Capecitabine "Sandoz" 150 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

09-11-2020

Aktiv bestanddel:
CAPECITABIN
Tilgængelig fra:
Sandoz A/S
ATC-kode:
L01BC06
INN (International Name):
capecitabine
Dosering:
150 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisationsnummer:
49801
Autorisation dato:
2013-04-22

2. november 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Capecitabine ”Sandoz”, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

28114

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Capecitabine ”Sandoz”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Capecitabine ”Sandoz” 150 mg filmovertrukne tabletter:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 150 mg capecitabin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 13,1 mg lactose (som lactosemonohydrat).

Capecitabine ”Sandoz” 500 mg filmovertrukne tabletter:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 500 mg capecitabin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 43,7 mg lactose (som lactosemonohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Capecitabine ”Sandoz” 150 mg filmovertrukne tabletter:

Lyserød, filmovertrukket tablet med modificeret oval form (5,5 x 11,0 mm) og med

mærkningen “150” på den ene side.

Capecitabine ”Sandoz” 500 mg filmovertrukne tabletter:

Lyserød, filmovertrukket tablet med modificeret oval form (8,4 x 16,0 mm) og med

mærkningen “500” på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Capecitabine ”Sandoz” er indiceret som adjuverende behandling af patienter, som er

opereret for kolonkræft på stadium III (Dukes stadium C) (se pkt. 5.1).

dk_hum_49801_spc.doc

Side 1 af 32

Capecitabine ”Sandoz” er indiceret til behandling af metastatisk kolorektalkræft (se

pkt. 5.1).

Capecitabine ”Sandoz” er indiceret til 1. linjebehandling af fremskreden ventrikelkræft i

kombination med et platinbaseret regime (se pkt. 5.1).

Capecitabine ”Sandoz” i kombination med docetaxel (se pkt. 5.1) er indiceret til

behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af

cytotoksisk kemoterapi.

Tidligere behandling skal have omfattet et antracyklin. Capecitabine ”Sandoz” er også

indiceret som monoterapi til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller

metastatisk brystkræft efter svigt af taxaner og et kemoterapiregime indeholdende et

antracyklin, eller hos hvem antracyklin-behandling ikke er indiceret.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Capecitabine ”Sandoz” må kun ordineres af en kvalificeret læge med erfaring i brug af

antineoplastiske lægemidler. Det anbefales at monitorere alle patienter omhyggeligt under

den første behandlingscyklus.

Behandlingen skal seponeres, hvis sygdommen progredierer, eller der ses intolerabel

toksicitet. Sædvanlige og reducerede initialdosisberegninger af Capecitabine ”Sandoz” på

1.250 mg/m

og 1.000 mg/m

ud fra legemsoverfladeareal er anført i henholdsvis tabel 1 og

Dosering

Anbefalet dosering (se pkt. 5.1):

Monoterapi

Kolonkræft, kolorektalkræft og brystkræft

Den anbefalede initialdosis ved Capecitabine ”Sandoz”-monoterapi til adjuverende

behandling af kolonkræft, til behandling af metastatisk kolorektalkræft eller af lokalt

fremskreden eller metastatisk brystkræft er 1.250 mg/m

administreret to gange daglig

(morgen og aften, svarende til en daglig dosis på 2.500 mg/m

) i 14 dage, efterfulgt af 7

dages pause. Den anbefalede totale behandlingsvarighed af adjuverende behandling af

patienter med kolonkræft på stadium III er 6 måneder.

Kombinationsbehandling

Kolonkræft, kolorektalkræft og ventrikelkræft

Ved kombinationsbehandling skal den anbefalede initialdosis af Capecitabine ”Sandoz”

reduceres til 800-1.000 mg/m

, når det administreres to gange dagligt i 14 dage efterfulgt af

en pause på 7 dage, eller til 625 mg/m

to gange dagligt, når det gives kontinuerligt (se

pkt. 5.1). Ved kombination med irinotecan er den anbefalede initialdosis 800 mg/m

, når

det administreres to gange dagligt i 14 dage efterfulgt af en pause på 7 dage kombineret

med irinotecan 200 mg/m

på dag 1. Inklusionen af bevacizumab i et kombinationsregime

har ingen effekt på initialdosen af Capecitabine ”Sandoz”. Præmedicinering til

opretholdelse af adækvat hydrering og antiemetisk behandling påbegyndes i henhold til

produktresumeet for cisplatin før administration af cisplatin hos de patienter, som får

kombinationsbehandling med Capecitabine ”Sandoz” og cisplatin. Præmedicinering med

antiemetika i overensstemmelse med produktresumeet for oxaliplatin anbefales til

patienter, som får kombinationen af Capecitabine ”Sandoz” og oxaliplatin. Adjuverende

behandling af patienter med kolonkræft på stadium III anbefales i en periode på 6 måneder.

dk_hum_49801_spc.doc

Side 2 af 32

Brystkræft

I kombination med docetaxel er den anbefalede initialdosis af Capecitabine ”Sandoz” til

behandling af metastatisk brystkræft 1.250 mg/m

to gange daglig i 14 dage efterfulgt af 7

dages pause, kombineret med docetaxel 75 mg/m

givet som 1 times intravenøs infusion

hver 3. uge. Præmedicinering med et oralt kortikosteroid, som f.eks. dexamethason, hos

patienter, som får en kombination af Capecitabine ”Sandoz” og docetaxel, bør ifølge

produktresumeet for docetaxel påbegyndes, før der gives docetaxel.

Capecitabine ”Sandoz”-dosisberegninger

Tabel 1 Sædvanlige og reducerede dosisberegninger ud fra legemsoverfladeareal for en

initial dosis på 1.250 mg/m

Capecitabine ”Sandoz”

Dosisniveau på 1.250 mg/m

(to gange daglig)

Fuld dosis

1.250 mg/m

Antal 150 mg tabletter

og/eller 500 mg

tabletter pr. dosering

(hver dosering skal

gives morgen og

aften)

Reduceret

dosis

(75 %)

950 mg/

Reduceret

dosis

(50 %)

625 mg/

Legemsoverfladearea

l (m

Dosis pr.

dosering

(mg)

150 mg

500 mg

Dosis pr.

dosering

(mg)

Dosis pr.

dosering

(mg)

≤ 1,26

1.500

1.150

1,27 - 1,38

1.650

1.300

1,39 - 1,52

1.800

1.450

1,53 - 1,66

2.000

1.500

1.000

1,67 - 1,78

2.150

1.650

1.000

1,79 - 1,92

2.300

1.800

1.150

1,93 - 2,06

2.500

1.950

1.300

2,07 - 2,18

2.650

2.000

1.300

≥ 2,19

2.800

2.150

1.450

Tabel 2 Sædvanlige og reducerede dosisberegninger ud fra legemsoverfladeareal for en

initial dosis på 1.000 mg/m

Capecitabine ”Sandoz”

Dosisniveau på 1.000 mg/m

(to gange daglig)

Fuld dosis

1.000 mg/m

Antal 150 mg

tabletter og/eller

500 mg tabletter pr.

dosering (hver

dosering skal gives

morgen og aften)

Reduceret

dosis

(75 %)

750 mg/m

Reduceret

dosis

(50 %)

500 mg/m

Legemsoverfladearea

l (m

Dosis pr.

dosering

(mg)

150 mg

500 mg

Dosis pr.

dosering

(mg)

Dosis pr.

dosering

(mg)

≤ 1,26

1.150

1,27 - 1,38

1.300

1.000

1,39 - 1,52

1.450

1.100

1,53 - 1,66

1.600

1.200

dk_hum_49801_spc.doc

Side 3 af 32

1,67 - 1,78

1.750

1.300

1,79 - 1,92

1.800

1.400

1,93 - 2,06

2.000

1.500

1.000

2,07 - 2,18

2.150

1.600

1.050

≥ 2,19

2.300

1.750

1.100

Dosisjusteringer under behandlingen:

Generelt

Toksicitet, som skyldes administration af Capecitabine ”Sandoz”, kan behandles

symptomatisk og/eller med modifikation af Capecitabine ”Sandoz”-dosis (afbrydelse af

behandlingen eller reduktion af dosis). Når dosis først er sat ned, bør den ikke sættes op

igen på et senere tidspunkt. Ved toksiciteter, for hvilke den behandlende læge anser det for

usandsynligt, at disse kan udvikle sig til at blive alvorlige eller livstruende, som f.eks.

alopeci, smagsændringer og negleforandringer, kan behandlingen fortsættes med uændret

dosis uden dosisreduktion eller behandlingsafbrydelse. Patienter, som tager Capecitabine

”Sandoz”, skal informeres om nødvendigheden af straks at stoppe behandlingen, hvis der

opstår moderat eller svær toksicitet. Capecitabine ”Sandoz”-doser, som ikke tages på grund

af toksicitet, erstattes ikke. De anbefalede dosismodifikationer ved toksicitet er følgende:

Tabel 3 Dosisreduktion af Capecitabine ”Sandoz” (3-ugers serier eller kontinuerlig

behandling)

Toksicitetsgrader*

Dosisændringer under en

behandlingsserie

Dosisjustering for næste

serie/dosis

(% af begyndelsesdosis)

Grad 1

Fortsæt med samme dosis

Fortsæt med samme dosis

Grad 2

ved 1. forekomst

Afbryd behandlingen, indtil

toksiciteten er reduceret til grad 0-1

100 %

ved 2. forekomst

75 %

ved 3. forekomst

50 %

ved 4. forekomst

Seponer behandlingen permanent

Ikke relevant

Grad 3

ved 1. forekomst

Afbryd behandlingen, indtil

toksiciteten er reduceret til grad 0-1

75 %

ved 2. forekomst

50 %

ved 3. forekomst

Seponer behandlingen permanent

Ikke relevant

Grad 4

ved 1. forekomst

Seponer behandlingen permanent

eller

Hvis lægen skønner, at det bedste

for patienten er at fortsætte, så

afbryd behandlingen, indtil

toksiciteten er reduceret til grad 0-1

50 %

ved 2. forekomst

Seponer behandlingen permanent

Ikke relevant

* Ifølge National Cancer Institute of Canada Clinical Trial Group (NCIC CTG) Common

Toxicity Criteria (version 1) eller Common Terminology Criteria for Adverse Events

(CTCAE) fra Cancer Therapy Evaluation Program, US National Cancer Institute, version

dk_hum_49801_spc.doc

Side 4 af 32

4.0. Vedrørende hand-foot-syndrom og hyperbilirubinæmi se pkt. 4.4.

Hæmatologi

Patienter, som ved baseline har et neutrofiltal < 1,5 x 10

/l og/eller et trombocyttal < 100 x

/l, bør ikke behandles med Capecitabine ”Sandoz”. Hvis uplanlagte laboratorieresultater

under en behandlingscyklus viser, at neutrofiltallet falder til under 1,0 x 10

/l, eller antallet

af blodplader falder til under 75 x 10

/l, bør behandling med Capecitabine ”Sandoz”

seponeres.

Dosisændringer på grund af toksicitet når Capecitabine ”Sandoz” anvendes i treugers

serie i kombination med andre lægemidler:

Når Capecitabine ”Sandoz” anvendes i treugers serie i kombination med andre lægemidler,

skal dosisændring foretages i henhold til tabel 3 ovenfor for Capecitabine ”Sandoz” og

efter det pågældende produktresumé for det andet lægemiddel/de andre lægemidler.

Hvis det ved starten af en behandlingsserie er indiceret at udsætte enten behandlingen med

Capecitabine ”Sandoz” eller det andet lægemiddel/de andre lægemidler, skal al behandling

udsættes, indtil betingelserne for genoptagelse af behandling med alle lægemidler er

opfyldt.

Ved toksiske virkninger, der af den behandlende læge under en behandlingsserie ikke

anses for at være relateret til Capecitabine ”Sandoz”, bør behandlingen med Capecitabine

”Sandoz” fortsætte, og dosis af det andet lægemiddel bør justeres i henhold til det

pågældende produktresumé.

Hvis behandling med det/de andet/andre lægemiddel/lægemidler skal afbrydes permanent,

kan behandlingen med Capecitabine ”Sandoz” genoptages, når betingelserne for

genoptagelse af behandlingen med Capecitabine ”Sandoz” er opfyldt.

Dette gælder for alle indikationer og for alle særlige populationer.

Dosisændringer på grund af toksicitet når Capecitabine ”Sandoz” anvendes kontinuerligt i

kombination med andre lægemidler

Dosisændring på grund af toksicitet, når Capecitabine ”Sandoz” anvendes kontinuerligt i

kombination med andre lægemidler, skal foretages efter tabel 3 ovenfor for Capecitabine

”Sandoz” og efter det pågældende produktresumé for det andet lægemiddel/de andre

lægemidler.

Dosisjusteringer for særlige populationer:

Leverinsufficiens

På grund af utilstrækkelige tilgængelige sikkerheds- og effektdata hos patienter med nedsat

leverfunktion er der ingen anbefalet dosering. Der er ingen tilgængelige data vedrørende

leverinsufficiens på grund af cirrhose eller hepatitis.

Nyreinsufficiens

Capecitabine ”Sandoz” er kontraindiceret til patienter med svær nyreinsufficiens

(kreatininclearance under 30 ml/min ved baseline) [Cockcroft og Gault]. Incidensen af

bivirkninger af sværhedsgrad 3 eller 4 er højere hos patienter med moderat nyreinsufficiens

(kreatininclearance 30 – 50 ml/min ved baseline), sammenlignet med den samlede

population. Til patienter med moderat nyreinsufficiens ved baseline anbefales det at

reducere dosis til 75 % af en initialdosis på 1.250 mg/m

. Til patienter med moderat

dk_hum_49801_spc.doc

Side 5 af 32

nyreinsufficiens ved baseline er det for en initialdosis på 1.000 mg/m

ikke nødvendigt

med dosisjustering. Til patienter med let nyreinsufficiens (kreatininclearance 51-80 ml/min

ved baseline) er dosisjustering ikke nødvendig. Hvis patienterne under behandlingen får

uønskede hændelser af grad 2, 3 eller 4, tilrådes omhyggelig overvågning og øjeblikkelig

afbrydelse af behandlingen med efterfølgende dosisjustering, som beskrevet i tabel 3

ovenover. Capecitabine ”Sandoz” bør seponeres, hvis den beregnede kreatininclearance

under behandling falder til et niveau under 30 ml/min. Rekommandationer for

dosisjustering ved nyreinsufficiens gælder både for monoterapi og for

kombinationsbehandling (se også afsnittet om ældre nedenfor).

Ældre

Under monoterapi med Capecitabine ”Sandoz” er justering af initialdosis ikke nødvendig.

Behandlingsrelaterede bivirkninger af sværhedsgrad 3 eller 4 var dog hyppigere hos

patienter ≥ 60 år sammenlignet med yngre patienter.

Ældre patienter (≥ 65 år) havde, sammenlignet med yngre patienter, flere bivirkninger af

grad 3 og 4, inklusive dem, som førte til seponering, når Capecitabine ”Sandoz” blev

anvendt i kombination med andre lægemidler. Omhyggelig monitorering af patienter ≥ 60

år tilrådes.

I kombination med docetaxel: Der blev observeret en øget incidens af

behandlingsrelaterede bivirkninger af grad 3 eller 4 og behandlingsrelaterede alvorlige

bivirkninger hos patienter på 60 år og derover (se pkt. 5.1). Til patienter på 60 år og

derover anbefales det at reducere initialdosis af Capecitabine ”Sandoz” til 75 % af

vanlig initialdosis (950 mg/m

to gange daglig). Hvis der ikke ses toksicitet hos

patienter ≥ 60 år, som behandles med en nedsat initial Capecitabine ”Sandoz”-dosis i

kombination med docetaxel, kan Capecitabine ”Sandoz”-dosis med forsigtighed øges

til 1.250 mg/m

to gange daglig.

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende capecitabin til indikationerne kolonkræft, kolorektalkræft,

ventrikelkræft og brystkræft hos den pædiatriske population.

Administration

Capecitabine ”Sandoz”-tabletter skal synkes hele med vand senest 30 minutter efter et

måltid.

Capecitabine ”Sandoz”-tabletter må ikke deles eller knuses.

4.3

Kontraindikationer

Tidligere alvorlige og uventede reaktioner på behandling med fluorpyrimidin.

Overfølsomhed over for capecitabin eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1 eller over for fluorouracil.

Kendt fuldstændig dihydropyrimidindehydrogenase- (DPD-) mangel (se pkt. 4.4).

Under graviditet og amning.

Patienter med svær leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni.

Patienter med svær leverinsufficiens.

Patienter med svær nyreinsufficiens (kreatininclearance under 30 ml/min).

Nylig eller samtidig behandling med brivudin (se pkt. 4.4 og 4.5 for interaktioner

mellem lægemidler).

Hvis der forekommer kontraindikationer til et af lægemidlerne i kombinationsregimet,

bør det pågældende lægemiddel ikke anvendes.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

dk_hum_49801_spc.doc

Side 6 af 32

Dosisbegrænsende toksicitet

Dosisbegrænsende toksicitet omfatter diarré, mavesmerter, kvalme, stomatitis og hand-

foot-syndrom (hand-foot-hudreaktioner, palmo-plantar erythrodysæstesi). De fleste

bivirkninger er reversible og kræver ikke seponering af behandlingen, selvom nogle doser

måske skal springes over eller reduceres.

Diarré

Patienter med svær diarré bør monitoreres omhyggeligt og gives væske og

elektrolyttilskud, hvis de dehydreres. Der kan anvendes standardbehandling imod diarré

(f.eks. loperamid). Ifølge NCIC CTC defineres diarré af grad 2 som en øgning til 4 til 6

afføringer/dag eller natlige afføringer, diarré af grad 3 som en øgning til 7 til 9

afføringer/dag eller inkontinens og malabsorption, og diarré af grad 4 som en øgning til ≥

10 afføringer/dag eller stærkt blodig diarré eller behov for parenteral støttebehandling.

Dosis skal reduceres om nødvendigt (se pkt. 4.2).

Dehydrering

Dehydrering bør forebygges eller korrigeres, så snart den forekommer. Patienter med

anoreksi, asteni, kvalme, opkastning eller diarré kan hurtigt blive dehydrerede.

Dehydrering kan forårsage akut nyreinsufficiens særligt hos patienter med eksisterende

kompromitteret nyrefunktion, eller når capecitabin gives samtidigt med lægemidler med

kendt nefrotoksisk effekt. Akut nyreinsufficiens sekundært til dehydrering kan potentielt

være dødeligt. Ved dehydrering af grad 2 (eller højere) bør behandlingen med

Capecitabine ”Sandoz” straks seponeres, og dehydreringen korrigeres. Behandlingen bør

ikke genoptages, før patienten er rehydreret, og udløsende årsager er blevet korrigeret eller

kontrolleret. Dosis ændres i henhold til de ovenfor anførte retningslinjer for den udløsende

bivirkning (se pkt. 4.2).

Hand-foot-syndrom

Hånd- og fodsyndrom (også kendt som hand-foot-hudreaktion, palmo-plantar

erythrodysæstesi eller kemoterapiinduceret acralt erytem). Hand-foot-syndrom af grad 1

defineres som følelsesløshed, dysæstesi/paræstesi, prikken, hævelse eller erytem uden

smerter af hænderne og/eller fødderne og/eller ubehag, der ikke påvirker patienternes

daglige aktiviteter.

Hand-foot-syndrom af grad 2 defineres som smertefuld erytem og hævelse af hænderne og/

eller fødderne og/eller ubehag, der påvirker patienternes daglige aktiviteter.

Hand-foot-syndrom af grad 3 defineres som fugtig afskalning, ulceration, blisterdannelse

og svær smerte i hænderne og/eller fødderne og/eller svært ubehag, der forårsager, at

patienten ikke kan passe sit arbejde og er ude af stand til at udføre daglige aktiviteter.

Vedvarende eller svært hand-foot-syndrom (grad 2 og højere) kan i sidste ende forårsage,

at fingeraftrykket forsvinder, som kan påvirke patientens identifikation. Hvis der optræder

hand-foot-syndrom af grad 2 eller 3, skal behandlingen med Capecitabine ”Sandoz”

afbrydes, indtil symptomerne forsvinder eller er aftaget i intensitet til grad 1. Efter hand-

foot-syndrom af grad 3 skal efterfølgende doser af capecitabin sættes ned. Hvis

Capecitabine ”Sandoz” og cisplatin anvendes i kombination, frarådes anvendelse af

vitamin B

(pyridoxin) til symptomatisk eller sekundær profylaktisk behandling af hand-

foot-syndrom, da der er offentliggjort meddelelser om, at det kan nedsætte virkningen af

cisplatin. Der er nogen evidens for, at dexpanthenol er effektivt til profylakse af hånd-og-

fod-syndrom hos patienter i behandling med capecitabin.

Kardiotoksicitet

Fluorpyrimidinterapi har været ledsaget af kardiotoksicitet, inklusive myokardieinfarkt,

dk_hum_49801_spc.doc

Side 7 af 32

angina pectoris, dysrytmier, kardiogent shock, pludselig død og ekg-ændringer (herunder

meget sjældne tilfælde af QT-forlængelse). Disse bivirkninger kan optræde hyppigere hos

patienter med tidligere koronarinsufficiens. Der er rapporteret om kardiale arytmier

(herunder ventrikelflimren, torsades de pointes og bradykardi), angina pectoris,

myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens og kardiomyopati hos patienter, som får Capecitabine

”Sandoz”. Der skal iagttages forsigtighed hos patienter, som har signifikant hjertesygdom,

arytmier og angina pectoris i anamnesen (se pkt. 4.8).

Hypo- eller hyperkalcæmi

Der er rapporteret om hypo- og hyperkalcæmi under behandling med Capecitabine

”Sandoz”. Der skal iagttages forsigtighed hos patienter med tidligere hypo- eller

hyperkalcæmi (se pkt. 4.8).

Centrale eller perifere nervesystem

Der skal iagttages forsigtighed hos patienter med sygdomme i centralnervesystemet eller i

det perifere nervesystem, f.eks. hjernemetastaser eller neuropati (se pkt. 4.8).

Diabetes mellitus eller elektrolytforstyrrelser

Der skal iagttages forsigtighed hos patienter med diabetes mellitus eller

elektrolytforstyrrelser, da disse kan forværres under behandling med Capecitabine

”Sandoz”.

Antikoagulantia af coumarintypen

I et interaktionsstudie med enkeltdosis-administration af warfarin var der en signifikant

stigning i middel-AUC (+ 57 %) af S-warfarin. Disse resultater tyder på en interaktion,

sandsynligvis på grund af capecitabins hæmning af cytokrom P450 2C9-

isoenzymsystemet. Hos patienter, som samtidig får behandling med Capecitabine

”Sandoz” og orale antikoagulantia af coumarintypen, skal antikoagulansresponset (INR

eller protrombintiden) monitoreres tæt, og antikoagulansdosis justeres om nødvendigt (se

pkt. 4.5).

Brivudin

Brivudin må ikke administreres samtidig med capecitabin. Der er rapporteret dødelige

tilfælde som følge af denne lægemiddelinteraktion. Der skal være en periode på mindst 4

uger mellem endt behandling med brivudin og initiering af behandling med capecitabin.

Behandling med brivudin kan initieres 24 timer efter sidste dosis af capecitabin (se pkt. 4.3

og 4.5). I tilfælde af utilsigtet administration af brivudin til patienter, der behandles med

capecitabin, bør der tages effektive foranstaltninger for at reducere toksiciteten af

capecitabin. Øjeblikkelig hospitalsindlæggelse anbefales. Alle foranstaltninger bør

indledes for at forhindre systemiske infektioner og dehydrering.

Leverinsufficiens

Da der ikke findes sikkerheds- og effektdata hos patienter med leverinsufficiens, skal

anvendelsen af Capecitabine ”Sandoz” kontrolleres omhyggeligt hos patienter med let til

moderat leverdysfunktion, uanset om der er levermetastaser eller ej. Hvis der forekommer

behandlingsrelaterede stigninger af bilirubin > 3,0 x ULN eller af hepatiske

aminotransferaser (ALAT og ASAT) > 2,5 x ULN, skal behandlingen med Capecitabine

”Sandoz” straks afbrydes. Behandlingen med Capecitabine ”Sandoz”-monoterapi kan

genoptages, når bilirubin er faldet til ≤ 3,0 x ULN, eller levertransaminaserne er faldet til ≤

2,5 x ULN.

dk_hum_49801_spc.doc

Side 8 af 32

Nyreinsufficiens

Sammenlignet med hele populationen er hyppigheden af bivirkninger af grad 3 eller 4

forøget hos patienter med moderat nyreinsufficiens (kreatininclearance 30-50 ml/min) (se

pkt. 4.2 og pkt. 4.3).

Dihydropyrimidindehydrogenase- (DPD-) mangel:

DPD-aktiviteten er hastighedsbestemmende i katabolismen af 5-fluorouracil (se pkt. 5.2).

Patienter med DPD-mangel har derfor en øget risiko for fluorpyrimidinrelateret toksicitet,

herunder f.eks. stomatitis, diarré, slimhindeinflammation, neutropeni og neurotoksicitet.

Toksicitet relateret til DPD-mangel forekommer sædvanligvis under den første

behandlingsserie eller efter dosisøgning.

Fuldstændig DPD-mangel

Fuldstændig DPD-mangel er sjælden (0,01-0,5 % af kaukasiere). Patienter med

fuldstændig DPD-mangel har høj risiko for livstruende eller dødelig toksicitet, og disse

patienter må ikke behandles med Capecitabine Sandoz (se pkt. 4.3).

Delvis DPD-mangel

Delvis DPD-mangel vurderes at påvirke 3-9 % af den kaukasiske befolkning. Patienter

med delvis DPD-mangel har en øget risiko for svær eller potentielt livstruende toksicitet.

En reduceret startdosis bør overvejes for at begrænse denne toksicitet. DPD-mangel skal

betragtes som en parameter, der skal tages højde for i forbindelse med andre rutinemæssige

foranstaltninger til dosisreduktion. Initial dosisreduktion kan påvirke effekten af

behandlingen. Hvis der ikke ses alvorlig toksicitet, kan efterfølgende doser forøges med

omhyggelig monitorering.

Testning for DPD-mangel

Testning af fænotype og/eller genotype inden initiering af behandling med Capecitabine

Sandoz anbefales, på trods af usikkerheder omkring optimale testmetoder før behandling.

Der skal tages hensyn til relevante kliniske retningslinjer.

Genotypisk karakterisering af DPD-mangel

Testning før behandling for sjældne mutationer af DPYD genet kan identificere patienter

med DPD-mangel.

De fire varianter af DPYD c.1905+1G>A [også betegnet som DPYD*2A], C.1679T>G

[DPYD*13], c.2846A>T and c.1236G>A/HapB3 kan forårsage fuldstændigt fravær eller

reduktion af DPD enzymaktivitet. Andre sjældne varianter kan også være forbundet med

en øget risiko for svær eller livstruende toksicitet.

Visse homozygote og sammensatte heterozygote mutationer i DPYD-genlocuset (f.eks.

kombinationer af de fire varianter med mindst én allel af c.1905+1G>A or c.1679T>G) er

kendt for at forårsage fuldstændig eller næsten fuldstændig mangel på DPD

enzymaktivitet.

Patienter med visse heterozygote DPYD varianter (inklusive c.1905+1G>A, c.1679T>G,

c.2846A>T and c.1236G>A/HapB3 varianter) har en øget risiko for svær toksicitet ved

behandling med fluorpyrimidiner.

Frekvensen af den heterozygote c.1905+1G>A genotype i DPYD genet hos kaukasiske

patienter er omkring 1 %, 1,1 % for c.2846A>T, 2,6 – 6,3 % for c.1236G>A/HapB3

varianter og 0,07 til 0,1 % for c.1679T>G.

dk_hum_49801_spc.doc

Side 9 af 32

Der er begrænsede data for frekvensen af de fire DPYD varianter i andre populationer end

den kaukasiske. På nuværende tidspunkt betragtes de fire DPYD varianter (c.1905+1G>A,

c.1679T>G, c.2846A>T and c.1236G>A/HapB3) som stort set fraværende i populationer

af afrikansk (-amerikansk) eller asiatisk oprindelse.

Fænotypisk karakterisering af DPD-mangel

Ved fænotypisk karakterisering af DPD-mangel anbefales måling af præterapeutisk

blodniveauer af det endogene DPD-substrat uracil (U) i plasma.

Forhøjede uracilkoncentrationer før behandling er forbundet med en øget risiko for

toksicitet. På trods af usikkerheder omkring uracil-grænseværdier, der definerer

fuldstændig og delvis DPD-mangel, skal et uracil-niveau i blodet > 16 ng/ml og < 150 ng/

ml betragtes som indikativ for delvis DPD-mangel og forbindes med øget risiko for

fluorpyrimidintoksicitet. Et uracil-niveai i blodet > 150 ng/ml skal betragtes som indikativ

for fuldstændig DPD-mangel og forbindes med en risiko for livstruende eller dødelig

fluorpyrimidintoksicitet.

Oftalmologiske komplikationer: Patienter bør monitoreres omhyggeligt for

oftalmologiske komplikationer såsom keratitis og sygdomme på cornea. Dette gælder

særligt, hvis de tidligere har haft øjensygdomme. Klinisk relevant behandling af

øjensygdomme bør initieres.

Alvorlige hudreaktioner: Capecitabin kan inducere alvorlige hudreaktioner såsom

Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Capecitabin skal seponeres

permanent hos patienter, der oplever en alvorlig hudreaktion under behandlingen.

Da dette lægemiddel indeholder lactosemonohydrat som hjælpestof, bør patienter med

hereditær galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption

ikke anvende dette lægemiddel.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i

det væsentlige natrium-frit.

Capecitabin-tabletter må ikke deles eller knuses. I tilfælde, hvor enten patienten eller

patientens omsorgsperson udsættes for delte eller knuste capecitabin-tabletter, kan der

opstå bivirkninger (se pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsundersøgelser er kun udført hos voksne.

Interaktion med andre lægemidler:

Brivudin: Der er beskrevet en klinisk signifikant interaktion mellem brivudin og

fluorpyrimidiner (f.eks. capecitabin, 5-FU, tegafur), som et resultat af brivudins hæmning

af dihydropyrimidindehydrogenase. Interaktionen, som medfører øget

fluorpyrimidintoksicitet, er potentiel dødelig. Brivudin må derfor ikke administreres

samtidig med capecitabin (se pkt. 4.3 og 4.4). Der skal være en periode på mindst 4 uger

mellem endt behandling med brivudin og initieringen af capecitabinbehandling.

Behandling med brivudin kan initieres 24 timer efter sidste dosis af capecitabin.

CYP2C9-substrater: Der er ikke gennemført formelle interaktionsstudier med capecitabin

og andre CYP2C9-substrater bortset fra warfarin. Der bør udvises forsigtighed, når

capecitabin administreres samtidig med 2C9-substrater (f.eks. phenytoin). Se også

dk_hum_49801_spc.doc

Side 10 af 32

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information