Carboplatin "Actavis" 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-10-2018

Aktiv bestanddel:
CARBOPLATIN
Tilgængelig fra:
Actavis Group PTC ehf.
ATC-kode:
L01XA02
INN (International Name):
carboplatin
Dosering:
10 mg/ml
Lægemiddelform:
koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
43174
Autorisation dato:
2010-07-01

1/12

Indlægsseddel: Information til patienten

Carboplatin Actavis

10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Carboplatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Carboplatin Actavis til dig personligt. Lad derfor være

med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de

samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Carboplatin Actavis

Sådan skal du bruge Carboplatin Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Carboplatin Actavis indeholder carboplatin, som hører til en gruppe af medicin,

der kaldes platinforbindelser, og som bruges til at behandle kræft.

Carboplatin Actavis anvendes til at behandle fremskreden kræft i

æggestokkene og småcellekræft i lungerne.

Lægen kan have givet dig Carboplatin Actavis for noget andet. Følg altid

lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Carboplatin

Actavis

Brug ikke Carboplatin Actavis

Hvis du er allergisk over for carboplatin eller et af de øvrige indholdsstoffer

i Carboplatin Actavis (angivet i punkt 6).

Hvis du har alvorlige problemer med nyrerne (kreatininclearance på eller

under 30 ml/min.)

Hvis du har mangel på blodlegemer (alvorlig myelosuppression)

Hvis du har blødende kræftknude

Samtidig med vaccine mod gul feber

2/12

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, og du ikke allerede har talt med din

læge eller sygeplejerske om det, bør du gøre det snarest muligt, og før du får

drop med medicinen (infusion).

Carboplatin Actavis gives normalt til patienter på et hospital. Du skal ikke selv

røre ved denne medicin. Lægen eller sygeplejersken vil give dig medicinen og

vil omhyggeligt og ofte overvåge dig under og efter behandlingen. Du skal

normalt have taget blodprøver før hver behandling.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Carboplatin Actavis

Hvis du er gravid, eller der er en chance for, at du er gravid.

Hvis du ammer.

Hvis du får hovedpine, ændret psykisk funktionsevne, krampeanfald og

unormalt syn, fra sløret syn til synstab, skal du fortælle det til lægen.

Hvis du udvikler ekstrem træthed og åndenød med nedsat antal

blodceller (symptomer på hæmolytisk anæmi), alene eller kombineret

med lavt blodpladetal, unormale blodudtrædninger (trombocytopeni) og

nyresygdom, hvor du producerer lidt eller ingen urin (symptomer på

hæmolytisk-uræmisk syndrom), skal du fortælle det til lægen.

Hvis du får feber (temperatur på 38 °C eller derover) eller kulderystelser,

som kan være tegn på infektion, skal du straks fortælle det til lægen. Du

kan være i fare for at få en infektion i blodet.

Hvis du forventer at du vil drikke alkohol, mens du bliver behandlet.

Hvis dine nyrer ikke fungerer korrekt, vil carboplatins virkning på din krops

dannelse af blodlegemer blive forstærket og forlænget sammenlignet med

patienter med normal nyrefunktion.

Lægen vil undersøge dig oftere, hvis dine nyrer ikke virker korrekt.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, og du ikke allerede har talt med

lægen eller sygeplejersken om det, bør du gøre det snarest muligt, og før du

får drop med medicinen (infusion).

Medicinopløsningen(infusionen) kan blive fortyndet med en anden opløsning,

før du får den. Du bør tale med din læge om dette for at være sikker på, at det

passer til dig.

Fortæl det til lægen, hvis du tror, dit barn har problemer med at høre, da

høretab er mere udtalt hos børn, der behandles med denne medicin.

Brug af anden medicin sammen med Carboplatin Actavis

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har

gjort det for nylig.

Du skal fortælle det til lægen, hvis du tager noget af følgende medicin, da det

kan påvirke Carboplatin Actavis:

Andre typer af medicin, som nedsætter aktiviteten af immunsystemet

(f.eks ciclosporin, tacrolimus, sirolimus og andre kræftmiddel)

3/12

Andre typer af medicin, der er kendt for at være giftige for nyrerne (f.eks.

antibiotika med aminoglykosider)

Andre typer af medicin, der er kendt for at skade hørelsen eller ørets

balancefunktion (f.eks. antibiotika med aminoglykosider, furosemid der

anvendes til behandling af hjertesvigt og væskeansamlinger (ødemer))

Kelerende stoffer (dvs. stoffer, der binder til carboplatin og nedsætter

stoffets virkning)

Phenytoin og fosphenytoin (anvendes til at behandle visse typer kramper

og anfald)

Antikoagulantia (anvendes til at forebygge dannelse af blodpropper)

Loop-diuretika (til behandling af forhøjet blodtryk og ødem)

Du må ikke få nogen vaccinationer, der indeholder levende virusser, mens du

er i behandling med carboplatin.

Brug af Carboplatin Actavis sammen med mad, drikke og alkohol

Der er ingen kendt påvirkning mellem Carboplatin Actavis og alkohol. Men du

bør diskutere det med lægen, fordi Carboplatin Actavis kan påvirke leverens

evne til at tåle alkohol.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Fortæl det til lægen, hvis du forsøger at blive gravid, allerede er gravid eller

ammer, før du bliver behandlet med Carboplatin Actavis.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, og du ikke allerede har talt med

lægen eller sygeplejersken om det, bør du gøre det snarest muligt, og før du

får drop med medicinen (infusion).

Graviditet

Du må ikke blive behandlet med Carboplatin Actavis under graviditet,

medmindre du specifikt har fået det at vide af lægen.

Dyreundersøgelser har vist en mulig risiko for misdannelser i et foster under

udvikling. Hvis du bliver behandlet med Carboplatin Actavis, mens du er

gravid, bør du tale med lægen om de mulige risici, dit ufødte barn bliver udsat

for.

Kvinder i den fødedygtige alder skal bruge effektiv prævention både før og

under behandling med carboplatin. Carboplatin kan give genetiske skader, hvis

man er gravid, når man bliver behandlet med carboplatin, og du bør derfor få

genetisk rådgivning om disse forhold. Du bør også få genetisk rådgivning, hvis

du ønsker at få børn efter behandlingen med Carboplatin Actavis.

Amning

Det vides ikke, om carboplatin udskilles i modermælken. Du bør derfor under

behandlingen med Carboplatin Actavis stoppe med at amme.

Frugtbarhed (fertilitet)

Carboplatin kan give genetiske skader. Kvinder i den fødedygtige alder rådes

til at undgå graviditet ved at anvende effektiv prævention under behandlingen.

4/12

Kvinder, der er gravide eller bliver gravide under behandlingen, bør få

genetisk rådgivning.

Mænd, der behandles med carboplatin, bør ikke gøre kvinder gravide under

og op til 6 måneder efter behandling. Mænd bør få rådgivning om opbevaring

af sæd før behandlingen, fordi der er risiko for barnløshed, der kan være

permanent.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Carboplatin påvirker ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Men

du skal være forsigtig, når du første gang får medicinen, specielt hvis du bliver

svimmel eller usikker på, om du kan klare det.

3. Sådan skal du bruge Carboplatin Actavis

Brug altid Carboplatin Actavis nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller på apoteket.

Du vil altid få droppet (infusionen) af en sygeplejerske eller læge. Det gives

normalt som langsomt løbende drop ind i en åre (intravenøst). En behandling

varer almindeligvis mellem 15 og 60 minutter.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, så spørg den læge eller

sygeplejerske, der giver dig behandlingen.

Den dosis, du skal have, afhænger af din højde og vægt, om din krop danner

nok blod, og hvordan dine nyrer fungerer. Lægen vil vælge den korrekte dosis

til dig. Medicinen vil normalt blive fortyndet, før du får den.

Voksne

Den normale dosis er 400 mg/m² kropsoverflade (beregnes ud fra din højde

og vægt).

Ældre

Den normale dosis for voksne kan anvendes, men lægen vælger måske en

anden dosis.

Nedsat nyre – og leverfunktion

Dosis vil afhænge af, hvor godt dine nyrer fungerer. Hvis du har problemer

med nyrerne, vil lægen måske nedsætte dosis, jævnligt tage blodprøver og

også overvåge din nyrefunktion. Du vil få medicinen af en læge, der er

ekspert i at behandle kræft.

Brug til børn og unge

Der er ikke nok erfaring med at give carboplatin til børn til at kunne anbefale

en bestemt dosis.

Du kan få kvalme af at blive behandlet med Carboplatin Actavis. Lægen kan

give dig anden medicin, der kan forebygge kvalme, før du bliver behandlet

med Carboplatin Actavis.

Der vil normalt gå fire uger mellem hver behandling med Carboplatin Actavis.

Lægen vil tage blodprøver hver uge efter behandlingen med Carboplatin

Actavis, så han/hun kan fastsætte den korrekte næste dosis, du skal have.

5/12

Hvis du har brugt for meget Carboplatin Actavis

Det er ikke sandsynligt, at du får for meget carboplatin. Men hvis det skulle

ske, kan du få problemer med nyrerne, leveren, synet og hørelsen og få et for

lavt antal hvide blodlegemer. Hvis du er bange for, at du har fået for meget,

eller hvis du har spørgsmål om den dosis, du får, bør du tale med lægen eller

sygeplejersken, der giver dig medicinen.

Hvis du har glemt at bruge Carboplatin Actavis

Det er ikke sandsynligt, at du kommer til at springe en dosis af medicinen over,

for lægen vil altid vide, hvornår du skal have den. Hvis du mener, at der er

sprunget en dosis over, skal du fortælle det til lægen eller sygeplejersken.

Hvis du holder op med at bruge Carboplatin Actavis

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Fortæl det straks til lægen, hvis du oplever følgende bivirkninger:

Unormale blå mærker, blødning eller tegn på infektion som f.eks. ondt i halsen og

feber.

Voldsom kløen på huden (med knopper) eller hævelser i ansigt, læber, tunge

og/eller svælg,som kan gøre det svært at synke eller trække vejret (angioødem) og

du kan føle du vil besvime..

Ømme læber eller sår i munden (stomatitis).

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10

behandlede):

Undertrykkelse af knoglemarven, der er kendetegnet ved et alvorligt fald i

hvide blodlegemer, som øger sandsynligheden for at få infektioner

(leukopeni), fald i blodplader, som øger risikoen for infektioner (leukopeni,

neutropeni).

Fald i blodplader, som øger risikoen for at få blå mærker og blødninger

(thrombocytopeni)

Anæmi (en lidelse, hvor du har for få røde blodlegemer, hvilket gør dig

træt)

Fald i niveauet af salt i blodet. Lægen vil overvåge dig.Lettere nedsat

hørelse (højfrekvent hørelse-tab)

Unormale leverenzymtal og unormale leverfunktionstest. Lægen vil

overvåge dig.

Øget mængde af urinsyre i blodet, som kan føre til gigt (hyperuricemia))

Kvalme eller opkastning

Nedsat leverfunktion

Ondt i maven og mavekrampe

Unormal trætheds- eller svaghedsfornemmelse

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede):

6/12

Infektion

Smagsforstyrrelser

Synsforstyrrelser, herunder midlertidigt synstab

Unormale blå mærker eller blødning (hæmoragiske komplikationer)

Diarré, forstoppelse

Allergisk reaktion, herunder udslæt, nældefeber, rødmen, kløen, feber

Ringen for ørerne (tinnitus), nedsat hørelse, tab af høreevne

Svaghed, prikken eller følelsesløshed (perifer neuropati)

Stikkende og prikkende fornemmelse

Hårtab

Lungesygdomme, ardannelse og fortykkelse i lungerne med

vejrtrækningsbesvær - sommetider fatalt (interstitiel lungesygdom),

åndedrætsbesvær

Nedsættelse af dybe senereflekser (reflekser af musklerne til at trække sig,

når muskel sene er ramt)

Nedsat eller manglende kræfter

Influenza-lignende sygdom

Stigning i niveauet af kreatinin, bilirubin og urinsyre i blodet. Din læge vil

overvåge dig

Hjerte-kar-sygdom

Sygdom i urinveje/kønsorganer

Sygdom i muskler og knogler

Kløende udslæt (urticaria)

Følelse af kløende (Pruritus)

Rød udslæt (erytematøst udslæt)

Hudlidelse

Lidelser i slimhindemembran

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1.000

behandlede):

Kræft fremkommet af strålebehandling eller kemoterapi (Sekundære

maligniteter)

Rødmen, hævelser og smerter eller død hud rundt om indsprøjtningsstedet

Feber og kulderystelser uden symptomer på infektion

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):

Utilpashed med feber, som følge af for få hvide blodlegemer (febril

neutropeni)

Alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktiske/anafylaktoide reaktioner).

Symptomer på alvorlig allergisk reaktion inkluderer pludselig hiven efter

vejret eller trykken for brystet, hævede øjenlåg, ansigt eller læber, rødmen i

ansigt, for lavt blodtryk, for hurtigt hjerteslag, nældefeber, åndenød,

svimmelhed og anafylaktisk shock

Lave niveauer af natrium i blodet (hyponatriæmi)

Manglende appetit (anoreksi)

Alvorligt nedsat leverfunktion, leverskade eller døde leverceller. Lægen vil

overvåge dig.

7/12

Betændelse i synsnerven, der kan betyde, at man helt eller delvist mister

synet (optisk neuritis)

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000

behandlede):

Hjertesvigt, blokering i en arterie (emboli),, for højt blodtryk, for lavt blodtryk

Hjerneblødning, som kan føre til slagtilfælde eller bevidstløshed

Ikke kendte bivirkninger (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data):

Hæmolytisk uræmisk syndrom (en sygdom forbundet med akut nyresvigt,

for lavt antal røde blodlegemer [mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi] og for

få blodplader)

Dehydrering

Ømme læber eller sår i munden (stomatitis)

En gruppe symptomer, som for eksempel hovedpine, ændret psykisk

funktionsevne, krampeanfald og unormalt syn, fra sløret syn til synstab

(symptomer på posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES), en

sjælden neurologisk lidelse)

Betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)

Lungeinfektion

En gruppe symptomer, som for eksempel træthed, blodudtrædninger og

blødning, infektioner, feber og uforklarligt vægttab (symptomer på

promyelocytisk leukæmi, en slags kræft, der påvirker de blodproducerende

celler i knoglemarven).

Tal med lægen eller sygeplejersken, hvis en bivirkning er generende eller

bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

8/12

Før åbning af hætteglas: Opbevares ved temperaturer under 25

C. Opbevar

beholderen i den ydre emballage for at beskytte mod lys.

Efter fortynding: Kemisk og fysisk brugsstabilitet er blevet påvist i 8 timer ved

25°C.

Af mikrobiologiske årsager skal produktet bruges straks. Hvis det ikke bruges

straks, er brugsopbevaringstider og -forhold før brug brugerens ansvar og bør

sædvanligvis ikke overstige 24 timer ved 2-8° C, medmindre fortynding har

fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Carboplatin Actavis 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

indeholder

Aktivt stof: carboplatin. 1 ml indeholder 10 mg carboplatin.

Øvrige indholdsstoffer: Vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Carboplatin Actavis er en klar, farveløs opløsning

Pakningsstørrelser

Pakningsstørrelser: 1x5 ml, 5x5 ml, 1x15 ml, 1x45 ml, 1x60 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island.

Repræsentant i Danmark

Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Fremstiller

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.,11 Ion Mihalache Blvd, Sector 1. 011171,

Bucharest, Rumænien.

Actavis Italy S.p.A, - Nerviano Plant, Viale Pasteur 10, 20014 Nerviano (MI),

Italien

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne

Bulgarien

Carboplatin Actavis

Tjekkiet

Carbosol 10 mg/ml

9/12

Danmark

Carboplatin Actavis

Estland

Carboplatin Actavis

Finland

Carboplatin Actavis 10mg/ml, infuusiokonsentraatti,

liuosta varten

Ungarn

Bopacatin 10 mg/ml

Island

Carboplatin Actavis

Italien

Carboplatino Actavis 10mg/ml concentrato per

soluzione per infusione

Litauen

Carboplatin Actavis 10mg/ml koncentratas

infuziniam tirpalui

Letland

Carboplatin Actavis 10 mg/ml koncentrāts infūziju

šķīduma pagatavošanai

Holland

Carboplatine Actavis 10mg/ml

Norge

Carboplatin Actavis

Polen

Carboplatin Actavis

Sverige

Carboplatin Actavis

Slovenien

Bopacatin 10 mg/ml

Slovakiet

Bopacatin 10 mg/ml

Tyskland

Carboplatin-Actavis 10 mg/ml Konzentrat zur

Herstellung einer Infusionslösung

Denne indlægsseddel blev sidst revideret januar 2017

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Brugsanvisning

Carboplatin er cytotoksisk og bør kun indgives intravenøst. Den anbefalede

dosis Carboplatin Actavis hos voksne patienter, der ikke før er behandlet og

har normal nyrefunktion, dvs. kreatininclearance > 60 ml/min, er 400 mg/m²

som kortvarig, intravenøst indgivet enkeltdosis af 15 til 60 minutters varighed.

Alternativt kan Calvert-formlen herunder anvendes til at fastsætte dosis:

Dosis (mg) = mål-AUC (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25]

10/12

Dosis (mg) = mål-AUC (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25]

Mål-AUC

Planlagt kemoterapi

Patientens

behandlingsstatus

5-7 mg/ml x min

carboplatin som

monoterapi

Ikke behandlet før

4-6 mg/ml x min

carboplatin som

monoterapi

Behandlet før

4-6 mg/ml x min

carboplatin plus

cyclophosphamid

Ikke behandlet før

Bemærk: Når Calvert-formlen anvendes, beregnes den totale dosis

Carboplatin Actavis i mg og ikke i mg/m². Calvert-formlen bør ikke anvendes

til patienter, der tidligere har modtaget ekstensiv behandling**.

**Patienter betragtes som tidligere ekstensivt behandlet, hvis de har været

behandlet med følgende lægemidler:

Mitomycin C

Nitrosourea

Kombinationsbehandling med doxorubicin/cyclophosphamid/cisplatin

Kombinationsbehandling med 5 eller flere lægemidler

Radioterapi

4500 rad, fokuseret i et område på 20 x 20 cm eller på

mere end et område.

Behandling med carboplatin bør afbrydes, hvis tumoren ikke reagerer,

sygdommen progredierer og/eller der opstår bivirkninger, patienten ikke kan

tåle.

Behandling bør ikke gentages før fire uger efter den forudgående behandling

med carboplatin og/eller neutrofiltallet er mindst 2.000 celler/mm

, og

blodpladetallet er på mindst 100.000 celler/mm

Det anbefales at sænke startdosis med 20-25 % hos de patienter, der har

risikofaktorer som forudgående myelosuppressiv behandling og lavt

funktionelt niveau (ECOG-Zubrod 2-4 eller Karnofsky under 80).

Det anbefales at fastlægge den hæmatologiske nadir gennem ugentlige

blodprøver i de indledende behandlingsfaser med Carboplatin Actavis til

anvendelse i senere dosisjustering.

Nyreinsufficiens:

Patienter med kreatininclearance på under 60 ml/min har større risiko for at

udvikle myelosuppression.

Optimal anvendelse af Carboplatin Actavis hos patienter med nyreinsufficiens

kræver, at dosis justeres til et passende niveau, og at både hæmatologisk

nadir og nyrefunktion jævnligt overvåges.

Der findes ikke tilstrækkelige data vedrørende anvendelse af carboplatin-

injektioner til patienter med en kreatininclearance på 15 ml/min eller derunder,

som tillader, at behandling anbefales.

Kombinationsbehandling:

11/12

Optimal anvendelse af Carboplatin Actavis i kombination med andre

myelosuppressive lægemidler kræver dosisjusteringer, så de passer til det

regime og den tidsplan, der skal følges.

Anvendelse til børn:

Der er ikke tilstrækkelige informationer til at give anbefalinger til dosering i den

pædiatriske population .

Ældre:

Hos patienter over 65 år er justering af dosis af carboplatin efter patientens

generelle tilstand nødvendig i det første og de efterfølgende

behandlingsforløb.

Fortynding og rekonstitution:

Produktet skal fortyndes før infusion med 5 % dextroseopløsning eller 0,9 %

natriumchloridopløsning til en koncentration på ned til 0,5 mg/ml.

Uforligeligheder

Kanyler eller intravenøse sæt, der indeholder aluminiumdele, som kan komme i

kontakt med Carboplatin Actavis, bør ikke anvendes til at forberede eller

indgive Carboplatin Actavis.

Carboplatin Actavis må ikke blandes med andre lægemidler end en 5 %

dextroseopløsning eller 0,9 % natriumchloridopløsning.

Carboplatin kan reagere med aluminium og danne et sort bundfald. Kanyler,

sprøjter, katetre eller intravenøse sæt, der indeholder aluminiumdele, som

kan komme i kontakt med carboplatin, bør ikke anvendes til at forberede eller

indgive carboplatin.

Holdbarhed og opbevaringsforhold

Carboplatin Actavis er kun beregnet til engangsbrug.

Før åbning af hætteglas: Opbevares ved temperaturer under 25

C. Opbevar

beholderen i den ydre emballage for at beskytte mod lys.

Efter fortynding: Kemisk og fysisk brugsstabilitet er blevet påvist i 8 timer ved

25° C.

Af mikrobiologiske årsager bør produktet bruges straks. Hvis det ikke bruges

straks, er brugsopbevaringstider og -forhold før brug brugerens ansvar og bør

sædvanligvis ikke overstige 24 timer ved 2-8° C, medmindre fortynding har

fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE BRUG/HÅNDTERING, FORBEREDELSE

OG BORTSKAFFELSE AF CARBOPLATIN ACTAVIS

Håndtering af Carboplatin Actavis

12/12

Som andre antineoplastiske lægemidler skal Carboplatin Actavis forberedes

og behandles med forsigtighed.

Følgende beskyttelsesforanstaltninger skal tages, når Carboplatin Actavis

håndteres:

Personalet skal være uddannet i passende teknikker for at rekonstituere og

håndtere lægemidlet.

Carboplatin Actavis bør kun forberedes til indgift af professionelt personale,

som er uddannet i sikker anvendelse af kemoterapeutiske lægemidler.

Personale, der håndterer Carboplatin Actavis, skal bære følgende

beskyttelsesudstyr: beskyttelsesbriller, kitler, engangshandsker og -

masker.

Der bør indrettes et specialområde til at forberede infusionen (helst under

et laminar-flow-system) med arbejdsbordet dækket af absorberende

engangspapir med plastikbagside.

Alle emner, der er anvendt til rekonstitution, indgift og rengøring (herunder

handsker), skal placeres i poser til farligt affald, der brændes ved høj

temperatur.

Spild eller lækage skal behandles med fortyndet

natriumhypochloritopløsning (1 % klorin) fortrinsvis ved iblødsætning, og

derefter vand. Alle forurenede artikler og materiale brugt til rengøring skal

anbringes i poser til farligt affald til forbrænding. Hvis lægemidlet ved et

uheld skulle komme i kontakt med hud eller øjne, skal der omgående

skylles med rigelig med vand eller sæbe og vand eller

natriumbikarbonatopløsning. Undgå at skrubbe på huden med en børste.

Søg læge. Vask altid hænderne, efter handskerne tages af.

Det cytotoksiske præparat bør ikke håndteres af gravide medarbejdere.

Forberedelse af infusionsvæske

Carboplatin Actavis skal fortyndes før brug. Det kan fortyndes med dextrose

eller natriumchlorid til en koncentration på ned til 0,5 mg/ml (500

mikrogram/ml).

Destruktion

Medicin må ikke smides i afløbet eller skraldespanden. Alt udstyr brugt i

forbindelse med forberedelse, indgift, eller udstyr, som på anden måde kommer

i kontakt med carboplatin, skal destrueres i henhold til de lokale retningslinjer

for håndtering af cytostatika.

1. oktober 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Carboplatin ”Actavis”, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

25903

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Carboplatin ”Actavis”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml koncentrat indeholder 10 mg carboplatin.

Hvert 5 ml hætteglas indeholder 50 mg carboplatin.

Hvert 15 ml hætteglas indeholder 150 mg carboplatin.

Hvert 45 ml hætteglas indeholder 450 mg carboplatin.

Hvert 60 ml hætteglas indeholder 600 mg carboplatin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat).

En klar, farveløs til svagt gul opløsning uden partikler.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Carboplatin ”Actavis” indikeres som behandling af:

1. Fremskreden ovariekarcinom af epitelial oprindelse som:

(a) førstelinjebehandling

(b) andenlinjebehandling, hvor andre behandlinger ikke har været effektive

2. Småcellet karcinom i lungerne

dk_hum_43174_spc.doc

Side 1 af 15

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Den anbefalede dosis Carboplatin ”Actavis” hos voksne patienter, der ikke før er behandlet

og har normal nyrefunktion, dvs. kreatininclearance > 60 ml/min, er 400 mg/m² som en

kortvarig intravenøst indgivet enkeltdosis af 15 til 60 minutters varighed. Alternativt kan

Calvert-formlen herunder anvendes til at fastsætte dosis:

Dosis (mg) = AUC-mål (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25]

AUC-mål

Planlagt kemoterapi

Patientens behandlingsstatus

5 – 7 mg/ml x min

carboplatin som monoterapi

Ikke behandlet før

4 – 6 mg/ml x min

carboplatin som monoterapi

Behandlet før

4 – 6 mg/ml x min

carboplatin plus cyclophosphamid

Ikke behandlet før

Bemærk: Når Calvert-formlen anvendes, beregnes den totale dosis Carboplatin ”Actavis” i

mg og ikke i mg/m². Calvert-formlen bør ikke anvendes hos patienter, der tidligere har

modtaget ekstensiv behandling**.

**Patienter betragtes som tidligere ekstensivt behandlet, hvis de har været behandlet med

følgende lægemidler:

Mitomycin C

Nitrosourea

Kombinationsbehandling med doxorubicin/cyclophosphamid/cisplatin

Kombinationsbehandling med 5 eller flere lægemidler

Radioterapi

4500 rad, fokuseret i et område på 20 x 20 cm eller på mere end et

område.

Behandling med carboplatin bør afbrydes, hvis tumoren ikke reagerer, sygdommen

progredierer og/eller der opstår bivirkninger, patienten ikke kan tåle.

Behandling bør ikke gentages før 4 uger efter den forudgående behandling med

Carboplatin ”Actavis”, og/eller når neutrofiltallet er mindst 2.000 celler/mm

blodpladetallet er på mindst 100.000 celler/mm

Det anbefales at sænke startdosis med 20-25 % hos de patienter, der har risikofaktorer som

forudgående myelosuppressiv behandling og lavt funktionelt niveau (ECOG-Zubrod 2-4

eller Karnofsky under 80).

Det anbefales at fastlægge hæmatologiske nadir gennem ugentlige blodprøver i de

indledende behandlingsfaser med Carboplatin ”Actavis” til anvendelse ved dosisjustering i

efterfølgende behandlingsforløb.

Kanyler eller intravenøse sæt, der indeholder aluminiumsdele, som kan komme i kontakt

med carboplatin, bør ikke anvendes til forberedelse eller indgift. Aluminium reagerer med

carboplatin og medfører dannelse af bundfald og/eller tab af styrke.

Sikkerhedsforanstaltninger for farlige stoffer skal følges ved forberedelse og indgift.

dk_hum_43174_spc.doc

Side 2 af 15

Forberedelsen skal udføres af personale, der er uddannet i sikkerheden ved anvendelse, og

som skal bruge beskyttelseshandsker, ansigtsmaske og beskyttelsestøj.

Nyreinsufficiens

Patienter med kreatininclearance på under 60 ml/min har øget risiko for at få svær

myelosuppression. Hyppigheden af alvorlig leukopeni, neutropeni eller thrombocytopeni

har været på cirka 25 % med følgende anbefalinger til dosering:

Kreatininclearance ved baseline, initialdosis (dag 1)

41-59 ml/min 250 mg/m

i.v.

16-40 ml/min 200 mg/m

i.v.

Der findes ikke tilstrækkelige data vedrørende anvendelse af carboplatin til patienter

med en kreatininclearance på 15 ml/min eller derunder, som tillader at give anbefaling

om behandling.

Alle ovenstående anbefalinger til dosering gælder det indledende behandlingsforløb.

Efterfølgende doseringer skal justeres i henhold til patientens tolerance og det acceptable

niveau af myelosuppression.

Kombinationsbehandling

Optimal anvendelse af Carboplatin ”Actavis” i kombination med andre myelosuppressive

lægemidler kræver dosisjusteringer, så det tilpasses det regime og den tidsplan, der skal

følges.

Pædiatrisk population:

Der foreligger ikke tilstrækkelige data til at give anbefalinger vedrørende dosering i den

pædiatriske population.

Ældre:

Hos patienter på over 65 år er justering af dosis af carboplatin i henhold til patientens

generelle tilstand nødvendig under det første og de efterfølgende behandlingsforløb.

Administration

Carboplatin ”Actavis” bør kun indgives intravenøst.

Lægemidlet skal fortyndes før infusion. For instruktioner om fortynding før administration,

se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Carboplatin ”Actavis” kontraindikeres i forbindelse med:

Patienter med overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af de

øvrige indholdsstoffer i pkt. 6.1

Patienter med svær myelosuppression

Patienter med blødende tumorer

Patienter med eksisterende svær nyreinsufficiens (med kreatininclearance på ≤ 30 ml/

min.) medmindre de mulige fordele ved behandling opvejer risiciene efter lægens og

patientens vurdering.

Samtidig anvendelse af vaccine mod gul feber (se pkt. 4.5)

dk_hum_43174_spc.doc

Side 3 af 15

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Carboplatin bør kun gives af læger, der har erfaring med anvendelse af kemoterapeutiske

midler. Måling af blodtal samt nyre- og leverfunktionstest skal udføres regelmæssigt, og

præparatet skal seponeres, hvis der observeres unormal depression af knoglemarv eller

unormal nyre- eller leverfunktion.

Hæmatologisk toksicitet:

Leukopeni, neutropeni og thrombocytopeni er dosisafhængig og dosisbegrænsende. De

perifere blodtal bør kontrolleres hyppigt under behandling med carboplatin og - i

tilfælde af toksicitet - indtil restitution er opnået. Median nadir er dag 21 hos patienter,

der får carboplatin som monoterapi, og dag 15 hos patienter, der får carboplatin i

kombination med andre kemoterapeutika. Generelt bør enkelte, intermitterende forløb

med carboplatin ikke gentages, før leukocyt-, neutrofil- og thrombocytværdierne igen

er normale. Behandlingen bør ikke gentages før 4 uger efter det foregående forløb med

carboplatin,

og/eller

før

neutrofilværdien

mindst

2.000

celler/mm

thrombocytværdien er mindst 100.000 celler/mm

Hæmolytisk anæmi med tilstedeværelse af serologiske lægemiddelinducerede

antistoffer er rapporteret hos patienter, der blev behandlet med carboplatin. Denne

hændelse kan være fatal.

Hæmolytisk-uræmisk syndrom (HUS)

Hæmolytisk-uræmisk syndrom (HUS) er en livstruende bivirkning. Carboplatin skal

seponeres ved de første tegn på noget som helst bevis for mikroangiopatisk hæmolytisk

anæmi, såsom hurtigt faldende hæmoglobin med samtidig trombocytopeni, forhøjelse

af serumbilirubin, serumkreatinin, blodureanitrogen eller LDH. Nyresvigt er ikke

nødvendigvis reversibelt ved seponering af behandlingen, og dialyse kan være

nødvendigt.

Anæmi opstår hyppigt, er kumulativt og nødvendiggør i meget sjældne tilfælde en

transfusion.

Sværhedsgraden af myelosuppression er forhøjet hos patienter med tidligere behandling

(især med cisplatin) og/eller nedsat nyrefunktion. De indledende doser af carboplatin hos

disse patientgrupper bør reduceres passende (se pkt. 4.2), og virkningerne bør monitoreres

nøje ved hyppige blodtællinger mellem forløbene.

Kombinationsbehandling med carboplatin og andre myelosuppressive behandlingsformer

bør planlægges meget nøje i forhold til dosering og timing for at minimere deres indbyrdes

forstærkende virkning. Det kan være nødvendigt at give støttende blodtransfusion hos

patienter, der lider af svær myelosuppression.

Myelosuppressive virkninger kan være additive til myelosuppressive virkninger fra

samtidig kemoterapi. Patienter med svær og vedvarende myelosuppression har høj risiko

for komplikationer i form af infektion, herunder fatale resultater (se pkt. 4.8.). Hvis en eller

flere af disse hændelser forekommer, skal dosering med carboplatin afbrydes, og

dosisjustering eller seponering skal overvejes.

Akut promyelocytisk leukæmi og myelodysplastisk syndrom (MDS)/akut myeloid

leukæmi (AML) er blevet rapporteret flere år efter behandling med carboplatin og andre

antineoplastiske behandlinger.

dk_hum_43174_spc.doc

Side 4 af 15

Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES)

Der er indberettet tilfælde af posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES) hos

patienter, der fik carboplatin i kombinationskemoterapi. PRES er en sjælden neurologisk

lidelse, som udvikles hurtigt, og som er reversibel efter behandlingsseponering. Den kan

omfatte krampeanfald, hypertension, hovedpine, konfusion, blindhed og andre visuelle og

neurologiske forstyrrelser (se pkt. 4.8). Diagnosen PRES er baseret på bekræftelse ved

scanning af hjernen, fortrinsvis MR-scanning (magnetisk resonansscanning).

Allergiske reaktioner:

Som det er tilfældet med andre platinbaserede lægemidler, kan der opstå allergiske

reaktioner, der oftest viser sig under perfusion, og som nødvendiggør standsning af

perfusionen og passende symptomatisk behandling. Der er indberettet få allergiske

reaktioner over for carboplatin, for eksempel erytematøst udslæt, feber uden

umiddelbar årsag eller pruritus. Der er i sjældne tilfælde opstået anafylaksi, angioødem

og anafylaktoide reaktioner, herunder bronchospasme, urticaria og ansigtsødem. Disse

reaktioner svarer til dem, der observeres efter indgift af andre platin-holdige stoffer, og

de kan opstå inden for få minutter. Forekomsten af allergiske reaktioner kan øges ved

tidligere eksponering for platin-behandling; dog er allergiske reaktioner også

observeret ved den første eksponering for carboplatin. Patienterne skal observeres nøje

for eventuelle allergiske reaktioner og behandles med passende supportive midler,

herunder

antihistaminer,

adrenalin

og/eller

glukokortikoider.

Krydsreaktioner,

sommetider fatale, er indberettet for alle platin-holdige stoffer (se pkt. 4.8).

Nyretoksicitet og leverfunktion

Der kan opstå nyre- og leverinsufficiens i forbindelse med carboplatin. Meget høje doser

carboplatin (≥5 gange anbefalet dosis for monoterapi) har givet svære abnormaliteter i

lever- og/eller nyrefunktion. Det er uvist, om et passende hydreringsforløb kan modvirke

indvirkningen på nyrerne. Dosisnedsættelse eller afbrydelse af behandling er nødvendig,

hvis der opstår moderate til svære ændringer i nyre- eller levertal. (Se pkt. 4.8).

Nefrotoksicitets hyppighed og alvor kan øges hos patienter med nyreinsufficiens før

behandling med carboplatin. Nedsat nyrefunktion er også mere sandsynlig hos patienter,

der før har været udsat for nefrotoksicitet i forbindelse med behandling med cisplatin.

Behandling med carboplatin i denne risikogruppe skal ske med særlig forsigtighed (se pkt.

4.2). Selv om der ikke er indsamlet kliniske beviser på forstærkende nefrotoksikologisk

effekt, frarådes det at kombinere carboplatin med aminoglycosider eller andre

nefrotoksiske lægemidler se pkt. 4.5).

Venookklusiv leversvigt

Tilfælde med hepatisk venookklusiv svigt (sinusoidalt obstruktionssyndrom) er blevet

rapporteret, hvoraf nogle var fatale. Patienterne bør overvåges for tegn og symptomer på

unormal leverfunktion eller portal hypertension, som ikke åbenlyst er et resultat af lever-

metastaser.

Neurologisk toksicitet

Der bør udføres regelmæssig neurologisk vurdering og høretest, specielt hos patienter, der

får høje doser carboplatin. Det er mere sandsynligt, at neurotoksicitet som f.eks. parastesi,

tab af refleks i de dybtsiddende sener og ototoksicitet optræder hos patienter over 65 år og

patienter, der før er behandlet med andre platinholdige lægemidler og andre ototoksiske

midler.

dk_hum_43174_spc.doc

Side 5 af 15

Synforstyrrelser, herunder synstab, er indberettet efter anvendelse af carboplatin i doser,

der er højere end dem, der anbefales til patienter med nyreinsufficiens. Synet vender helt

tilbage eller i en betydelig udstrækning inden for få uger efter seponering af disse høje

doser.

Tumorlysesyndrom (TLS)

Erfaringer indhentet efter markedsføring har rapporteret tumorlysesyndrom (TLS) hos

patienter efter brug af carboplatin alene eller sammen med andre kemoterapimidler.

Patienter med høj risiko for TLS, som f.eks. patienter med en høj proliferationsrate, høj

tumorbyrde og høj følsomhed overfor cytotoksiske midler, bør overvåges tæt, og de

relevante forholdsregler bør træffes.

Ældre patienter

I studier med kombinationsbehandling med carboplatin og cyklophosphamid havde

ældre patienter, der blev behandlet med carboplatin, større sandsynlighed for at udvikle

svær thrombocytopeni end yngre patienter.

Da nyrefunktionen ofte er nedsat hos ældre personer, skal der tages hensyn til

nyrefunktionen i fastlæggelsen af doseringen (se pkt. 4.2).

Ototoksicitet

Der er indberettet defekter på hørelsen under behandling med carboplatin.

Ototoksicitet hos børn

Ototoksicitet kan være mere udtalt hos børn. Tilfælde af tab af hørelsen med forsinket

indsættelse er indberettet hos pædiatriske patienter. En langsigtet audiometrisk kontrol

anbefales til denne population.

Vaccinationer

Indgift af levende eller levende-afsvækkede vacciner til patienter, der er

immunkompromitterede af kemoterapeutika (herunder carboplatin), kan resultere i

alvorlige eller fatale infektioner. Vaccination med en levende vaccine skal undgås hos

patienter, der får carboplatin. Dræbte eller inaktiverede vacciner kan indgives, men

reaktionen på sådanne vacciner kan være mindsket.

Andet

Carboplatins karcinogene virkning er ikke blevet undersøgt, men karcinogen effekt er

rapporteret for lægemidler med tilsvarende virkningsmekanisme og mutagenicitet (se pkt.

5.3).

Carboplatins sikkerhed og virkning hos børn er ikke bevist.

Carboplatin kan forårsage nausea og opkastninger. Det er rapporteret, at præmedicinering

med antiemetika kan reducere forekomsten og styrken af disse virkninger.

Aluminiumholdigt udstyr må ikke anvendes ved forberedelse og indgift af carboplatin (se

pkt. 6.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af den forhøjede thrombotiske risiko i tilfælde af tumorsygdom anvendes

antikoagulantia hyppigt. På grund af de store variationer fra patient til patient i

koagulationsevnen under sygdom og muligheden for interaktion mellem orale

dk_hum_43174_spc.doc

Side 6 af 15

antikoagulantia og anticancer-kemoterapi er det påkrævet, hvis det besluttes at behandle

patienten med antikoagulantia, at øge hyppigheden af INR-monitorering.

Samtidig anvendelse kontraindiceret

- Vaccine mod gul feber: risiko for generaliseret mortal vaccinesyge (se pkt. 4.3.)

Samtidig anvendelse anbefales ikke

- Levende afsvækkede vacciner (bortset fra gul feber): risiko for systemisk, muligvis

fatal

sygdom.

Denne

risiko

forhøjet

patienter,

allerede

immunsupprimerede på grund af deres underliggende sygdom.

Anvend en inaktiveret vaccine, hvor dette eksisterer (poliomyelitis).

- Phenytoin, fosphenytoin: Risiko for forværring af krampeanfald som følge af den

nedsatte absorption af phenytoin på grund af det cytotoksiske præparat eller risiko for

øget toksicitet eller manglende effekt af det cytotoksiske præparat som følge af

phenytoins øgede metabolisme i leveren.

Samtidig anvendelse, der skal overvejes

Ciclosporin

ekstrapolation

tacrolimus

sirolimus):

Kraftig

immunsuppression med risiko for lymfoproliferation.

- Aminoglykosider: Samtidig anvendelse af carboplatin og antibiotika med

aminoglykosider bør overvejes på grund af den kumulative nefrotoksicitet og

øretoksicitet, især hos patienter med nyreinsufficiens.

- Loop-diuretika: Samtidig anvendelse af carboplatin og loop-diuretika skal overvejes på

grund af den kumulative nefrotoksicitet og øretoksicitet.

- Kelerende midler: Samtidig anvendelse af carboplatin og kelerende midler bør undgås,

fordi det i teorien kan reducere carboplatins antineoplastiske virkning.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Carboplatin kan forårsage fosterskade, når det indgives til en gravid kvinde. Carboplatin

har vist sig at være embryotoksisk og teratogent hos rotter, der fik præparatet under

organogenesen. Der er ikke udført kontrollerede studier på gravide kvinder. Hvis dette

lægemiddel anvendes under graviditet, eller hvis patienten bliver gravid under behandling

med lægemidlet, skal hun underrettes om den potentielle risiko for fostret.Kvinder i den

fødedygtige alder bør rådes til at undgå graviditet.

Amning:

Det vides ikke, om carboplatin udskilles i human modermælk. Amningen bør indstilles,

hvis behandling bliver nødvendig i amningsperioden.

Fertilitet

Undertrykkelse af gonader, der medfører amenorré eller azoospermi, kan opstå hos

patienter, der får behandling med antineoplastiske midler. Disse effekter forekommer at

være forbundet med behandlingens dosis og varighed og kan være irreversible. Det er

vanskeligt at forudsige udstrækningen af forringelse af testikel- eller ovariefunktionen

på grund af den almindelige anvendelse af kombinationer af adskillige antineoplastiske

midler, som gør det svært at vurdere virkningerne af det enkelte middel.

Seksuelt modne mandlige patienter, der behandles med carboplatin, anbefales ikke at gøre

en kvinde gravid under behandlingen og op til 6 måneder efter, og om at søge rådgivning

dk_hum_43174_spc.doc

Side 7 af 15

vedrørende konservering af sperma forud for behandlingens start på grund af risikoen for

irreversibel infertilitet som følge af behandling med carboplatin.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Carboplatin kan dog forårsage kvalme, emesis, synsanomalier og

ototoksicitet, og patienterne skal derfor advares om de potentielle virkninger på evnen til at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Hyppigheden af indberettede bivirkninger er baseret på en kumulativ database med 1.893

patienter, der har fået carboplatin som monoterapi, og på indberetninger efter

markedsføring af produktet.

Listen vises inddelt i henhold til systemorganklasse, MedDRA og frekvens med

anvendelse af følgende hyppigheder:

Meget amindelige (≥1/10)

Almindelige (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100)

Sjældne (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjældne (<1/10.000), kendes ikke (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data).

Systemorganklasse

Frekvens

MedDRA-term

Infektioner og

parasitære sygdomme

Almindelig

Infektioner*

Ikke kendt

Pneumoni

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og

polypper)

Ikke

almindelig

Behandlingsrelateret sekundær

malignitet

Blod og lymfesystem

Meget

almindelig

Thrombocytopeni, neutropeni,

leukopeni, anæmi

Almindelig

Blødning*

Sjælden

Febril neutropeni

Ikke kendt

Hæmolytisk-uræmisk syndrom,

knoglemarvsinsufficiens,

promyelocytisk leukæmi

Immunsystemet

Almindelig

Overfølsomhed, reaktion af

anafylaktoid type

Sjælden

Anafylaksi, anafylaktisk shock,

angioødem

Metabolisme og

ernæring

Meget

almindelig

Hyperurikæmi

Sjælden

Hyponatriæmi, anoreksi

Ikke kendt

Dehydrering, tumorlysesyndrom

dk_hum_43174_spc.doc

Side 8 af 15

Nervesystemet

Almindelig

Perifer neuropati, paræstesi, fald i

osteotendinøse reflekser, sensoriske

forstyrrelser, dysgeusi

Meget

sjælden

Slagtilfælde*

Ikke kendt

Posteriort reversibelt

encefalopatisyndrom (PRES)

Øjne

Almindelig

Synsforstyrrelser, sjældne tilfælde

af synstab

Sjælden

Optisk neuritis

Øre og labyrint

Meget

almindelig

Subklinisk fald i høreevne, der

består af tab af højfrekvente lyde

(4000-8000 Hz)

Almindelig

Tinnitus, ototoksicitet

Hjerte

Almindelig

Hjerte-kar-sygdom*

Meget

sjælden

Hjerteinsufficiens*

Vaskulære sygdomme

Meget

sjælden

Embolisme*, hypertension,

hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

Respiratorisk lidelse, interstitiel

lungesygdom, bronchospasme

Mave-tarm-kanalen

Meget

almindelig

Opkastning, nausea,

abdominalsmerter

Almindelig

Diaré, obstipation, lidelser i

slimhindemembran

Ikke kendt

Stomatitis, pancreatitis

Lever og galdeveje

Sjælden

Svær leverdysfunktion

Hud og subkutane væv

Almindelig

Alopeci, hudsygdom, urticaria,

erythematøst udslæt, pruritus

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Almindelig

Sygdom i bevægeapparatet

Nyrer og urinveje

Almindelig

Urogenital sygdom

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget

almindelig

Asteni

Almindelig

Influenzalignende syndrom

Ikke

almindelig

Feber og kulderystelser uden tegn

på infektion, nekrose på

injektionsstedet, reaktion på

injektionsstedet, ekstravasation på

injektionsstedet, erythem på

injektionsstedet, utilpashed

Undersøgelser

Meget

almindelig

Nedsat kreatininclearance i nyrerne,

forhøjet blodurea, forhøjet alkalisk

phosphatase i blodet, forhøjet

aspartataminotransferase, unormal

leverfunktionstest, nedsat

blodnatrium, nedsat blodkalium,

nedsat blodcalcium, nedsat

blodmagnesium

dk_hum_43174_spc.doc

Side 9 af 15

Almindelig

Forhøjet bilirubin i blodet, forhøjet

kreatinin i blodet, forhøjet urinsyre

i blodet

*Fatal hos <1 %, fatale kardiovaskulære hændelser hos <1 % omfattede

hjerteinsufficiens, embolisme og slagtilfælde kombineret.

Hæmatologisk

Myelosuppression er carboplatin dosisbegrænsende toksicitet. Hos patienter med normale

baselineværdier opstår der trombocytopeni med blodpladetal under 50.000/mm

hos 25 %

af patienterne, neutropeni med granulocyttal under 1.000/mm

hos 18 % af patienterne og

leukopeni med WBC under 2.000/mm

hos 14 % af patienterne. Nadir opstår normalt på

dag 21. Myelosuppression kan forværres ved kombination af carboplatin og andre

myelosuppressive stoffer eller behandlingsformer. Myelotoksicitet er mere alvorlig hos

tidligere behandlede patienter, især patienter, der før er behandlet med cisplatin, og

patienter med nedsat nyrefunktion. Patienter med lavt funktionelt niveau har også oplevet

øget leukopeni og thrombocytopeni. Disse virkninger, der dog normalt er reversible, har

medført infektiøse og hæmorragiske komplikationer hos henholdsvis 4 % og 5 % af

patienter, der har fået carboplatin. Disse komplikationer har ført til dødsfald hos mindre

end 1 % af patienterne.

Der er observeret anæmi med hæmoglobinniveauer under 8 g/dl hos 15 % af patienter med

normale baselineværdier. Forekomsten af anæmi forhøjes ved øget eksponering for

carboplatin.

Mave-tarm-kanalen

Opkastning opstår hos 65 % af patienterne; alvorligt hos en tredjedel. Nausea opstår

hos yderligere 15 %. Tidligere behandlede patienter (især patienter, der tidligere er

behandlet med cisplatin), forekommer at være mere udsatte for opkastninger. Disse

virkninger forsvinder normalt inden for 24 timer efter behandlingen og er generelt

responsive over for eller kan forebygges med antiemetika. Opkastninger er mere

sandsynligt, når carboplatin gives i kombination med andre emetogene stoffer. De

øvrige gastrointestinale symptomer svarede til smerter hos 8 % af patienterne, diaré og

obstipation hos 6 % af patienterne.

Neurologisk

Perifer neuropati (fortrinsvis paræstesi og fald i osteotendinøse reflekser) er opstået hos

4 % af patienter, der fik carboplatin. Patienter over 65 år og patienter, der tidligere er

behandlet med cisplatin, samt patienter, der har fået langvarig behandling med

carboplatin, forekommer at have forhøjet risiko. Der er opstået klinisk signifikante

sensoriske forstyrrelser (dvs. syns- og smagsforstyrrelser) hos 1 % af patienterne. Den

samlede frekvens af neurologiske bivirkninger synes at være forhøjet hos patienter, der

får carboplatin som kombination. Dette kan også være forbundet med den længere

kumulative eksponering.

Ototoksicitet

Høredefekter uden for taleområdet med forringelser i det højfrekvente område (4.000-

8.000 Hz) blev konstateret i serielle audiometriske undersøgelser med en frekvens på

15 %. Der er indberettet meget sjældne tilfælde af hypakusi. Hos patienter med et

dk_hum_43174_spc.doc

Side 10 af 15

høreorgan, der i forvejen er beskadiget på grund af cisplatin, kan der sommetider opstå

yderligere forværring af hørefunktionen under behandling med carboplatin.

Nyrer

Ved anvendelse af normale doser har der i ikke almindelige tilfælde været udvikling af

unormal nyrefunktion på trods af, at carboplatin er indgivet uden hydrering med store

mængder væske og/eller tvungen diurese. Stigning i serumkreatinin opstår hos 6 % af

patienterne, stigning i blodureanitrogen hos 14 % og i urinsyre hos 5 % af patienterne.

Disse effekter er normalt milde og reversible hos cirka halvdelen af patienterne.

Kreatininclearancen har vist sig at være det mest følsomme nyrefunktionsmål hos

patienter, der får carboplatin. Syv og tyve procent (27 %) af patienter, der har en

baselineværdi på 60 ml/min eller derover, får et fald i kreatininclearance under

behandling med carboplatin.

Nefrotoksicitets hyppighed og alvor kan øges hos patienter med nyreinsufficiens, før

behandling med carboplatin. Det vides ikke med sikkerhed, om passende hydration kan

modvirke sådan en effekt, men dosisnedsættelse eller seponering af behandlingen er

nødvendig, hvis der konstateres moderate ændringer af nyrefunktionen (kreatininclearance

41-59 ml/min) eller svær nyreinsufficiens (kreatininclearance 21-40 ml/min). Carboplatin

kontraindikeres hos patienter med kreatininclearance på eller under 20 ml/min.

Elektrolytter

Fald i serumnatrium, -kalium, -calcium og -magnesium opstår hos henholdsvis 29 %,

20 %, 22 % og 29 % af patienterne. Der er især indberettet tilfælde af tidlig

hyponatriæmi. Elektrolyttabene er små og forløber som oftest uden nogen kliniske

symptomer.

Lever

Der blev observeret ændring af leverfunktionen hos patienter med normale

baselineværdier, herunder stigning i total bilirubin hos 5 %, SGOT hos 15 % og

alkalisk phosphatase hos 24 % af patienterne. Disse ændringer var generelt milde og

reversible hos cirka halvdelen af patienterne. Hos et begrænset antal patienter, der fik

meget høje doser carboplatin og autolog knoglemarvstransplantation, er der opstået

alvorlig forhøjelse af leverfunktionstest. Tilfælde af en akut, fulminant

levercellenekrose opstod efter indgift af en høj dosis carboplatin.

Allergiske reaktioner

Der kan opstå anafylaktiske reaktioner, sommetider fatale, i minutterne efter injektion

af produktet: ansigtsødem, dyspnø, takykardi, lavt blodtryk, urticaria, anafylaktisk

shock, bronchospasme.

Andre bivirkninger

Der er indberettet sekundære akutte maligniteter efter cytostatiske

kombinationsbehandlinger, der indeholder carboplatin. Alopeksi, feber og

kulderystelser, mucositis, asteni, utilpashed samt dysgeusi er lejlighedsvis observeret. I

isolerede tilfælde er et hæmolytisk-uræmisk syndrom opstået. Der er indberettet

isolerede tilfælde af kardiovaskulære hændelser (hjerteinsufficiens, embolisme) samt

isolerede tilfælde af slagtilfælde. Der er indberettet tilfælde af hypertension.

Lokale reaktioner

Der er indberettet reaktioner på injektionsstedet (svien, smerter, rødmen, hævelse,

urticaria, nekrose i forbindelse med ekstravasation).

dk_hum_43174_spc.doc

Side 11 af 15

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer på overdosering

Carboplatin blev indgivet i fase I-studier i doser på op til 1600 mg/m

intravenøst pr.forløb.

Ved denne dosis sås der livstruende hæmatologiske bivirkninger med granulocytopeni,

trombocytopeni og anæmi. Nadir for granulocyt, trombocyt og hæmoglobin sås mellem 9.

og 25. dag (gennemsnit: 12.-17. dag). Granulocyt nåede værdier på ≥ 500/µl efter 8-14

dage (gennemsnit: 11), og trombocyt nåede værdier på ≥ 25.000/µl efter 3-8 dage

(gennemsnit: 7).

Følgende ikke-hæmotologiske bivirkninger sås også: forstyrrelse i nyrefunktionen med et

fald på 50 % i den glomerulære filtrationshastighed, neuropati, ototoksicitet, synstab,

hyperbilirubinæmi, mucositis, diarré, kvalme og emesis med hovedpine, erytem og svær

infektion. I de fleste tilfælde var høretab forbigående og reversibel.

Behandling af overdosering

Der er ingen kendt antidot til en overdosis carboplatin. De komplikationer, der kan

forventes ved overdosis af lægemidlet, vil være myelosuppression, lever- og

nyreinsufficiens samt forringet hørefunktion. Knoglemarvstransplantation og transfusioner

(trombocytter, blod) kan være effektive metoder til at modvirke hæmatologiske

bivirkninger. Anvendelse af doser af carboplatin, der er højere end de anbefalede, har

været forbundet med synstab (se pkt. 4.4).

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L01XA 02 - Antineoplastiske stoffer, platinforbindelser.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Carboplatin er et antineoplastisk stof. Stoffets virkemåde er vist på flere forskellige murine

og humane cellelinjer.

Carboplatin udviste aktivitet sammenlignelig med cisplatin mod en lang række tumorer

uanset implantationssted.

Virkningsmekanisme

Alkaliske elueringsteknikker og studier af DNA-binding har vist carboplatins og cisplatins

dk_hum_43174_spc.doc

Side 12 af 15

kvalitativt ensartede virkningsmåder. Ligesom cisplatin inducerer carboplatin ændringer i

DNA’s spiraldannelse, hvilket svarer til en “DNA-afkortende virkning”.

Pædiatrisk population

Pædiatriske patienter: Sikkerhed og effekt på pædiatriske patienter er ikke fastslået.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling

Gentagne doser i fire på hinanden følgende dage resulterede ikke i en akkumulering af

platin i plasma.

Biotransformation

Der blev efter indgift af carboplatin rapporteret gennemsnitlige eliminationshalveringstid

for fri, ultrafiltrerbart platin og carboplatin hos mennesker på henholdsvis ca. 6 timer og

1,5 timer. I startfasen findes den største del af fri, ultrafitrerbart platin som carboplatin.

Halveringstid for total plasmaplatin er 24 timer. Ca. 87 % af plasmaplatin findes som

proteinbundet inden for 24 timer efter indgift.

Elimination

Carboplatin udskilles primært i urinen, hvor ca. 70 % af den indgivne platin genfindes

inden for 24 timer. Det meste af lægemidlet udskilles i løbet af de første 6 timer. Total

clearance fra krop og nyre af fri ultrafiltrerbart platin er korreleret til den glomerulære

filtreringshastighed, men ikke til tubulær udskillelse.

Der er rapporteret, at carboplatinclearancevarierer 3-4 gange i værdi hos pædiatriske

patienter. Som for voksne patienter viser data, at nyrefunktion kan være en medvirkende

årsag til variationer i clearance af carboplatin.

Linearitet/non-linearitet

Når carboplatin er indgivet hos mennesker ses der lineær sammenhæng mellem dosis og

plasmakoncentration af total og fri ultrafiltrerbart platin. Området under kurven for

plasmakoncentration i forhold til tid for total platin viser også lineær sammenhæng med

dosis, når kreatininclearance er ≥60 ml/min.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Carboplatin har vist sig at være embryotoksisk og teratogent hos rotter. Det er mutagent in

vivo og in vitro, og selv om carboplatins karcinogene virkning ikke er undersøgt, er midler

med lignende virkningsmekanisme og mutagenicitet rapporteret som værende karcinogene.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Vand til injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler med undtagelse af dem, der er

anført i pkt. 6.6.

Carboplatin kan reagere med aluminium og danne et sort sediment. Kanyler, sprøjter,

katetre eller intravenøse sæt, der indeholder aluminiumdele, som kan komme i kontakt med

dk_hum_43174_spc.doc

Side 13 af 15

carboplatin, må ikke anvendes til at forberede eller indgive carboplatin. Sedimentering kan

nedsætte den antineoplastiske aktivitet.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet hætteglas:

18 måneder.

Fortyndet opløsning:

8 timer.

Kemisk og fysisk brugsstabilitet er blevet påvist i 8 timer ved 25° C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks, medmindre

fortyndningsmetoden udelukker risikoen for mikrobiologisk kontaminering. Hvis det ikke

bruges straks, er opbevaringstider og -forhold før brug brugerens ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Uåbnet hætteglas: Opbevares ved temperaturer under 25

C. Opbevar beholderen i den ydre

emballage for at beskytte mod lys.

For opbevaringsbetingelser efter fortynding af lægemidlet, se afsnit 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Farveløs type I hætteglas med bromobutylgummiprop og aluminiumlåg med

polypropylenkapsel.

Hætteglassene pakkes med eller uden beskyttende plastik.

Pakningsstørrelser: 1x5 ml., 5x5 ml., 1x15 ml., 1x45 ml., 1x60 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Dette produkt er kun beregnet til engangsbrug.

Kontaminering

Hvis Carboplatin ”Actavis” kommer i kontakt med øjne eller hud, skal det berørte område

vaskes med rigelige mængder vand eller normalt saltvand. Der kan bruges en neutral creme

til at behandle forbigående stikkende fornemmelser i huden. Søg lægehjælp, hvis midlet er

kommet i øjnene.

Destruktion

Eventuelt ubrugt præparat eller affald bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale

retningslinier.

Opløsning

Produktet skal fortyndes før infusion med 5 % dextroseopløsning eller 0,9 %

natriumchloridopløsning til koncentrationer på ned til 0,5 mg/ml.

Retningslinier for håndtering af antineoplastiske stoffer:

dk_hum_43174_spc.doc

Side 14 af 15

Carboplatin ”Actavis” må kun forberedes til indgift af professionelt personale, som er

uddannet i sikker anvendelse af kemoterapeutiske midler.

Forberedelse skal foregå i et dertil indrettet område.

Der skal anvendes passende beskyttelseshandsker.

Der skal træffes foranstaltninger for at undgå, at lægemidlet kommer i kontakt med

øjnene. Hvis lægemidlet kommer i kontakt med øjnene, skylles med vand og/eller

saltvand.

Cytotoksiske midler må ikke håndteres af gravide.

Passende forsigtighed skal udvises og foranstaltninger træffes ved bortskaffelse af

emner (sprøjter, kanyler osv.), der er brugt ved rekonstitution af cytotoksiske

lægemidler. Overskydende materiale og affaldsstoffer bortskaffes i en polyethylenpose

med dobbelt forsegling og forbrændes ved en temperatur på 1000°C. Flydende

affaldsstoffer kan skylles væk med rigelige mængder vand.

Arbejdsoverflader skal dækkes af absorberende engangspapirstykker med

plastikbagside.

Anvend Luer-Lock-koblinger på alle sprøjter og sæt. Det anbefales at anvende kanyler

med stort hul for at nedbringe tryk og undgå, at der dannes aerosol. Sidstnævnte kan

også undgås ved at anvende udluftningskanyle.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

43174

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. juli 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

1. oktober 2018

dk_hum_43174_spc.doc

Side 15 af 15

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information