disse var lette eller moderate infektioner i de øvre luftveje, såsom

nasopharyngitis, og krævede ikke ophør af behandlingen.

Der er rapporteret ikke-alvorlige mukokutane candidainfektioner med relation til

virkningsmekanismen for secukinumab mere hyppigt end placebo i psoriasis kliniske studier (3,55 per

100 patientår for secukinumab 300 mg mod 1.00 per 100 patientår for placebo) (se pkt. 4.8).

Der er ikke rapporteret om øget modtagelighed for tuberkulose fra kliniske studier. Secukinumab må

dog ikke gives til patienter med aktiv tuberkulose. Behandling mod tuberkulose skal overvejes inden

start af secukinumab hos patienter med latent tuberkulose.

Inflammatorisk tarmsygdom

Der er rapporteret om nye udbrud eller forværring af Crohn’s sygdom og ulcerativ colitis. Der bør

udvises forsigtighed, når secukinumab udskrives til patienter med inflammatorisk tarmsygdom,

herunder Crohns sygdom og ulcerativ colitis. Patienter skal monitoreres tæt.

Overfølsomhedsreaktioner

Der er i kliniske studier observeret sjældne tilfælde af anafylaktisk reaktion hos patienter, der fik

secukinumab.

Hvis der opstår en anafylaktisk eller andre alvorlige allergiske reaktioner, skal

administration af secukinumab stoppes straks og relevant behandling påbegyndes.

Vaccinationer

Levende vacciner bør ikke gives sideløbende med secukinumab.

Patienter, der får secukinumab, må samtidig behandles med inaktiverede eller ikke-levende

vaccinationer. Et studie har vist, at efter

meningokok

- og inaktiverede

influenzavaccinationer

var en

lignende andel raske frivillige, der blev behandlet med 150 mg secukinumab, og de, der blev behandlet

med placebo, i stand til at udvise et tilstrækkeligt immonrespons på mindst en firedoblet forøgelse af

antistoftitre over for

meningokok

- og

influenzavacciner

. Dataene antyder, at secukinumab ikke

undertrykker humoral immunrespons over for

meningokok

- og

influenzavacciner

Samtidig immunosuppressiv behandling

I psoriasisstudier er sikkerhed og virkning af secukinumab i kombination med immunosuppressiver,

herunder biologiske, eller lysbehandling ikke blevet evalueret. Secukinumab blev administreret

sammen med methotrexat (MTX), sulfasalazin og/eller kortikosteroider i artritis-studier (som

omfattede patienter med psoriasisartrit og ankyloserende spondylitis). Der bør udvises forsigtighed når

samtidig behandling med andre immunsuppressiva og secukinumab overvejes (se også pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Levende vacciner bør ikke gives sideløbende med secukinumab (se også pkt. 4.4).

Der blev ikke observeret interaktioner mellem secukinumab og midazolam (CYP3A4-substrat) i et

studie med patienter med plaque psoriasis.

Der blev ikke obseveret interaktioner, når secukinumab blev administreret sammen med methotrexat

(MTX) og/eller kortikosteroider i artritis-studier (som omfattede patienter med psoriasisartrit og aksial

spondylartrit).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertile kvinder

Kvinder i den fertile alder bør anvende en effektiv kontraception under behandling og i mindst 20 uger

efter behandling.

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af secukinumab hos gravide kvinder.

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). For en sikkerheds skyld bør Cosentyx undgås under graviditet.

Amning

Det er ukendt, om secukinumab udskilles i human mælk. Immunoglobuliner udskilles i human

modermælk, og det er ukendt om secukinumab bliver absorberet systemisk efter indtagagelse. På

grund af de potentielle bivirkninger fra secukinumab hos det diende barn, skal det besluttes, om

amning skal ophøre under behandling og op til 20 uger efter behandling eller behandling med

Cosentyx skal seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til fordele

ved behandling af moderen.

Fertilitet

Virkningen af secukinumab på human fertilitet er ikke undersøgt. Dyrestudier tyder ikke på direkte

eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Cosentyx påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst indberettede bivirkninger er infektioner i de øvre luftveje (som oftest nasopharyngitis,

rhinitis).

Tabel over bivirkninger

Bivirkningerne fra kliniske studier og rapporteringer efter markedsføring (Tabel 1) er ordnet efter

MedDRA-systemorganklasse. Inden for hver systemorganklasse er bivirkningerne opstillet efter

hyppighed, med de hyppigste bivirkninger først. Inden for hver enkelt frekvensgruppe er

bivirkningerne opstillet efter aftagende alvorlighed. Derudover er den tilsvarende frekvenskategori for

hver bivirkning baseret på følgende konvention: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til

<1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden

(<1/10.000); og ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Mere end 18.000 patienter er blevet behandlet med secukinumab i blindede og åbne kliniske studier

inden for forskellige indikationer (plaque psoriasis, psoriasisartrit, aksial spondylartrit og andre

autoimmunsygdomme), svarende til eksponering i 30.565 patientår. Ud af disse blev mere end

11.700 patienter eksponeret for secukinumab i mindst et år. Sikkerhedsprofilen for secukinumab er

konsistent på tværs af alle indikationer.

Tabel 1

Liste med bivirkninger fra kliniske studier

1)

og efter markedsføring

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og

parasitære sygdomme

Meget

almindelig

Øvre luftvejsinfektioner

Almindelig

Oral herpes

Tinea pedis

Ikke

almindelig

Oral candidiasis

Otitis externa

Infektioner i de nedre luftveje

Ikke kendt

Mukosal eller kutan candidiasis (inklusive candidiasis i

øsofagus)

Blod og lymfesystem

Ikke

almindelig

Neutropeni

Immunsystemet

Sjældne

Anafylaktiske reaktioner

Øjne

Ikke

almindelig

Konjunktivitis

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

Rinoré

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Diarré

Ikke

almindelig

Inflammatorisk tarmsygdom

Hud og subkutane væv

Ikke

almindelig

Urticaria

Sjældne

Eksfoliativ dermatitis

Placebokontrollerede kliniske studier (fase III) hos patienter med plaque psoriasis, PsA, AS og

nr-axSpA, som blev eksponeret for 300 mg, 150 mg, 75 mg eller placebo med en

behandlingsvarighed på op til 12 uger (psoriasis) eller 16 uger (PsA, AS og nr-axSpA)

Der er rapporteret om tilfælde hos patienter med psoriasis

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Infektioner

I den placebokontrollerede periode i de kliniske studier med plaque psoriasis (i alt 1.382 patienter blev

behandlet med secukinumab, og 694 patienter blev behandlet med placebo i op til 12 uger), blev der

rapporteret infektioner hos 28,7 % af patienterne, der blev behandlet med secukinumab, sammenlignet

med 18,9 % af patienterne, der blev behandlet med placebo. Hovedparten af infektionerne bestod af

ikke alvorlige og lette til moderate infektioner i de øvre luftveje, fx rhinopharyngitis, der ikke

nødvendiggjorde afbrydelse af behandlingen. Der var en stigning i mukosal eller kutan candidiasis, i

overensstemmelse med virkningsmekanismen, men tilfældene var lette eller moderate, ikke-alvorlige

samt reagerede på standardbehandling og nødvendiggjorde ikke afbrydelse af behandlingen. Der

opstod alvorlige infektioner hos 0,14 % af de patienter, der blev behandlet med secukinumab, og hos

0,3 % af de patienter, der blev behandlet med placebo (se pkt. 4.4).

Over hele behandlingsperioden (i alt blev 3.430 patienter behandlet med secukinumab i op til 52 uger

for hovedparten af patienternes vedkommende) blev der rapporteret infektioner hos 47,5 % af de

patienter, der blev behandlet med secukinumab (0,9 pr. patientår med opfølgning). Der blev

rapporteret alvorlige infektioner hos 1,2 % af de patienter, der blev behandlet med secukinumab

(0,015 pr. patientår med opfølgning).

De infektionsrater, der er blevet observeret i kliniske studier vedrørende psoriasisartrit og aksial

spondylartrit (ankyloserende spondylitis og nonradiografisk aksial spondylartrit), svarede til dem, der

blev observeret i psoriasisstudierne.

Neutropeni

I de kliniske fase III-studier vedrørende psoriasis blev neutropeni set hyppigere med secukinumab end

med placebo, men de fleste tilfælde var lette, forbigående og reversible. Neutropeni<1,0-0,5x10

(CTCAE klasse 3) blev rapporteret i 18 ud af 3.430 (0,5 %) patienter på secukinumab, med ingen

dosisafhængighed og ingen tidsmæssig tilknytning til infektioner i 15 ud af 18 tilfælde. Der blev ikke

rapporteret tilfælde af mere svær neutropeni. I de sidste 3 tilfælde, blev der rapporteret ikke-alvorlige

infektioner med sædvanlig respons på standardbehandling og krævede ikke seponering af

secukinumab.

Hyppigheden af neutropeni i studier vedrørende psoriasisartrit og aksial spondylartrit (ankyloserende

spondylitis og nonradiografisk aksial spondylartrit) var svarende til hyppigheden ved psoriasis.

Sjældne tilfælde af neutropeni <0,5x10

/l (CTCAE-grad 4) er blevet indberettet.

Overfølsomhedsreaktioner

I kliniske studier blev der observeret urticaria og sjældne tilfælde af anafylaktisk reaktion på

secukinumab (se også pkt. 4.4).

Immunogenicitet

I kliniske studier vedrørende psoriasis, psoriasisartrit og aksial spondylartrit (ankyloserende

spondylitis og nonradiografisk aksial spondylartrit) udviklede under 1 % af de patienter, der blev

behandlet med secukinumab i op til 52 uger, antistoffer over for secukinumab. Omkring halvdelen af

de behandlingsfremkaldte antistoffer mod lægemidlet var neutraliserende, men dette blev ikke

associeret med manglende virkning eller farmakokinetiske abnormaliteter.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Doser på op til 30 mg/kg (ca. 2.000 til 3.000 mg) er administreret intravenøst i kliniske studier uden

dosisbegrænsende toksicitet. I tilfælde af overdosering anbefales det, at patienten monitoreres for tegn

eller symptomer på bivirkninger, og at passende symptomatisk behandling omgående iværksættes.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Immunosuppressiv, interleukin-hæmmere, ATC-kode: L04AC10

Virkningsmekanisme

Secukinumab er et fuldt ud humant IgG1/κ monoklonalt antistof, der selektivt bindes til og

neutraliserer proinflammatorisk cytokin-interleukin-17A (IL-17A). Secukinumab virker målrettet mod

IL-17A og hæmmer dens interaktion med IL-17-receptoren, som er udtrykt på forskellige celletyper,

herunder keratinocytter. Resultatet er, at secukinumab hæmmer frigivelsen af proinflammatoriske

cytokiner, kemokiner og mediatorer for vævskader samt reducerer IL-17A-medierede bidrag til

autoimmune og inflammatoriske sygdomme. Klinisk relevante niveauer af secukinumab når huden og

reducerer lokale inflammatoriske markører. Som direkte konsekvens reducerer behandling med

secukinumab erytem, induration og deskvamation i plaque psoriasis-læsioner.

IL-17A er et naturligt forekommende cytokin, der er involveret i normale inflammatoriske reaktioner

eller immunreaktioner. IL-17A spiller en vigtig rolle i patogenesen af plaque psoriasis, psoriasisartrit

og aksial spondylartrit (ankyloserende spondylitis og nonradiografisk aksial spondylatrit) og

opreguleres i hud med læsioner, modsat hud uden læsioner, hos patienter med plaque psoriasis

og i

synovialt væv hos patienter med psoriasisartrit. Hyppigheden af IL-17-producerende celler var også

signifikant højere i den subkondrale knoglemarv i facetled fra patienter med ankyloserende

spondylitis. Et forhøjet antal IL-17A-producerende lymfocytter er også blevet set hos patienter med

nonradiografisk aksial spondylartrit. Hæmning af IL-17A viste sig at være effektiv i behandlingen af

ankyloserende spondylitis. Dermed fastlægges den væsentligste rolle for dette cytokin i aksial

spondylartrit.

Farmakodynamisk virkning

Serumniveauer for total IL-17A (frit og secukinumab-bundet IL-17A) øges initialt hos patienter, der

behandles med secukinumab. Dette følges af et langsomt fald på grund af reduceret clearance af

secukinumab-bundet IL-17A, hvilket indicerer, at secukinumab selektivt opfanger frit IL-17A, som

spiller en vigtig rolle i patogenesen af plaque psoriasis.

I et studie med secukinumab blev infiltrerende epidermale neutrofiler og forskellige

neutrofil-associerede markører, der øges i hud med læsioner hos patienter med plaque psoriasis,

reduceret efter en til to ugers behandling.

Det er blevet påvist, at secukinumab sænker (inden for 1 til 2 ugers behandling) koncentrationen af

C-reaktivt protein, som er en markør for inflammation.

Klinisk virkning og sikkerhed

Plaque psoriasis

Sikkerhed og virkning af secukinumab blev vurderet i fire randomiserede, dobbeltblinde,

placebokontrollerede fase III-studier hos patienter med moderat til svær plaque psoriasis, som var

kandidater til lysbehandling eller systemisk behandling [ERASURE, FIXTURE, FEATURE,

JUNCTURE]. Virkning og sikkerhed for secukinumab 150 mg og 300 mg blev evalueret i forhold til

enten placebo eller etanercept. Derudover vurderede et studie et kronisk behandlingsregime kontra et

”behandling efter behov”-regime [SCULPTURE].

Ud af de 2.403 patienter, der deltog i de placebokontrollerede studier, var 79 % biologisk

behandlingsnaive, 45 % var ikke-biologiske behandlingssvigt og 8 % var biologiske behandlingssvigt

(6 % var anti-TNF behandlingssvigt og 2 % var anti-p40-behandlingssvigt). Omkring 15 til 25 % af

patienterne i fase III-studierne havde psoriasis artritis (PsA) ved

baseline

Psoriasisstudie 1 (ERASURE) evaluerede 738 patienter. Patienter, der var randomiseret til

secukinumab, fik doser på 150 mg eller 300 mg i ugerne 0, 1, 2, 3 og 4, fulgt af samme dosis hver

måned. Psoriasisstudie 2 (FIXTURE) evaluerede 1.306 patienter. Patienter, der var randomiseret til

secukinumab, fik doser på 150 mg eller 300 mg i ugerne 0, 1, 2, 3 og 4, fulgt af samme dosis hver

måned. Patienter, der var randomiseret til etanercept, fik doser på 50 mg to gange om ugen i 12 uger,

fulgt af 50 mg hver uge. I både studie 1 og studie 2 blev patienter, der var randomiseret til at få

placebo og var ikke-responderende ved uge 12, derefter skiftet over til secukinumab (enten 150 mg

eller 300 mg) i ugerne 12, 13, 14 og 15, fulgt af samme dosis hver måned med start i uge 16. Alle

patienterne blev fulgt i op til 52 uger efter første administration af studiebehandlingen.

Psoriasisstudie 3 (FEATURE) evaluerede 177 patienter, der anvendte en fyldt injektionssprøjte,

sammenlignet med placebo, efter 12 ugers behandling for at vurdere sikkerhed, tolerabilitet og

virkning af secukinumab-selvadministration ved hjælp af den fyldte injektionssprøjte.

Psoriasisstudie 4 (JUNCTURE) evaluerede 182 patienter, der anvendte en fyldt pen, sammenlignet

med placebo, efter 12 ugers behandling for at vurdere sikkerhed, tolerabilitet og virkning af

secukinumab-selvadministration ved hjælp af fyldt pen. I både studie 3 og studie 4 blev patienter

randomiseret til secukinumab doser på 150 mg eller 300 mg i ugerne 0, 1, 2 3 og 4, fulgt af samme

dosis hver måned. Patienter blev også randomiseret til at få placebo i ugerne 0, 1, 2, 3 og 4, fulgt af

samme dosis hver måned.

Psoriasisstudie 5 (SCULPTURE) evaluerede 966 patienter. Alle patienter fik secukinumab i doser på

150 mg eller 300 mg i ugerne 0, 1, 2, 3, 4, 8 og 12 og blev derefter randomiseret til at få enten et

vedligeholdelsesregime med samme dosis hver måned med start i uge 12, eller et ”behandling efter

behov”-regime med samme dosis. Patienter, der blev randomiseret til ”behandling efter behov”

opnåede ikke tilstrækkelig vedligeholdelse af effekten, og et fast månedligt vedligeholdelsesregime

anbefales derfor.

De co-primære effektparametre i placebo og aktivt kontrollerede studier var andelen af patienter, der

opnåede et PASI 75-respons og IGA mod 2011-respons på ”

clear

” eller ”

almost clear

”, kontra

placebo, i uge 12 (se Tabel 2 og 3). Dosis på 300 mg gav forbedret hudrenhed, specielt for ”

clear

” og

almost clear

” hud på tværs af effektparameterne PASI 90, PASI 100 og IGA mod 2011 0- eller

1-respons på tværs af alle studier med maksimale virkninger i uge 16; og derfor anbefales denne dosis.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

An agency of the European

Union

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/243124/2020

EMEA/H/C/003729

Cosentyx (secukinumab)

En oversigt over Cosentyx, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Cosentyx, og hvad anvendes det til?

Cosentyx er et lægemiddel, der påvirker immunsystemet (kroppens naturlige forsvar). Det anvendes

hos voksne til behandling af følgende sygdomme:

moderat til svær plaque-psoriasis (en sygdom, der giver røde, skællende pletter på huden), når

patienten har behov for behandling med et lægemiddel, der gives gennem munden eller ved

injektion

psoriasis-artritis (betændelse i leddene, der er relateret til psoriasis), når sygdomsmodificerende

antireumatiske lægemidler (DMARD'er) ikke virker godt nok

aksial spondyloartritis (betændelse i rygsøjlen, som forårsager rygsmerter), herunder

ankyloserende spondylitis, når røntgen viser sygdomstegn, og ikkeradiografisk aksial

spondyloartritis, når der er tydelige tegn på betændelse, uden at røntgen viser nogen

sygdomstegn. Det anvendes, når konventionelle behandlinger ikke virker godt nok.

Cosentyx indeholder det aktive stof secukinumab.

Hvordan anvendes Cosentyx?

Cosentyx fås kun på recept, og behandlingen bør indledes og overvåges af en læge med erfaring i

diagnosticering og behandling af de lidelser, som Cosentyx anvendes til.

Cosentyx gives ved injektion under huden hver uge i 5 uger og derefter en gang om måneden. Dosis

afhænger af, hvilken sygdom der behandles. Der ses normalt sygdomsforbedring i løbet af 16 ugers

behandling. Hvis der ikke ses nogen bedring efter 16 uger, kan lægen beslutte at standse

behandlingen.

Patienterne (eller deres plejere) kan give injektionen, hvis de er blevet instrueret i det.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Cosentyx, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Cosentyx (secukinumab)

EMA/243124/2020

Side 2/3

Hvordan virker Cosentyx?

Det aktive stof i Cosentyx, secukinumab, er et monoklonalt antistof (et protein), der er opbygget, så

det binder sig til interleukin 17A, et signalmolekyle i immunsystemet. Interleukin 17A medvirker ved

betændelse og andre processer i immunsystemet, der forårsager psoriasis, psoriasisartritis og aksial

spondyloartritis. Ved at binde sig til interleukin 17A blokerer secukinumab dets virkning og nedsætter

dermed immunsystemets aktivitet og symptomerne på sygdommen.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Cosentyx?

Studierne viste, at Cosentyx er effektivt til behandling af psoriasis, psoriasisartritis og aksial

spondyloartritis, og patienterne oplevede større forbedringer med Cosentyx end med placebo (et

uvirksomt stof) eller med sammenligningspræparatet etanercept.

I 4 psoriasisstudier med 2.403 patienter oplevede 79 % af dem, der fik Cosentyx, en reduktion på

75 % i deres PASI-scorer (en skala til måling af sygdommens sværhedsgrad og det berørte

hudområde) efter 12 ugers behandling. Resultatet var det samme hos 44 % af de patienter, der blev

behandlet med etanercept, og 4 % af dem, der fik placebo. Hos 65 % af de patienter, der fik Cosentyx,

helede huden desuden helt eller næsten helt sammenlignet med 27 % af de patienter, der fik

etanercept, og 2 % af dem, der fik placebo.

I et studie med 397 patienter med psoriasisartritis oplevede 51-54 % af de patienter, der fik

godkendte doser af Cosentyx, et fald på 20 % i ACR-scorer (smertefulde, hævede led og andre

symptomer) efter 24 ugers behandling. Hos de patienter, der fik placebo, var den tilsvarende andel

15 %.

Et studie hos 219 patienter med ankyloserende spondylitis viste, at 61 % af de patienter, der fik den

godkendte dosis af Cosentyx, oplevede et fald i ASAS-scorer (rygsmerter, morgenstivhed og andre

symptomer) på 20 % efter 16 ugers behandling, mod 28 % af dem, der fik placebo. I et andet studie,

der omfattede 555 patienter med ikkeradiografisk aksial spondyloartritis, oplevede 41 % af de

patienter, der fik den godkendte dosis af Cosentyx, en reduktion på 40 % i ASAS-scorer efter 16 uger

sammenlignet med 29 % af dem, der fik placebo.

Hvilke risici er der forbundet med Cosentyx?

De hyppigste bivirkninger ved Cosentyx (som kan optræde hos mere end 1 ud af 10 personer) er

infektioner i de øvre luftveje (infektioner i næse og svælg) med betændelse i næse og svælg

(nasofaryngitis) og tilstoppet eller løbende næse (rhinitis).

Da Cosentyx kan øge risikoen for infektion, må det ikke gives til patienter med alvorlige infektioner

såsom tuberkulose.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Cosentyx fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Cosentyx godkendt i EU?

I studierne var Cosentyx af væsentlig klinisk fordel hos patienter med psoriasis, psoriasisartritis og

aksial spondyloartritis. Sikkerhedsprofilen blev anset for betryggende, og den primære bekymring er

relateret til milde infektioner. Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede derfor, at fordelene

ved Cosentyx opvejer risiciene, og at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Cosentyx (secukinumab)

EMA/243124/2020

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Cosentyx?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Cosentyx.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brug af Cosentyx løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Cosentyx vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Cosentyx

Cosentyx fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 15. januar 2015.

Yderligere information om Cosentyx findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/cosentyx.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 04-2020.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information