Calciumfolinat "Ebewe" 10 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-01-2017

Aktiv bestanddel:
Calciumfolinatpentahydrat
Tilgængelig fra:
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
ATC-kode:
V03AF03
INN (International Name):
Calciumfolinatpentahydrat
Dosering:
10 mg/ml
Lægemiddelform:
injektions-/infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
31595

Indlægsseddel: Information til brugeren

Calciumfolinat Ebewe 10 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

calciumfolinat

Lægemidlets navn er Calciumfolinat Ebewe 10 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning.

I denne indlægsseddel anvendes navnet i forkortet form - Calciumfolinat.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Calciumfolinat

Sådan skal du bruge Calciumfolinat

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Calciumfolinat er en opløsning, der indeholder det aktive stof calciumfolinat, som tilhører en gruppe

af lægemidler, der kaldes for afgiftningsmidler.

Calciumfolinat anvendes til voksne og børn for at mindske bivirkningerne af visse lægemidler mod

kræft, eller hvis de har fået for meget af sådanne lægemidler. Calciumfolinat modvirker visse

lægemidler, der nedbryder folinsyre, såsom methotrexat. Dette kaldes for ”calciumfolinat-rescue”.

Calciumfolinat kan også anvendes i kombination med 5-fluorouracil (et andet lægemiddel mod

kræft).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Calciumfolinat

Brug ikke Calciumfolinat:

hvis du er allergisk over for calciumfolinat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Symptomerne på en allergisk reaktion kan være udslæt, kløe, vejrtrækningsbesvær eller hævelse af

ansigt, læber, svælg eller tunge.

hvis du har blodmangel (anæmi).

Du må ikke få Calciumfolinat sammen med visse lægemidler mod kræft, hvis du er gravid eller

ammer (din læge ved, hvilke lægemidler det drejer sig om).

Calciumfolinat må kun indgives som en indsprøjtning i en muskel (intramuskulært) eller i en blodåre

(intravenøst). Det må ikke indgives i kroppens hulrum (intratekalt).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Calciumfolinat, hvis du har:

epilepsi

en nyresygdom.

Fortæl det til lægen, hvis du får en eller flere af nedenstående sygdomme under behandlingen:

diarré

mundbetændelse.

Brug af anden medicin sammen med Calciumfolinat

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

F.eks.:

lægemidler mod epilepsi

5-fluorouracil (et lægemiddel mod kræft)

co-trimoxazol (et antibiotikum)

pyrimethamin (et lægemiddel mod malaria).

Graviditet og amning

Du må ikke få Calciumfolinat sammen med 5-fluorouracil, hvis du er gravid eller ammer, da det

kan skade barnet.

Hvis du er gravid eller ammer, vil du kun få Calciumfolinat sammen med methotrexat, hvis lægen

vurderer, at det er nødvendigt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er intet, der tyder på, at Calciumfolinat påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Calciumfolinat indeholder natrium

Denne medicin indeholder 7,7 mg natrium pr. ml. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal

du tage hensyn hertil.

3.

Sådan skal du bruge Calciumfolinat

Du vil altid få indgivet Calciumfolinat af en læge eller sygeplejerske under opsyn af en læge med

erfaring i brug af kemoterapi. Calciumfolinat kan gives som en indsprøjtning eller via drop i en

blodåre eller som en indsprøjtning i en muskel.

Voksne, børn og ældre

Dosis afhænger af dit kropsoverfladeareal, den anvendte behandling mod kræft og eventuelle andre

behandlinger, du måtte få.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alle lægemidler kan forårsage allergiske reaktioner, men alvorlige allergiske reaktioner er meget

sjældne.

Fortæl det straks til lægen

hvis du får pludselig hiven efter vejret, vejrtrækningsbesvær, hævelse af øjenlåg, ansigt eller

læber, udslæt eller kløe (særligt udslæt, der berører hele kroppen).

Der er indberettet følgende bivirkninger:

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

alvorlig allergisk reaktion - du kan pludselig få et kløende udslæt (nældefeber), hævelse af

hænder, fødder, ankler, ansigt, læber, mund eller svælg (hvilket kan gøre det svært at synke eller

trække vejret), og du kan føle, at du er ved at besvime. Dette er en alvorlig bivirkning. Du kan

have brug for akut lægehjælp.

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

feber

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

søvnløshed (insomni)

depression

problemer med fordøjelsessystemet

hyppigere anfald hos patienter med epilepsi

Hvis du får Calciumfolinat i kombination med et kræftmiddel, som indeholder fluoropyrimidiner, er

det mere sandsynligt, at du oplever følgende bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede

kvalme

opkastning

alvorlig diarré

dehydrering (pga. diarré)

betændelse i slimhinden i tarmene og munden (der er forekommet livstruende tilstande)

fald i antallet af blodceller (inklusive livstruende tilstande)

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

rødme og hævelse af håndflader eller fodsåler, som kan medføre, at huden skaller (hånd-fod-

syndrom)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

forhøjet ammoniakniveau i blodet

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Lægen eller apotekspersonalet ved, hvordan Calciumfolinat skal opbevares.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2-8 °C).

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og kartonen efter Udløbsdato eller

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Calciumfolinat indeholder:

Aktivt stof: calciumfolinat 10 mg/ml.

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Ravgule hætteglas pakket i en karton.

Hætteglassene er lukket med en gummiprop med aluminiumshætte.

1 hætteglas indeholder 100 mg/10 ml calciumfolinat.

1 hætteglas indeholder 200 mg/20 ml calciumfolinat.

1 hætteglas indeholder 300 mg/30 ml calciumfolinat.

1 hætteglas indeholder 350 mg/35 ml calciumfolinat.

1 hætteglas indeholder 800 mg/80 ml calciumfolinat.

Ravgule glasampuller pakket i en karton.

5 ampuller, der hver indeholder 30 mg/3 ml calciumfolinat.

5 ampuller, der hver indeholder 50 mg/5 ml calciumfolinat.

5 ampuller, der hver indeholder 100 mg/10 ml calciumfolinat.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG, Mondseestrasse 11, A-4866 Unterach, Østrig

Repræsentant:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark

Calciumfolinat

"

Ebewe

"

Holland

Folinezuur Sandoz 10 mg/ml, oplossing voor injectie

Irland:

Folinic acid (as calcium folinate) 10mg/ml, Solution for Injection or infusion

Portugal

Folinato de cálcio Generis

Spanien

Folinato cálcico Sandoz 10 mg/ml solución inyectable o para perfusión EFG

Storbritannien

Calcium Folinate 10 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11. januar 2017

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Instruktioner vedrørende brug/håndtering

Kun til engangsbrug.

Til intravenøs infusion kan calciumfolinat fortyndes med 0,9 % natriumchloridopløsning eller 5 %

glucoseopløsning inden brug (se opbevaring og opbevaringstid).

Calciumfolinatopløsningen skal gennemses inden administration. Denne injektions-/infusionsvæske,

opløsning skal være klar og gullig. Hvis der ses uklarheder eller partikler, skal opløsningen kasseres.

Calciumfolinat injektions-/infusionsvæske, opløsning er kun beregnet til engangsbrug. Ikke anvendt

opløsning skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Uforligeligheder

Der er rapporteret om uforligeligheder mellem injicerbare former af calciumfolinat og injicerbare

former af droperidol, fluorouracil, foscarnet og methotrexat.

Droperidol

Droperidol 1,25 mg/0,5 ml med calciumfolinat 5 mg/0,5 ml; der blev set øjeblikkelig udfældning

efter direkte blanding i en sprøjte i 5 minutter ved 25 °C efterfulgt af 8 minutters centrifugering.

Droperidol 2,5 mg/0,5 ml med calciumfolinat 10 mg/0,5 ml; der blev set øjeblikkelig udfældning,

når lægemidlerne blev injiceret sekventielt i en Y-konnektor uden gennemskylning af Y-røret

mellem injektionerne.

Fluorouracil

Calciumfolinat må ikke blandes i samme infusion som 5-fluorouracil, da der kan dannes udfældning.

Fluorouracil 50 mg/ml med calciumfolinat 20 mg/ml med eller uden dextrose 5 % i vand har vist sig at

være uforligelige, når de blandes i forskellige mængder og opbevares ved 4 °C, 23 °C eller 32 °C i

polyvinylchloridbeholdere.

Foscarnet

Der er rapporteret om fremkomst af en gul uklar opløsning, når foscarnet 24 mg/ml blandes med

calciumfolinat 20 mg/ml.

Administration

Kun til intravenøs og intramuskulær brug. Fatalt ved indgivelse ad andre veje.

I tilfælde af intravenøs administration bør der ikke injiceres mere end 160 mg calciumfolinat

pr. minut på grund af opløsningens calciumindhold.

Calciumfolinat-rescue ved methotrexatbehandling:

Der henvises til den gældende protokol for middel- eller højdosismethotrexat, hvad angår dosering og

indgivelsesmåde af calciumfolinat. Doseringsregimet for calciumfolinat-rescue skal bestemmes ud fra

methotrexatprotokollen, fordi det i meget høj grad afhænger af doseringen og indgivelsesmåden af

middel- eller højdosismethotrexat.

Følgende retningslinjer kan tjene som eksempel på anvendte regimer hos voksne, ældre og børn:

Calciumfolinat-rescue er nødvendigt, når methotrexat gives i doser, der overstiger 500 mg/m

legemsoverfladeareal, og bør overvejes ved brug af doser på 100-500 mg/m

legemsoverfladeareal.

Calciumfolinat-rescue bør gives via parenteral administration hos patienter med

malabsorptionssyndromer eller andre gastrointestinale forstyrrelser, hvor der ikke er sikkerhed for

enteral absorption. Doseringer over 25-50 mg bør gives parenteralt, da den enterale absorption af

calciumfolinat er mættelig.

Doseringen og behandlingsvarigheden af calciumfolinat afhænger primært af typen og doseringen af

methotrexatbehandlingen, forekomsten af toksicitetssymptomer og den individuelle evne til at udskille

methotrexat. Den første dosis af calciumfolinat er generelt 15 mg (6-12 mg/m

) indgivet 12-24 timer

(senest 24 timer) efter opstart af methotrexatinfusionen. Samme dosis gives hver 6. time over en

periode på 72 timer. Efter behandling med adskillige parenterale doser kan der skiftes til oral

lægemiddelform.

Udover administration af calciumfolinat er tiltag til sikring af hurtig udskillelse af methotrexat

(opretholdelses af høj urinudskillelse og alkalisering af urin) en integreret del af calciumfolinat-

rescuebehandlingen. Nyrefunktionen bør monitoreres via daglig måling af serumkreatinin.

Det resterende niveau af methotrexat i blodet bør måles 48 timer efter opstart af

methotrexatinfusionen. Hvis det resterende methotrexatniveau er > 0,5 μmol/l, bør doseringen af

calciumfolinat tilpasses i henhold til følgende tabel:

Niveauet af resterende methotrexat i

blodet 48 timer efter opstart af

methotrexatindgivelsen:

Yderligere calciumfolinat, der skal administreres

hver 6. time i 48 timer, eller indtil niveauerne af

methotrexat er under 0,05 μmol/l:

> 0,5 μmol/l

15 mg/m²

> 1,0 μmol/l

100 mg/m²

> 2,0 μmol/l

200 mg/m²

I kombination med 5-fluorouracil i forbindelse med cytotoksisk behandling:

Der anvendes forskellige regimer og forskellige doseringer, men den optimale dosering eller det

optimale regime er ikke fastlagt.

Følgende regimer er blevet anvendt hos voksne og ældre til behandling af fremskreden eller

metastatisk kolorektal cancer og er anført som eksempler. Der foreligger ingen data vedrørende brug

af calciumfolinat i kombination med 5-fluorouracil hos børn:

Behandling 2 gange om måneden: Calciumfolinat 200 mg/m

via intravenøs infusion over to timer

efterfulgt af en intravenøs bolus på 400 mg/m

5-fluorouracil og en 22-timers intravenøs infusion af 5-

fluorouracil (600 mg/m

) 2 dage i træk hver anden uge på dag 1 og 2.

Behandling 1 gang om ugen: Calciumfolinat 20 mg/m

via intravenøs bolusinjektion eller 200 til 500

mg/m

intravenøs infusion over en periode på 2 timer plus 500 mg/m

5-fluorouracil som en intravenøs

bolusinjektion midt i eller ved afslutningen af calciumfolinat-infusionen.

Behandling 1 gang om måneden: Calciumfolinat 20 mg/m

via intravenøs bolusinjektion eller 200 til

500 mg/m

som intravenøs infusion over en periode på 2 timer, øjeblikkeligt efterfulgt af 425 eller 370

mg/m

5-fluorouracil som en intravenøs bolusinjektion 5 dage i træk.

Ved brug af calciumfolinat i kombination med 5-fluorouracil kan det være nødvendigt at ændre

doseringen af 5-fluorouracil og det behandlingsfrie interval. Dette afhænger af patientens tilstand,

kliniske respons og dosisbegrænsende toksicitet, som anført i produktinformationen for 5-fluorouracil.

Det er ikke nødvendigt at reducere dosen af calciumfolinat.

Antallet af gentagne cyklusser beror på lægens skøn.

Antidot mod folinsyreantagonisterne trimetrexat, trimethoprim og pyrimethamin:

Trimetrexattoksicitet:

Forebyggelse: Calciumfolinat bør administreres hver dag under behandlingen med trimetrexat og i

72 timer efter den sidste dosis trimetrexat. Calciumfolinat kan enten administreres intravenøst i en

dosis på 20 mg/m

over 5 til 10 minutter hver 6. time (total daglig dosis på 80 mg/m

), eller oralt i

form af fire doser på 20 mg/m

, der indgives med samme tidsintervaller. De daglige doser af

calcium eller calciumfolinat bør justeres i henhold til den hæmatologiske toksicitet af trimetrexat.

Overdosering (der kan opstå med trimetrexatdoser over 90 mg/m

uden samtidig administration af

calciumfolinat): Calciumfolinat bør administreres intravenøst i en dosis på 40 mg/m

hver 6. time i

3 dage efter ophør af trimetrexatbehandlingen.

Trimethoprimtoksicitet:

Efter ophørt behandling med trimethoprim bør calciumfolinat administreres intravenøst i en dosis

på 3-10 mg calciumfolinat/dag, indtil blodtallet er normaliseret.

Pyrimethamintoksicitet:

I tilfælde af brug af høje doser pyrimethamin eller langvarig behandling med lave doser bør der

samtidig administreres calciumfolinat 5 til 50 mg/dag, afhængigt af resultaterne af perifere

blodtællinger.

Opbevaring og opbevaringstid

Uåbnet: 24 måneder.

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet af opløsningen efter fortynding med natriumchlorid 0,9 %

eller glucose 5 % til intravenøs infusion i 24 timer ved en temperatur på højst 25 °C.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes straks. Hvis produktet ikke anvendes

øjeblikkeligt, er opbevaringstiden efter åbning og opbevaringsforholdene før anvendelse brugerens

ansvar. Opbevaringstiden bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8° C, medmindre fortyndingen er

sket under kontrollerede og godkendte aseptiske forhold.

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2-8 °C).

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

11. januar 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Calciumfolinat ”Ebewe”, injektions- og infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

20625

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Calciumfolinat ”Ebewe”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder 12,71 mg calciumfolinat. 5H

O svarende til 10 mg folininsyre.

Hver 3 ml ampul indeholder 30 mg folininsyre i form af calciumfolinat.

Hver 5 ml ampul indeholder 50 mg folininsyre i form af calciumfolinat.

Hver 10 ml ampul indeholder 100 mg folininsyre i form af calciumfolinat.

Hvert 10 ml hætteglas indeholder 100 mg folininsyre i form af calciumfolinat.

Hvert 20 ml hætteglas indeholder 200 mg folininsyre i form af calciumfolinat.

Hvert 30 ml hætteglas indeholder 300 mg folininsyre i form af calciumfolinat.

Hvert 35 ml hætteglas indeholder 350 mg folininsyre i form af calciumfolinat.

Hvert 80 ml hætteglas indeholder 800 mg folininsyre i form af calciumfolinat.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions- og infusionsvæske, opløsning.

Calciumfolinat ”Ebewe” 10 mg/ml er en klar, farveløs til svagt gullig opløsning til

injektion eller infusion.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Calciumfolinat er indiceret

til at reducere toksicitet og modvirke effekten af folinsyreantagonister som

methotrexat i cytotoksisk behandling og overdosering hos voksne og børn. I

cytotoksisk behandling er denne behandling kendt som ”calciumfolinat-rescue”.

31595_spc.doc

Side 1 af 11

i kombination med 5-fluorouracil i cytotoksisk behandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Calciumfolinat bør kun bruges intramuskulært eller intravenøst og det må ikke bruges

intratekalt.

Der har været rapporteret dødsfald, når folininsyre er blevet administreret intratekalt, efter

en intratekal overdosering med methotrexat.

Til intravenøs administration må der ikke injiceres mere end 160 mg calciumfolinat pr.

minut på grund af calciumindholdet i opløsningen.

Ved intravenøs infusion kan calciumfolinat fortyndes med 0,9 % natriumchloridopløsning

eller 5 % glucoseopløsning før brug. Se også pkt. 6.3 og 6.6.

Calciumfolinat-rescue ved methotrexatbehandling:

Se den aktuelle protokol for mellem- eller højdoser methotrexat for dosis og

administrationsmåde af calciumfolinat. Methotrexat-protokollen vil bestemme

dosisregimet for calciumfolinat-rescuebehandlingen, da den i høj grad afhænger af

dosering og administrationsmåde for mellem- eller højdoser methotrexat

Følgende retningslinier kan illustrere dosisregimer brugt til voksne, ældre og børn:

Calciumfolinat-rescue er påkrævet, når methotrexat gives i doser, som overskrider 500

mg/m

kropsoverflade, og bør overvejes ved doser på 100-500 mg/m

Calciumfolinat-rescue skal gives parenteralt hos patienter med malabsorptionssyndromer

eller andre gastrointestinale lidelser, hvor enteral absorption ikke kan garanteres. Doser

over 25-50 mg skal gives parenteralt for at undgå enteral mætning af absorptionen af

calciumfolinat.

Dosering og varighed af calciumfolinat-rescue afhænger primært af behandlingstype og

dosering af methotrexat, forekomsten af toksicitetessymptomer samt af patientens

individuelle udskillelseskapacitet af methotrexat. Det anbefales, at første dosis af

calciumfolinat på 15 mg (6-12 mg/m

) gives over 12-24 timer (maximalt 24 timer) efter

opstart af methotrexatinfusionen. Samme dosis gives hver 6. time over en 72 timers

periode. Efter flere parenterale doser kan behandlingen overgå til oral form.

Udover administrationen af calciumfolinat er tiltag som at sikre hurtig udskillelse af

methotrexat (opretholdelse af høj urinproduktion og alkalisering af urinen) en væsentlig

del af calciumfolinat-rescue-behandlingen. Nyrefunktion bør monitoreres ved daglig

måling af serumkreatinin.

Residualniveauet af methorexat i blodet bør måles 48 timer efter indledning af

methotrexatinfusionen. Hvis det tilbageværende methotrexatniveau overstiger 0,5 µmol/l,

bør calciumfolinatdoseringen tilpasses efter følgende skema:

31595_spc.doc

Side 2 af 11

Methotrexats residualniveau i blodet 48

timer efter opstart af methotrexat:

Ekstra calciumfolinat, som skal

administreres hver 6. time i 48 timer, eller

indtil methotrexatniveauet er under 0,05

µmol/l:

> 0,5 µmol/l

15 mg/m

> 1,0 µmol/l

100 mg/m

> 2,0 µmol/l

200 mg/m

I kombination med 5-fluorouracil ved cytotoksisk behandling:

Forskellige regimer og doser har været benyttet, uden at nogen optimal dosis eller regime

er fundet.

Nedenstående dosisregimer har været brugt hos voksne og ældre i behandlingen at

fremskreden eller metastaseret colorektal cancer og gives her som eksempler. Der findes

ingen data vedrørende brug af calciumfolinat i kombination med 5-fluorouracil hos børn:

Regime hver 2. måned: Calciumfolinat 200 mg/m

givet som intravenøs infusion over 2

timer, efterfulgt af en intravenøs bolus på 400 mg/m

5-fluorouracil og en 22 timers

intravenøs infusion af 5-fluorouracil (600 mg/mg

) i 2 på hinanden følgende dage, hver 2.

uge på dag 1 og 2.

Ugentlige regimer: Calciumfolinat 20 mg/m

givet som intravenøs bolusinjektion eller

200-500 mg/m

ved intravenøs infusion over 2 timer, plus 500 mg/m

5-fluorouracil som

en intravenøs bolusinjektion givet midtvejs under eller ved afslutningen af

calciumfolinatinfusionen.

Månedlige regimer: Calciumfolinat 20 mg/m

givet som intravenøs bolusinjektion eller

200-500 mg/m

som intravenøs infusion givet over 2 timer, øjeblikkeligt efterfulgt af 370

eller 425 mg/m

5-fluorouracil som en intravenøs bolusinjektion over 5 på hinanden

følgende dage.

Afhængig af patientens tilstand, kliniske respons og dosisbegrænsende toksicitet, som

beskrevet i produktresuméet for 5-fluorouracil, kan modificering af 5-flurouracil-

doseringer og behandlingsfrie intervaller være nødvendig ved brug af calciumfolinat i

kombination med 5-fluorouracil. En reduktion af calciumfolinatdoseringen er ikke

påkrævet.

Antallet af gentagne cykler vurderes af lægen.

Antidot til folinsyreantagonisterne trimetrexat, trimethoprim og pyrimethamin:

Trimetrexattoksicitet:

Forebyggelse: Calciumfolinat bør gives dagligt under behandling med

trimetrexat samt i 72 timer efter sidste dosis af trimetrexat. Calciumfolinat kan

gives enten intravenøst i en dosis på 20 mg/m

i 5-10 minutter hver 6. time (total

daglig dosis på 80 mg/m

), eller gives oralt á 4 doser på 20 mg/m

givet med

lige store tidsintervaller. Den daglige dosis af calcium eller calciumfolinat bør

justeres afhængig af hæmatologisk toksicitet af trimetrexat.

Overdosering (opstår formodentligt ved trimetrexat doser over 90 mg/m

uden

samtidig administration af calciumfolinat): Efter seponering af trimetrexat,

gives calciumfolinat intravenøst i en dosis på 40 mg/m

hver 6 time i 3 dage.

31595_spc.doc

Side 3 af 11

Trimethoprimtoksicitet:

Efter seponering af trimethoprim gives calciumfolinat intravenøst i en dosis på

3-10 mg dagligt, indtil normale blodværdier er opnået.

Pyrimethamintoksicitet:

Ved høje doser af pyrimethamin eller forlænget behandling med lave doser bør

der sideløbende gives 5-50 mg calciumfolinat dagligt afhængig af de perifere

blodprøveværdier.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Perniciøs anæmi eller andre anæmier, som skyldes B

-vitaminmangel.

Ved brug af calciumfolinat med methotrexat eller 5-fluorouracil under graviditet og

amning, se afsnit 4.6 ”Graviditet og amning” og produktresumé for lægemidler som

indeholder methotrexat og 5-fluorouracil.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Calciumfolinat bør kun bruges intramuskulært eller intravenøst, og det må ikke bruges

intratekalt.

Der har været rapporteret dødsfald, når folininsyre er blevet administreret intratekalt efter

en intratekal overdosering med methotrexat.

Generelt:

Calciumfolinat bør kun anvendes sammen med methotrexat eller 5-fluorouracil under

direkte tilsyn af en læge med erfaring i brug af cancerkemoterapeutiske midler.

Calciumfolinat behandling kan skjule perniciøs anæmi og andre anæmier på grund af B

mangel.

Mange cytotoksiske lægemidler – (direkte eller indirekte DNA-syntesehæmmere f.eks.

hydroxycarbamid, cytarabin, mecaptopurin og thioguanin) – medfører makrocytose.

Sådanne makrocytoser bør ikke behandles med folininsyre.

Hos patienter med epilepsi, som behandles med fenobarbital, fenytoin, primidon og

succinimider, er der en risiko for en øget anfaldsfrekvens på grund af reduceret

plasmakoncentration af antiepileptiske lægemidler. Der anbefales klinisk monitorering,

eventuelt også monitorering af plasmakoncentrationerne og om nødvendigt dosistilpasning

af antiepileptiske lægemidler under og efter calciumfolinatadministrationen (se afsnit 4.5).

Calciumfolinat/5-fluorouracil

Calciumfolinat kan forstærke toksiciteten af 5-fluorouracil, især hos ældre og svækkede

patienter. De mest almindelige manifestationer er leukopeni, mucositis og/eller diarré, som

kan være dosisbegrænsende. I tilfælde af toksicitet når calciumfolinat og 5-fluorouracil

kombineres, skal 5-fluorouracildoseringen reduceres i større grad end ved toksicitet, når 5-

fluorouracil bruges alene.

Kombineret 5-fluorouracil/calciumfolinatbehandling bør ikke initieres eller fortsættes hos

patienter med symptomer på gastrointestinal toksicitet, uden hensyn til sværhedsgraden,

før disse symptomer er helt forsvundet.

31595_spc.doc

Side 4 af 11

Da diarré kan være et symptom på gastrointestinal toksicitet, skal patienter med diarré

omhyggeligt monitoreres, indtil symptomerne helt er forsvundet, da en hurtig klinisk

forværring kan opstå og medføre døden. Hvis diarré og/eller stomatitis optræder, anbefales

det at reducere dosis af 5-fluorouracil, indtil symptomerne er fuldstændig forsvundet.

Ældre og patienter, som på grund af sygdom har lav fysisk aktivitet, er specielt udsat for

sådan toksicitet. Derfor bør der tages særlig hensyn ved behandling af disse patienter.

Hos ældre patienter og patienter, som forudgående har været i strålebehandling, anbefales

det at starte med en reduceret dosis af 5-fluorouracil.

Calciumfolinat må ikke blandes med 5-fluorouracil i samme intravenøse injektion eller

infusion.

Calciumniveauerne bør monitoreres hos patienter som får kombinationsbehandling med 5-

fluorouracil og calciumfolinat, og calciumtilskud bør gives, hvis calciumniveauerne er for

lave.

Calciumfolinat/methotrexat

For specifikke detaljer om reduktion af methotrexattoksicitet, se produktresumé for

methotrexat.

Calciumfolinat har ingen effekt på non-hæmatologiske toksiciteter af methotrexat så som

nefrotoksicitet hidrørende fra udfældninger af lægemidlet og/eller metabolitter i nyrerne.

Patienter, som udviser forsinket elimination i løbet af methotrexats initiale halveringstid,

udvikler sandsynligvis reversibel nyresvigt og andre bivirkninger associeret med

methotrexat (se venligst produktresumé for methotrexat).

Tidligere eksisterende eller methotrexat-induceret nyreinsufficiens er potentielt associeret

med forsinket udskillelse af methotrexat og kan øge behovet for højere doser eller en

forlænget anvendelse af calciumfolinat..

Store doser calciumfolinat skal undgås, da de kan svække antitumoraktiviteten af

methotrexat, specielt i CNS-tumorer hvor calciumfolinat akkumuleres ved gentagne

cyklusser.

Resistens mod methotrexat som følge af nedsat membrantransport indikerer også resistens

mod folininsyre-rescue, da begge disse lægemidler benytter samme transportsystem.

En utilsigtet overdosis med en folinatantagonist, så som methotrexat, bør behandles som en

akut sygdomstilstand. Når tidsintervallet mellem administration af methotrexat og

calciumfolinat-rescue øges, aftager den toksicitetshæmmende effekt af calciumfolinat.

Muligheden for, at patienten tager anden medicin, der interagerer med methotrexat (f. eks.

medicin, der påvirker methotrexateliminering eller som binder sig til serumalbumin) bør

altid overvejes, når der observeres unormale laboratoriefund, eller når klinisk toksicitet

observeres.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Når calciumfolinat indgives sammen med en folinsyreantagonist (f.eks. co-trimoxazol

(trimethoprim + sulfamethoxazol), pyrimethamin), kan virkningen af folinsyreantagonisten

enten nedsættes eller fuldstændig ophæves.

31595_spc.doc

Side 5 af 11

Calciumfolinat kan nedsætte virkningen af de antiepileptiske stoffer: fenobarbital,

primidon og fenytoin, succinimider og kan derved forøge hyppigheden af anfald (en

nedsættelse af plasmakoncentrationen af den enzymatiske induktor (antikonvulsiva) kan

ses, da den hepatiske metabolisme er forhøjet, idet folater er en af co-faktorerne) (se afsnit

4.4 og 4.8).

Samtidig administration af calciumfolinat og 5-fluorouracil har vist at forøge virkningen

og toksicitet af 5-fluorouracil (se afsnit 4.2, 4.4 og 4.8).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke udført adækvate og kontrollerede kliniske studer på gravide eller ammende

kvinder. Der har ikke været udført formelle reproduktionstoksiske dyrestudier med

calciumfolinat. Der er ingen indikationer, som tyder på, at folinsyre inducerer skadelige

effekter, hvis det administreres under en graviditet. Under graviditet skal methotrexat kun

administreres på strenge indikationer, hvor fordelene ved behandlingen for moderen

afvejes mod de mulige farer for fostret. Hvis behandling med methotrexat eller andre

folatantagonister alligevel forekommer til trods for graviditet eller amning (se venligst

produktresumé for det aktuelle lægemiddel), findes der ingen begrænsninger med hensyn

til brugen af calciumfolinat for at nedsætte toksiciteten eller modvirke effekterne.

5-fluorouracil er generelt kontraindiceret under graviditet og amning; dette gælder også for

brug af calciumfolinat i kombination med 5-fluorouracil.

Se venligst produktresuméer for lægemidler, som indeholder methotrexat, andre

folatantagonister og 5-fluorouracil.

Amning

Det vides ikke, om calciumfolinat udskilles i modermælk. Calciumfolinat må kun

ordineres under amning, når det vurderes at være nødvendig i overensstemmelse med den

terapeutiske indikation.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Calciumfolinat påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Listen er vist i systemorganklasser, foretrukne MedDRA-termer og hyppighed i henhold til

følgende hyppighedskategorier:

meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), og ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Alle terapeutiske indikationer:

Forstyrrelser i immunsystemet

Meget sjælden (<0,01 %):

Allergiske reaktioner, inklusive anafylaktoide og anafylaktiske reaktioner og urticaria.

Psykiske lidelser

Sjælden (0,01 – 0,1 %):

Søvnløshed, agitation og depression efter høje doser.

31595_spc.doc

Side 6 af 11

Gastrointestinale sygdomme

Sjælden (0,01 – 0,1 %):

Gastrointestinale lidelser efter høje doser.

Sygdomme i nervesystemet

Sjælden (0,01 – 0,1 %):

Øget hyppighed af anfald hos epileptikere (se afsnit 4.5 Interaktioner).

Almene lidelser og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig (0,01 – 0,1 %):

Feber.

Kombinationsbehandling kun med 5-fluorouracil:

Sikkerhedsprofilen afhænger af det anvendte 5-fluorouracilregime p. g. af den øgede 5-

fluorouracil-inducerede toksicitet.

Metabolisme og ernæringsmæssig lidelse

Ikke kendt: Hyperammonæmi

Blod og lymfesystem:

Meget almindelig: Knoglemarvssygdom, inklusive fatale tilfælde

Almene lidelser og reaktioner på indgivelsesstedet

Meget almindelig: Mucositis, herunder stomatitis og chelitis. Fatale tilfælde som følge af

mucositis.

Hud og subkutane væv

Almindelig: Palmar-plantar erytrodysæstesi.

Månedligt regime:

Gastrointestinale sygdomme

Meget almindelig (>10 %): Opkastning og kvalme.

Ingen øgning af andre 5-fluorouracil-inducerede toksiciteter (f.eks. neurotoksicitet).

Ugentligt regime:

Gastrointestinale sygdomme

Meget almindelig (>10 %): Diarré med højere grad af toksicitet, og dehydrering med

sygehusindlæggelse for behandling og endda død til følge.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

31595_spc.doc

Side 7 af 11

4.9

Overdosering

Der er ikke indberettet følger hos patienter, som har modtaget signifikant mere

calciumfolinat end den anbefalede dosis. Imidlertid kan usædvanlig store mængder af

calciumfolinat ophæve den kemoterapeutiske effekt af folinsyreantagonist.

Skulle der forekomme en overdosering ved kombination af 5-fluorouracil og

calciumfolinat, følges instruktionerne for overdosering af 5-fluorouracil i produktresuméet

for 5-fluorouracilholdige produkter.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: V 03A F03, farmakoterapeutisk klassifikation: afgiftningsmidler ved

cytostatikabehandling.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Calciumfolinat er et calciumsalt af 5-formyltetrahydrofolinsyre. Det er en aktiv metabolit

af folinsyre og et essentiel co-enzym for nukleinsyresyntese i cytotoksisk behandling.

Calciumfolinat anvendes ofte for at reducere toksiciteten og modvirke effekten af

folatantagonister så som methotrexat. Calciumfolinat og folatantagonister bruger samme

membrantransporter og konkurrerer om transport ind i cellerne, sådan at folatantagonist

efflux stimuleres. Calciumfolinat beskytter også cellerne fra effekterne af folatantagonister

ved at genopbygge det mindskede folatlager. Calciumfolinat fungerer som en præ-

reduceret kilde for H4-folat; det kan derfor gå uden om folatantagonistblokaderne og være

med til at fungere som en kilde for forskellige co-enzymformer af folinsyre.

Calciumfolinat bruges ofte i biokemisk modulering af fluoropyridin (5-fluorouracil) for at

fremme dets cytotoksiske aktivitet. 5-fluorouracil hæmmer thymidylatsyntasen (TS), et

essentielt enzym for biosyntesen af pyrimidin, og det fremmer TS-hæmningen ved at øge

det intracellulære folatlager og dermed stabilisere 5-fluorouracil-TS komplekset og øge

aktiviteten.

Calciumfolinat kan også administreres intravenøst for at forhindre og behandle

folatmangel, når dette ikke kan forebygges eller korrigeres ved oral administration af

folinsyre. Dette kan være tilfældet ved total parenteral ernæring og alvorlige

malabsorptionslidelser. Det er også indiceret ved behandling af megaloblastisk anæmi

p.g.a. folinsyremangel, når oral administration ikke er mulig.

5.2.

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter en intramuskulær administration af en vandig opløsning er systemisk

biotilgængelighed sammenlignelig med en intravenøs administration. Der opnås imidlertid

lavere maksimal serumkoncentration (C

Biotransformation

Calciumfolinat er en racemate, hvor L-formen (L-formyltetrahydrofolat, L-5-formyl-THF)

er den aktive enantiomer.

31595_spc.doc

Side 8 af 11

Hovedmetabolitten af folininsyre er 5-methyl-tetrahydrofolinsyre (5-methyl-THF), som

hovedsagelig dannes i leveren og intestinale mucosa.

Fordeling

Distributionsvolumen for folininsyre er ikke kendt.

Maksimal serumkoncentration af udgangsstoffet (D/L-5-formyl-tetrahydrofolinsyre,

folininsyre) opnås 10 minutter efter intravenøs administration.

AUC for L-5-formyl-THF og 5-methyl-THF var henholdsvis 28,4 ± 3,5 mg.min/l og 129 ±

11 mg.min/l efter en dose på 25 mg. Den inaktive D-isomer er tilstede i højere

koncentrationer end L-5-formyl-tetrahydrofolat.

Elimination

Elimineringshalveringstiden er henholdsvis 32-35 minutter for den aktive L-form og 352-

485 minutter for den inaktive D-form.

Total terminal halveringstid for de aktive metabolitter er ca. 6 timer (både efter intravenøs

og intramuskulær administration).

Udskillelse

80-90 % udskilles med urinen som inaktive metabolitter (5- og 10-formyl-tetrahydrofolat),

5-8 % udskilles med fæces.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der foreligger ingen relevante prækliniske data med hensyn til klinisk sikkerhed, udover

det som er inkluderet i andre afsnit i dette produktresumé.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid, vand til injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Der er rapporteret uforligelighed mellem injicerbare former af calciumfolinat og

injicerbare former af droperidol, fluorouracil, foscarnet og methotrexat.

Droperidol

Droperidol 1,25 mg/0,5 ml sammen med calciumfolinat 5 mg/0,5 ml, umiddelbar

udfældning var observeret efter direkte blanding i sprøjten i 5 minutter ved 25 °C

efterfulgt af 8 minutters centrifugering.

Droperidol 2,5 mg/0,5 ml med calciumfolinat 10 mg/0,5 ml, umiddelbar udfældning

var observeret, når lægemidlerne injiceres lige efter hinanden i et Y-stykke uden at

skylle sidearmen imellem injektionerne.

Fluorouracil

Calciumfolinat må ikke blandes i den samme infusion som 5-fluorouracil, da der kan

dannes bundfald. Fluorouracil 50 mg/ml med calciumfolinat 20 mg/ml med eller uden

dextrose 5 % i vand har vist sig at være uforligeligt, blandet i forskellige mængder og

opbevaret i beholdere af polyvinylklorid ved 4 °C, 23 °C eller 32 °C.

31595_spc.doc

Side 9 af 11

Foscarnet

Dannelse af en uklar, gullig opløsning er rapporteret, når Foscarnet 24 mg/ml blandes med

calciumfolinat 20 mg/ml.

6.3

Opbevaringstid

Uanbrudt – 24 måneder.

Der foreligger dokumentation for den kemiske og fysiske holdbarhed af opløsninger

fortyndet med natriumchlorid 0,9 %- eller glucose 5%-infusionsvæske i 24 timer ved

temperaturer under 25 °C. Set ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør fortyndingen

anvendes umiddelbart. Hvis den ikke anvendes straks, er opbevaringstiden og

betingelserne før anvendelse brugerens ansvar og vil normalt ikke være mere end 24 timer

ved 2-8 °C, medmindre fortyndingen er sket under kontrollerede og validerede aseptiske

forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2-8

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Brune hætteglas, hydrolytisk type I-glas. Hætteglassene er forsynet med gummilukker med

aluminiumshætte med flip-off.

1 hætteglas indeholdende 200 mg/20 ml Calciumfolinat ”Ebewe”

1 hætteglas indeholdende 300 mg/30 ml Calciumfolinat ”Ebewe”

1 hætteglas indeholdende 350 mg/35 ml Calciumfolinat ”Ebewe”

1 hætteglas indeholdende 800 mg/80 ml Calciumfolinat ”Ebewe”

Brune ampuller, hydrolytisk type I-glas, i yderkarton.

5 ampuller hver indeholdende 30 mg/3 ml Calciumfolinat ”Ebewe”

5 ampuller hver indeholdende 50 mg/5 ml Calciumfolinat ”Ebewe”

5 ampuller/1 hætteglas hver indeholdende 100 mg/10 ml Calciumfolinat ”Ebewe”

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Efter rekonstruktion og før administration bør calciumfolinat inspiceres visuelt.

Opløsningen til injektion eller infusion bør være en klar, gullig opløsning. Hvis

opløsningen er uklar, eller der observeres partikler i den, skal opløsningen kasseres.

Calciumfolinatopløsning til injektion eller infusion er kun til engangsbrug. Ikke anvendt

lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

Mondseestrasse 11

4866 Unterach

Østrig

31595_spc.doc

Side 10 af 11

Repræsentant:

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

31595

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. oktober 2000

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11. januar 2017

31595_spc.doc

Side 11 af 11

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information