SYNPITAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SYNPITAN Injekční roztok
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SYNPITAN Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • klisny, ovce, kozy, feny, lišky, kočky, krávy, prasnice
 • Terapeutické oblasti:
 • Oxytocin a analogy
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9962765 - 1 x 10 ml - injekční lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/655/92-S/C
 • Datum autorizace:
 • 29-11-1993
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

SYNPITAN 10 IU/ml injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

ALVETRA und WERFFT GmbH

Boltzmanngasse 11

1091 Vídeň

RAKOUSKO

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SYNPITAN 10 IU/ml injekční roztok

Oxytocinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml čirého, bezbarvého injekčního roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Oxytocinum

10 IU

(odpovídá 16,7 µg)

Pomocné látky:

Chlorbutanol hemihydrát

5 mg

4.

INDIKACE

Primární nebo sekundární slabost děložních svalů, metroragie, atonie dělohy, retence

sekundin, podpora děložní involuce, dysgalakcie post partum (případně v kombinaci s

choriovým gonadotropinem), podpůrná terapie při endometritidě v ranném puerperiu, podpora

ejekce mléka před intramamární léčbou mastitidy.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě porodních překážek, neotevřeného cervixu, anomální polohy,

křečovitých stahů dělohy, nebezpečí ruptury dělohy, mimořádně velkého plodu nebo při

abnormalitách porodních cest.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

diastolická hypotense, reflexní tachykardie, nárůst minutového srdečního objemu

hyperkontraktilita dělohy

ruptura dělohy (zejména u masožravců)

křeč dělohy spojená s blokádou pupeční šňůry, hypoxie plodu a snížená

životaschopnost plodu

u prasat: křeč dělohy, prodloužení porodních stahů, předčasné odloučení placenty u

dávky 5 – 10 IU Oxytocinu i.m. v kombinaci s prostaglandiny na vyvolání porodu

jeden den trvající diarrhoea u selat může nastat po úspěšné léčbě retence mléka u

prasnic (dávka 22IU/100 kg ž.hm./den)

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Klisny, krávy, ovce, kozy, prasnice, feny, kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramuskulární, subkutánní nebo intravenózní podání.

Klisna, kráva 2-6 ml s.c., i.m. nebo 1,5-4 ml pomalu i.v.

Ovce, koza 0,5-1,5 ml s.c., i.m. nebo max. 0,5 ml pomalu i.v.

Prasata 1-3 ml s.c., i.m. nebo max. 1 ml pomalu i.v.

psi 0,2- 1 ml s.c., i.m.

Kočky 0,1-0,5 ml s.c., i.m.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

U feny a kočky by měl být přípravek ředěn k intravenózní aplikaci v poměru 1:10.

V případě potřeby je možné podat další dávku po 40 minutách.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Po prvním otevření uchovávejte v chadničce (2-8 °C)

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 3 dny

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Těhotné ženy a osoby, u nichž je známa přecitlivělost na oxytocin, by se měly vyhnout

přímému kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. V případě zasažení pokožky nebo očí

opláchněte exponovanou část ihned po expozici proudem vody.

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. V případě náhodného sebepoškození injekčně

aplikovaným přípravkem vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2012

15.

DALŠÍ INFORMACE

Interakce s dalšími léčivými přípravky

Beta-adrenolytika a prostaglandiny posilují kontrakční účinek oxytocinu.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být

mísen s jinými veterinárními léčivými přípravky.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

1 x 10 ml,

10 x 10 ml,

1 x 50 ml,

12 x 50 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, prosím, kontaktujte

příslušného reprezentanta držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

WERFFT, spol. s r. o.

CZ Brno

Tel: +420 541212183

E-mail: pharma@brn.pvtnet.cz