Azzalure pulver til injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

26-04-2021

Aktiv bestanddel:
Clostridium botulinum, type A toxin
Tilgængelig fra:
Institut Produits Synthése (Ipsen) AB
ATC-kode:
M03AX01
INN (International Name):
Clostridium botulinum, type A toxin
Lægemiddelform:
pulver til injektionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
42748
Autorisation dato:
2009-03-03

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Azzalure, 125 Speywood-enheder, pulver til injektionsvæske, opløsning

botulinum

-toksin type A)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge Azzalure

Sådan skal De bruge Azzalure

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Azzalure indeholder et stof, der hedder botulinumtoksin A, som får musklerne til at slappe af.

Azzalure virker ved forbindelsesstedet mellem nerverne og musklerne ved, at det forhindrer,

at et kemisk stof, der kaldes acetylkolin, frigives fra nerveenderne. Dette forhindrer

musklerne i at trække sig sammen. Muskelafslapningen er midlertidig og forsvinder gradvis.

Nogle mennesker bliver meget kede af det, når de får rynker i ansigtet. Azzalure kan

anvendes af voksne under 65 år til midlertidig forbedring af moderate til svære lodrette rynker

mellem øjenbrynene, der ses ved panderynken og rynker ved den ydre øjenkrog, smilerynker,

kaldet kragetæer.

Lægen kan give Dem Azzalure for noget andet. Spørg lægen.

2.

Det skal De vide, før De begynder at bruge

Azzalure

De må ikke få en Azzalure-injektion:

hvis De er allergisk over for

Clostridium botulinum

-toksin A eller et af de øvrige

indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

hvis De har en infektion ved det foreslåede injektionssted.

hvis De har myasthenia gravis (en autoimmun neuromuskulær sygdom, der forårsager

varierende muskelsvaghed, specielt i ansigt, nakke, arme og ben), Eaton-Lambert

syndrom (et autoimmunt syndrom, hvor der er en fejlkommunikation mellem nerver

og muskler.

Forårsager svækkelse af hofte- og lårmuskler) eller amyotrofisk lateral

sklerose (en neurodegenerativ sygdom, der forårsager tab af frivillig handling af

muskler gennem hele kroppen).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, inden De får en Azzalure-injektion:

hvis De har en neuromuskulær lidelse

hvis De ofte har svært ved at synke maden (dysfagi)

hvis De mener, at De ofte har problemer med, at mad eller drikke kommer i den "gale

hals" (i luftrøret), hvilket får Dem til at hoste eller være ved at kvæles

hvis De har betændelse ved det foreslåede injektionssted

hvis musklerne ved det foreslåede injektionssted er svage

hvis De lider af en blødersygdom, som får Dem til at bløde længere end normalt, som

for eksempel hæmofili (arvelig blødningslidelse forårsaget af manglende

koagulationsfaktor)

hvis De er blevet opereret i ansigtet, eller hvis der er sandsynlighed for, at De inden

længe skal have foretaget en ansigtsoperation eller en anden operation

hvis De allerede har fået andre botulinumtoksin-injektioner

hvis De ikke oplevede nogen betydelig forbedring af Deres rynker efter Deres sidste

behandling med botulinumtoksin

Disse oplysninger vil hjælpe Deres læge med at træffe en beslutning på informeret grundlag

vedrørende risici og fordele ved Deres behandling.

Særlige advarsler:

Meget sjældent kan virkningen af botulinumtoksin resultere i muskelsvaghed andre steder end

ved injektionsstedet.

Når botulinumtoksiner anvendes hyppigere end med 12 ugers mellemrum eller ved højere

doser til behandling af andre tilstande, er der i sjældne tilfælde observeret dannelse af

antistoffer. Dannelse af neutraliserende antistoffer kan nedsætte virkningen af behandlingen.

Hvis De af en hvilken som helst grund skal tale med en læge, skal De sørge for at fortælle

lægen, at De har fået behandling med Azzalure.

Børn og unge

Azzalure er ikke beregnet til patienter under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Azzalure

Fortæl det altid til lægen, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Azzalure kan have indflydelse på virkningen

af andre lægemidler, som De tager, eller som De har taget for nylig. Dette gælder især:

antibiotika for en infektion (f.eks. aminoglykosider som for eksempel gentamicin

eller amikacin) eller

andre muskelafslappende midler.

Brug af Azzalure sammen med mad og drikke

De kan få Azzalure-injektioner enten før eller efter, at De har spist eller drukket.

Graviditet og amning

De bør ikke få Azzalure under graviditet. Behandling med Azzalure frarådes, hvis De ammer.

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette

lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

De kan få midlertidigt sløret syn eller muskelsvaghed efter behandling med Azzalure. Hvis

De føler Dem påvirket af behandlingen, må De ikke køre bil eller arbejde med værktøj eller

maskiner.

3.

Sådan skal De bruge

Azzalure

Azzalure bør kun gives af en læge med passende kvalifikationer og erfaring i denne

behandling, og lægen skal råde over det nødvendige udstyr.

Deres læge vil klargøre og indgive injektionerne. Der vil blive anvendt ét hætteglas med

Azzalure, som kun bruges til Dem og kun til én behandling.

Den anbefalede dosis er:

Lodrette rynker mellem øjenbrynene: 50 enheder, der indsprøjtes som 10 enheder ved

hvert af de 5 injektionssteder i Deres pande i området over Deres næse og øjenbryn.

Rynker ved øjenkrogen, kragetæer: 60 enheder, der indsprøjtes som 10 enheder på

hvert af de 6 injektionssteder i begge sider i området med kragetæer.

De enheder, der anvendes til forskellige botulinumtoksin-produkter, er forskellige. Azzalure

Speywood-enhederne kan ikke erstattes med enheder fra andre botulinumtoksin-produkter.

Virkningen af behandlingen bør kunne ses indenfor få dage.

Intervallet mellem behandlingerne med Azzalure vil blive bestemt af Deres læge. De bør ikke

få behandling oftere end hver 12. uge.

Hvis De har fået for meget Azzalure

Hvis De har fået mere Azzalure, end De behøver, kan det ske, at muskler, der ikke er blevet

injiceret, begynder at føles svage. Dette vil måske ikke ske lige med det samme. Hvis dette

sker, skal De omgående kontakte Deres læge eller sundhedspersonalet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Søg straks lægehjælp:

hvis De har svært ved at trække vejret, synke eller tale

hvis Deres ansigt hæver, eller hvis huden bliver rød, eller hvis De får et kløende,

ujævnt udslæt. Dette kan betyde, at De har fået en overfølsomhedsreaktion over for

Azzalure

Fortæl det til Deres læge, hvis De bemærker en eller flere af følgende bivirkninger:

Lodrette rynker mellem øjenbrynene

Meget almindelig (påvirker flere end 1 bruger ud af 10)

Rødmen, hævelse, irritation, udslæt, kløe, prikkende eller snurrende fornemmelse,

smerte, ubehag, svie eller blå mærker ved injektionsstedet

Hovedpine

Almindelig (påvirker 1 til 10 brugere ud af 100)

Trætte øjne eller svagt syn, hængende øvre øjenlåg, hævede øjenlåg, rindende øjne,

tørre øjne, muskeltrækninger rundt om øjet

Forbigående lammelse i ansigtet

Ikke almindelig (påvirker 1 til 10 brugere ud af 1.000)

Ændret eller sløret syn, dobbeltsyn

Svimmelhed

Kløe, udslæt

Allergiske reaktioner

Sjælden (påvirker 1 til 10 brugere ud af 10.000)

Kløende og ujævnt udslæt

Forstyrrelse af øjenbevægelsen

Rynker ved den ydre øjenkrog, kragetæer

Almindelig (påvirker 1 til 10 brugere ud af 100)

Hovedpine

Hævede øjenlåg

Blå mærker, kløe og hævelse rundt om øjet

Hængende, øverste øjenlåg

Forbigående lammelse i ansigtet

Ikke almindelig (påvirker 1 til 10 brugere ud af 1.000)

Tørre øjne

Normalt optrådte disse bivirkninger inden for den første uge efter injektionerne, og de varede

ikke længe. Normalt var de milde til moderate.

Meget sjældent er der rapporteret bivirkninger i andre muskler end den hvor injektionen med

botulinumtoksinet blev givet. Disse omfatter udtalt muskelsvaghed og synkebesvær, på grund

af hoste og kvælning (hvis mad eller væske kommer i den gale hals, når De forsøger at sluge;

også åndedrætsbesvær kan forekomme f.eks. lungebetændelse). Hvis disse problemer opstår,

skal De straks kontakte Deres læge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Azzalure utilgængeligt for børn.

Deres læge må ikke bruge Azzalure efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Deres læge vil opløse Azzalure i en flydende injektionsvæske.

Kemisk og fysisk stabilitet under brug er påvist i 24 timer ved temperaturer mellem 2 °C og

8 °C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes omgående, medmindre

rekonstitueringsmetoden udelukker mikrobiel kontaminering. Hvis produktet ikke anvendes

straks, er brugeren ansvarlig for opbevaringstid og -forhold under anvendelsen.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Azzalure indeholder:

Aktivt stof:

Botulinumtoksin

type A*.

Ét hætteglas indeholder 125 Speywood-enheder.

Øvrige indholdsstoffer: Humant albumin 200 g/l og laktosemonohydrat.

Clostridium botulinum

(en bakterie) toksin A hæmagglutin-kompleks.

Speywood-enhederne i Azzalure gælder specielt til dette præparat og kan ikke erstattes med

enheder fra andre lægemidler med botulinumtoksin.

Udseende og pakningsstørrelser

Azzalure er et pulver til injektionsvæske, opløsning. Det leveres i pakningsstørrelse på 1 eller

2 hætteglas.

Azzalure er et hvidt pulver.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

Kista Science Tower

Färögatan 33

SE-164 51 Kista

Sverige

Fremstiller:

Ipsen Biopharm Limited

Ash Road

Wrexham Industrial Estate

Wrexham

LL13 9UF

Storbritannien

Ipsen Manufacturing Ireland Limited

Blanchardstown Industrial Park

Blanchardstown

Dublin 15

Irland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2019.

Hvis De ønsker yderligere information, eller hvis De ønsker denne indlægsseddel i et andet

format, bedes De kontakte den lokale repræsentant:

Galderma Nordic AB

Seminariegatan 21

SE-752 28 Uppsala

Sverige

Tlf.: +46 (0)18 444 0330

Fax: +46 (0)18 444 0335

E-post: nordic@galderma.com.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale

:

Dosering og indgivelsesmåde

Se venligst afsnit 3 i indlægssedlen.

Regler for destruktion og anden håndtering:

Anvisningerne vedrørende brug, håndtering og bortskaffelse skal følges nøje.

Rekonstitution bør foretages i overensstemmelse med reglerne for god klinisk praksis. Dette

gælder i særdeleshed med hensyn til asepsis.

Azzalure skal rekonstitueres med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning.

I overensstemmelse med fortyndingstabellen nedenfor skal den påkrævede mængde

natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning, trækkes op i en injektionssprøjte

for at opnå en rekonstitueret, klar opløsning ved følgende koncentration:

Mængde af solvens

(0,9 % natriumchloridopløsning), der

skal tilsættes til et 125E hætteglas

Resulterende dosis

0,63 ml

10 enheder pr. 0,05 ml

1,25 ml

10 enheder pr. 0,1 ml

Den nøjagtige opmåling af 0,63 ml eller 1,25 ml kan foretages ved brug af sprøjter gradueret i

inddelinger på 0,1 ml og 0,01 ml.

ANBEFALINGER VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE AF KONTAMINERET

MATERIALE

Umiddelbart efter brug og inden bortskaffelse skal ikke-anvendt, rekonstitueret Azzalure (i

hætteglasset eller i sprøjten) inaktiveres med 2 ml fortyndet 0,55 eller 1 % (Dakin’s solution)

natriumhypokloritopløsning.

Brugte hætteglas, sprøjter og materialer bør ikke tømmes og skal lægges i passende beholdere

og bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav.

ANBEFALINGER I TILFÆLDE AF UHELD UNDER HÅNDTERING AF

BOTULINUMTOKSIN

Eventuelt spildt produkt skal tørres op: enten med et absorberende materiale

imprægneret med natriumhypokloritopløsning (blegemiddel), hvis det drejer sig om

spildt pulver, eller med et tørt absorberende materiale i tilfælde af spildt,

rekonstitueret opløsning.

De kontaminerede overflader skal rengøres med et absorberende materiale

imprægneret med natriumhypokloritopløsning (blegemiddel) og derefter aftørres.

Hvis et hætteglas går i stykker, skal man følge ovenstående anvisninger ved

omhyggeligt at opsamle glasstykkerne og derefter tørre produktet op. Man skal undgå

at skære sig i huden.

Hvis produktet kommer i kontakt med huden, skal det pågældende område vaskes

med natriumhypokloritopløsning (blegemiddel) og derefter skylles med rigelige

mængder vand.

Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skal øjnene skylles grundigt med

rigelige mængder vand eller med en oftalmisk øjenskylleopløsning.

Hvis produktet kommer i kontakt med et sår, en rift eller ødelagt hud, skal der skylles

grundigt med rigelige mængder vand, og der skal iværksættes passende lægelig

behandling alt efter størrelsen af den injicerede dosis.

Disse anvisninger vedrørende brug, håndtering og bortskaffelse skal følges nøje.

Læs hele dokumentet

22. april 2021

PRODUKTRESUMÉ

Azzalure, pulver til injektionsvæske, opløsning

D.SP.NR.

25753

LÆGEMIDLETS NAVN

Azzalure

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Botulinumtoksin type A * Kvantitet svarende til 125 Speywood-enheder** (E) per

hætteglas.

*Clostridium botulinum-toksin type A hæmagglutinin-kompleks

**Speywood-enhederne i Azzalure gælder specielt til dette præparat og kan ikke erstattes

med enheder fra andre lægemidler med botulinumtoksin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektionsvæske, opløsning.

Pulveret er hvidt.

KLINISKE OPLYSNINGER

Terapeutiske indikationer

Azzalure er indiceret til midlertidig forbedring af moderate til svære

glabella-linjer (lodrette rynker mellem øjenbrynene), der ses ved kraftig panderynken,

laterale linjer ved den ydre øjenkrog (kragetæer) der ses ved stort smil

hos voksne under 65 år, når sådanne rynker har en væsentlig psykologisk indvirkning på

patienten.

dk_hum_42748_spc.doc

Side 1 af 12

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Botulinumtoksin-enhederne er forskellige afhængigt af lægemidlet. Speywood-enhederne i

Azzalure gælder specielt til dette præparat og kan ikke erstattes med enheder fra andre

lægemidler med botulinumtoksin.

Pædiatrisk population

Azzalures sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke fastlagt. Brug af Azzalure

frarådes hos patienter under 18 år.

Administration

Azzalure bør kun gives af en læge med passende kvalifikationer og erfaring i denne

behandling, og lægen skal råde over det nødvendige udstyr.

Så snart Azzalure er rekonstitueret, bør det kun anvendes til behandling af én patient i en

enkelt behandlingssession.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration se pkt. 6.6.

Fjern eventuel make-up, og desinficer med et lokalt antiseptikum.

Intramuskulære injektioner bør udføres ved brug af en steril nål i passende størrelse.

Behandlingsintervallet afhænger, efter vurdering, af den enkelte patients respons.

Behandlingsintervallet bør ikke være hyppigere end hver tredje måned.

De anbefalede injektionssteder for glabella-linjer og laterale linjer ved den ydre øjenkrog

er beskrevet nedenfor:

dk_hum_42748_spc.doc

Side 2 af 12

Glabella-linjer

Den anbefalede dosis er 50 Speywood-enheder Azzalure, der skal deles mellem og

anvendes i 5 injektionssteder. 10 Speywood-enheder administreres intramuskulært i en ret

vinkel til huden i hvert af de 5 injektionspunkter: to injektioner i hver corrugator-muskel

og én injektion i procerus-musklen tæt ved den nasofrontale vinkel, som vist ovenover:

De anatomiske pejlemærker kan identificeres lettere, hvis de observeres og palperes ved

maksimal panderynken. Inden injektionen presses tommel- eller pegefinger hårdt mod

området under kanten af øjenhulen for at undgå ekstravasation under kanten. Nålen skal

rettes opad og medialt under injektionen. For at undgå risikoen for ptose skal man undgå at

injicere i nærheden af musculus levator palpebrae superioris. Dette gælder især hos

patienter med større depressor-komplekser ved øjenbrynene (depressor supercilii).

Injektioner i corrugator-musklen skal placeres i den centrale del af musklen mindst 1 cm

over kanten af øjenhulen.

I kliniske studier blev der påvist en optimal effekt i glabella-linjer i op til 4 måneder efter

injektion. Nogle patienter reagerede stadig efter 5 måneder (se pkt. 5.1).

Laterale linjer ved den ydre øjenkrog

Den anbefalede dosis per side er 30 Speywood-enheder Azzalure, der skal deles og

anvendes i 3 injektionssteder. 10 Speywood-enheder skal administreres intramuskulært i

hvert af injektionsstederne. Injektionen skal være lateral (i en 20-30

° vinkel) på huden og

meget overfladisk. Alle

injektionssteder skal være på den udvendige del af orbicularis oculi

musklen og tilstrækkeligt langt fra orbitalkanten (ca. 1-2 cm) som vist ovenfor.

De anatomiske kendetegn kan lettere identificeres, hvis de observeres og palperes ved stort

smil. Der skal udvises forsigtighed for at undgå injektion i zygomaticus major / minor

musklerne for at undgå lateral hængende mundvige og asymmetrisk smil.

Generel information

Såfremt behandlingen mislykkes, eller der kun er opnået mindre effekt efter gentagne

injektioner, skal der anvendes andre behandlingsmetoder. Hvis behandlingen mislykkes

efter første behandlingsforløb, kan følgende overvejes:

Analyse af årsagerne til det mislykkede resultat f.eks. injektion i de forkerte muskler,

uhensigtsmæssig injektionsteknik og dannelse af toksinneutraliserende antistoffer;

Reevaluering af hvorvidt behandling med botulinumtoksin A er relevant

Effekt og sikkerhed af gentagne injektioner af Azzalure er blevet evalueret i glabella-linjer

op til 24 måneder og op til 8 gentagne behandlingscykler og for laterale linjer ved den ydre

øjenkrog op til 12 måneder og op til 5 gentagne behandlingscykler.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1;

I tilfælde af infektion ved de foreslåede injektionssteder;

I tilfælde af myasthenia gravis, Eaton Lambert syndrom eller amyotrofisk lateral

sklerose.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der bør udvises omhu for at sikre, at Azzalure ikke injiceres i et blodkar.

dk_hum_42748_spc.doc

Side 3 af 12

Allerede eksisterende neuromuskulær sygdom

Azzalure bør anvendes med forsigtighed til patienter, hvor der er risiko for eller klinisk

evidens af mærkbar defekt neuromuskulær transmission. Sådanne patienter kan have en

øget sensitivitet over for lægemidler såsom Azzalure, hvilket kan resultere i markant

muskelsvaghed. Injektion af Azzalure frarådes til patienter med en anamnese med dysfagi

og aspiration.

Lokale og udbredt fordeling af toksinets effekt

Der er i meget sjældne tilfælde i forbindelse med botulinumtoksin rapporteret bivirkninger,

som muligvis var relateret til distribution af toksinets virkninger til steder fjernt fra

administrationsstedet. Patienter, der behandles med terapeutiske doser, kan opleve markant

muskelsvaghed. Synke- og åndedrætsbesvær er alvorligt og kan resultere i dødsfald.

Patienter og plejere bør rådes til at søge omgående lægehjælp, hvis patienten får problemer

med at synke, tale eller trække vejret.

Den anbefalede dosis og hyppighed af administration af Azzalure må ikke overskrides.

Det er af afgørende vigtighed at studere patientens ansigts anatomi inden administration af

Azzalure. Facial asymmetri, ptose, markant dermatochalasis, ardannelse samt eventuelle

ændringer i denne anatomi som resultat af tidligere kirurgiske interventioner bør tages i

betragtning.

Azzalure bør anvendes med forsigtighed, hvis der er inflammation i det foreslåede

injektionssted (de foreslåede injektionssteder), eller hvis den pågældende muskel viser

markant svaghed eller atrofi.

Som det gælder i forbindelse med alle intramuskulære injektioner, frarådes behandling

med Azzalure til patienter, der har forlænget blødningstid.

Antistofdannelse

Injektioner, der gives med kortere intervaller eller ved højere doser, kan øge risikoen for

dannelse af antistoffer over for botulinumtoksin. Klinisk kan dannelse af neutraliserende

antistoffer reducere effekten af efterfølgende behandling.

Virkningen af administration af forskellige botulinum-neurotoksiner under

behandlingsforløbet med Azzalure er ukendt og skal undgås.

Det er påkrævet, at Azzalure kun anvendes til behandling af en enkelt patient i en enkelt

behandlingssession. Eventuelt overskydende Azzalure skal bortskaffes som angivet i pkt.

6.6. Der skal tages særlige forholdsregler i forbindelse med klargøring og administration af

produktet samt inaktivering og bortskaffelse af resterende, ubrugt opløsning (se pkt. 6.6).

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der skal udvises forsigtighed ved samtidig behandling med Azzalure og aminoglykosider

eller andre lægemidler, der forstyrrer neuromuskulær transmission (f.eks. curarelignende

stoffer), da virkningen af botulinumtoksin type A kan blive forstærket.

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser. Der er ikke indberettet andre interaktioner af

klinisk signifikans.

dk_hum_42748_spc.doc

Side 4 af 12

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ingen kliniske data om brugen af Azzalure på fertilitet. Der er ingen tegn på direkte

virkning af Azzalure på fertilitet i dyreforsøg (se afsnit 5.3).

Graviditet

Azzalure bør ikke anvendes til gravide. Data for anvendelse af botulinumtoksin type A til

gravide er utilstrækkelige. Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet ved høje doser (se

pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

Amning

Der er ingen information om, hvorvidt Azzalure udskilles i modermælken. Azzalure bør

ikke anvendes under amning.

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Azzalure påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Der er en potentiel risiko for lokal muskelsvaghed eller synsforstyrrelser i

forbindelse med brugen af dette lægemiddel, hvilket midlertidigt kan nedsætte evnen til at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Bivirkninger

Omtrent 3800 patienter har været eksponeret for Azzalure i forskellige kliniske forsøg.

Baseret på placebo-kontrollerede kliniske studier var de observerede hyppigheder af

bivirkninger efter den første injektion af Azzalure 22,3% for behandling af glabella-linjer

(16,6% i placebogruppen) og 6,2% for behandling af laterale linjer ved den ydre øjenkrog

(2,9% i placebogruppen). De fleste bivirkninger var milde til moderate i alvorlighed og

reversible.

De hyppigst forekommende relaterede reaktioner er hovedpine samt reaktioner ved

injektionsstedet for glabella-linjer, og hovedpine, reaktioner ved injektionsstedet og

øjenlågsødem for laterale linjer ved den ydre øjenkrog. Generelt optræder

behandlings-/injektionsteknikrelaterede reaktioner inden for den første uge efter

injektionen, og de er forbigående. Sværhedsgraden af de fleste af disse indberettede

reaktioner var milde eller moderate og reversible.

Hyppigheden af reaktioner relateret til behandlings-/injektionsteknik faldt efter gentagne

cykler. Bivirkninger kan være relateret til det aktive stof, injektionsproceduren, eller en

kombination af begge.

Sikkerhedsprofilen for Azzalure til samtidig behandling af glabella-linjer og laterale linjer

ved den ydre øjenkrog blev evalueret i den åbne del af fase III studiet; arten og

hyppigheden af bivirkninger var sammenlignelig med, hvad der blev observeret, når

patienter blev behandlet for de enkelte indikationer.

Bivirkningernes hyppighed klassificeres på følgende måde:

Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

<1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000); ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

dk_hum_42748_spc.doc

Side 5 af 12

Glabella-linjer

Systemorganklasse

Bivirkninger

Nervesystemet

Meget almindelig

Hovedpine

Almindelig

Forbigående facial parese (på grund af

midlertidig parese af ansigtsmuskler proksimalt

til injektionsstederne, overvejende parese ved

øjenbrynene)

Ikke almindelig

Svimmelhed

Øjne

Almindelig

Astenopi, øjenlågsptose, øjenlågsødem, øget

lakrimation, tørre øjne, muskeltrækninger

(muskeltrækninger rundt om øjnene)

Ikke almindelig

Synssvækkelse, sløret syn, diplopi

Sjælden

Forstyrrelse af øjenbevægelsen

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Pruritus, udslæt

Sjælden

Urticaria

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Reaktioner på injektionsstedet (f.eks. erytem,

ødem, irritation, udslæt, pruritus, paræstesi,

smerte, ubehag, svie og hæmatom)

Immunsystemet

Ikke almindelig

Overfølsomhed

Laterale linjer ved den ydre øjenkrog

Systemorganklasse

Bivirkninger

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Forbigående facial parese (midlertidig parese af

ansigtsmuskler proksimalt til injektionsstederne)

Øjne

Almindelig

Øjenlågsødem

Øjenlågsptose

Ikke almindelig

Tørre øjne

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Reaktioner på injektionsstedet (f.eks. hæmatom,

pruritus og ødem).

dk_hum_42748_spc.doc

Side 6 af 12

Bivirkninger (udtalt muskelsvaghed, dysfagi, aspirationspneumoni i nogle tilfælde med

fatalt udfald), der skyldes distribution af toksinets virkninger til andre steder end

administrationsstedet er meget sjældent rapporteret med botulinumtoksin (se pkt. 4.4).

Erfaring efter markedsføring

Systemorganklasse

Bivirkninger

Hyppighed

Nervesystemet

Hypæstesi

Ikke kendt

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Overdosering

For høje doser botulinumtoksin kan forventes at medføre neuromuskulær svaghed med

forskellige symptomer. Udstyr til respiratorisk støtte kan være nødvendigt, hvis for høje

doser medfører lammelse af åndedrætsmusklerne. I tilfælde af overdosering bør patienten

monitoreres for symptomer på markant muskelsvaghed eller muskelparalyse. Der bør om

nødvendigt iværksættes symptomatisk behandling.

Symptomer på overdosering vil ikke nødvendigvis vise sig umiddelbart efter injektionen.

Det bør overvejes at hospitalsindlægge patienter, der viser symptomer på botulinumtoksin

A-forgiftning (f.eks. en kombination af muskelsvaghed, ptose, diplopi, synke- og

taleforstyrrelser eller lammelse af åndedrætsmusklerne).

4.10

Udlevering

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: M 03 AX 01

Andre muskelrelaksantia, perifert virkende midler

Farmakodynamiske egenskaber

Den primære farmakodynamiske virkning af Clostridium botulinum-toksin type A skyldes

den kemiske denervering af den behandlede muskel, hvilket resulterer i en målbar

formindskelse af det sammensatte muskelaktionspotentiale medførende en lokaliseret

reduktion i eller paralyse af muskelaktiviteten.

Botulinumtoxin type A er et muskelafslappende middel, som midlertidigt svækker

musklernes aktivitet. Efter injektion virker botulinumtoksin type A ved at blokere

transporten af neurotransmitteren acetylcholin på tværs af den neuromuskulære

forbindelse, placeret mellem nerveenden og muskelfibrene. Virkningsmekanismen af

dk_hum_42748_spc.doc

Side 7 af 12

botulinumtoksin type A omfatter fire hovedtrin, som alle skal fungere korrekt for at der

forekommer aktivitet. Handlingen resulterer i at stoppe den muskulære sammentrækning af

de målrettede muskler. Effekten holder i en længere periode indtil forbindelsen har

restitueret og muskelaktiviteten vender tilbage.

Kliniske data

Flere end 4.500 patienter har været inkluderet i forskellige kliniske forsøg under den

kliniske udvikling af Azzalure

og cirka 3800 patienter blev eksponeret for Azzalure.

Glabella-linjer

I kliniske undersøgelser er 2.032 patienter med moderate til svære glabella-rynker blevet

behandlet med den anbefalede dosis på 50 Speywood-enheder. Ud af disse blev 305

patienter behandlet med 50E i to pivotale, fase III, dobbeltblinde, placebokontrollerede

undersøgelser, og 1.200 patienter blev behandlet med 50E i et langvarigt, åbent, fase III-

forsøg med gentagne doser. De resterende patienter blev behandlet i understøttende og

dosisbestemmende studier.

Middeltiden til start på respons var 2 til 3 dage efter behandlingen med maksimal effekt

observeret ved dag tredive. I begge pivotale, placebokontrollerede, fase III-undersøgelser

reducerede Azzalure-injektionerne signifikant sværheden af glabella-rynkerne i op til fire

måneder. Virkningen var stadig signifikant efter fem måneder i en af de to pivotale

undersøgelser.

Tredive dage efter injektionen viste investigatorernes vurdering, at 90 % (273/305) af

patienterne reagerede på behandlingen (viste ingen eller milde glabella-rynker ved

maksimal panderynken), sammenlignet med 3 % (4/153) af de placebobehandlede

patienter. Fem måneder efter injektionen reagerede 17 % (32/190) af de patienter, som blev

behandlet med Azzalure, stadig på behandlingen sammenlignet med 1 % (1/92) af de

placebobehandlede patienter i det pågældende studie. Efter tredive dage gav patienternes

egen vurdering ved maksimal panderynken en responsrate på 82 % (251/305) for de

patienter, der var behandlet med Azzalure og 6 % (9/153) for de patienter, der var

behandlet med placebo. Andelen af de patienter, der udviste en to graders forbedring ifølge

investigatorens vurdering ved maksimal panderynken var 77 % (79/103) i det ene pivotale,

fase III-forsøg, hvor dette blev vurderet.

Et undersæt på 177 patienter havde moderate eller svære glabella-rynker ved hvile inden

behandlingen. Investigatorernes vurdering af denne population tredive dage efter

behandlingen viste, at 71 % (125/177) af de Azzalure-behandlede patienter blev betragtet

som respondere versus 10 % (8/78) af de placebobehandlede patienter.

Det langvarige, åbne forsøg med gentagne doser viste, at middeltiden til start på respons på

tre dage blev vedligeholdt over cyklerne med gentagne doser. Responsraten ved maksimal

panderynken, som bestemt af investigatoren ved dag tredive, blev bibeholdt over cyklerne

med gentagne doser (over området mellem 80 % og 91 % over de fem cykler).

Responsraten ved hvile i cyklerne med gentagne doser var ligeledes konsistent med

enkeltdosisstudierne, hvor 56 % til 74 % af de Azzalure-behandlede patienter af

investigatorerne blev betragtet som reagerende på behandlingen tredive dage efter

behandlingen.

dk_hum_42748_spc.doc

Side 8 af 12

Laterale linjer ved den ydre øjenkrog

I kliniske studier blev 308 patienter med moderate til svære laterale linjer ved den ydre

øjenkrog ved stort smil behandlet med den anbefalede dosis på 30 Speywood enheder pr

side i dobbeltblinde studier. Af disse blev 252 behandlet i et fase III, dobbelt-blindt,

placebokontrolleret studie, og 56 patienter blev behandlet med forskellige doser i et

dobbelt-blindt fase II-studie.

I fase III-studiet reducerede Azzalure-injektionerne væsentligt sværhedsgraden af laterale

linjer ved den ydre øjenkrog sammenlignet med placebo (p≤0,001) ved 4, 8 og 12 uger

(vurderet af investigatorerne ved stort smil). I patienternes vurdering af tilfredshed med

udseendet af de laterale linjer ved den ydre øjenkrog, var der en statistisk signifikant

forskel mellem Azzalure og placebo (p≤0,010) til fordel for Azzalure ved 4, 8 12 og 16

uger.

Det primære effektmål var ved 4 uger efter injektion, at investigatorerne vurdererede, at

47,2% (119/252) af patienterne havde reageret på behandlingen (ingen eller milde laterale

linjer ved den ydre øjenkrog ved stort smil), sammenlignet med 7,2% (6 / 83)

placebobehandlede patienter.

I en post-hoc-analyse på samme tidspunkt 4 uger efter injektion havde 75% (189/252) af

Azzalure-behandlede patienter mindst 1 forbedringsgrad ved stort smil sammenlignet med

kun 19% (16/83) af de placebo-behandlede patienter.

315 patienter i alt fortsatte ind i det åbne, forlængede fase III-studie, hvor de kunne blive

behandlet samtidigt for både laterale linjer ved den ydre øjenkrog og glabellar-linjer.

De patienter, der blev behandlet med Azzalure i det dobbeltblindede, åbne, fase III-studie

modtog en median på 3 behandlinger for laterale linjer ved den ydre øjenkrog. Det

mediane interval mellem injektionerne for laterale linjer ved den ydre øjenkrog, som i vid

udstrækning var fastlagt i protokol-designet, varierede fra 85 til 108 dage. Resultaterne

viste, at effekten vedligeholdes med gentagne behandlinger i en periode på et år.

Patienttilfredsheden i uge 4, 16 og 52 viste efter den første behandling med Azzalure, at

165/252 forsøgspersoner (65,5%) var enten meget tilfredse eller tilfredse med udseendet af

deres laterale linjer ved den ydre øjenkrog.

I uge 16, 4 uger efter enten endnu en Azzalure behandling for dem, som blev randomiseret

til Azzalure i del A eller den første behandling for dem, som blev randomiseret til placebo,

var andelen, der var meget tilfredse eller tilfredse 233/262 (89,0%). I uge 52, hvor

patienterne kunne have fået op til fem cykler af Azzalure behandling med den sidste i uge

48 var andelen af meget tilfredse/tilfredse forsøgspersoner 255/288 (84,7%).

Ingen af patienterne blev testet positiv for toksinneutraliserende antistoffer efter gentagne

behandlinger med Azzalure i løbet af et år.

Farmakokinetiske egenskaber

Azzalure forventes ikke at være til stede i det perifere blod i målbare mængder efter i.m.-

injektion ved den anbefalede dosis. Der er derfor ikke udført farmakokinetiske

undersøgelser med Azzalure.

Prækliniske sikkerhedsdata

I reproduktionsundersøgelser med rotter og kaniner blev der observeret svær maternal

toksicitet associeret med implantationstab ved høje doser. Ved doser, der svarer til 60 til

dk_hum_42748_spc.doc

Side 9 af 12

100 gange den anbefalede humane dosis (50E), blev der hverken hos kaniner eller rotter

observeret embryoføtal toksicitet. Der blev ikke observeret teratogene virkninger hos disse

arter. Hos rotter blev hannernes og hunnernes fertilitet nedsat på grund af reduceret parring

sekundært til muskelparalyse ved høje doser.

I et kronisk toksicitetsstudie udført med rotter var der ingen indikation af systemisk

toksicitet ved doser, der svarer til 75 gange den anbefalede humane dosis (50E), delt

ligeligt mellem den højre og venstre gluteus-muskel.

Undersøgelser af akut toksicitet, kronisk toksicitet og lokal tolerance ved injektionsstedet

viste ingen usædvanlige lokale eller systemiske virkninger ved klinisk relevante

dosisniveauer.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

Hjælpestoffer

Humant albumin 200 g/l.

Laktosemonohydrat.

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt.

6.6.

Opbevaringstid

2 år.

Rekonstitueret opløsning:

Kemisk og fysisk stabilitet under brug er påvist i 24 timer ved temperaturer mellem 2 °C

og 8 °C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes omgående, medmindre

rekonstitueringsmetoden udelukker mikrobiel kontaminering. Hvis produktet ikke

anvendes straks, er brugeren ansvarlig for opbevaringstid og –forhold under anvendelsen.

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevaringsforhold for det rekonstituerede lægemiddel, se pkt. 6.3.

Emballagetyper og pakningsstørrelser

125 Speywood-enheder i et pulver i et hætteglas (type I glas), med en prop (halobutyl) og

forsegling (aluminium).

Pakningsstørrelse på 1 eller 2 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Regler for destruktion og anden håndtering

Anvisningerne vedrørende brug, håndtering og bortskaffelse skal følges nøje.

Rekonstituering bør foretages i overensstemmelse med reglerne for god klinisk praksis.

Dette gælder i særdeleshed med hensyn til asepsis.

dk_hum_42748_spc.doc

Side 10 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information