TWICOR 10MG/10MG Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
EZETIMIB (EZETIMIBUM) ; VÁPENATÁ SŮL ROSUVASTATINU (ROSUVASTATINUM CALCICUM)
Dostupné s:
Mylan IRE Healthcare Limited, Dublin
ATC kód:
C10BA06
INN (Mezinárodní Name):
EZETIMIBE (EZETIMIBUM) ; CALCIUM SALT OF ROSUVASTATIN (ROSUVASTATIN CALCIUM)
Dávkování:
10MG/10MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30; 60; 10; 90 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ROSUVASTATIN A EZETIMIB
Přehled produktů:
TWICOR
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 511/16-C
Datum autorizace:
2020-08-26
EAN kód:
5099151015396

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.

sukls190244/2021

Příbalová informace: informace pro pacienta

Twicor 10 mg/10 mg potahovan

é

tablety

rosuvastatinum/ezetimibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro V

ás důleži

t

é údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je přípravek Twicor a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Twicor užívat

Jak se přípravek Twicor užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Twicor uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Twicor

a k čemu se používá

Přípravek Twicor obsahuje dvě různé léčivé látky v jedné potahované tabletě. Jedna z léčivých látek je

rosuvastatin, patřící do skupiny tzv. statinů, druhá léčivá látka je ezetimib.

Přípravek Twicor se užívá u dospělých pacientů ke snížení hladin celkového cholesterolu, „špatného“

cholesterolu (LDL cholesterol) a tuků zvaných triglyceridy v krvi. Navíc také zvyšuje hladiny „dobrého“

cholesterolu (HDL cholesterol). Tento lék dosahuje snížení Vašeho cholesterolu dvěma způsoby: snižuje

množství cholesterolu vstřebávaného ze zažívacího traktu a dále snižuje cholesterol, který tělo vytváří

samo.

Většina lidí vysokou hladinu cholesterolu nepociťuje, protože se to nijak neprojevuje. Pokud se však tento

stav neléčí, mohou se ve stěnách krevních cév vytvářet tukové usazeniny, které cévy zužují.

Někdy se mohou zúžené cévy ucpat, což může způsobit nedostatečné zásobení srdce nebo mozku krví a

vyústit v srdeční záchvat nebo mrtvici. Snižováním hladin cholesterolu můžete snižovat riziko srdečního

záchvatu, mrtvice nebo zdravotních problémů, které s vysokou hladinou cholesterolu souvisejí.

Tento léčivý přípravek se používá u pacientů, u nichž ke kontrole cholesterolu nestačí samotná dieta

snižující cholesterol. Je třeba, abyste při užívání tohoto přípravku dodržovali dietu snižující hladinu

cholesterolu. Váš lékař Vám může předepsat přípravek Twicor, pokud již jednotlivě užíváte rosuvastatin i

ezetimib ve stejných dávkách.

Tento léčivý přípravek Vám nepomůže snížit hmotnost.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Twicor

užívat

Neužívejte přípravek

Twicor:

jestliže jste alergický(á) na rosuvastatin, ezetimib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

jestliže máte onemocnění jater,

jestliže máte závažné zhoršení funkce ledvin,

jestliže máte opakované, nevysvětlené bolesti svalů (myopatie),

jestliže užíváte léčivo zvané cyklosporin (užívané např. po transplantaci orgánů),

jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud během užívání přípravku Twicor otěhotníte, přestaňte lék

ihned užívat a informujte svého lékaře. Ženy by se měly při užívání tohoto přípravku chránit před

otěhotněním používáním vhodných antikoncepčních opatření,

jestliže se u Vás po užití přípravku Twicor nebo jiných léčivých přípravků někdy objevila závažná

kožní vyrážka nebo olupování kůže, puchýře a/nebo vředy v ústech.

Jestliže pro Vás platí některý z výše uvedených bodů (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se se svým

lékařem.

Upozor

nění a opatření

Před užitím přípravku Twicor se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

máte nějaké potíže s ledvinami,

máte nějaké potíže s játry,

jste měl(a) opakované nebo nevysvětlené bolesti svalů, v minulosti se u Vás vyskytly svalové obtíže

nebo se objevily v rodině nebo jste v minulosti trpěl(a) svalovými problémy při užívání jiných léků

snižujících hladinu cholesterolu. Informujte ihned svého lékaře, pokud pocítíte nevysvětlitelné svalové

bolesti, zvláště necítíte-li se dobře nebo máte horečku. Informujte také svého lékaře nebo lékárníka,

jestliže cítíte setrvalou svalovou slabost.

jste asijského původu (japonského, čínského, filipínského, vietnamského, korejského nebo indického).

Váš lékař Vám doporučí vhodnou dávku.

užíváte léčivé přípravky proti infekci, včetně infekce HIV nebo hepatitidy typu C, jako je např.

kombinace lopinavir/ritonavir nebo atazanavir či simeprevir – viz také bod „Jiné léčivé přípravky a

Twicor“,

máte závažné dýchací potíže,

užíváte jiné léčivé přípravky ke snížení hladin cholesterolu zvané fibráty; viz také bod „Jiné léčivé

přípravky a Twicor“,

pravidelně pijete velké množství alkoholu,

trpíte sníženou funkcí štítné žlázy (hypotyroidismem),

je Vám více než 70 let (lékař Vám doporučí správnou dávku přípravku Twicor),

užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivo zvané kyselina fusidová (k léčbě bakteriálních

infekcí), a to perorálně (ústy) nebo v injekci; kombinace kyseliny fusidové a přípravku Twicor může

vyvolat závažné svalové obtíže (rabdomyolýzu).

Při užívání přípravku Twicor byly hlášeny závažné kožní nežádoucí účinky včetně Stevensova-

Johnsonova syndromu (SJS) a lékové reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS). Jestliže

si všimnete kteréhokoliv z příznaků uvedených v bodě 4, přestaňte přípravek Twicor užívat a okamžitě

vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud pro Vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před užitím

tohoto přípravku se svým lékařem nebo lékárníkem.

Statiny mohou u malého počtu osob ovlivnit játra. To lze zjistit jednoduchým testem, který sleduje

zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi. Lékař Vás proto bude během léčby přípravkem

Twicor

pravidelně posílat na tento krevní test (test jaterní funkce). Je důležité, abyste navštěvoval(a) svého

lékaře, který Vám test předepíše.

Máte-li diabetes (cukrovku) nebo hrozí její rozvoj, bude Vás při užívání tohoto přípravku lékař pečlivě

sledovat. Větší pravděpodobnost rozvoje diabetu hrozí při vysoké hladině cukru a tuků v krvi, při nadváze

a vysokém krevním tlaku.

Děti a dospívající

Užití tohoto léčivého přípravku u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek

Twicor

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Zvláště informujte svého lékaře, užíváte-li některý z následujících léků:

cyklosporin

(užívaný

např.

transplantaci

orgánů

jako

prevence

odmítnutí

transplantovaného

orgánu; účinek rosuvastatinu je při současném užití s cyklosporinem zvýšený).

Neužívejte

Twicor,

pokud užíváte

cyklosporin.

protisrážlivé léky, jako je warfarin, acenokumarol nebo fluindion (jejich účinek na ředění krve, a tím i

riziko krvácení, může být při současném užití s přípravkem Twicor zvýšený) nebo clopidogrel,

jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu zvané fibráty, které upravují také hladiny triglyceridů v krvi

(např. gemfibrozil a jiné fibráty); při užívání gemfibrozilu spolu s přípravkem Twicor je účinek

rosuvastatinu zvýšen,

kolestyramin (léčivo snižující cholesterol), protože ovlivňuje způsob účinku ezetimibu,

kterýkoli z následujících léčivých přípravků k léčbě virových infekcí, včetně HIV infekce nebo

infekčního zánětu jater typu C, samotný nebo v kombinaci (viz Upozornění a opatření): ritonavir,

lopinavir, atazanavir, simeprevir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir, elbasvir,

glecaprevir, pibrentasvir,

léčiva na zažívání obsahující hliník (aluminium) nebo hořčík (magnesium), užívaná k neutralizaci

kyseliny v žaludku - tato léčiva snižují hladiny rosuvastatinu v krvi; tento vliv lze zmírnit užíváním

těchto léčiv 2 hodiny po rosuvastatinu,

erytromycin (antibiotikum); účinek rosuvastatinu je při současném užívání s tímto antibiotikem snížen,

kyselinu fusidovou; pokud potřebujete užívat perorálně kyselinu fusidovou k léčbě bakteriální infekce,

budete muset dočasně přerušit užívání přípravku Twicor. Váš lékař Vám řekne, kdy můžete znovu

začít s užíváním přípravku Twicor. Užívání tohoto léčivého přípravku spolu s kyselinou fusidovou

může

vzácně

vyvolat

slabost,

citlivost

nebo

bolest

svalů

(rabdomyolýzu)

více

informací

rabdomyolýze naleznete v bodě 4.

perorální kontraceptiva (pilulky); hladiny pohlavních hormonů absorbovaných z pilulek jsou zvýšené,

hormonální substituční léčbu (zvýšení hladin hormonů v krvi),

regorafenib (používá se k léčbě rakoviny).

Pokud jdete do nemocnice nebo užíváte léčbu pro jiné onemocnění, informujte odborný personál, že

užíváte přípravek Twicor.

Těhotenství

a koje

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, neužívejte přípravek

Twicor. Jestliže při užívání přípravku Twicor otěhotníte, přestaňte ihned přípravek užívat a informujte

svého lékaře. Ženy by se měly při užívání tohoto přípravku chránit před otěhotněním používáním

vhodných antikoncepčních opatření.

Neužívejte přípravek Twicor, pokud kojíte. To proto, že není známo, zda se tento přípravek vylučuje u

lidí do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že tento lék ovlivní Vaši schopnost řídit dopravní prostředky, používat nástroje

nebo obsluhovat stroje. Je však dobré pamatovat, že někteří lidé mohou mít při užívání tohoto přípravku

závratě. V takovém případě nemáte řídit ani obsluhovat nebo používat stroje a nástroje.

Přípravek Twicor obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se příprave

k Twicor

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při užívání přípravku Twicor pokračujte v dietě chudé na cholesterol a tělesných aktivitách.

Doporučená dávka pro dospělé je jedna tableta denně.

Užívejte přípravek

Twicor jednou denn

ě.

Tabletu můžete užívat v kteroukoli denní dobu, s jídlem nebo bez jídla. Spolkněte tabletu celou a zapijte

vodou.

Užívejte lék každý den ve stejnou dobu.

Tento přípravek není vhodný pro zahájení léčby. Zahájení léčby nebo úprava dávky (pokud je třeba) má

být prováděna podáváním jednotlivých léčivých látek každé zvlášť. Po nastavení vhodných dávek lze

přejít na kombinaci rosuvastatinu s ezetimibem.

Pravidelné sledování cholesterolu

Je důležité, abyste navštěvovali lékaře kvůli pravidelným kontrolám hladin cholesterolu, aby tak bylo

zajištěno, že cholesterol dosáhl správných hodnot, které se udržují.

Jestliže jste

užil(a) více přípravku

Twicor

, než jste měl(a)

Kontaktujte svého lékaře nebo oddělení lékařské pohotovosti nejbližší nemocnice, protože je možné, že

budete potřebovat lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Twicor

Neobávejte se, vynechejte zapomenutou dávku a vezměte si svou další dávku v obvyklou dobu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Twicor

Pokud chcete skončit s užíváním tohoto přípravku, řekněte to svému lékaři. Vaše hladina cholesterolu se

může opět zvýšit, jestliže přestanete přípravek užívat.

Máte-li jakékoli další

otázky, týkající se

užívání tohoto

přípravku,

zeptejte

se svého lékaře

nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Je důležité, abyste věděl(a), jaké nežádoucí účinky se mohou objevit.

Jestliže zaznamenáte některý z

následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte přípravek

Twicor

užívat a

vyhledejte

ihned lékařskou péči

:

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):

Alergické reakce jako je otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, což může způsobit dýchací obtíže a

potíže s polykáním, onemocnění lupus-like syndrom (zahrnující vyrážku, poruchy kloubů a účinky na

krevní buňky), a přetržení svalu.

Neobvyklá svalová bolest, která trvá déle, než můžete čekat. Vzácně se tak může vyvinout potenciálně

život ohrožující svalové poškození zvané rabdomyolýza, které způsobí nevolnost, horečku a poškození

ledvin.

Neznámé

(frekvenci nelze z

dostupných dat odhadn

out):

Načervenalé nevyvýšené, terčovité nebo kruhovité skvrny na trupu, často s puchýři ve středu,

olupování kůže, vředy v ústech, krku, v nose, na genitáliích a očích. Těmto závažným kožním

vyrážkám mohou předcházet horečka a příznaky podobné chřipce (Stevensův-Johnsonův syndrom).

Rozsáhlá kožní vyrážka, vysoká tělesná teplota a zvětšené lymfatické uzliny (syndrom DRESS nebo

syndrom přecitlivělosti na léky).

Ostatní nežádoucí účinky

Časté

n

ežádoucí účinky (mohou postihnout až

1 z 10 osob)

bolest hlavy

zácpa

pocit nemoci

svalová bolest

pocit slabosti

závratě

diabetes (cukrovka); to je pravděpodobnější, pokud máte vysoké hladiny cukru a tuků v krvi, máte

nadváhu a vysoký krevní tlak – Váš lékař Vás bude při užívání tohoto přípravku sledovat

bolest břicha

průjem

plynatost (nadýmání)

pocit únavy

zvýšení hodnot některých laboratorních krevních testů jaterních funkcí (transaminázy)

Méně časté

nežádoucí účinky (

mohou postihnout

1 ze 100 osob)

vyrážka, svědění, kopřivka

zvýšení hodnot některých laboratorních krevních testů svalové funkce (test kreatinkinázy)

kašel

zažívací potíže

pálení žáhy

bolest kloubů

svalové křeče

bolest krku

snížená chuť k jídlu

bolest

bolest na hrudi

návaly horka

vysoký krevní tlak

pocit brnění

sucho v ústech

zánět žaludku

bolest zad

svalová slabost

bolest rukou (paží) a nohou

otok, zvláště rukou a chodidel

Vzácné

nežádoucí účinky

(mohou postihnout

1 z 1 000 osob)

zánět slinivky břišní (pankreatu), který působí silné bolesti břicha, někdy zasahující až do zad

snížení počtu krevních destiček

Velmi vzácné nežádoucí účink

y

(mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

žloutenka (zežloutnutí kůže a očí)

zánět jater (hepatitida)

stopy krve v moči

poškození nervů nohou a rukou (paží) – jako je necitlivost

ztráta paměti

zvětšení prsů u mužů (gynekomastie)

N

eznámé

(frekvenci nelze z do

stupných dat odhadnout)

dušnost

edém (otok)

poruchy spánku, včetně nespavosti a nočních můr

sexuální obtíže

deprese

dýchací potíže, včetně setrvalého kašle, dušnosti nebo horečky

poranění šlachy

svalová slabost, která je setrvalá

žlučové kameny nebo zánět žlučníku (který může způsobovat bolest břicha, pocit na zvracení,

zvracení)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek

Twicor

uchovávat

Uchovávejte přípravek v původním balení, aby byl chráněn před světlem a vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za slovy

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Twicor obsahuje

Léčivou látkou je rosuvastatinum (jako rosuvastatinum calcium) a ezetimibum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum calcium, odpovídající rosuvastatinum 10 mg, a

ezetimibum 10 mg.

Dalšími složkami jsou:

Rosuvastatinum-

jádro

Předbobtnalý

kukuřičný

škrob;

mikrokrystalická

celulosa

(E460);

meglumin;

dihydrát

hydrogenfosforečnanu vápenatého (E341); krospovidon (E1202); koloidní bezvodý oxid křemičitý

(E551); natrium-stearyl-fumarát.

Ezetimibum-

jádro

Mannitol (E421); butylhydroxyanisol (E320); natrium-lauryl-sulfát (E487); sodná sůl kroskarmelosy

(E468); povidon K30 (E1201); červený oxid železitý (E172); magnesium-stearát (E470b); natrium-

stearyl-fumarát.

Pot

ahová vrstva

Hypromelosa (E464); oxid titaničitý (E171); makrogol 4 000; červený oxid železitý (E172).

Ja

k přípravek

Twicor

vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované

tablety

přípravku

Twicor

jsou

růžové,

kulaté,

průměru

10,0

jedné

straně

s označením „AL“.

Potahované

tablety

jsou

k dispozici

v OPA/Al/PVC-Al

blistrech,

obsahujících

potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výr

obce

Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan IRE Healthcare Limited

Unit 35/36, Grange Parade

Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13, Irsko

Výrobc

e

Mylan Hungary Kft.

Mylan utca 1

Komárom, 2900

Maďarsko

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park

Paola PLA3000

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko:

TWICOR 10 mg/10 mg filmomhulde tabletten

Česká republika: TWICOR 10 mg/10 mg potahované tablety

Španělsko:

ROZOR 10 mg/10 mg comprimidos recubiertos con película

Polsko:

ROZOR 10 mg/10 mg tabletki powlekane

Portugalsko:

ROZOR 10 mg/10 mg comprimidos revestidos por película

Švédsko:

ROZOR 10 mg/10 mg filmdragerade tabletter

Slovinsko:

ROZOR 10 mg/10 mg filmsko obložene tablete

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 24. 6. 2021

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.

sukls190244/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Twicor 10 mg/10 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 10 mg (jako rosuvastatinum calcium) a ezetimibum

10 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ

FORMA

Potahovaná tableta.

Růžová, kulatá, potahovaná tableta o průměru 10,0 mm, s označením „AL“ na jedné straně.

4.

KLINICK

É ÚDAJE

4.1

Terapeutic

ké indikace

Twicor je indikován jako doplněk k dietě při léčbě primární hypercholesterolemie jako substituční terapie

u dospělých pacientů, kteří odpovídají na léčbu jednotlivými léčivými látkami podávanými současně

ve stejné dávce, která je ve fixní kombinaci přípravku Twicor, ale jako samostatné přípravky.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Pacient má dodržovat vhodnou dietu snižující hladinu lipidů a má v ní pokračovat i při léčbě přípravkem

Twicor.

Doporučená denní dávka je jedna potahovaná tableta, užívaná s jídlem nebo bez něj.

Přípravek Twicor není vhodný pro zahájení léčby. Zahájení léčby a případná úprava dávky má být

prováděna monokomponentními přípravky. Po nastavení vhodných dávek lze přejít na léčbu fixní

kombinací odpovídající síly.

Přípravek Twicor 10 mg/10 mg není vhodný pro léčbu pacientů vyžadujících dávku rosuvastatinu 20 mg.

Přípravek Twicor má být podáván buď ≥ 2 hodiny před nebo ≥ 4 hodiny po podání sekvestrantu kyseliny

žlučové.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Twicor u dětí mladších 18 let nebyla dosud stanovena. Data dostupná

v současné době jsou uvedena v bodě 4.8 a 5.2, nelze z nich však vyvodit doporučení k dávkování.

Použití u starších pacientů

U pacientů starších 70 let je doporučená úvodní dávka 5 mg rosuvastatinu (viz bod 4.4). Pro úvodní léčbu

není

fixní

kombinace

vhodná.

Zahájení

léčby

nebo

případná

úprava

dávky

být

prováděna

monokomponentními přípravky. Po nastavení vhodných dávek lze přejít na léčbu fixní kombinací

odpovídající síly.

Dávkování u pacientů

s poruchou funkce ledvin

U pacientů mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin není třeba upravovat dávku. Doporučená

úvodní

dávka

rosuvastatinu

pacientů

středně

závažnou

poruchou

funkce

ledvin

(clearance

kreatininu < 60 ml/min) je 5 mg. Fixní kombinace není pro úvodní léčbu vhodná. Zahájení léčby nebo

případná úprava dávky má být prováděna monokomponentními přípravky.

Užití rosuvastatinu v jakékoli dávce je u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin kontraindikováno

(viz body 4.3 a 5.2).

Dávkování u pacientů s poruchou

funkce jater

U pacientů mírnou poruchou funkce jater (Child Pugh skóre 5 až 6) není třeba dávku upravovat. Léčba

přípravkem Twicor u pacientů se středně závažnou poruchou funkce jater (Child Pugh skóre 7 až 9) nebo

se závažnou jaterní insuficiencí (Child Pugh skóre > 9) se nedoporučuje (viz body 4.4 a 5.2). Přípravek

Twicor je u pacientů s aktivním jaterním onemocněním kontraindikován (viz bod 4.3).

Rasa

U osob asijského původu byla zaznamenána zvýšená celková expozice rosuvastatinu (viz bod 4.4 a 5.2).

Doporučená úvodní dávka rosuvastatinu u pacientů asijského původu je 5 mg. Fixní kombinace není pro

úvodní

léčbu

vhodná.

Zahájení

léčby

nebo

případná

úprava

dávky

být

prováděna

monokomponentními přípravky.

Genetický polymorfismus

Jsou

známy

specifické

typy

genetického

polymorfismu,

které

mohou

způsobit

zvýšenou

expozici

rosuvastatinu (viz bod 5.2). Pro pacienty, u nichž jsou takové typy polymorfismu známy, se doporučuje

nižší denní dávka.

Dávkování u pacientů s

predispozičními faktory k

myopatii

U pacientů s predispozičními faktory k myopatii je doporučená úvodní dávka rosuvastatinu 5 mg (viz

bod 4.4). Fixní kombinace není pro úvodní léčbu vhodná. Zahájení léčby nebo případná úprava dávky má

být prováděna monokomponentními přípravky.

Současná léčba

Rosuvastatin je substrátem různých transportních proteinů (např. OATP1B1 a BCRP). Riziko myopatie

(včetně rhabdomyolýzy) je zvýšeno, pokud je přípravek Twicor podáván současně s určitými léčivými

přípravky,

které

mohou

zvyšovat

koncentraci

rosuvastatinu

v plasmě

kvůli

interakci

s těmito

transportními

proteiny

(např.

cyklosporinem

nebo

určitými

inhibitory

proteázy

včetně

kombinace

ritonaviru s atazanavirem, lopinavirem, a/nebo tipranavirem – viz body 4.4 a 4.5).

Kdykoli je to možné, má být zvážena možnost alternativní léčby a pokud je to nezbytné, i dočasné

přerušení

léčby

přípravkem

Twicor.

V případě,

nelze

kombinaci

těchto

léčivých

přípravků

s přípravkem Twicor vyhnout, má být pečlivě zvážen přínos a rizika společné léčby a úprava dávky

rosuvastatinu (viz bod 4.5).

Způsob podání:

Perorální podání.

Přípravek Twicor se má užívat jednou denně každý den, a to ve stejnou denní dobu, s jídlem nebo bez

jídla. Potahovaná tableta má být spolknuta vcelku a zapita sklenicí vody.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita

léčivou

látku

(rosuvastatin,

ezetimib)

nebo

kteroukoli

pomocnou

látku

uvedenou v bodě 6.1.

Aktivní onemocnění jater včetně nevysvětleného, přetrvávajícího zvýšení sérových transamináz a

jakékoli zvýšení sérových transamináz převyšujícího 3x horní hranici normálu (viz bod 4.4).

Těhotenství, kojení a ženy v reprodukčním věku, které nepoužívají příslušná kontraceptivní opatření

(viz bod 4.6).

Těžká renální insuficience (clearance kreatininu <30 ml/min) (viz bod 5.2).

Pacienti s myopatií (viz bod 4.4).

Pacienti užívající současně cyklosporin (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vliv na kosterní svalstvo

U pacientů léčených rosuvastatinem v jakékoli dávce, a zvláště při dávkách >20 mg byly hlášeny účinky

na kosterní svalstvo, např. myalgie, myopatie a vzácně i rhabdomyolýza.

Postmarketingové zkušenosti s ezetimibem ukazují případy myopatie a rhabdomyolýzy. Rhabdomyolýza

však byla hlášena při monoterapii ezetimibem velmi vzácně a velmi vzácně byla hlášena i při přidání

ezetimibu

k jiným

látkám

známým

rizikem

rhabdomyolýzy.

Existuje-li

základě

svalových

symptomů podezření na myopatii nebo je-li myopatie potvrzena hladinami kreatinkinázy, má být užívání

ezetimibu, jakéhokoli statinu nebo jakákoli látky, kterou pacient současně užívá a která je známa svým

rizikem rhabdomyolýzy, okamžitě ukončeno. Všichni pacienti, kteří s léčbou začínají, mají být poučeni,

aby ihned hlásili jakoukoli nevysvětlitelnou bolest, citlivost nebo slabost svalů (viz bod 4.8).

Vliv na jaterní funkce

V kontrolované studii u pacientů užívajících současně ezetimib a statin bylo zaznamenáno následné

zvýšení hladin transamináz (≥3x nad horní hranici normálu). Doporučuje se provést kontrolu jaterních

testů 3 měsíce po zahájení léčby rosuvastatinem. Léčba rosuvastainem má být ukončena nebo jeho dávka

snížena, pokud jsou hladiny sérových transamináz 3krát vyšší, než je horní hranice normálního rozmezí.

pacientů

sekundární

hypercholesterolemií

způsobenou

hypothyroidismem

nebo

nefrotickým

syndromem má být toto onemocnění léčeno před zahájením léčby přípravkem Twicor.

Přípravek Twicor není doporučen pacientům se středně závažnou až závažnou jaterní insuficiencí kvůli

neznámému vlivu zvýšené expozici ezetimibu (viz bod 5.2).

Vliv na ledviny

U pacientů léčených vyššími dávkami rosuvastatinu, a to zvláště dávkou 40 mg, byla zaznamenána

proteinurie (zjištěná testovacím papírkem), většinou tubulárního původu, ve většině případů přechodná

nebo střídavá. Proteinurie nebyla znamením akutního nebo progresivního renálního onemocnění (viz bod

4.8).

Měření kreatinkinázy

Kreatinkináza (CK) nemá být měřena po namáhavém cvičení nebo v přítomnosti jiné pravděpodobné

příčiny zvýšení CK, která by mohla ovlivnit výsledky měření. Pokud jsou hladiny CK významně zvýšeny

oproti normálu (>5x nad horní hranici), má být během 5-7 dní proveden potvrzující test. Potvrdí-li

opakovaný test hladinu CK>5x převyšující horní hranici, nemá být léčba zahájena.

Před léčbou

Twicor, podobně jako jiné inhibitory HMG-CoA reduktázy, mají být předepisovány opatrně u pacientů

s predispozičními faktory pro myopatii/rhabdomyolýzu. Takové faktory zahrnují:

poruchu funkce ledvin,

hypotyroidismus,

dědičné svalové onemocnění v osobní nebo rodinné anamnéze,

dřívější výskyt svalové toxicity související s jiným inhibitorem HMG-CoA reduktázy nebo

fibrátem,

zneužívání alkoholu,

věk > 70 let,

situace, kdy může být zvýšena hladina léku v plasmě (viz bod 5.2,)

současné užití fibrátů.

U takových pacientů má být zvažován přínos léčby versus její riziko a je doporučován klinický dohled.

Pokud hladiny CK vzrostou výrazně nad normál (>5x nad horní limit), nemá být léčba zahájena.

V průběhu léčby

Pacienti mají být poučeni, aby okamžitě hlásili nevysvětlitelnou svalovou bolest, slabost nebo křeče,

zvláště při spojení s nevolností (celkovým pocitem nemoci) nebo horečkou. U těchto pacientů mají být

změřeny hladiny CK. Léčba má být přerušena, pokud jsou hladiny CK výrazně zvýšeny (> 5x nad horní

hranici) nebo pokud jsou svalové příznaky závažné a působí zdravotní potíže v denním životě (i když jsou

hladiny CK < 5x nad horní limit). Běžná monitorace hladin CK u asymptomatických pacientů není nutná.

Výskyt imunitně zprostředkované nekrotizující myopatie (IMNM) v průběhu nebo po ukončení léčby

některými statiny, včetně rosuvastatinu, byl hlášen velmi vzácně. Klinicky je IMNM charakterizována

perzistentní proximální svalovou slabostí a zvýšením sérové kreatinkinázy, které přetrvává navzdory

přerušení léčby statiny.

Klinické studie neposkytly důkaz zvýšení účinků na kosterní svalstvo u malého počtu pacientů, kteří

užívali

rosuvastatin

spolu

s další

léčbou.

Avšak

pacientů

užívajících

jiné

inhibitory

HMG-CoA

reduktázy spolu s deriváty kyseliny fíbrové, včetně gemfibrozilu, cyklosporinu, kyseliny nikotinové,

azolových antimykotik, inhibitorů proteázy a makrolidových antibiotik, byl pozorován zvýšený výskyt

myozitidy a myopatie. Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie, pokud je podáván současně s některými

inhibitory HMG-CoA reduktázy. Proto není kombinace přípravku Twicor a gemfibrozilu doporučena.

Přínos dalšího ovlivnění hladin lipidů kombinovaným podáváním přípravku Twicor spolu s fibráty má být

pečlivě zvažována oproti možným rizikům této kombinace.

Přípravek Twicor nemá být užíván pacienty s akutním, závažným stavem ukazujícím na myopatii nebo s

predispozicí k rozvoji renálního selhání souvisejícího s rhabdomyolýzou (např. sepse, hypotenze, velký

chirurgický

zákrok,

trauma,

závažné

metabolické,

endokrinní

elektrolytové

poruchy

nebo

nekontrolované záchvaty).

Kyselina fusidová

Přípravek Twicor se nesmí podávat současně se systémovou léčbou kyselinou fusidovou nebo během 7

dní po ukončení léčby kyselinou fusidovou. U pacientů, u kterých je systémové podání kyseliny fusidové

považováno za nezbytné, se musí po dobu léčby kyselinou fusidovou přerušit léčba statinem. Byly

hlášeny případy rabdomyolýzy (včetně fatálních) u pacientů užívajících současně kyselinu fusidovou a

statiny (viz bod 4.5). Pacienta je třeba poučit, aby ihned vyhledal lékařskou pomoc, pokud se u něj objeví

jakékoli příznaky svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů.

Léčbu statinem je možné znovu zahájit 7 dní po poslední dávce kyseliny fusidové.

Za výjimečných okolností, kdy je potřebné dlouhodobé systémové podávání kyseliny fusidové, např. při

léčbě závažných infekcí, lze v individuálních případech zvážit současné podávání statinu a kyseliny

fusidové pod pečlivým lékařským dohledem.

Rasa

Farmakokinetické

studie

s rosuvastatinem

ukazují

zvýšenou

expozici

osob

asijského

původu

srovnání s bělošskou populací (viz body 4.2 a 5.2).

Inhibitory proteázy

U osob, které užívaly rosuvastatin společně s různými inhibitory proteázy v kombinaci s ritonavirem, byla

pozorována zvýšená celková expozice rosuvastatinu. Je třeba zvažovat jak přínos snížení lipidů léčbou

přípravkem Twicor u HIV pozitivních pacientů, kteří užívají inhibitory proteázy, tak i možnost zvýšení

koncentrace rosuvastatinu v plasmě při zahajování léčby rosuvastatinem a její titraci zvyšováním dávek u

těchto pacientů. Pokud není dávka upravena, nedoporučuje se současné podávání s určitými inhibitory

proteázy (viz body 4.2 a 4.5).

Intersticiální plicní onemocnění

Při užívání některých statinů byly hlášeny ojedinělé případy intersticiálního onemocnění plic, a to zvláště

při dlouhodobé léčbě (viz bod 4.8). Příznaky zahrnují dyspnoe, suchý kašel a narušení celkového zdraví

(únava, pokles hmotnosti a horečka). Při podezření na intersticiální plicní onemocnění má být léčba

statinem ukončena.

Diabetes mellitus

Některé důkazy naznačují, že statiny zvyšují hladinu glukózy v krvi a u některých pacientů s rizikem

vzniku diabetu mohou vyvolávat hyperglykémii, která již vyžaduje diabetologickou péči. Toto riziko však

nepřevažuje nad prospěchem léčby statiny – redukci kardiovaskulárního rizika a není proto důvod

pro ukončení léčby statiny. Pacienti se zvýšeným rizikem pro vznik diabetu (hladina glukózy nalačno 5,6

až 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m

, zvýšení triglyceridů v krvi, hypertenze) mají být klinicky i biochemicky

monitorováni v souladu s národními doporučeními.

Ve studii JUPITER byla celková frekvence hlášení diabetes mellitus 2,8 % ve skupině s rosuvastatinem a

2,3 % ve skupině s placebem, většinou u pacientů s hladinou glukózy nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l.

Fibráty

Bezpečnost a účinnost ezetimibu podávaného spolu s fibráty nebyla stanovena. Pokud je u pacientů

užívajících přípravek Twicor spolu s fibráty podezření na cholelitiázu, je třeba provést vyšetření žlučníku

a přerušit léčbu (viz body 4.5 a 4.8).

Antikoagulanty

Je-li přípravek Twicor přidán k warfarinu, k jinému kumarinovému antikoagulantu nebo fluindionu, je

třeba sledovat INR (international normalization ratio) (viz bod 4.5).

Cyklosporin: viz body 4.3 a 4.5.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Twicor u dětí mladších 18 let nebyla stanovena, proto jeho použití u této

věkové skupiny není doporučeno.

Jaterní onemocnění a alkohol

U pacientů, kteří konzumují velká množství alkoholu nebo mají jaterní onemocnění v anamnéze, se má

přípravek Twicor používat s opatrností.

Závažné kožní nežádoucí účinky

U rosuvastatinu byly hlášeny závažné kožní nežádoucí účinky včetně Stevensova-Johnsonova syndromu

(SJS) a lékové reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS), které mohou být život ohrožující

nebo fatální. Při předepisování mají být pacienti poučeni o známkách a příznacích závažných kožních

reakcí a mají být pečlivě sledováni. Pokud se objeví známky a příznaky naznačující výskyt této reakce, je

nutné podávání přípravku Twicor okamžitě přerušit a zvážit alternativní léčbu.

Pokud se u pacienta při užívání přípravku Twicor rozvinula závažná reakce jako SJS nebo DRESS, nesmí

se u tohoto pacienta léčba přípravkem Twicor již nikdy znovu zahajovat.

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné fo

rmy interakce

Kontraindikace

Cyklosporin: při souběžné léčbě rosuvastatinem a cyklosporinem byly hodnoty AUC rosuvastatinu

v průměru 7x vyšší než hodnoty pozorované u zdravých dobrovolníků (viz bod 4.3). Souběžné podávání

neovlivnilo koncentrace cyklosporinu v plasmě.

Podávání přípravku Twicor spolu s cyklosporinem je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Ve studii s osmi pacienty po transplantaci ledvin s clearance kreatininu >50 ml/min, kteří byli na stabilní

dávce cyklosporinu, vedlo podávání jednotlivé 10mg dávky ezetimibu ke 3,4násobnému (rozmezí 2,3–

7,9násobné) zvýšení průměrné AUC celkového ezetimibu ve srovnání se zdravou populací z kontrolní

skupiny, která dostávala ezetimib samostatně, z jiné studie (n = 17). V další studii se u pacienta po

transplantaci ledvin s těžkou poruchou funkce ledvin, který dostával cyklosporin a další vícečetnou

terapii, projevila 12násobně vyšší expozice celkovému ezetimibu ve srovnání se souběžnými kontrolními

skupinami, které dostávaly ezetimib samostatně. Ve dvoufázové zkřížené studii, která se provedla s 12

zdravými jedinci, vedlo denní podávání ezetimibu v dávce 20 mg po dobu 8 dní spolu s jednorázovým

podáním cyklosporinu v dávce 100 mg sedmý den k průměrnému 15% zvětšení AUC cyklosporinu

(rozmezí 10% pokles až 51% zvýšení) ve srovnání s jednorázovým podáním 100mg dávky samotného

cyklosporinu. Kontrolovaná studie vlivu současného podávání ezetimibu na expozici cyklosporinu u

pacientů po transplantaci ledvin nebyla dosud provedena.

Nedoporučené kombinace

Inhibitory p

roteázy

: Souběžné užívání rosuvastatinu a inhibitoru proteázy může značně zvýšit expozici

rosuvastatinu, i když je přesný mechanismus interakce neznámý (viz tabulku v bodě 4.5). Například, ve

farmakokinetické

studii

zdravými

dobrovolníky

souběžné

užívání

rosuvastatinu

kombinovaného přípravku obsahujícího dva inhibitory proteázy (300 mg atazanaviru/100 mg ritonaviru)

projevilo

přibližně

3násobným

zvýšením

7násobným

zvýšením

Souběžné

podávání

rosuvastatinu a některých proteázových inhibitorů je možné pouze po pečlivém zvážení úpravy dávky

rosuvastatinu na základě očekávaného zvýšení expozice rosuvastatinu (viz body 4.2, 4.4 a tabulka v bodě

4.5). Kombinovaný přípravek s rosuvastatinem není vhodný pro úvodní léčbu. Zahájení léčby a případná

úprava dávky má být prováděna monokomponentními přípravky. Po nastavení vhodných dávek lze přejít

na léčbu fixní kombinací odpovídající síly.

Inhibitory transportních proteinů:

Rosuvastatin je substrátem pro některé transportní proteiny, včetně

hepatálního absorpčního transportéru OATP1B1 a efluxního transportéru BCRP. Souběžné podávání

přípravku Twicor spolu s léčivými přípravky, které inhibují tyto transportní proteiny, může vést ke

zvýšeným plazmatickým koncentracím rosuvastatinu a zvýšenému riziku myopatie (viz body 4.2, 4.4 a

tabulku v bodě 4.5).

Gemfibrozil a další přípravky snižující lipidy

: Současné podávání rosuvastatinu a gemfibrozilu vedlo

k dvojnásobnému zvýšení hodnot Cmax a AUC rosuvastatinu (viz bod 4.4).

Současné podávání gemfibrozilu mírně zvýšilo celkovou koncentraci ezetimibu (přibližně 1,7krát).

Na základě údajů získaných z interakčních studií se neočekává žádná klinicky významná interakce

rosuvastatinu s fenofibrátem, avšak mohou nastat farmakodynamické interakce. Současné podávání

fenofibrátu mírně zvýšilo celkovou koncentraci ezetimibu (přibližně 1,5krát).

Fenofibrát a další fibráty zvyšují při současném podávání s inhibitory HMG-CoA reduktázy riziko

myopatie, pravděpodobně proto, že mohou myopatii vyvolat samy.

U pacientů užívajících fenofibrát a ezetimib by si lékaři měli být vědomi možného rizika cholelithiázy a

onemocnění žlučníku (viz body 4.4 a 4.8). Pokud je u pacienta užívajícího ezetimib a fenofibrát podezření

na cholelitiázu, je třeba provést vyšetření žlučníku a přerušit léčbu (viz bod 4.8). Současné podávání

ezetimibu s ostatními fibráty nebylo studováno. Fibráty mohou zvyšovat exkreci cholesterolu do žluči,

což může způsobit cholelitiázu. Ve zvířecích studiích ezetimib někdy zvyšoval cholesterol ve žluči, ale ne

u všech druhů (viz bod 5.3). Litogenní riziko spojené s terapeutickým užitím ezetimibu nelze vyloučit.

Kyselina fusido

vá:

Riziko myopatie, včetně rabdomyolýzy, se při současném systémovém podávání

kyseliny

fusidové

statiny

může

zvyšovat.

Mechanismus

této

interakce

(zda

interakci

farmakodynamickou nebo farmakokinetickou nebo obě) není dosud znám. U pacientů léčených touto

kombinací byla hlášena rhabdomyolýza (včetně několika úmrtí).

Pokud je systémová léčba kyselinou fusidovou nezbytná, musí se po dobu léčby kyselinou fusidovou

vysadit léčba rosuvastatinem. Viz také bod 4.4.

Ostatní interakce

Antacida:

Souběžné

podávání

rosuvastatinu

suspenze

antacid

obsahem

hydroxidu

hlinitého

hydroxidu hořečnatého vedlo k poklesu plazmatických koncentrací rosuvastatinu asi o 50 %. Tento vliv

byl menší, pokud se antacidum podalo 2 hodiny po podání rosuvastatinu. Klinický význam této interakce

nebyl studován.

Současné podávání antacid snižovalo absorpci ezetimibu, ale nemělo vliv na jeho biologickou dostupnost.

Tato snížená absorpce se nepovažuje za klinicky významnou.

Erythromycin: Souběžné podávání rosuvastatinu a erythromycinu vedlo ke 20% zmenšení AUC

a 30%

snížení hodnoty C

rosuvastatinu. Příčinou této interakce může být zvýšení motility střeva vyvolané

erythromycinem.

Enzymy

cytochromu

P450:

Výsledky

studií

in

vitro

in

vivo

ukázaly,

rosuvastatin

není

inhibitorem, ani induktorem izoenzymů cytochromu P450. Kromě toho je rosuvastatin slabým substrátem

tyto

izoenzymy.

tohoto

důvodu

interakce

podkladě

metabolismu

zprostředkovaného

cytochromem P450 neočekávají. Mezi rosuvastatinem a flukonazolem (inhibitor CYP2C9 a CYP3A4)

nebo ketokonazolem (inhibitor CYP2A6 a CYP3A4) nebyly pozorovány klinicky významné interakce.

V preklinických studiích se ukázalo, že ezetimib neindukuje enzymy metabolizující léky na cytochromu

P450. Nebyly

pozorovány klinicky významné farmakokinetické

interakce mezi

ezetimibem a léky

známými svou metabolizací prostřednictvím cytochromů P450 1A2, 2D6, 2C8, 2C9 a 3A4 nebo N-

acetyltransferázou.

Antagonisté vitaminu K:

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy může zahájení léčby či

zvýšení dávky rosuvastatinu u pacientů souběžně léčených antagonisty vitaminu K (např. warfarin nebo

jiné

kumarinové

antikoagulanty)

vést

zvýšení

protrombinového

času

(INR).

Přerušení

léčby

rosuvastatinem nebo snížení jeho dávky může vést ke snížení INR. Za těchto okolností je vhodná kontrola

INR.

Ve studii s 12 zdravými dospělými muži nemělo současné podávání ezetimibu (10 mg jednou denně)

žádný statisticky významný vliv na biologickou dostupnost warfarinu ani na protrombinový čas. Po

uvedení přípravku na trh se však objevily zprávy o zvýšených hodnotách INR u pacientů, u nichž byl

ezetimib přidán k warfarinu nebo fluindionu. V případech, kdy se přípravek Twicor přidá k warfarinu,

jinému kumarinovému antikoagulanciu nebo fluindionu, je nutno INR řádně sledovat (viz bod 4.4).

Perorální

kontraceptiva/substituční

hormonál

n

í

léčba

(HRT):

Souběžné

podávání

rosuvastatinu

perorálních kontraceptiv vedlo ke zvětšení AUC ethinylestradiolu o 26 % a norgestrelu o 34 %. Toto

zvýšení hladin v plazmě je třeba při určení dávek perorálního kontraceptiva zvažovat. U pacientek

užívajících souběžně rosuvastatin a substituční hormonální léčbu nejsou dostupné farmakokinetické

údaje, a proto se nedá vyloučit, že může nastat podobný efekt. Tato kombinace se však podávala velkému

počtu žen v klinických studiích a byla dobře tolerována.

V klinických

studiích

interakcí

neměl

ezetimib

vliv

farmakokinetiku

perorálních

kontraceptiv

(ethinylestradiol a levonorgestrel).

Cholestyramin: Současné podávání cholestyraminu zmenšilo průměrnou velikost plochy pod křivkou

(area under the curve, AUC) celkového ezetimibu (ezetimib + ezetimib glukuronid) přibližně o 55 %.

Postupné snižování LDL-C při přidávání ezetimibu k cholestyraminu se může touto interakcí zpomalit

(viz bod 4.2).

Statiny:

Při

současném

podávání

ezetimibu

atorvastatinu,

simvastatinu,

pravastatinu,

lovastatinu,

fluvastatinu nebo rosuvastatinu nebyly pozorovány žádné významné farmakokinetické interakce.

Ostatní léčivé přípravky:

Na základě údajů získaných z interakčních studií se neočekává žádná klinicky

významná interakce rosuvastatinu s digoxinem.

V klinických

studiích

interakcí

nevykazoval

ezetimib

žádný

vliv

farmakokinetiku

současně

podávaného dapsonu, dextromethorphanu, digoxinu, glipizidu, tolbutamidu nebo midazolamu. Cimetidin

podávaný současně s ezetimibem neměl žádný vliv na biologickou dostupnost ezetimibu.

Interakce vyžadující úpravu dávkování rosuvastatinu (viz též Tabulka níže):

Pokud je nutné podávat

rosuvastatin souběžně s jinými přípravky, o kterých je známo, že zvyšují expozici, má být upraveno

dávkování. V případě, že je očekávané zvýšení expozice rosuvastatinu (AUC) přibližně 2násobné a vyšší,

podává se úvodní dávka 5 mg rosuvastatinu jednou denně. Maximální denní dávka se upraví tak, aby

očekávaná expozice rosuvastatinu nepřekročila expozici odpovídající podávání 40 mg rosuvastatinu,

podávaného bez interagujících léčivých přípravků, např. 20mg dávka rosuvastatinu s gemfibrozilem

(1,9násobné zvýšení) a 10mg dávka rosuvastatinu v kombinaci s atazanavirem/ritonavirem (3,1násobné

zvýšení).

Vliv souběžně podávaných léčivých

přípravků na expozici rosuvastatinu (AUC; v pořadí snižující

se velikosti) z publikovaných klinických studií

Dávkový režim interagujícího léčiva

Dávkový režim

rosuvastatinu

Zm

ěna AUC ⃰

rosuvastatinu

Cyklosporin 75 mg BID až 200 mg BID,

6 měsíců

10 mg OD, 10 dní

7,1násobné ↑

Atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg OD, 8 dní

10 mg, jednorázově

3,1násobné ↑

Simeprevir 150 mg OD, 7 dní

10 mg, jednorázově

2,8násobné ↑

Lopinavir 400 mg/ritonavir 100 mg BID, 17 dní

20 mg OD, 7 dní

2,1násobné ↑

Velpatasvir 100 mg OD

10 mg, jednorázově

2,7násobné ↑

Ombitasvir 25 mg/ paritaprevir 150 mg/ritonavir

100 mg OD/dasabuvir 400 mg BID, 14 dní

5 mg, jednorázově

2,6násobné ↑

Grazoprevir 200 mg/elbasvir 50 mg OD, 11 dní

10 mg, jednorázově

2,3násobné ↑

Glecaprevir 400 mg/ pibrentasvir 120 mg OD, 7

dní

5 mg OD, 7 dní

2,2násobné ↑

Clopidogrel 300 mg úvodní dávka, následovaná

75 mg po 24 hodinách

20 mg, jednorázově

2násobné ↑

Gemfibrozil 600 mg BID, 7 dní

80 mg, jednorázově

1,9násobné ↑

Eltrombopag 75 mg OD, 5 dní

10 mg, jednorázově

1,6násobné ↑

Darunavir 600 mg/ritonavir 100 mg BID, 7 dní

10 mg OD, 7 dní

1,5násobné ↑

Tipranavir 500 mg/ritonavir 200 mg BID,

11 dní

10 mg, jednorázově

1,4násobné ↑

Dronedaron 400 mg BID

Není známo

1,4násobné ↑

Itraconazol 200 mg OD, 5 dní

10 mg, jednorázově

1,4násobné ↑**

Fosamprenavir 700 mg/ritonavir 100 mg BID,

8 dní

10 mg, jednorázově

Aleglitazar 0,3 mg, 7 dní

40 mg, 7 dní

Silymarin 140 mg TID, 5 dní

10 mg, jednorázově

Fenofibrát 67 mg TID, 7 dní

10 mg, 7 dní

Rifampin 450 mg OD, 7 dní

20 mg, jednorázově

Ketokonazol 200 mg BID, 7 dní

80 mg, jednorázově

Flukonazol 200 mg OD, 11 dní

80 mg, jednorázově

Erythromycin 500 mg QID, 7 dní

80 mg, jednorázově

20 %↓

Baikalin 50 mg TID, 14 dní

20 mg, jednorázově

47 %↓

Regorafenib 160 mg, jednou denně, 14 dní

5 mg, jednorázově

3,8násobné ↑

Údaje

uvedené

jako

x-násobek

představují

poměr

mezi

souběžným

podáváním

samotným

rosuvastatinem. Údaje uvedené jako % změna představují % rozdíl vzhledem k samotnému rosuvastatinu.

Zvýšení je uvedeno jako “ ↑”, beze změny jako

↔”, snížení jako “ ↓”.

** Bylo provedeno několik interakčních studií s různými dávkami rosuvastatinu. Tabulka ukazuje

nejvýznamnější poměr.

OD = jednou denně; BID = dvakrát denně; TID = třikrát denně; QID = čtyřikrát denně

Fixní kombinace není pro úvodní léčbu vhodná. Zahájení léčby nebo případná úprava dávky má být

prováděna monokomponentními přípravky. Po nastavení vhodných dávek lze přejít na léčbu fixní

kombinací odpovídající síly.

4.6

Fertilita, t

ěho

ten

ství a kojení

Přípravek Twicor je v těhotenství a při kojení kontraindikován.

Ženy v reprodukčním věku musí používat vhodnou antikoncepci.

Těhotenství

Rosuvastatin:

Vzhledem k tomu, že cholesterol a jiné látky biosyntézy cholesterolu jsou pro vývoj plodu nenahraditelné,

převažuje potenciální riziko inhibice HMG-CoA reduktázy nad výhodami léčby v průběhu těhotenství.

Studie na zvířatech prokázaly omezenou reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Pokud pacientka v průběhu

užívání přípravku Twicor otěhotní, je nutné podávání přípravku okamžitě přerušit.

Ezetimib:

Klinické údaje o použití ezetimibu během těhotenství nejsou k dispozici. Studie se zvířaty zabývající se

použitím ezetimibu v monoterapii nepřinesly žádný důkaz přímých ani nepřímých škodlivých účinků na

těhotenství, embryofetální vývoj, porod ani postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Kojení

Rosuvastatin:

Rosuvastatin vylučuje do mateřského mléka potkanů. Neexistují údaje o vylučování rosuvastatinu do

mateřského mléka u lidí (viz bod 4.3).

Ezetimib:

Studie na potkanech prokázaly, že se ezetimib vylučuje do mateřského mléka. Není známo, zda se

ezetimib vylučuje do mateřského mléka žen.

Fertilita

Z klinických studií nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu ezetimibu na lidskou fertilitu. Ezetimib neměl

žádný vliv na fertilitu samců ani samic potkanů (viz bod 5.3).

4.7

Účinky

na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Twicor nemá žádný nebo pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Studie

hodnotící vliv rosuvastatinu nebo ezetimibu na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. Při

řízení vozidla nebo ovládání stroje je však třeba mít na paměti, že během léčby se může objevit závrať.

4.8

Nežádoucí účin

ky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nežádoucí účinky, které byly identifikovány u rosuvastatinu, jsou obvykle mírné a přechodné. V

kontrolovaných klinických studiích přerušilo léčbu pro nežádoucí účinky méně než 4 % pacientů

léčených rosuvastatinem.

V klinických studiích, které trvaly až 112 týdnů, byl ezetimib v dávce 10 mg denně podáván samostatně 2

396 pacientům, spolu se statinem 11 308 pacientům nebo s fenofibrátem 185 pacientům. Nežádoucí

účinky byly obvykle mírné a přechodné. Celková incidence nežádoucích účinků ezetimibu byla podobná

jako u placeba. Podobně četnost vysazení pro nežádoucí účinky u ezetimibu byla srovnatelná s placebem.

Podle dostupných dat užívalo kombinaci rosuvastatinu s ezetimibem 1 200 pacientů v klinických studiích.

Podle hlášení z publikované literatury byly nejčastější nežádoucí účinky spojené s použitím kombinace

rosuvastatin-ezetimib u pacientů s hypercholesterolemií zvýšení jaterních transamináz, gastrointestinální

obtíže a svalová bolest. To jsou u těchto léčivých látek známé nežádoucí účinky. Avšak nežádoucí účinky

farmakodynamické interakce mezi rosuvastainem a ezetimibem nelze vyloučit (viz bod 5.2).

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Frekvence výskytu nežádoucích účinků je vyjádřena následovně: časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥

1/1000

<

1/100),

vzácné

(≥

1/10000

<

1/1000),

velmi

vzácné

(<

1/10

000),

není

známo

(z dostupných údajů nelze určit).

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace