Bicalustad 150 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-12-2017

Aktiv bestanddel:
BICALUTAMID
Tilgængelig fra:
STADA Arzneimittel AG
ATC-kode:
L02BB03
INN (International Name):
BICALUTAMIDE
Dosering:
150 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
43041
Autorisation dato:
2008-08-12

Læs hele dokumentet

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Bicalustad 150 mg filmovertrukne tabletter

Bicalutamid

Læs

denne

indlægsseddel

grundigt,

inden

du

begynder

at tage

medicinen,

da

den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Bicalustad til

dig personligt. Lad derfor være

med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www. indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Bicalustad

Sådan skal du tage Bicalustad

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bicalustad er et lægemiddel der inderholder det aktive stof bicalutamid. Bicalutamid tilhører

en gruppe af lægemidler kaldet anti-androgener. Anti-androgener modvirker virkningen af det

mandlige kønshormon (androgener).

Bicalustad anvendes til voksne mænd til behandling af kræft i blærehalskirtlen (prostata), der

ikke har spredt sig og hvor sterilisering eller anden behandling ikke er mulig eller

uacceptabel.

Det kan anvendes i kombination med strålebehandling eller ved operation af prostata i den

tidlige behandling af sygdommen.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bicalustad

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

indlægsseddel. Følg altid lægens anvisninger og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Bicalustad 150 mg:

hvis du er allergisk over for bicalutamid eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (anført i pkt. 6)

hvis du allerede får

terfenadin

eller

astemizol

, som anvendes til at behandle allergi, eller

cisaprid

som anvendes mod halsbrand og sure opstød (reflukssygdom)

hvis du er kvinde

hvis tabletterne skal gives til et barn

Tag ikke Bicalustad hvis hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du ikke er sikker, så

tal med din læge eller spørg på apoteket, før du tager Bicalustad.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig med at tage Bicalustad 150 mg

hvis

hjerte

eller

blodkarslidelser

herunder

problemer

hjerterytmen

(arytmi) eller bliver behandlet med medicin for denne tilstand.

Risikoen for problemer med hjerterytmen kan øges ved brug af Bicalustad.

hvis du har en

leversygdom

. Lægen kan vælge at foretage blodprøvekontrol for at tjekke,

at din lever fungerer godt, mens du tager denne medicin.

hvis du kommer på hospitalet, så fortæl personalet, at du tager Bicalustad.

Børn

Bicalustad må ikke gives til børn.

Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er usikker på.

Brug af anden medicin sammen med Bicalustad

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Dette skyldes, at Bicalustad

kan påvirke den måde anden medicin virker. Visse andre lægemidler kan også påvirke måden

Bicalustad fungerer.

Ciclosporin

(bruges til at undertrykke immunsystemet for at forebygge og behandle

udstødning af et transplanteret organ eller knoglemarv). Det skyldes, at bicalutamid kan

øge koncentrationen af stoffet kreatinin i blodet, og lægen vil måske forslå, at du skal

have regelmæssig blodprøvekontrol.

Midazolam

(medicin til at dæmpe angst før en operation eller andre indgreb eller til

bedøvelse

før

under

operation).

Fortæl

læge

eller

tandlæge,

du tager

bicalutamid, hvis du skal opereres eller bliver meget ængstelig, når du er på hospitalet.

Terfenadin

eller

astemizol

, der bruges til behandling af allergi

Cisaprid

, der bruges mod halsbrand og sure opstød (reflukssygdom) (se afsnit 2: Tag ikke

Bicalustad 150 mg).

En type medicin der kaldet

calciumantagonister

, f.eks.

diltiazem

eller

verapamil

De anvendes til behandling af hjerteproblemer, angina pectoris og for højt blodtryk.

Blodfortyndende medicin, f.eks.

warfarin

Cimetidin

mod sure opstød eller mavesår.

Ketoconazol

mod svampeinfektion

Bicalutamid 150 mg kan forstyrre nogle lægemidler til behandling af problemer med

hjerterytmen (f.eks quinidin, procainamid, amiodaron og sotalol) eller kan øge risikoen for

problemer med hjerterytmen, når de anvendes med nogle andre lægemidler (f.eks metadon

(bruges til smertelindring og som en del af afgiftning ved stofmisbrug), moxifloxacin (et

antibiotikum), antipsykotika, der anvendes til alvorlige psykiske sygdomme).

Brug af Bicalustad sammen med mad og drikke

Tabletterne skal synkes hele sammen med et glas vand, med eller uden mad.

Graviditet og amning

Dette lægemiddel må ikke tages af kvinder.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Medicinen burde ikke påvirke din evne til at køre eller bruge maskiner, men nogle personer

kan dog blive søvnige, når de tager denne medicin. Tal med lægen eller apoteket, før du

færdes

trafikken

eller

arbejder

maskiner,

hvis

synes,

bliver

søvnig

medicinen.

Bicalustad indeholder lactose.

Dette produkt indeholder laktose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Bicalustad

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis er

1 tablet daglig. Tabletterne synkes hele med et glas vand. Du skal

helst tage medicinen på samme tidspunkt hver dag.

Hvis du har taget for mange Bicalustad

Kontakt, lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Bicalustad 150 mg, end

der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag resten af

tabletterne eller pakningen med, så lægen kan se, hvad du har taget. Lægen kan vælge at

indkalde dig til kontrol, indtil virkningerne af bicalutamid har fortaget sig.

Hvis du har glemt at tage Bicalustad:

Tal med lægen eller apoteket, hvis du tror, at du kan have glemt en dosis bicalutamid. Du må

ikke

tage

dobbeltdosis

erstatning

for den

glemte

dosis.

Fortsæt

blot

sædvanlige dosis til sædvanlig tid.

Hvis du holder op med at tage Bicalustad

Selv om du har det godt, må du ikke holde op med at tage tabletterne, med mindre lægen

anbefaler det.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Kontakt omgående lægen eller tag på nærmeste skadestue, hvis du får følgende symptomer.

Der er tale om meget alvorlige bivirkninger.

Udslæt, kløe, nældefeber, afskalning, blæredannelse eller skorpedannelse i huden.

Hævelser i ansigt eller på hals, læber, tunge eller svælg, som kan give vejrtræknings-

eller synkebesvær

Vejrtrækningsbesvær med eller uden hoste og feber

Gulfarvning af hud eller øjne

Andre bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Udslæt, ømt brystvæv

Forøget brystvæv hos mænd

Fornemmelse af kraftesløshed

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Hedeture

Reduktion af røde blodlegemer (anæmi), hvilket kan gøre huden bleg og medføre

kraftesløshed eller åndenød

Nedsat appetit

Nedsat lys til sex

Depression

Svimmelhed

Søvnproblemer

Smerter i mave, bryst eller bækken

Forstoppelse, og luftafgang

Sure opstød

Kvalme

Ændringer i leverfunktionen inklusive gulfarvning af huden og det hvide i øjnene

(gulsot)

Hårtab

Forøget hårvækst

Tør hud

Kløe

Tilstedeværelse af blod i urinen (hæmaturi)

Problemer med rejsning

Vægtøgning

Hævelse af hænder. Fødder, arme eller ben (ødem)

Vægtforøgelse

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Allergiske reaktioner. Symptomerne kan være: hududslæt, kløe, nældefeber, afskallet

hud, blister eller skorpedannelse på huden, hævelse af ansigt eller hals, læber, tunge

eller svælg, som kan give problemer med at trække vejret eller synke.

En betændelsestilstand i lungerne kaldet interstitial lungesygdom (der har været

rapporteret om dødsfald). Symptomerne på dette kan være alvorlig åndenød med hoste

eller feber.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter):

Leversvigt (der har været rapporteret om dødsfald), øget lysfølsomhed i huden ved

sollys.

Ikke kendte bivirkninger (hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data):

Ændringer i EKG (QT-forlængelse)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-Mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Tag ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (UDL)

er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bicalustad indeholder:

Aktivt stof: Bicalutamid

1 filmovertrukket tablet indeholder 150 mg bicalutamid.

Øvrige indholdsstoffer:

Kerne: Lactosemonohydrat, crospovidone, povidon K-29/32, magnesiumstearat

natriumlaurilsulfate.

Filmovertræk: Lactosemonohydrat, Titandioxid (E171), hypromellose, macrogol 400.

Bicalustads udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukne tabletter

Bicalustad 150 mg er hvide, runde og bikonvekse filmovertrukne tabletter mærket med BCM

150 på den ene side. Tabletterne er pakket i blisterpakninger med

5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 eller 280 filmovertrukne

tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG

Stadastr. 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane Aps

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Østrig

Bicalutamid Stada 50 mg Filmtabletten

Belgien

Bicalutamide EG

50 mg Tabs FC

Danmark

Bicalustad

Frankrig

BICALUTAMIDE EG 50 mg, comprimé pelliculé

Tyskland

Bicalutamid Stada 50 mg Filmtabletten

Irland

Prostamel 50 mg film-coated tablets

Italien

CALUBEM 50 mg compresse rivestite con film

Luxembourg

Bicalutamide EG

50 mg Tabs FC

Holland

Bicalutamide CF 50 mg, filmomhulde tabletten

Norge

Bicalutamid Stada

Polen

Bicastad

Portugal

Bicalutamida Stada

Rumænien

Bicalutamid STADA 50 mg

Sverige

Bicalustad 50 mg filmdragerade tabletter

Denne indlægsseddel blev senest revideret oktober 2017

Læs hele dokumentet

8. december 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Bicalustad, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

25567

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bicalustad

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg bicalutamid.

Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: 1 tablet indeholder 181,32 mg

lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvid, rund, bikonveks filmovertrukken tablet med BCM 150 præget på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Bicalustad 150 mg er indiceret enten alene eller som adjuverende behandling ved radikal

prostatektomi eller strålebehandling hos patienter med lokalt avanceret prostatacancer og

høj risiko for sygdomsprogression (se pkt. 5.1).

Bicalustad 150 mg er også indiceret til behandling af patienter med lokalt avanceret, ikke-

metastatisk prostatacancer, for hvilken kirurgisk kastrering eller anden medicinsk

intervention ikke anses for passende eller acceptabel.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne mænd, inklusive ældre:

150 mg (1 tablet) til oral indtagelse en gang dagligt.

43041_spc.doc

Side

1 af 9

Pædiatrisk population:

Bicalustad er kontraindiceret til børn og unge.

Nedsat nyrefunktion:

Ingen doseringsjustering er nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion. Der er ingen

erfaring med brug af bicalutamid hos patienter med svær nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance ≤ 30 ml/min) (se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion:

Doseringsjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion. Der kan

forekomme øget akkumulering hos patienter med moderat til svær nedsat leverfunktion (se

pkt. 4.4).

Administration

Tabletterne skal synkes hele sammen med vand.

Behandlingsvarigheden er minimum 2 år eller indtil sygdomsprogression

4.3

Kontraindikationer

Bicalutamid er kontraindiceret hos kvinder og børn (se pkt. 4.6).

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt 6.1.

Bicalutamid må ikke anvendes samtidig med terfenadin, astemizol og cisaprid (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Opstart af behandling skal ske under direkte kontrol af en specialist.

Bicalutamid metaboliseres i omfattende grad i leveren. De foreliggende data tyder på, at

elimineringen kan være langsommere hos patienter med svær nedsat leverfunktion, og

dette kan medføre øget akkumulering af det aktive stof bicalutamid. Bicalutamid skal

derfor anvendes med forsigtighed hos patienter med moderat til svær nedsat leverfunktion.

Leverfunktionen bør kontrolleres regelmæssigt pga. potentielle leverforandringer. De fleste

forandringer forventes at indtræffe i løbet af de første 6 måneders behandling med

bicalutamid.

Der er set sjældne tilfælde af svær leverpåvirkning og leversvigt i forbindelse med brug af

bicalutamid.

Der har været rapporteret fatale tilfælde

(se punkt 4.8).

Behandlingen med bicalutamid bør ophøre hvis forandringerne er alvorlige.

Hos patienter som har en objektiv progression af sygdommen med forhøjet PSA, bør ophør

af behandlingen med bicalutamid overvejes.

Det er påvist, at bicalutamid hæmmer cytokrom P450 (CYP 3A4), og der bør udvises

forsigtighed, hvis bicalutamid gives samtidig med lægemidler, der hovedsageligt

metaboliseres via isoenzym CYP 3A4 (se pkt. 4.3 og 4.5).

Patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp

lactase deficiency) og glucose-/galactosemalabsorption bør ikke tage denne medicin.

43041_spc.doc

Side

2 af 9

Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet.

Hos patienter med QT-forlængelse i anamnesen eller med risikofaktorer for QT-

forlængelse og hos patienter, der samtidigt modtager lægemidler, som kan forlænge QT-

intervallet (se pkt. 4.5), skal læger grundigt vurdere forholdet mellem fordele og ulemper

herunder risikoen for torsades de pointes, før der indledes en behandling med bicalutamid.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In vitro undersøgelser viste, at bicalutamids R-enantiomer er en CYP 3A4-hæmmer med

en mindre inhibitorisk effekt på CYP 2C9, 2C19 og 2D6.

Selvom kliniske studier, hvor antipyrin er anvendt som markør for cytochrom P450 (CYP)

aktivitet, ikke viser tegn på interaktionspotentiale med bicalutamid, blev den

gennemsnitlige AUC for midazolam øget med op til 80% efter samtidig administration

med bicalutamid i 28 dage.

For lægemidler med et snævert terapeutisk indeks kan en sådan stigning have betydning.

Samtidig brug af terfenadin, astemizol og cisaprid er derfor kontraindiceret (se pkt. 4.3).,

der skal derfor udvises forsigtighed ved co-administration af bicalutamid og kemiske

forbindelser som ciclosporin og calciumantagonister. Dosisreduktion kan være påkrævet

for disse lægemidler, specielt ved påvisning af en øget virkning eller bivirkninger. For

ciclosporin anbefales det at monitorere plasmakoncentration og klinisk tilstand tæt efter

indledning eller seponering af bicalutamid.

Der skal udvises forsigtighed ved administration af bicalutamid hos patienter, der tager

lægemidler, som hæmmer oxideringsprocesserne, som f.eks. cimetidin og ketoconazol. Det

kan føre til en øget plasmakoncentration af bicalutamid, hvilket teoretisk set kunne øge

forekomsten af bivirkninger.

In vitro undersøgelser har vist, at bicalutamid kan fortrænge warfarin, et antikoagulans og

coumarinderivat, fra dets proteinbindingssted. Det anbefales derfor at monitorere

protrombin nøje hos patienter som starter i behandling med bicalutamid og som allerede er

i behandling med coumarin antikoagulantia.

Idet androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet, skal samtidig brug af

bicalutamid og lægemidler, der er kendt for at forlænge QT-intervallet eller lægemidler,

der er i stand til at fremkalde torsades de pointes såsom klasse IA (f.eks. quinidin,

disopyramid) eller klasse III (f.eks. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), antiarytmiske

lægemidler, metadon, moxifloxacin, antipsykotika, etc. overvejes nøje (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Bicalutamid er kontraindiceret til kvinder og må ikke gives til gravide kvinder eller

kvinder, der ammer.

I et klinisk studie var den gennemsnitlige koncentration i sæd hos mænd, der fik

bicalutamid 150 mg, 4,9 mikrogram/ml. Mængden af bicalutamid, der potentielt er leveret

til en kvindelig partner under samleje, er lav og svarer til ca. 0,3 mikrogram / kg. Dette er

under det, der kræves for at fremkalde ændringer i afkom af forsøgsdyr.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning

43041_spc.doc

Side

3 af 9

Bicalutamid påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Det bør dog bemærkes, at der lejlighedsvist kan forekomme svimmelhed

eller somnolens. Patienterne skal i så fald udvise forsigtighed.

4.8

Bivirkninger

I dette afsnit er frekvensen af bivirkninger defineret som følgende: Meget almindelige

1/10), almindelige (

1/100 til <1/10), ikke almindelige (

1/1.000 til <1/100), sjældne

1/10.000 til <1/1.000), meget sjældne (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

de tilgængelige data).

Systemorgan-

klasse

Hyppighed af bivirkninger

Meget

almindelige

Almindelige

Ikke

almindelige

Sjældne

Meget

sjældne

Ikke kendt

Blod og

lymfesystemet

Anæmi

Immunsystemet

Allergiske

reaktioner

angioødem

og urticaria

Metabolisme og

ernæring

Nedsat

appetit

Psykiske

forstyrrelser

Nedsat

sexlyst,

Depression

Nervesystemet

Svimmelhed,

Somnolens

Hjerte

forlængelse

(se pkt. 4.4

og 4.5)

Vaskulære

sygdomme

Hedestig-

ninger

Luftveje, thorax

og mediastinum

Interstitiel

lungesygdom

Der har været

rapporteret

om fatale

udfald

Mave-tarm-

kanalen

Abdominal

smerter,

Forstoppelse,

Dyspepsi,

Flatulens

Kvalme

Lever og

galdeveje

Hepatotoksi-

citet, gulsot,

hypertransa-

Minasæmi

Leversvigt

(der har

været

rapporteret

om fatale

udfald)

43041_spc.doc

Side

4 af 9

Systemorgan-

klasse

Hyppighed af bivirkninger

Meget

almindelige

Almindelige

Ikke

almindelige

Sjældne

Meget

sjældne

Ikke kendt

Hud og

subkutane væv

Udslæt

Alopecia,

Hirsutisme

(øget hår-

vækst), tør

, Pruritus

Fotosensitiv

itetsreaktion

Nyrer og

urinveje

Hæmaturi

reproduktive

system og

mammae

Gynækomasti

brystspænd-

Erektil

dysfunktion

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Asteni

Brystsmerter,

Ødem

Undersøgelser

Vægtøgning

Leverforandringer er sædvanligvis ikke alvorlige, og var ofte forbigående eller blev

afhjulpet under den fortsatte behandling eller stoppede efter behandlingsophør.

Hovedparten af patienter i behandling med bicalutamid 150 mg som monoterapi, har

oplevet gynækomasti og/eller brystsmerter. I studier blev disse symptomer betragtet som

alvorlige hos op til 5% af patienterne.

Gynækomasti forsvinder muligvis ikke spontant efter ophør med behandlingen og specielt

ikke efter langvarig behandling.

På grund af den anvendte kode konvention brugt i EPC forsøget, blev bivirkningen ”tør

hud” kodet under COSTART termen ”udslæt”. Derfor kan der ikke udledes en separat

hyppighedsbeskrivelse for bicalutamid 150 mg dosis, men det skønnes at frekvensen er den

samme som for 50 mg

Listet som bivirkning efter gennemgang af data efter markedsføring. Frekvensen er

bestemt ud fra forekomsten af rapporterede bivirkninger med leversvigt hos patienter som

fik behandling i den åben labelt bicllutamid arm i EPC forsøget med 150 mg.

Listet som bivirkning efter gennemgang af data efter markedsføring. Frekvensen er

bestemt ud fra forekomsten af rapporterede bivirkninger med interstitiel lungesygdom i

den randomiserede behandlingperiode i EPC forsøget med 150 mg

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der findes ingen erfaring om overdosering hos mennesker. Der eksisterer intet specifikt

antidot; behandlingen bør være symptomatisk. Dialyse vil sandsynligvis ikke hjælpe, da

43041_spc.doc

Side

5 af 9

bicalutamid i høj grad er proteinbundet og ikke udskilles i urinen. Almindelig

understøttende behandling med hyppig kontrol af vitale funktioner anbefales.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: antiandrogener ATC-kode: L 02 BB 03

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Bicalutamid er et nonsteroidt antiandrogen uden anden endokrin aktivitet. Det bindes til

androgene receptorer uden at aktivere genekspression, hvorved det hæmmer den androgene

stimulering. Det er denne hæmning, der fører til regression af prostatatumorer. Klinisk kan

seponering af behandlingen hos nogle patienter udløse et 'antiandrogent abstinenssyndrom'.

Bicalutamid 150 mg er blevet undersøgt til behandling af patienter med lokaliseret (T1-T2,

N0 eller NX, M0) eller lokalt avanceret (T3-T4, alle grader af N, M0; T1-T2, N+, M0)

ikke-metastaserende prostatacancer i en kombineret analyse af tre placebokontrollerede,

dobbeltblinde forsøg hos 8.113 patienter, hvor bicalutamid blev givet som direkte

hormonterapi eller som supplement til radikal prostatektomi eller strålebehandling

(primært ekstern stråling). Ved en median-opfølgning efter 9,7-år havde 36,6% og 38,1 %

af alle patienter, der fik henholdsvis bicalutamid og placebo, oplevet objektiv

sygdomsprogression.

Der sås en reduktion af risiko for objektiv sygdomsprogression på tværs af de fleste

patientgrupper, men det var dog tydeligst hos de patienter, der havde den største risiko for

sygdomsprogression. Klinikere kan derfor beslutte, at den optimale behandlingsstrategi hos

en patient med lav risiko for sygdomsprogression, og især hvis patienten får adjuverende

behandling med bicalutamid efter radikal prostatektomi, kan være at udskyde

hormonterapien, indtil der opstår tegn på sygdomsprogression.

Der sås ingen forskel samlet ved median-opfølgning efter 9,7, år i overlevelse med 31,4%

mortalitet (risikoforhold = 1,01; 95 % KI 0,94-1,09). Der sås dog visse tendenser i

uddybende analyser af undergrupperne.

Data omkring progressionsfri overlevelse og overordnet overlevelse over tid baseret på

Kaplan Meier estimat for patienter er opsummeret i de følgende tabeller.

Tabel 1: Andel af lokalt avanceret sygdom med sygdomsprogression over tid efter

behandlingsundergruppe

Analysepopulation

Behandlingar

Hændelser (%)

efter 3 år

Hændelser

(%) efter 5 år

Hændelser (%)

efter 7 år

Hændelser

(%) efter 10

Observation

(n=657)

Bicalutamid

150 mg

19,7 %

36,3 %

52,1 %

73,2 %

placebo

39,8 %

59,7 %

70,7 %

79,1 %

43041_spc.doc

Side

6 af 9

Strålebehandling

(n=305)

Bicalutamid

150 mg

13,9 %

33,0 %

42,1 %

62,7 %

placebo

30,7 %

49,4 %

56,8 %

72,2 %

Radikal

prostatektomi

(n=1719)

Bicalutamid

150 mg

7,5 %

14,4 %

19,8 %

29,9 %

placebo

11,7 %

19,4 %

23,2 %

30,9 %

Tabel 2: Samlet overlevelse ved lokalt avanceret sygdom efter

behandlingsundergruppe

Analysepopulation

Behandlingsarm

Hændelser (%)

efter 3 år

Hændelser

(%) efter

5 år

Hændelser (%)

efter 7år

Observation

(n=657)

Bicalutamid 150 mg

14,2 %

29,4 %

42,2 %

placebo

17,0 %

36,4 %

53,7 %

Strålebehandling

(n=305)

Bicalutamid 150 mg

8,2 %

20,9 %

30,0 %

placebo

12,6 %

23,1 %

38,1 %

Radikal

prostatektomi

(n=1719)

Bicalutamid 150 mg

4,6 %

10,0 %

14,6 %

placebo

4,2 %

8,7 %

12,6 %

For patienter med lokaliseret sygdom, der kun fik bicalutamid, sås ingen signifikant forskel

i progressionsfri overlevelse. Der var ingen signifikant forskel i den samlede overlevelse

hos patienter med lokaliseret sygdom, der modtog bicalutamid som adjuvansbehandling

efter radioterapi (HR = 0,98; 95% CI 0,80 til 1,20) eller radikal prostatektomi (HR = 1,03;

95% CI 0,85 til 1,25). Hos patienter med lokal sygdom, som ellers ville være blevet

behandlet ved observation.var der også en mærkbar tendens til en lavere

overlevelsesprocent i forhold til de patienter, der fik placebo (risikoforhold = 1,15, 95 %

CI 1,00-1,32). På denne baggrund kan benefit/risk-profilen for brug af bicalutamid ikke

anses for gunstig for patient med lokaliseret sygdom.

En kombineret analyse af 2 studier med 805 endnu ubehandlede patienter med

metastaserende (M1) på 43 % mortalitet viste bicalutamid 150 mg at være mindre effektiv

end orkidektomii overlevelsestid (risikoforhold = 1,05 [CI 0,81 til 1,36-]),

Bicalurtamid er et racemat med en antiandrogen virkning, der næsten udelukkende skyldes

R-enantiomeren.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Bicalutamid absorberes godt efter oral administration. Der er ingen dokumentation for, at

lægemidlets biotilgængelighed påvirkes i klinisk relevant grad af fødeindtagelse. Ved

daglig administration af bicalutamid akkumuleres (R) -enantiomeren ca. 10 gange i plasma

som følge af dets lange halveringstid.

43041_spc.doc

Side

7 af 9

Koncentrationen af R-enantiomeren påca. 22 mikrogram/ml observeres under daglig

administration af bicalutamid 150 mg. Af det samlede antal enantiomerer i plasma ved

steady state udgør R-enantiomeren 99 %, hvilket har en afgørende betydning for den

terapeutiske effekt.

Distribution

Bicalutamid har stor proteinbinding (racemat 96 %, (R)-enantiomer > 99 %) og

metaboliseres i udstrakt grad (ved oxidation og omdannelse til glucuronid).

Biotransformation

Dets metabolitter elimineres via nyrer og i galden i omtrent samme forhold.

In vitro-studier har vist, at R-bicalutamid er en hæmmer af CYP 3A4, med mindre

inhiberende virkninger på CYP 2C9, 2C19 og 2D6 aktivitet.

Elimination

S-enantiomeren udskilles hurtigt sammenlignet med R-enantiomeren, hvis plasma-

halveringstid er ca. en uge.

Special populationer

R-enantiomerens farmakokinetik er uafhængig af alder, nedsat nyrefunktion eller mild til

moderat nedsættelse af leverfunktionen. Det er påvist, at R-enantiomeren udskilles

langsommere fra plasma hos patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Bicalutamid er en potent antiandrogen og en mixed function" oxidase inducer hos dyr.. Der

er en forbindelse mellem forandringer i målorganet, herunder tumorinduktion (Leydig-

celler, thyroidea, lever) hos dyr.. Der er ikke observeret enzyminduktion hos mennesker,

og ingen af disse fund anses for at have relevans for behandling af patienter med

prostatacancer. Atrofi i tubuli seminiferi er en forventet bivirkning af klassen af

antiandrogener og observeredes hos alle de undersøgte arter. Der sås fuldstændig

helbredelse af testikulær atrofi i løbet af 24 uger efter 12 måneders undersøgelse af

gentagen dosistoksicitet hos rotter, selvom funktionel revertering kunne ses i

reproduktionsundersøgelser 7 uger efter afslutning på 11 ugers administration. Hos

mennesker må der forventes en periode med nedsat fertilitet eller infertilitet

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

Povidon K-29/32

Crospovidon

Natriumlaurylsulfat

Magnesiumstearat

Overtræk:

Lactosemonohydrat

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Macrogol 4.000

43041_spc.doc

Side

8 af 9

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PE/PVDC/Al-blister, æske.

Pakningen indeholder 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 eller

280 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Repræsentant

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

43041

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

27. marts 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

8. december 2017

43041_spc.doc

Side

9 af 9

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information