Colofac MR 200 mg depotkapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

04-12-2017

Aktiv bestanddel:
MEBEVERINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
A03AA04
INN (International Name):
mebeverine hydrochloride
Dosering:
200 mg
Lægemiddelform:
depotkapsler, hårde
Autorisationsnummer:
50351
Autorisation dato:
2012-08-15

28. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Colofac MR depotkapsler, hårde (Orifarm)

0.

D.SP.NR.

2744

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Colofac MR

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En depotkapsel, hård indeholder 200 mg mebeverin hydrochlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depotkapsler, hårde (Orifarm)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Spasmer i mave-tarmkanalen, hos voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne: 200 mg 2 gange daglig, morgen og aften.

Depotkapslerne tages med tilstrækkeligt vand og må ikke tygges. De bør ikke tygges, da

coatningen sikrer depotvirkningen (se pkt. 5.2).

Behandlingsvarigheden er ikke begrænset.

Såfremt en eller flere doser ikke bliver taget, bør patienten fortsætte med den næste dosis

som foreskrevet af lægen. Doser, der ikke er taget, skal ikke adderes til den sædvanlige

dosis.

Der er ikke foretaget doseringsstudier hos ældre patienter eller hos patienter med nedsat

nyre- og/eller leverfunktion. Der er ikke identificeret specifikke risici fra tilgængelige post-

marketing data for ældre patienter eller for patienter med nedsat nyre- og/eller

leverfunktion. Dosisjustering anses ikke for nødvenlig for ældre patienter eller patienter

med nedsat nyre- og/eller leverfunktion.

Colofac MR (Orifarm), depotkapsler, hårde 200 mg

Side 1 af 4

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Bør ikke anvendes til patienter med paralytisk ileus.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er kun lavet interaktionsstudier med alkohol. In vitro og in vivo studier med dyr har

vist, at der ikke er interaktion mellem Colofac MR og ethanol.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Der er begrænsede data for brug af mebeverin til gravide. Dyreforsøg er utilstrækkelige

med hensyn til reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Colofac MR anbefales ikke under

graviditet.

Amning:

Det vides ikke, om mebeverin eller dets metabolitter udskilles i modermælk. Udskillelsen af

mebeverin i mælk er ikke blevet undersøgt hos dyr. Colofac MR bør ikke bruges under

amning.

Fertilitet:

Der er ingen kliniske data for påvirkning af fertilitet hos mænd eller kvinder; dog har

tilgængelige dyreforsøg ikke indikeret nogen skadelig effekt ved brug af Colofac MR (se

pkt. 5.3)

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Den farmakodynamiske og farmakokinetiske profil samt post-marketing

erfaringer tyder ikke på, at mebeverin har indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Følgende bivirkninger er indrapporteret spontant efter markedsføring. En præcis frekvens

kan ikke estimeres udfra tilgængelig data.

Immunsystemet

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Overfølsomhedsreaktioner (anafylaktiske

reaktioner)

Nervesystemet

Sjælden - meget sjælden (<1/1000 )

Svimmelhed, hovedpine, insomnia,

anoreksi

Hjerte

Sjælden - meget sjælden (<1/1000 )

Bradykardi

Mave-tarm-kanalen

Sjælden – meget sjælden (<1/1000 )

Gastrointestinale gener

Colofac MR (Orifarm), depotkapsler, hårde 200 mg

Side 2 af 4

Hud og subkutane væv

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Urticaria, angioødem, ansigtsødem,

exanthem

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Teoretisk kan der forekomme CNS irritabilitet ved overdosering. I tilfælde hvor mebeverin

blev taget i overdosis, var symptomerne enten ikke til stede eller milde og sædvanligvis

hurtigt reversible. Observerede symptomer ved overdosering var af neurologisk og

kardiovaskulær karakter.

Behandling

Der findes ingen specifik antidot, og symptomatisk behandling anbefales Som følge af den

hurtige absorption af mebeverin bør ventrikeltømning kun overvejes inden for den første time

efter dosisindtagelse. Absorptionsreducerende tiltag er ikke nødvendige.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

A 03 AA 04- Midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser. Syntetiske

antikolinergika, estere med tertiære aminogrupper.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk virkning:

Mebeverin er et spasmolytikum med direkte virkning på den glatte muskulatur i mave-

tarmkanalen uden at påvirke den normale tarmmotilitet.

Den præcise virkningsmekanisme er ikke kendt, men flere mekanismer, såsom nedsat

permeabilitet i ionkanaler, blokade af noradrenalingenoptagelse, en lokalanæstetisk

virkning og i vandabsorption kan bidrage til den lokale virkning af mebeverin på mave-

tarmkanalen. Via disse mekanismer har mebeverin antispastiske virkninger, der medfører

en normalisering af tarmmotiliteten uden at forårsage en permanent afslapning af de glatte

muskelceller i mave-tarmkanalen (såkaldt hypotoni). Systemiske bivirkninger, som ses ved

typiske antikolinergika, er fraværende.

Colofac MR (Orifarm), depotkapsler, hårde 200 mg

Side 3 af 4

Klinisk virkning og sikkerhed:

Den kliniske virkning og sikkerhed af forskellige mebeverin formuleringer er blevet evalueret

hos mere end 1500 patienter.Forbedringer inden for den dominerende symptomatologi af

irritabel tyktarm (f.eks mavesmerter, fæces karakteristika) blev observeret generelt i reference

eller baseline-kontrollerede kliniske studier. Alle formuleringer med mebeverin er generelt

sikre og godt tolererede inden for det anbefalede dosisregime.

Pædiatrisk population:

Kliniske studier med tablet eller kapsel formuleringer er kun blevet udført på voksne.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption:

Mebeverin absorberes hurtigt og fuldstændigt efter oral administration. Depotkapslerne

tillader dosering to gange daglig.

Distribution:

Der sker ingen signifikant akkumulation efter gentagne doser.

Biotransformation:

Mebeverin bliver hovedsageligt metaboliseret af esteraser, der først spalter ester

bindingerne til veratrumsyre og mebeverinalkohol. Hovedmetabolitten i plasma er DMAC

(demetyleret carboxylsyre). Steady state eliminations halveringstiden for DMAC er 5,77

timer. Ved indgift af flere doser (200 mg to gange daglig) er DMAC’s C

804 ng/ml og

er ca. 3 timer. Den relative biotilgængelighed af depotkapslerne er optimal med en

gennemsnitlig ratio på 97%.

Elimination:

Mebeverin udskilles ikke som sådan, men metaboliseres fuldstændigt; metabolitterne

udskilles næsten fuldstændigt. Veratumsyre udskilles i urinen og også mebeverinalkohol

udskilles med urinen i form dels af den tilsvarende carboxylsyre (MAC) dels den

demetylerede carboxylsyre (DMAC).

Pædiatrisk population:

Der er ikke lavet farmakokinetiske studier med børn med nogen af mebeverin

formuleringerne.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Virkninger i studier med gentagne doser efter orale og parenterale doser indikerede, at

centralnervesystemet var involveret i adfærdsmæssig excitation, hovedsagelig tremor og

kramper. Hos hunde, den mest sensitive art, blev disse virkninger set ved orale doser

svarende til 3 gange den maksimalt anbefalede kliniske dosis på 400 mg pr. dag baseret på

sammenligninger af legemsoverflade (mg/m

Reproduktionstoksiciten af mebeverin blev ikke undersøgt tilstrækkeligt i dyreforsøg.

Der var ingen indikation af teratogent potentiale hos rotter og kaniner. Der blev imidlertid

bemærket embryotoksiske virkninger (reduktion i kuldets størrelse, øget forekomst af

resorption) hos rotter ved doser svarende til to gange den maksimale daglige kliniske dosis.

Denne virkning blev ikke observeret hos kaniner.

Colofac MR (Orifarm), depotkapsler, hårde 200 mg

Side 4 af 4

Der blev ikke bemærket nogen indvirkning på fertiliteten hos han- eller hunrotter i doser

svarende til den maksimale kliniske dosis.

I konventionelle in vitro- og in vivo-genotoksicitetstest havde mebeverin ingen

genotoksiske virkninger. Der er ikke udført karcinogenicitetsstudier.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold (granulat): Magnesiumstearat; polyacrylat 30%, dispergeret; talcum;

hypromellose; methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1); glyceroltriacetat;

Kapselskal: Gelatine; titandioxid (E171).

Blæk: Shellac (E904); propylenglycol; ammoniakopløsning, koncentreret; kaliumhydroxid;

jernoxid, sort (E172).

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30

Må ikke opbevares koldt og må ikke fryses.

Opbevares i original emballage.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50351

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. august 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. november 2017

Colofac MR (Orifarm), depotkapsler, hårde 200 mg

Side 5 af 4

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information