Stresnil 40 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Stresnil 40 mg/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 40mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Stresnil 40 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Deriváty butyrofenonu
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902007 - 1 x 100 ml - lahvička; 9998543 - 100 x 1 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 70/073/71-S/C
 • Datum autorizace:
 • 18-12-1991
 • Poslední aktualizace:
 • 11-08-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Stresnil 40 mg/ml injekční roztok pro prasata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

Německo

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Sanochemia Pharmazeutika AG

Landegger Strasse 7

A-2491 Neufeld/ Leitha

Rakousko

Elanco France S.A.S.

26 Rue de la Chapelle

68330 Huningue, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Stresnil 40 mg/ml injekční roztok pro prasata

Azaperonum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml čirého, nažloutlého až žlutého roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Azaperonum 40 mg

Pomocné látky:

Metylparaben (E 218) 0,5 mg, Propylparaben (E 216) 0,05 mg

4.

INDIKACE

1. Zvládnutí stresu

- prevence a zvládnutí agresivity po seskupení,

- zvládnutí agresivity u prasnic.

2. Léčba různých stresu-podobných stavů

- přetížení srdce,

- stres provázející transport.

3. Porodnictví

- přerušení porodu způsobené excitací,

- pomoc při porodu (manuální vybavení),

- během korekce inversio vaginae nebo prolapsus uteri,

- zvyšování kontrakcí.

4. Premedikace při lokální nebo celkové anestézii.

5.

KONTRAINDIKACE

Z důvodu možnosti reziduí v tkáních, je Stresnil kontraindikován pro transport nebo

seskupování prasat, která by měla být poražena dříve než 14 dní po aplikaci. Protože Stresnil

způsobuje periferní vasodilataci, vyhýbejte se jeho podávání za velmi chladných podmínek,

neboť je zde velké nebezpečí kardiovaskulárního kolapsu.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Stresnil je vysoce bezpečný a je velmi dobře snášen. Při vysokých dávkách se mohou

vyskytovat slinění a těžké dýchání. Tyto vedlejší účinky odezní spontánně a nezpůsobují další

poškození. U kanců by neměla být překročena dávka 1 mg/ kg ž. hm, protože předávkování

může způsobit uvolnění penisu, které může mít za následek jeho poškození.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

DÁVKOVÁNÍ

Agresivita

1. Prevence a kontrola agresivity, zápasení při přeskupování

Dávka: 2mg/kg ž.hm. (1 ml/20 kg)

Prevence zápasení při přeskupování

Prasata z různých vrhů nebo kotců mohou být dána dohromady do jednoho kotce okamžitě po

injekci Stresnilu. Po několika minutách společně ulehají, přibližně na 2 hodiny, bez ohledu na

jejich původ. Později po vymizení účinku Stresnilu nedochází k chuti zápasit. Léčena by měla

být všechna zvířata ve skupině. Indikované dávkování by mělo být respektováno.

Jestliže je dávka příliš nízká, je zvíře zklidněno, ale agresivita je potlačena pouze dočasně

nebo vůbec. Jestliže je dávka příliš vysoká, může dojít k tomu, že se zvířata po procitnutí

dostanou do stavu nebezpečné nesnášenlivosti. Během dne, kdy dochází k ošetření, by neměla

být zvířata vypouštěna do výběhů. Odstaveným selatům může být Stresnil podáván při

naskladnění do výkrmu.

Léčebné použití

Krátce po injekci Stresnilu se rvavá zvířata zklidňují. Zůstávají v klidu dokonce i potom, co se

účinek přípravku vytrácí. Nekastrovaní kanci bývají po vymizení účinku Stresnilu i nadále

poněkud agresivnější.

2. Agresivní prasnice

Dávka: 2mg/kg ž.hm. (1 ml/20 kg)

Prasnice, která nechce přijmout anebo je agresivní ke svým nově narozeným selatům, je

začíná přijímat 1/2-1hodinu po léčbě. K injekci je nutné přistupovat opatrně, aby nedošlo k

vylekání prasnice. Indikované dávkování by mělo být respektováno. Jestliže je dávka příliš

nízká, agresivita je potlačena pouze dočasně. Jestliže je dávka příliš vysoká, může se stát, že

po vymizení účinku Stresnilu upadnou zvířata do útlumu znovu.

Stres

1. Přetížení srdce

Dávka: 0,4 mg/kg ž.hm. (1ml/100 kg)

Zvíře je zklidněno během několika minut po injekci. Chvění se zmenšuje a dýchání

prohlubuje. Cyanóza postupně mizí a frekvence pulzu pomalu klesá. V případě, že je výsledek

po první dávce nedostačující, může být po 15 minutách podána druhá dávka. Největší význam

má léčení, okamžitě, po zpozorování prvních klinických příznaků (např. zrychlené dýchání).

2. Přeprava

- Přeprava selat

Dávka: 0,4 - 2 mg/kg ž.hm. (1 ml/100 kg - 1ml/20 kg)

Dávka 0,4 mg/kg podaná 15-30 minut před transportem, snižuje mortalitu a ztráty na

hmotnosti během transportu. Dávka zvýšená na 2 mg/kg je prevencí zápasení během

transportu. Zvířata však musí mít na nákladním prostoru dostatek místa pro ležení

a odpovídající ventilaci. Po injekci zůstávají zvířata netečná 2-3 hodiny.

- Přeprava kanců

Dávka: 1 mg/kg ž.hm. (0,5 ml/20 kg)

Injekci aplikujte 15-30 minut před nakládáním. Během indukční doby by měla být zvířata

držena samostatně v klidném prostředí. Po injekci zůstávají zvířata netečná 2-3 hodiny.

Nepřekračujte dávku 1 mg/ kg. Předávkování může způsobit uvolnění penisu, které může mít

za následek jeho poškození.

Porodnictví

Dávka: 2 mg/kg ž.hm. (1ml/20 kg)

- přerušení porodu způsobené excitací;

- pomoc při porodu (manuální vybavení),

- během korekce inversio vaginae nebo prolapsus uteri,

- zvyšování kontrakcí.

Premedikace anestézie

Dávka: 1 - 2 mg/kg ž.hm. I.M. (0,5 - 1 ml/20 kg)

Stresnil v kombinaci s hypnotiky navozuje stav celkové anestézie, což umožňuje provedení

téměř většiny chirurgických zákroků (diagnostické zkoušky, kastrace, kryptorchizmus,

ingvinální nebo umbilikální hernie, výhřez rekta a císařský řez).

Způsob podání: I.M. injekce

Při všech indikacích je injekce podávána přísně intramuskulárně v oblasti těsně za uchem.

Používá se dlouhá hypodermická jehla a injekce se podává, pokud je to možné, těsně za ucho,

kolmo do kůže.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pro všechny indikace, injekce je podávána v krajině za uchem přísně intramuskulárně.

Používá se dlouhá hypodermická jehla a injekce se podává, pokud je to možné, těsně za ucho,

kolmo do kůže. Jestliže je u těžkých zvířat použita krátká jehla, riskujeme, že se přípravek

dostane pouze do tuku. V takových případech je výsledek nejistý. Po injekci, během indukční

doby, by měla být zvířata odložena stranou na klidném místě. Jestliže jsou zvířata, během

indukční doby rušena nebo naháněna, může být dosažený účinek nedostatečný.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso prasat 14 dní.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení je 28 dní.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Stresnil, stejně jako ostatní butyrofeny, způsobuje sedaci u lidí. Proto je při aplikaci injekcí

nutná nejvyšší opatrnost, aby nedošlo k samopodání. V případě náhodného sebepoškození

injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři. V případě potřísnění kůže nebo zasažení očí

vymyjte postižená místa okamžitě vodou.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti a laktace:

Stresnil může být bez nebezpečí podáván březím i laktujícím zvířatům.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Je-li Stresnil podáván v kombinaci s jinými injekčními přípravky, vyhněte se jeho míchání v

jedné stříkačce.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Při vysokých dávkách se mohou vyskytovat slinění a těžké dýchání. Tyto vedlejší účinky

odezní spontánně a nezpůsobují další poškození. U kanců, předávkování (>1mg/kg) může

způsobit uvolnění penisu, které může mít za následek jeho poškození. Účinek je v závislosti

na dávce, Stresnil může vyvolat všechny stupně sedace.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.