Azithromycin "Orifarm" 40 mg/ml pulver til oral suspension

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

13-08-2018

Aktiv bestanddel:
Azithromycinmonohydrat
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
J01FA10
INN (International Name):
azithromycin monohydrate
Dosering:
40 mg/ml
Lægemiddelform:
pulver til oral suspension
Autorisationsnummer:
59147
Autorisation dato:
2017-04-07

6. august 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Azithromycin ”Orifarm”, pulver til oral suspension (Orifarm A/S)

0.

D.SP.NR.

26583

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Azithromycin ”Orifarm”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

5 ml klargjort suspension indeholder 204,8 mg azithromycinmonohydrat, svarende til 200

mg azithromycin.

1 ml klargjort suspension indeholder 40,96 mg azithromycinmonohydrat, svarende til 40

mg azithromycin.

Hjælpestoffer som behandleren skal være opmærksom på:

Saccharose 3,70 g/5 ml.

Aspartam (E951) 0,030 g/5 ml

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til oral suspension (Orifarm A/S).

Hvidt eller næsten hvidt krystallinsk pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Azithromycin pulver til oral suspension kan anvendes til behandling, hvor mikro-

organismer, der er følsomme over for azithromycin, har forårsaget (se pkt. 4.4 og 5.1):

Akut bakteriel Sinuitis (tilstrækkeligt diagnosticeret).

Akut bakteriel otitis media (tilstrækkeligt diagnosticeret)

Pharyngitis, tonsillitis.

Akut forværring af kronisk bronchitis (tilstrækkeligt diagnosticeret)

Mild til moderat alvorlig pneumoni erhvervet uden for sygehusmiljøet

Hud- og bløddelsinfektioner

Ukompliceret Chlamydia trachomatis urethritis og cervicitis

dk_hum_59147_spc.doc

Side 1 af 17

Der bør tages højde for officielle regler vedrørende den korrekte anvendelse af anti-

bakterielle midler.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Ved ukompliceret Chlamydia trachomatis urethritis og cervicitis er doseringen 1000 mg

som en enkelt oral dosis.

Ved alle andre indikationer er doseringen af azithromycin 1500 mg, som fordeles over tre

på hinanden følgende dage (500 mg én gang daglig). Alternativt kan den samme totale

dosering (1500 mg) også indgives over fem dage med 500 mg den første dag og 250 mg én

gang daglig på dag 2 til 5.

Til behandling af disse patienter er andre lægemiddelformer tilgængelige.

Ældre

Der anvendes samme dosering til ældre som til voksne patienter. Det anbefales at udvise

forsigtighed, da ældre kan være patienter med vedvarende proarytmiske tilstande med

risiko for at udvikle hjertearytmi og torsades de pointes. (Se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Ingen dosisjustering er nødvendig hos patienter med mild til moderat nedsat nyrefunktion

(GFR 10-80 ml / min) (se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig for patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion

(se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Den totale dosering hos børn på 1 år og derover er 30 mg/kg, der administreres enten som

10 mg/kg en gang dagligt i tre dage eller over en 5-dages perioden med en enkelt dosis på

10 mg/kg den første dag, efterfulgt af doser på 5 mg/kg dagligt i de efterfølgende 4 dage

som vist i nedenstående tabel. Erfaring med behandling af børn under 1 år er begrænset.

Kropsvægt (kg)

3-dages

behandling

5-dages behandling

Indhold i

flasken

Dag 1-3

10 mg/kg/dag

Dag 1

10 mg/kg/dag

Dag 2-5

5 mg/kg/dag

10 kg

2,5 ml

2,5 ml

1,25 ml

15 ml

12 kg

3 ml

3 ml

1,5 ml

15 ml

14 kg

3,5 ml

3,5 ml

1,75 ml

15 ml

16 kg

4 ml

4 ml

2 ml

15 ml

17 – 25 kg

5 ml

5 ml

2,5 ml

15 ml

26 – 35 kg

7,5 ml

7,5 ml

3,75 ml

22,5 ml

36 – 45 kg

10 ml

10 ml

5 ml

30 ml

> 45 kg

12,5 ml

12,5 ml

6,25 ml

22,5 ml +

15 ml

dk_hum_59147_spc.doc

Side 2 af 17

Doseringen ved behandling af Streptococcus pyogenes-forårsaget faryngitis udgør en

undtagelse: Til behandling af Streptococcus pyogenes-forårsaget faryngitis har azithro-

mycin vist sig at være effektiv hos børn, når det administreres som en enkelt dosis på 10

mg/kg eller 20 mg/kg i 3 dage med en maksimal daglig dosering på 500 mg. Den kliniske

effekt var sammenlignelig ved disse to doseringer, selvom eradikation af bakterien var

mere signifikant ved en daglig dosering på 20 mg/kg.

Penicillin er dog førstevalget til behandling af Streptococcus pyogenes-forårsaget faryn-

gitis samt til forebyggelse af deraf følgende reumatisk feber.

Indgivelsesmåde

Inden anvendelse skal pulveret rekonstitueres med vand til en hvid eller næsten hvid,

ensartet suspension, se pkt. 6.6. Efter rekonstitution kan lægemidlet administreres med en

PE/PP-sprøjte til oral anvendelse.

Bitter eftersmag i munden kan undgås ved at drikke frugtjuice umiddelbart efter indtagel-

sen af lægemidlet. Azithromycinpulver til oral suspension bør gives som en enkelt daglig

dosis. Suspensionen kan tages sammen med mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, erythromycin, andre makrolidantibiotika eller

ketolidantibiotika, eller over for et eller flere af hjælpestofferne, som er nævnt i afsnit 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Som med erythromycin og andre makrolider er der rapporteret alvorlige allergiske

reaktioner, herunder angioneurotisk ødem og anafylaksi (sjældent dødelig), dermatologiske

reaktioner, herunder akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP), Stevens-Johnsons

syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN)(sjældent dødelig) og

lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS). Nogle af disse

reaktioner med azithromycin har resulteret i tilbagevendende symptomer og krævede en

længere periode med observation og behandling.

Hvis der opstår en allergisk reaktion, skal lægemiddelbehandlingen afbrydes, og der skal

indledes passende behandling. Læger skal være opmærksomme på, at de allergiske

symptomer kan forekomme igen, når symptomatisk behandling afbrydes.

Eftersom leveren er den primære eliminationsvej for azithromycin, bør anvendelsen af

azithromycin ske med forsigtighed hos patienter med signifikant leversygdom.

For azithromycin er der set tilfælde af fulminant hepatitis, der potentielt kan medføre

livstruende leversvigt (se pkt. 4.8). Nogle patienter kan have haft en allerede eksisterende

leversygdom eller kan have taget andre leverskadende lægemidler.

Hvis der opstår tegn og symptomer på dysfunktion af leveren såsom hurtigt udviklende

asteni forbundet med gulsot, mørk urin, tendens til blødning eller hepatisk encephalopati,

bør leverfunktionstests og undersøgelser udføres straks. Azithromycin administrationen

skal seponeres hvis leverdysfunktion er opstået.

Hos patienter, der behandles med ergotaminderivater, kan ergotisme forårsages af samtidig

brug af visse makrolidantibiotika. Der er ingen kendte data vedrørende en mulig interak-

tion mellem ergotaminderivater og azithromycin. På grund af den teoretiske mulighed for

ergotisme bør azithromycin og ergotaminderivater ikke anvendes samtidig.

dk_hum_59147_spc.doc

Side 3 af 17

Som med anden antibiotika tilrådes det være opmærksom på tegn på superinfektion med

ikke-følsomme mikroorganismer inkl. svampe.

Diarre associeret med Clostridium difficile (CDAD) er rapporteret ved brug af næsten alle

antibiotika, inklusiv azithormycin, og kan i alvorlighed rangere fra mild diarre til fatal

colitis. Behandling med antiobiotika ændrer tyktarmens normale flora, og kan medføre

overvækst af C. difficile.

C. difficile producerer toxin A og B, hvilket bidrager til udviklingen af CDAD.

Stammer af C. difficile der producerer hypertoxin, forårsager øget morbiditet og mortalitet,

da disse infektioner kan være resistente overfor antibiotika, og kan kræve colectomi.

CDAD skal overvejes hos alle patienter, der oplever diarre efter brug af antibiotika. Det er

nødvendigt grundigt at kigge på patientens sygehistorie, da CDAD har været rapporteret

over 2 måneder efter administration af antibiotika.

Der er rapporteret om colitis pseudomembranacea efter brugen af makrolidantibiotika.

Derfor bør denne diagnose også overvejes hos patienter, som får diarré efter påbegyndelse

af behandlingen med azithromycin.

Der er ingen erfaringer med hensyn til sikkerhed og virkning ved langvarig brug af azithro-

mycin til de nævnte indikationer. Ved hurtige recidiverende infektioner bør behandling

med andre antibiotika overvejes.

Brug ved nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med lettere

til moderat nedsat nyrefunktion (GFR 10-80 ml/min). Forsigtighed anbefales hos patienter

med svært nedsat nyrefunktion (GFR<10 ml/min); en 33% stigning i den systemiske

optagelse af azithromycin blev observeret (se pkt. 5.2.).

Der er set forlænget ventrikulær repolarisation og QT-interval ved behandling med andre

makrolider

inklusive azithromycin (se pkt 4.8). Derfor skal azithromycin anvendes med

forsigtighed til patienter med vedvarende proarytmiske tilstande, da de følgende tilstande

kan føre til forøget risiko for ventrikulær arytmi (inklusive torsade de pointes), som kan

føre til hjertestop (specielt hos kvinder og ældre patienter). Det gælder patienter:

Med kongenit eller dokumenteret erhvervet forlænget QT-interval.

Som får behandling med andre aktive stoffer, der forlænger QT-intervallet som f.eks.

antiarytmika i klasse IA (Quinidin og procainamid) og klasse III (dofetilide, amiodaron

og sotalol, cisaprid og terfenadin, antipsykotika så som pimozid; antidepressiva, så som

citalopram; og fluorquinoloner, så som moxifloxacin og levofloxacin..

Med elektrolytforstyrrelser, navnlig ikke i tilfælde af hypokaliæmi og

hypomagnesiæmi.

Med klinisk relevant bradykardi, hjertearytmi eller alvorlig hjerteinsufficiens.

Forværring af symptomer på myasthenia gravis og nye tilfælde af myasthenia syndrom er

set hos patienter i behandling med azithromycin (se pkt. 4.8).

Sikkerhed og effekt ved forebyggelse eller behandling af MAC hos børn er ikke fastlagt.

Følgende bør overvejes inden ordinering af azithromycin:

Azithromycin pulver til oral suspension er ikke passende til behandling af alvorlige infek-

tioner, hvor det er nødvendigt hurtigt at opnå høje koncentrationer af antibiotika i blodet.

dk_hum_59147_spc.doc

Side 4 af 17

Azithromycin er ikke førstevalg for den empiriske behandling af infektioner i områder,

hvor prævalensen af resistente isolater er 10 % eller mere (se afsnit 5.1).

I områder med en høj forekomst af erythromycin A-resistens, er det særligt vigtigt at

overveje udviklingen i mønstret af følsomhed over for azithromycin eller andre antibiotika.

Som for andre makrolider, er der indberettet om høj resistensrate for Streptococcus pneu-

moniae (>30 %) for azithromycin i nogle europæiske lande (se pkt. 5.1). Dette bør tages i

betragtning, når der behandles for Streptococcus pneumoniae-forårsagede infektioner.

Faryngitis/tonsillitis

Azithromycin er ikke førstevalg ved behandling af Streptococcus pyogenes-forårsaget

faryngitis og tonsillitis. I sådanne tilfælde og som profylakse ved akut rheumatisk feber er

penicillin førstevalg.

Pneumoni

På grund af Streptococcus pneumonis spirende resistens over for makrolider er

azithromycin ikke førstevalg til behandling af ikke-hospitalserhvervet pneumoni.

For hospitalserhvervet pneumoni bør azithromycin kun anvendes i kombination med

yderligere passende antibiotika.

Hud- og bløddelsinfektioner

Den bakterie, som hyppigst forårsager bløddelsinfektioner, Staphylococcus aureus, er ofte

resistent overfor azithromycin. Derfor betragtes en resistensbestemmelse som en

forudsætning for behandlingen af bløddelsinfektioner med azithromycin.

Sinusitis

Ofte er azithromycin ikke førstevalg til behandling af sinutitis.

Akut otitis media

Ofte er azithromycin ikke førstevalg til behandling af akut otitis media.

Inficerede brandsår

Azithromycin er ikke indiceret til behandling af inficerede brandsår.

Seksuelt

overførte sygdomme

I tilfælde af seksuelt overførte sygdomme bør samtidig infektion med T. Palladium

udelukkes.

Azithromycin skal anvendes med forsigtighed hos patienter med neurologiske eller

psykiske lidelser.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder saccharose 5 ml rekonstitueret suspension indeholder 3,70

mg saccharose. Dette bør tages i betragtning for patienter med

diabetes mellitus.

Bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans,

glucose/galactosemalabsorption eller sucrase-isomaltasemangel.

dk_hum_59147_spc.doc

Side 5 af 17

Dette lægemiddel indeholder aspartam (E951)

Dette lægemiddel indeholder 0,030 g aspartam pr 5 ml suspension. Aspartam er en kilde til

fenylalanin,

og det kan være skadeligt for patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings

sygdom), en sjælden genetisk lidelse, hvor fenylalanin opbygges, fordi kroppen ikke kan fjerne

den ordentligt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Antacida

I en farmakokinetisk undersøgelse, der undersøgte effekten af samtidig administration af

antacida og azithromycin, sås ingen effekt på den totale biotilgængelighed, selvom peak-

plasmakoncentrationerne af azythromycin faldt med ca. 25 %. For patienter der tager

axithromycin og antacida, bør disse præparater ikke indtages samtidig. Azithromycin bør

indtages mindst 1 time før eller 2 timer efter antacida.

Cetirizin

Samtidig administration af en 5-dages behandling med azithromycin og 20 mg cetirizin,

resulterede ikke i farmakokinetiske interaktioner og i nogen signinfikante ændringer i QT

intervallet ved steady state hos raske frivillige.

Didanosin (dideoxyinosin)

Samtidig behandling med en daglig dosis på 1200 mg azithromycin og 400 mg didanosin

pr. dag til 6 HIV positive patienter syntes ikke at påvirke steady state farmakokinetikken af

didanosin sammenlignet med placebo.

Digoxin og colchicin

Der har været rapporteret om, at samtidig administration af makrolider, inklusive

azithromycin og P-glycoprotein substrat, så som digoxin og colchicin, har resulteret i

forhøjet serum niveau af P-glycoprotein substrat. Muligheden for forhøjet

serumkoncentrationer af digoxin, skal derfor overvejes hvis azithromycin og P-

glucoprotein substrat, så som digoxin, administreres samtidig. Klinisk monitorering og

eventuelt monitorering af serum digoxin niveauer under behandling med azithromycin og

efter seponering er nødvendig.

Zidovudin

Enkeltdoser på 1000 mg og gentagne doser på 600 mg eller 1200 mg azithromycin havde

ingen effekt på farmakokinetikken i plasma eller på urinudskillelsen af zidovudin eller dets

glucuronidmetabolit. Øget koncentration af fosforyleret zidovudin, den kliniske aktive

metabolit, i mononukleære celler i perifert blod er set ved samtidig behandling med azi-

thromycin. Den kliniske betydning af dette er stadig uklar, men det kan være til patientens

fordel.

Azithromycin interagerer ikke signifikant med det hepatiske cytokrom P450 system. Det

forventes ikke at undergå de samme farmakokinetiske interaktioner, som ses med

erythromycin og andre makrolider. Hepatisk cytokrom P450 induktion eller inaktivering

via cytokrom-metabolit komplekset, opstår ikke med azithromycin.

Ergotaminderivater

Hos patienter, der behandles med ergotaminderivater, kan ergotisme forårsages af samtidig

brug af visse makrolidantibiotika. Der er ingen kendte data vedrørende en mulig interak-

tion mellem ergotaminderivater og azithromycin. På grund af den teoretiske mulighed for

ergotisme bør azithromycin og ergotaminderivater ikke anvendes samtidig.

dk_hum_59147_spc.doc

Side 6 af 17

Farmakokinetiske undersøgelser er udført for azithromycin og de følgende lægemider, der

er kendt for at undergå signifikant metabolisme medieret af cytokrom P450:

Atovastatin: Samtidig administration af atorvastatin (10 mg daglig) og azithromycin (500

mg daglig) ændrede ikke plasma koncentrationen af atorvastatin (baseret på et HMG CoA-

reduktase inhiberings assay).

Der har dog været rapporter efter markedsføring om tilfælde af

rhabdomyolyse hos patienter der fik azithromycin samtidig med statiner.

Carbamazepin

I en farmakokinetisk interaktionsundersøgelse med raske frivillige er der ikke set nogen

signifikant effekt på carbamazepins farmakokinetik eller dets aktive metabolit.

Cimetidin

I et farmakokinetisk studie der undersøgte virkningen af en enkelt dosis cimetidin indgivet

2 timer før azithromycin på farmakokinetikken af azithromycin, sås ingen ændring i farma-

kokinetikken af azithromycin.

Orale coumarinlignende antikoagulantia

I farmakokinetiske undersøgelser med raske, frivillige forsøgspersoner ændrede azithromy-

cin ikke den blodfortyndende effekt af en 15 mg warfarindosis. Der er rapporteret om en

øget antikoagulerende effekt ved samtidig brug af azithromycin og orale coumarinlignende

antikoagulantia. Til trods for, at der ikke er fastlagt nogen kausal sammenhæng, skal man

være opmærksom på, hvor hyppigt protrombintiden overvåges.

Ciclosporin

I et farmakokinetisk studie med raske frivillige som fik en oral dosis af azithromycin på

500 mg/dag i 3 dage, og derefter blev givet en enkelt dosis af ciclosporin 10 mg/kg oralt,

blev den resulterendeC

og AUC

af ciclosporin signifikant forhøjet. Derfor bør

forsigtighed udvises før samtidig administration af disse lægemidler. Hvis

kombinationsbehandling er nødvendig, skal ciclosporinniveauet nøje overvåges, og dosis

om nødvendigt justeres.

Efavirenz

Samtidig administration af en enkelt dosis af 600 mg azithromycin og 400 mg efavirenz

daglig i 7 dage, resulterede ikke i nogen klinisk signifikante farmakokinetiske

interaktioner.

Fluconazol

Samtidig administration af en enkelt dosis af 1200 mg azithromycin ændrede ikke

farmakokinetikken af en enkelt dosis af 800 mg fluconazol. Total eksponering og

halveringstiden af azithromycin blev ikke ændret ved samtidig administration af

fluconazol. Derimod blev et klinisk insignifikant fald i C

af azithromycin (18%)

observeret.

Indinavir

Ved en dosering af 800 mg indinavir 3 gange daglig i 5 dage, havde samtidig brug af en

enkelt dosis 1200 mg azithromycin statistisk set ingen signifikant virkning på indinavirs

farmakokinetik.

Methylprednisolon

dk_hum_59147_spc.doc

Side 7 af 17

En undersøgelse af farmakokinetiske interaktioner hos raske frivillige påviste ingen

signifikant effekt på methylpredinisolons farmakokinetik.

Midazolam

Samtidig administration af azithromycin 500 mg/dag i 3 dage til raske frivillige, gav ikke

anledning til klinisk signifikante ændringer i farmakokinetikken og farmakodynamikken af

en enkelt dosis af 15 mg midazolam.

Nelfinavir

Samtidig administration af 1200 mg azithromycin som enkeltdosis og steady state nelfina-

vir (750 mg 3 gangedagligt) resulterede i en gennemsnitlig reduktion af AUC for nelfinavir

på 16 %, en stigning på henholdsvis 113 % og 136 % i AUC og Cmax for azithromycin.

Dosisjustering er ikke nødvendig, men patienter bør overvåges for kendte bivirkninger ved

azithromycin.

Rifabutin

Samtidig administration af azithromycin og rifabutin påvirker ikke serumniveauer af nogen

af de aktive substanser. Der er observeret neutropeni hos patienter, der blev behandlet med

azithromycin og rifabutin samtidigt. Skønt neutropeni er forbundet med brugen af rifabu-

tin, er sammenhængen med kombinationen med azithromycin ikke fastslået (se pkt. 4.8).

Sildenafil

Der var ingen tegn på virkning af azithromycin (500 mg/dag i 3 dage) på AUC og C

sildenafil eller dets metabolit hos raske mandlige frivillige.

Terfenadin

Farmakokinetiske undersøgelser har ikke vist tegn på interaktion mellem azithromycin og

terfenadin. Der har i sjældne tilfælde været rapporter hvor muligheden for en sådan

interaktion ikke helt kunne udelukkes, men der findes dog ikke specifik bevis for at en

sådan interaktion har forekommet.

Theofyllin

Farmakokinetiske undersøgelser har ikke påvist nogen interaktion, når raske, frivillige

forsøgspersoner fik azithromycin og theofyllin samtidigt. Da interaktionerne af andre

makrolider med theofyllin er rapporteret, bør forsigtighed udvises ved tegn på forhøjet

niveau af theofyllin.

Triazolam

Samtidig administration af 500 mg azithromycin på dag 1 og 250 mg på dag 2 samt 0,125

mg triazolam på dag 2 til 14 raske frivillige, viste ikke nogen signinfikant virkning på

nogle af de farmakokinetiske variable for triazolam sammenlignet med triazolam og

placebo.

Trimethoprim/sulfamethoxazol

Samtidig administration af trimethoprim/sulfametoxazol (160 mg/800 mg) i 7 dage og

azithromycin1200 mg på dag 7, viste ingen signifikant virkning på peak koncentrationer,

total mængde eller udskillelsen i urinen for hverken trimethoprim eller sulfametoxazol.

Plasma koncentrationer af azithromycin var sammenlignelige til koncentrationer set i andre

undersøgelser.

Cisaprid

dk_hum_59147_spc.doc

Side 8 af 17

Cisaprid metaboliseres i leveren af enzymet CYP 3A4. Eftersom makrolider hæmmer dette

enzym, kan samtidig administration af cisaprid forårsage forlængelse af QT-intervallet,

ventrikulær arytmi samt torsade de pointes.

Astemizol, alfentanil

Der foreligger ingen data om interaktioner med astemizol, eller alfentanil. Der bør udvises

forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler og azithro-mycin i betragtning af den

beskrevne potensering af deres virkning under samtidig brug af makrolidantibiotikummet

erythromycin.

4.6 Graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke tilstrækkelige data vedrørende anvendelse af azithromycin hos gravide. I

reproduktionsforsøg blev det vist, at azithromycin passerer placenta, men der blev ikke

påvist teratogen effekt (se pkt. 5.3). Sikkerhed vedrørende anvendelse af det aktive stof

under graviditet er ikke vist. Derfor bør azithromycin kun anvendes under graviditet hvis

fordelen opvejer risikoen.

Amning

Det har været rapporteret at azithromycin udskilles i human brystmælk, men der er ingen

tilstrækkelige og velkontrollerede kliniske forsøg med ammende kvinder, som har

karakteriseret farmakokinetikken for azithromycins udskillelse i human brystmælk. ,

Azithromycin bør ikke anvendes til behandling af ammnede kvinder, med mindre lægen

vurderer, at den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko for barnet.

Fertilitet

Fertilitetsforsøg hos rotter viste reduceret graviditetshyppighed efter administration af

azithromycin. Relevansen af dette for mennesker er ukendt.

4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ingen kendte undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Men der bør tages hensyn til muligheden for bivirkninger såsom svim-

melhed og kramper i forbindelse med udførelse af disse aktiviteter.

4.8 Bivirkninger

Tabellen nedenfor viser de bivirkninger, der er set i kliniske undersøgelser og i post-

marketing overvågning opdelt i organ klasser og hyppighed. Bivirkninger set i post-

marketing undersøgelser er vist i kursiv. Hyppigheden er defineret således:

Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne nævnt efter faldende alvorlighedsgrad.

Bivirkninger der muligvis eller sandsynligvis er relateret til azithromycin baseret på

kliniske undersøgelser og post-marketing overvågning:

Organ klasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

Infektioner og parasitære

sygdomme

Candidiasis, oral

candidiasis,

Pseudomembranøs

colitis (se pkt. 4.4)

dk_hum_59147_spc.doc

Side 9 af 17

Organ klasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

vaginal

infektion,

pneumoni,

svampeinfektion,

bakterial

infektion,

pharyngitis,

gastroenteritis,

lidelser i

luftvejene,

rhinitis

Blod og lymfesystemet

Leukopeni,

neutropeni

eosinofili

Thrombocytopeni,

hæmolytisk anæmi

Immunsystemet

Angioødem,

hypersensitivitet

Anafylaktisk

reaktion (se pkt.

4.4)

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Psykiske lidelser

Nervøsitet

Agitation

Aggression, angst,

delirium,

hallucinationer

Nervesystemet

Svimmelhed,

hovedpine,

paræstesi,

dysgeusi

Hypoæstesi,

somnolens,

insomnia

Synkope, kramper,

psykomotorisk

hyperaktivitet,

anosmi, ageusi,

parosmi,

myasthenia gravis

(se pkt. 4.4)

Øjne

Synsforstyrrelser

Øre og labyrint

Døvhed

Nedsat hørelse,

tinnitus, vertigo,

ørelidelser

Hjerte

Palpitationer

Torsades de

pointes (se pkt.

4.4), arytmier (se

pkt. 4.4) inklusiv

ventrikulær

takykardi,

forlænget QT

interval (se pkt 4.4)

Vaskulære sygdomme

Hedeture

Hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø, epitaxis

Mave-tarmkanalen

Diarre,

mavesmert-

er, kvalme,

flatulens

Opkastning,

dyspepsi

Gastritis,

forstoppelse,

dysfagi, oppustet

mave, tør mund,

sure opstød,

mundsår, savlen.

Pankreatitis,

misfarvning af

tungen.

Lever og galdeveje

Hepatitis

Unormal

lever

funktion,

kolestatisk

gulsot

Leversvigt (se pkt.

4.4)**, fulminant

hepatitis, hepatisk

nekrose,

Hud og subkutane væv

Udslæt, pruritus

Stevens-Johnson

syndrom,

fotosensitivitet,

nældefeber,

Akut

generaliseret

eksantematøs

pustulose

DRESS

Toksisk epidermal

nekrolyse,

erythema

multiforme

dk_hum_59147_spc.doc

Side 10 af 17

Organ klasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

dermatitis, tør

hud,

hyperhidrose

(AGEP)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Arthralgi

Osteoarthritis,

myalgi,

rygsmerter,

nakkesmerter

Nyrer og urinveje

Dysuria,

nyresmerter

Akut nyresvigt,

interstitial nefritis

Det reproduktive system

og mammae

Metrorrhagia,

tesikulære

lidelser

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Smerter på

injektionsstedet*,

inflammation på

injektionsstedet*,

træthed

Brystsmerter,

ødem,

utilpashed,

asteni,

ansigtsødem,

pyreksi, smerter,

peripheral ødem

Undersøgelser

Nedsat

lymfocyttal,

stigning i

eosinofiltal,

nedsat bicarbonat

i blodet, forhøjet

antal basofiler,

forhøjet antal

monocytter,

forhøjet antal

neutrofiler.

Øget ASAT,

øget ALAT, øget

bilirubin i

blodet, øget

blodkreatinin,

unormal

blodkalium,

forhøjet basisk

fosfatase,

forhøjet chlorid,

forhøjet glukose,

forhøjet antal

blodplader,

nedsat

hæmatokrit,

forhøjet

bicarbonate,

unormalt

natrium niveau.

Længerevarende

Elektrokardiogram.

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Komplikationer

efter operation

*gælder kun for infusionsvæske

** som i sjældne tilfælde har resulteret i død.

Bivirkninger, som muligvis eller sandsynligvis er relateret til Mycobacterium Avium Complex

forebyggelse og behandling, baseret på erfaringer fra kliniske forsøg og overvågning efter

markedsføring. Disse bivirkninger er forskellige fra dem rapporteret på formuleringer med

øjeblikkelig frigivelse eller formuleringer med depotvirkning, enten i form eller i hyppighed.

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Metabolisme og

ernæring

Anorexi

Nervesystemet

Svimmelhed,

hovedpine,

paræstesi, dysgeusi

Hypoæstesi

Øjne

Synsforstyrrelser

Øre og labyrint

Døvhed

Høreforstyrrelser,

dk_hum_59147_spc.doc

Side 11 af 17

tinnitus

Hjerte

Palpiltationer

Mave-tarm-kanalen

Diarre,

mavesmerter,

kvalme, flatulens,

ubehag i maven, løs

afføring.

Lever og galdeveje

Hepatitis

Hud og subkutane

væv

Udslæt, kløe

Stevens-Johnsons

Syndrom,

fotosensibilitet

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Arthragi

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Fatique

Asteni, malaise

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9 Overdosering

Symptomer

Bivirkningerne ved doseringer ud over de anbefalede doseringer var identiske med dem,

der ses efter normal dosering. De typiske symptomer på en overdosering med makrolid-

antibiotika omfatter reversibelt høretab, kraftig kvalme, opkastning og diarré.

Behandling

I tilfælde af overdosering er maveudskylning samt almen symptomatisk behandling

indiceret.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 01 FA 10. Antibakterielle midler til systemisk brug, makrolider.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Generelle egenskaber

Virkningsmekanisme:

dk_hum_59147_spc.doc

Side 12 af 17

Azithromycin er et azalid, der er en undergruppe til makrolidantibiotika. Ved at binde sig

til den ribosomale 50S underenhed, undgår azithromycin translokationen af peptidkæder

fra den ene side af ribsomet til den anden. Derved forebygges RNA-afhængig protein-

syntese i følsomme organismer.

PK/PD-forhold

Den vigtigste PK/PD-parameter for azithromycin er AUC/MIC, der bedst korrelerer med

azithromycins effektivitet.

Resistensmekanisme

Resistens over for azithromycin kan være medfødt eller erhvervet. Der findes tre hovedme-

kanismer for resistens i bakterier: Ændring af virkningsstedet (target site), ændret antibio-

tikatransport eller modifikation af antibiotika.

Der findes fuldstændig krydsresistens imellem Streptococcus pneumoniae, betahæmo-

lytiske streptokokker i gruppe A, Enterococcus faecalis og Staphylococcus aureus,

inklusive methicillinresistent S. aureus (MRSA) over for erythromycin, azithromycin,

andre makrolider og lincosamider.

Breakpoints:

EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)

Pathogener

Følsomhed (mg/l)

Resistens (mg/l)

Staphylococcus spp.

> 2

Streptococcus spp. (Gruppe A, B, C, G)

0.25

> 0.5

Streptococcus pneumoniae

0.25

> 0.5

Haemophilus influenzae

0.125

> 4

Moraxella catarrhalis

0.25

> 0.5

Neisseria gonorrhoeae

0.25

> 0.5

Følsomhed

Forekomsten af erhvervet resistens kan variere geografisk og tidsmæssigt for valgte arter,

og lokal information om resistens er ønskelig, især ved behandling af alvorlige infektioner.

I nødvendigt omfang bør der søges råd fra eksperter, når resistensens lokale prævalens er

sådan, at stoffets anvendelighed ved mindst nogle infektionstyper er tvivlsom.

Patogener hvor resistens kan være et problem: Resistensprævalensen er lig med eller højere

end 10 % i mindst et land i EU.

Almindeligvis følsomme arter

Aerobe Gram-negative mikroorganismer

Haemophilus influenzae*

Moraxella catarrhalis*

Neisseria gonorrhoeae

Andre mikroorganismer

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Legionella pneumophila

Mycobacterium avium

Mycoplasma pneumonia*

dk_hum_59147_spc.doc

Side 13 af 17

Arter hvor erhvervet resistens kan være et problem

Aerobe Gram-positive mikroorganismer

Staphylococcus aureus*

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pyogenes*

Andre mikroorganismer

Ureaplasma urealyticum

Medfødt resistente organismer

Aerobe Gram-positive mikroorganismer

Staphylococcus aureus – methicillinresistente og erythromycinresistente stammer

Streptococcus pneumoniae – penicillinresistente stammer

Aerobe Gram-negative mikroorganismer

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

Klebsiella spp.

Anaerobe Gram-negative mikroorganismer

Bacteroides fragilis-gruppen

* For godkendte kliniske indikationer er der påvist klinisk effektivitet af følsomme

isolerede organismer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Biotilgængeligheden efter oral administration er ca. 37 %. Maksimal plasmakoncentration

nås i løbet af 2-3 timer.

Fordeling

Efter oral administration fordeles azithromycin i hele kroppen. I farmakokinetiske under-

søgelser er det vist, at koncentrationerne af azithromycin målt i væv er væsentligt højere

(så meget som 50 gange end de, der blev målt i plasma), hvilket indikerer, at lægemidlet er

kraftigt vævsbundet. Koncentrationer i væv såsom lunger, tonsiller og prostata efter en

enkeltdosis på 500 mg overskrider MIC

-værdierne for de hyppigste mulige patogener.

Afhængigt af serumkoncentrationen varierer azithromycins binding til plasmaproteiner fra

52 % ved 0,05 mg/ml til 12 % ved 0,5 mg/ml. Steady state distributionsvolumen er 31,1

l/kg.

Elimination

Den terminale plasmahalveringstid afspejler nøje halveringstiden for depletering fra væv

på 2-4 dage.

Cirka 12 % af en intravenøst indgivet dosis azithromycin udskilles uændret i urinen inden

for de følgende tre dage. Hos mennesker blev der fundet høje koncentrationer af uændret

azithromycin i galden. Der blev yderligere fundet 10 metabolitter (dannet gennem N- og

O-demetylering, hydroxylering af desosamin- og aglykonringe og nedbrydning af cladi-

nosekonjugat). En sammenligning af væskekromatografien og de mikrobiologiske analyse-

metoder har vist, at metabolitterne er mikrobiologisk inaktive.

I dyr blev der fundet høje koncentrationer af azithromycin i fagocytter. Det blev også

påvist, at azithromycin frigives i højere koncentrationer under aktiv fagocytose end under

inaktiv fagocytose. I dyr blev det påvist, at denne proces medvirker til akkumulering af

azithromycin i infektiøse væv.

dk_hum_59147_spc.doc

Side 14 af 17

Farmakokinetik hos særlige grupper

Nyreinsufficiens

Ved sammenligning af patienter med mild til moderat nedsat nyrefunktion (glomerulær

filtreringshastighed på 10 til 80 ml/min) og patienter med normal nyrefunktion (GFR >80

ml/min) sås der efter peroral enkeltdosis af azithromycin på 1 g en gennemsnitlig forøgelse

henholdsvis af C

og AUC

0-120

på 5,1 og 4,2 %. Hos patienter med svært nedsat nyre-

funktion sås en gennemsnitlig forøgelse henholdsvis af C

og AUC

0-120

på 61 og 35 %

(sammenlignet med patienter med normal nyrefunktion).

Leverinsufficiens

Hos patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion er der ikke påvist væsentlig

ændring af azithromycins farmakokinetik i serum, sammenlignet med normal leverfunk-

tion. Hos sådanne patienter synes udskillelse af azithromycin via urinen at øges for at

kompensere for nedsat hepatisk udskillelse.

Ældre

Azithromycins farmakokinetik svarede hos ældre mænd til farmakokinetikken hos yngre

voksne. Hos ældre kvinder observeres højere maksimalkoncentrationer (30 til 50 %

højere), men der var ingen signifikant akkumulering.

Spædbørn, småbørn, børn og unge

Farmakokinetikken efter indtagelse af kapsler, granulat eller suspension er studeret hos

børn i alderen 4 måneder til 15 år. Efter indgift af 10 mg/kg den første dag efterfulgt af 5

mg/kg på dag 2 til dag 5 blev der observeret følgende resultater: for børn i alderen 0,6 til 5

år var C

efter 3 dage en smule lavere end for voksne, nemlig 224 µg/l; tilsvarende var

i aldersgruppen 6-15 år 383 µg/l; t½ på 36 timer for ældre børn var inden for det

forventede område for voksne.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I dyrestudier med høje doser, hvor det aktive stof blev givet i koncentrationer 40 gange

højere end det, der forventes i klinisk praksis forårsagede azithromycin reversibel fosfo-

lipidose generelt uden mærkbare toksikologiske følger. Der er intet, der tyder på, at dette er

af betydning for almindelig anvendelse af azithromycin hos mennesker.

Elektrofysiologiske undersøgelser har vist, at azithromycin forlænger QT-intervallet.

Mutagent potentiale:

In-vivo og in-vitro undersøgelser viste ingen evidens for genetiske og kromosom

mutationer.

Reproduktionstoksicitet:

I dyreforsøg af de embryotoksiske virkninger af lægemidlet blev der ikke observeret nogen

teratogene virkninger hos mus og rotter. I rotter ledte doseringer af azithromycin på 100 og

200 mg/kg legemsvægt/dag til let forsinket føtal knogledannelse og til maternel vægt-

øgning. I peri- og postnatale studier i rotter blev der observeret let forsinkelse efter behand-

ling med 50 mg/kg/dag azithromycin eller derover.

dk_hum_59147_spc.doc

Side 15 af 17

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Saccharose

Xanthangummi (E415)

Hydroxypropylcellulose

Trinatriumfosfat, vandfri

Silica, kolloid, vandfri (E551)

Aspartam (E951)

Karamel smagsstof

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet flaske med tørt pulver: 3 år.

Rekonstitueret suspension: 5 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Uåbnet flaske med tørt pulver: Må ikke opbevares over 30º C.

Rekonstitueret suspension: Må ikke opbevares over 25º C.

6.5

Emballagetyper

HDPE-flaske med PP/PE-låg med stopring.

PE/PP-doseringssprøjte (10 ml) med doseringsmærker à 0,25 ml.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Klargøring af suspensionen:

Ryst flasken for at løsne pulveret. Tilføj nedenstående mængde vand.

15 ml (600 mg) flaske: Tilføj 7,5 ml vand.

20 ml (800 mg) flaske: Tilføj 10,0 ml vand.

22,5 ml (900 mg) flaske: Tilføj 11,0 ml vand.

30 ml (1200 mg) flaske: Tilføj 15,0 ml vand.

37,5 ml (1500 mg) flaske: Tilføj 18,5 ml vand.

Blandingen omrystes grundigt, indtil der opnås en hvid til næsten hvid, homogen suspen-

sion. Inden sprøjten kan fyldes skal adaptoren anbringes i flaskens hals og proppen åbnes.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

59147

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

7. april 2017

dk_hum_59147_spc.doc

Side 16 af 17

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

6. august 2018

dk_hum_59147_spc.doc

Side 17 af 17

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information