Arimidex 1 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-09-2020

Aktiv bestanddel:
ANASTROZOL
Tilgængelig fra:
AstraZeneca A/S
ATC-kode:
L02BG03
INN (International Name):
anastrozole
Dosering:
1 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
17521
Autorisation dato:
1996-09-20

Indlægsseddel: Information til brugeren

Arimidex

®

1 mg filmovertrukne tabletter

anastrozol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Arimidex til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Arimidex

Sådan skal du tage Arimidex

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Arimidex indeholder et stof, der hedder anastrozol. Det tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes

”aromatasehæmmere”. Arimidex anvendes til at behandle brystkræft hos kvinder, der har passeret

overgangsalderen.

Arimidex fungerer ved at nedsætte mængden af hormonet østrogen, som din krop producerer. Det sker

ved at blokere et naturligt stof (et enzym) i din krop, som hedder ”aromatase”.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Arimidex

Tag ikke Arimidex

hvis du er allergisk over for anastrozol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

hvis du er gravid eller ammer (se afsnittet ”Graviditet og amning”).

Tag ikke Arimidex, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Spørg lægen eller på apoteket, inden du

tager Arimidex, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Arimidex

hvis du har menstruation og ikke har overstået overgangsalderen.

hvis du tager et lægemiddel, som indeholder tamoxifen, eller lægemidler, der indeholder

østrogen (se afsnittet ”Brug af anden medicin”).

hvis du nogensinde har haft en sygdom, der påvirker styrken af dine knogler (knogleskørhed,

osteoporose).

hvis du har problemer med leveren eller nyrerne.

Hvis du ikke er sikker på, om noget af ovenstående gælder for dig, skal du tale med din læge eller

spørge på apoteket, før du tager Arimidex.

Hvis du skal på hospitalet, skal du fortælle sundhedspersonalet, at du tager Arimidex.

Brug af anden medicin sammen med Arimidex

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler. Det skyldes, at Arimidex kan påvirke den måde, visse lægemidler virker på, og visse

lægemidler kan påvirke Arimidex.

Tag ikke Arimidex, hvis du allerede tager et af følgende lægemidler:

Visse lægemidler, der anvendes til at behandle brystkræft (selektive østrogenreceptor-

modulatorer), f.eks. lægemidler, som indeholder tamoxifen. Det skyldes, at disse lægemidler

kan forhindre Arimidex i at virke optimalt.

Medicin, der indeholder østrogen, såsom hormonerstatningsterapi (HRT).

Hvis det er tilfældet for dig, skal du spørge din læge eller apoteket til råds.

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du tager følgende:

Medicin, som kaldes ”LHRH-analoger”. Disse inkluderer gonadorelin, buserelin, goserelin,

leuprorelin og triptorelin. Disse lægemidler anvendes til at behandle brystkræft, visse

gynækologiske sygdomme og infertilitet.

Graviditet og amning

Tag ikke Arimidex, hvis du er gravid eller ammer. Stop med at tage Arimidex, hvis du bliver gravid,

og tal med din læge.

Spørg lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Arimidex vil påvirke evnen til at føre motorkøretøjer, arbejde med værktøj eller

betjene maskiner. Nogle mennesker vil dog af og til føle sig matte eller søvnige, når de tager

Arimidex. Hvis det sker for dig, skal du spørge din læge eller apoteket til råds.

Arimidex indeholder lactose

Arimidex indeholder lactose, der er en form for sukker. Kontakt lægen, før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Arimidex indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige

natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage Arimidex

Tag altid Arimidex nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er en tablet dagligt.

Prøv at tage din tablet på samme tidspunkt hver dag.

Slug tabletten hel med et glas vand.

Det er lige meget, om du tager Arimidex før, under eller efter et måltid.

Fortsæt med at tage Arimidex, så længe din læge eller apotekspersonalet siger det. Det er en langvarig

behandling, og du skal muligvis tage det i flere år. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du er i

tvivl.

Brug til børn og unge

Arimidex må ikke gives til børn og unge.

Hvis du har taget for mange Arimidex

Hvis du har taget for mange Arimidex, skal du straks kontakte lægen.

Hvis du har glemt at tage Arimidex

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du bare tage den næste dosis som normalt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis (to doser på samme tid) som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Arimidex

Hold ikke op med at tage dine tabletter, medmindre din læge beder dig om det.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Arimidex, og søg straks lægehjælp, hvis du får nogen af de følgende alvorlige,

men meget sjældne, bivirkninger:

En meget svær hudreaktion med sår eller blærer på huden. Dette kaldes "Stevens-Johnson

syndrom".

Allergiske reaktioner (overfølsomhed) med hævelse i halsen, der kan gøre det svært at synke

eller trække vejret. Dette kaldes "angioødem".

Meget almindelige bivirkninger (påvirker flere end 1 ud af 10 personer)

Hovedpine.

Hedeture.

Kvalme.

Hududslæt.

Smerte eller stivhed i leddene.

Betændelse i leddene (artrit).

Mathed.

Knogleskørhed (osteoporose).

Almindelige bivirkninger (påvirker mellem 1 og 10 personer ud af 100)

Appetitløshed.

For høje niveauer af kolesterol (fedt) i blodet. Dette ville fremgå af en blodprøve.

Døsighed.

Karpaltunnelsyndrom (prikken, smerte, kuldefornemmelse, svaghed i dele af hånden).

Kilden, summen eller følelsesløshed i huden, manglende smagssans.

Diarré.

Opkastning.

Ændringer i blodprøver, der viser, hvor godt din lever fungerer.

Udtynding af håret (hårtab).

Allergiske reaktioner (overfølsomhed), bl.a. i ansigtet, på læberne eller tungen.

Knoglesmerter.

Tørhed i skeden.

Blødning fra skeden (sædvanligvis kun under de første få ugers behandling – hvis blødningen

fortsætter, skal du kontakte din læge).

Muskelsmerter.

Ikke almindelige bivirkninger (påvirker mellem 1 og 10 personer ud af 1.000)

Ændringer i særlige blodprøver, der viser, hvordan din lever fungerer (gamma-GT og bilirubin).

Leverbetændelse (hepatitis)

Udslæt eller nældefeber.

Springfinger (en lidelse, hvor din finger fastlåses i en bøjet position).

Øget indhold af calcium i dit blod. Fortæl det til din læge, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet, hvis du får kvalme, kaster op og er tørstig, da du måske skal have taget

blodprøver.

Sjældne bivirkninger (påvirker mellem 1 og 10 personer ud af 10.000)

Betændelse i huden, der kan vise sig ved røde pletter eller blærer.

Hududslæt forårsaget af overfølsomhed (som kan skyldes en allergisk eller allergilignende

reaktion).

Vævsirritation i de små blodårer, som fremkalder rødt eller rødviolet udslæt på huden. I meget

sjældne tilfælde kan der forekomme ledsymptomer samt mave- og nyresmerter. Dette kaldes

‘Schönlein-Henoch purpura’.

Indvirkning på dine knogler ‒ knogleskørhed

Arimidex sænker mængden af hormonet østrogen i din krop. Dette kan sænke indholdet af mineraler i

dine knogler. Dine knogler kan blive svagere, og du kan have større risiko for knoglebrud. Din læge

vil afveje disse risici i henhold til retningslinjerne for behandling af knogleskørhed hos kvinder, der

har passeret overgangsalderen. Det anbefales, at du taler med din læge om risici og behandlings-

muligheder.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Tabletterne skal opbevares på et sikkert sted uden for

børns rækkevidde. Dine tabletter kan skade børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterpakningen efter "EXP".

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar tabletterne i den pakning, som de leveres i.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Arimidex indeholder:

Aktivt stof: anastrozol. Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 mg anastrozol.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, povidon, natriumstivelsesglycolat,

magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 300, titandioxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter på omkring 6,1 mm mærket med ’A’ på en side og

’Adx1’ på den anden side.

Pakningsstørrelser

Arimidex findes i pakning med 98 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca A/S

World Trade Center Ballerup

Borupvang 3

DK-2750 Ballerup

Fremstiller

Batchfrigivelsessteder

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Arimidex

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2020

Du kan finde yderligere oplysninger om Arimidex på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.dkma.dk.

© AstraZeneca 2020

18. september 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Arimidex, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

9342

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Arimidex

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 mg anastrozol.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver filmovertrukken tablet indeholder 93 mg lactosemonohydrat (se pkt. 4.4).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter på omkring 6,1 mm mærket med ’A’ på

side og ’Adx1’ på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Arimidex er indiceret til:

Behandling af hormonreceptor-positiv fremskreden brystkræft hos postmenopausale

kvinder.

Adjuverende behandling af

hormonreceptor-positiv tidlig invasiv brystkræft

postmenopausale kvinder.

Adjuverende behandling af hormonreceptor-positiv tidlig invasiv brystkræft hos

postmenopausale kvinder, der har fået adjuverende tamoxifen i 2-3 år.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Den anbefalede dosis Arimidex til voksne, inklusive ældre, er én 1 mg tablet dagligt.

dk_hum_17521_spc.doc

Side 1 af 16

For postmenopausale kvinder med hormonreceptor-positiv tidlig invasiv brystkræft er den

anbefalede behandlingsvarighed 5 år.

Særlige populationer

Pædiatrisk population

Arimidex bør ikke anvendes til børn og unge på grund af utilstrækkelige data vedrørende

sikkerhed og virkning (se pkt. 4.4 og 5.1).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Hos

patienter med svært nedsat nyrefunktion skal Arimidex anvendes med forsigtighed. (se

pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion. Der tilrådes, at

der udvises forsigtighed hos patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4).

Administration

Arimidex skal indtages oralt.

4.3

Kontraindikationer

Arimidex er kontraindiceret til:

Gravide eller ammende kvinder.

Patienter med overfølsomhed over for anastrozol eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Arimidex bør ikke anvendes til præmenopausale kvinder. Menopausen skal defineres

biokemisk (niveauet af luteiniserende hormon [LH], follikelstimulerende hormon [FSH]

og/eller estradiol) hos alle patienter, hvor der hersker tvivl om den menopausale status. Der er

ingen data, som understøtter brug af Arimidex med LHRH-analoger.

Indgivelse af tamoxifen eller østrogenholdig behandling sammen med Arimidex bør undgås,

da dette kan mindske dets farmakologiske virkning (se pkt. 4.5 og 5.1).

Virkning på knoglemineraltæthed

Da Arimidex sænker cirkulerende østrogenniveauer, kan det medføre en reduktion i

knoglemineraltæthed med deraf følgende øget risiko for fraktur (se pkt. 4.8).

Kvinder med osteoporose eller risiko for osteoporose bør få foretaget en formel vurdering af

deres knoglemineraltæthed ved behandlingens start og derefter med regelmæssige

mellemrum. Hvis relevant, skal behandling af eller profylakse mod osteoporose påbegyndes

og monitoreres nøje. Specifikke behandlinger f.eks. med bisfosfonater, kan standse yderligere

knoglemineraltab forårsaget af Arimidex hos postmenopausale kvinder og kan overvejes (se

pkt. 4.8).

Nedsat leverfunktion

Arimidex er ikke blevet undersøgt hos brystkræftpatienter med moderat eller svært nedsat

leverfunktion. Eksponering for anastrozol kan være øget hos forsøgspersoner med nedsat

dk_hum_17521_spc.doc

Side 2 af 16

leverfunktion (se pkt. 5.2). Arimidex skal anvendes med forsigtighed hos patienter med

moderat og svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2). Behandlingen bør baseres på en benefit-

risk vurdering hos den enkelte patient.

Nedsat nyrefunktion

Arimidex er ikke blevet undersøgt hos brystkræftpatienter med svært nedsat nyrefunktion.

Eksponering for anastrozol er ikke øget hos forsøgspersoner med svært nedsat nyrefunktion

(GRF <30 ml/min, se pkt. 5.2). Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion skal Arimidex

anvendes med forsigtighed.

Pædiatrisk population

Arimidex anbefales ikke til børn og unge, da sikkerhed og virkning ikke er blevet fastlagt for

denne patientgruppe (se pkt. 5.1).

Arimidex må ikke anvendes til drenge med væksthormonmangel som supplement

behandling med væksthormon. I det kliniske hovedforsøg blev der ikke påvist virkning, og

sikkerheden blev ikke fastlagt (se pkt. 5.1). Da anastrozol reducerer estradiolniveauet, må

Arimidex ikke bruges hos piger med væksthormonmangel som supplement til behandling

med væksthormon. Sikkerhedsdata ved langvarig behandling hos børn og unge er ikke

tilgængelige.

Overfølsomhed over for lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose og bør ikke anvendes til patienter med hereditær

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Anastrozol hæmmer CYP1A2, 2C8/9 og 3A4 in vitro. Kliniske studier med phenazon og

warfarin viste, at anastrozol ved en dosis på 1 mg ikke signifikant hæmmede

metaboliseringen af phenazon og R– og S-warfarin, hvilket indicerer, at indgivelse af

Arimidex sammen med andre lægemidler sandsynligvis ikke resulterer i klinisk signifikante

lægemiddelinteraktioner medieret af CYP-enzymer.

Enzymerne, som medierer metaboliseringen af anastrozol, er ikke blevet identificeret.

Cimetidin, en svag, uspecifik CYP-hæmmer, påvirkede ikke plasmakoncentrationen af

anastrozol. Virkningen af stærke CYP-hæmmere er ukendt.

En gennemgang af sikkerhedsdatabasen fra de kliniske forsøg viste ikke nogen tegn på klinisk

signifikant interaktion hos patienter behandlet med Arimidex, der også fik andre almindeligt

ordinerede lægemidler. Der var ingen klinisk signifikante interaktioner med bisfosfonater (se

pkt. 5.1).

Indgivelse af tamoxifen eller østrogenholdig behandling sammen med Arimidex bør undgås,

da dette kan mindske dets farmakologiske virkning (se pkt. 4.4 og 5.1).

dk_hum_17521_spc.doc

Side 3 af 16

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af Arimidex til gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Arimidex er kontraindiceret under graviditet (se

pkt. 4.3).

Amning

Der er ingen data fra anvendelse af Arimidex under amning. Arimidex er kontraindiceret

under amning (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Arimidex’ indvirkning på fertiliteten hos mennesker er ikke blevet undersøgt. Dyreforsøg har

påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Arimidex påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Der er imidlertid rapporteret asteni og søvnighed i forbindelse med brug af

Arimidex, og der skal udvises forsigtighed, når man skal føre motorkøretøjer eller betjene

maskiner, så længe sådanne symptomer forekommer.

4.8

Bivirkninger

Følgende tabel giver en oversigt over bivirkninger fra kliniske forsøg,

post-marketingundersøgelser eller spontane rapporter. Medmindre andet er angivet, er

frekvenskategorierne beregnet ud fra antallet af utilsigtede hændelser, som blev rapporteret i

et stort fase III-studie med 9.366 postmenopausale kvinder med operabel brystkræft, som fik

adjuverende behandling i fem år (Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination [ATAC]

studiet).

De nedenfor angivne bivirkninger er klassificeret efter frekvens og systemorganklasse (SOC).

Frekvensgrupper er defineret i henhold til følgende konvention: meget almindelig (≥ 1/10),

almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden

(≥ 1/10.000 til <1/1.000) og meget sjælden (<1/10.000). De hyppigst rapporterede

bivirkninger var hovedpine, hedeture, kvalme, udslæt, ledsmerter, stivhed, artrit og asteni.

Tabel 1

Bivirkninger efter systemorganklasse og frekvens

Bivirkninger efter SOC og frekvens

Metabolisme og

ernæring

Almindelig

Anoreksi

Hyperkolesterolæmi

Ikke almindelig

Hyperkalcæmi (med eller uden

stigning i parathyreoideahormon)

Nervesystemet

Meget almindelig

Hovedpine

Almindelig

Søvnighed

Karpaltunnelsyndrom*

Sensoriske forstyrrelser (inkluderen-

de paræstesi, manglende smagssans

eller smagsfor-styrrelser)

Vaskulære

sygdomme

Meget almindelig

Hedeture

dk_hum_17521_spc.doc

Side 4 af 16

Tabel 1

Bivirkninger efter systemorganklasse og frekvens

Bivirkninger efter SOC og frekvens

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme

Almindelig

Diarré

Opkastning

Lever og galdeveje

Almindelig

Stigning i alkalisk fosfatase, alanin-

aminotransferase og aspartat-

aminotransferase

Ikke almindelig

Stigning i gamma-GT og bilirubin

Hepatitis

Hud og subkutane

væv

Meget almindelig

Kløe

Almindelig

Hårudtynding (alopeci)

Allergiske reaktioner

Ikke almindelig

Urticaria

Sjælden

Erythema multiforme

Anafylaktoid reaktion

Kutan vaskulitis (inklusive enkelte

rapporteringer om Schönlein-

Henoch purpura)**

Meget sjælden

Stevens-Johnsons syndrom

Angioødem

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Meget almindelig

Ledsmerter/stivhed

Artrit

Osteoporose

Almindelig

Knoglesmerter

Myalgi

Ikke almindelig

Springfinger

Det reproduktive

system og mammae

Almindelig

Vaginal tørhed

Vaginalblødning***

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstede

Meget almindelig

Asteni

Karpaltunnelsyndrom er rapporteret hos flere patienter, som fik behandling med

Arimidex i kliniske forsøg, end hos patienter, som blev behandlet med tamoxifen. De fleste af

disse hændelser forekom hos patienter med identificerbare risikofaktorer for udvikling af

tilstanden.

Da kutan vaskulitis og Schönlein-Henoch purpura ikke blev observeret i ATAC, kan

frekvenskategorien for disse hændelser anses for at være ”Sjælden” (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

baseret på den værste værdi i punktestimatet.

*** Vaginalblødning er almindeligt rapporteret, hovedsagelig hos patienter med fremskreden

brystkræft i de første få uger efter at have skiftet fra den eksisterende hormonbehandling til

behandling med Arimidex. Hvis blødningen fortsætter, bør yderligere evaluering overvejes.

Nedenstående tabel viser frekvensen uanset kausalitet af forudspecificerede utilsigtede

hændelser i ATAC-forsøget efter en median opfølgning på 68 måneder, rapporteret hos

patienter, som får forsøgsbehandling, og op til 14 dage efter ophør af forsøgsbehandling.

dk_hum_17521_spc.doc

Side 5 af 16

Tabel 2 Forudspecificerede utilsigtede hændelser i ATAC-forsøget

Utilsigtede hændelser

Arimidex

(N=3.092)

Tamoxifen

(N=3.094)

Hedeture

1.104 (35,7 %)

1.264 (40,9 %)

Ledsmerter/stivhed

1.100 (35,6 %)

911 (29,4 %)

Humørsvingninger

597 (19,3 %)

554 (17,9 %)

Træthed/asteni

575 (18,6 %)

544 (17,6 %)

Kvalme og opkastning

393 (12,7 %)

384 (12,4 %)

Frakturer

315 (10,2 %)

209 (6,8 %)

Frakturer i rygrad, hofte eller håndled/Colles

133 (4,3 %)

91 (2,9 %)

Frakturer i håndled/Colles

67 (2,2 %)

50 (1,6 %)

Frakturer i rygraden

43 (1,4 %)

22 (0,7 %)

Frakturer i hoften

28 (0,9 %)

26 (0,8 %)

Katarakt

182 (5,9 %)

213 (6,9 %)

Vaginalblødning

167 (5,4 %)

317 (10,2 %)

Iskæmisk hjerte-karsygdom

127 (4,1 %)

104 (3,4 %)

Angina pectoris

71 (2,3 %)

51 (1,6 %)

Myokardieinfarkt

37 (1,2 %)

34 (1,1 %)

Koronar hjertesygdom

25 (0,8 %)

23 (0,7 %)

Myokardieiskæmi

22 (0,7 %)

14 (0,5 %)

Vaginalt udflåd

109 (3,5 %)

408 (13,2 %)

Enhver venøs tromboembolisk hændelse

87 (2,8 %)

140 (4,5 %)

Dyb venetrombose, inklusive lungeemboli

48 (1,6 %)

74 (2,4 %)

Iskæmiske, cerebrovaskulære hændelser

62 (2,0 %)

88 (2,8 %)

Endometriecancer

4 (0,2 %)

13 (0,6 %)

Frakturhyppigheder på 22 per 1.000 patient-år og 15 per 1.000 patient-år blev observeret for

henholdsvis Arimidex- og tamoxifen-gruppen efter en median opfølgning på 68 måneder.

Den observerede frakturhyppighed for Arimidex ligger i det interval, der er rapporteret i

aldersmatchede postmenopausale populationer. Forekomsten af osteoporose var 10,5 % hos

patienter behandlet med Arimidex og 7,3 % hos patienter behandlet med tamoxifen.

Det er ikke fastslået, om hyppigheden af fraktur og osteoporose set i ATAC hos patienter i

Arimidexbehandling afspejler en beskyttende virkning af tamoxifen, en specifik virkning af

Arimidex eller begge dele.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om

at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

dk_hum_17521_spc.doc

Side 6 af 16

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Der er begrænset klinisk erfaring med overdosering. I dyreforsøg udviste anastrozol lav akut

toksicitet. Der er blevet udført kliniske forsøg med forskellige doser af Arimidex, hvor op til

60 mg i en enkelt dosis blev givet til raske frivillige mænd, og op til 10 mg dagligt blev givet

til postmenopausale kvinder med fremskreden brystkræft. Disse doser var veltolererede. Der

er ikke fundet en enkeltdosis Arimidex, der har resulteret i livstruende symptomer. Der findes

ingen specifik antidot ved overdosering, og behandlingen skal være symptomatisk.

Ved behandling af en overdosis skal man overveje den mulighed, at patienten kan have taget

flere stoffer. Opkastning kan fremkaldes, hvis patienten er ved bevidsthed. Dialyse kan være

hensigtsmæssig, fordi Arimidex ikke er proteinbundet i udtalt grad. Generel støttebehandling,

herunder hyppig monitorering af vitale tegn og nøje observation af patienten, er indiceret.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Enzymhæmmere, ATC-kode: L02B G03

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk virkning

Arimidex

potent

meget

selektiv

non-steroid

aromatasehæmmer.

postmenopausale kvinder produceres estradiol primært fra omdannelse af androstendion til

estron ved hjælp af aromatase-enzym-komplekset i perifere væv. Estron omdannes derefter til

estradiol. Det er påvist, at nedsat koncentration af cirkulerende estradiol har en gavnlig

virkning hos kvinder med brystkræft. Hos postmenopausale kvinder resulterede en daglig

dosis på 1 mg Arimidex i estradiolsuppression på mere end 80 %, målt ved en meget følsom

analyse.

Arimidex udviser ikke nogen gestagen, androgen eller østrogen aktivitet.

Arimidexdoser på op til 10 mg dagligt har ingen indvirkning på udskillelsen af cortisol eller

aldosteron, målt før eller efter standard ACTH-test. Der er derfor ikke behov for kortikoid-

tilskud.

Klinisk virkning og sikkerhed

Fremskreden brystkræft

Førstelinjebehandling hos postmenopausale kvinder med fremskreden brystkræft

dobbeltblindede,

kontrollerede

kliniske

studier

(studie 1033IL/0030

studie 1033IL/0027) blev udført for at vurdere effekten af Arimidex sammenlignet med

tamoxifen som førstelinjebehandling af lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft hos

postmenopausale kvinder, enten hormonreceptor-positiv eller med ukendt hormonreceptor-

status. I alt 1.021 patienter blev randomiseret til at få 1 mg Arimidex en gang dagligt eller

dk_hum_17521_spc.doc

Side 7 af 16

20 mg tamoxifen en gang dagligt. De primære endepunkter i begge studier var tid til

tumorprogression, objektiv tumorresponsrate og sikkerhed.

For de primære endepunkter viste studie 1033IL/0030, at Arimidex havde en statistisk

signifikant fordel i forhold til tamoxifen for tid til tumorprogression (hazard ratio (HR) 1,42;

95 % konfidensinterval (CI) [1,11-1,82], median tid til progression 11,1 og 5,6 måned for

hhv. Arimidex og tamoxifen, p=0,006). Objektive tumorresponsrater var sammenlignelige for

Arimidex og tamoxifen. Studie 1033IL/0027 viste, at objektive tumorresponsrater og tid til

tumorprogression var sammenlignelige for Arimidex og tamoxifen. Resultater fra de

sekundære endepunkter understøttede resultaterne af de primære effekt-endepunkter. I begge

forsøg var der for få dødsfald på tværs af behandlingsgrupperne til at drage nogen

konklusioner om forskelle i den overordnede overlevelse.

Andenlinjebehandling hos postmenopausale kvinder med fremskreden brystkræft

Arimidex blev undersøgt i to kontrollerede kliniske forsøg (studie 0004 og studie 0005) hos

postmenopausale kvinder med fremskreden brystkræft, der havde sygdomsprogression efter

tamoxifenbehandling for enten fremskreden eller tidlig brystkræft. I alt 764 patienter blev

randomiseret til at få enten 1 mg eller 10 mg Arimidex en gang dagligt eller megestrolacetat

40 mg fire gange dagligt. Tid til progression og objektive responsrater var de primære

effektvariabler. Hyppigheden af længerevarende (mere end 24 uger) stabil sygdom,

progressionsrate og overlevelse blev også beregnet. Der var ingen signifikant forskel mellem

behandlingsarmene i de to forsøg, hvad angår nogen af effektparametrene.

Adjuverende behandling af tidlig invasiv brystkræft hos hormonreceptor-positive patienter

I et stort fase III-studie med 9.366 postmenopausale kvinder med operabel brystkræft

behandlet i 5 år (se nedenfor) var Arimidex statistisk overlegent i forhold til tamoxifen med

hensyn til sygdomsfri overlevelse. Den største fordel blev observeret for sygdomsfri

overlevelse til fordel for Arimidex versus

tamoxifen i den prospektivt definerede

hormonreceptor-positive population.

Tabel 3 Sammendrag af ATAC-endepunkter: Analyse af 5-års behandlingsgennemførelse

Effekt-endpoints

Antal hændelser (frekvens)

Intent-to-treat-population

Hormonreceptor-positiv

tumorstatus

Arimidex

(N=3.125)

Tamoxifen

(N=3.116)

Arimidex

(N=2.618)

Tamoxifen

(N=2.598)

Sygdomsfri overlevelse

a

575 (18,4)

651 (20,9)

424 (16,2)

497 (19,1)

Hazard ratio

0,87

0,83

2-sidet 95 % CI

0,78 til 0,97

0,73 til 0,94

p-værdi

0,0127

0,0049

Fjern

sygdomsfri

overlevelse

b

500 (16,0)

530 (17,0)

370 (14,1)

394 (15,2)

Hazard ratio

0,94

0,93

2-sidet 95 % CI

0,83 til 1,06

0,80 til 1,07

p-værdi

0,2850

0,2838

Tid til recidiv

c

402 (12,9)

498 (16,0)

282 (10,8)

370 (14,2)

Hazard ratio

0,79

0,74

2-sidet 95 % CI

0,70 til 0,90

0,64 til 0,87

p-værdi

0,0005

0,0002

Tid til fjernt recidiv

d

324 (10,4)

375 (12,0)

226 (8,6)

265 (10,2)

dk_hum_17521_spc.doc

Side 8 af 16

Tabel 3 Sammendrag af ATAC-endepunkter: Analyse af 5-års behandlingsgennemførelse

Effekt-endpoints

Antal hændelser (frekvens)

Intent-to-treat-population

Hormonreceptor-positiv

tumorstatus

Arimidex

(N=3.125)

Tamoxifen

(N=3.116)

Arimidex

(N=2.618)

Tamoxifen

(N=2.598)

Hazard ratio

0,86

0,84

2-sidet 95 % CI

0,74 til 0,99

0,70 til 1,00

p-værdi

0,0427

0,0559

Ny kontralateral brystkræft

35 (1,1)

59 (1,9)

26 (1,0)

54 (2,1)

Odds ratio

0,59

0,47

2-sidet 95 % CI

0,39 til 0,89

0,30 til 0,76

p-værdi

0,0131

0,0018

Samlet overlevelse

e

411 (13,2)

420 (13,5)

296 (11,3)

301 (11,6)

Hazard ratio

0,97

0,97

2-sidet 95 % CI

0,85 til 1,12

0,83 til 1,14

p-værdi

0,7142

0,7339

a Sygdomsfri overlevelse inkluderer alle recidiverende hændelser og defineres som den første

forekomst af loko-regionalt recidiv, kontralateral ny brystkræft, fjernt recidiv eller død (uanset

årsag).

b Fjern sygdomsfri overlevelse defineres som den første forekomst af fjernt recidiv eller død

(uanset årsag).

c Tid til recidiv defineres som den første forekomst af loko-regionalt recidiv, kontralateral ny

brystkræft, fjernt recidiv eller død på grund af brystkræft.

d Tid til fjernt recidiv defineres som den første forekomst af fjernt recidiv eller død på grund

af brystkræft.

e Antal (%) patienter, der døde.

Kombination af Arimidex og tamoxifen udviste ikke nogen effektfordele sammenlignet med

tamoxifen hverken hos den totale population eller hos hormonreceptor-positiv-populationen.

Denne behandlingsarm blev ekskluderet fra forsøget.

Med en opdateret opfølgning ved en median på 10 år blev det påvist, at langvarig

sammenligning af behandlingsvirkningerne af Arimidex i forhold til tamoxifen var i

overensstemmelse med tidligere analyser.

Adjuverende behandling af tidlig invasiv brystkræft hos hormonreceptor-positive patienter,

som behandles med adjuverende tamoxifen

I et fase III-forsøg (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group [ABCSG] 8) indgik

2.579 postmenopausale kvinder med hormonreceptor-positiv tidlig brystkræft, der var blevet

opereret med eller uden strålebehandling og uden kemoterapi (se nedenfor). Skift til Arimidex

efter 2 års adjuverende behandling med tamoxifen var statistisk overlegen i sygdomsfri

overlevelse sammenlignet med at forblive på tamoxifen efter en median opfølgning på

24 måneder.

dk_hum_17521_spc.doc

Side 9 af 16

Tabel 4 ABCSG 8 forsøgsendepunkt og resultatoversigt

Effekt-endpoints

Antal hændelser (frekvens)

Arimidex

(N=1.297)

Tamoxifen

(N=1.282)

Sygdomsfri overlevelse

65 (5,0)

93 (7,3)

Hazard ratio

0,67

2-sidet 95 % CI

0,49 til 0,92

p-værdi

0,014

Tid til et vilkårligt recidiv

36 (2,8)

66 (5,1)

Hazard ratio

0,53

2-sidet 95 % CI

0,35 til 0,79

p-værdi

0,002

dk_hum_17521_spc.doc

Side 10 af 16

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information