SULFADIMIDIN PG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SULFADIMIDIN PG Prášek pro perorální roztok
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SULFADIMIDIN PG Prášek pro perorální roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • drůbež, králíci, prasata, telata
 • Terapeutické oblasti:
 • Sulfonamidy (ATC lidské různě klasifikovány, viz pokyny)
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935614 - 5 x 20 g - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/1337/97-C
 • Datum autorizace:
 • 29-12-1997
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

SULFADIMIDIN PG 20 g prášek pro přípravu perorálního roztoku

Sulfadimidinum natricum

1.

JMÉNO

A ADRESA

DRŽITELE

ROZHODNUTÍ

O REGISTRACI

A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO ZA

UVOLNĚNÍ

ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

PHARMAGAL spol. s r.o., Murgašova 5, 949 01 NITRA, Slovenská republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SULFADIMIDIN PG 20 g prášek pro přípravu perorálního roztoku

Sulfadimidinum natricum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka (20 g bílého až nažloutlého krystalického prášku) obsahuje:

Léčivá látka:

Sulfadimidinum natricum 20 g

4.

INDIKACE

Kokcidióza drůbeže a králíků domácích. Léčba infekčních

onemocnění zažívacího a

respiratorního traktu prasat a telat, způsobená zárodky citlivými na sulfadimidin. Pneumonie,

bronchopneumonie, kolibacilózy a salmonelózy prasat a telat.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat při onemocnění ledvin a jater, poruchách krvetvorby, polyneuritidě.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Drůbež, králíci, prasata, telata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Způsob podání: Perorálně v pitné vodě nebo nápoji.

Léčba infekčních onemocnění zažívacího a respiračního traktu (pneumonie,

bronchopneumonie, kolibacilóza a salmonelózy) prasat a telat:

20 g přípravku na 10 litrů pitné vody. Podává se po dobu 3 dnů jako jediný zdroj pitné vody

nebo nápoje.

Léčba kokcidiózy kura domácího a králíka domácího:

20 g přípravku na 10 litrů pitné vody a podává se po dobu 3 dnů jako jediný zdroj pitné vody

nebo nápoje.

Dle potřeby se tato 3-denní aplikace opakuje po 3- denní přestávce bez léčby. V případě

zkrácení přestávky nebo prodloužení léčby dochází k depresi růstu. Preventivní podávání u

králíků je vhodné v období 5. až 10.týdne života, nejlépe po dvoudenním vysazení pitné vody

a šťavnatého krmiva.

Zvířata mají mít po dobu podávání přípravku přístup pouze k medikované pitné vodě a

suchému krmivu (je nutné vysazení nemedikované pitné vody a šťavnatého krmiva).

Medikovaná voda by měla být čerstvá a vždy připravena pouze v takovém množství, které

dostačuje k pokrytí jednodenní potřeby.

Denní dávka se přidává do pitné vody tak, aby veškerá medikovaná voda byla spotřebována

v průběhu 24 hodin.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Zvířata mají mít po dobu podávání přípravku přístup pouze k medikované pitné vodě a

suchému krmivu (je nutné vysazení nemedikované pitné vody a šťavnatého krmiva).

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso 15 dní. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena k lidskému konzumu.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v suchu.

Doba použitelnosti po rozpuštění v pitné vodě podle návodu: 24 hodin

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Příjem léčiva zvířaty se může v důsledku onemocnění měnit, aby bylo zajištěno správné

dávkování, je nutno sledovat příjem pitné vody zvířaty a zohlednit jej při přípravě

medikované pitné vody a podávání přípravku.

Je správnou klinickou praxí založit léčbu na testu citlivosti patogenů izolovaných ze zvířete.

Pokud toto není možné, měla by být léčba založena na místní (regionální, farmové)

epizootologické informaci o citlivosti cílového patogena.

Použití přípravku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto SPC může způsobit nárůst

prevalence kmenů rezistentních na sulfonamidy.

Podání přípravku by nemělo sloužit jako metoda kontroly neklinických salmonelových

infekcí. Je přísně doporučeno, že by přípravek neměl být používán jako nástroj programů pro

tlumení salmonelových infekcí.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou, očima a sliznicemi. Při nakládání s veterinárním

léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se

z ochranných brýlí a gumových či latexových rukavic.

Během manipulace s přípravkem použijte jednorázový respirátor vyhovující normě EN149

nebo respirátor sloužící pro více použití vyhovující normě EN140 vybavený filtrem podle

normy EN143.

V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici

velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu

s pokožkou. V případě zasažení očí vyplachujte zasažené oko i pod víčkem alespoň 15 minut

pitnou vodou. V případě nadměrné inhalace přípravku vyveďte postiženého na čerstvý

vzduch. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci

nebo etiketu ošetřujícímu lékaři. Pokud dojde k náhodnému požití přípravku, vypláchněte

ústní dutinu větším množstvím vody a vyvolejte zvracení. Lidé se známou přecitlivělostí

k sulfonamidům by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2015

15. DALŠÍ INFORMACE

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Přípravek nesmí být podáván nosnicím a laktujícím zvířatům.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nedoporučuje se současně podávat anestetika prokainové řady a léčiva s nimi kombinovaná.

Tato léčiva uvolňují kyselinu paraaminobenzoovou, která ruší antimikrobiální působení

sulfadimidinu. Současně se nesmějí užívat léčiva s obsahem kyseliny acetylsalicylové

s ohledem na zvýšení rizika tvorby krystalů v moči.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

VELIKOST BALENÍ

5 x 20 g, 1 x 400 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

REG.Č.ČR - 96/1337/97-C

5x20 g: EAN: 8586006800087

400 g: EAN: 8586006800094

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika:

e-mail: pharmagal@seznam.cz

Východní a střední Čechy: MVDr. Milan Bittner, tel: +420/606 152 641

Morava: MVDr. Miroslav Šurik, tel: +420/607 912 775

Západní a střední Čechy: MVDr. Jan Lacina, tel: +420/728 975 012