Carboplatin "Mylan" 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

09-07-2018

Aktiv bestanddel:
CARBOPLATIN
Tilgængelig fra:
Mylan Ireland Limited
ATC-kode:
L01XA02
INN (International Name):
carboplatin
Dosering:
10 mg/ml
Lægemiddelform:
koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Autorisationsnummer:
46233

Læs hele dokumentet

2. juli 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Carboplatin ”Mylan”, koncentrat til infusionsvæske

0.

D.SP.NR.

27047

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Carboplatin ”Mylan”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml indeholder 10 mg carboplatin.

Et hætteglas på 5 ml indeholder 50 mg carboplatin.

Et hætteglas på 15 ml indeholder 150 mg carboplatin.

Et hætteglas på 45 ml indeholder 450 mg carboplatin.

Et hætteglas på 60 ml indeholder 600 mg carboplatin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Carboplatin Mylan er klar, farveløs og partikelfri opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Carboplatin Mylan er et antineoplastisk middel indiceret til behandling af:

Ovariecancer

Småcellet lungecancer

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Til tidligere ubehandlede voksne patienter med normal nyrefunktion, dvs.

kreatininclearance >60 ml/min, er den anbefalede dosis af carboplatin 400 mg/m

indgivet

som en enkelt intravenøs infusion over 15-60 minutter. Alternativt kan dosis beregnes efter

Calverts formel herunder:

Dosis (mg) = mål-AUC (mg/ml x min) × [GFR ml/min + 25].

46233_spc.doc

Side 1 af 14

Mål-AUC

Planlagt kemoterapi

Patientens behandlingsstatus

5-7 mg/ml pr. minut

Carboplatin monoterapi

Ubehandlet

4-6 mg/ml pr. minut

Carboplatin monoterapi

Tidligere behandlet

4-6 mg/ml pr. minut

Carboplatin + cyclophosphamid

Ubehandlet

Bemærk: Med Calverts formel beregnes den totale dosis carboplatin i mg, ikke mg/m².

Calvert-formlen bør ikke anvendes til dosisberegning til patienter, der tidligere er blevet

behandlet med mitomycin C, nitrogen urinstof, samtidig behandling med

doxorubicin/cyclophosphamid/cisplatin, 5 samtidige anti-cancermidler eller strålebehandling

≥45 Gy 20 × 20 felt eller mere.

Behandlingen bør ikke gentages før 4 uger efter det foregående carboplatinforløb og/eller

før antallet af neutrofile granulocytter er mindst 2.000 celler/mm

(2,0 × 10

/liter), og

trombocyttallet er minimum 100.000 celler/mm

(≥ 100 × 10

/liter).

Den initiale dosis bør nedsættes med 20-25 % hos patienter med risikofaktorer såsom

tidligere knoglemarvssupprimerende behandling og/eller dårlig funktionsstatus (ECOG-

Zubrod-indeks 2-4 eller Karnofsky-indeks under 80). Det anbefales at bestemme

hæmatologisk nadir ved ugentlige blodprøver under de initiale forløb til fremtidig

dosisjustering og planlægning af carboplatinbehandlingen.

Nedsat nyrefunktion

Patienter med kreatininclearanceværdier under 60 ml/min har en øget risiko for svær

myelosuppression. Hyppigheden af svær leukopeni, neutropeni og thrombocytopeni er blevet

holdt på omkring 25 % ved følgende doseringsanbefalinger:

Kreatininclearance ved baseline

Indledende dosis (dag 1)

41-59 ml/min

250 mg/m

i.v.

16-40 ml/min

200 mg/m

i.v.

Der er ikke tilstrækkelige data vedrørende brug af carboplatininjektioner hos patienter med

kreatininclearance på 15 ml/min eller derunder til at give behandlingsanbefalinger.

Alle de ovennævnte doseringsanbefalinger gælder det indledende behandlingsforløb. De

efterfølgende doseringer skal justeres i henhold til patientens tolerance og til det acceptable

niveau af myelosuppression.

For at opnå optimal brug af carboplatin hos patienter med nedsat nyrefunktion, skal

dosisjusteringerne være tilstrækkelige, og både hæmatologiske nadir-værdier og

nyrefunktionen skal monitoreres hyppigt.

Kombinationsbehandling

Den optimale anvendelse af carboplatin i kombination med andre knoglemarvs-

supprimerende midler nødvendiggør, at der foretages dosisjusteringer i henhold til regimen

og tidsplan.

Ældre

Dosisjustering kan være nødvendig hos ældre patienter (>65 år).

46233_spc.doc

Side 2 af 14

Pædiatrisk population

Der foreligger ikke tilstrækkelig information til at understøtte en dosisanbefaling til børn.

Administration

Carboplatin Mylan bør kun anvendes intravenøst.

Sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før håndtering og administation af lægemidlet.

I forbindelse med klargøring og administration må der ikke anvendes nåle eller intravenøse

sæt, der indeholder aluminiumsdele, som kan komme i kontakt med carboplatin-

injektionen. Aluminium reagerer med carboplatininjektioner, hvilket forårsager udfældning

og/eller nedsat effekt.

Sikkerhedsforanstaltningerne vedrørende farlige stoffer skal overholdes i forbindelse med

klargøring og administration. Klargøringen skal udføres af personale, der er uddannet i

sikker anvendelse, og de skal anvende beskyttelseshandsker, ansigtsmaske og

beskyttelsestøj.

For instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Carboplatin er kontraindiceret ved:

amning

svær myelosuppression

blødende tumorer

samtidig brug af vaccine mod gul feber (se pkt. 4.5)

allerede eksisterende alvorlig nyrefunktionsnedsættelse (med kreatininclearance < 30

ml/min.), med mindre lægen og patienten vurderer, at de mulige gavnlige effekter ved

behandlingen opvejer risiciene

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Carboplatin må kun indgives under supervision af en kvalificeret læge, der har erfaring

med brug af kemoterapeutiske midler. Diagnostiske og behandlingsmæssige faciliteter skal

være egnede til øjeblikkelig behandling og eventuelle komplikationer. Der skal udføres

regelmæssige blodtællinger såvel som nyre- og leverfunktionstest, og lægemidlet skal

seponeres, hvis der ses abnorm undertrykkelse af knoglemarven eller abnorm nyre- eller

leverfunktion.

Hæmatologisk toksicitet:

Hæmolytisk anæmi med tilstedeværelse af serologiske lægemiddelinducerede antistoffer er

rapporteret hos patienter, der blev behandlet med carboplatin. Denne hændelse kan være

fatal.

Leukopeni, neutropeni og thrombocytopeni er dosisafhængige og dosisbegrænsende. De

perifere blodtal skal monitoreres hyppigt under behandling med carboplatininjektioner, og

i tilfælde af toksicitet indtil der er opnået restitution. Nadir opnås i gennemsnit på dag 21

hos patienter, der får monoterapi med carboplatininjektioner, og på dag 15 hos patienter,

der får carboplatininjektioner i kombination med andre kemoterapeutiske midler. Generelt

46233_spc.doc

Side 3 af 14

bør enkelte intermitterende forløb med carboplatininjektion ikke gentages, før leukocyt-,

neutrofil- og trombocyttallene er normaliseret. Behandlingen bør ikke gentages før 4 uger

efter den forudgående kur med carboplatininjektion, og/eller før neutrofiltallet er mindst

2.000 celler/mm

, og trombocyttallet er mindst 100.000 celler/mm

Anæmi er hyppigt og kumulativt og kræver meget sjældent en transfusion.

Sværhedsgraden af myelosuppression er øget hos patienter, der har fået tidligere

behandling (især med cisplatin), og/eller som har nedsat nyrefunktion. De indledende doser

af carboplatininjektion hos disse patientgrupper skal reduceres på passende vis (se pkt.

4.2), og virkningerne skal monitoreres nøje ved hjælp af hyppige blodtællinger mellem

kurene. Kombinationsbehandling med carboplatininjektioner og andre myelosuppressive

behandlingsformer skal planlægges meget nøje med hensyn til dosering og tidspunkter for

at minimere additive effekter. De myelosuppressive virkninger kan være additive for

patienter i samtidig kemoterapi. Patienter med alvorlig og vedvarende myelosuppression

har høj risiko for infektiøse komplikationer, herunder fatale tilfælde (se pkt. 4.8.). Hvis

nogen af disse begivenheder indtræffer, bør dosering med carboplatin afbrydes og

dosisjustering eller seponering bør overvejes.

Akut promyelocistisk leukæmi og myelodysplastisk syndrom (MDS)/akut myeloid

leukæmi (AML) er blevet rapporteret flere år efter behandling med carboplatin og andre

antineoplastiske behandlinger.

Venookklusiv leversvigt

Tilfælde med hepatisk venookklusiv svigt (sinus-obstruktion syndrom) er blevet

rapporteret, hvoraf nogle var fatale. Patienterne bør overvåges for tegn og symptomer på

unormal leverfunktion eller portal hypertension, som ikke åbenlyst er et resultat af lever-

metastaser.

Tumorlysesyndrom (TLS)

Erfaringer indhentet efter markedsføring har rapporteret tumorlysesyndrom (TLS) hos

patienter efter brug af carboplatin alene eller sammen med andre kemoterapimidler.

Patienter med høj risiko for TLS, som f.eks. patienter med en høj proliferationsrate, høj

tumorbyrde og høj følsomhed overfor cytotoksiske midler, bør overvåges tæt, og de

relevante forholdsregler bør træffes.

Allergiske reaktioner:

Som ved brug af andre platinbaserede lægemidler kan der opstå allergiske reaktioner,

oftest under perfusionen, og disse kan gøre det nødvendigt at seponere perfusionen og

iværksætte passende symptomatisk behandling.

Der er rapporteret om krydsreaktioner, undertiden fatale, med alle platinpræparater (se pkt.

4.3 og 4.8).

Nyretoksicitet:

Hos patienter med nedsat nyrefunktion er carboplatins virkning på det hæmatopoietiske

system mere udtalt og længerevarende end hos patienter med normal nyrefunktion. I denne

risikogruppe skal behandlingen med carboplatin udføres med særligt forsigtighed (se pkt.

4.2).

46233_spc.doc

Side 4 af 14

Neurologisk toksicitet:

Selvom perifer neurologisk toksicitet generelt optræder med frekvensen ’almindelig’ og i

mild grad og begrænser sig til paræstesi og reducerede dybe senereflekser, er hyppigheden

større hos patienter over 65 år og/eller hos patienter, der tidligere er blevet behandlet med

cisplatin. Der skal udføres monitorering og neurologiske undersøgelser med regelmæssige

mellemrum.

Der er rapporteret om synsforstyrrelser, herunder synstab, efter brug af

carboplatininjektioner i doser, der var højere end de anbefalede doser, til patienter med

nedsat nyrefunktion. Synet retableres tilsyneladende fuldstændigt eller i betydeligt omfang

inden for nogle uger efter ophør med disse høje doser.

Ældre:

I forsøg med kombinationsbehandling med carboplatin og cyclophosphamid havde ældre

patienter, der blev behandlet med carboplatin, større sandsynlighed for at udvikle svær

trombocytopeni end yngre patienter.

Da nyrefunktionen ofte er nedsat hos ældre, skal nyrefunktionen tages i betragtning ved

fastsættelse af dosis (se pkt. 4.2).

Reversibel Posterior Leukoencefalopatisk Syndrom (RPLS)

Tilfælde af Reversibel Posterior Leukoencefalopatisk Syndrom (RPLS) er blevet

rapporteret hos patienter, der fik carboplatin i kombination med kemoterapi. RPLS er en

sjælden, reversibel efter behandlingsophør, hurtigt udviklende neurologisk tilstand, som

kan omfatte krampeanfald, hypertension, hovedpine, forvirring, blindhed og andre visuelle

og neurologiske forstyrrelser (se pkt. 4.8). Diagnose af RPLS bekræftes ved en

hjernescanning, helst MRI (Magnetic Resonance Imaging).

Hæmolytisk-uræmisk syndrom (HUS)

Hæmolytisk-uræmisk syndrom (HUS) er en livstruende bivirkning. Carboplatin bør

seponeres ved de første tegn på mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi, såsom hurtigt

faldende hæmoglobinniveau med samtidig trombocytopeni, forhøjelse af serum bilirubin,

serum-kreatinin, serum-carbamid, eller LDH. Nyresvigt er muligvis ikke reversibelt ved

afbrydelse af behandlingen og dialyse kan være nødvendigt.

Andet:

Der er rapporteret om høreskader under carboplatinbehandling. Ototoksicitet kan være

mere udtalt hos børn. Der er rapporteret om tilfælde af høretab med forsinket indsættelse

hos pædiatriske patienter. Det anbefales at udføre langvarig audiometrisk opfølgning i

denne population.

Administration af levende eller levende svækkede vacciner hos patienter med

immunsvækkelse forårsaget af kemoterapeutiske midler, herunder carboplatin, kan

medføre alvorlige eller dødelige infektioner. Vaccination med levende vacciner skal

undgås hos patienter, der får carboplatin. Der kan administreres dræbte eller inaktiverede

vacciner. Responset på sådanne vacciner kan dog være nedsat.

Utensilier indeholdende aluminium må ikke anvendes til forberedelse og administrering af

Carboplatin ”Mylan” (se pkt. 6.2).

46233_spc.doc

Side 5 af 14

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af den øgede risiko for tromboser i forbindelse med tumorsygdom anvendes der

ofte antikoagulerende behandling. På grund af den høje intraindividuelle variabilitet i

koagulationsevnen under sygdom og muligheden for interaktion mellem orale

antikoagulantia og cancerkemoterapi er det påkrævet at kontrollere INR-monitoreringen

hyppigere, hvis der tages beslutning om at behandle patienten med orale antikoagulantia.

Samtidig brug kontraindiceret

Vaccine mod gul feber: risiko for generaliseret, dødelig vaccinesygdom

(se pkt. 4.3).

Samtidig brug frarådes

Levende, svækkede vacciner (bortset fra vaccine mod gul feber): risiko

for systemisk sygdom, der kan være fatal. Denne risiko er øget hos patienter, hvis

grundsygdom allerede har forårsaget immunosuppression. Brug om muligt en

inaktiveret vaccine (poliomyelitis).

Phenytoin, fosphenytoin: Risiko for forværring af de kramper, der opstår

på grund af det cytotoksiske lægemiddels nedsættelse af phenytoins

fordøjelsesabsorption, eller risiko for en forstærket toksicitet eller nedsat effekt af

det cytotoksiske lægemiddel som følge af den øgede metabolisme i leveren

forårsaget af phenytoin.

Samtidig brug skal ske med omtanke

Ciclosporin (og ved ekstrapolation tacrolimus og sirolimus): Udtalt

immunosuppression med risiko for lymfoproliferation.

Aminoglykosider: Samtidig brug af carboplatin og aminoglykosid-

antibiotika skal ske med omtanke på grund af den kumulative nefrotoksicitet og

ototoksicitet, særligt hos patienter med nyresvigt.

Loop-diuretika: Samtidig brug af carboplatin og loop-diuretika skal ske

med omtanke på grund af den kumulative nefrotoksicitet og ototoksicitet.

Vancomycin: Samtidig brug af carboplatin og vancomycin skal ske med

omtanke på grund af ototoksicitet.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Carboplatin mistænkes for at forårsage alvorlige misdannelser hos fostret, hvis det

anvendes under graviditet. Carboplatin var embryotoksisk og teratogent hos rotter (se pkt.

5.3). Der er ikke udført kontrollerede forsøg med gravide kvinder. Hvis dette lægemiddel

anvendes under graviditeten, eller hvis patienten bliver gravid, mens hun tager dette

lægemiddel, skal patienten oplyses om de mulige risici for fostret. Kvinder i den

fødedygtige alder skal rådes til at undgå at blive gravide.

Amning

Det vides ikke, om carboplatin/metabolitter udskilles i modermælken. En risiko for de

nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Carboplatin ”Mylan” er kontraindiceret under

amning (se pkt. 4.3).

Fertilitet

46233_spc.doc

Side 6 af 14

Der kan opstå suppression af kønskirtlerne med amenorré eller azospermi til følge hos

patienter, der får antineoplastisk behandling. Disse effekter lader til at være relateret til

dosen og behandlingsvarigheden og kan være irreversible. Det er svært at forudsige graden

af nedsat testikel- eller ovariefunktion, idet der ofte anvendes kombinationer af flere

antineoplastiske midler, hvilket gør det svært at vurdere effekterne af de enkelte stoffer.

Mænd i den fertile alder skal undgå at blive far under og i mindst 6 måneder efter

behandlingen. Mænd og kvinder skal anvende sikker prævention under behandlingen og 6

måneder efter behandlingen. Behandling med carboplatin kan forårsage irreversible

virkninger på spermatogenese. Derfor skal det overvejes at anvende en sædbank, inden

behandlingen startes.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke udført undersøgelser vedrørende påvirkningen af evnen til at føre motorkøretøj

og betjene maskiner.

Carboplatin kan dog forårsage kvalme, opkastning, synsforstyrrelser og ototoksicitet.

Patienterne skal derfor advares om disse bivirkningers mulige effekt på evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Hyppigheden af rapporterede bivirkninger er baseret på en kumulativ database over 1.893

patienter, der fik en enkelt carboplatin injektion og post-marketing erfaring. Listen

præsenteres efter organklasse i henhold til MedDRA.

Hyppighed: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥

1/1000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Hyppighed

MedDRA-term

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig

Infektioner*

Ikke kendt

Lungebetændelse

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer (inkl. cyster

og polypper)

Ikke kendt

Behandlingsrelaterede sekundære

maligniteter

Blod og lymfesystem

Meget

almindelige

Trombocytopeni, neutropeni,

leukopeni, anæmi

Almindelig

Blødning*

Ikke kendt

Knoglemarvssvigt, febril neutropeni,

hæmolytisk-uræmisk syndrom

Immunsystemet

Almindelig

Overfølsomhed, anafylaktoid reaktion

Metabolisme og ernæring

Ikke kendt

Tumorlysesyndrom, dehydrering, anoreksi,

hyponatriæmi

Nervesystemet

Almindelig

Perifer neuropati, paræstesi, nedsatte

reflekser i dybtsiddende sener,

føleforstyrrelser, dysgeusi

Ikke kendt

Cerebrovaskulær hændelse*, Reversibel

Posterior Leukoencefalopatisk Syndrom

(RPLS)

Øjne

Almindelig

Synsforstyrrelser

Sjældne tilfælde af synstab

46233_spc.doc

Side 7 af 14

Systemorganklasse

Hyppighed

MedDRA-term

Øre og labyrint

Almindelig

Ototoksicitet

Hjerte

Almindelig

Kardiovaskulær sygdom*

Ikke kendt

Hjertesvigt*

Vaskulære sygdomme

Ikke kendt

Embolisme*, hypertension, hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Luftvejssygdom, interstitiel lungesygdom,

bronkospasmer

Mave-tarm-kanalen

Meget

almindelige

Opkastning, kvalme, mavesmerter

Almindelig

Diarré, obstipation, slimhindeforstyrrelser

Ikke kendt

Stomatitis, pancreatitis

Hud og subkutane væv

Almindelig

Alopeci, hudsygdomme

Ikke kendt

Urticaria, udslæt, erythema, pruritus

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig

Muskuloskeletale forstyrrelser

Nyrer og urinveje

Almindelig

Urogenitale forstyrrelser

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Almindelig

Asteni

Ikke kendt

Nekrose på injektionsstedet, reaktion på

injektionsstedet, ekstravasation på

injektionsstedet, erythema på

injektionsstedet, utilpashed

Undersøgelser

Meget

almindelig

Nedsat renal kreatininclearance, øget urinstof

i blodet, øget basisk fosfatase i blodet, øgede

aspartataminotransferaser, abnorm

leverfunktionstest, nedsat natrium i blodet,

nedsat kalium i blodet, nedsat calcium i

blodet, nedsat magnesium i blodet.

Almindelig

Øget bilirubin i blodet, øget kreatinin i

blodet, øget urinsyre i blodet.

* Fatalt hos <1 %, fatale kardiovaskulære hændelser hos <1 % omfattede hjertesvigt,

embolisme og cerebrovaskulære hændelser kombineret.

Hæmatologi:

Myelosuppression er den dosisbegrænsende toksiske reaktion ved carboplatin

Hos patienter med normale baselineværdier opstår der trombocytopeni med

trombocyttællinger under 50.000/mm

hos 25 % af patienterne, neutropeni med

granulocyttællinger under 1.000/mm

hos 18 % af patienterne og leukopeni med tællinger

af hvide blodlegemer under 2.000/mm

hos 14 % af patienterne. Nadir indtræder som regel

på dag 21. Myelosuppression kan forværres ved kombination af carboplatininjektioner med

andre myelosuppressive præparater eller behandlingsformer.

Myelotoksicitet optræder i sværere grad hos patienter, der har fået tidligere behandling,

især hos patienter, som har fået tidligere behandling med cisplatin, og hos patienter med

nedsat nyrefunktion. Patienter med ringe performancestatus har også oplevet øget

leukopeni og trombocytopeni. Skønt disse effekter som regel er reversible, har de resulteret

i infektioner og blødningskomplikationer hos hhv. 4 % og 5 % af de patienter, der har fået

carboplatininjektioner. Disse komplikationer har ført til dødsfald hos under 1 % af

patienterne.

46233_spc.doc

Side 8 af 14

Der er set anæmi med hæmoglobinværdier under 8 g/dl hos 15 % af patienterne med

normale baselineværdier. Forekomsten af anæmi stiger i takt med øget eksponering for

carboplatininjektioner.

Gastrointestinale lidelser:

Opkastning indtræder hos 65 % af patienterne, hvoraf en tredjedel oplever det i svær grad.

Kvalme indtræder hos yderligere 15 %. Tidligere behandlede patienter (i særdeleshed

patienter, der tidligere er behandlet med cisplatin) synes at være mere udsatte for

opkastning. Disse effekter forsvinder som regel inden for 24 timer efter behandlingen, og

de kan som regel behandles eller forebygges med antiemetiske lægemidler. Der er større

sandsynlighed for kvalme, når carboplatininjektioner gives i kombination med andre

emetogene præparater.

De øvrige mave-tarm-gener bestod af smerter hos 8 % af patienterne, diarré og

forstoppelse hos 6 % af patienterne.

Neurologiske effekter:

Perifer neuropati (fortrinsvis paræstesier og nedsatte reflekser i dybe sener) er opstået hos

4 % af de patienter, der har fået administreret carboplatininjektioner. Patienter over 65 år

og patienter, der tidligere er blevet behandlet med cisplatin, samt patienter, der får

langvarig behandling med carboplatininjektioner, synes at have en højere risiko herfor.

Klinisk signifikante sanseforstyrrelser (dvs. synsforstyrrelser og ændringer i smagssansen)

er indtrådt hos 1 % af patienterne.

Den samlede hyppighed af neurologiske bivirkninger synes at være højere hos patienter,

der får kombinationsbehandling med carboplatininjektioner. Dette kan også hænge

sammen med længere kumulativ eksponering.

Ototoksicitet:

I serielle audiometriske undersøgelser blev der set høredefekter uden for taleområdet med

nedsættelser i højfrekvensområdet (4.000-8.000 Hz) med en hyppighed på 15 %. Der er

rapporteret om meget sjældne tilfælde af hypoakusi.

Hos patienter med et høreorgan, der allerede er beskadiget på grund af cisplatin, kan der

undertiden opstå en yderligere forværring af hørefunktionen under behandling med

carboplatin.

Nyrer:

Når lægemidlet er blevet administreret i de sædvanlige doser har udvikling af abnorm

nyrefunktion optrådt med frekvensen ikke almindelig, til trods for at

carboplatininjektionerne er blevet administreret uden højvolumen-væskehydrering og/eller

forceret diurese. Stigninger i serumkreatinin forekommer hos 6 % af patienterne, stigninger

i blodureanitrogen hos 14 % og stigninger i urinsyre hos 5 % af patienterne. Disse er som

regel milde og er reversible hos ca. halvdelen af patienterne. Det er påvist, at

kreatininclearance er den mest følsomme nyrefunktionsmåler hos patienter, der får

carboplatininjektioner. Syvogtyve procent (27 %) af de patienter, der har en baselineværdi

på 60 ml/min eller derover, oplever et fald i kreatininclearance under behandlingen med

carboplatininjektioner.

46233_spc.doc

Side 9 af 14

Elektrolytter:

Der forekommer fald i serumnatrium, -kalium, -calcium og – magnesium hos hhv. 29 %,

20 %, 22 % og 29 % af patienterne. Der er især rapporteret om tilfælde af tidlig

hyponatriæmi. Elektrolyttabene er af mindre omfang og forløber oftest uden kliniske

symptomer.

Lever:

Der blev set ændringer i leverfunktionen hos patienter med normale baselineværdier,

inklusive forhøjet total bilirubin, hos 5 %, SGOT hos 15 % og basisk fosfatase hos 24 % af

patienterne. Disse ændringer var som regel milde og reversible hos ca. halvdelen af

patienterne.

Hos en begrænset gruppe af patienter, der fik meget høje doseringer af

carboplatininjektioner og autolog knoglemarvstransplantation, er der opstået svære

stigninger i leverfunktionstest.

Der er set tilfælde af akut, fulminant levercellenekrose efter administration af høje doser

carboplatin.

Allergiske reaktioner:

Der kan opstå anafylaktiske reaktioner, undertiden fatale, i minutterne efter injektion af

præparatet: ansigtsødem, dyspnø, takykardi, lavt blodtryk, urticaria, anafylaktisk shock,

bronkospasmer.

Andre bivirkninger:

Der er rapporteret om sekundære akutte maligniteter efter cytostatiske

kombinationsbehandlinger indeholdende carboplatin.

Der er undertiden set alopeci, feber og kulderystelser, mukositis, asteni, utilpashed samt

dysgeusi.

I enkeltstående tilfælde er der opstået et hæmolytisk-uræmisk syndrom.

Der er rapporteret om enkeltstående tilfælde af kardiovaskulære hændelser

(hjerteinsufficiens, embolisme) samt enkeltstående tilfælde af cerebrovaskulære hændelser.

Der er rapporteret om tilfælde af hypertension.

Lokale reaktioner:

Der er rapporteret om reaktioner på injektionsstedet (svie, smerte, rødme, hævelse,

urticaria, nekrose i forbindelse med ekstravasation).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

46233_spc.doc

Side 10 af 14

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Der er set livsfarlige hæmatologiske bivirkninger, granulocytopeni, trombocytopeni og

anæmi ved doser op til 1600 mg/m

i.v. pr. forløb.

Nadir-værdier af granulocytter, trombocytter og hæmoglobin blev observeret mellem dag 9

og 25 (median: dag 12-17). Granulocyttallet nåede 0,5 × 10

/liter efter 8 til 14 dage

(median: 11), og trombocyttallet var 25 × 10

/liter efter 3 til 8 dage (median: 7).

Følgende ikkehæmatologiske bivirkninger optrådte også: Forstyrrelser i nyrefunktionen

med en halvering af den glomerulære filtrationshastighed, neuropati, ototoksicitet, synstab,

hyperbilirubinæmi, mucositis, diarré, kvalme og opkastning med hovedpine, erytem og

alvorlig infektion. I de fleste tilfælde var høreforstyrrelser forbigående og reversible.

Behandling

Der er ingen kendt antidot til behandling af carboplatinoverdosering. De forventede

komplikationer ved overdosering er relateret til myelosuppression såvel som nedsat lever-

og nyre-og hørefunktion. Knoglemarvstransplantation og transfusioner (trombocytter,

blod) kan være effektive forholdsregler ved kontrol af de hæmatologiske bivirkninger.

Brug af højere doser carboplatin end de anbefalede er blevet forbundet med synstab (se

pkt. 4.4).

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre antineoplastiske stoffer, platin-forbindelser,

ATC-kode: L 01 XA 02.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Carboplatin interfererer, som cisplatin, med DNA crosslinks mellem forskellige og inden

for de enkelte DNA-strenge i celler, der bliver eksponeret til stoffet. DNA-reaktiviteten

korreleres med cytotoksiciteten.

Sikkerhed og virkning hos børn er ikke klarlagt

5.2.1.

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter en 1-times infusion (20-520 mg/m

), henfalder plasmakoncentrationerne af total

platin og fri (ultra-filtrerbart) platin bifasisk efter førsteordens kinetik. For det fri platin er

halveringstiden i den initiale fase (t-alfa) ca. 90 minutter, og i den anden fase (t-beta) er

halveringstiden ca. 6 timer. Alt frit platin findes i form af carboplatin i de første 4 timer

efter administration.

46233_spc.doc

Side 11 af 14

Fordeling

Proteinbindingen for carboplatin når 85-89 % inden for 24 timer efter administration, selvom

det kun er op til 29 % af dosis, der er proteinbundet inden for de første 4 timer. For patienter

med dårlig nyrefunktion kan dosisjustering være påkrævet på grund af carboplatins ændrede

farmakokinetik.

Elimination

Carboplatin udskilles primært via glomerulær filtration i urin, med en genfinding på 65 %

af dosis inden for 24 timer. Det meste af stoffet udskilles inden for de første 6 timer. Ca.

32 % af en administreret dosis carboplatin udskilles uomdannet.

Der er rapporteret, at carboplatinclearancevarierer 3-4 gange i værdi hos pædiatriske

patienter. Som for voksne patienter viser data, at nyrefunktion kan være en medvirkende

årsag til variationer i clearance af carboplatin.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Carboplatin er påvist at være embryotoksisk og teratogent i rotter. Det er mutagent in vivo

og in vitro, og selvom det carcinogene potentiale af carboplatin ikke er blevet undersøgt, er

stoffer med tilsvarende virkningsmekanismer og mutagenicitet rapporteret som værende

carcinogene.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Vand til injektionvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6

Carboplatin ”Mylan” kan reagere med aluminium og danner en sort udfældning. Kanyler,

sprøjter, katetre eller i.v. administrationssæt, der indeholder aluminiumholdige dele, som

kommer i kontakt med carboplatin, må ikke anvendes til forberedelse og administration af

lægemidlet.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Kemisk og fysisk stabilitet af den brugsklare, fortyndede opløsning er påvist at være 24

timer ved 2-8 °C.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstiden og -betingelserne før anvendelsen brugerens eget ansvar og bør

normalt ikke være længere end 24 timer ved 2-8 °C, medmindre fortyndingen har fundet

sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevaringsforhold efter fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

46233_spc.doc

Side 12 af 14

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Carboplatin ”Mylan” leveres i et gennemsigtigt type I flint hætteglas. Hætteglassene er

lukket med gummipropper og aluminiumshætte.

Pakningsstørrelser: 5 ml, 15 ml, 45 ml eller 60 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Håndtering

Carboplatin må kun forberedes til administration af personale, som er oplært i sikker

håndtering af cytotoksiske forbindelser.

Kontamination

Hvis carboplatin kommer i kontakt med øjne eller hud, skal det berørte område vaskes med

rigelige mængder vand eller fysiologisk saltvand. En kølende creme kan anvendes til at

behandle forbigående svie i huden. Der skal søges læge, hvis stoffet kommer i øjnene.

Destruktion

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf skal destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

Fortynding

Carboplatin til infusion kan forberedes ved fortynding med glucoseopløsning 50 mg/ml

eller natriumchloridopløsning 9 mg/ml. Opløsningerne skal anvendes inden for 24 timer,

når de er fortyndet med glucoseopløsning 50 mg/ml eller natriumchloridopløsning 9 mg/ml

og opbevares ved 2-8 °C.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan Ireland Limited

Unit 35/36 Grange Parade

Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13

Irland

Repræsentant

BGP Products ApS

Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

46233

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

18. januar 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

46233_spc.doc

Side 13 af 14

2. juli 2018

46233_spc.doc

Side 14 af 14

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information