Cefaseptin 750 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

17-10-2016

Aktiv bestanddel:
CEFALEXINMONOHYDRAT
Tilgængelig fra:
Vetoquinol Scandinavia AB
ATC-kode:
QJ01DB01
INN (International Name):
CEFALEXINMONOHYDRAT
Dosering:
750 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
54795
Autorisation dato:
2015-12-10

14. oktober 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Cefaseptin, tabletter

0.

D.SP.NR.

29466

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Cefaseptin

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof

En tablet indeholder 75 mg, 300 mg eller 750 mg cefalexin som cefalexinmonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Beige, aflang tablet.

75 mg tabletten kan deles i to lige dele.

300 mg tabletten og 750 mg tabletten kan deles i halve og kvarte.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund

4.2

Terapeutiske indikationer

Til behandling af bakterielle hudinfektioner (herunder dyb og overfladisk pyoderma)

forårsaget at organismer, herunder Staphylococcus spp., der er følsomme over for

cefalexin.

Til behandling af urinvejsinfektioner (herunder nefritis og cystitis) forårsaget af

organismer, herunder Escherichia coli, der er følsomme over for cefalexin.

54795_spc.docx

Side 1 af 6

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for det aktive stof, andre

cephalosporiner, andre stoffer, der tilhører gruppen af β-lactamer, eller over for et eller

flere af hjælpestofferne.

Må ikke anvendes i tilfælde af resistens over for cephalosporiner eller penicilliner.

Må ikke anvendes til kaniner, marsvin, hamstere og ørkenrotter.

4.4

Særlige advarsler

Ingen

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Behovet for systemiske antibiotika sammenlignet med ikke-antibiotiske alternativer til

behandling af overfladisk pyoderma skal overvejes nøje af den ansvarlige dyrlæge.

Som ved andre antibiotika, der hovedsageligt udskilles gennem nyrerne, kan systemisk

akkumulation forekomme, når den renale funktion er hæmmet. Ved kendt nyreinsufficiens

bør dosis reduceres, og antimikrobielle midler, der vides at være nefrotoksiske, bør ikke

administreres samtidigt.

Dette produkt bør ikke anvendes til behandling af hvalpe, der vejer mindre end 1 kg.

Brug af dette produkt bør baseres på en følsomhedsundersøgelse af bakterier isoleret fra

dyret. Hvis dette ikke er muligt, skal behandlingen baseres på lokale epidemiologiske

oplysninger.

Brug af produktet, der afviger fra instruktionerne i produktresuméet, kan øge forekomsten

af cefalexin-resistente bakterier, og kan nedsætte behandlingseffekten af andre

cephalosporiner og penicilliner på grund af potentialet for krydsresistens.

Anvendelse af produktet skal ske under overholdelse af de gældende nationale og regionale

antibiotikapolitikker.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Penicilliner og cephalosporiner kan forårsage overfølsomhed (allergi) efter injektion,

inhalation, indtagelse eller hudkontakt. Overfølsomhed over for penicilliner kan føre til

krydsreaktion med cephalosporiner og vice versa. Allergiske reaktioner over for disse

stoffer kan i visse tilfælde være alvorlige.

Håndter ikke dette lægemiddel, hvis du ved, at du er overfølsom, eller hvis du er blevet

frarådet at arbejde med sådanne præparater.

Håndter dette lægemiddel med stor forsigtighed og under iagttagelse af alle fornødne

forholdsregler for at undgå eksponering. Vask hænder efter brug.

Hvis du udvikler symptomer efter kontakt med dette lægemiddel, så som hududslæt, bør

du søge læge og vise lægen denne advarsel. Hævelse af ansigt, læber eller øjne,

åndedrætsbesvær er alvorlige symptomer, der kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Andre forsigtighedsregler

Ingen

54795_spc.docx

Side 2 af 6

4.6

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde er der set kvalme, opkastning og/eller diarre hos visse hunde efter

administration.

I sjældne tilfælde kan der forekomme overfølsomhed.

I tilfælde af overfølsomhedsreaktioner skal behandlingen seponeres.

Hyppigheden af bivirkninger defineres ved hjælp af følgende konvention

Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Almindelig (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 100 dyr)

Ualmindelig (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af1.000 dyr)

Sjælden (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter).

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt.

Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-

benefit-forholdet.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

For at sikre lægemidlets effektivitet bør lægemidlet ikke anvendes i kombination med

andre bakteriostatiske antibiotika. Samtidig brug af førstegenerations cephalosporiner med

aminoglycosid-antibiotika eller visse diuretika såsom furosemid, kan øge risikoen for

nefrotoksicitet.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral administration.

15 mg cefalexin pr. kg legemsvægt 2 gange daglig (svarende til 30 mg pr. kg legemsvægt

pr. dag) i løbet af en behandlingsperiode på:

- 14 dage i tilfælde af urinvejsinfektion

- mindst 15 dage i tilfælde af overfladisk bakterieinfektion af huden.

- mindst 28 dage i tilfælde af dyb bakterieinfektion af huden.

For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så præcist som muligt for at

undgå underdosering.

Produktet kan ved behov knuses eller tilsættes til foderet.

Ved alvorlige eller akutte tilfælde kan dosis fordobles. Dette gælder dog ikke i tilfælde af

kendt nyreinsufficiens (se pkt. 4.5).

4.10

Overdosering

Forsøg på dyr med op til 5 gange den anbefalede daglige dosis på 2 gange 15 mg

cefalexin/kg viste, at produktet tåles godt.

Bivirkninger, der kan opstå ved den anbefalede dosis, må også forventes i tilfælde af

overdosering. I tilfælde af overdosering skal behandlingen være symptomatisk.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

54795_spc.docx

Side 3 af 6

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Antibakterielle midler til systemisk brug, førstegenerations

cephalosporiner.

ATCvet-kode: QJ 01 DB 01.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Cefalexin virker ved at hæmme nukleopeptidsyntesen i bakterievæggen. Cephalosporiner

forstyrrer transpeptidationsenzymerne, og forhindrer dermed krydsbinding af

peptidglykanerne i bakterievæggen. Glykankrydsbindingen er afgørende for, at cellen kan

danne sin cellevæg. Hæmningen af biosyntesen resulterer i en svækkelse af cellevæggen,

som til sidst sprænges af det osmotiske tryk. Den kombinerede virkning resulterer i lysis af

celler og filamentdannelse.

Cefalexin er virksomt over for en lang række grampositive (f.eks. Staphylococcus spp.) og

gramnegative (f.eks. Escherichia coli) aerobe bakterier.

Følgende breakpoints anbefales af CLSI til hunde for E.coli og Staphylococcus spp:

MIC (µg/ml)

Fortolkning

≤ 2

Følsom

Intermediær

≥ 8

Resistent

Resistens overfor cefalexin kan skyldes en af de følgende resistensmekanismer. Først og

fremmest er dannelsen af cephalosporinaser, der inaktiverer antibiotikummet ved at

hydrolysere β-lactamringen, den mest almindelige mekanisme blandt gramnegative

bakterier. Denne resistens overføres via plasmid eller kromosomalt. Dernæst er

penicillinbindende proteiners (PBP'er) mindskede affinitet for beta-lactamlægemidler ofte

involveret ved beta-lactamresistente, gram-positive bakterier. Endelig kan efflux-pumper

der udskiller antibiotikum fra bakteriecellen samt strukturelle ændringer i porinerne, der

reducerer passiv diffusion af lægemidlet gennem cellevæggen, medvirke til at forbedre den

resistente bakteries fænotype.

På grund af de strukturelle ligheder, forekommer der en velkendt krydsresistens (der

involverer den samme resistensmekanisme) mellem antibiotika i beta-lactamgruppen.

Dette forekommer med beta-lactamaseenzymer, strukturelle ændringer i poriner eller

variationer i efflux-pumper. Co-resistens (forskellige resistensmekanismer er involveret) er

beskrevet i E.coli, på grund af et plasmid, der indeholder forskellige resistensgener.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter en enkelt oral administration af den anbefalede dosis på 15 mg cefalexin pr. kg

legemsvægt til Beagle-hunde, kunne aktivstoffet påvises i plasma inden for 30 minutter.

Plasma peak blev opnået efter 1,3 timer med en plasmakoncentration på 18,2 µg/ml.

Biotilgængeligheden af det aktive stof var på over 90 %. Cefalexin kunne påvises indtil 24

timer efter administration. Den første urinprøve blev indsamlet inden for 2-12 timer med

peak koncentrationer af cefalexin, målt til 430 til 2758 µg/ml inden for 12 timer.

Efter gentagen oral administration af den samme dosis, 2 gange daglig i 7 dage, blev

plasma peak opnået 2 timer senere med en koncentration på 20 µg/ml. I løbet af

behandlingsperioden var koncentrationen til stadighed over 1 µg/ml. Den gennemsnitlige

54795_spc.docx

Side 4 af 6

halveringstid er 2 timer. Koncentration i huden var omkring 5,8 til 6,6 µg/g, 2 timer efter

behandling.

5.3

Miljømæssige forhold

Ingen

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Povidon K30

Croscarmellosenatrium

Mikrokrystallinsk cellulose

Svineleverpulver

Gær

Crospovidon

Natriumstearylfumarat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 2 år.

Efter første åbning af den indre emballage: 16 timer (75 mg) og 48 timer (300 mg og 750

mg).

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale pakning.

Delvist anvendte tabletter skal lægges tilbage i den åbnede blisterpakning.

6.5

Emballage

PVC/aluminium/OPA-PVC-blisterkort à 10 tabletter, i papæske.

Pakningsstørrelser

1, 10 og 25 blisterkort.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Vetoquinol Scandinavia AB

Lyngbyvej 20

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

75 mg:

54793

300 mg:

54794

750 mg:

54795

54795_spc.docx

Side 5 af 6

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

10. december 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. oktober 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

54795_spc.docx

Side 6 af 6

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information