Colchimex 500 mikrogram tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-02-2020

Aktiv bestanddel:
COLCHICIN
Tilgængelig fra:
RPH Pharmaceuticals AB
ATC-kode:
M04AC01
INN (International Name):
colchicine
Dosering:
500 mikrogram
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
59987
Autorisation dato:
2017-11-13

Læs hele dokumentet

10. februar 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Colchimex, tabletter

0.

D.SP.NR.

30871

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Colchimex

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En tablet indeholder 500 mikrogram colchicin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

56,4 mg lactose pr. tablet.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Hvide eller svagt gule, bikonvekse, ikke-overtrukne tabletter, diameter 5,5 mm, præget

med Evans 126 på den ene side, blank på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Voksne

Colchimex anvendes til behandling af akut urinsyregigt. Det anvendes også som profylakse

mod recidiverende urinsyregigt og til at forebygge akutte anfald under den indledende

behandling med allopurinol eller urikosuriske lægemidler.

Pædiatrisk population

Colchimex er indiceret ved familiær middelhavsfeber til profylakse af anfald og

forebyggelse af amyloidose hos børn i alderen 4 år og derover.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

dk_hum_59987_spc.doc

Side 1 af 12

Behandling af akut urinsyregigt

Indledningsvist tages 1 mg (2 tabletter à 500 mikrogram) efterfulgt af 500 mikrogram 1

time senere, hvorpå der efter behov 12 timer senere fortsættes med colchicin (op til 500

mikrogram 3 gange daglig), indtil det akutte anfald er slut. En samlet dosis på 6 mg må

ikke overskrides.

Efter gennemførelse af et behandlingsforløb skal der gå mindst tre dage, før et nyt forløb

påbegyndes.

Profylakse af urinsyregigtanfald under initiering af behandling med allopurinol og

urikosuriske lægemidler

500 mikrogram to gange daglig.

Behandlingsvarigheden skal afgøres efter vurdering af faktorer såsom flare-hyppighed,

urinsyregigtens varighed og tilstedeværelse og størrelsen af tophi.

Ældre

Skal anvendes med forsigtighed.

Pædiatrisk population

Familiær middelhavsfeber

Til pædiatrisk anvendelse må colchicin udelukkende ordineres under supervision fra en

speciallæge med den nødvendige viden og erfaring.

En startdosis skal ordineres oralt baseret på alder:

0,5 mg/dag hos børn under 5 år

1 mg/dag hos børn fra 5 til 10 år

1,5 mg/dag hos børn over 10 år,

Dosen kan gives som en enkeltdosis, eller doser på over 1 mg/dag kan deles og gives to

gange daglig.

Colchicin-doseringen skal øges trinvis (f.eks. 0,25 mg/trin) op til højst 2 mg/dag for at

kontrollere sygdommen hos patienter, der ikke responderer klinisk på standarddoseringen.

En øgning af den daglige dosis skal monitoreres tæt for bivirkninger.

Hos børn med amyloid nefropati kan højere daglige doser op til 2 mg/dag være

nødvendige.

Det er påvist, at samtidig behandling med colchicin og flere lægemidler, de fleste af dem

hæmmere af cytochrom P450 3A4 (CYP3A4)/P-glykoprotein, øger risikoen for colchicin-

toksicitet. Hvis en patient har fået samtidig behandling med en modereret eller potent

CYP3A4-hæmmer eller med en P-glykoprotein-hæmmer, skal den højeste anbefalede

dosis oral colchicin reduceres.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Anvend med forsigtighed hos patienter med mild og moderat nedsat nyrefunktion. For

patienter med svær nedsat nyrefunktion skal dosis reduceres eller intervallet mellem

doserne øges. Patienter med nedsat nyrefunktion skal monitoreres omhyggeligt for

bivirkninger af colchicin.

Patienter med nedsat leverfunktion

dk_hum_59987_spc.doc

Side 2 af 12

Anvend med forsigtighed hos patienter med mild og moderat nedsat leverfunktion. For

patienter med svær nedsat leverfunktion skal dosis reduceres eller intervallet mellem

doserne øges. Patienter med nedsat leverfunktion skal monitoreres omhyggeligt for

bivirkninger af colchicin.

Administration

Til oral administration: Tabletten skal sluges hel med et glas vand.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Colchicin er kontraindiceret hos patienter med bloddyscrasi.

Colchicin er kontraindiceret hos patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion

Colchicin er kontraindiceret hos patienter med alvorlig nedsat leverfunktion

Colchicin er kontraindiceret hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion, som tager

en P-glycoprotein (P-gp) hæmmer eller en stærk CYP3A4 hæmmer (se pkt. 4,5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Colchicin er potentielt toksisk, og det er derfor vigtigt ikke at overskride den dosis, der er

blevet ordineret af en speciallæge med den nødvendige viden og erfaring.

Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion skal monitoreres omhyggeligt for

bivirkninger af colchicin.

Administration samtidig med P-gp-hæmmere og/eller stærke CYP3A4-hæmmere vil øge

eksponeringen for colchicin, hvilket kan medføre colchicin-induceret toksicitet, herunder

fataliteter. Hvis behandling med en P-gp-hæmmer eller en stærk CYP3A4-hæmmer er

nødvendig hos patienter med normal nyre- og leverfunktion, anbefales det at reducere

colchicin-doseringen eller afbryde colchicin-behandlingen (se pkt. 4.5).

For oral colchicin begynder forgiftning som regel med en gastrointestinal fase, der ligner

gastroenteritis, efterfulgt af multiorgandysfunktion. (Se pkt. 4.9)

Colchicin skal gives med forsigtighed til ældre eller svækkede patienter og patienter med

hjerte-, lever-, nyre-, eller mave-tarmsygdom.

Overdosering og behandling med høje doser oral colchicin medfører

knoglemarvssuppression med agranulocytose.

Der skal foretages periodiske blodtællinger hos patienter, der får langvarig behandling.

Ældre patienter kan selv med normal nyre- og leverfunktion være mere modtagelige over

for kumulativ toksicitet med colchicin. Da ældre har større sandsynlighed for at have

aldersrelateret nedsat nyrefunktion, stiger risikoen for myopati og andre toksiske

virkninger hos patienter, der får colchicin. Omhyggelig monitorering er derfor nødvendig

for ældre patienter med urinsyregigt, særlig patienter, der er >65 år gamle.

dk_hum_59987_spc.doc

Side 3 af 12

Patienter med de sjældne arvelige tilstande galactoseintolerans, lappisk lactasemangel eller

glucose-galactosemalabsorption må ikke tage dette lægemiddel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Det er påvist, at colchicin inducerer reversibel malabsorption af vitamin B12,

tilsyneladende ved at ændre slimhindens funktion i ileum. Colchicin kan forringe

absorptionen af fedt, natrium, kalium, nitrogen, xylose og andre aktivt transporterede

sukkerarter. Dette kan medføre nedsatte serumkoncentrationer af kolesterol og caroten.

Colchicin kan øge følsomheden over for CNS-depressiva og øge responset over for

sympatomimetika.

Colchicin kan forårsage falsk-positive resultater ved testning af urin for RBC eller

hæmoglobin.

Colchicin kan reagere med cyclosporin og medføre øget risiko for nefrotoksicitet og

forhøjede plasmakoncentrationer af cyclosporin.

Colchicin interfererer ifølge indberetninger med urinbestemmelse af 17-

hydroxykortikoider ved anvendelse af Reddy, Jenkins og Thorn-proceduren.

Anvendelse samtidig med clarithromycin kan medføre colchicin-toksicitet. Colchicin er et

substrat for både CYP3A og effluks-transportproteinet P-glykoprotein (Pgp).

Clarithromycin og andre makrolider vides at hæmme CYP3A og Pgp. Når clarithromycin

og colchicin administreres sammen, kan clarithromycins hæmning af Pgp og/eller CYP3A

medføre øget eksponering for colchicin. Patienter skal monitoreres for kliniske symptomer

på colchicin-toksicitet.

Anvendelse samtidig med erythromycin kan også medføre colchicin-toksicitet.

Colchicin er et substrat for både CYP3A4 og transportproteinet Pgp. Ved tilstedeværelse af

CYP3A4- eller P-gp-hæmmere stiger koncentrationerne af colchicin i blodet. Der er

indberettet toksicitet, herunder fatale tilfælde, under samtidig anvendelse af CYP3A4- eller

P-gp-hæmmere såsom makrolider (clarithromycin og erythromycin), cyclosporin,

ketoconazol, itraconazol, voriconazol, HIV-proteasehæmmere, calciumkanalblokkere

(verapamil og diltiazem) (se pkt. 4.4).

Colchicin er kontraindiceret hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion, der tager

en P-gp-hæmmer (f.eks. ciclosporin, verapamil eller quinidin) eller en stærk CYP3A4-

hæmmer (f.eks. ritonavir, atazanavir, indinavir, clarithromycin, telithromycin, itraconazol

eller ketaconazol) (se pkt. 4.3).

Reduktion af colchicin-doseringen eller afbrydelse af colchicin-behandlingen anbefales hos

patienter med normal nyre- eller leverfunktion, hvis behandling med en P-gp-hæmmer eller

stærk CYP3A4-hæmmer er nødvendig (se pkt. 4.4)

Antibakterielle midler

Øget risiko for colchicin-toksicitet ved administration samtidig med clarithromycin eller

erythromycin, særlig hos patienter med eksisterende nedsat nyrefunktion. Sjældne

indberetninger af fataliteter (se pkt. 4.3). Da de er CYP3A4-hæmmere, må makrolider ikke

dk_hum_59987_spc.doc

Side 4 af 12

anvendes til behandling af patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion, der tager

colchicin (se pkt. 4.3).

P-glykoprotein eller stærke CYP3A4-hæmmere

Colchicin er kontraindiceret hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion, der tager

en P-glykoprotein-hæmmer (f.eks. ciclosporin, verapamil eller quinidin) eller en stærk

CYP3A4-hæmmer (f.eks. ritonavir, atazanavir, indinavir, clarithromycin, telithromycin,

itraconazol eller ketaconazol).

For moderate CYP 450 3A4-hæmmere (amprenavir, aprepitant, diltiazem, erythromycin,

fluconazol, fosamprenavir, grapefrugtjuice, verapamil), skal colchicin gives i den

sædvanlige dosis for urinsyregigt-flares, men behandlingen må ikke gentages i mindst tre

dage. Højere niveauer af colchicin er blevet observeret, og reduktion af colchicin-dosen

anbefales derfor.

CYP3A4 indgik hovedsageligt i metabolismen af colchicin. Hvis colchicin administreres

sammen med lægemidler, der hæmmer P-gp, hvoraf de fleste også hæmmer CYP3A4, er

der sandsynlighed for højere doser af colchicin. Der er indberettet fatale

lægemiddelinteraktioner.

Samtidig behandling med stærke CYP450 3A4-hæmmere

Samtidig behandling med stærke CYP450 3A4-hæmmere, herunder (atazanavir,

clarithromycin,

indinavir, itraconazol, ketoconazol, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir,

telithromycin),

kræver reduktion af colchicin-dosen på grund af de signifikant højere colchicin-niveauer.

Moderate CYP 450 3A4-hæmmere

For moderate CYP 450 3A4-hæmmere (amprenavir, aprepitant, diltiazem, erythromycin,

fluconazol, fosamprenavir, grapefrugtjuice, verapamil), skal colchicin gives i den

sædvanlige dosis for urinsyregigt-flares, men behandlingen må ikke gentages i mindst tre

dage. Højere niveauer af colchicin er blevet observeret, og reduktion af colchicin-dosen

anbefales derfor.

Enkeltdosis på

0,6 mg colchicin

med eller uden:

Antal

forsøgspersoner

% ændring i colchicins

farmakokinetiske

parametre

Vejledning i

dosisreduktion:

C

max

AUC

0-t

Stærke CYP3A4-

hæmmere

Clarithromycin

250 mg to gange

daglig i 7 dage

Ketoconazol

200 mg to gange

daglig i 5 dage

N=23

N=24

4 gange

Akut regime for

urinsyregigt må

tidligst gentages

efter 3 dage.

dk_hum_59987_spc.doc

Side 5 af 12

Ritonavir 100 mg

to gange daglig i

5 dage

N=18

Moderate

CYP3A4-

hæmmere

Verapamil ER

240 mg en gang

daglig i 5 dage

Diltiazem ER

240 mg en gang

daglig i 7 dage

Grapefrugtjuice

240 mg to gange

daglig i 4 dage

N=24

N=20

N=21

2 gange

Akut regime for

urinsyregigt må

tidligst gentages

efter 3 dage.

Potente

P-gp-hæmmere

Cyclosporin

100 mg

enkeltdosis

N=23

4 gange

Akut regime for

urinsyregigt må

tidligst gentages

efter 3 dage.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Dyreforsøg har vist, at indgift af colchicin kan påvirke spermatogenese negativt (se pkt.

5,3). Sjældne tilfælde af reversibel oligospermi og azoospermi hos mænd findes i

litteraturen.

Hvis colchicin anvendes til behandling af FMF

Siden FMF's forløb uden behandling også kan føre til infertilitet, bør brugen af colchicin

afvejes mod de potentielle risici, og behandling kan overvejes, hvis der er klinisk behov.

Hvis colchicin anvendes til behandling af akut gigt eller tilbagevendende gigt og for at

forhindre akutte angreb under den indledende behandling med allopurinol eller

uricosuriske lægemidler

Mandlige patienter bør ikke have børn under behandling og mindst 6 måneder efter

afslutning af colchicinbehandling. Men hvis graviditet skal forekomme i denne periode,

kræves genetisk rådgivning.

Graviditet

Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitetseffekter (se pkt. 5,3).

Hvis colchicin anvendes til behandling af FMF

En moderat mængde data om gravide kvinder med FMF viser ingen misdannelser eller

foster / neonatal toksicitet som følge af colchicin. Da FMF's forløb uden behandling også

kan have en negativ effekt på graviditeten, bør brugen af colchicin under graviditeten

afvejes mod de potentielle risici og kan overvejes, hvis der er klinisk behov.

dk_hum_59987_spc.doc

Side 6 af 12

Hvis colchicin anvendes til behandling af akut gigt eller tilbagevendende gigt og for at

forhindre akutte angreb under den indledende behandling med allopurinol eller

uricosuriske lægemidler

Der er begrænset mængde data fra brugen af colchicin hos gravide kvinder med gigt. Som

en sikkerhedsforanstaltning bør anvendelsen af colchicin undgås i denne patientgruppe og

for frugtbare kvinder, der ikke bruger effektive præventionsmidler. Kvindelige patienter

skal anvende effektiv prævention under og i mindst 3 måneder efter afslutning af

colchicinbehandling. Men hvis graviditet skal forekomme i denne periode, kræves genetisk

rådgivning.

Amning

Colchicin / metabolitter findes i ammende nyfødte / spædbørn af behandlede kvinder. Der

er utilstrækkelig information om colchiciners virkning på nyfødte / spædbørn. Colchicin

bør ikke bruges af ammende kvinder med gigt. Ved ammende mødre med FMF skal der

træffes beslutning om at afbryde / afstå fra amning eller afbryde behandling med

colchimex efter at have taget hensyn til fordelene ved amning af barnet og fordelene ved

behandling af kvinden.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Colchicin har ingen kendt indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De mest almindeligt indberettede bivirkninger hos patienter, der tog colchicin, var kvalme,

opkastning, diarré, mavekramper og mavesmerter. Sjældne bivirkninger omfatter

trombocytose, epistaxis, multipelt organsvigt og knoglemarvsforandringer (hæmolytisk

eller aplastisk anæmi, pancytopeni, neutropeni, trombocytopeni), urticaria, makulopapuløst

udslæt, purpura, erytem, ødem, azoospermi og oligospermi.

Resumé af bivirkninger i tabelform

Hyppighedskonvention: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000) og meget sjælden

(<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Systemorganklasse (SOC)

Hyppighedskategori

Lægemiddelbivirkninger

Blod og lymfesystem

ikke almindelig

sjælden

sjælden

sjælden

leukopeni

trombocytose

epistaxis

knoglemarvsforandringer

(hæmolytisk eller aplastisk

anæmi, pancytopeni,

neutropeni, trombocytopeni)

Nervesystemet

meget sjælden

sensorisk motorisk neuropati

Mave-tarm-kanalen

almindelig

kvalme, opkastning, diarré,

mavekramper, mavesmerter

Lever og galdeveje

ikke kendt

forhøjet ASAT, forhøjet ALAT,

dk_hum_59987_spc.doc

Side 7 af 12

levertoksicitet

Hud og subkutane væv

ikke almindelig

sjælden

alopeci

urticaria, makulopapuløst

udslæt, purpura, erytem, ødem

Knogler, led, muskler og

bindevæv

ikke almindelig

myopati, myotoni,

muskelsvaghed,

muskelsmerter,

rhabdomyolyse

Det reproduktive system

og mammae

sjælden

azoospermi, oligospermi

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Colchicin har et snævert terapeutisk vindue og er yderst toksisk ved overdosering.

Patienter med særlig risiko for toksicitet er patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion,

gastrointestinal sygdom eller hjertesygdom og patienter i aldersekstremerne.

Colchicin-overdosering er kompleks, og der skal straks søges råd hos en specialist. Der er

ofte en forsinkelse på op til 6 timer, før toksicitet bliver åbenbar, og visse kendetegn ved

toksicitet kan være 1 uge eller mere forsinket.

Efter overdosering med colchicin skal alle patienter, selv i fravær af tidlige symptomer,

henvises til omgående lægelig vurdering.

Symptomer

Symptomerne på akut overdosering kan være forsinkede (3 timer i gennemsnit): kvalme,

opkastning, mavesmerter, hæmoragisk gastroenteritis, volumendepletion,

elektrolytabnormiteter, leukocytose, hypotension i alvorlige tilfælde. Den anden fase med

livstruende komplikationer udvikler sig 24 til 72 timer efter administration af lægemidlet:

multisystemorgandysfunktion, akut nyresvigt, konfusion, koma, ascenderende perifer

motorisk og sensorisk neuropati, myokardiedepression, pancytopeni, dysrytmier,

respirationssvigt, dissemineret intravaskulær koagulation. Dødsfald skyldes som regel

respirationsdepression og kardiovaskulært kollaps. Hvis patienten overlever, kan bedringen

være ledsaget af rebound-leukocytose og reversibel alopeci begyndende ca. en uge efter

den første indtagelse.

Behandling

Der findes ingen antidot.

Elimination af toksiner ved ventrikelskylning inden for en time efter akut forgiftning.

Overvej oralt aktivt kul hos voksne, der har indtaget mere end 0,1 mg/kg kropsvægt inden

for 1 time efter præsentation og hos børn uanset den indtagne mængde inden for 1 time

efter præsentation.

dk_hum_59987_spc.doc

Side 8 af 12

Hæmodialyse har ingen virkning (højt fordelingsvolumen).

Tæt klinisk og biologisk monitorering i et hospitalsmiljø.

Symptomatisk og understøttende behandling: kontrol af respiration, opretholdelse af

blodtryk og kredsløb, korrektion af væske- og elektrolyt-ubalance.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: M 04 AC 01. Midler mod artritis urica, midler uden virkning på urinsyre-

metabolismen.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Colchicins præcise virkningsmekanisme på urinsyregigt kendes ikke fuldstændigt. Det

indgår i hæmning af leukocytmigration; reduktion af leukocytters mælkesyreproduktion,

hvilket medfører nedsat aflejring af urinsyre; interferens med kinindannelse og reduktion

af fagocytose og dermed aftagende inflammatorisk respons. Den mekanisme, hvorved

colchicin udøver sin gavnlige virkning på patienter med brucellose er ikke fuldstændigt

belyst; beviserne tyder dog på, at colchicin kan interferere med den intracellulære samling

af det inflammasome kompleks, der er til stede i neutrofiler og monocytter, der medierer

aktivering af interleukin1β.

Farmakodynamisk virkning

Colchicin udøver tilsyneladende sin virkning ved at reducere den inflammatoriske respons

på de aflejrede krystaller og også ved at mindske fagocytose.

Colchicin mindsker leukocytters mælkesyreproduktion direkte og ved at mindske

fagocytose, og afbryder dermed uratkrystal-deponeringscyklussen og den inflammatoriske

respons, der udgør det akutte anfald.

Oxidation af glucose i fagocyterende såvel som i ikke-fagocyterende leukocytter in vitro

undertrykkes af colchicin.

Colchicin er ikke et analgetikum, selvom det lindrer smerte ved akutte anfald. Det er ikke

et urikosurisk middel og vil ikke forebygge, at urinsyregigten progredierer til kronisk

artritis urica. Det har en profylaktisk supprimerende virkning, som er med til at reducere

forekomsten af akutte anfald og lindre patientens lejlighedsvise residualsmerte og milde

ubehag.

Colchicin kan fremkalde en midlertidig leukopeni, som efterfølges af leukocytose.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Pædiatrisk population

Der foreligger ingen farmakokinetiske data for børn.

Absorption

Absorberes hurtigt efter oral administration, peak-koncentrationer i plasma efter 2 timer.

dk_hum_59987_spc.doc

Side 9 af 12

Fordeling

Colchicin synes ikke at være specifikt lokaliseret til bestemte væv, bortset fra

leverleukocytter, milten og nyrerne; det gennemgår enterohepatisk cirkulation.

Biotransformation

Deacetyleres i leveren.

Colchicin demethyleres til to primære metabolitter, 2-O-demethylcolchicin og 3-O-

demethylcolchicin (henholdsvis 2- og 3-DMC), og en mindre vigtig metabolit, 10-O-

demethylcolchicin (også kaldet colchicein).

In vitro-forsøg med humane levermikrosomer har vist, at CYP3A4 indgår i metabolismen

af colchicin til 2- og 3-DMC. Plasmaniveauer af disse metabolitter er minimale (mindre

end 5 % af moderstoffet).

Målinger af colchicin-metabolitter (2-demethylcolchicin, 3-demethylcolchicin og 10-

demethylcolchicin) efter administration af colchicin viste, at denne signalvej bidrager

meget lidt til den overordnede nedbrydning og fjernelse af colchicin fra kroppen.

Plasmakoncentrationerne af

colchicin-metabolitter identificerer, hvor vigtigt udskillelsesmønsteret af colchicin fra

kroppen er.

Flere farmakokinetiske forsøg, der er udført tidligere med forskellige enkeltdosis- og

flerdosis-colchicin-regimer, målte plasmakoncentrationer af colchicin og dets metabolitter

med henblik på at vurdere de primære signalveje for optagelse og udskillelse af colchicin.

Elimination

Colchicin udskilles hovedsageligt i fæces, med 10-20 % i urinen. Den procentdel, der

udskilles i urinen, stiger hos patienter med leversygdom.

Plasma-halveringstiden er ca. 1 time, men 60 timer i leukocytter, hvilket stiger ved nedsat

nyrefunktion og falder ved nedsat leverfunktion.

Nedsat nyre- og leverfunktion er også vigtige faktorer at tage i betragtning, når colchicin

anvendes til ældre patienter, fordi nedsat colchicin-clearance kan medføre akkumulering af

colchicin og øget risiko for mave-tarmbesvær eller mere alvorlige bivirkninger.

Colchicin elimineres hovedsageligt af leveren gennem galde-ekskretion og metabolisme

via hepatisk cytochrom CYP3A4, til colchicin til 2- og 3-DMC med ca. 10 % til 20 % af

lægemidlet udskilt uændret i urinen.

Farmakokinetiske lægemiddelinteraktioner

Colchicin med nefrotoksiske lægemidler: Øger risikoen for bivirkninger.

Colchicin med makrolider: Indebærer en risiko for livstruende pancytopeni.

Colchicin med ciclosporiner: Forstærker neuromuskulære bivirkninger.

Colchicin med lipidsænkende lægemidler (statiner og fibrater): Forårsager myopati.

Lægemiddel-fødevare-interaktioner

Forsøgsdata for potentiel interaktion mellem grapefrugtjuice (GFJ) og colchicin, som

hæmmer polymerisering af orale mikrotubuli og er et substrat for P-gp og CYP3A4, tyder

på, at GFJ muligvis forstærker den orale biotilgængelighed af colchicin.

dk_hum_59987_spc.doc

Side 10 af 12

Særlige populationer

Pædiatrisk population: Der foreligger ingen farmakokinetiske data for børn.

Virkningen af alder, race og køn

Der var ingen klinisk betydende forskelle i de farmakokinetiske parametre for colchicin

(dvs. C

, AUC, T

og C

) mellem unge og ældre raske forsøgspersoner, inklusive

patienter med mild nedsat nyrefunktion.

Der blev ikke observeret nogen statistisk signifikante forskelle ved sammenligning af de

farmakokinetiske parametre efter race eller køn.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Reproduktionstoksicitet

Det er blevet påvist, at colchicin er teratogent hos dyr i klinisk relevante doser. En risiko

for teratogenicitet hos mennesker kan ikke udelukkes.

Hos kaniner viste colchicin sig at bremse spermatogenesen og fremkalde testikelatrofi i

klinisk relevante doser.

Afkom af drægtige rotter, der fik injiceret 0,4 mg/kg kropsvægt colchicin på gestationsdag

18, 19 og 20, udviste en reduktion af hjernens størrelse, en reduktion af neokortikale celler

og en reduktion af corpus callosums bredde. Disse anatomiske forandringer korrelerede

med adfærdsændringer.

Genotoksicitet

Colchicin var negativ for mutagenicitet i det bakterielle revers-mutation-assay.

Colchicin blev testet positiv i et kromosomafvigelse-assay i dyrkede ovarieceller fra

kinesiske hamstere samt i et muselymfom-assay og en in vivo musemikronukleustest.

Disse resultater er relateret til colchicins virkninger på mitose-tenen.

Carcinogenicitet

Der er ikke udført studier af carcinogenicitet for colchicin. På grund af colchicins

potentiale for at danne aneuploide celler (celler med et ulige antal kromosomer) er der en

teoretisk risiko for malignitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

36 måneder.

dk_hum_59987_spc.doc

Side 11 af 12

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Polypropylenbeholder med børnesikret, forseglet lukning af lavdensitetspolyethylen.

Pakningsstørrelser: 20, 28, 30, 50, 60, 100 og 120 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

RPH Pharmaceuticals AB

Lagervägen 7

136 50 Jordbro

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

59987

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

13. november 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

10. februar 2020

dk_hum_59987_spc.doc

Side 12 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information