Bendamustine "Fresenius Kabi" 2,5 mg/ml pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-03-2019

Aktiv bestanddel:
Bendamustinhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Fresenius Kabi AB
ATC-kode:
L01AA09
INN (International Name):
Bendamustine hydrochloride
Dosering:
2,5 mg/ml
Lægemiddelform:
pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Autorisationsnummer:
54928
Autorisation dato:
2016-08-01

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bendamustine Fresenius Kabi 2,5 mg/ml pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

bendamustinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får Bendamustine Fresenius Kabi

Sådan skal Bendamustine Fresenius Kabi anvendes

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Bendamustine Fresenius Kabi er et lægemiddel, som anvendes til behandling af visse typer kræftsygdomme

(cytotoksisk lægemiddel).

Bendamustine Fresenius Kabi anvendes alene (monoterapi) eller kombineret med andre lægemidler til

følgende kræftsygdomme:

Kronisk lymfatisk leukæmi, hvor kombinationsbehandling med fludarabin ikke er egnet til dig.

Non-Hodgkin-lymfom, som ikke eller kun kortvarigt har reageret på forudgående behandling med

rituximab.

Multipelt myelom i tilfælde af, at behandling med thalidomid eller bortezomib ikke er egnet til dig.

Lægen kan give dig Bendamustine Fresenius Kabi for noget andet. Spørg lægen.

2.

Det skal du vide, før du får Bendamustine Fresenius Kabi

Brug ikke Bendamustine Fresenius Kabi

hvis du er allergisk over for bendamustinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin

(angivet i afsnit 6).

hvis du ammer. Hvis behandling med bendamustinhydrochlorid er nødvendig under amning, må du

ophøre med at amme (se afsnit Graviditet, amning og frugtbarhed).

hvis du har svært nedsat leverfunktion (skade på leverens funktionelle celler).

hvis du har gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene på grund af problemer med din lever eller dit

blod (gulsot).

hvis du har alvorlige forstyrrelser i knoglemarvsfunktionen (undertrykkelse af knoglemarven) og alvorlige

ændringer i antallet af hvide blodlegemer og blodplader.

hvis du har gennemgået en stor operation mindre end 30 dage før start på behandling.

hvis du har en infektion, især hvis den er ledsaget af en reduktion i antallet af hvide blodlegemer

(leukopeni).

hvis du skal vaccineres mod gul feber.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du får Bendamustine Fresenius Kabi:

hvis din knoglemarv har nedsat evne til at danne blodlegemer. Du bør have kontrolleret dit antal af hvide

blodlegemer og blodplader før start på behandling med Bendamustine Fresenius Kabi, før hvert

efterfølgende behandlingsforløb og i tidsrummet mellem behandlingsforløbene.

hvis du har en infektion. Du bør kontakte lægen, hvis du har tegn på infektion, som f.eks. feber eller

lungesymptomer.

hvis du får hudreaktioner under behandling med Bendamustine Fresenius Kabi. Reaktionerne kan blive

forværret.

hvis du får et smertefuldt rødt eller lilla udslæt, der spredes og danner blærer og/eller andre læsioner

begynder at forekomme på slimhinder (f.eks. på mund og læber), især hvis du før har lidt af

lysfølsomhed, infektioner i åndedrætsorganerne (f.eks. bronkitis) og/eller feber.

hvis du har en hjertesygdom (f.eks. hjerteanfald, smerter i brystet, alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen).

hvis du bemærker smerter i siden, blod i urinen eller nedsat mængde urin. Når din sygdom er meget

alvorlig, kan din krop muligvis ikke udskille alle affaldsstoffer fra de døende kræftceller. Dette kaldes

tumorlysesyndrom og kan medføre nyresvigt og hjerteproblemer som regel inden for 48 timer efter

første dosis af Bendamustine Fresenius Kabi. Din læge er klar over dette og vil muligvis give dig anden

medicin til at forebygge det.

hvis du har alvorlige, allergiske reaktioner eller overfølsomhedsreaktioner. Du bør være opmærksom på

infusionsreaktioner efter din første behandlingsomgang.

Mænd i behandling med Bendamustine Fresenius Kabi frarådes at blive far til et barn under behandlingen og i

op til 6 måneder efter ophør af behandling. Der bør søges rådgivning om sædopbevaring før behandling på

grund af mulighed for permanent sterilitet (se afsnit Graviditet, amning og frugtbarhed).

Børn og unge

Der er ingen erfaringer med bendamustinhydrochlorid til børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Bendamustine Fresenius Kabi

Fortæl din læge, hvis du vil tage eller for nylig har taget anden medicin.

Hvis bendamustinhydrochlorid anvendes i kombination med medicin, som hæmmer dannelsen af blod i

knoglemarven, kan virkningen på knoglemarven blive intensiveret.

Hvis bendamustinhydrochlorid anvendes i kombination med medicin, som ændrer dit immunforsvar, kan denne

virkning blive intensiveret.

Cytostatiske lægemidler kan mindske effektiviteten af levende-virus vaccinationer.

Ydermere kan cytostatiske lægemidler øge risikoen for en infektion efter vaccination med levende vacciner

(f.eks. viral vaccination).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Bendamustinhydrochlorid kan give genetiske skader og har medført misdannelser i dyreforsøg. Du bør ikke få

Bendamustine Fresenius Kabi under graviditet med mindre, at det er klart angivet af din læge. I tilfælde af

behandling bør du søge lægelig rådgivning om risikoen for mulige bivirkninger af din behandling for det ufødte

barn. Genetisk rådgivning anbefales også.

Hvis du bliver gravid under din behandling med Bendamustine Fresenius Kabi, skal du øjeblikkelig informere

din læge og søge genetisk rådgivning.

Graviditetsforholdsregler for mænd og kvinder

Mænd:

Mænd, der er i behandling med Bendamustine Fresenius Kabi, skal undgå at blive far til et barn under

behandlingen med Bendamustine Fresenius Kabi og i op til 6 måneder efter, at behandlingen er stoppet.

Kvinder:

Hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder, skal du anvende effektiv prævention både før og under

behandlingen.

Amning

Du må ikke amme, hvis du får Bendamustine Fresenius Kabi. Hvis det er nødvendigt at behandle med

Bendamustine Fresenius Kabi i ammeperioden, må du afbryde amningen.

Frugtbarhed

Mænd:

Der er en risiko for, at behandling med Bendamustine Fresenius Kabi kan medføre sterilitet hos mænd. Mandlige

patienter, som ønsker at få børn efter endt behandling, bør søge råd om opbevaring af sæd før start på

behandling.

Kvinder:

Kvindelige patienter, som ønsker at få børn efter endt behandling, skal søge rådgivning hos deres læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bendamustinhydrochlorid har stor indflydelse på evnen til at køre og betjene maskiner. Undgå at køre bil,

motorcykel eller betjene maskiner, hvis du oplever bivirkninger som svimmelhed eller manglende

koordineringsevne.

3.

Sådan skal Bendamustine Fresenius Kabi anvendes

Brug altid medicinen nøjagtigt som din læge eller apotekspersonalet har fortalt dig. Check med din læge eller

apotekspersonalet, hvis du er usikker.

Bendamustine Fresenius Kabi indgives i en vene over 30-60 minutter i forskellige doser, enten alene

(monoterapi) eller kombineret med anden medicin.

Behandlingen bør ikke startes, hvis antallet af dine hvide blodlegemer (leukocytter), og/eller blodplader er faldet

til under bestemte niveauer. Din læge vil undersøge disse værdier med regelmæssige mellemrum.

Kronisk lymfatisk leukæmi

Bendamustine Fresenius Kabi 100 mg pr. kvadratmeter legemsoverfladeareal (baseret

på din højde og vægt)

på dag 1 + 2

Gentag forløbet efter 4 uger op til 6 gange

Non-Hodgkin-lymfom

Bendamustine Fresenius Kabi 120 mg pr. kvadratmeter legemsoverfladeareal (baseret

på din højde og vægt)

på dag 1 + 2

Gentag forløbet efter 3 uger mindst 6 gange

Multipelt myelom

Bendamustine Fresenius Kabi 120 – 150 mg pr. kvadratmeter legemsoverfladeareal

(baseret på din højde og vægt)

på dag 1 + 2

Prednison 60 mg pr. kvadratmeter legemsoverfladeareal (baseret på din højde og vægt)

intravenøs injektion eller oralt

på dag 1 - 4

Gentag forløbet efter 4 uger mindst 3 gange

Behandlingen bør stoppes, hvis antallet af hvide blodlegemer (leukocytter), og/eller antallet af blodplader er

faldet til bestemte niveauer. Behandlingen kan fortsættes, når de hvide blodlegemer og blodplader er steget.

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis, afhængigt af i hvor stor grad din leverfunktion er nedsat (med 30% ved

moderat nedsat leverfunktion). Det er ikke nødvendigt at justere dosis ved nedsat nyrefunktion. Lægen vil

afgøre, om det er nødvendigt at justere dosis.

Hvordan Bendamustine Fresenius Kabi indgives

Behandling med Bendamustine Fresenius Kabi skal foretages af en læge med erfaring i behandling af svulster.

Lægen vil give dig den korrekte dosis Bendamustine Fresenius Kabi og tage de nødvendige forholdsregler.

Din behandlende læge vil indgive infusionsvæsken efter blanding som foreskrevet. Opløsningen indgives i en

vene som en korttidsinfusion over 30-60 minutter.

Behandlingsvarighed

Generelt er der ikke fastlagt nogen tidsgrænse for behandling med Bendamustine Fresenius Kabi. Behandlingens

varighed afhænger af sygdommen og reaktion på behandlingen.

Tal med lægen eller sygeplejersken, hvis du er bekymret eller har spørgsmål vedrørende behandlingen med

Bendamustine Fresenius Kabi.

Hvis du har glemt at få Bendamustine Fresenius Kabi

Hvis en dosis af Bendamustine Fresenius Kabi er glemt, vil din læge almindeligvis fastholde den normale

doseringsplan.

Hvis du holder op med at få Benamustine Fresenius Kabi

Den læge, som behandler dig, vil beslutte, hvorvidt behandlingen skal afbrydes, eller du skal skifte over til et

andet præparat.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du har yderligere spørgsmål til brugen af denne medicin.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Vævsforfald (nekroser) er set meget sjældent efter lækage af Bendamustine Fresenius Kabi i væv uden for

blodkarrene (ekstravaskulært). En brændende følelse, der hvor nålen er stukket ind, kan være tegn på lækage

uden for blodkarrene. Konsekvensen kan være smerter og dårligt helende skader på huden.

Dosisbegrænsende bivirkning af Bendamustine Fresenius Kabi er nedsat knoglemarvsfunktion, som

sædvanligvis normaliseres efter endt behandling. Nedsat knoglemarvsfunktion kan medføre et lavt antal

blodlegemer, som igen kan medføre en øget risiko for infektioner, blodmangel eller en forhøjet risiko for

blødning.

Kontakt øjeblikkeligt lægen eller søg lægehjælp, hvis du bemærker en eller flere af følgende bivirkninger

(hyppigheden er ikke kendt):

Alvorligt hududslæt inklusive Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. De kan optræde som

rødlige målskive-lignende pletter eller cirkulære pletter på overkroppen, ofte med blistre i midten,

hudafskalning, sår i munden, svælget, næsen, på kønsdelene og øjnene, og der kan forekomme feber og

influenzalignende symptomer forinden.

Udbredt udslæt, forhøjet kropstemperatur, forstørrede lymfekirtler og påvirkning af andre organer

(medikamentelt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) eller lægemiddelinduceret

overfølsomhedssyndrom).

Andre bivirkninger:

Meget almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Lavt antal hvide blodlegemer (sygdomsbekæmpende celler i dit blod)

Nedsat mængde rødt pigment i blodet (hæmoglobin: et protein i de røde blodlegemer, som bærer ilt

igennem kroppen)

Lavt antal blodplader (farveløse blodlegemer, som hjælper blodet med at størkne)

Infektioner

Kvalme

Opkastning

Slimhindebetændelse

Øget mængde kreatinin i blodet (et kemisk affaldsprodukt, som er produceret af dine muskler)

Øget mængde urinstof i blodet (et kemisk affaldsprodukt)

Feber

Træthed

Hovedpine

Almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Blødning

Stofskifteforstyrrelser på grund af affaldsstoffer i blodbanen fra døende kræftceller

Nedsat antal røde blodlegemer, som gør huden bleg og forårsager svaghed eller åndenød (blodmangel)

Lavt antal neutrofilocytter (en almindelig type af hvide blodlegemer, som er vigtige til at bekæmpe

infektioner)

Overfølsomhedsreaktioner som allergisk betændelse i huden (dermatitis), nældefeber

En stigning i leverenzymerne ASAT/ALAT (som kan tyde på betændelse eller beskadigede celler i

leveren)

En stigning i enzymet basisk fosfatase (et enzym, der dannes primært i leveren og knogler)

En stigning i galdepigment (et stof, der dannes ved normal nedbrydning af de røde blodlegemer)

Lavt indhold af kalium i blodet (et næringsstof, som er nødvendig for nervefunktionen og

muskelcellerne herunder dem, som er i dit hjerte)

Forstyrrelser i hjertefunktionen (dysfunktion) såsom hjertebanken (palpitationer) eller brystsmerter

(angina pectoris)

Forstyrrelser i hjerterytmen (arytmi)

Lavt eller højt blodtryk (hypotension eller hypertension)

Forstyrrelser i lungefunktionen

Diarré

Forstoppelse

Øm mund (stomatitis)

Tab af appetit

Hårtab

Forandringer i huden

Udebleven menustration

Smerter

Søvnløshed

Kulderystelser

Væskemangel

Svimmelhed

Kløende udslæt (urticaria)

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Væskeansamling i hjertesækken (udslip af væske i rummet omkring hjertet)

Ineffektiv produktion af blodlegemer (det svampede materiale inde i dine knogler, hvor blodlegemer

dannes)

Akut leukæmi

Hjerteanfald, brystsmerter (myokardieinfarkt)

Hjertesvigt

Sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Infektion i blodet (sepsis)

Alvorlige allergiske overfølsomhedsreaktioner (anafylaktiske reaktioner)

Reduktion af din knoglemarvsfunktion, som kan få dig til at føle utilpashed eller kan vise sig i dine

blodprøver

Symptomer svarende til anafylaktiske reaktioner (anafylaktoide reaktioner)

Døsighed

Stemmetab (afoni)

Akut kredsløbskollaps (manglende blodcirkulation primært med oprindelse i hjertet grundet manglende

opretholdelse af iltforsyninger og andre næringsstoffer til vævene og fjernelse af giftstoffer)

Rødmen af huden (erytem)

Betændelse i huden (dermatitis)

Kløe

Hududslæt (makuløst eksantem)

Kraftig svedtendens (hyperhidrose)

Meget sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Primær atypisk lungebetændelse (pneumoni)

Nedbrydning af røde blodlegemer

Hurtigt blodtryksfald af og til med hudreaktioner eller udslæt (anafylaktisk shock)

Smagsforstyrrelser

Ændret følesans (paræstesi)

Ubehag og smerter i arme og ben (perifer neuropati)

Alvorlig tilstand, som resulterer i blokade af specifikke receptorer i nervesystemet

Forstyrrelser i nervesystemet

Manglende koordination (ataksi)

Hjernebetændelse (encefalit)

Hurtig hjerterytme (takykardi)

Årebetændelse (flebit)

Øget mængde bindevæv i lungerne (lungefibrose)

Blødende betændelse i spiserøret (blødende øsofagit)

Mave- eller tarmblødning

Sterilitet

Multiorgansvigt

Hyppighed ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndeværende data):

Leversvigt

Nyresvigt

Uregelmæssig eller ofte hurtig hjerterytme (atrieflimren)

Smertefuldt rødt eller lilla udslæt, der spredes og danner blærer og/eller andre læsioner begynder at

forekomme på slimhinder (f.eks. på mund og læber), især hvis du før har lidt af lysfølsomhed,

infektioner i åndedrætsorganerne (f.eks. bronkitis) og/eller feber

Lægemiddelforårsaget udslæt ved kombinationsbehandling med rituximab

Lungebetændelse

Blødning i lungerne

Der er set (myelodysplastisk syndrom, akut myeloid leukæmi (AML), kræft i bronkierne) efter behandling med

bendamustinhydrochlorid. Der er ingen tydelig sammenhæng med bendamustinhydrochlorid.

Hvis nogle af bivirkningerne bliver alvorlige, eller hvis du observerer bivirkninger, som ikke er anført i denne

indlægsseddel, skal du fortælle det til din læge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på hætteglasset og pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Opbevaringstid efter åbning eller tilberedning af opløsningen

Infusionsopløsninger tilberedt som angivet sidst i denne information er holdbare i polyethylenposer ved

stuetemperatur/60% relativ fugtighed i 3,5 timer. I køleskab er de holdbare i 2 dage. Bendamustine Fresenius

Kabi indeholder ingen konserveringsmidler. Opløsninger bør derfor ikke anvendes ud over de angivne tidsrum.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal opløsningen bruges straks. Anvendelse af andre opbevaringstider og -

betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2°C til 8°C, med mindre

rekonstitution/fortynding er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Brug ikke lægemidlet, hvis der er synlige tegn på nedbrydning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bendamustine Fresenius Kabi indeholder:

Aktivt stof: Bendamustinhydrochlorid

1 hætteglas indeholder 25 mg bendamustinhydrochlorid

1 hætteglas indeholder 100 mg bendamustinhydrochlorid

Efter rekonstitution indeholder 1 ml koncentrat 2,5 mg bendamustinhydrochlorid.

Øvrigt indholdsstof: Mannitol

Udseende og pakningsstørrelser

Ravfarvede hætteglas med chlorbutyl gummiprop og forseglet med grøn eller blå aluminiums flip-off kapsel.

Pulveret er et hvidt til off-white frysetørret pulver eller masse.

Bendamustine Fresenius Kabi findes i pakninger med 1, 5, 10 eller 20 hætteglas med 25 mg

bendamustinhydrochlorid og i pakninger med 1 eller 5 hætteglas med 100 mg bendamustinhydrochlorid.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Sverige

Repræsentant for Danmark

Fresenius Kabi

Islands Brygge 57

2300 København S

Fremstiller

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Pfingstweide 53

61169 Friedberg

Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2020.

<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Som for alle tilsvarende cytotoksiske substanser gælder der strenge sikkerhedsregler for plejepersonale og læger

på grund af den mulige genom-skadelige og kræftfremkaldende effekt af præparatet. Undgå inhalation

(indånding) og kontakt med hud og slimhinder ved håndtering af Bendamustine Fresenius Kabi (anvend

handsker, beskyttende tøj og eventuelt ansigtsmaske). Vask omhyggeligt med vand og sæbe, hvis dele af

kroppen bliver kontamineret, skyl øjnene med 9 mg/ml (0,9%) (isotonisk) saltopløsning. Det anbefales så vidt

muligt at arbejde ved specielle sikkerhedsarbejdsborde (laminar flow) med væskeuigennemtrængelig, sugende

engangsfolie. Kontaminerede artikler er cytostatisk affald. Overhold de nationale retningslinjer for bortskaffelse

af cytostatiske materialer. Gravide medarbejdere skal udelukkes fra arbejde med cytostatika.

Hætteglassene er kun til engangsbrug.

Brugsfærdig opløsning skal tilberedes ved at opløse indholdet i et hætteglas af Bendamustine Fresenius Kabi i

udelukkende vand til injektionsvæsker på følgende vis:

1. Tilberedning af koncentrat

Et hætteglas af Bendamustine Fresenius Kabi med 25 mg bendamustinhydrochlorid tilsættes først 10 ml

vand til injektionsvæsker og omrystes.

Et hætteglas af Bendamustine Fresenius Kabi med 100 mg bendamustinhydrochlorid tilsættes først 40

ml vand til injektionsvæsker og omrystes.

2. Tilberedning af infusionsopløsning

Så snart en klar opløsning er opnået (sædvanligvis efter 5-10 minutter), fortyndes den fulde anbefalede dosis af

Bendamustine Fresenius Kabi straks med 9 mg/ml (0,9%) (isotonisk) saltopløsning til et slutvolumen på ca. 500

ml. Bendamustine Fresenius Kabi må ikke fortyndes med andre infusions- eller injektionsvæsker. Bendamustine

Fresenius Kabi må ikke blandes med andre substanser i en infusion.

3. Administration

Opløsningen indgives ved intravenøs infusion over 30-60 minutter.

Hætteglassene er kun til engangsbrug.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Utilsigtet injektion i vævet uden for blodkarrene (ekstravasal injektion) skal straks stoppes. Nålen skal fjernes

efter en kort aspiration. Derefter bør det berørte vævsområde afkøles. Armen skal være løftet. Yderligere

behandling såsom brug af kortikosteroider er ikke til klar nytte (se afsnit 4).

Læs hele dokumentet

15. marts 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Bendamustine "Fresenius Kabi", pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

29492

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bendamustine "Fresenius Kabi"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 hætteglas indeholder 25 mg bendamustinhydrochlorid.

1 hætteglas indeholder 100 mg bendamustinhydrochlorid.

1 ml koncentrat indeholder 2,5 mg bendamustinhydrochlorid, når det er rekonstitueret som

angivet under pkt. 6.6

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Hvidt til off-white frysetørret pulver eller masse.

pH: 2,5 – 3,5.

Osmolalitet: 200 – 320 mOsmol/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Primærbehandling af kronisk lymfatisk leukæmi (Binet stadium B eller C) til patienter, for

hvem fludarabin kombinationsbehandling ikke er hensigtsmæssig.

Indolent non-Hodgkin-lymfom som monoterapi til patienter, hvis sygdom har udviklet sig

under eller inden for 6 måneder efter behandling med rituximab, eller en behandling som

indeholder rituximab.

Primærbehandling af multipelt myelom (Durie-Salmon stadium II med progression eller

stadium III) i kombination med prednison til patienter over 65 år som ikke er egnede til

autolog stamcelletransplantation, og som har klinisk neuropati på diagnosetidspunktet,

hvilket udelukker behandling med thalidomid eller bortezomib.

dk_hum_54928_spc.doc

Side 1 af 13

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Monoterapi til kronisk lymfatisk leukæmi:

100 mg/m² legemsoverflade bendamustinhydrochlorid på dag 1 og 2, hver 4. uge op til 6

gange.

Monoterapi til indolent Non-Hodgkin-lymfom refraktær til rituximab:

120 mg/m² legemsoverflade bendamustinhydrochlorid på dag 1 og 2, hver 3. uge mindst 6

gange.

Multipelt myelom:

120-150 mg/m² legemsoverflade bendamustinhydrochlorid på dag 1 og 2, 60 mg/m²

legemsoverflade prednison intravenøst eller oralt på dag 1-4, hver 4. uge mindst 3 gange.

Nedsat leverfunktion:

Baseret på farmakokinetiske data er det ikke nødvendigt at tilpasse dosis til patienter med

let nedsat leverfunktion (serum-bilirubin < 1,2 mg/dl). Der anbefales dosisreduktion på

30 % hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (serum bilirubin 1,2-3,0 ml/dl).

Der findes ingen data for patienter med svært nedsat leverfunktion (serum-bilirubin > 3,0

mg/dl) (se pkt. 4.3).

Nedsat nyrefunktion:

Baseret på farmakokinetiske data er en dosistilpasning ikke nødvendig for patienter med en

creatinin-clearance på > 10 ml/min. Der er begrænset erfaring med patienter med svært

nedsat nyrefunktion.

Pædiatriske population:

Sikkerheden og effekten af bendamustinhydrochlorid til børn er ikke fastlagt. De

nuværende tilgængelige data er ikke tilstrækkelige til at kunne lave en doseringsanbefaling.

Ældre

Der er ingen tegn på, at dosisjustering er nødvendig til ældre (se pkt. 5.2).

Administration

Til intravenøs infusion over 30-60 minutter (se pkt. 6.6).

Infusionen skal udføres under opsyn af en kvalificeret læge med erfaring i anvendelse af

kemoterapeutiske midler.

Ringe knoglemarvsfunktion er relateret til øget kemoterapi-induceret, hæmatologisk

toksicitet. Behandlingen bør ikke påbegyndes, hvis leukocyttallet og/eller trombocyttallet

er faldet til < 3.000/µl, henholdsvis < 75.000/µl (se pkt. 4.3).

Behandlingen bør standses eller udsættes, hvis leukocyttallet og/eller trombocyttallet er

faldet til henholdsvis < 3.000/µl eller < 75.000/µl. Behandlingen kan fortsættes efter en

stigning af leukocyttallet til > 4.000/µl og trombocyttallet til > 100.000/µl.

Nadir for leukocytter og trombocytter nås efter 14-20 dage med regeneration efter 3-5

uger. Det anbefales at føre nøje kontrol med blodbilledet i den behandlingsfri periode (se

pkt. 4.4).

dk_hum_54928_spc.doc

Side 2 af 13

I tilfælde af ikke-hæmatologisk toksicitet skal dosisreduktioner baseres på værste CTC-

grad i det foregående behandlingsforløb. En 50 % reduktion anbefales ved toksicitet CTC-

grad 3. Det anbefales at afbryde behandlingen i tilfælde af toksicitet CTC-grad 4.

Hvis patienten har behov for dosisjustering, skal den individuelt beregnede, reducerede

dosis gives på dag 1 og 2 i det respektive behandlingsforløb.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1

I ammeperioden

Svært nedsat leverfunktion (serum-bilirubin > 3.0 mg/dl)

Gulsot

Svær knoglemarvssuppression og alvorlige ændringer i blodbilledet (leukocyt- og/eller

trombocyttal faldet til henholdsvis < 3.000/µl eller < 75.000/µl)

Større kirurgiske indgreb mindre end 30 dage inden start på behandlingen

Infektioner, specielt i forbindelse med leukopeni

Vaccination mod gul feber

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Myelosuppression

Patienter, som behandles med bendamustinhydrochlorid, kan opleve myelosuppression.

Ved behandlingsrelateret myelosuppression skal leukocytter, trombocytter, hæmoglobin og

neutrofilocytter kontrolleres mindst 1 gang om ugen. Før start på næste behandlingsforløb

anbefales følgende parametre: Leukocyt- og trombocyttallet henholdsvis > 4.000/µl eller

> 100.000/µl.

Infektioner:

Alvorlige og fatale infektioner er set ved brug af bendamustinhydrochlorid herunder

bakterielle (sepsis, pneumoni) og opportunistiske infektioner som Pneumocystis jirovecii-

pneumoni (PJP), varicella zoster-virus (VZV) og cytomegalovirus (CMV). Behandling

med bendamustinhydrochlorid kan forårsage forlænget lymfocytopeni (<600/µl) og lavt

antal CD4-positive T-celler (T-helper-cell) (<200/µl) i mindst 7-9 måneder efter afslutning

af behandlingen. Lymfocytopeni og udtømning af CD4-positive T-celler er mere udtalt, når

bendamustin kombineres med rituximab. Patienter med lymfopeni og lavt antal CD4-

positive T-celler som følge af behandling med bendamustinhydrochlorid er mere

modtagelige overfor (opportunistiske) infektioner. I tilfælde af lave værdier af CD4-

positive T-celler (<200/µl) bør profylakse af Pneumocystis jirovecii-pneumoni (PJP)

overvejes. Alle patienter bør derfor monitoreres for respiratoriske tegn og symptomer i

løbet af behandlingen. Patienter bør rådes til straks at rapportere nye tegn på infektion

herunder feber eller respiratoriske symptomer. Det bør overvejes at ophøre med behandling

af bendamustinhydrochlorid, hvis der er tegn på (opportunistiske) infektioner.

Reaktivering af hepatitis B:

Reaktivering af hepatitis B hos patienter, der er kroniske bærere af denne virus, er set efter

administration af bendamustinhydrochlorid. I nogle tilfælde er der set akut leversvigt eller

dødsfald. Patienter bør testes for HBV-infektion, før bendamustinhydrochlorid-behandling

påbegyndes. Eksperter i leversygdomme og hepatitis B-behandling bør konsulteres, før

behandlingen af patienter, der er testet positive for hepatitis B, påbegyndes (herunder

dk_hum_54928_spc.doc

Side 3 af 13

patienter med aktiv sygdom), samt hvis en patient testes positiv for HBV-infektion under

behandlingen. Bærere af HBV, der skal behandles med bendamustinhydrochlorid, bør

overvåges nøje for tegn og symptomer på aktiv HBV-infektion under hele behandlingen og

i flere måneder efter afslutningen af behandlingen (se pkt. 4.8).

Hudreaktioner:

Et antal hudreaktioner er blevet rapporteret. Disse inkluderer udslæt, svære

hudreaktionerog bulløs eksantem. Tilfælde af Stevens-Johnson syndrom (SJS), toksisk

epidermal nekrolyse (TEN) og medikamentelt udslæt med eosinofili og systemiske

symptomer (DRESS), hvoraf nogle har haft døden til følge, er rapporteret ved brug af

bendamustinhydrochlorid

.

Patienterne bør vejledes i tegn og symptomer på disse

reaktioner af deres ordinerende læger og bør instrueres i øjeblikkeligt at søge lægehjælp,

hvis de udvikler disse symptomer. Nogle reaktioner forekom, når bendamustin-

hydrochlorid blev givet i kombination med andre anticancer præparater, så den præcise

sammenhæng er uvis. Når der optræder hudreaktioner, kan de progrediere og forværres ved

yderligere behandling. Hvis hudreaktionerne progredierer, bør Bendamustine "Fresenius

Kabi" pauseres eller seponeres. Ved alvorlige hudreaktioner, som mistænkes for at være

relateret til bendamustinhydrochlorid, bør behandlingen seponeres.

Hjertelidelser:

Under behandling med bendamustinhydrochlorid skal koncentrationen af kalium i blodet

nøje kontrolleres, og der skal gives kaliumtilskud ved K

< 3,5 mEq/l, og der skal udføres

EKG.

Fatale tilfælde af myokardieinfarkt og hjertesvigt er blevet rapporteret ved behandling med

bendamustinhydrochlorid. Patienter med samtidig eller tidligere hjertesygdom skal

observeres nøje.

Kvalme, opkastning:

Der kan gives et antiemetikum til symptomatisk behandling af kvalme og opkastning.

Tumorlysis syndrom:

Tumorlysis syndrom (TLS) i forbindelse med bendamustin behandling er blevet

rapporteret i kliniske undersøgelser. Dets indtræden tenderer mod at ske inden for 48 timer

efter første dosis af bendamustin og kan uden indgriben føre til akut nyresvigt og død.

Forebyggende tiltag som f.eks. tilstrækkelig væsketerapi og tæt kontrol af blodbilledet, i

særdeleshed kalium- og urinsyreniveauer og brug af hypourikæmiske midler (allopurinol

og rasburicase) bør overvejes inden behandlingen. Der er set nogle få tilfælde af Stevens-

Johnson Syndrom og toksisk epidermal nekrolyse ved samtidig indgift af bendamustin og

allopurinol.

Anafylakse:

Infusionsreaktioner mod bendamustinhydrochlorid er ofte forekommet i kliniske studier.

Symptomerne er generelt lette og omfatter feber, kulderystelser, kløe og udslæt. I sjældne

tilfælde er set alvorlige, anafylaktiske og anafylaktoide reaktioner. Patienter skal spørges

om symptomer, der kan tyde på infusionsreaktioner efter deres første behandlingsomgang.

Forholdsregler med henblik på at undgå alvorlige reaktioner, inklusive antihistaminer,

antipyretika og kortikosteroider skal overvejes i efterfølgende cykler til patienter, der

tidligere har oplevet infusionsreaktioner.

Patienter, som fik allergiske reaktioner af grad 3 eller værre, blev typisk ikke genbehandlet.

dk_hum_54928_spc.doc

Side 4 af 13

Prævention:

Bendamustinhydrochlorid er teratogent og mutagent.

Kvinder bør ikke blive gravide i behandlingsperioden. Mandlige patienter bør ikke blive

far til et barn under og i op til 6 måneder efter behandling. De bør søge rådgivning om

sædopbevaring før behandling med bendamustinhydrochlorid på grund af risiko for

irreversibel infertilitet.

Ekstravasation:

Ved ekstravasation skal infusionen standses omgående. Kanylen skal fjernes efter kort

aspiration. Derefter skal det påvirkede vævsområde afkøles. Armen skal lejres højt.

Yderligere behandlinger som f.eks. anvendelse af kortikosteroider har ikke vist en klar

fordel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført in-vivo interaktionsstudier.

Ved kombination af bendamustin med myelosuppressive lægemidler, kan

knoglemarvspåvirkningen af bendamustin og/eller de samtidigt administrerede lægemidler

forstærkes. Enhver behandling, som forværrer patientens almentilstand eller som forringer

knoglemarvsfunktionen, kan øge toksiciteten af bendamustin.

Kombination af bendamustin med cyclosporin eller tacrolimus kan medføre for høj

immunsuppression med risiko for lymfoproliferation.

Cytostatika kan reducere dannelsen af antistoffer efter vaccination med levende virus og

øge risikoen for infektion, som kan være livstruende. Denne risiko er øget hos personer,

hvor immunsystemet allerede er undertrykt af deres underliggende sygdom.

Bendamustins metabolisering involverer cytochrom P450 (CYP) 1A2 isoenzym (se pkt.

5.2). Derfor er der potentiale for interaktion med CYP1A2 inhibitorer som fluvoxamin,

ciprofloxacin, acyclovir, cimetidin.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier kun udført for voksne.

4.6

Graviditet og amning

Kvinder i den fødedygtige alder/svangerskabsforebyggelse/

ertilitet:

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende effektive metoder til forebyggelse af

svangerskab både før og under behandling med Bendamustine "Fresenius Kabi".

Mænd i behandling med Bendamustine "Fresenius Kabi" bør ikke blive far til et barn under

og i op til 6 måneder efter ophør af behandling. Der bør søges rådgivning om

sædopbevaring, før behandling på grund af risiko for irreversibel infertilitet ved behandling

med Bendamustine "Fresenius Kabi".

Graviditet

Der er utilstrækkelige data vedrørende anvendelse af bendamustinhydrochlorid til gravide.

I non-kliniske studier var bendamustinhydrochlorid embryo- og fosterletalt, teratogent og

genotoksisk (se pkt. 5.3). Under graviditet bør Bendamustine "Fresenius Kabi" ikke

anvendes med mindre, at det er klart nødvendigt. Moderen bør informeres om risikoen for

fosteret. Hvis behandling med Bendamustine "Fresenius Kabi" er absolut nødvendig under

dk_hum_54928_spc.doc

Side 5 af 13

graviditet, eller hvis der indtræffer graviditet under behandling, bør patienten informeres

om risikoen for det ufødte barn og overvåges tæt. Muligheden for genetisk rådgivning bør

overvejes.

Amning:

Det vides ikke, om bendamustin udskilles i brystmælk og derfor er Bendamustine

"Fresenius Kabi" kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3). Amningen må indstilles under

behandling med Bendamustine "Fresenius Kabi".

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Bendamustinhydrochlorid har stor indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

Ataksi, perifer neuropati og somnolens er blevet rapporteret under behandling med

bendamustinhydrochlorid (se pkt. 4.8). Patienter bør instrueres om, at hvis de oplever disse

symptomer, bør de undgå potentielt farlige opgaver som at køre bil eller bruge maskiner.

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger ved bendamustinhydrochlorid er hæmatologiske

bivirkninger (leukopeni, trombopeni), dermatologisk toksicitet (allergiske reaktioner),

almene symptomer (feber), gastrointestinale symptomer (kvalme, opkastning).

Nedenstående skema viser data med bendamustinhydrochlorid.

Tabel 1: Bivirkninger hos patienter behandlet med bendamustinhydrochlorid.

MedDRA

system-

organklasser

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1.000

til <1/100)

Sjælden

(≥1/10.000

til <1/1.000)

Meget sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres

ud fra

forhåndenv

ærende

data)

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Infektion

NOS*

inklusive

opportunistisk

infektion (inkl.

herpes zoster,

cytomegaloviru

s, hepatitis B)

Pneumo-

cystis

jirovecii-

pneumoni

Sepsis

Primær atypisk

pneumoni

Benigne,

maligne og

uspecificerede

tumorer

(inkl.cyster og

polypper)

Tumorlysis

syndrom

Myelodys-

plastisk

syndrom,

akut

myeloid

leukæmi

Blod og

lymfesystem

Leukopeni

NOS*,

trombocytopeni

, lymfopeni

Blødning,

anæmi,

neutropeni

Pancytopen

Knoglemarvs

-insufficiens

Hæmolyse

Immunsystemet

Overfølsom-

hed NOS*

Anafylaktisk

reaktion,

Anafylaktisk

shock

dk_hum_54928_spc.doc

Side 6 af 13

Anafylaktoid

reaktion

Nervesystemet

Hovedpine

Søvnløshed,

svimmelhed

Somnolens,

afoni

Dysgeusi,

paræstesi,

perifer

sensorisk

neuropati,

antikolinergt

syndrom,

neurologiske

lidelser, ataksi,

encefalit

Hjerte

Kardiel

dysfunktion

såsom

palpita-

tioner,

angina

pectoris,

arytmi

Perikardiee

ffusion.

Myokardiei

nfarkt.

Hjertesvigt

Takykardi

Atrieflimre

Vaskulære

sygdomme

Hypotension,

hypertension

Akut

kredsløbskoll

Flebitis

Luftveje, thorax

og mediastinum

Nedsat

lungefunktio

Lungefibrose

Lungebetæn

delse

Pulmonal

alveolær

blødning

Mave-

tarmkanalen

Kvalme,

opkastning

Diarré,

obstipation,

stomatit

Hæmoragisk

øsofagit,

gastrointestinal

blødning

Hud og

subkutane væv

Alopeci,

hudlidelser

NOS*,

urticaria

Erytem,

dermatitis,

pruritus,

makulo-

papuløst

udslæt,

hyperhidrose

Stevens-

Johnson

syndrom,

toksisk

epidermal

nekrolyse

(TEN),

medikament

elt udslæt

eosinofili

systemiske

symptomer

(DRESS)

Nyrer og

urinveje

Nyresvigt

reproduktive

system og

mammae

Amenoré

Infertilitet

dk_hum_54928_spc.doc

Side 7 af 13

Lever og

galdeveje

Leversvigt

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationss

tedet

Slimhindebetæ

ndelse, træthed,

feber

Smerter,

kulderystelse

dehydrering,

anoreksi

Multiorgansvigt

Undersøgelser

Fald i

hæmoglobin,

stigning i

creatinin,

stigning i

urinstof

Stigning i

ASAT/

ALAT,

stigning i

basisk

fosfatase,

stigning i

bilirubin,

hypokaliæmi

*NOS = ikke specificeret på anden vis

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Der er rapporteret isolerede tilfælde af nekrose efter utilsigtet, ekstravaskulær indgift og

tumor lysis-syndrom og anafylaksi.

Risikoen for akut myelodysplastisk syndrom og akut myeloid leukæmi er øget hos

patienter, der behandles med alkylerende midler (herunder bendamustin). Den sekundære

malignitet kan udvikles flere år efter, at kemoterapien er seponeret.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Efter indgift af en 30 minutters infusion af bendamustin en gang hver tredje uge var den

maksimalt tolererede dosis (MTD) 280 mg/m

. Kardiale hændelser af CTC-grad 2, som var

forenelige med iskæmiske EKG-forandringer, blev anset for dosisbegrænsende.

I en efterfølgende undersøgelse med 30 minutters infusion af bendamustin på dag 1 og 2

hver tredje uge, lå MTD på 180 mg/m

. Den dosisbegrænsende toksicitet var grad 4

trombocytopeni. Kardial toksicitet var ikke dosisbegrænsende i denne undersøgelse.

Modforanstaltninger

Der er ikke nogen specifik antidot. Som effektiv modforanstaltning for at kontrollere

hæmatologiske bivirkninger, kan man foretage knoglemarvstransplantation og transfusion

(trombocytter, erytrocytkoncentrater) eller give hæmatologiske vækstfaktorer.

Bendamustinhydrochlorid og dets metabolitter er dialyserbare i mindre grad.

dk_hum_54928_spc.doc

Side 8 af 13

4.10

Udlevering

BEGR

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 AA 09. Antineoplastisk, alkylerende middel.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Bendamustinhydrochlorid er et alkylerende, antitumor middel med unik virkning. Den

antineoplastiske og celledræbende virkning af bendamustinhydrochlorid er i det væsentlige

baseret på krydsbindinger mellem DNA-enkelt- og dobbeltstrenge gennem alkylering.

Herved forringes DNA matrixfunktion, syntese og reparation.

Bendamustinhydrochlorids antitumorvirkning er blevet påvist i mange in-vitro

undersøgelser med forskellige humane tumorcellelinier (brystcancer, ikke-småcellet og

småcellet lungecancer, ovariekarcinomer og forskellige typer leukæmi) og in-vivo i

forskellige eksperimentelle tumormodeller med tumorer fra mus, rotter og mennesker

(melanomer, brystcancer, sarkomer, lymfomer, leukæmi og småcellet lungecancer).

Bendamustinhydrochlorid viste en aktivitetsprofil i humane tumorcellelinier, som var

forskellig fra andre alkylerende midlers. Den aktive substans har ingen eller kun meget

ringe krydsresistens i humane tumorcellelinier med forskellige resistensmekanismer i det

mindste delvist på grund af forholdsmæssigt vedvarende interaktion med DNA. Derudover

er der i kliniske studier påvist, at der ikke er nogen komplet krydsresistens mellem

bendamustin og antracykliner, alkylerende midler eller rituximab. Antallet af undersøgte

patienter er dog lille.

Kronisk lymfatisk leukæmi

Indikationen til anvendelse for kronisk lymfatisk leukæmi underbygges af et enkelt åbent

studie, hvor bendamustin sammenlignes med chlorambucil.

319 ikke tidligere behandlede, men behandlingskrævende patienter med kronisk lymfatisk

leukæmi Binet stadium B eller C blev inkluderet i den prospektive, randomiserede

multicenterundersøgelse. Primærbehandling med bendamustinhydrochlorid 100 mg/m

intravenøst på dag 1 og 2 (BEN) blev sammenlignet med behandling med chlorambucil 0,8

mg/kg dag på dag 1 og 15 (CLB) for 6 forløb i begge arme. Patienterne fik allopurinol for

at modvirke tumorlysis syndrom.

Patienter med BEN-behandling har en signifikant længere gennemsnitlig progressionsfri

overlevelse end patienter med CLB-behandling (21,5 mod 8,3 måneder, p<0,0001 i den

seneste opfølgning). Total overlevelse var ikke statistisk signifikant forskellig (gennemsnit

blev ikke nået). Gennemsnitlig remissionsvarighed var 19 måneder med BEN- og 6

måneder med CLB-behandling (p<0,0001). Sikkerhedsevalueringen i begge

behandlingsarme viste ingen uventede, uønskede virkninger i art eller frekvens. BEN-

dosen blev reduceret hos 34 % af patienterne. Behandling med BEN blev afbrudt hos 3,9

% af patienterne på grund af allergiske reaktioner.

Indolent non-Hodgkin-lymfom

Indikationen for indolent non-hodgkin-lymfom bygger på to ukontrollerede fase II

undersøgelser.

dk_hum_54928_spc.doc

Side 9 af 13

100 patienter med indolent B-celle non-Hodgkin-lymfom refraktær til rituximab mono-

eller kombinationsbehandling blev i den væsentlige prospektive, åbne

multicenterundersøgelse behandlet med BEN monoterapi. Patienterne havde i gennemsnit

haft 3 tidligere kemoterapiforløb eller biologiske behandlingsforløb. Gennemsnitstallet var

2 for tidligere behandlingsforløb med rituximab. Patienterne viste ingen respons eller

fremskridt indenfor 6 måneder efter rituximab-behandling. Dosis bestod af BEN 120

mg/m² intravenøst på dag 1 og 2 planlagt for mindst 6 forløb. Behandlingens varighed

afhang af respons (6 forløb planlagt). Den totale responsrate var 75 % inklusive 17 %

komplette (CR og CRu) og 58 % partielle respons vurderet af en uafhængig

bedømmelseskommité. Den gennemsnitlige varighed af remissionen var 40 uger. BEN var

generelt veltolereret givet i disse doser og efter dette tidsskema.

Indikationen underbygges yderligere af en anden prospektiv, åben multicenterundersøgelse

med 77 patienter. Patientsammensætningen var mere heterogen med blandt andet indolent

eller transformeret B-celle non-Hodgkin-lymfom refraktær til rituximab mono- eller

kombinationsbehandling. Patienterne havde ingen respons eller fremskridt indenfor 6

måneder efter eller havde en uheldig reaktion på forudgående rituximab behandling.

Patienterne havde i gennemsnit fået 3 tidligere kemoterapi eller biologiske

behandlingsforløb. Gennemsnitstal for forudgående rituximab-behandlingsforløb var 2.

Den totale responsrate var 76 % med et gennemsnit for responsvarighed på 5 måneder (29

[95 % Cl 22,1, 43,1] uger)

Multipelt myelom

131 patienter med fremskreden multipelt myelom (Durie-Salmon stadium II med

progression eller stadium III) blev inkluderet i en prospektiv, randomiseret, åben

multicenterundersøgelse. Primærbehandling med bendamustinhydrochlorid i kombination

med prednison (BP) blev sammenlignet med behandling med melphalan og prednison

(MP). Hverken transplantations-egnethed eller tilstedeværelsen af specifik comorbiditet

spillede nogen rolle for inklusion i undersøgelsen. Dosis bestod af

bendamustinhydrochlorid 150 mg/m² intravenøst på dag 1 og 2 eller melphalan 15 mg/m²

intravenøst på dag 1, begge i kombination med prednison. Behandlingens varighed afhang

af respons og var i gennemsnit 6,8 cykler i BP og 8,7 cykler i MP gruppen.

Patienter i BP-behandling har en længere gennemsnitlig progressionsfri overlevelse end

patienter i MP-behandling (15 [95 % Cl 12-21] versus 12 [95 % Cl 10-14] måneder)

(p=0,0566). Gennemsnitlig tid til manglende virkning af behandling er 14 måneder ved BP

og 9 måneder ved MP. Remissionsvarigheden er 18 måneder med BP- og 12 måneder med

MP-behandling. Forskellen i total overlevelse er ikke signifikant (35 måneder BP versus

33 måneder MP). Tolerabiliteten i begge behandlingsarme var på linie med den kendte

sikkerhedsprofil for de respektive lægemidler med signifikant større dosisreduktion i BP

armen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling

Eliminationshalveringstiden t

1/2ß

efter 30 minutters intravenøs infusion af 120 mg/m²

overflade i 12 forsøgspersoner var 28,2 minutter. Efter 30 minutters intravenøs infusion er

det centrale fordelingsvolumen 19,3 l. Under steady-state betingelser efter intravenøs

bolusinjektion var fordelingsvolumen 15,8 – 20,5 l.

Mere end 95 % af stoffet er bundet til plasmaproteiner (især albumin).

dk_hum_54928_spc.doc

Side 10 af 13

Biotransformation

Bendamustinhydrochlorid udskilles hovedsageligt via hydrolyse til monohydroxy- og

dihydroxy-bendamustin. Dannelsen af N-desmethyl-bendamustin og gamma-hydroxy-

bendamustin via metabolisering i leveren involverer cytochrom P450 (CYP) 1A2

isoenzym. En anden væsentlig metaboliseringsvej for bendamustin involverer konjugation

med glutation.

In-vitro bendamustin hæmmer ikke CYP 1A4, CYP 2C9/10, CYP 2D6, CYP 2E1 og CYP

3A4.

Elimination

Middelværdien for den totale clearance efter 30 minutters intravenøs infusion af 120

mg/m² kropsoverflade i 12 forsøgspersoner var 639,4 ml/minut. Omkring 20 % af den

givne dosis blev genfundet i urinen inden for 24 timer. Mængder udskilt i urin var i

følgende rækkefølge monohydroxy-bendamustin > bendamustin > dihydroxy-bendamustin

> oxideret metabolit > N-desmethyl-bendamustin. Gennem galden udskilles især polære

metabolitter.

Nedsat leverfunktion

For patienter med 30-70 % tumorpåvirkning af leveren og let nedsat leverfunktion (serum

bilirubin < 1,2 mg/dl) var farmakokinetik ikke ændret. Der var ingen signifikante forskelle

fra patienter med normal lever- og nyrefunktion med hensyn til C

, AUC, t

1/2β

fordelingsvolumen og clearance. AUC og totalclearance for bendamustin er omvendt

proportional med serum bilirubin.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med creatinin-clearance > 10 ml/min, inklusive dialyseafhængige patienter,

kunne der ikke observeres signifikante forskelle fra patienter med normal lever- og

nyrefunktion med hensyn til C

, AUC, t

1/2β

, fordelingsvolumen og clearance.

Ældre patienter

Forsøgspersoner på op til 84 år var inkluderet i de farmakokinetiske undersøgelser. Høj

alder påvirker ikke bendamustins farmakokinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Bivirkninger som ikke er set i kliniske undersøgelser, men set i dyr ved

påvirkningsniveauer svarende til kliniske påvirkningsniveauer og med mulig relevans til

klinisk anvendelse var følgende: Histologiske undersøgelser af hunde viste makroskopisk

synlig hyperæmi af slimhinden og blødninger i gastrointestinalkanalen.

Mikroskopiundersøgelser viste udtalte forandringer i det lymfatiske væv som indikerer

immunsuppression og tubulære forandringer af nyrer og testikler samt atrofiske, nekrotiske

forandringer i prostataepitelet.

Dyrestudier har vist, at bendamustin er embryotoksisk og teratogent. Bendamustin

inducerer kromosomaberrationer og er mutagent in-vivo såvel som in-vitro. I

langtidsundersøgelser med hunmus er bendamustin karcinogent.

dk_hum_54928_spc.doc

Side 11 af 13

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt.

6.6.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet: 3 år.

Pulveret skal rekonstitueres umiddelbart efter åbning af hætteglasset.

Det rekonstituerede koncentrat skal straks fortyndes med 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchloridopløsning.

Infusionsopløsning:

Kemisk og fysisk stabilitet efter rekonstitution og fortynding er blevet påvist i 3,5 timer

ved 25°C/60 % RH og 2 dage ved 2-8°C i polyethylenposer.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal opløsningen bruges straks. Anvendelse af andre

opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer

ved 2 til 8°C, med mindre rekonstitution/fortynding er udført under kontrollerede og

validerede aseptiske betingelser.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution og fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Type 1 ravfarvet hætteglas á 20 ml eller 50 ml med chlorbutyl gummiprop og forseglet

med grøn eller blå aluminiums flip-off kapsel.

20 ml hætteglas indeholder 25 mg bendamustinhydrochlorid og leveres i pakninger med 1,

5, 10 og 20 hætteglas.

50 ml hætteglas indeholder 100 mg bendamustinhydrochlorid og leveres i pakninger med 1

og 5 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ved håndteringen af Bendamustine "Fresenius Kabi" skal inhalation, kontakt med hud eller

slimhinder undgås (anvend handsker, beskyttende tøj). Kontaminerede steder på kroppen

skal vaskes omhyggeligt med vand og sæbe, øjne skal skylles med fysiologisk

saltopløsning. Det anbefales så vidt muligt at arbejde ved specielle sikkerhedsarbejdsborde

(laminar flow) med væskeuigennemtrængelig, sugende engangsfolie. Ansatte, som er

gravide, skal udelukkes fra arbejde med cytostatika.

Pulveret til koncentrat til infusionsvæske skal rekonstitueres i vand til injektionsvæsker og

fortyndes med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvæske og derefter indgives ved

intravenøs infusion. Der skal anvendes aseptisk teknik.

dk_hum_54928_spc.doc

Side 12 af 13

1. Rekonstitution

Hvert Bendamustine "Fresenius Kabi" hætteglas med 25 mg bendamustinhydrochlorid

rekonstitueres i 10 ml vand til injektionsvæsker under omrystning.

Hvert Bendamustine "Fresenius Kabi" hætteglas med 100 mg bendamustinhydrochlorid

rekonstitueres i 40 ml vand til injektionsvæsker under omrystning.

Det rekonstituerede koncentrat indeholder 2,5 mg bendamustinhydrochlorid pr. ml og er en

klar, farveløs til bleggul opløsning.

2. Fortynding

Så snart opløsningen er klar (sædvanligvis efter 5-10 minutter), fortyndes den fulde dosis

af Bendamustine "Fresenius Kabi" straks med 9 mg/ml (0,9 %) NaCl-opløsning til et

slutvolumen på ca. 500 ml.

Bendamustine "Fresenius Kabi" skal fortyndes med 9 mg/ml (0,9%) NaCl-opløsning og

ikke med andre opløsninger til injektion.

3. Administration

Opløsningen indgives ved intravenøs infusion over 30-60 minutter.

Hætteglassene er kun til engangsbrug.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Fresenius Kabi AB

Rapsgatan 7

751 74 Uppsala

Sverige

Repræsentant

Fresenius Kabi filial af Fresenius Kabi AB

Islands Brygge 57

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

54928

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

1. august 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

15. marts 2019

dk_hum_54928_spc.doc

Side 13 af 13

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information