Aricept 10 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

02-07-2018

Aktiv bestanddel:
DONEPEZIL
Tilgængelig fra:
Pfizer ApS
ATC-kode:
N06DA02
INN (International Name):
Donepezil
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
18798
Autorisation dato:
1997-08-05

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: information til brugeren

Aricept

Filmovertrukne tabletter 5 mg eller 10 mg

Donepezilhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Aricept

til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Aricept

Sådan skal du tage Aricept

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Aricept indeholder det aktive stof donepezilhydrochlorid. Aricept

hører til den gruppe af lægemidler,

som hedder acetylcholinesterase-hæmmere.

Donepezil øger mængden af stoffet acethylcholin, som indgår i hjernens hukommelsesfunktion ved at

nedsætte den hastighed, som acethylcholin omdannes med. Aricept bruges til at behandle symptomer på

demens hos patienter med mild til moderat svær grad af Alzheimers sygdom. Symptomer på demens er

tiltagende hukommelsestab, forvirring og ændring i adfærd. Dette gør, at patienter med Alzheimers

sygdom får sværere og sværere ved at udføre normale dagligdags aktiviteter.

Aricept bruges kun til behandling af voksne.

Lægen kan have givet dig Aricept for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aricept

Tag ikke Aricept:

hvis du er allergisk over for donepezil eller piperidin-derivater eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Aricept (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen eller apoteket, inden du tager Aricept, hvis du har eller har haft:

mavesår eller sår på tolvfingertarmen

krampeanfald eller kramper

en hjertelidelse (uregelmæssige eller meget langsomme hjerteslag)

astma eller anden længerevarende lungesygdom

leverproblemer eller leverbetændelse

vandladningsbesvær eller mild nyresygdom

Fortæl det også til lægen, hvis du er gravid, eller tror du er gravid.

Børn og unge

Aricept bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Aricept

Fortæl lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin, eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Det gælder også medicin, som du skal tage fremover, hvis du fortsætter med at bruge Aricept. Dette er

fordi, denne medicin kan påvirke virkningen af Aricept.

Det er især vigtigt at du taler med din læge, hvis du tager:

anden medicin mod Alzheimers sygdom, f.eks. galantamin

smertestillende medicin eller medicin mod gigt, f.eks. acetylsalicylsyre, non-steroide

antiinflammatoriske stoffer (NSAID) som ibuprofen eller diclofenacnatrium

antikolinerge midler, f.eks. tolterodin

medicin mod infektion (antibiotika), f.eks. erythromycin, rifampicin

medicin mod svamp, f.eks. ketoconazol

medicin mod depression, f.eks. fluoxetin

medicin mod kramper, f.eks. phenytoin eller carbamazepin

medicin mod hjertelidelser, f.eks. quinidin, betablokkere (propranolol og atenolol)

muskelafslappende medicin, f.eks. diazepam, succinylcholin

fuld bedøvelse

medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. urtemedicin

Hvis du skal opereres og i fuld bedøvelse, skal du fortælle lægen eller sundhedspersonalet at du bruger

Aricept. Medicinen kan påvirke den mængde bedøvelse, der skal bruges.

Du kan bruge Aricept hvis du har nyresygdom eller mild til moderat leversygdom. Tal med lægen, hvis

du har nyre- eller leversygdom. Patienter med svær leversygdom bør ikke tage Aricept.

Fortæl din læge navnet på den pårørende eller omsorgsperson, der skal hjælpe dig med at tage

medicinen.

Brug af Aricept sammen med mad, drikke og alkohol

Mad påvirker ikke virkningen af Aricept.

Du bør ikke drikke alkohol, da alkohol kan påvirke virkningen af Aricept.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du tager Aricept.

Du bør ikke amme, mens du tager Aricept

Trafik- og arbejdssikkerhed

Demens kan svække evnen til at køre eller at arbejde med maskiner. Du må kun foretage disse

aktiviteter, hvis din læge mener, at det er sikkert. Denne medicin

kan give træthed, svimmelhed og

muskelkramper. Hvis du oplever nogle af disse bivirkninger, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Aricept indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Aricept

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

Brug altid Aricept nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige startdosis er 5 mg (1 hvid tablet) hver aften inden du går i seng. Efter 1 måned kan

lægen øge dosis til 10 mg (1 gul tablet) hver aften inden du går i seng.

Hvilken styrke tablet du skal tage, afhænger af, hvor længe du har taget denne medicin og hvad lægen

anbefaler. Du må højest tage 10 mg dagligt.

Følg altid lægens eller apotekspersonalts anvisning om, hvordan og hvornår du skal tage din medicin. Du

må ikke selv ændre dosis uden at have talt med lægen.

Sådan skal du tage din medicin

Synk tabletten med et glas vand om aftenen inden sengetid.

Brug til børn og unge

Aricept bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Hvis du har taget for mange Aricept

Kontakt straks din læge eller skadestuen, hvis du har taget mere af Aricept, end du skulle. Tag altid

denne indlægsseddel og resten af tabletterne med dig.

Symptomer på overdosering er kvalme og opkastning, savlen, sveden, langsom hjerterytme, lavt blodtryk

(giver en følelse af at være omtåget eller svimmel når man står op), vejrtrækningsbesvær, besvimelse og

kramper.

Hvis du har glemt at tage Aricept

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må

ikke tage en dobbeltdosis, som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer at tage medicinen i

mere end en uge, så kontakt lægen, før du tager mere medicin.

Hvis du holder op med at tage Aricept

Du må ikke stoppe behandlingen, medmindre din læge har bedt dig om det. Hvis du stopper med at

tage Aricept, vil fordelene ved behandlingen gradvist forsvinde.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvor længe skal du tage Aricept

Din læge eller apotekspersonalet vil fortælle dig, hvor længe du skal tage tabletterne. Din læge vil

regelmæssigt tilse dig og vurdere behandlingen og dine symptomer.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne, der er nævnt her, er oplevet af patienter, der har taget Aricept. Fortæl det til lægen,

hvis du oplever nogle af disse bivirkninger, mens du tager Aricept.

Alvorlige bivirkninger

Fortæl det straks til lægen, hvis du oplever nogle af disse alvorlige bivirkninger. Du kan have brug for

øjeblikkelig lægehjælp.

leverskade, f.eks. leverbetændelse. Symptomerne på leverbetændelse er kvalme eller opkastning,

appetitløshed, generel utilpashed, feber, kløe, gulfarvning af huden og det hvide i øjnene samt

mørk urin (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

mavesår eller sår på tolvfingertarmen. Symptomer på mavesår og sår på tolvfingertarmen er

mavesmerter og mavegener (fordøjelsesbesvær) mellem navlen og brystbenet (kan forekomme

hos op til 1 ud af 100 patienter)

blødning i maven eller tarmene. Dette kan give sort tjærelignende afføring eller synligt blod fra

endetarmen (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

krampeanfald eller kramper (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

feber med muskelstivhed, stærk svedtendens eller sløret bevidsthed (malignt neuroleptika

syndrom) (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)

muskelsvaghed, ømhed eller smerter, især hvis du samtidig føler dig utilpas, har høj feber eller

mørkfarvet urin. Dette kan skyldes nedbrydning af musklerne. Det kan være livstruende og kan

medføre nyresvigt (det kaldes rhabdomyolyse) (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000

patienter).

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

diarré

hovedpine

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

muskelkramper

træthed

søvnløshed

snue

hallucinationer (se eller høre ting som ikke findes i virkeligheden)

unormale drømmer og mareridt

aggressiv opførsel

besvimelsesanfald

svimmelhed

mavegener

udslæt

inkontinens

smerter

ulykker (patienter kan være mere tilbøjelige til at falde og at komme til skade ved uheld)

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

langsom hjerterytme

øget spytsekretion

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

stivhed, rysten eller ukontrollable bevægelser, især af ansigtet og tungen, men også af arme og

ben.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Aricept utilgængeligt for børn.

Brug ikke Aricept efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Opbevar ikke Aricept ved temperaturer over 30ºC.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet, må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aricept filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: donepezilhydrochlorid. Der findes tabletter i to styrker. Hver 5 mg filmovertrukne

tablet indeholder 5 mg donepezilhydrochlorid og hver 10 mg filmovertrukne tablet indeholder 10 mg

donepezilhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat; majsstivelse; mikrokrystallinsk cellulose; hyprolose;

magnesiumstearat. Filmovertrækket indeholder: hypromellose; talcum; macrogol; farvestoffet

titandioxid (E171)

Den filmovertrukne tablet på10 mg indeholder desuden farvestoffet gul jernoxid (E172).

Udseende

Aricept 5 mg filmovertrukne tabletter er hvide, runde, bikonvekse tabletter mærket ’ARICEPT’ på

den ene side og ’5’ på den anden.

Aricept 10 mg filmovertrukne tabletter er gule, runde, bikonvekse tabletter mærket ’ARICEPT’ på

den ene side og ’10’ på den anden.

Pakningsstørrelser

7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 112 og 120 filmovertrukne tabletter i blisterpakninger.

28, 30 og 100 filmovertrukne tabletter i HDPE beholder.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller

Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrig.

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Medlemslandets navn

Lægemidlets navn

Østrig, Belgien, Frankrig, Portugal,

Storbritannien, Tyskland, Danmark,

Grækenland, Finland, Irland & Luxembourg

Aricept 5 mg & 10 mg Film Coated Tablets

Italien & Sverige

Aricept

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2018.

Læs hele dokumentet

26. juni 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Aricept, tabletter, filmovertrukne

0.

D.SP.NR.

9723

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aricept

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

5 mg:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg donepezilhydrochlorid svarende til 4,56 mg

donepezil fri base.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: hver 5 mg tablet indeholder 87,17

mg lactose.

10 mg:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg donepezilhydrochlorid svarende til 9,12 mg

donepezil fri base.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: hver 10 mg tablet indeholder 174,33

mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter, filmovertrukne.

Aricept 5 mg filmovertrukne tabletter er hvide, runde, bikonvekse tabletter præget med

"ARICEPT" på den ene side og "5" på den anden side.

Aricept 10 mg filmovertrukne tabletter er gule, runde, bikonvekse tabletter præget med

"ARICEPT" på den ene side og "10" på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Aricept tabletter er indiceret til symptomatisk behandling af mild til moderat svær grad af

Alzheimers demens.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

18798_spc.doc

Side 1 af 11

Voksne/ældre:

Initialt 5 mg 1 gang dagligt. En dosering på 5 mg dagligt bør bibeholdes mindst 1 måned for

at kunne bedømme den tidligste behandlingseffekt og for at nå steady-state koncentration af

donepezilhydrochlorid. Efter 1 måneds behandling med 5 mg dagligt kan dosis af Aricept på

baggrund af en klinisk vurdering øges til 10 mg 1 gang dagligt. Den højest anbefalede daglige

dosis er 10 mg. Doser over 10 mg dagligt er ikke undersøgt i kliniske forsøg.

Behandlingen bør initieres og overvåges af en læge med erfaring i diagnostik og behandling

af Alzheimers demens. Diagnosen skal stilles i overensstemmelse med accepterede guidelines

(f.eks. DSM IV eller ICD 10). Behandling med donepezil bør kun påbegyndes, hvis patienten

har en pårørende eller omsorgsperson, som regelmæssigt vil kontrollere patientens

medicinindtag. Vedligeholdesesbehandling kan fortsætte så længe, patienten har terapeutisk

fordel heraf. Derfor bør den kliniske effekt af donepezil revurderes regelmæssigt. Det bør

overvejes at seponere behandlingen, når der ikke længere er tegn på terapeutisk effekt.

Individuel respons på donepezil kan ikke forudsiges.

Efter afbrydelse af behandlingen ses en gradvis aftagen af Aricepts virkning.

Pædiatrisk population

Aricept bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Patienter med nedsat nyre- og leverfunktion

Et tilsvarende doseringsprincip kan følges for patienter med nedsat nyrefunktion, da clearance

af donepezilhydrochlorid ikke påvirkes af denne tilstand.

På grund af mulig øget eksponering ved mild til moderat nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2),

bør eventuel dosisøgning ske i henhold til individuel tolerans. Der foreligger ingen data på

patienter med svært nedsat leverfunktion.

Administration

Aricept bør indtages oralt om aftenen lige inden sengetid.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for donepezilhydrochlorid, piperidinderivater eller andre indholdsstoffer

anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Brugen af Aricept til patienter med svær Alzheimers demens, andre typer af demens eller

andre typer af hukommelsesbesvær (f.eks. aldersbestemt kognitiv svækkelse) er ikke

undersøgt.

Anæstesi

Aricept, som er en cholinesterasehæmmer, vil sandsynligvis forstærke muskelrelaksation af

succinylcholintypen under anæstesi.

Kardiovaskulære forhold

Cholinesterasehæmmere kan som følge af deres farmakologiske virkning have en vagotonisk

effekt på hjertefrekvensen (f.eks. bradykardi). Denne mulige virkning kan især være af

betydning for patienter med syg sinus knude-syndrom eller andre supraventrikulære

overledningsforstyrrelser, så som sinoatrialt eller atrioventrikulært blok.

18798_spc.doc

Side 2 af 11

Der har været rapporteret tilfælde af synkope og krampeanfald. Ved undersøgelse af sådanne

patienter bør muligheden for hjerteblok eller lang sinuspause overvejes.

Gastrointestinale forhold

Patienter med øget risiko for udvikling af ulcera, f.eks. patienter med ulcussygdomme i

anamnesen, eller patienter, som samtidigt indtager non-steroide antiinflammatoriske stoffer

(NSAID), bør følges for symptomer. Kliniske studier med Aricept har imidlertid ikke vist

stigning i incidensen af peptiske ulcera eller gastrointestinal blødning i forhold til placebo.

Urogenitale forhold

Skønt det ikke er set i kliniske studier med Aricept, kan cholinomimetika forårsage

obstruktion af blæretømning.

Neurologiske forhold

Krampeanfald: Cholinomimetika menes at kunne forårsage generaliserede kramper.

Krampeanfald kan imidlertid også være en manifestation af Alzheimers sygdom.

Cholinomimetika kan have potentiale til at forværre eller inducere ekstrapyramidale

symptomer.

Malignt neuroleptikasyndrom (MNS)

I sjældne tilfælde ses MNS i forbindelse med donepezil, især hos patienter som samtidig

behandles med antipsykotika. MNS er en potential livstruende tilstand med symptomer som

hypertermi, muskelstivhed, autonome symptomer, ændret bevidsthed og forhøjet serum-

kreatinfosfokinaseniveau. Andre symptomer kan være myoglobinuri (rhabdomyolyse) og akut

nyresvigt. Hvis patienten udvikler symptomer på MNS, eller uforklarligt får høj feber uden

andre kliniske manifestationer på MNS, skal alle antipsykotiske lægemidler, inklusive

Aricept, seponeres.

Pulmonale forhold

Cholinesterasehæmmere bør på grund af deres cholinomimetiske virkning gives med

forsigtighed til patienter med astma eller obstruktiv lungesygdom i anamnesen.

Samtidig administration af Aricept og andre acetylcholinesterasehæmmere, agonister eller

antagonister af det kolinerge system bør undgås.

Svært nedsat leverfunktion

Der foreligger ingen data på patienter med svært nedsat leverfunktion.

Mortalitet i kliniske studier af vaskulær demens

3 kliniske studier af en varighed på 6 måneder blev udført på personer, der opfyldte

NINDS-AIREN-kriterierne for sandsynlig eller mulig vaskulær demens (VaD). NINDS-

AIREN-kriterierne er designet til at identificere patienter, hvis demens tilsyneladende

udelukkende har vaskulære årsager og til at udelukke patienter med Alzheimers demens. I

det første studie var mortalitetsraten 2/198 (1,0%) ved behandling med 5 mg

donepezilhydrochlorid, 5/206 (2,4%) ved behandling med 10 mg donepezilhydrochlorid og

7/199 (3,5%) ved placebobehandling. I det andet studie var mortalitetsraten 4/208 (1,9%)

ved behandling med 5 mg donepezilhydrochlorid, 3/215 (1,4%) ved behandling med 10 mg

donepezilhydrochlorid og 1/193 (0,5%) ved placebobehandling. I det tredje studie var

mortalitetsraten 11/648 (1,7%) ved behandling med 5 mg donepezilhydrochlorid og 0/326

(0%) ved placebobehandling. Den samlede mortalitetsrate for donepezilhydrochlorid-

18798_spc.doc

Side 3 af 11

grupperne i de 3 studier (1,7%) er numerisk højere end i placebogrupperne (1,1%), men

forskellen er dog ikke statistisk signifikant. Størstedelen af dødsfaldene hos patienter i

behandling med enten donepezilhydrochlorid eller placebo skyldes tilsyneladende

adskillige vaskulært relaterede årsager, hvilket kunne forventes hos denne ældre population

med underliggende vaskulær sygdom. En analyse af alle alvorlige nonfatale og fatale

vaskulære hændelser viser ingen forskelle i forekomsten mellem gruppen, der fik

behandling med donepezilhydrochlorid og placebogruppen.

I poolede Alzheimers demens-studier (n=4146) samt når disse studier blev poolet med

andre demens-studier, herunder vaskulær demens-studierne (n=6888), oversteg

mortalitetsraten i placebogrupperne numerisk mortalitetsraten i donepezilhydrochlorid-

grupperne.

Indholdsstoffer

Dette produkt indeholder lactose og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter hæmmer ikke metaboliseringen af

theofyllin, warfarin, cimetidin eller digoxin hos mennesker. Metaboliseringen af

donepezilhydrochlorid påvirkes ikke af samtidig administration af digoxin eller cimetidin. In-

vitro undersøgelser har vist, at cytokrom P450 isoenzymerne 3A4 og i mindre grad 2D6

medvirker til metaboliseringen af donepezil. Interaktionsundersøgelser udført in-vitro viser, at

ketoconazol og quinidin, hæmmere af henholdsvis CYP3A4 og 2D6, hæmmer metabolisering

af donezepil. Derfor kan disse og andre CYP3A4-hæmmere, som f.eks. itraconazol og

erythromycin, og CYP2D6-hæmmere, som f.eks. fluoxetin, hæmme metaboliseringen af

donepezil. I et studie med raske forsøgspersoner øgede ketoconazol

gennemsnitskoncentrationerne af donepezil med ca. 30%. Enzyminduktorer, som f.eks.

rifampicin, phenytoin, carbamazepin og alkohol, kan reducere niveauerne af donepezil. Da

omfanget af en hæmmende eller inducerende effekt er ukendt, bør sådanne stofkombinationer

anvendes med forsigtighed. Donepezilhydrochlorid kan påvirke stoffer med antikolinerg

aktivitet. Der er også mulighed for synergistisk virkning ved samtidig behandling med stoffer

som f.eks. succinylcholin, andre neuromuskulært blokerende stoffer eller kolinerge agonister

eller betablokerende stoffer, som har effekt på den kardielle overledning.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelig data om brugen af donezepil hos gravide kvinder.

Dyreforsøg har ikke påvist teratogen effekt, men har påvist præ- og postnatal toksicitet (se

pkt. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata). Den potentielle risiko for mennesker kendes ikke.

Aricept bør kun anvendes på tvingende indikation under graviditet.

Amning

Donepezil udskilles i modermælken hos rotter. Det vides ikke, om donepezilhydrochlorid

udskilles i human modermælk, og der er ingen studier med ammende kvinder. Derfor bør

kvinder, der indtager donepezil, ikke amme.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

18798_spc.doc

Side 4 af 11

Donepezil påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Demens kan forårsage svækkelse af evnen til at føre motorkøretøj og til at betjene

maskiner. Donepezil kan medføre træthed, svimmelhed og muskelkramper, overvejende

ved behandlingsstart og ved dosisøgning. Donepezilbehandlede patienters evne til fortsat at

køre bil eller betjene komplicerede maskiner bør rutinemæssigt vurderes af den

behandlende læge.

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er diarré, muskelkramper, træthed, kvalme, opkastning og

søvnløshed.

Bivirkninger rapporteret som mere end et isoleret tilfælde er anført nedenfor under de

relevante organklasser opdelt efter hyppighed. Hyppighederne er defineret som: meget

almindelig (>1/10), almindelig (>1/100 til 1/10), ikke almindelig (>1/1.000 til 1/100), sjælden

(>1/10.000 til 1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

tilgængelige data).

Organklasser

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjældne

Infektioner og

parasitære sygdomme

Snue

Metabolisme og

ernæring

Appetitløshed

Psykiske

forstyrrelser

Hallucinationer**

agitation**,

aggressiv

opførsel**

Unormale

drømme og

mareridt**

Nervesystemet

Synkope*,

svimmelhed,

søvnløshed

Krampeanfald

Ekstrapyrami

dale

symptomer

Malignt

neuroleptika

syndrom

Vaskulære

sygdomme

Bradykardi

Sinoatrialt

blok,

atrioventrikul

ært blok

Mave-tarmkanalen

Diarré, kvalme

Opkastning,

abdominale gener

Gastrointestina

l blødning,

mavesår og sår

tolvfingertarm

øget

spytsekretion

Lever og galdeveje

Leverdysfun

ktion

inklusiv

hepatitis***

Hud og subkutane

Udslæt,

18798_spc.doc

Side 5 af 11

Organklasser

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjældne

væv

Kløe

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelkramper

Rhabdomyol

yse****

Nyrer og urinveje

Urininkontinens

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstede

Hovedpine

Træthed,

Smerte

Undersøgelser

Mindre

stigning i

serumkoncentr

ation af

muskelkreatin

kinase

Traumer,

forgiftninger og

behandlingskomplik

ationer

Ulykkestilfælde

*Ved undersøgelse af patienter med synkope eller krampeanfald bør muligheden for

hjerteblok eller lang sinuspause overvejes (se pkt. 4.4)

**Tilfælde af hallucinationer, unormale drømme og mareridt, agitation og aggressiv

opførsel er ophørt ved dosisreduktion eller afbrydelse af behandlingen.

***I tilfælde af uforklarlig leverdysfunktion, bør man overveje at seponere behandlingen

med Aricept.

**** Der er set tilfælde af rhabdomyolyse der var uafhængigt af malignt neuroleptika

syndrom, men tæt associeret med initial donepezil eller dosisøgning.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

18798_spc.doc

Side 6 af 11

Den skønnede gennemsnitlige letaldosis af donepezilhydrochlorid efter en enkelt oral dosis

hos mus og rotter er henholdsvis 45 og 32 mg/kg eller ca. 225 og 160 gange den højst

anbefalede daglige humandosis på 10 mg. Der er set dosisrelaterede tegn på kolinerg

stimulation hos dyr som f. eks. nedsat spontanbevægelse, bugleje, vaklende gang, tåreflåd,

kloniske kramper, nedsat respiration, øget spytsekretion, miosis, fascikulationer og reduceret

kropsoverfladetemperatur.

Overdosis med cholinesterasehæmmere kan medføre kolinerge kriser karakteriseret ved svær

kvalme, opkastninger, øget spytsekretion, øget svedtendens, bradykardi, hypotension,

respirationsdepression, kollaps og kramper. Tiltagende muskelsvækkelse kan forekomme og

kan medføre i død, hvis respirationsmusklerne er omfattet.

Som i ethvert tilfælde af overdosering bør der anvendes almindelige understøttende

forholdsregler. Tertiære antikolinergika som f.eks. atropin kan anvendes som antidot ved

overdosis med Aricept. Der anbefales intravenøs atropinsulfat titreret til effekt: En initial

intravenøs dosis på 1,0 - 2,0 mg med efterfølgende doser baseret på den kliniske effekt. Der er

rapporteret om atypisk effekt på blodtryk og hjertefrekvens efter indgift af andre

cholinomimetika ved samtidig indgift af kvarternære antikolinergika som f.eks. glycopyrrolat.

Det vides ikke, om donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter kan fjernes ved dialyse

(hæmodialyse, peritoneal dialyse eller hæmofiltration).

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

N 06 DA 02, midler mod demens; cholinesterasehæmmere.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Donepezilhydrochlorid er en specifik og reversibel hæmmer af acetylcholinesterase, den

dominerende cholinesterase i hjernen. Donepezilhydrochlorid er in vitro en over 1000 gange

mere potent hæmmer af dette enzym end af butyrylcholinesterase, et enzym, som især findes

uden for centralnervesystemet.

Alzheimers demens

Hos patienter med Alzheimers demens, som deltog i kliniske studier, bevirkede indtagelse af

en enkelt daglig dosis på 5 mg eller 10 mg Aricept steady-state hæmning af

acetylcholinesteraseaktivitet (målt i erytrocytmembraner) på henholdsvis 63,6% og 77,3%.

Donepezilhydrochlorids hæmning af acetylcholinesterase i røde blodlegemer er vist at

korrelere med ændringerne i ADAS-C og, en sensitiv skala til undersøgelse af udvalgte

aspekter af kognition. Donepezilhydrochlorids potentiale til at kunne ændre forløbet af den

underliggende neuropatologi er ikke undersøgt. Således kan Aricept ikke anses for at have

nogen effekt på sygdommens progression.

Behandlingseffekten af Aricept på Alzheimers demens er undersøgt i 4 placebokontrollerede

studier, 2 studier af 6 måneders varighed og 2 studier af 1 års varighed.

18798_spc.doc

Side 7 af 11

I de kliniske studier af 6 måneders varighed er der foretaget en analyse ved afslutningen af

donepezilbehandling ved en kombination af tre effektkriterier: ADAS-C og (et mål for

kognitiv præstation), klinisk indtryk af forandring baseret på interview og med input fra

pårørende eller omsorgsperson (CIBIC+, Clinical Interview Based Impression Of Change

with Caregiver Input, et mål for global funktion) og ADL (Activity of Daily Living)

underskala af CDR (Clinical Dementia Rating Scale) gradskala for dagligdags aktiviteter (et

mål for evnen til at fungere inden for fællesskab, hjem og hobbies og klare personlig

hygiejne).

Patienter, som opfyldte de nedenfor nævnte kriterier, blev opfattet som

behandlingsrespondere:

Respons =

Forbedring af ADAS-C og med mindst 4 points

Ingen forværring af CIBIC+

Ingen forværring af ADL underskala af CDR gradskala

% response

"Intent to Treat"

Evaluerbar

population

population

n=365

n=352

Placebogruppe

Aricept 5 mg gruppe

18%*

18%*

Aricept 10 mg gruppe

21%**

22%**

* p

0,05

** p

0,01

Aricept udviste en dosisafhængig statistisk signifikant øgning i den procentdel af patienterne,

som var vurderet som behandlingsrespondere.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption:

Maksimale plasmaniveauer nås ca. 3-4 timer efter oral indgift. Plasmakoncentrationer og

AUC (areal under kurven) stiger proportionalt med dosis. Halveringstiden er ca. 70 timer, og

indgift af 1 dosis dagligt i flere dage resulterer således i en gradvis steady-state indstilling. Et

omtrentligt steady-state niveau nås inden for 3 uger efter behandlingens påbegyndelse. Når

steady-state er nået, er der kun beskeden variation i plasmakoncentrationen af

donepezilhydrochlorid og i den tilsvarende farmakodynamiske aktivitet i løbet af dagen.

Føde påvirker ikke absorptionen af donepezilhydrochlorid.

Fordeling

18798_spc.doc

Side 8 af 11

Donepezilhydrochlorid er ca. 95% bundet til humane plasma-proteiner.

Plasmaproterinbindingen af den aktive metabolit 6-O-desmethyldonepezil er ukendt.

Distributionen af donepezilhydrochlorid i forskellige kropsvæv er ikke undersøgt endeligt.

I en massebalanceundersøgelse med raske frivillige mandlige forsøgspersoner, med indgift af

5 mg

C-mærket donepezilhydrochlorid, var 28% af den indgivne mængde endnu ikke

udskilt efter 240 timer. Dette tyder på, at donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter

forbliver i kroppen i mere end 10 dage.

Biotransformation/elimination

Donepezilhydrochlorid udskilles både intakt i urinen og metaboliseres af cytokrom P450

systemet til adskillige metabolitter, som ikke alle er identificerede. Efter indgift af en enkelt

dosis 5 mg

C-mærket donepezilhydrochlorid var plasma-radioaktiviteten, udtrykt som

procent af indgivet dosis, tilstede overvejende som intakt donepezilhydrochlorid (30%), 6-O-

desmethyldonepezil (11%) – eneste metabolit, som har aktivitet svarende til

donepezilhydrochlorid), donepezil-cis-N-oxid (9%), 5-O-desmethyldonepezil (7%) og

glucuronidkonjugatet af 5-O-desmethyldonepezil (3%). Ca. 57% af den totalt indgivne

radioaktivitet blev fundet i urinen (17% som intakt donepezil) og 14,5% i fæces tydende på

biotransformation og udskillelse i urinen som primære eliminationsveje.

Der er intet, der tyder på enterohepatisk recirkulation af donepezilhydrochlorid og/eller af

nogle af dets metabolitter.

Plasmakoncentrationen af donepezil falder med en halveringstid på ca. 70 timer.

Køn, race og rygevaner har ingen klinisk signifikant indflydelse på plasmakoncentrationen af

donepezilhydrochlorid. Farmakokinetikken af donepezil er ikke metodisk undersøgt hos ældre

raske eller hos patienter med Alzheimers eller vaskulær demens. Gennemsnitlige

plasmaniveauer stemte imidlertid tæt overens med, hvad der sås hos unge raske

forsøgspersoner.

Patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion har forhøjetde donepezil steady-state

koncentrationer; gennemsnitlig AUC med 48% og gennemsnitlig C

med 39% (se pkt. 4.2).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Omfattende eksperimentelle dyreforsøg har vist, at dette stof, i overensstemmelse med dets

virkning som kolinerg stimulator (se pkt. 4.9), forårsager få andre virkninger end de

farmakologisk tilsigtede. Donepezil er ikke mutagent i bakterielle og

pattedyrscellemutationsassays. Nogen klastogen effekt sås in vitro ved koncentrationer, der

var klart toksiske over for cellerne og mere end 3000 gange steady-state

plasmakoncentrationerne. Der sås ingen klastogene eller andre genotoksiske virkninger i

micronucleus-modellen hos mus in vivo. Hverken hos rotter eller mus var der tegn på

onkogent potentiale i langtids-karcinogenicitetsundersøgelser.

Donepezilhydrochlorid havde ingen effekt på fertiliteten hos rotter og var ikke teratogen hos

rotter eller kaniner, men ved doser 50 gange humandosis sås nogen effekt på antallet af

dødsfødsler og tidlig overlevelse blandt unger (se pkt. 4.6).

18798_spc.doc

Side 9 af 11

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

5 mg tabletter:

Tabletkerne

lactosemonohydrat,

majsstivelse,

mikrokrystallinsk cellulose,

hyprolose,

magnesiumstearat.

Filmovertræk

Talcum,

macrogol,

hypromellose,

titandioxid (E171).

10 mg tabletter:

Tabletkerne

lactosemonohydrat,

majsstivelse,

mikrokrystallinsk cellulose,

hyprolose,

magnesiumstearat.

Filmovertræk

talcum,

macrogol,

hypromellose,

titandioxid (E171),

gul jernoxid (E172).

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Beholdere: 3 år.

Blister: 4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30º C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Tabletter 5 mg:

Beholdere (HDPE). Pakninger med 28, 30 og 100.

Blister (PVC/aluminium). Pakninger med 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 112 og 120.

Tabletter 10 mg:

Beholdere (HDPE). Pakninger med 28, 30 og 100.

18798_spc.doc

Side 10 af 11

Blister (PVC/aluminium). Pakninger med 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 112 og 120.

Det er ikke alle pakningsstørrelser, som er markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

2750 Ballerup

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

18797

10 mg:

18798

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

5. august 1997

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

26. juni 2018

18798_spc.doc

Side 11 af 11

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information