VITAMINTHE Perorální pasta

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Aktivní složka:
Oxibendazole, kombinace
Dostupné s:
Virbac SA
ATC kód:
QP52AC
INN (Mezinárodní Name):
Oxibendazole, combinations (Oxibendazolum, Niclosamidum)
Léková forma:
Perorální pasta
Terapeutické skupiny:
psi, kočky
Terapeutické oblasti:
Benzimidazoles a související látky
Přehled produktů:
Kódy balení: 9935431 - 1 x 10 ml - aplikátor
Registrační číslo:
96/196/96-C
Datum autorizace:
1996-03-27

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

VITAMINTHE 240/30 mg/ml perorální pasta

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže

VIRBAC

ére

avenue LID 2065 m

06516 Carros

Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

VITAMINTHE 240/30 mg/ml perorální pasta

Niklosamidum

Oxibendazolum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml žluté až hnědé, perorální pasty obsahuje:

Léčivé látky:

Niklosamidum...................................................................................................240 mg

Oxibendazolum...................................................................................................30 mg v 1ml

Pomocné látky:

Natrium-benzoát................................................................................................220 mg

4.

INDIKACE

Léčba nematodóz a cestodóz (toxokaróza, ancylostomatóza, uncinarióza, tenióza).

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nausea, vomitus, diarea.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Obecně 0,5 ml přípravku/kg živé hmotnosti (1 dílek aplikátoru o obsahu 10ml na 2kg ž.hm., 1 dílek

aplikátoru o obsahu 25ml na 10kg ž.hm.)

Mláďata (mezi 6. a 12. týdnem věku): 2x měsíčně

Dospělá zvířata: 2x ročně

Chovné feny: 3x ročně (při krytí, týden před porodem, 3-4 týdny po porodu).

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Podáváme perorálně na kořen jazyka nebo v krmivu.

Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným podáním

léku.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém, opakovaném

použití anthelmintik ze stejné skupiny.

Během aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte. Po použití přípravku si umyjte ruce vodou a

mýdlem. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat gumové či latexové

rukavice. Vyvarujte se kontaktu přípravku s pokožkou. V případě kontaktu přípravku s pokožkou,

omyjte postižené místo vodou a mýdlem. V případě zasažení očí proplachujte dostatečným množstvím

vody zasažené oko i pod víčky minimálně 15 minut. Pokud podráždění pokožky nebo očí přetrvává,

vyhledejte lékařskou pomoc. V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2020

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

VITAMINTHE 240/30 mg/ml perorální pasta

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje

Léčivé látky:

Niklosamidum..................................................240 mg

Oxibendazolum................................................30 mg

Pomocné látky:

Natrium-benzoát..............................................220 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální pasta.

Žlutá až hnědá pasta.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Psi a kočky.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba nematodóz a cestodóz (toxokaróza, ancylostomatóza, uncinarióza, tenióza).

4.3

Kontraindikace

Nejsou.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém, opakovaném

použití anthelmintik ze stejné skupiny.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným podáním

léku.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Během aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte. Po použití přípravku si umyjte ruce vodou a

mýdlem. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat gumové či latexové

rukavice. Vyvarujte se kontaktu přípravku s pokožkou. V případě kontaktu přípravku s pokožkou,

omyjte postižené místo vodou a mýdlem. V případě zasažení očí proplachujte dostatečným množstvím

vody zasažené oko i pod víčky minimálně 15 minut. Pokud podráždění pokožky nebo očí přetrvává,

vyhledejte lékařskou pomoc. V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nausea, vomitus, diarea.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během březosti a laktace.

Laboratorní studie neprokázaly teratogenní, fetotoxické účinky a maternální toxicitu.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Perorální podání na kořen jazyka nebo v krmivu.

Obecně 0,5 ml přípravku/kg živé hmotnosti (1 dílek aplikátoru o obsahu 10ml na 2kg ž.hm., 1 dílek

aplikátoru o obsahu 25ml na 10kg ž.hm.)

Mláďata (mezi 6. a 12. týdnem věku): 2x měsíčně

Dospělá zvířata: 2x ročně

Chovné feny: 3x ročně (při krytí, týden před porodem, 3-4 týdny po porodu).

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Ani při překročení doporučené dávky nebyly zaznamenány klinické ani patoanatomické příznaky

intoxikace.

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: anthelmintika, benzimidazoly a příbuzné substance.

ATCvet kód: QP52AC57.

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Oxibendazol patří mezi benzimidazolová antihelmintika, která díky své chemické struktuře podobné

purinové bázi zasahují do metabolizmu nukleotidů a procesu syntézy ATP. Niklozamid zasahuje do

mechanizmu oxidativní fosforylace a následně do energetického metabolizmu červů.

5.2

Farmakokinetické údaje

Oxibendazol se primárně vylučuje výkaly, obtížnější vylučování je u zvířat s pomalejším pasážováním

střevního obsahu. Niklozamid se mírně vstřebává z trávicího traktu, což by mohlo vysvětlovat jeho

nízkou toxicitu. Vstřebané množství je rychle inaktivováno a nemá význam z hlediska

farmakodynamiky.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Pomocné látky:

Disiřičitan sodný

Natrium-benzoát

Dequalinium dichlorid

Xanthanová klovatina

Natrium polynaftylsulfonát

Natrium- cyklamát

Sardelový prášek

Dimetikonová emulze 30%

Čištěná voda

6.2

Hlavní i

nkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Plastový aplikátor s odměřovacím kroužkem v papírové krabičce.

1x 10ml

1x 25ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

VIRBAC

ére

avenue – L.I.D. – 2065 m

06516 – Carros

Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/196/96-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27.3.1996; 5.4.2002; 25.6.2008, 4.2.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Duben 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace