Tyverb

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
lapatinib
Dostupné s:
Novartis Europharm Limited
ATC kód:
L01XE07
INN (Mezinárodní Name):
lapatinib
Terapeutické skupiny:
Inhibitory proteinkinázy
Terapeutické oblasti:
Neoplasmy prsů
Terapeutické indikace:
Přípravek Tyverb je indikován pro léčbu pacientů s rakovinou prsu, jejichž nádory ve zvýšené míře exprimují HER2 (ErbB2):v kombinaci s kapecitabinem se u pacientů s pokročilým nebo metastazujícím onemocněním s progresí po předchozí léčbě, která musí zahrnovat antracykliny a taxany a terapii s trastuzumabem pro metastazující onemocnění;v kombinaci s trastuzumabem u pacientů s hormon-receptor-negativním metastatickým onemocnění, které se vyvíjí, před trastuzumab terapie nebo terapie v kombinaci s chemoterapií;v kombinaci s inhibitorem aromatázy u postmenopauzálních žen s hormon-receptor-pozitivním metastazujícím onemocněním, není v současné době určena pro chemoterapii. Pacientů do registrační studie nebyly dříve léčeny trastuzumabem nebo inhibitorem aromatázy. Nejsou k dispozici žádné údaje o účinnosti této kombinace oproti trastuzumabu v kombinaci s inhibitorem aromatázy u této populace pacientů.
Přehled produktů:
Revision: 31
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000795
Datum autorizace:
2008-06-10
EMEA kód:
EMEA/H/C/000795

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

07-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

07-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

07-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

07-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

07-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

07-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

07-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

07-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

07-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

07-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

07-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

07-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

07-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

07-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

07-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

07-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

07-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

07-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

07-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

07-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

07-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

06-10-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

06-10-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

07-09-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Tyverb 250 mg potahované tablety

lapatinibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Tyverb a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tyverb užívat

Jak se přípravek Tyverb užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Tyverb uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Tyverb a k čemu se používá

Přípravek Tyverb se používá k léčbě určitých typů nádorů prsu (nádorů s nadměrnou produkcí

receptoru s názvem HER2)

, které se rozšířily i mimo původní místo postižení prsní tkáně rakovinou

nebo do jiných orgánů (tzn.

pokročilé nebo metastazující

nádory prsu). Přípravek Tyverb může

zpomalit nebo zastavit růst nádorových buněk nebo může tyto buňky zničit.

Přípravek Tyverb je předepisován k použití spolu s dalším přípravkem k léčbě nádorového

onemocnění.

Přípravek Tyverb je předepisován

v kombinaci s kapecitabinem

u pacientek, které již byly

v minulosti léčeny pro pokročilou nebo metastazující formu rakoviny prsu. Tato předchozí léčba

metastazující rakoviny prsu musí zahrnovat trastuzumab.

Přípravek Tyverb je předepisován

v kombinaci s trastuzumabem

u pacientek, které trpí metastazující

formou rakoviny prsu s negativními testy na hormonální receptory a byly již v minulosti léčeny pro

pokročilou nebo metastazující formu rakoviny prsu.

Přípravek Tyverb je předepisován

v kombinaci s inhibitorem aromatázy

u pacientek, které trpí

metastazující formou rakoviny prsu citlivou na působení hormonů (nádorové buňky u rakoviny prsu

mohou růst rychleji v přítomnosti některých hormonů) a u nichž se neuvažuje o chemoterapii.

Informace týkající se kapecitabinu, trastuzumabu nebo některého z inhibitorů aromatázy jsou uvedené

v příbalové informaci pro kapecitabin, trastuzumab nebo v příbalové informaci týkající se inhibitoru

aromatázy.

Požádejte svého lékaře

, aby Vám podal informaci o těchto lécích.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tyverb užívat

Neužívejte přípravek Tyverb

jestliže jste alergický(á) na lapatinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tyverb je zapotřebí

Před zahájením léčby a v průběhu léčby přípravkem Tyverb

Vám lékař vyšetří srdce, aby zhodnotil,

zda je činnost srdce v pořádku.

Oznamte svému lékaři, pokud jste měl(a)

před zahájením léčby

přípravkem Tyverb

nějaké srdeční

obtíže.

Před zahájením léčby přípravkem Tyverb musí být Váš lékař informován:

pokud trpíte onemocněním plic,

pokud trpíte zánětem plic,

pokud máte jakékoli

problémy s játry,

pokud máte jakékoli

problémy s ledvinami,

pokud máte průjem (viz bod 4).

Před zahájením léčby a v průběhu léčby přípravkem Tyverb

Vám bude lékař provádět vyšetření,

aby zkontroloval, zda je funkce jater v pořádku.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného,

oznamte to svému lékaři.

Závažné kožní reakce

Při užívání přípravku Tyverb byly pozorovány závažné kožní reakce. Příznaky mohou zahrnovat kožní

vyrážku, puchýře a olupování kůže.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, oznamte to co nejdříve svému lékaři.

Další léčivé přípravky a přípravek Tyverb

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat

. Toto se týká i rostlinných léčivých přípravků a dalších

léků dostupných bez lékařského předpisu.

Je zvlášť důležité, abyste informoval(a) svého lékaře

, pokud užíváte nebo pokud jste v nedávné

době užívala kterýkoli z níže uvedených léků. Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Tyverb

nebo naopak Tyverb může ovlivnit účinek jiných léků. Mezi takové léky patří zejména následující

léky:

extrakt z třezalky tečkované – používá se k léčbě

deprese;

erytromycin, ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, rifabutin, rifampicin,

telitromycin – léky užívané k léčbě

infekčních onemocnění;

cyklosporin – lék užívaný

k potlačení imunitního systému

, např. po transplantacích orgánů;

ritonavir, sachinavir – léky užívané k léčbě

HIV infekce

fenytoin, karbamazepin – léky užívané k léčbě

křečových onemocnění;

cisaprid – lék užívaný k léčbě určitých

zažívacích obtíží;

pimozid – lék užívaný k léčbě některých

duševních onemocnění;

chinidin, digoxin – léky užívané k léčbě určitých

srdečních problémů;

repaglinid – lék užívaný k léčbě

cukrovky;

verapamil – lék užívaný k léčbě

vysokého krevního tlaku

nebo k léčbě srdečních problémů

anginy pectoris);

nefazodon – lék užívaný k léčbě

deprese;

topotekan, paklitaxel, irinotekan, docetaxel – léky užívané k léčbě některých

nádorových

onemocnění;

rosuvastatin – lék užívaný ke

snížení vysokých hodnot cholesterolu;

léky snižující kyselost žaludečních šťáv - užívané k léčbě

žaludečních vředů

nebo

poruch

trávení.

Pokud užíváte nebo pokud jste v nedávné době užívala kterýkoli z těchto léků,

oznamte to svému

lékaři.

Váš lékař posoudí všechny léky, které v současné době užíváte, aby se ujistil, že neužíváte žádné léky,

které není vhodné užívat zároveň s přípravkem Tyverb. Lékař Vám poradí, zda je dostupná alternativa

léčby.

Přípravek Tyverb s jídlem a pitím

V průběhu léčby přípravkem Tyverb nepijte grapefruitovou šťávu. Může to ovlivnit účinek

tohoto léčivého přípravku.

Těhotenství a kojení

Účinek přípravku Tyverb na průběh těhotenství není znám. Jestliže jste těhotná, neužívejte

přípravek Tyverb, pokud Vám to lékař výslovně nedoporučí.

Pokud jste těhotná

nebo plánujete těhotenství,

oznamte to svému lékaři.

Při léčbě přípravkem Tyverb a alespoň 5 dní po poslední dávce

používejte vhodnou

antikoncepční metodu

k zabránění těhotenství.

Pokud

v průběhu léčby přípravkem Tyverb

otěhotníte, oznamte to svému lékaři.

Není známo, zda je přípravek Tyverb vylučován do mateřského mléka. V průběhu léčby přípravkem

Tyverb a alespoň 5 dní po poslední dávce nekojte.

Pokud kojíte

nebo plánujete kojení,

oznamte to svému lékaři.

Pokud si nejste něčím jistá,

požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka

ještě před zahájením

léčby přípravkem Tyverb.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je na Vaší zodpovědnosti rozhodnout, zda jste schopna řídit motorová vozidla nebo vykonávat další

činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Vzhledem k možným nežádoucím účinkům přípravku Tyverb

může být Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje ovlivněna. Popis těchto nežádoucích účinků

naleznete v bodě 4 „Možné nežádoucí účinky“.

Přípravek Tyverb obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Tyverb užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař rozhodne o správné dávce přípravku Tyverb v závislosti na typu rakoviny prsu, pro kterou se

léčíte.

Pokud je Vám předepsán přípravek Tyverb

v kombinaci s kapecitabinem

obvyklá dávka

přípravku Tyverb

5 tablet denně

v jedné dávce.

Pokud je Vám předepsán přípravek Tyverb

v kombinaci s trastuzumabem

, je obvyklá dávka

přípravku Tyverb

4 tablety denně

v jedné dávce.

Pokud je Vám předepsán přípravek Tyverb

v kombinaci s inhibitorem aromatázy

obvyklá dávka

přípravku Tyverb

6 tablet denně

v jedné dávce.

Užívejte předepsanou dávku léčiv tak dlouho, jak Vám lékař určil.

Lékař Vás bude rovněž informovat, jaké jsou dávky ostatních léčiv pro léčbu rakoviny a jak se užívají.

Užívání tablet

Všechny tablety spolkněte

jednu po druhé, tablety polykejte celé, vždy ve stejnou denní dobu.

Tablety zapijte vodou.

Přípravek Tyverb užívejte buď nejméně jednu hodinu před jídlem, nebo nejméně hodinu

po jídle.

Je důležité, abyste užívala tablety každý den vždy ve stejnou dobu vzhledem k jídlu –

například můžete tabletu užít vždy jednu hodinu před snídaní.

V průběhu užívání přípravku Tyverb

V závislosti na výskytu nežádoucích účinků může lékař doporučit snížení dávky nebo dočasné

přerušení léčby.

Před zahájením léčby a v průběhu léčby Vám bude též lékař provádět vyšetření, aby

zkontroloval činnost srdce a funkci jater.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tyverb, než jste měla

Vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka. Pokud je to možné, ukažte jim krabičku použitého

léku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tyverb

Nezdvojnásobujte následující dávku,

abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pouze užijte další

obvyklou dávku v obvyklém čase.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Závažná alergická reakce je

vzácný nežádoucí účinek (může se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů) a

může probíhat velmi rychle.

Příznaky mohou zahrnovat:

kožní vyrážku (včetně svědivé kopřivky),

neobvyklé sípání, nebo potíže s dýcháním,

otok očních víček, rtů nebo jazyka,

bolesti svalů a kloubů,

kolaps nebo ztráta vědomí.

Pokud zaznamenáte kterýkoli z těchto příznaků, okamžitě

to sdělte svému lékaři

. Další tablety již

neužívejte.

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů):

průjem (který může vést ke ztrátě vody v organismu a může vést k závažnějším komplikacím).

Ihned oznamte svému lékaři, jestliže se u Vás objeví první příznaky průjmu (řídká

stolice), protože je důležité okamžitě zahájit léčbu. Svému lékaři rovněž ihned oznamte,

pokud se průjem zhorší. Na konci bodu 4 příbalové informace naleznete více informací, jak

snížit riziko vzniku průjmu.

vyrážka, suchá kůže, svědění.

Oznamte svému lékaři, pokud dostanete vyrážku.

Na konci bodu 4 příbalové informace

naleznete více informací, jak snížit riziko výsevu vyrážky.

Další velmi časté nežádoucí účinky:

ztráta chuti k jídlu,

pocit na zvracení,

zvracení,

únava, pocit slabosti,

zažívací obtíže,

zácpa,

bolest v ústech/vředy v ústech,

bolest břicha,

poruchy spánku,

bolest zad,

bolest rukou a nohou,

bolest kloubů nebo zad,

kožní reakce projevující se na dlaních nebo chodidlech (zahrnující brnění, necitlivost, bolest,

otok nebo zarudnutí),

kašel, zkrácení dechu,

bolest hlavy,

krvácení z nosu,

pocity horka na kůži (tzv. nával),

neobvyklá ztráta vlasů nebo řídnutí vlasů.

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud Vás obtěžuje,

oznamte to svému lékaři.

Časté nežádoucí účinky

(mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů):

vliv na činnost srdce.

Ve většině případů, nebude účinek léčivého přípravku Tyverb na činnost srdce provázen žádnými

příznaky. Pokud se u Vás příznaky objeví, budou mít pravděpodobně charakter nepravidelné srdeční

činnosti a pocitu krátkého dechu.

poruchy jater, které mohou vyvolat svědění, zežloutnutí očí nebo kůže (

žloutenka

), tmavou moč

nebo bolest či nepříjemný pocit v pravé horní části břicha,

poruchy nehtů – jako je bolestivá infekce a otok kutikuly (kůžička kryjící kořen nehtu).

Oznamte svému lékaři, pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků.

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů):

léčbou navozený zánět plic, který se může projevit jako dušnost nebo kašel.

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, oznamte to okamžitě svému lékaři.

Další méně časté nežádoucí účinky zahrnují:

změny krevních testů poukazující na poruchu funkce jater (obvykle mírnou a dočasnou).

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů):

závažné alergické reakce (

viz začátek bodu 4

Četnost některých nežádoucích účinků není známá (z dostupných údajů ji nelze určit):

nepravidelný srdeční tep (změna elektrické aktivity srdce)

závažná kožní reakce, která může zahrnovat: vyrážku, červenou kůži, puchýře na rtech, očích

nebo ústech, olupování kůže, horečku nebo jakoukoli jejich kombinaci

plicní arteriální hypertenze (vzestup krevního tlaku v tepnách (krevních cévách) plic)

Pokud se u Vás objeví jakékoli jiné nežádoucí účinky

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi,

pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Snížení rizika vzniku průjmu a výsevu vyrážky

Při léčbě přípravkem Tyverb může dojít ke vzniku závažného průjmu.

Pokud se tak stane, dodržujte prosím následující režimová a dietní opatření:

Pijte velké množství tekutin (8 až 10 sklenic denně), jako vodu, nápoje určené pro sportovce

nebo jiné tekutiny podobného složení.

Jezte nízkotučné, vysokobílkovinné potraviny namísto tučných nebo kořeněných jídel.

Nejezte syrovou zeleninu, ale zeleninu upravenou tepelně. Před konzumací ovoce z něj

odstraňte slupku.

Vyvarujte se konzumace mléka a mléčných výrobků (včetně zmrzliny).

Vyvarujte se užívání rostlinných doplňků stravy (některé mohou způsobovat průjem).

Informujte svého lékaře

, pokud máte nadále průjem.

Při léčbě přípravkem Tyverb může dojít k výsevu kožní vyrážky.

Lékař bude při léčbě přípravkem Tyverb pravidelně kontrolovat stav Vaší kůže.

Při péči o citlivou kůži:

Myjte se prostředky bez obsahu mýdla.

Používejte kosmetické výrobky bez parfémů a hypoalergenní prostředky osobní hygieny.

Používejte ochranné kosmetické výrobky při opalování (ochranný faktor vyšší než 30).

Informujte svého lékaře,

pokud se u Vás objeví kožní vyrážka.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Tyverb uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru nebo na lahvičce a na

krabičce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Tyverb obsahuje

Léčivou látkou přípravku Tyverb je lapatinibum. Jedna potahovaná tableta obsahuje

lapatinibum 250 mg (ve formě lapatinibi ditosilas monohydricus).

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, povidon (K30), sodná sůl

karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E 171),

makrogol (400), polysorbát 80, žlutý oxid železitý (E 172) a červený oxid železitý (E 172).

Jak přípravek Tyverb vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Tyverb 250 mg, potahované tablety jsou oválné, bikonvexní, žluté potahované tablety, na

jedné straně s vyraženým nápisem "GS XJG".

Přípravek Tyverb je dodáván v blistrech nebo lahvičkách:

Balení přípravku Tyverb s blistry

Jedna krabička přípravku Tyverb obsahuje 70 nebo 84 tablet v hliníkových blistrech, jeden blistr

obsahuje 10 nebo 12 tablet. Blistr je ve střední části perforován, aby mohl být rozdělen na dvě

poloviny s obsahem denní dávky 5 tablet nebo 6 tablet, v závislosti na druhu balení.

Přípravek Tyverb je též dodáván ve vícečetném balení obsahujícím 140 tablet. Toto balení obsahuje

dvě krabičky, každou o obsahu 70 tablet.

Balení přípravku Tyverb v lahvičkách

Přípravek Tyverb je také dostupný v lahvičkách vyrobených z umělé hmoty, které obsahují 70, 84, 105

nebo 140 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irsko

Výrobce

Glaxo Wellcome S.A.

Avenida de Extremadura 3

09400 Aranda de Duero

Burgos

Španělsko

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D 90429 Norimberk

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 555

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel:

+386 1 300 75 50

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited

Tel: +44 1276 698370

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tyverb 250 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje lapatinibum 250 mg (ve formě lapatinibi ditosilas monohydricus).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Oválné, bikonvexní, žluté potahované tablety na jedné straně s vyraženým nápisem „GS XJG“.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tyverb je indikován k léčbě dospělých pacientů s karcinomem prsu, jejichž nádory ve zvýšené míře

exprimují HER2 (ErbB2):

V kombinaci s kapecitabinem k léčbě pacientů s pokročilým nebo metastazujícím

onemocněním, u kterých došlo k progresi onemocnění po předchozí léčbě, která musí zahrnovat

antracykliny a taxany a dále léčbu trastuzumabem pro metastazující onemocnění (viz bod 5.1).

V kombinaci s trastuzumabem k léčbě pacientů s metastazujícím onemocněním s negativním

testem na hormonálními receptory, u kterých došlo k progresi onemocnění po předchozí léčbě

(léčbách) trastuzumabem v kombinaci s chemoterapií (viz bod 5.1).

V kombinaci s inhibitorem aromatázy k léčbě žen po menopauze s metastazujícím

onemocněním s pozitivním testem na hormonálními receptory, u kterých se neuvažuje o

chemoterapii. Pacientky zařazené do registrační studie nebyly dříve léčeny trastuzumabem nebo

inhibitorem aromatázy (viz body 4.4 a 5.1). K dispozici nejsou u této populace pacientek žádné

údaje týkající se porovnání účinnosti této kombinace s kombinací trastuzumabu s inhibitorem

aromatázy.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Tyverb může být zahájena pouze lékařem, který má zkušenosti s podáváním

protinádorových léčivých přípravků.

Nádory se zvýšenou expresí HER2 (ErbB2) jsou definovány jako nádory s IHC3+ nebo s IHC2+ a

genovou amplifikací nebo se samotnou genovou amplifikací. Přítomnost zvýšené exprese HER2 musí

být stanovena za použití přesné a validované metody.

Dávkování

Dávkování kombinace Tyverb/kapecitabin

Doporučená dávka přípravku Tyverb je 1250 mg (tj. 5 tablet) užívaných jedenkrát denně kontinuálně.

Doporučená dávka kapecitabinu je 2000 mg/m

/den užívaných ve 2 dávkách po 12 hodinách ve dnech

1 – 14 v průběhu 21denního cyklu (viz bod 5.1). Kapecitabin se užívá s jídlem nebo během 30 minut

po jídle. Prostudujte si, prosím, podrobné informace o předepisování kapecitabinu.

Dávkování kombinace Tyverb/trastuzumab

Doporučená dávka přípravku Tyverb je 1000 mg (tj. 4 tablety) užívaných jedenkrát denně kontinuálně.

Doporučená dávka trastuzumabu je úvodní nasycovací dávka 4 mg/kg podaná intravenózně, po ní

následují dávky 2 mg/kg podávané intravenózně jednou týdně (viz bod 5.1). Prostudujte si, prosím,

podrobné informace o předepisování trastuzumabu.

Dávkování kombinace Tyverb/inhibitor aromatázy

Doporučená dávka přípravku Tyverb je 1500 mg (tj. 6 tablet) užívaných jedenkrát denně kontinuálně.

Prostudujte si, prosím, podrobné informace o předepisování příslušného inhibitoru aromatázy pro

informace o dávkování.

Odložení a snížení dávky

Srdeční příhody

Léčba přípravkem Tyverb se má přerušit u pacientů s příznaky spojenými se sníženou ejekční frakcí

levé srdeční komory (LVEF), které odpovídají 3. nebo vyššímu stupni podle obecných

terminologických kritérií "National Cancer Institute" definujících nežádoucí účinky (NCI

CTCAE = National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events), nebo u

pacientů, jejichž hodnoty LVEF klesly pod stanovený nejnižší limit normálních hodnot (viz bod 4.4).

Léčba přípravkem Tyverb může být znovu zahájena sníženou dávkou (750 mg/den, pokud je podáván

s trastuzumabem, 1000 mg/den, pokud je podáván s kapecitabinem, nebo dávkou 1250 mg denně,

pokud je podáván s inhibitorem aromatázy). Léčbu je možné zahájit po uplynutí nejméně 2 týdnů, a

jestliže se hodnoty LVEF vrátily k normálu a pacient je asymptomatický.

Intersticiální plicní nemoc/pneumonitida

Léčba přípravkem Tyverb se má přerušit u pacientů, u kterých dojde k rozvoji plicních příznaků

3. nebo vyššího stupně dle NCI CTCAE (viz bod 4.4).

Průjem

Léčba přípravkem Tyverb se má přerušit u pacientů s průjmem stupně 3 NCI CTCAE nebo stupně 1

nebo 2 s komplikacemi (středně závažné až závažné křeče v břiše, nauzea nebo zvracení závažnější

nebo odpovídající stupni 2 NCI CTCAE, zhoršení celkového stavu, horečka, sepse, neutropenie,

zjevné krvácení nebo dehydratace) (viz body 4.4 a 4.8). Léčba může být znovu zahájena nižší dávkou

přípravku Tyverb (sníženou z 1000 mg/den na 750 mg/den, z 1250 mg/den na 1000 mg/den nebo

z 1500 mg/den na 1250 mg/den), až se průjem zlepší na stupeň 1 nebo nižší. Léčba přípravkem Tyverb

má být trvale ukončena u pacientů s průjmem stupně 4 NCI CTCAE.

Další toxicita

Ukončení nebo přerušení léčby přípravkem Tyverb se má zvážit u pacientů s příznaky toxicity 2. nebo

vyššího stupně podle obecných terminologických kritérií "National Cancer Institute" definujících

nežádoucí účinky (NCI CTCAE). Při zmírnění příznaků toxicity na 1. nebo nižší stupeň může být

podávání znovu zahájeno dávkou 1000 mg/den, pokud je přípravek Tyverb podáván s trastuzumabem,

dávkou 1250 mg/den, pokud je podáván s kapecitabinem, nebo dávkou 1500 mg/den, pokud je

podáván s inhibitorem aromatázy. Pokud se toxicita opět objeví, zahájí se léčba přípravkem Tyverb

znovu, a to nižší dávkou (750 mg/den, pokud je přípravek Tyverb podáván s trastuzumabem,

1000 mg/den, pokud je podáván v kombinaci s kapecitabinem, nebo dávkou 1250 mg/den, pokud je

podáván s inhibitorem aromatázy).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávkování.

U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje zvýšená opatrnost, neboť u těchto

pacientů nejsou žádné zkušenosti s podáváním přípravku Tyverb (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

Léčba přípravkem Tyverb má být ukončena, pokud dojde k závažným změnám jaterních funkcí, a

u těchto pacientů léčba nemá být znovu zahajována (viz bod 4.4).

U pacientů se středně závažnou až závažnou poruchou funkce jatermá být Tyverb podáván se

zvýšenou opatrností, vzhledem ke zvýšené expozici léčivému přípravku. U pacientů s poruchou

funkce jater jsou k dispozici pouze omezené údaje, a proto není možno u těchto pacientů uvést

doporučení pro úpravu dávky (viz bod 5.2).

Starší pacienti

U pacientů starších než 65 let jsou k dispozici pouze omezené údaje o podávání kombinace

Tyverb/kapecitabin a Tyverb/trastuzumab.

V klinické studii fáze 3, týkající se podávání přípravku Tyverb v kombinaci s letrozolem, bylo

z celkového počtu pacientů trpících metastazující rakovinou prsu s pozitivním testem na hormonální

receptory (populace ITT, n = 642) 44 % pacientů ve věku 65 let nebo starších. Nebyly pozorovány

žádné rozdíly v účinnosti a bezpečnosti kombinace přípravku Tyverb s letrozolem u těchto pacientů ve

srovnání s pacienty mladšími než 65 let.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Tyverb u dětí do 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje.

Způsob podání

Přípravek Tyverb je určen k perorálnímu podání.

Denní dávka přípravku Tyverb se nemá dělit. Přípravek Tyverb se má užívat buď nejméně jednu

hodinu před, nebo nejméně jednu hodinu po jídle. Aby se zamezilo variabilitě u konkrétního pacienta,

má být podávání přípravku Tyverb standardizováno vzhledem k jídlu, například se má užívat vždy

jednu hodinu před jídlem (viz body 4.5 a 5.2 pro informace týkající se absorpce).

Vynechané dávky nemají být nahrazovány a dávkování má pokračovat další plánovanou denní dávkou

(viz bod 4.9).

Odpovídající údaje týkající se dávkování, včetně jakéhokoli snížení dávky, kontraindikací a dalších

bezpečnostních informací současně podávaných léčivých přípravků, je zapotřebí vyhledat v Souhrnu

údajů o přípravku příslušného přípravku.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Získaná data ukázala, že přípravek Tyverb v kombinaci s chemoterapií je méně účinný než

trastuzumab v kombinaci s chemoterapií.

Kardiotoxicita

Při léčbě lapatinibem byly hlášeny případy snížené ejekční frakce levé srdeční komory (LVEF) (viz

bod 4.8). Lapatinib nebyl hodnocen u pacientů se symptomatickým srdečním selháním. Pokud má být

Tyverb podáván pacientům za podmínek, které mohou negativně ovlivňovat funkci levé srdeční

komory (včetně současné léčby potenciálně kardiotoxickými léčivými přípravky), je třeba zvýšené

opatrnosti. Před zahájením léčby přípravkem Tyverb je třeba zhodnotit srdeční funkce včetně LVEF a

ujistit se, že je LVEF pacienta před léčbou v rozmezí stanovených normálních hodnot. V průběhu

léčby přípravkem Tyverb je třeba průběžně hodnotit LVEF, aby se zajistilo, že LVEF neklesne na

nepřijatelnou hodnotu (viz bod 4.2). V některých případech může být pokles LVEF závažný a může

vést ke vzniku srdečního selhání. Byla hlášena i úmrtí pacientů, příčinná souvislost mezi smrtí

pacientů a podávanou léčbou přípravkem Tyverb je nejistá. Ve studiích prováděných v rámci

programu klinického vývoje lapatinibu byly u přibližně 1 % pacientů hlášeny srdeční příhody včetně

snížení LVEF. Symptomatické snížení LVEF bylo hlášeno u přibližně 0,3 % pacientů, kteří užívali

lapatinib. Když však byl v pivotní studii lapatinib podáván v kombinaci s trastuzumabem při léčbě

metastazujícího onemocnění, byla incidence srdečních příhod včetně snížení LVEF vyšší (7 %) proti

skupině se samotným lapatinibem (2 %). Srdeční příhody pozorované v této studii byly srovnatelné co

do povahy i závažnosti s těmi, které byly již dříve pozorovány u lapatinibu.

Prodloužení QTc intervalu závislé na koncentraci bylo prokázáno ve speciálizované placebem

kontrolované zkřížené studii u subjektů s pokročilými solidními nádory.

Opatrnosti je zapotřebí, pokud je Tyverb podáván pacientům s přítomností stavů, které mohou mít za

následek prodloužení intervalu QTc (k těmto stavům patří např. hypokalémie, hypomagnezémie a

syndrom vrozeného prodloužení intervalu QT), při současném podávání léčivých přípravků, o nichž je

známo, že způsobují prodloužení intervalu QT nebo při stavech, při kterých se zvyšuje expozice

lapatinibu, jako je souběžné podávání silných inhibitorů CYP3A4. Hypokalémie nebo

hypomagnezémie má být před léčbou přípravkem Tyverb odpovídajícím způsobem korigována. Před

zahájením a jeden až dva týdny po zahájení léčby přípravkem Tyverb má být provedeno vyšetření

EKG včetně změření délky intervalu QT. Vyšetření EKG má být také zváženo, pokud je to klinicky

indikováno, např. po zahájení souběžné léčby, která může ovlivňovat interval QT nebo interagovat

s lapatinibem.

Intersticiální plicní nemoc a pneumonitida

Při léčbě lapatinibem byly hlášeny případy plicní toxicity zahrnující intersticiální plicní nemoc a

pneumonitidu (viz bod 4.8). Pacienty je třeba sledovat s ohledem na možný rozvoj příznaků plicní

toxicity (dyspnoe, kašel, horečka) a léčba má být přerušena u pacientů, u kterých se objeví symptomy

stupně 3 nebo vyššího dle kritérií NCI CTCAE. Pulmonální toxicita může být závažná a může vést ke

vzniku respiračního selhání. Byla hlášena i úmrtí pacientů, příčinná souvislost mezi smrtí pacientů a

podávanou léčbou přípravkem Tyverb je nejistá.

Hepatotoxicita

Při užívání přípravku Tyverb se objevila hepatotoxicita, která může být ve vzácných případech fatální.

Hepatotoxicita se může vyskytnout po dnech až několika měsících od zahájení léčby. Na začátku

léčby mají být pacienti informováni o riziku hepatotoxicity. Jaterní funkce (transaminázy, bilirubin a

alkalická fosfatáza) mají být zhodnoceny před zahájením léčby a dále jednou měsíčně nebo podle

potřeby na základě klinických příznaků. Podávání přípravku Tyverb je třeba přerušit, pokud dojde

k závažným změnám jaterních funkcí, a u těchto pacientů léčba nemá být znovu zahajována.

U pacientů, kteří jsou nositeli HLA alely DQA1*02:01 a DRB1*07:01, je vyšší riziko hepatotoxicity

spojené s přípravkem Tyverb. Ve velké randomizované klinické studii s přípravkem Tyverb

v monoterapii (n = 1194) byla celková kumulativní četnost výskytu závažného poškození jater (ALT

> 5násobek horního limitu normálních hodnot, NCI CTCAE stupně 3) v 1. roce léčby 2,8 %.

Kumulativní četnost u pacientů, kteří jsou nositeli alel DQA1*02:01 a DRB1*07:01, byla 10,3 % a u

pacientů, kteří nejsou nositeli těchto alel, byla kumulativní četnost 0,5 %. Výskyt rizikových HLA alel

je rozšířený (15 až 25 %) v bělošské, asijské, africké a hispánské populaci, ale méně rozšířený (1 %)

v japonské populaci.

Opatrnost je nezbytná při podávání přípravku Tyverb pacientům se středně závažnou až závažnou

poruchou funkce jater a pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin (viz body 4.2 a 5.2).

Průjem

Při léčbě přípravkem Tyverb byl hlášen průjem, včetně průjmu závažného (viz bod 4.8). Průjem může

být potenciálně život ohrožující, pokud je provázen dehydratací, renální insuficiencí, neutropenií

a/nebo elektrolytovou nerovnováhou, byly hlášeny fatální případy. Obecně se průjem objevuje na

začátku léčby přípravkem Tyverb, přičemž téměř u poloviny pacientů, u kterých se průjem vyskytl, se

poprvé objevil během prvních 6 dní. Obvykle trvá 4 - 5 dní. Průjem vyvolaný přípravkem Tyverb je

většinou nižšího stupně, závažný průjem, stupně 3 NCI CTCAE se vyskytuje u < 10 % pacientů a

stupně 4 u < 1 % pacientů. Na začátku léčby se má zjistit a zaznamenat, jakou má pacient činnost střev

a zda jsou u něj přítomny symptomy jako horečka, křečovitá bolest v břiše, nauzea, zvracení, závratě a

žízeň, aby se mohly během léčby hodnotit případné změny zdravotního stavu pacienta a identifikovat

pacienti se zvýšeným rizikem vzniku průjmového onemocnění. Pacienti by měli být poučeni, že mají

lékaře neprodleně informovat o střevních potížích nebo o změnách ve frekvenci stolice, pokud se u

nich objeví. U potenciálně závažných případů průjmu má být zváženo stanovení počtu neutrofilů a

tělesné teploty. Důležitá je proaktivní léčba průjmu pomocí antidiaroik. V případech závažného

průjmu může být nezbytné podání elektrolytů a tekutin perorálně nebo intravenózně, užívání antibiotik

jako jsou fluorochinolony (zejména pokud průjem přetrvává více než 24 hodin, je doprovázen

horečkou nebo neutropenií stupně 3 nebo 4) a přerušení nebo ukončení léčby přípravkem Tyverb (viz

bod 4.2 – odložení nebo snížení dávky – průjem).

Závažné kožní reakce

Při léčbě přípravkem Tyverb byly hlášeny závažné kožní reakce. V případě podezření na erythema

multiforme nebo život ohrožující reakce, jako jsou Stevensův-Jonhsonův syndrom nebo toxická

epidermální nekrolýza (např. progresivní kožní vyrážka často s puchýři nebo kožní léze), ukončete

léčbu přípravkem Tyverb.

Současné podávání s inhibitory nebo induktory CYP3A4

Přípravek se nemá podávat současně s induktory CYP3A4 vzhledem k riziku snížené expozice

lapatinibu (viz bod 4.5).

Přípravek se nemá též podávat současně se silnými inhibitory CYP3A4 vzhledem k riziku zvýšené

expozice lapatinibu (viz bod 4.5).

Během léčby přípravkem Tyverb se nemá konzumovat grapefruitová šťáva (viz bod 4.5).

Současnému užívání přípravku Tyverb s perorálně podávanými léčivými přípravky s úzkým

terapeutickým oknem, které jsou substrátem CYP3A4 a/nebo CYP2C8, je vhodné se vyhnout (viz

bod 4.5).

Přípravek se nemá podávat současně s látkami zvyšujícími pH žaludku, protože v tomto případě může

být snížena rozpustnost a absorpce lapatinibu (viz bod 4.5).

Přípravek Tyverb obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinky jiných léčivých přípravků na lapatinib

Lapatinib je metabolizován zejména pomocí CYP3A (viz bod 5.2).

U zdravých dobrovolníků užívajících ketokonazol, silný inhibitor CYP3A4, v dávce 200 mg dvakrát

denně po dobu 7 dnů, byla systémová expozice lapatinibu (100 mg denně) zvýšena přibližně

3,6násobně a eliminační poločas byl prodloužen 1,7násobně. Je třeba se vyhnout současnému

podávání přípravku Tyverb se silnými inhibitory CYP3A4 (např. ritonavir, sachinavir, telitromycin,

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, nefazodon). S opatrností může být Tyverb

podáván současně se středně silně působícími inhibitory CYP3A4 za pečlivého sledování možných

nežádoucích účinků.

U zdravých dobrovolníků užívajících karbamazepin, induktor CYP3A4, v dávce 100 mg dvakrát

denně po dobu 3 dnů a v dávce 200 mg dvakrát denně po dobu 17 dnů, byla systémová expozice

lapatinibu snížena přibližně na 72 %. Je třeba se vyhnout současnému podávání přípravku Tyverb se

známými induktory CYP3A4 (např. rifampicin, rifabutin, karbamazepin, fenytoin nebo Hypericum

perforatum [třezalka tečkovaná]).

Lapatinib je substrátem pro transportní proteiny Pgp a BCRP. Inhibitory (ketokonazol, itrakonazol,

chinidin, verapamil, cyklosporin a erytromycin) a induktory (rifampicin a třezalka tečkovaná) těchto

proteinů mohou ovlivňovat expozici a/nebo distribuci lapatinibu (viz bod 5.2).

Rozpustnost lapatinibu je závislá na pH. Přípravek se nemá podávat současně s látkami zvyšujícími

pH žaludku, protože v tomto případě může být snížena rozpustnost a absorpce lapatinibu. Předchozí

léčba inhibitorem protonové pumpy (esomeprazolem) snížila expozici lapatinibu průměrně o 27 %

(rozsah: 6 % až 49 %). Tento účinek klesá se stoupajícím věkem přibližně od 40 do 60 let.

Účinky lapatinibu na další léčivé přípravky

V klinicky relevantních koncentracích inhibuje lapatinib

in vitro

CYP3A4. Současné podání přípravku

Tyverb s perorálně podaným midazolamem mělo za následek cca 45 % nárůst AUC pro midazolam.

Žádné klinicky významné zvětšení AUC nebylo zaznamenáno, pokud byl midazolam podán

intravenózně. Současnému užívání přípravku Tyverb s perorálně podávanými léčivými přípravky

s úzkým terapeutickým oknem, které jsou substrátem CYP3A4 (např. cisaprid, pimozid a chinidin), je

vhodné se vyhnout (viz body 4.4 a 5.2).

V klinicky relevantních koncentracích inhibuje lapatinib

in vitro

cytochrom CYP2C8. Současnému

užívání přípravku Tyverb s perorálně podávanými léčivými přípravky s úzkým terapeutickým oknem,

které jsou substrátem CYP2C8 (např. repaglinid), je vhodné se vyhnout (viz body 4.4 a 5.2).

Současné podávání lapatinibu s intravenózní infuzí paklitaxelu zvýšilo AUC paklitaxelu o 23 %

v důsledku inhibice cytochromu CYP2C8 a/nebo Pgp lapatinibem. V klinických studiích bylo

v případě léčby touto kombinací léčiv pozorováno zvýšení incidence a závažnosti průjmů a

neutropenie. V případě podávání lapatinibu současně s paklitaxelem se doporučuje dbát opatrnosti.

Současné podávání lapatinibu s intravenózní infuzí docetaxelu nevedlo k signifikantnímu ovlivnění

AUC nebo C

u žádného z podávaných léčiv. Došlo však ke zvýšení výskytu neutropenie

indukované podáváním docetaxelu.

Současné podání přípravku Tyverb s irinotekanem (pokud byl podáván jako součást režimu FOLFIRI)

mělo za následek zhruba 40 % nárůst AUC aktivního metabolitu irinotekanu s názvem SN-38. Přesný

mechanismus této interakce není znám, předpokládá se však, že je to důsledkem inhibice jednoho nebo

více transportních proteinů lapatinibem. Nežádoucí účinky mají být pečlivě monitorovány, pokud je

Tyverb podáván současně s irinotekanem, a má být zvážena možnost podávání nižší dávky

irinotekanu.

Lapatinib inhibuje

in vitro

transportní protein Pgp v klinicky relevantních koncentracích. Současné

podávání lapatinibu s perorálně podávaným digoxinem mělo za následek přibližně 80 % zvýšení AUC

digoxinu. Při současném podávání lapatinibu s léčivými přípravky, které mají úzkou terapeutickou šíři

a jsou substrátem Pgp, je třeba dbát zvýšené opatrnosti a zvážit snížení dávky léčiva, jež je substrátem

proteinu Pgp.

In vitro

lapatinib inhibuje transportní proteiny BCRP a OATP1B1. Klinický význam tohoto účinku

nebyl hodnocen. Nelze vyloučit, že by lapatinib mohl ovlivňovat farmakokinetiku substrátů BCRP

(např. topotekan) a OATP1B1 (např. rosuvastatin) (viz bod 5.2).

Současné podávání přípravku Tyverb s kapecitabinem, letrozolem nebo trastuzumabem neovlivňovalo

významně farmakokinetiku těchto léčivých přípravků (nebo metabolitů kapecitabinu) ani lapatinibu.

Interakce s jídlem a pitím

Biologická dostupnost lapatinibu se zvyšuje až 4krát při užití s jídlem, v závislosti např. na obsahu

tuku v potravě. Kromě toho, v závislosti na typu potravy, může být biologická dostupnost 2-3krát

vyšší, pokud je lapatinib užit 1 hodinu po jídle v porovnání s užitím 1 hodinu před prvním jídlem

v daném dni (viz body 4.2 a 5.2).

Grapefruitová šťáva může inhibovat CYP3A4 ve střevní stěně a zvyšovat biologickou dostupnost

lapatinibu. Z tohoto důvodu se nemá grapefruitová šťáva v průběhu léčby přípravkem Tyverb

konzumovat.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku mají být poučeny, aby v průběhu léčby přípravkem Tyverb a alespoň 5 dní po

poslední dávce používaly účinnou antikoncepci k zabránění těhotenství.

Těhotenství

Dostatečné údaje o podávání přípravku Tyverb těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na

zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Tyverb se nemá v těhotenství podávat, pokud to není nezbytně nutné.

Kojení

Bezpečnost podávání přípravku Tyverb v době kojení nebyla stanovena. Není známo, zda je lapatinib

vylučován do lidského mateřského mléka. U potkanů bylo pozorováno zpomalení růstu mláďat

exponovaných lapatinibu v mateřském mléce. Ženy v průběhu léčby přípravkem Tyverb a alespoň

5 dní po poslední dávce nesmí kojit.

Fertilita

Nejsou k dispozici odpovídající údaje o užívání přípravku Tyverb u žen ve fertilním věku.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Tyverb nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Škodlivý vliv na tyto

aktivity nelze z farmakologického účinku přípravku Tyverb předpovídat. Při posuzování schopnosti

pacienta vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, motorické a kognitivní schopnosti je třeba

vzít v úvahu klinický stav pacienta a bezpečnostní profil lapatinibu.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnost lapatinibu byla hodnocena při podávání v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími

cytostatiky k léčbě různých typů zhoubných nádorů u více než 20000 pacientů, včetně podávání

198 pacientům užívajícím lapatinib v kombinaci s kapecitabinem, 149 pacientům užívajícím lapatinib

v kombinaci s trastuzumabem a 654 pacientům užívajícím lapatinib v kombinaci s letrozolem (viz

bod 5.1).

Nejčastějšími nežádoucími účinky (> 25 %) zaznamenanými v průběhu léčby lapatinibem byly

nežádoucí účinky gastrointestinální (jako průjem, nauzea a zvracení) a vyrážka. Palmární-plantární

erytrodysestézie (PPE)byla také častá (> 25 %) v případě, že byl lapatinib podáván v kombinaci

s kapecitabinem. Incidence PPE ve skupině užívající lapatinib s kapecitabinem byla podobná incidenci

zaznamenané ve skupině užívající samotný kapecitabin. Průjem byl nejčastějším nežádoucím účinkem

vedoucím k přerušení léčby, pokud byl lapatinib podáván v kombinaci s kapecitabinem nebo

s letrozolem.

Při podávání lapatinibu v kombinaci s trastuzumabem nebyly hlášeny žádné další nežádoucí účinky.

Došlo ke zvýšení výskytu kardiotoxicity, ale tyto příhody byly srovnatelné co do povahy i závažnosti

s těmi, které byly hlášeny v rámci klinického programu lapatinibu (viz bod 4.4 – Kardiotoxicita). Tyto

údaje jsou založeny na expozici této kombinaci u 149 pacientů v pivotní studii.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny ve spojitosti s léčbou lapatinibem samotným nebo ve

spojitosti s léčbou kombinací lapatinibu s kapecitabinem, trastuzumabem nebo letrozolem.

Klasifikace nežádoucích účinků je určena následujícím způsobem: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100

až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000) a velmi vzácné

(< 1/10000), neznámá četnost (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Hypersenzitivní reakce, včetně anafylaxe (viz bod 4.3)

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Anorexie

Psychiatrické poruchy

Velmi časté

Insomnie*

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Bolest hlavy

Časté

Bolest hlavy*

Srdeční poruchy

Časté

Snížení ejekční frakce levé srdeční komory (viz bod 4.2 – snížení

dávky – srdeční poruchy a bod 4.4)

Není známo

Ventrikulární arytmie/torsades de pointes, prodloužení QT

intervalu na elektrokardiogramu**

Cévní poruchy

Velmi časté

Nával horka

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi časté

Epistaxe

, kašel

, dyspnoe

Méně časté

Intersticiální plicní nemoc/pneumonitida

Není známo

Plicní arteriální hypertenze**

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Průjem, který může způsobit dehydrataci (viz bod 4.2 - odložení

nebo snížení dávky - další toxicita a bod 4.4), nauzea, zvracení,

dyspepsie*, stomatitida*, zácpa*, bolest břicha*

Časté

Zácpa

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Hyperbilirubinemie, hepatotoxicita (viz bod 4.4)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté

Vyrážka (včetně akneiformní dermatitidy) (viz bod 4.2 – odložení

nebo snížení dávky – další toxicita), suchá kůže*

, palmo-plantární

erytrodysestézie*, alopecie

, pruritus

Časté

Poruchy nehtů, včetně paronychia

Není známo

Závažné kožní reakce, včetně Stevensova-Johnsonova syndromu

(SJS) a toxické epidermální nekrolýzy (TEN)**

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Velmi časté

Bolest končetiny*

, bolest v zádech*

, bolest kloubů

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

Únava, záněty sliznic*, astenie

Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny ve spojitosti s léčbou lapatinibem v kombinaci

s kapecitabinem.

Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny ve spojitosti s léčbou lapatinibem v kombinaci

s letrozolem.

Nežádoucí účinky ze spontánního hlášení a literatury

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/516307/2018

EMEA/H/C/000795

Tyverb (lapatinibum)

Přehled pro přípravek Tyverb a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Tyverb a k čemu se používá?

Tyverb je protinádorový léčivý přípravek, který se používá k léčbě pacientů s karcinomem prsu, jejichž

nádory ve zvýšené míře exprimují (vylučují) HER2. Znamená to, že karcinom vytváří na povrchu

nádorových buněk ve velkém množství specifickou bílkovinu nazývanou HER2 (známou také jako

ErbB2). Přípravek Tyverb se používá následujícím způsobem:

v kombinaci s kapecitabinem (jiným protinádorovým léčivým přípravkem) v případě, kdy je karcinom

v pokročilém stádiu nebo metastazuje a po předchozí léčbě zahrnující antracyklin a taxan (další druhy

protinádorových léčivých přípravků) došlo k jeho zhoršení, a dále po léčbě metastazujícího

onemocnění trastuzumabem (jiným protinádorovým léčivým přípravkem). Pojem „pokročilý“

znamená, že se karcinom začal šířit, a „metastazující“, že se karcinom rozšířil do dalších částí těla,

v kombinaci s trastuzumabem k léčbě metastazujícího karcinomu, který nereaguje na hormonální

léčbu (onemocnění s negativními hormonálními receptory) a u kterého došlo ke zhoršení

v návaznosti na předchozí léčbu kombinací trastuzumabu a jiných protinádorových léčivých

přípravků (chemoterapii),

v kombinaci s inhibitorem aromatázy (jiným protinádorovým léčivým přípravkem) u žen po

menopauze, pokud je karcinom metastazující a reaguje na hormony. Tato kombinace se používá

u žen, u nichž v daném okamžiku není k léčbě jejich karcinomu nutná standardní chemoterapie.

Přípravek Tyverb obsahuje léčivou látku lapatinib.

Jak se přípravek Tyverb používá?

Výdej přípravku Tyverb je vázán na lékařský předpis. Léčbu by měl zahájit pouze lékař se zkušenostmi

s podáváním protinádorových léčivých přípravků.

Přípravek Tyverb je k dispozici ve formě tablet (250 mg) a doporučená dávka je 4 tablety denně, pokud

se užívá v kombinaci s trastuzumabem, 5 tablet denně, pokud se užívá společně s kapecitabinem, a 6

tablet denně, pokud se užívá spolu s inhibitorem aromatázy. Všechny tablety je třeba užít najednou,

každý den ve stejnou dobu, a to nejméně hodinu před jídlem nebo hodinu po něm.

U pacientů, u nichž se objeví určité nežádoucí účinky, a to především ty, které postihují srdce, plíce

nebo játra, může lékař rozhodnout o přerušení nebo ukončení léčby. Při opětovném zahájení léčby

Tyverb (lapatinibum)

EMA/516307/2018

strana 2/3

přípravkem Tyverb je možné, že bude třeba pacientovi podávat nižší dávku. Pacienti, kteří přestanou

užívat přípravek Tyverb poté, co se u nich objevilo závažné onemocnění jater, by tento přípravek

neměli začít znovu užívat.

Více informací o používání přípravku Tyverb naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Tyverb působí?

Léčivá látka v přípravku Tyverb, lapatinib, patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných inhibitory

proteinkinázy. Tyto léčivé přípravky působí tak, že blokují enzymy známé jako proteinkinázy, které se

nacházejí v některých receptorech (cílech) na povrchu nádorových buněk, včetně HER2. HER2 je

receptorem pro látku zvanou epidermální růstový faktor, který podněcuje nádorové buňky

k nekontrolovanému růstu. Blokováním HER2 receptorů přípravek Tyverb napomáhá omezení růstu

nádoru. HER2 produkuje přibližně čtvrtina karcinomů prsu.

Jaké přínosy přípravku Tyverb byly prokázány v průběhu studií?

Ve třech hlavních studiích u žen s karcinomem prsu bylo prokázáno, že přípravek Tyverb užívaný

s jiným protinádorovým léčivým přípravkem je účinnější než srovnávací léčba. Ve všech studiích byla

hlavním měřítkem účinnosti doba, po kterou pacientky žily, aniž by u nich došlo ke zhoršení

onemocnění, což bylo hodnoceno na základě snímků. Studie také zkoumaly, jako dlouho pacientky žily.

První studie srovnávala přípravek Tyverb podávaný v kombinaci s kapecitabinem s kapecitabinem

užívaným samostatně. Do této studie bylo zařazeno 408 žen s pokročilým nebo metastazujícím

onemocněním, které tvořilo velké množství HER2, přičemž tyto ženy byly již dříve léčeny antracykliny,

taxany a trastuzumabem, ale jejich onemocnění se přesto zhoršilo nebo vrátilo. Ženy užívající přípravek

Tyverb v kombinaci s kapecitabinem přežívaly v průměru 23,9 týdne, aniž by u nich dle hodnocení lékařů

došlo ke zhoršení onemocnění, ve srovnání s 18,3 týdne u žen, jimž byl podáván samotný kapecitabin.

Ženy užívající přípravek Tyverb společně s kapecitabinem přežívaly v průměru 75 týdnů, přičemž ženy

užívající samotný kapecitabin přežívaly v průměru 64,7 týdne.

Druhá studie porovnávala léčbu samotným přípravkem Tyverb s léčbou kombinací přípravku Tyverb

a trastuzumabu. Tato studie zahrnovala 296 žen s metastazujícím onemocněním, které tvořilo velké

množství HER2 a u kterého došlo ke zhoršení navzdory léčbě trastuzumabem a jinými protinádorovými

léčivými přípravky (včetně antracyklinů a taxanů). Ženy užívající kombinaci přípravku Tyverb

a trastuzumabu přežívaly bez zhoršení onemocnění v průměru 12,0 týdnů, přičemž ženy, které užívaly

přípravek Tyverb samostatně, přežívaly 8,1 týdne. Kromě toho ženy užívající kombinaci přípravku Tyverb

a trastuzumabu přežívaly v průměru 14,0 měsíců ve srovnání s ženami, které užívaly přípravek Tyverb

samostatně a které přežívaly po dobu 9,5 měsíce.

Třetí studie porovnávala přípravek Tyverb s placebem (neúčinným přípravkem), v obou případech

podávané s letrozolem (inhibitorem aromatázy). Do druhé studie bylo zařazeno 1 286 žen po menopauze

s metastazujícím karcinomem prsu citlivým na hormony. 219 z těchto žen mělo karcinom, který

produkoval velké množství HER2. Před zapojením do této studie ženy neužívaly trastuzumab ani inhibitor

aromatázy. Ženy, jejichž karcinom tvořil velké množství HER2 a které užívaly přípravek Tyverb

v kombinaci s letrozolem, přežívaly v průměru 35,4 týdne, aniž by u nich došlo ke zhoršení onemocnění.

Oproti tomu pacientky, které užívaly placebo v kombinaci s letrozolem, přežívaly bez zhoršení

onemocnění po dobu 13,0 týdnů.

Tyverb (lapatinibum)

EMA/516307/2018

strana 3/3

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Tyverb?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Tyverb (které mohou postihnout více než 1 osobu ze 4) jsou

vyrážka a nežádoucí účinky postihující žaludek a střeva (jako je průjem, nauzea (pocit nevolnosti)

a zvracení). Při užívání přípravku Tyverb v kombinaci s kapecitabinem je velmi častá také palmoplantární

erytrodysestezie (vyrážka na dlaních a chodidlech a jejich znecitlivění). Úplný seznam nežádoucích účinků

hlášených v souvislosti s přípravkem Tyverb a úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Tyverb registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Tyverb převyšují jeho rizika

a může tak být registrován k použití v EU. Přípravek Tyverb v kombinaci s dalšími protinádorovými

léčivými přípravky prokázal, že zlepšuje přežití pacientů s rakovinou prsu, která tvoří velké množství

HER2, a jeho nežádoucí účinky jsou považovány za přijatelné.

Přípravku Tyverb bylo původně uděleno „podmíněné schválení“. Znamená to, že se očekávaly další

poznatky o účinnosti tohoto léčivého přípravku. Vzhledem k tomu, že společnost požadované doplňující

informace předložila, došlo v rámci rozhodnutí o registraci ke změně z „podmíněného“ na „běžné“

schválení.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Tyverb?

Společnost, která přípravek Tyverb dodává na trh, vyhodnotí způsoby, jak předvídat rezistenci (kdy se

léčivý přípravek stává méně účinným) u pacientů s karcinomem prsu užívajících přípravek Tyverb

společně s jinými protinádorovými léčivými přípravky.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Tyverb, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Tyverb průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Tyverb jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Tyverb

Přípravek Tyverb obdržel podmíněné rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 10. června 2008. To

bylo změněno na běžné rozhodnutí o registraci dne 17. února 2015.

Další informace k přípravku Tyverb jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese:ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 07-2018.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace