Braltus 10 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-03-2019

Aktiv bestanddel:
Tiotropiumbromid
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
R03BB04
INN (International Name):
Tiotropium bromide
Dosering:
10 mikrogram
Lægemiddelform:
inhalationspulver, hård kapsel
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
54991
Autorisation dato:
2016-06-22

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Braltus

®

10 mikrogram pr. leveret dosis, inhalationspulver, hård kapsel

tiotropium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Braltus

Sådan skal du bruge Braltus

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Braltus indeholder det aktive stof tiotropium. Tiotropium gør det lettere for mennesker med kronisk

obstruktiv lungesygdom (KOL) at trække vejret. KOL er en kronisk lungesygdom, som forårsager åndenød

og hoste. Betegnelsen KOL er forbundet med sygdommene kronisk bronkitis og emfysem (”for store

lunger”). Da KOL er en livslang sygdom, bør du bruge dette lægemiddel hver dag og ikke kun, når du har

vejrtrækningsproblemer eller andre symptomer på KOL.

Braltus er en langtidsvirkende bronkieudvidende medicin, der hjælper med at åbne luftvejene og gør det

lettere at trække vejret. Regelmæssig brug af Braltus kan også hjælpe dig, når du oplever vedvarende

åndenød i forbindelse med din sygdom, og det vil mindske de gener, som sygdommen giver i dagligdagen.

Braltus hjælper dig også med at være aktiv i længere tid. Daglig brug af Braltus hjælper desuden til at

forebygge akut, kortvarig forværring af dine KOL-symptomer. Braltus virker i 24 timer, så du skal kun bruge

lægemidlet én gang dagligt.

Dette lægemiddel bør ikke anvendes som medicin til behandling af pludselige anfald af trykken for brystet,

hoste, åndenød eller hvæsende vejrtrækning. Brug en særskilt inhalator med anfaldsmedicin, f.eks.

salbutamol, til lindring af disse symptomer. Hav altid din inhalator med anfaldsmedicin på dig.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning eller oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Braltus

Brug ikke Braltus:

hvis du er allergisk over for tiotropium eller et af de øvrige indholdstoffer i Braltus (angivet i afsnit 6).

hvis du er allergisk over for atropin eller lignende indholdsstoffer, f.eks. ipratropium eller oxitropium.

hvis du er allergisk over for lactose eller andre sukkerarter.

20181212_var15G

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Braltus:

hvis du tager anden medicin, der indeholder ipratropium eller oxitropium

hvis du har grøn stær, problemer med blærehalskirtlen eller vandladningsbesvær

hvis du har problemer med nyrerne

hvis du har haft en blodprop i hjertet inden for de sidste 6 måneder, eller du har haft ustabil eller

livstruende uregelmæssig hjerterytme eller svært hjertesvigt inden for det sidste år.

Braltus beregnet til vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom og bør ikke bruges til at

behandle et akut anfald af åndenød eller hvæsende vejrtrækning.

Akutte allergiske reaktioner såsom udslæt, hævelser, kløe, hvæsende vejrtrækning eller åndenød kan

forekomme efter administration af Braltus. Kontakt straks din læge, hvis det sker (se afsnit 4).

Inhaleret medicin som Braltus kan forårsage en fornemmelse af trykken for brystet, hoste, hvæsende

vejrtrækning eller åndenød umiddelbart efter inhalation. Hvis dette sker for dig, bør du hurtigt tage medicin

til pludselige anfald, f.eks. salbutamol, via en særskilt inhalator med anfaldsmedicin. Hvis disse symptomer

opstår, skal du stoppe med at bruge Braltus og kontakte lægen med det samme.

Undgå at få inhalationspulveret i øjnene, da det kan få øjnene til at løbe i vand, eller det kan udløse eller

forværre grøn stær. Grøn stær er en øjensygdom. Smerter eller ubehag i øjet, sløret syn, halosyn (at se en

glorie omkring en lyskilde) eller regnbuesyn samt røde øjne kan være symptomer på et akut anfald af grøn

stær. Øjensymptomerne kan være ledsaget af hovedpine, kvalme og opkastning. Du bør straks holde op med

at tage dette lægemiddel og kontakte en læge, helst en øjenspecialist, hvis du får de nævnte symptomer på

grøn stær.

Medicinen i inhalatoren kan nedsætte mængden af spyt i munden, så munden føles tør. På længere sigt kan

dette være forbundet med udvikling af huller i tænderne. Husk derfor at være omhyggelig med

mundhygiejnen og skylle munden med vand og børste tænder regelmæssigt.

Hvis du har haft en blodprop i hjertet inden for de sidste 6 måneder, eller hvis du har haft en ustabil eller

livstruende, uregelmæssig hjerterytme eller alvorligt hjertesvigt inden for det sidste år, skal du fortælle det

til din læge. Dette er vigtigt, for at lægen kan beslutte, om Braltus er det rette lægemiddel for dig.

Brug ikke Braltus oftere en én gang dagligt (se afsnit 3).

Børn og unge

Braltus må ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Braltus

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig,

herunder andre inhalatorer og håndkøbslægemidler.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger eller for nylig har brugt lignende medicin, som

f.eks. ipratropium eller oxitropium for din lungesygdom.

Der har ikke været rapporteret om særlige bivirkninger i forbindelse med at bruge dette lægemiddel sammen

med anden medicin til behandling af KOL, såsom anfaldsmedicin (f.eks. inhalation af salbutamol),

methylxanthiner, f. eks. theofyllin og/eller steroider som inhalation eller tabletter, f.eks. prednisolon.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Du bør ikke bruge Braltus,

medmindre din læge specielt har ordineret det.

Trafik- og arbejdssikkerhed

20181212_var15G

Du kan blive svimmel, få sløret syn eller hovedpine, hvilket kan have indflydelse på din evne til at føre

motorkøretøj og betjene maskiner.

Braltus indeholder lactose

Lactose er en slags sukker, der findes i mælk. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Lactose indeholder meget små spor af mælkeprotein, som kan

give allergiske reaktioner hos personer, som har alvorlig intolerance eller allergi over for mælkeproteiner.

Når Braltus bruges som anbefales, dvs. 1 kapsel 1 gang dagligt, vil hver dosis indeholde op til 18 mg

lactosemonohydrat.

3.

Sådan skal du bruge Braltus

Brug altid Braltus nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er inhalation af indholdet af 1 kapsel 1 gang dagligt ved hjælp af Zonda-inhalatoren. 1

kapsel giver den anbefalede daglige dosis tiotropium (en leveret dosis på 10 mikrogram tiotropium). Tag

ikke mere end den anbefalede dosis.

Du skal helst bruge Braltus på samme tidspunkt hver dag. Dette er vigtigt, da Braltus virker i 24 timer.

Kapslerne er kun til inhalation. De må ikke indtages gennem munden.

Kapslerne må ikke synkes.

Zonda-inhalatoren, som du skal lægge Braltus-kapslen ind i, laver huller i kapslen og gør det muligt at

inhalere pulveret, der findes i kapslen. Kapsler må kun tages ved hjælp af Zonda-inhalatoren, og du må ikke

bruge andre typer inhalatorer til Braltus-kapslerne.

Sørg for at læse oplysningerne om, hvordan du bruger Zonda-inhalatoren korrekt. Brugsanvisningen til

Zonda-inhalatoren findes sidst i denne indlægsseddel. Følg disse anvisninger nøje. På indersiden af

kartonens låg er der også billeder af, hvordan du korrekt indsætter kapslen i inhalatoren. For at undgå

risiko for at kapslen blokerer luftvejene ved inhalationen, må du ALDRIG sætte en kapsel direkte ned

i mundstykket. Hvis du oplever nogle problemer, når du bruger Zonda-inhalatoren, så få lægen,

sygeplejersken eller apotekspersonalet til at vise dig, hvordan den fungerer.

Ydersiden af mundstykket på Zonda-inhalatoren kan, hvis nødvendigt, gøres rent med en tør klud eller

serviet.

Du må ikke puste ind i Zonda-inhalatoren. Når du bruger Braltus, skal du undgå at få noget af pulveret i

øjnene. Hvis du får pulver i øjnene, kan du få sløret syn, smerter i øjnene og/eller røde øjne; skyl straks

øjnene med lunkent vand og kontakt straks lægen for at få yderligere vejledning.

Hvis du føler, at det bliver sværere at trække vejret, så bør du fortælle det til din læge hurtigst muligt.

Brug til børn og unge

Braltus bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Hvis du har brugt for mange Braltus-kapsler

Kontakt straks lægen, hvis du har inhaleret mere end 1 kapsel på en dag. Du kan risikere at få bivirkninger

som f.eks. mundtørhed, forstoppelse, vandladningsbesvær, hjertebanken eller sløret syn.

Hvis du har glemt at bruge Braltus

20181212_var15G

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage denne dosis, så snart du kommer i tanke om det. Du må dog

ikke tage to doser på samme tid eller på samme dag. Tag den næste dosis som sædvanligt. Du må ikke tage

en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Braltus

Før du holder op med at bruge Braltus, skal du tale med lægen eller apotekspersonalet, Hvis du holder op

med at bruge dette lægemiddel, kan KOL-symptomerne forværres.

Spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger, herunder overfølsomhedsreaktioner, som medfører hævelser af ansigt og svælg eller

andre overfølsomhedsreaktioner (såsom pludseligt fald i blodtrykket eller svimmelhed) eller forværret

hvæsende vejrtrækning eller åndenød, kan forekomme enkeltvis eller som en alvorlig allergisk reaktion,

efter at du har brugt Braltus. Sådanne reaktioner er sjældne. Hertil kommer, at som ved alle inhalerede

lægemidler kan nogle patienter opleve en uventet trykken for brystet, hoste, hvæsende vejrtrækning eller

åndenød umiddelbart efter inhalationen (bronkospasme). Kontakt straks lægen, hvis noget af dette

forekommer.

Du må ikke bruge Braltus igen, før du har talt med lægen om dette. Hvis du får hvæsende vejrtrækning eller

åndenød, så brug med det samme din særskilte inhalator med anfaldsmedicin til lindring af dette.

Patienter i behandling med dette lægemiddel har indberettet andre bivirkninger, og disse er angivet nedenfor

i henhold til hyppighed.

Almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

- mundtørhed (sædvanligvis mild).

Ikke almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

- svimmelhed

- hovedpine

- smagsforstyrrelser

- sløret syn

- uregelmæssig puls

- irritation i svælget

- hæshed

- hoste

- halsbrand

- forstoppelse

- svampeinfektion i mund og svælg

- udslæt

- besvær med at lade vandet

- smerter og svien ved vandladning.

Sjældne: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

- svært ved at falde i søvn

- halosyn (at se en glorie omkring en lyskilde) eller regnbuesyn samt røde øjne

- forhøjet tryk i øjet

- uregelmæssig, hurtig puls

- hurtig puls

- hjertebanken

20181212_var15G

- en følelse af sammensnørring i brystet forbundet med hoste, hvæsende vejrtrækning eller åndenød

umiddelbart efter en inhalation

- næseblod

- strubebetændelse

- bihulebetændelse

- forstoppelse eller ingen bevægelse i tarmene

- tandkødsbetændelse

- betændelse i tungen

- synkebesvær

- mundbetændelse

- kvalme

- alvorligt udslæt

- kløe

- urinvejsinfektion.

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

- væskemangel

- huller i tænderne

- sår eller hudinfektioner

- tør hud

- hævede led.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Braltus utilgængeligt for børn.

Brug ikke Braltus efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Hold beholderen tæt tillukket. Opbevar lægemidlet i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

Anvend lægemidlet inden for 30 dage (beholdere med 15 kapsler) eller inden for 60 dage (beholdere med 30

kapsler) efter første åbning af beholderen.

Zonda-inhalatoren må kun bruges til kapslerne i den beholder, der følger med den enkelte

lægemiddelpakning. Pakningen kan enten være én pakning med beholder og inhalator eller en sampakning,

hvor en separat beholderpakning og en separat pakning med en inhalator er bundtet sammen.

Genbrug ikke inhalatoren til en ny pakning med kapsler.

20181212_var15G

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Braltus indeholder:

Aktivt stof: tiotropium. 1 kapsel indeholder 13 mikrogram af det aktive stof (som bromid). Under

inhalationen leveres der 10 mikrogram tiotropium fra hver kapsel via Zonda-inhalatorens mundstykke,

som patienten inhalerer.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat (kapselindhold) og hypromellose (kapselskal).

Udseende og pakningsstørrelser

Braltus, 10 mikrogram pr. leveret dosis inhalationspulver i hårde kapsler er en farveløs og transparent hård

kapsel med hvidt pulver i.

Lægemidlet leveres i beholdere med skruelåg. Beholderen leveres i en æske sammen med en Zonda-

inhalator. Zonda-inhalatoren er grøn med en hvid knap og et grønt låg.

Braltus findes i følgende pakningsstørrelser:

15 kapsler og 1 Zonda-inhalator

30 kapsler og 1 Zonda-inhalator

60 kapsler (2 pakninger med 30 kapsler) og 2 Zonda-inhalatorer (multipakning)

90 kapsler (3 pakninger med 30 kapsler og 3 Zonda-inhalatorer (multipakning).

Sampakning: 1 pakning med 30 kapsler (beholder) bundtet sammen med 1 Zonda-inhalator i en separat

pakning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i Danmark.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

Laboratorios LICONSA S.A.

Avda. Miralcampo, No 7, Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara

Spanien

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

Holland

20181212_var15G

Teva Operations Poland Sp. z.o.o

ul. Mogilska 80, Krakow

31-546

Polen

Actavis Ltd

BLB015, BLB016, Bulebel Industrial Estate,

Zejtun, ZTN3000,

Malta

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien

Braltus 10 micrograms Inhalatiepoeder in harde capsule/ Poudre pour inhalation en gélule/

Hartkapsel mit Pulver zur Inhalation

Bulgarien

Braltus 10 микрограма

на доставена доза

прах за инхалация, твърда капсула

Cypern

Braltus 10 μικρογραμμάρια ανά χορηγούμενη δόση, κόνις για εισπνοή, καψάκιο, σκληρό

Danmark

Braltus

Estland

Braltus

Finland

Braltus 10 mikrog / vapautunut annos inhalaatiojauhe, kapseli, kova

Grækenland

Braltus 10 μικρογραμμάρια ανά χορηγούμενη δόση, κόνις για εισπνοή, καψάκιο, σκληρό

Holland

Tiotrus 10 microgram per afgegeven dosis inhalatiepoeder in harde capsules

Irland

Braltus 10 microgram per delivered dose inhalation powder, hard capsule

Island

Braltus 10 míkrógramm í hverjum skammti, Innöndunarduft, hart hylki

Italien

Braltus 10 mcg per dose erogata polvere per inalazione, capsula rigida

Kroatien

Braltus 10 mikrograma po isporučenoj dozi, prašak inhalata, tvrde kapsule

Letland

Braltus 10 mikrogrami saņemtajā devā, inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Litauen

Braltus 10 mikrogramų/dozėje įkvepiamieji milteliai (kietoji kapsulė)

Luxembourg

Braltus 10 Mikrogramm pro abgegebener Dosis Kapsel mit Inhalationspulver

Malta

Braltus 10 microgram per delivered dose inhalation powder, hard capsule

Norge

Braltus

Polen

Braltus

Portugal

Braltus

Rumænien

Gregal 10 micrograme pulbere de inhalat, capsula

Slovakiet

Braltus 10 mikrogramov

Slovenien

Braltus 10 mikrogramov na dovedeni odmerek, prašek za inhaliranje, trde kapsule

Spanien

Braltus 10 microgramos/dosis liberada polvo para inhalación

Sverige

Braltus

Storbritannien

Braltus 10 microgram per delivered dose inhalation powder, hard capsule

Tjekkiet

Braltus 10 mikrogramů/dávka, prášek k inhalaci ve tvrdých tobolkách

Tyskland

Braltus 10 Mikrogramm Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation

Ungarn

Braltus 10 mikrogramm adagolt inhalációs por kemény kapszulában

Østrig

Braltus 10 Mikrogramm pro abgegebener Dosis Kapseln mit Inhalationspulver

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2019.

Bagside:

Brugsanvisning til Zonda-inhalator

Zonda-inhalatoren anvendes til inhalation af medicinen i Braltus-kapsler, som din læge har ordineret til

behandling af din luftvejslidelse.

20181212_var15G

Du skal nøje følge lægens anvisning for brug af Braltus. Zonda-inhalatoren er specielt designet til inhalation

af Braltus. Du må ikke bruge Zonda-inhalatoren til andre lægemidler. Kapslerne må kun inhaleres ved hjælp

af Zonda-inhalatoren. Du må ikke bruge andre inhalatorer til Braltus-kapslerne. Hver kapsel indeholder kun

en lille mængde pulver. Forsøg ikke selv at åbne kapslerne, da dette kan ødelægge dem.

Zonda-inhalatoren må kun bruges til den beholder med kapsler, der følger med den enkelte pakning

Pakningen kan enten være én pakning med beholder og inhalator eller en sampakning, hvor en separat

beholderpakning og en separat pakning med en inhalator er bundtet sammen. Den medfølgende Zonda-

inhalator må ikke genbruges til en anden beholder med kapsler. Smid Zonda-inhalatoren ud efter

henholdsvis 15 ganges brug (hvis du fik den med beholderen med 15 kapsler) eller 30 ganges brug (hvis du

fik den sammen med beholderen med 30 kapsler).

Zonda

1. Beskyttelseslåg

2. Mundstykke

3. Basisdel

4. Trykknap til perforering af kapslen

5. Kapselkammer

1. Skub beskyttelseslåget opad.

2. Hold godt fast på inhalatorens basisdel, og åbn mundstykket ved at skubbe det opad i pilens retning, så det

åbnes.

3. Tag en Braltus-kapsel ud af beholderen lige inden brug, og luk beholderen igen. Læg en kapsel i

kammeret i midten af inhalatorens basisdel. Du må ikke opbevare en kapsel i Zonda-inhalatoren.

20181212_var15G

4. For at undgå risko for blokerede luftveje ved inhalation: Sæt ALDRIG en kapsel direkte ned i

mundstykket.

5. Luk mundstykket ned, indtil du hører et “klik”. Beskyttelseslåget skal forblive åbent.

6. Hold inhalatoren med mundstykket opad, og tryk perforeringsknappen helt ind en gang. Slip knappen

igen. Dette laver huller i kapslen, og medicinen kan nu frigives, når du inhalerer.

7. Pust helt ud. Det er vigtigt, at dette ikke gøres gennem mundstykket. Undgå altid at puste ind i

mundstykket.

20181212_var15G

8. Placer mundstykket i munden, og hold hovedet opret. Slut læberne tæt rundt om mundstykket, og træk

vejret dybt og langsomt, så du kan høre eller føle, at kapslen vibrerer inde i kammeret i basisdelen. Hold

vejret så længe som muligt, mens du tager Zonda-inhalatoren væk fra munden. Træk vejret normalt. Gentag

trin 7 og 8 for at sikre, at kapslen er helt tom.

9. Efter brug åbnes mundstykket igen, og den tomme kapsel rystes ud. Luk mundstykket og

beskyttelseslåget, før du lægger Zonda-inhalatoren væk.

Zonda-inhalatoren er medicinsk udstyr (CE).

Fremstiller:

Laboratorios LICONSA S.A.

Avda. Miralcampo, No 7, Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara

Spanien

Læs hele dokumentet

5. marts 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Braltus, inhalationspulver, hårde kapsler

0.

D.SP.NR.

29504

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Braltus

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 16 mikrogram tiotropiumbromid svarende til 13 mikrogram

tiotropium.

Den leverede dosis (den dosis, som kommer ud af mundstykket på Zonda-inhalatoren) er

10 mikrogram tiotropium pr. kapsel.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver kapsel indeholder 18 milligram lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationspulver, hårde kapsler.

Farveløse og transparente hårde kapsler, størrelse 3, indeholdende hvidt pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Braltus er indiceret som en bronkodilaterende vedligeholdelsesbehandling til lindring af

symptomer hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Braltus er indiceret til voksne patienter.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering:

Administrationsvej: Til inhalation.

Anbefalet dosis

Voksne over 18 år:

Inhalation af indholdet af 1 kapsel en gang dagligt med Zonda-inhalatoren.

dk_hum_54991_spc.doc

Side 1 af 16

Inhalationen bør foretages på samme tidspunkt hver dag.

Den anbefalede dosis bør ikke overskrides.

Den leverede dosis af en enkelt kapsel (10 mikrogram) er tilstrækkelig og er standarddosis

for behandling med Braltus.

Braltus-kapsler er kun til inhalation; kapslerne må ikke sluges.

Braltus-kapsler må kun inhaleres ved hjælp af Zonda-inhalatoren.

Særlige populationer:

Ældre patienter kan anvende tiotropiumbromid i den anbefalede dosis.

Patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance >50 ml/min) kan anvende

tiotropiumbromid i den anbefalede dosis. For patienter med moderat til svært nedsat

nyrefunktion (kreatininclearance ≤ 50 ml/min.) se pkt. 4.4 og 5.2.

Patienter med nedsat leverfunktion kan anvende tiotropiumbromid i den anbefalede dosis

(se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Braltus bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Sikkerhed og virkning er ikke

fastlagt. Der foreligger ingen data.

Det er ikke relevant at bruge tiotropiumbromid til behandling af KOL hos den pædiatriske

population.

Sikkerhed og virkning af tiotropiumbromid til behandling af cystisk fibrose hos børn og

unge under 18 år er ikke fastlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Instruktioner vedrørende håndtering og brug

For at sikre korrekt administration af lægemidlet skal patienten instrueres i korrekt brug af

inhalatoren enten af lægen eller af sundhedspersonalet.

Zonda-inhalatoren er specielt designet til inhalation af Braltus-kapsler. Patienten må ikke

bruge inhalatoren til andre lægemidler. Braltus-kapsler må kun inhaleres ved hjælp af

Zonda-inhalatoren. Patienten må ikke anvende andre inhalatorer til inhalation af Braltus-

kapsler. Patienten skal informeres om, at anvisningerne for brug i indlægssedlen skal

følges nøje. Patienten skal også gøres opmærksom på, at der på indersiden af kartonens låg

er vist, hvordan kapslen korrekt sættes i inhalatoren. For at undgå risiko for blokerede

luftveje ved inhalation skal patienten oplyses om, at han/hun ALDRIG må sætte en

kapsel direkte ned i mundstykket.

Zonda-inhalatoren bør kun anvendes sammen med beholderen med de ordinerede kapsler.

Lægemiddelpakningen kan enten være én pakning med beholder og inhalator eller en

sampakning, hvor en separat beholderpakning og en separat pakning med en inhalator er

buntet sammen. Brug ikke inhalatoren til andre beholdere med kapsler. Smid Zonda-

inhalatoren ud, efter den er brugt 30 gange (eller efter den er brugt 15 gange, hvis den

udleveres sammen med en 15 stk.-pakning).

dk_hum_54991_spc.doc

Side 2 af 16

Beskyttelseslåg

Mundstykke

Basisdel

Tryknap til perforering af kapslen

Kapselkammer

1. Skub beskyttelseslåget opad.

2. Hold godt fast på inhalatorens basisdel, og

åbn mundstykket ved at skubbe det opad i pilens

retning, så det åbnes.

3. Tag en Braltus-kapsel ud af beholderen lige

inden brug, og luk beholderen igen. Læg en

kapsel i kapsel i kammeret i midten af

inhalatorens basisdel. Du må ikke opbevare en

kapsel i Zonda-inhalatoren.

dk_hum_54991_spc.doc

Side 3 af 16

Sæt ALDRIG en kapsel direkte ned i

mundstykket, da dette kan skabe en risiko for

blokerede luftveje ved inhalation.

5. Luk mundstykket ned, indtil du hører et klik.

Beskyttelseslåget skal forblive åbent.

6. Hold inhalatoren med mundstykket opad, og

tryk perforeringsknappen helt ind én gang. Slip

knappen igen. Dette laver huller i kapslen, og

medicinen kan nu frigives, når patienten

inhalerer.

7. Pust helt ud. Det er vigtigt, at dette ikke gøres

gennem mundstykket. Undgå altid at puste ind i

mundstykket.

8. Placer mundstykket i munden, og hold

hovedet opret. Slut læberne tæt rundt om

mundstykket, og træk vejret dybt og langsomt,

så du kan høre eller føle, at kapslen vibrerer inde

i kammeret i inhalatorens basisdel. Hold vejret

så længe som muligt, mens du tager Zonda-

inhalatoren væk fra munden. Træk vejret

normalt. Gentag trin 7 og 8 for at sikre at

kapslen er helt tom.

9. Efter brug åbnes mundstykket igen, og den

tomme kapsel rystes ud. Luk mundstykket og

beskyttelseslåget, før du lægger Zonda-

inhalatoren væk.

Braltus-kapsler indeholder kun en lille mængde pulver. Kapslen er således kun delvist

fyldt.

dk_hum_54991_spc.doc

Side 4 af 16

Hvis det skønnes nødvendigt, kan patienten efter brug tørre mundstykket af Zonda-

inhalatoren med et tør klud eller et lommetørklæde.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof tiotropiumbromid, atropin eller dets derivater,

f.eks. ipratropium eller oxitropium, eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1, herunder lactosemonohydrat, der indeholder mælkeprotein.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Tiotropiumbromid, som bronkodilaterende vedligeholdelsesbehandling en gang dagligt,

bør ikke anvendes som initial behandling ved akutte episoder med bronkospasmer, dvs.

som akut behandling.

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme straks efter administration af tiotropiumbromid

inhalationspulver.

På grund af tiotropiumbromids antikolinerge virkning skal tiotropiumbromid anvendes

med forsigtighed til patienter med snævervinklet glaukom, prostatahyperplasi eller

blærehalsobstruktion (se pkt. 4.8).

Som med andre inhalationsbehandlinger kan paradoks bronkospasme forekomme efter

inhalation med øget hvæsende vejrtrækning og åndenød som resultat. Paradoks

bronkospasme reagerer på en hurtigvirkende bronkodilator og bør behandles med det

samme. Braltus bør seponeres med det samme, patienten vurderes og alternativ behandling

igangsættes, hvis nødvendigt.

Tiotropium bør anvendes med forsigtighed til patienter med nyligt myokardieinfarkt (for

< 6 måneder siden), enhver ustabil eller livstruende hjertearytmi eller hjertearytmi, der

krævede intervention eller en ændret medicinsk behandling inden for det sidste år,

hospitalsindlæggelse på grund af hjertesvigt (NYHA klasse III eller IV) inden for det sidste

år. Disse tilstande kan blive påvirket af den antikolinerge virkningsmekanisme, og sådanne

patienter blev ekskluderet fra de kliniske studier.

Da plasmakoncentrationen stiger hos patienter med moderat til svær nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance

50 ml/min), bør tiotropiumbromid kun anvendes, hvis fordelene

opvejer den potentielle risiko. Der er ingen erfaring med langtidsbehandling af patienter

med svær nyreinsufficiens (se pkt. 5.2).

Patienter skal være opmærksomme på at undgå at få lægemiddelpulveret i øjnene. De skal

informeres om, at pulver i øjnene kan udløse eller forværre snævervinklet glaukom,

øjensmerter eller ubehag, midlertidig sløring af synet, lysende ringe eller farvede områder

sammen med røde øjne på grund af opsvulmning af de konjunktivale kar og cornea ødem.

Hvis der forekommer en kombination af disse øjensymptomer, skal patienten stoppe

behandlingen med tiotropiumbromid og omgående konsultere en øjenlæge.

Mundtørhed, som kan forekomme ved behandling med antikolinergika, kan i det lange løb

føre til karies.

Tiotropiumbromid bør ikke anvendes hyppigere end én gang dagligt (se pkt. 4.9).

dk_hum_54991_spc.doc

Side 5 af 16

Hver kapsel indeholder 18 mg lactosemonohydrat. Patienter med arvelige problemer med

galactose-intolerans, Lapp lactasemangel eller glucose-galactose malabsorption bør ikke

tage dette lægemiddel. Hjælpestoffet lactose kan indeholde spor af mælkeprotein, hvilket

kan forårsage reaktioner hos patienter med alvorlig overfølsomhed eller allergi over for

mælkeprotein.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Selvom der ikke er udført formelle lægemiddelinteraktionsstudier, har tiotropiumbromid

inhalationspulver været anvendt samtidig med andre lægemidler, uden der er set klinisk

evidens på interaktioner. Disse lægemidler omfatter sympatomimetiske bronkodilatatorer,

metylxantiner, orale og inhalerede steroider, som hyppigt anvendes i behandlingen af

KOL.

Brug af langtidsvirkende β

-agonister (LABA) eller inhalerede kortikosteorider (ICS)

påvirker ikke eksponeringen for tiotropium.

Samtidig brug af tiotropiumbromid og andre antikolinerge lægemidler er ikke undersøgt og

kan derfor ikke anbefales.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet:

Der forefindes ikke kliniske data på fertilitet for tiotropium. Et præklinisk studie med

tiotropium viste ikke fertilitetsbivirkninger (se pkt. 5.3).

Graviditet:

Der foreligger en meget begrænset mængde data vedrørende brug af tiotropium til gravide

kvinder. Dyrestudier tyder ikke på nogen direkte eller indirekte skadelige virkninger med

hensyn til reproduktionstoksicitet ved brug af klinisk relevante doser (se pkt. 5.3). Som en

forsigtighedsregel skal man helst undgå brug af Braltus under graviditet.

Amning:

Det vides ikke, om tiotropiumbromid udskilles i human modermælk. Selvom dyrestudier

hos gnavere har vist, at kun små mængder af tiotropium udskilles i modermælk, anbefales

brug af tiotropiumbromid ikke under amning. Tiotropiumbromid er et langtidsvirkende

stof. En beslutning om enten at fortsætte/stoppe amningen eller fortsætte/stoppe

behandlingen med Braltus bør foretages med overvejelse om barnets udbytte af amningen

og kvindens udbytte af behandlingen med Braltus.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Forekomst af svimmelhed, sløret syn eller hovedpine kan påvirke evnen

til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Mange af de anførte bivirkninger kan henføres til tiotropiumbromids antikolinerge

egenskaber.

Hyppigheder for bivirkninger i nedenstående tabel er baseret på ukorrigeret incidensrate af

bivirkninger (dvs. hændelser tilskrevet tiotropium) hos tiotropiumgruppen (9.647 patienter)

dk_hum_54991_spc.doc

Side 6 af 16

i 28 poolede placebokontrollerede kliniske undersøgelser med behandlingsvarighed fra fire

uger til 4 år.

Hyppigheden er defineret ud fra følgende konvention:

Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <

1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse og foretrukken term iht.

MedDRA

Hyppighed

Metabolisme og ernæring

Dehydrering

Ikke kendt

Nervesystemet

Svimmelhed

Ikke almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Smagsforstyrrelser

Ikke almindelig

Søvnløshed

Sjælden

Øjne

Sløret syn

Ikke almindelig

Glaukom

Sjælden

Øget intraokulært tryk

Sjælden

Hjerte

Atrieflimren

Ikke almindelig

Supraventrikulær takykardi

Sjælden

Takykardi

Sjælden

Palpitationer

Sjælden

Luftveje, thorax og mediastinum

Faryngitis

Ikke almindelig

Dysfoni

Ikke almindelig

Hoste

Ikke almindelig

Bronkospasme

Sjælden

Epistaksis

Sjælden

Laryngitis

Sjælden

Sinuitis

Sjælden

Mave-tarm-kanalen

Mundtørhed

Almindelig

Gastroesophageal reflux

Ikke almindelig

Obstipation

Ikke almindelig

Oropharyngeal candidiasis

Ikke almindelig

Tarmobstruktion inkl. paralytisk ileus

Sjælden

Gingivitis

Sjælden

Glossitis

Sjælden

Dysfagi

Sjælden

Stomatitis

Sjælden

Kvalme

Sjælden

Caries

Ikke kendt

dk_hum_54991_spc.doc

Side 7 af 16

Systemorganklasse og foretrukken term iht.

MedDRA

Hyppighed

Hud og subkutane væv

Immunsystemet

Udslæt

Ikke almindelig

Urticaria

Sjælden

Pruritus

Sjælden

Overfølsomhedsreaktioner (inkl. akutte reaktioner)

Sjælden

Angioødem

Sjælden

Anafylaktisk reaktion

Ikke kendt

Hud infektion, hudsår

Ikke kendt

Tør hud

Ikke kendt

Knogler, led, muskler og bindevæv

Hævede led

Ikke kendt

Nyrer og urinveje

Dysuri

Ikke almindelig

Urinretention

Ikke almindelig

Urinvejsinfektion

Sjælden

Allergiske reaktioner

Hjælpestoffet lactose kan indeholde spor af mælkeprotein, hvilket kan forårsage reaktioner

hos patienter med alvorlig overfølsomhed eller allergi over for mælkeprotein.

Hvis der opstår overfølsomhedsreaktioner eller allergiske reaktioner, bør behandling med

tiotropiumbromid seponeres med det samme, og patienten skal håndteres på sædvanlig vis.

Paradoks bronkospasme

Som med andre inhalationsbehandlinger kan paradoks bronkospasme forekomme efter

inhalation med øget hvæsende vejrtrækning og åndenød som resultat. Paradoks

bronkospasme reagerer på en hurtigvirkende bronkodilator og bør behandles med det

samme. Braltus bør seponeres med det samme, patienten vurderes og alternativ behandling

igangsættes, hvis nødvendigt.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

I kontrollerede kliniske studier var de hyppigst observerede bivirkninger antikolinerge

bivirkninger, f.eks. mundtørhed, som forekom hos ca. 4 % af patienterne.

I 28 kliniske studier medførte mundtørhed, at 18 ud af 9.647 tiotropiumbehandlede

patienter (0,2 %) afbrød behandlingen.

Alvorlige bivirkninger, som egentlig er antikolinerge virkninger, omfatter glaucom,

obstipation og obstruktion af tarmene, herunder paralytisk ileus samt urinretention.

Andre særlige populationer

Forekomsten af antikolinerge bivirkninger kan øges med stigende alder.

dk_hum_54991_spc.doc

Side 8 af 16

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Høje doser tiotropiumbromid kan medføre antikolinerge virkninger og symptomer.

Hos raske, frivillige forsøgspersoner sås dog ingen systemiske antikolinerge bivirkninger

efter en enkelt inhaleret dosis på op til 340 mikrogram tiotropiumbromid. Der sås heller

ingen relevante bivirkninger ud over mundtørhed efter 7 dage med en dosering på op til

170 mikrogram tiotropiumbromid hos frivillige raske forsøgspersoner. I et multidosis-

studier med KOL-patienter med en maksimal daglig dosis på 43 mikrogram

tiotropiumbromid givet i 4 uger sås ingen signifikante bivirkninger.

På grund af lav oral biotilgængelighed er akut forgiftning usandsynlig ved utilsigtet oral

indtagelse af tiotropiumbromid-kapsler.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC kode: R 03 BB 04. Andre lægemiddelstoffer til obstruktive luftvejssygdomme,

inhalationsmidler, antikolinergika.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Tiotropiumbromid er en langtidsvirkende, specifik muscarin-receptorantagonist, i

klinikken ofte benævnt som et antikolinergikum. Ved at binde sig til de muskarine

receptorer i brokiernes glatte muskulatur hæmmes den kolinerge (bronkokonstriktive)

effekt af acetylkolin frigivet fra de parasympatiske nerveender. Det har sammenlignelig

affinitet over for undertyperne M

. I luftvejene binder tiotropiumbromid sig kompetitivt

og reversibelt til M

-receptorerne, hvilket resulterer i en relaksation af den glatte

bronkiemuskulatur. Virkningen er dosisafhængig og varer mere end 24 timer. Tiotropiums

lange virkningstid skyldes formodentlig, at dissociationen fra M

-receptorerne er meget

langsom med en væsentlig længere dissociationshalveringstid end ipratropiums. Som et N-

kvaternært antikolinergikum er tiotropiumbromid topikalt (bronko-) selektivt, når det gives

ved inhalation og viser et acceptabelt, terapeutisk interval, før systemisk antikolinerg

virkning kan forekomme.

dk_hum_54991_spc.doc

Side 9 af 16

Farmakodynamisk virkning

Bronkodilatationen er primært en lokal virkning (på luftvejene) snarere end en systemisk

virkning. Dissociation fra M

-receptorer er hurtigere end fra M

-receptorer, som i

funktionelle in vitro-studier (med kinetisk kontrol) udviste en receptor-undertype-

selektivitet for M

, der var større end for M

. Den høje potens og meget langsomme

receptor-dissociation korrelerer klinisk med en signifikant og langtidsvirkende

bronkodilatation hos patienter med KOL.

Kardiologisk elektrofysiologi

Elektrofysiologi: tiotropium 18 mikrogram og 54 mikrogram (dvs. 3 gange terapeutisk

dosis) i 12 dage forlængede ikke signifikant QT-intervallet målt ved EKG i et studie med

53 raske frivillige forsøgspersoner.

Klinisk virkning og sikkerhed

Det kliniske udviklingsprogram omfattede fire 1-årsstudie og to 6-måneders

randomiserede, dobbeltblinde studier med 2.663 patienter (1.308 fik tiotropiumbromid).

Det 1-årige program bestod af to placebokontrollerede studier og to studier med en aktiv

kontrolgruppe (ipratropium). De to 6-måneders studier var både salmeterol- og

placebokontrollerede. Alle studierne omfattede lungefunktionsmåling og helbreds-

evalueringer baseret på dyspnø, eksacerbationer og helbredsrelateret livskvalitet.

Lungefunktion

Tiotropiumbromid givet én gang dagligt medførte signifikant forbedring af lungefunktion

(forceret eksspiratorisk volumen i første sekund, FEV

, og forceret vitalkapacitet FVC)

inden for 30 minutter efter den første dosis, som varede i 24 timer. Farmakodynamisk

steady state nås i løbet af 1 uge, hvor den højeste grad af bronkodilatation ses fra

tredjedagen. Tiotropiumbromid forbedrede morgen- og aften-PEFR (peak expiratory flow

rate) signifikant målt ved patientens daglige noteringer. Tiotropiumbromids

bronkodilaterende virkning opretholdes i hele perioden på 1 år uden tegn på

toleranceudvikling.

Et randomiseret, placebokontrolleret klinisk studie med 105 KOL-patienter viste, at

bronkodilatation blev opretholdt i hele doseringsintervallet på 24 timer sammenlignet med

placebo, uanset om lægemidlet blev givet om morgenen eller om aftenen.

Kliniske studier (op til 12 måneder)

Dyspnø, fysisk udholdenhed

Dyspnø blev signifikant forbedret med tiotropiumbromid (vurderet vha. Transition

Dyspnoea Index). Denne forbedring blev opretholdt i hele behandlingsperioden.

Effekten af forbedringen på dyspnø i relation til udholdenhed ved fysisk anstrengelse blev

undersøgt i to randomiserede dobbelt-blinde placebokontrollerede studier af 433 patienter

med moderat til svær KOL. I disse studier forbedrede 6 ugers behandling med

tiotropiumbromid signifikant udholdenhedstiden begrænset af symptomer målt ved

cykelergometri på 75 % af maksimal arbejdskapacitet. Forbedringen var på hhv. 19,7 %

(studie A) og 28,3 % (studie B) sammenlignet med placebo.

Helbredsrelateret livskvalitet

Tiotropiumbromid forbedrede den helbredsrelaterede livskvalitet, bedømt ved total score i

St. George’s Respiratory Questionaire (SGRQ) i et randomiseret, dobbeltblindt

placebokontrolleret studie over 9 måneder med 492 patienter. Andelen af patienter, der

dk_hum_54991_spc.doc

Side 10 af 16

opnåede en betydelig forbedring i SGRQ total score (dvs. mere end 4 enheder), var 10,9 %

højere hos patienter behandlet med tiotropium sammenlignet med placebo (59,1 % i

tiotropiumbromidgruppen mod 48,2 % i placebogruppen (p=0,029)). Den gennemsnitlige

forskel mellem grupperne var 4,19 enheder (p=0,001; konfidensinterval: 1,69-6,68).

Forbedringen i SGRQ subdomæne scoren var 8,19 enheder for ”symptomer”, 3,91 enheder

for ”aktivitet” og 3,61 enheder for ”indvirkning på daglige aktiviteter (impact)” - alle

statistisk signifikante forbedringer.

KOL-eksacerbationer

I et randomiseret dobbelt-blindt, placebokontrolleret studie med 1.829 patienter med

moderat til meget svær KOL reducerede tiotropiumbromid statistisk signifikant den andel

af patienter, der fik KOL-eksacerbationer (32,2 % til 27,8 %) og statistisk signifikant

antallet af eksacerbationer med 19 % (1,05 til 0,85 hændelser pr. patient-år). Derudover

blev 7,0 % af patienterne i tiotropiumbromidgruppen og 9,5 % af patienterne i

placebogruppen indlagt på grund af en KOL-eksacerbation (p=0,056). Antallet af

indlæggelser på grund af KOL blev reduceret med 30 % (0,25 til 0,18 hændelser pr.

patient-år).

Et 1-årigt randomiseret, dobbelt-blind, dobbelt-dummy, parallel-gruppe-studie med 7.376

KOL-patienter og forekomst af eksacerbationer i det foregående år sammenlignede

virkningen på forekomst af moderate og svære eksacerbationer af behandling med 18

mikrogram tiotropium én gang dagligt i forhold til behandling med 50 mikrogram

salmeterol HFA inhalationsspray 2 gange dagligt.

Tabel 1: Sammendrag af eksacerbationsendepunkter

Endepunkter

Tiotropium

18 mikrogram

inhalationspulver

4

N = 3.707

Salmeterol

50 mikrogram

(HFA pMDI)

N = 3.669

Ratio

(95 % CI)

p-værdi

Tid [dage] til første

eksacerbation

0,83

(0,77 – 0,90)

<0,001

Tid til første alvorlige

eksacerbation

0,72

(0,61 – 0,85)

<0,001

Patienter med ≥1

eksacerbation, n (%)

1.277 (34,4)

1.414 (38,5)

0,90

(0,85 – 0,95)

<0,001

Patienter med ≥1

alvorlige (hospitaliseret)

eksacerbation, n (%)

262 (7,1)

336 (9,2)

0,77

(0,66 – 0,89)

<0,001

Tiden [dage] refererer til 1. kvartil af patienter. Tiden til eventanalyse blev foretaget ved hjælp af Cox’

proportionelrisikoregressionsmodel med (poolede) behandlingscentre og behandling som kovariate; ratio refererer til

hazard ratio.

Tiden til eventanalyse blev foretaget ved hjælp af Cox’ proportionel risiko regressions model med (poolede)

behandlingscentre og behandling som kovariat; ratio refererer til hazard ratio. Tiden [dage] til 1. kvartil af patienter

kan ikke beregnes, da andelen af patienter med alvorlige eksacerbationer er for lille.

Antallet af patienter, som oplevede et event, blev analyseret ved anvendelse Cochran-Mantel-Haenszel-test

stratificeret ved hjælp af poolede behandlingscentre; ratio henviser til ratio mellem fordele og ulemper.

Tiotropium 18 mikrogram inhalationspulver afgiver 10 mikrogram tiotropium.

Sammenlignet med salmeterol øgede tiotropiumbromid tiden til den første eksacerbation

(187 dage vs. 145 dage), med 17 % reduktion af risiko (hazard ratio, 0,83; 95 %

konfidensinterval [CI], fra 0,77 til 0,90; P<0,001). Tiotropiumbromid øgede også tiden til

den første alvorlige(hospitalisering) eksacerbation (hazard ratio, 0,72; 95 % CI, 0,61 til

0,85, P<0,001).

dk_hum_54991_spc.doc

Side 11 af 16

Kliniske langtidsstudier (over 1 år, op til 4 år)

I et 4-årigt randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret klinisk studie med 5.993

randomiserede patienter (3.006 i placebogruppen og 2.987 i tiotropiumbromidgruppen)

forblev forbedringen af FEV

i tiotropiumbromidgruppen konstant i alle 4 år. Flere

patienter i tiotropiumbromidgruppen i forhold til placebogruppen (63,8 % vs. 55,4 %,

p<0,001) gennemførte ≥ 45 måneders behandling. Det årlige fald i FEV

sammenligneligt i de to behandlingsgrupper. I behandlingsperioden sås en reduktion på

16 % i risikoen for død. Incidensen for død var 4,79 pr. 100 patient-år i placebogruppen

mod 4,10 pr 100 patient-år i tiotropiumgruppen (hazard ratio ((tiotropium/placebo) = 0,84;

95 % CI = 0,73 til 0,97). Behandling med tiotropium reducerede risikoen for

respirationssvigt (registreret som rapporterede bivirkninger) med 19 % (2,09 vs. 1,68

tilfælde per 100 patient-år, relativ risiko (tiotropium/placebo) = 0,81 95 % CI = 0,65 til

0,999).

Aktivt-kontrolleret studie med tiotropium

Der er udført et stort, randomiseret, dobbeltblindet og aktivt-kontrolleret langtidsstudie

med en observationsperiode på op til 3 år for at sammenligne virkningen og sikkerheden af

tiotropiumbromid inhalationspulver og tiotropiumbromid inhalationsvæske (5.694

patienter fik tiotropiumbromid inhalationspulver og 5.711 patienter fik tiotropiumbromid

inhalationsvæske). De primære endepunkter var tid til første KOL-eksacerbation og tid til

mortalitet af alle årsager, og i et delstudie (906 patienter) dal FEV1 (før dosis).

Tid til første KOL-eksacerbation var numerisk af samme størrelsesorden i studiet med

tiotropiumbromid inhalationspulver og tiotropiumbromid inhalationsvæske (hazard ratio

(tiotropiumbromid inhalationspulver/tiotropiumbromid inhalationsvæske) 1,02 med et 95

% CI = 0,97 til 1,08). Det mediane antal dage til den første KOL-eksacerbation var 719

dage for tiotropiumbromid inhalationspulver og 756 dage for tiotropiumbromid

inhalationsvæske.

Den bronkodilaterende virkning af tiotropiumbromid inhalationspulver blev opretholdt

over 120 uger og var af samme størrelsesorden som for tiotropiumbromid inhalations-

væske. Den gennemsnitlige forskel i dal FEV1 for tiotropiumbromid inhalationspulver

versus tiotropiumbromid inhalationsvæske var 0,010 liter (95 % CI = -0,018 til 0,038 liter).

I postmarketingstudiet, der sammenlignede tiotropiumbromid inhalationsvæske og

tiotropiumbromid inhalationspulver, var mortalitet af alle årsager (herunder opfølgning på

vitalstatus) af samme størrelsesorden i studiet med tiotropiumbromid inhalationspulver og

tiotropiumbromid inhalationsvæske (hazard ratio (tiotropiumbromid inhalationspulver /

tiotropiumbromid inhalationsvæske) 1,04 med et 95 % CI = 0,91 til 1,19).

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge

resultaterne af studier med tiotropiumbromid givet til børn og teenagere ved KOL og

cystisk fibrose (se pkt. 4.2 for information om anvendelse til pædiatrisk population).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Tiotropiumbromid er en ikke-chiral kvaternær ammoniumforbindelse, som har en lav

opløselighed i vand. Tiotropiumbromid administreres ved pulverinhalation. Ved inhalation

ses generelt, at det meste af den afgivne dosis kommer ned i mave-tarm-kanalen, og at en

dk_hum_54991_spc.doc

Side 12 af 16

mindre mængde når lungerne, som er målorganet. Mange af de nedenfor anførte

farmakokinetiske data blev opnået ved indgift af højere doser end anbefalet til behandling.

Absorption

Den absolutte biotilgængelighed på 19,5 % efter pulverinhalation hos unge, raske frivillige

forsøgspersoner antyder, at den del, der når lungerne, har en høj biotilgængelighed. Orale

opløsninger af tiotropium har en absolut biotilgængelighed på 2-3 %.

Maksimale tiotropium-plasmakoncentrationer blev set 5-7 minutter efter inhalationen.

Ved steady state var peak-plasmaniveauet for tiotropium hos KOL-patienter 12,9 pg/ml, og

det faldt hurtigt i et multi-compartment forløb. Steady state trough-plasmakoncentrationer

var 1,71 pg/ml. Den systemiske eksponering efter inhalation af tiotropiumbromid

inhalationspulver var af samme størrelsesorden som for tiotropium inhalationsvæske.

Fordeling

Tiotropium har en plasmaproteinbinding på 72 % og distributionsvolumen er 32 l/kg.

Koncentrationen i lungerne kendes ikke, men administrationsmåden tyder på væsentligt

højere koncentrationer i lungerne. Studier af rotter har vist, at tiotropiumbromid ikke

passerer blod/hjerne-barrieren i nogen relevant grad.

Biotransformation

Graden af biotransformation er lille. Dette er vist ved, at 74 % af en intravenøst

administreret dosis til unge, raske, frivillige forsøgspersoner udskilles uomdannet med

urinen. Esteren tiotropiumbromid spaltes ikke-enzymatisk til alkohol (N-metylskopin) og

syre (dithienylglykolsyre), som ikke er aktive på muscarinerge receptorer. In vitro-

eksperimenter med humane levermikrosomer og humane hepatocytter tyder på, at noget af

lægemidlet (<20 % af dosis efter intravenøs indgift) metaboliseres via cytokrom P450-

(CYP)-afhængig oxidering og efterfølgende glutation-konjugation til en række fase II-

metabolitter.

In vitro-studier med levermikrosomer viser, at den enzymatiske nedbrydning kan hæmmes

af CYP 2D6- (og 3A4)-inhibitorer, quinidin, ketoconazol og gestoden. CYP 2D6 og 3A4 er

således involveret i den metaboliske nedbrydning, og derved ansvarlig for udskillelsen af

en mindre del af dosis. Tiotropiumbromid, endda i doser over terapeutiske koncentrationer,

hæmmer ikke CYP 1A1, 1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 eller 3A i humane

levermikrosomer.

Elimination

Hos KOL-patienter varierer den effektive halveringstid for tiotropium fra 27 til 45 timer.

Total clearance er 880 ml/min efter en intravenøs dosis givet til unge, raske frivillige.

Intravenøst administreret tiotropium udskilles hovedsageligt uændret i urinen (74 %). Efter

inhalation af pulver indtil steady state er urinudskillelsen hos KOL-patienter 7 % (1,3 µg)

af det uomdannede lægemiddel i løbet af 24 timer, og resten, hovedsageligt ikke-absorberet

lægemiddel, udskilles med fæces. Den renale clearance af tiotropium overstiger

kreatininclearance, hvilket tyder på sekretion via nyrerne. Hos KOL-patienter, efter

langvarig administration af 1 daglig inhalation, blev farmakokinetisk steady state opnået på

dag 7 uden senere akkumulation.

Linearitet/non-linearitet

Tiotropium har lineær farmakokinetik i det terapeutiske interval uafhængigt af

formuleringen.

dk_hum_54991_spc.doc

Side 13 af 16

Særlige patientpopulationer

Ældre patienter

Som for alle lægemidler, der hovedsageligt udskilles renalt, sker der ved stigende alder et

fald i den renale clearance af tiotropium (365 ml/min hos KOL-patienter < 65 år til 271 ml/

min hos KOL-patienter ≥ 65 år). Dette medførte ikke en tilsvarende forøgelse af værdierne

for AUC

0-6,steady state (ss)

eller C

max,ss

Patienter med nedsat nyrefunktion

Hos KOL-patienter, efter administration af tiotropium én gang dagligt som inhalation indtil

steady state, så man, at let nedsat nyrefunktion (CL

50-80 ml/min) medførte lidt højere

værdier for AUC

0-6,ss

(mellem 1,8 og 30 % højere), og tilsvarende for C

max,ss

, sammenlignet

med patienter med normal nyrefunktion (CL

>80 ml/min).

Hos KOL-patienter med moderat til svært nedsat nyrefunktion (CL

< 50 ml/min)

medførte intravenøs administration af tiotropium en fordobling af den totale eksponering

(82 % højere AUC

0-4t

og 52 % højere C

) sammenlignet med KOL-patienter med normal

nyrefunktion, hvilket blev bekræftet ved måling af plasmakoncentrationer efter inhalation

af pulver.

Patienter med nedsat leverfunktion

Leverinsufficiens forventes ikke at have nogen relevant indflydelse på farmakokinetikken

af tiotropium. Tiotropium udskilles hovedsageligt renalt (74 % for unge, raske

forsøgspersoner) og via simpel, ikke-enzymatisk esterspaltning til farmakologisk inaktive

produkter.

Japanske KOL-patienter

I sammenligning på tværs af studier var de gennemsnitlige peak- plasmakoncentrationer af

tiotropium 10 minutter efter dosering ved steady state 20 % til 70 % højere hos japanske

KOL-patienter end hos kaukasiske KOL-patienter efter inhalation af tiotropium, men der

var ingen tegn på en højere mortalitet eller kardial risiko hos japanske patienter

sammenlignet med kaukasiske patienter. Der foreligger utilstrækkelige farmakokinetiske

data vedrørende andre etniciteter eller racer.

Pædiatriske patienter

Se pkt. 4.2.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

Der er ingen direkte sammenhæng mellem farmakokinetik og farmakodynamik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Tiotropiumbromids antikolinerge egenskaber kan forklare mange af de virkninger, som er

set i konventionelle undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser

og reproduktionstoksicitet. Hos dyr har man typisk set nedsat fødeindtagelse, hæmmet

vægtøgning, tør mund og næse, reduceret tåreflåd og spytproduktion, mydriasis og forøget

hjertefrekvens. Andre relevante virkninger set ved studier med gentagne doser var: Mild

irritation i luftvejene hos rotter og mus, som viste sig som rhinitis og epitelændringer i

nasalkaviteten og larynx, samt prostatitis tillige med proteinholdige aflejringer og sten i

blæren hos rotter.

dk_hum_54991_spc.doc

Side 14 af 16

Skadelige virkninger på graviditet, fosterudvikling, fødsel og postnatal udvikling kunne

kun påvises ved doser, der var toksiske for moderen. Tiotropiumbromid var ikke teratogent

hos rotter eller kaniner. I et alment reproduktions- og fertilitetsstudier med rotter var der

ingen tegn på fertilitetsbivirkninger eller nedsat parringsevne, hverken hos forældre eller

afkom ved hvilken som helst dosis.

De respiratoriske (irritation) og urogenitale (prostatitis) ændringer og reproduktions-

toksicitet sås ved lokale eller systemiske eksponeringer med mere end 5 gange den

terapeutiske eksponering. Studier med genotoksicitet og karcinogenicitet viser ingen særlig

risiko for mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat (som indeholder mælkeprotein).

Kapslen består af hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), også kendt som hypromellose.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

24 måneder.

Efter første åbning: 30 dage (for beholder med 15 kapsler) eller 60 dage (for beholder med

30 kapsler).

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Hold beholderen tæt tillukket. Opbevar lægemidlet i original emballage for at beskytte

mod fugt.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

High density polyethylen-beholder (HDPE) lukket med polypropylen-skruelåg (PP) med

polyethylen-sikkerhedsring (PE) og low density polyethylen-tørremiddel (LDPE)

indeholdende silicagel.

Hver beholder indeholder 15 eller 30 kapsler, der leveres i en æske sammen med en

Zonda-inhalator.

Zonda-inhalatoren er en enkeltdosisinhalator med en grøn bund, et grønt låg og en hvid

knap og er fremstillet af acrylonitril-butadien-styren-plast (ABS) og rustfrit stål.

Enkeltpakninger med enten 15 eller 30 kapsler og 1 Zonda-inhalator.

Multipakninger med enten 60 kapsler (2 pakninger med 30 kapsler) og 2 Zonda-inhalatorer

eller 90 kapslers (3 pakninger med 30 kapsler) og 3 Zonda-inhalatorer.

Sampakning: 1 pakning med 30 kapsler (beholder) bundtet sammen med 1 Zonda-inhalator

i en separat pakning.

Ikke alle pakningsstørrelser bliver nødvendigvis markedsført.

dk_hum_54991_spc.doc

Side 15 af 16

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83a

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

54991

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

22. juni 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

5. marts 2019

dk_hum_54991_spc.doc

Side 16 af 16

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information