ULTRATAG RBC

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DIHYDRÁT CHLORIDU CÍNATÉHO (STANNOSI CHLORIDUM DIHYDRICUM)
Dostupné s:
Curium Netherlands B.V., Petten
ATC kód:
V09GA06
INN (Mezinárodní Name):
STANNOUS CHLORIDE DIHYDRATE (STANNOSI CHLORIDUM DIHYDRICUM)
Dávkování:
96MCG
Léková forma:
Kit pro radiofarmakum
Podání:
Mimotělní podání
Jednotky v balení:
5X(1+2STŘ); 5X0,6ML+STŘ; 5X0,6ML+ST Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TECHNECIUM-(99MTC) SN2+ ČINIDLA, PRO ZNAČENÍ BUNĚK
Přehled produktů:
ULTRATAG RBC
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
88/ 043/96-C
Datum autorizace:
0000-00-00

sp.zn. sukls296829/2019

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ultratag RBC

kit pro radiofarmakum

stannosi chloridum dihydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,

sdělte to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Ultratag RBC a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ultratag RBC používat.

Jak se přípravek Ultratag RBC používá.

Možné nežádoucí účinky.

Jak přípravek Ultratag RBC uchovávat

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK ULTRATAG RBC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento lék je určen pouze k diagnostickým účelům.

Přípravek Ultratag RBC je určen k následujícím vyšetřením pomocí zobrazení:

sleziny

srdeční funkce

průtoku krve tělesnými orgány

skrytého krvácení do břicha či střev

krevního oběhu

Tento přípravek se skládá z lahvičky s práškem pro přípravu injekce a 2 injekčních stříkaček, které

obsahují koncentrát pro přípravu injekce. Odborný zdravotnický pracovník provede přidání roztoku

radioaktivní látky, technecistanu-(99mTc) sodného, k malému vzorku Vaší krve za vzniku

červených krvinek značených techneciem-(99mTc). Po injekčním podání do organismu se značené

červené krvinky hromadí v konkrétních orgánech, např. ve slezině.

Přítomnost této radioaktivní látky se může díky použití speciálních kamer snímat nad povrchem těla

a získá se obraz, který se nazývá „scan“. Toto zobrazení přesně ukáže rozložení radioaktivity

v orgánu a v těle. Lékaři to dá hodnotnou informaci o uspořádání a funkci tohoto orgánu.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

ULTRATAG RBC POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Ultratag RBC

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na dihydrát chloridu cínatého nebo na kteroukoli další

složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku UltraTtg RBC je zapotřebí

V rámci podání tohoto léčivého přípravku je využíváno radioaktivní záření. Váš ošetřující lékař

rozhodne o tomto vyšetření pouze v případě, že jeho očekávaný přínos převýší možná rizika.

Přípravek Ultratag RBC je podáván odborníkem, který je odpovědný za zajištění všech opatření,

které s podáním přípravku souvisejí.

Váš ošetřující lékař Vám sdělí, zda je po podání přípravku nutné dodržovat nějaká zvláštní opatření.

V případě jakýchkoliv otázek se obraťte na svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, nebo jste užíval(a) v nedávné době, a

to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

V případě léků běžně užívaných v rámci výše uvedených vyšetření není známo, že by účinek

přípravku Ultratag RBC byl ovlivněn jinými léky nebo jejich účinek sám ovlivnil.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Informujte svého lékaře o svém (i možném) těhotenství. Lékař Vám v těhotenství podá

přípravek Ultratag RBC pouze v případě, že je to nezbytně nutné, protože zde je určité

riziko poškození nenarozeného dítěte.

Kojení

Informujte svého lékaře, že kojíte. Lékař může odložit podání přípravku na dobu, kdy bude

kojení ukončeno. Také Vás může požádat o přerušení kojení na 12 hodin a znehodnocení

vytvořeného mléka až do doby, kdy nebude radioaktivita v těle přítomna.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U přípravku Ultratag RBC je nepravděpodobné, že by ovlivnil řízení dopravních prostředků a

obsluhu strojů.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK ULTRATAG RBC POUŽÍVÁ

Přípravek Ultratag RBC je používán výhradně na odborném pracovišti zdravotnického zařízení a

vždy Vám bude podán odborným pracovníkem s patřičným oprávněním pro bezpečnou manipulaci

s radioaktivním materiálem.

Váš lékař rozhodne, jaké množství přípravku Ultratag RBC bude podáno. Dávka závisí na

konkrétním vyšetření, které je nutné provést, a na dalších faktorech, např. věk.

Bude podána co nejnižší možná dávka, která umožní dostatečně kvalitní výsledky vyšetření.

Obvyklá dávka je:

obvyklá dávka přípravku pro dospělé a starší pacienty:

370 -740 MBq, podáno nitrožilní injekcí. Injekce je připravena po smísení s odebraným

vzorkem Vaší krve.

MBq je jednotkou používanou pro měření radioaktivity a určuje aktivitu dané radioaktivní látky.

Pacienti mladší 18 let

Pro děti se používají nižší dávky, přepočtené dle povrchu těla.

Provedení vyšetření

Obvykle bývá podána jediná injekce.

Jestliže jste užil více přípravku Ultratag RBC, než jste měl

Tento přípravek je Vám podáván pod lékařským dohledem, proto není pravděpodobné, že dojde

k předávkování. Pokud by k tomu došlo, Váš lékař zajistí odpovídající ošetření a léčbu.

V případě dalších otázek se prosím obraťte na Vašeho lékaře.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ultratag RBC nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Na základě dostupných dat

četnost není známa:

alergické reakce a anafylaktické reakce

Dojde-li k výskytu nežádoucích účinků, ošetřující personál zajistí jejich odpovídající léčbu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

JAK PŘÍPRAVEK ULTRATAG RBC UCHOVÁVAT

Přípravek Ultratag RBC nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a štítku

lahvičky.

Personál zdravotnického zařízení zajistí předepsané podmínky pro uchovávání přípravku –

uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ultratag RBC obsahuje

Reakční lahvička. Každá injekční lahvička obsahuje 96 mcg stannosi chloridum dihydricum.

Pomocnými látkami jsou dihydrát citronanu sodného, glukosa, roztok hydroxidu sodného

k úpravě pH, roztok kyseliny chlorovodíkové k úpravě pH.

Stříkačka I

obsahuje: chlornan sodný, voda na injekci, roztok hydroxidu sodného k úpravě

Stříkačka II

obsahuje: monohydrát kyseliny citronové, dihydrát citronanu sodného, glukosa,

voda na injekci

Jak přípravek Ultratag RBC vypadá a co obsahuje toto balení

Ultratag RBC se skládá ze 3 neradioaktivních složek:

1x reakční lahvička (Reaction vial) objemu 10 ml, ze skla typu I Ph.Eur., která je uzavřena

pryžovou zátkou (Ph.Eur.) a hliníkovou objímkou s plastovou odnímatelnou krytkou.

1x injekční stříkačka (Syringe I) objemu 2,25 ml, ze skla typu I Ph.Eur., předem naplněná,

s butylkaučukovým krytem typu 1 Ph.Eur. s povrchovou úpravou flurotec.

1x injekční stříkačka (Syringe II) objemu 2,25 ml, ze skla typu I1 Ph.Eur., předem naplněná,

s butylkaučukovým krytem typu 1 Ph.Eur. s teflonovou povrchovou úpravou.

Uvedené 3 složky jsou baleny v jednom plastovém pouzdře spolu s 2 kusy plastových injekčních

pístů, 2 kusy jednorázových injekčních jehel a štítků k označení.

Jedno balení přípravku obsahuje 5 uvedených pouzder.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Curium Netherlands B.V.

Westerduinweg 3

1755 LE Petten

Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 01. 11. 2019.

sp.zn. sukls296829/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ultratag

Kit pro radiofarmakum

(Katalogové číslo Curium Netherlands : DRN 4350)

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Reakční lahvička

10 ml obsahuje:

Stannosi chloridum dihydricum

96 mikrogramů maximum

Pomocné látky se známým účinkem:

Reakční lahvička obsahuje: glukosa 5,50 mg

Stříkačka II

obsahuje: glukosa 12,0 mg

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je

„bezsodíkový“.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

3.1. Léková forma

Kit pro radiofarmakum.

Součásti kitu jsou určeny pouze pro značení erytrocytů techneciem(

Tc), není možné přímé podání

pacientovi!

Reakční lahvička:

Sterilní lyofilizát ve formě bílého prášku nebo pelet obsahující dihydrát chloridu cínatého, dihydrát

citronanu sodného a glukózu. Obsah je určen k rozředění přidáním 1,0-3,0 ml čerstvě odebrané krve za

použití heparinu nebo ACD jako antikoagulační přísady.

Stříkačka I:

Injekční stříkačka předem naplněná čirým bezbarvým roztokem chlornanu sodného.

Stříkačka II:

Injekční stříkačka předem naplněná čirým bezbarvým roztokem kyseliny citrónové, dihydrátu

citronanu sodného a glukózy.

Obsah obou stříkaček je určen pro přidání do reakční lahvičky dle návodu k přípravě techneciem

Tc) značených erytrocytů.

Jejich obsah není možné přímo aplikovat pacientovi!

3.2. Vlastnosti označeného produktu

Erytrocyty označené techneciem (

Tc) jsou při využití kitu Ultratag

RBC stabilní nejméně 6 hodin.

Nicméně je nutné aplikovat je bezprostředně po přípravě.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.

Jednotlivé složky kitu Ultratag

RBC nejsou určeny k přímému podání pacientovi, jejich účelem je

příprava techneciem (

Tc) značených erytrocytů. Pouze takto označené erytrocyty je možné

aplikovat pacientovi.

Erytrocyty označené techneciem (

Tc) jsou využívány na zobrazení krevního oběhu, včetně

primocirkulační radionuklidové angiografie, rovnovážné radionuklidové ventrikulografie, pro detekci

lokalizace krvácení do zažívacího traktu, pro vyšetřování jaterních lézí, zejména rozlišení mezi

hemangiomy a ostatními poruchami jako jsou hepatomy, cysty a abscesy a dále pro venografie

v případě suspektní hluboké žilní trombózy.

4.2 Dávkování a způsob podání

Při přípravě značených erytrocytů kitem Ultratag

RBC je nutno postupovat důsledně dle návodu ke

značení.

Doporučené množství technecistanu(

Tc) pro průměrného pacienta (70 kg) se pohybuje v rozmezí

370 až 740 MBq.

Bezprostředně před podáním má být aktivita připravená k aplikaci změřena ve vhodném zařízení.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na na účinnou látku či na kteroukoliv z pomocných látek.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacient má být vyzván k volnému příjmu tekutin po aplikaci. Během 4-6 hodin po aplikaci je vhodné

močit co nejčastěji, aby byla minimalizována dávka pro močový měchýř.

Radiofarmaka by neměla být aplikována dětem mladším 18 let, pokud předpokládaný přínos vyšetření

nepřevýší možná rizika.

Manipulace s radiofarmaky a jejich aplikace je možná pouze osobami patřičně kvalifikovanými na

pracovištích k tomu určených. Při skladování, přípravě a aplikaci radiofarmak a likvidaci odpadu je

nutno dbát jak zásad ochrany zdraví před ionizujícím zářením vyplývajících z příslušných předpisů

SÚJB (Zákon č. 18/1997 Sb. v platném znění a navazující vyhlášky), tak pokynů místních orgánů

hygienické služby.

Příprava radiofarmak musí být v souladu jak s příslušnými předpisy pro ochranu zdraví před

ionizujícím zářením, tak s požadavky na kvalitu IVLP. Je nutné dodržovat zásady aseptické práce a

správné výrobní praxe pro radiofarmaka.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou známy.

4.6 Těhotenství a kojení

Pokud je nezbytné aplikovat radioaktivní látku ženám v reprodukčním věku, je nutno vždy pátrat

po možném těhotenství. Každá žena, které vynechala menstruace, je v tomto kontextu považována

za těhotnou pokud se neprokáže opak. Kde trvá nejistota, radiační zátěž pacientky musí být

minimalizována při zachování klinického přínosu vyšetření. Je nutno uvážit alternativní metodiky

bez ionizujícího záření.

Aplikace radiofarmaka těhotným ženám způsobí i radiační zátěž plodu. Proto se nezbytná vyšetření

provádějí v případě, že předpokládaný přínos vyšetření převáží možná rizika pro matku a plod.

Před aplikací kojícím ženám je nutné uvážit, zda je možné vyšetření odložit na dobu, kdy bude kojení

ukončeno a zda je vzhledem k možnosti sekrece do mateřského mléka dané radiofarmakum vhodné.

Je-li aplikace nezbytná, je nutné přerušit kojení na 24 hodin a mléko, které se v prsu vytvoří, je nutno

odsát a znehodnotit. Kojení je možné obnovit za předpokladu, že úroveň v mléku nezpůsobí radiační

zátěž dítěte větší než 1 mSv.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vliv není znám.

4.8 Nežádoucí účinky

Poruchy imunitního systému.

Četnost není známa (z dostupných dat nelze určit):

Alergické a anafylaktické reakce.

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné v souvislosti s přínosem vyšetření.

Aplikovaná aktivita musí být co nejmenší, aniž je ovlivněn správný výsledek vyšetření.

Vystavení účinkům ionizujícího záření je vždy spojeno s rizikem vzniku nádorových procesů a

s možným vznikem dědičných poškození. Pro vyšetřovací metody nukleární medicíny je frekvence

těchto nežádoucích účinků nízká vzhledem k nízké radiační zátěži pacientů.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Není možné.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Označení erytrocytů techneciem (

Tc) in vitro je provedeno přidáním 1,0-3,0 ml nesrážlivé

(heparinem nebo ACD) krve do reakční lahvičky. Část cínatých iontů prochází difúzí membránou

erytrocytu a hromadí se intracelulárně. Následující přidání chlornanu sodného do reakční lahvičky

způsobí oxidaci cínatých iontů lokalizovaných extracelulárně. Chlornan membránou erytrocytu

neprochází, proto je tento proces oxidace selektivní pro přebytečný extracelulární cínatý ion. Kyselina

citronová, citronan sodný a glukosový roztok se přidává k vyvázání zbylých cínatých iontů, usnadnění

jejich oxidace chlornanem a k redukci nadbytečného množství chlornanu.

K označení erytrocytů v reakční lahvičce dochází po přidání roztoku technecistanu (

Tc) sodného.

Technecistan prochází membránou a je intracelulárně redukován přítomnými cínatými ionty.

Redukované technecium již zpětně ven neprochází a zůstává uvnitř erytrocytu. Označení krvinek je

plně ukončeno během 20 minut po přidání radioaktivního roztoku. Účinnost značení při použití

uvedené metody je minimálně 95 %. Po ukončení procesu značení jsou erytrocyty aplikovány zpět

pacientovi a je provedeno scintigrafické zobrazení.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po i.v. podání se červené krvinky rozptýlí v krevním řečišti s přibližným distribučním objemem 5,6 %

tělesné hmotnosti. Technecium (

Tc) zůstává v krvi s biologickým poločasem asi 29 hodin.

Z celkového množství technecia (

Tc) v krevním řečišti během 24 hodin po aplikaci zůstává vázáno

na erytrocyty 95 %. Asi 25 % aplikované dávky je během prvních 24 hodin vyloučeno močí.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

A. Reakční lahvička

10 ml obsahuje:

Dihydrát citronanu sodného

Glukosa

Roztok kyseliny chlorovodíkové q.s. k úpravě pH

Roztok hydroxidu sodného q.s. k úpravě pH.

B. Stříkačka I

obsahuje:

Chlornan sodný

Voda na injekci

Roztok hydroxidu sodného q.s. k úpravě pH

C. Stříkačka II

obsahuje:

Monohydrát kyseliny citronové

Dihydrát citronanu sodného

Glukosa

Voda na injekci q.s.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

15 měsíců

Datum exspirace uvedeno na obalu.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Balení kitu Ultratag

RBC nutno uchovávat při teplotě do 25

Stříkačku I uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a velikost obalu

1 balení přípravku obsahuje 5 kitů pro značení:

Každý kit se skládá z těchto součástí:

1x reakční lahvička (Reaction vial) objemu 10 ml, ze skla typu I Ph.Eur., která je uzavřena

pryžovou zátkou (Ph.Eur.) a hliníkovou objímkou s plastovou odnímatelnou krytkou.

1x injekční stříkačka (Syringe I) objemu 2,25 ml, ze skla typu I Ph.Eur., předem naplněná,

s butylkaučukovým krytem typu 1 Ph.Eur. s povrchovou úpravou flurotec.

1x injekční stříkačka (Syringe II) objemu 2,25 ml, ze skla typu I Ph.Eur., předem naplněná,

s butylkaučukovým krytem typu 1 Ph.Eur. s teflonovou povrchovou úpravou.

Uvedené součásti kitu jsou baleny v jedné plastikové krabičce spolu s 2 kusy plastikových injekčních

pístů, 2 kusy jednorázových podkožních injekčních jehel a štítků k označení produktu.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Kit neobsahuje antikoagulační přísadu, proto použijte heparin nebo ACD. Nedostatečně

antikoagulačně upravená krev není použitelná k aplikaci zpět pacientovi!

Pro stínění reakční lahvičky použijte olověný kontejner s minimální tloušťkou stěny 3-4 mm včetně

víčka. Při aplikaci pacientovi použijte stíněnou injekční stříkačku a širokou injekční jehlu jako

ochranu před hemolýzou.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Curium Netherlands B.V.

Westerduinweg 3

1755 LE Petten

Nizozemsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

88/043/96-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17.1.1996 / 12.12.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

01.11. 2019

11. DOZIMETRIE

Jsou uvedeny odhadnuté absorbované dávky pro dospělého (70 kg) po i.v. injekci maximální dávky

740 MBq techneciem (

Tc) značených erytrocytů, podle ICRP 53 (Vol 18, č.1-4, 1987): "Radiation

dose to patients from radiopharmaceuticals".

Absorbovaná dávka (mGy/MBq):

orgán

dospělý

15 let

10 let

5 let

1 rok

Nadledviny

8,7E-03

1,1E-02

1,7E-02

2,7E-02

4,9E-02

Stěna moč. měchýře

9,2E-03

1,2E-02

1,7E-02

2,5E-02

4,6E-02

Povrch kostí

9,2E-03

1,3E-02

2,3E-02

3,9E-02

7,8E-02

Prsní žlázy

4,3E-03

4,5E-03

7,2E-03

1,1E-02

1,9E-02

GIT:

stěna žaludku

4,8E-03

6,1E-03

9,5E-03

1,4E-02

2,4E-02

tenké střevo

4,4E-03

5,3E-03

8,1E-03

1,2E-02

2,2E-02

tlusté střevo

horní část

4,3E-03

5,5E-03

7,9E-03

1,3E-02

2,1E-02

dolní část

3,9E-03

5,3E-03

8,0E-03

1,1E-02

2,1E-02

Srdce

2,3E-02

2,8E-02

4,1E-02

6,2E-02

1,1E-01

Ledviny

1,0E-02

1,2E-02

1,9E-02

3,0E-02

5,5E-02

Játra

7,5E-03

8,8E-03

1,4E-02

2,1E-02

3,8E-02

Plíce

1,4E-02

1,8E-02

2,9E-02

4,5E-02

8,5E-02

Vaječníky

4,2E-03

5,4E-03

7,9E-03

1,2E-02

2,1E-02

Slinivka břišní

6,2E-03

7,5E-03

1,1E-02

1,7E-02

2,9E-02

Červená kostní dřeň

7,3E-03

8,8E-03

1,3E-02

2,0E-02

3,5E-02

Slezina

1,5E-02

1,8E-02

2,8E-02

4,4E-02

8,4E-02

Varlata

2,7E-03

3,7E-03

5,4E-03

8,3E-03

1,5E-02

Štítná žláza

4,9E-03

7,1E-03

1,2E-02

1,9E-02

3,5E-02

Děloha

4,7E-03

5,7E-03

8,5E-03

1,3E-02

2,2E-02

Ostatní tkáně

3,7E-03

4,4E-03

6,4E-03

9,8E-03

1,8E-02

Efektivní dávkový

ekvivalent

(mSv/MBq)

8,5E-03

1,1E-02

1,6E-02

2,5E-02

4,6E-02

12. NÁVOD PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAK

Návod ke značení

1. Odeberte 1-3 ml nesrážlivé krve (za použití heparinu nebo ACD). JAKO ANTIKOAGULANS

NEPOUŽÍVAT EDTA ANI OXALÁT !

2. Širokou jehlou (19-21 G) přidejte 1-3 ml nesrážlivé krve do reakční lahvičky

a šetrně promíchejte,

aby došlo k rozpuštění obsahu lahvičky. Nechte reagovat 5 minut.

3. Přidejte obsah

stříkačky I

, šetrně promíchat překlopením 4-5 x.

4. Přidejte obsah

stříkačky II

, šetrně promíchat překlopením 4-5 x.

5. Reakční lahvičku vložte do olověného stínění s víčkem a minimální tloušťkou 3 - 4 mm. Přidejte

370 - 3 700 MBq eluátu technecistanu (

Tc) sodného v maximálním objemu 3 ml.

6. Šetrně promíchejte obsah lahvičky překlopením 4-5x. Nechte reagovat po dobu 20 minut za

občasného promíchání.

7. Takto označené erytrocyty se doporučuje aplikovat do 30 minut.

8. Je-li vyžadováno, je možné provést před aplikací kontrolu účinnosti označení (viz bod kontrola

kvality značení). Typická účinnost označení je větší než 95 %.

9. Než se odebere do injekční stříkačky potřebné množství pro podání pacientovi, je nutné obsah

reakční lahvičky promísit.

10. Určete aktivitu obsahu a zaznamenejte na průvodní dokumenty a na štítky označující obsah.

Kontrola kvality značení

Je-li požadováno, účinnost značení je možno provést následujícím způsobem:

Přidejte 0,2 ml označených erytrocytů do centrifugační zkumavky s 2 ml 0,9% roztoku chloridu

sodného. Proveďte centrifugaci 5 minut a pak opatrně odpipetujte oddělenou plazmu. Změřte aktivitu

v plazmě a oddělených erytrocytech. Výpočet proveďte dle následujícího schématu:

% účinnosti značení

aktivita erytrocyty

x 100

aktivita erytrocyty + plasma

Fyzikální charakteristiky technecia (

Tc) jsou uvedeny v pokynech pro používání

Tc-generátoru.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace