SomaKit TOC

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
edotreotid
Dostupné s:
Advanced Accelerator Applications
ATC kód:
V09IX
INN (Mezinárodní Name):
edotreotide
Terapeutické skupiny:
Diagnostické radiofarmaka
Terapeutické oblasti:
Neuroendocrine Tumors; Radionuclide Imaging
Terapeutické indikace:
Tento léčivý přípravek je určen pouze pro diagnostické účely. Po značením s gallium (68Ga) chloridu sodného, roztok galia (68Ga) edotreotide získat je indikován pro Pozitronová Emisní Tomografie (PET) zobrazení somatostatin receptor zvýšená exprese u dospělých pacientů s potvrzenou nebo suspektní dobře diferencované gastro-enteropancreatic neuroendokrinní tumory (GEP-NET) pro lokalizaci primárních nádorů a jejich metastáz.
Přehled produktů:
Revision: 8
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004140
Datum autorizace:
2016-12-08
EMEA kód:
EMEA/H/C/004140

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

20-02-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

20-02-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

20-02-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

20-02-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

20-02-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

20-02-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

20-02-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

20-02-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

20-02-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

20-02-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

20-02-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

20-02-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

20-02-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

20-02-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

20-02-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

20-02-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

20-02-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

20-02-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

20-02-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

20-02-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

20-02-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

06-10-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

06-10-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

06-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

06-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

20-02-2017

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

SomaKit TOC 40 mikrogramů kit pro radiofarmakum

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna lahvička s práškem obsahuje edotreotidum 40 mikrogramů.

Radionuklid není součástí soupravy.

Pomocná látka se známým účinkem

Lahvička pufru obsahuje přibližně 32,5 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Kit pro radiofarmakum obsahuje:

Prášek pro injekční roztok: injekční lahvička obsahuje bílý lyofilizovaný prášek.

Reakční pufr: injekční lahvička obsahuje čirý, bezbarvý roztok.

Pro značení radionuklidem pomocí roztoku chloridu gallitého-(

Ga).

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.

Roztok edotreotidu značeného galliem-(

Ga), získaný značením pomocí roztoku chloridu gallitého-

Ga), je indikován k zobrazení nadměrné exprese somatostatinových receptorů pomocí pozitronové

emisní tomografie (PET) u dospělých pacientů s potvrzenými nebo suspektními dobře

diferencovanými gastro-entero-pankreatickými neuroendokrinními tumory (GEP-NET) k lokalizaci

primárních nádorů a jejich metastáz.

4.2

Dávkování a způsob podání

Tento léčivý přípravek smějí podávat pouze vyškolení zdravotničtí pracovníci s odbornými

technickými zkušenostmi s manipulací a použitím radiodiagnostických látek, a to pouze v určených

zařízeních nukleární medicíny.

Dávkování

Doporučená aktivita pro dospělé s tělesnou hmotností 70 kg je 100 až 200 MBq, aplikuje se přímo

pomalou intravenózní injekcí.

Aktivitu je nutno upravit podle potřeb pacienta, typu PET kamery a režimu snímání.

Starší pacienti

Dávku není nutno nijak upravovat pro starší pacienty.

Porucha funkce ledvin/porucha funkce jater

Bezpečnost a účinnost edotreotidu značeného galliem-(

Ga) u pacientů s poruchou funkce ledvin

nebo jater nebyla hodnocena.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost edotreotidu značeného galliem-(

Ga) nebyla stanovena u pediatrické populace,

kde efektivní dávka může být jiná než u dospělých. K použití přípravku SomaKit TOC u dětí není k

dispozici žádné doporučení.

Způsob podání

SomaKit TOC je určen k intravenóznímu podání a pouze k jednorázovému použití.

Tento léčivý přípravek má být před podáním pacientovi označen radioizotopem.

Aktivitu edotreotidu značeného galliem-(

Ga) je třeba změřit měřičem aktivity bezprostředně před

aplikací.

Injekce edotreotidu značeného galliem-(

Ga) musí být podána intravenózně, aby nedošlo k lokální

extravazaci a následnému nechtěnému ozáření pacienta a obrazovým artefaktům.

Návod k přípravě tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodech 6.6 a 12.

Pokyny k přípravě pacienta viz bod 4.4.

Snímkování

Radioaktivně značený přípravek SomaKit TOC je vhodný pro vyšetření zobrazovací metodou PET.

Při snímkování je nutno pořídit snímky celého těla od lebky do půli stehen. Doporučený čas vyšetření

je 40 až 90 minut od podání injekce. Čas zahájení a délku vyšetření je třeba upravit podle použitého

vybavení, potřeb pacienta a parametrů nádoru tak, aby měly pořízené snímky co nejlepší kvalitu.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo na

kteroukoli složku značeného radiofarmaka.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Riziko hypersenzitivity nebo anafylaktických reakcí

Při hypersenzitivitě nebo anafylaktické reakci je nutno podávání přípravku okamžitě přerušit a v

případě nutnosti zahájit intravenózní léčbu. Je nutné si předem připravit potřebné léčivé přípravky a

nástroje (např. endotracheální rourku) pro případ potřeby akutního ošetření.

Individuální odůvodnění přínosů/rizik

U každého pacienta musí být radiační expozice odůvodněna pravděpodobným přínosem. Podaná

dávka radioaktivity má být v každém případě co nejnižší dosažitelná dávka nutná k získání

požadované diagnostické informace.

Porucha funkce ledvin/jater

U těchto pacientů je třeba pečlivě zvážit poměr přínosu a rizika, protože může dojít ke zvýšené

radiační expozici.

Pediatrická populace

Informace o použití u pediatrické populace viz bod 4.2

Bezpečnost a účinnost edotreotidu značeného galliem-(

Ga) nebyla stanovena u pediatrické populace,

kde efektivní dávka může být jiná než u dospělých.

Příprava pacienta

Pacient má být před začátkem vyšetření dobře hydratován a během prvních hodin po vyšetření by měl

co nejčastěji močit, aby došlo ke snížení radiace.

Interpretace snímků pořízených pomocí edotreotidu značeného galliem-(

Ga) a omezení použití

PET snímky s použitím edotreotidu značeného galliem-(

Ga) odrážejí přítomnost receptorů

somatostatinu v tkáních.

Mezi orgány s vysokou fyziologickou absorpcí této látky patří slezina, ledviny, játra, hypofýza, štítná

žláza a nadledvinky. Pozorovat lze také její intenzivní fyziologickou vazbu na processus uncinatus

pankreatu.

V nádorech typu GEP-NET dochází konsistentně k intenzivnější vazbě edotreotidu značeného

galliem-(

Ga) než je normální pozadí. Léze GEP-NET s nedostatečnou hustotou receptorů

somatostatinu však nelze pomocí této látky vizualizovat.

Snímky PET pořízené pomocí edotreotidu značeného galliem-(

Ga) je třeba interpretovat vizuálně a

semikvantitativní měření záchytu této látky se nedoporučuje využívat ke klinické interpretaci snímků.

Údaje svědčící o užitečnosti edotreotidu značeného galliem-(

Ga) k predikci a monitorování léčebné

odpovědi na terapii radioaktivními peptidy (PRRT) u histologicky potvrzených metastazujících

neuroendokrinních tumorů jsou omezené (viz bod 5.1).

Při Cushingově syndromu může vést dlouhodobý endogenní hyperkortizolismus k down regulaci

exprese somatostatinového receptoru a zkreslení výsledků vyšetření s využitím edotreotidu značeného

galliem-(

Ga). U pacientů s GEP-NET i Cushingovým syndromem je proto před provedením PET s

podáním edotreotidu značeného galliem-(

Ga) vhodné normalizovat hyperkortizolismus.

Zvýšený záchyt edotreotidu značeného galliem-(

Ga) není specifický pro GEP-NET. Při pozitivním

nálezu je proto nutné vyloučit možnost jiného onemocnění, rovněž charakterizovaného vysokou

lokální koncentrací somatostatinových receptorů. Ke zvýšení hustoty receptorů somatostatinu může

například dojít při těchto patologiích: subakutní záněty (oblasti s vyšší koncentrací lymfocytů),

onemocnění štítné žlázy (autonomie štítné žlázy a Hashimotova nemoc), nádory hypofýzy, novotvary

plic (malobuněčný karcinom), meningeom, karcinom prsu, lymfoproliferativní onemocnění (např.

Hodgkinova choroba a non-hodgkinské lymfomy) a nádory vznikající z tkání embryologicky

odvozených z neurální lišty (např. paragangliomy, medulární karcinom štítné žlázy, neuroblastomy,

feochromocytomy).

Při hlášení výsledků z vyšetření somatostatinových receptorů je třeba zohlednit onemocnění sleziny

(např. splenektomii, splenózu, intrapankreaticky uloženou akcesorní slezinu). Díky fyziologickému

vychytávání edotreotidu galia (

Ga) může být náhodně detekována splenóza a intrapankreaticky

uložená akcesorní slezina, které mohou být chybně diagnostikovány jako neuroendokrinní nádory.

Souběžné použití analogů somatostatinu

Vyšetření pomocí edotreotidu značeného galliem-(

Ga) je vhodné provést ve dnech bezprostředně

před další dávku somatostatinového analogu. Viz bod 4.5.

Po vyšetření

Prvních 12 hodin po aplikaci je třeba zamezit blízkému kontaktu pacienta s kojenci a těhotnými

ženami.

Zvláštní upozornění

Obsah sodíku může v některých případech přesáhnout 1 mmol (podle doby podání injekce). Nutno

vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Náhodná extravazace může kvůli kyselému pH roztoku edotreotidu značeného galliem-(

Ga) způsobit

lokální podráždění. V případě extravazace je nutno injekci zastavit, místo aplikace změnit a do

postižené oblasti podat roztok chloridu sodného.

Varování s ohledem na riziko pro životní prostředí jsou uvedena v bodu 6.6.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Somatostatin a jeho analogy pravděpodobně soutěží o vazbu na stejných somatostatinových

receptorech. Pokud tedy je pacient léčen takovýmito analogy, vyšetření pomocí edotreotidu značeného

galliem-(

Ga) je vhodné provést ve dnech bezprostředně před další dávku analogu.

Dlouhodobý endogenní hyperkortizolismus může vést k down regulaci exprese somatostatinového

receptoru a zkreslení výsledků vyšetření s využitím edotreotidu značeného galliem-(

Ga). U pacientů

s Cushingovým syndromem je proto před provedením PET s podáním přípravku SomaKit TOC

vhodné normalizovat hyperkortizolismus.

Určité důkazy signalizují, že kortikoidy mohou vyvolat downregulaci somatostatinových receptorů

typu 2 (SSTR2). Opakované podávání vysokých dávek glukokortikoidů před podáním edotreotidu

značeného galliem (

Ga) může zredukovat expresi SSTR2, takže nebude dostačovat k adekvátní

vizualizaci neuroendokrinních nádorů (NET) pozitivních na somatostatinový receptor.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Pokud je plánováno podání radiofarmak ženě ve fertilním věku, je nutné zjistit, zda není těhotná.

Každou ženu, u které se nedostavila menstruace, je třeba považovat za těhotnou, pokud se neprokáže

opak. Pokud nelze vyloučit možné těhotenství pacientky (absence či značná nepravidelnost

menstruace atd.), je vhodné jí (je-li to možné) nabídnout alternativní metodu vyšetření bez ionizujícího

záření.

Těhotenství

Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se použití tohoto přípravku během těhotenství. Radioizotopová

vyšetření u těhotných žen způsobí i radiační zátěž plodu. Proto lze během těhotenství provádět pouze

nezbytná vyšetření, jejichž pravděpodobný přínos vysoce převyšuje riziko pro matku a plod.

Kojení

Před podáním radiofarmak kojící matce je třeba zvážit, zda je nelze odložit do konce kojení a jaké

radiofarmakum je – vzhledem k sekreci radioaktivních látek do mateřského mléka – nejvhodnější. Je-li

podání považováno za nutné, je třeba kojení na 12 hodin přerušit a odstříkané mléko zlikvidovat.

Prvních 12 hodin po injekci je třeba zamezit blízkému kontaktu s kojenci.

Fertilita

K posouzení vlivu na fertilitu nebyly provedeny žádné studie.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Edotreotid značený galliem-(

Ga) nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Vystavení účinkům ionizujícího záření může vyvolat nádorové onemocnění a způsobit dědičné

defekty. Vzhledem k tomu, že efektivní dávka při podání maximální doporučené aktivity 200 MBq

činí asi 4,5 mSv, očekává se, že tyto nežádoucí účinky budou málo pravděpodobné.

Nežádoucí účinky jsou rozděleny do skupin podle četnosti výskytu podle terminologie MedDRA:

velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000

až < 1/1000) a velmi vzácné (< 1/10 000), a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Není známo: bolest v místě injekce

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

V případě nadměrné dávky záření je (pokud je to možné) třeba snížit dávku absorbovanou pacientem,

a to zvýšením eliminace radionuklidu z organismu zvýšenou hydratací a častým močením. Může být

vhodné odhadnout aplikovanou efektivní dávku.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Detekce nádorů, jiná diagnostická radiofarmaka, ATC kód: V09IX09.

Mechanismus účinku

Edotreotid značený galliem-(

Ga) se váže na receptory somatostatinu. Toto radiofarmakum se

in vitro

váže s vysokou afinitou především na receptory SSTR2, ale v menší míře také na SSTR5.

Semikvantitativní korelace mezi záchytem edotreotidu značeného galliem-(

Ga) nádorovou tkání a

hustotou SSTR u histopatologických vzorků pacientů s nádory GEP-NET ani u normálních orgánů

in

vivo

nebyla ověřována. Kromě toho není známo, zda se edotreotid značený galliem-(

in vivo

váže

i na jiné struktury nebo receptory než SSTR.

Farmakodynamické účinky

V chemických koncentracích používaných k diagnostickým vyšetřením edotreotid značený galliem-

Ga) pravděpodobně nemá žádné klinicky relevantní farmakodynamické účinky.

Edotreotid je analog somatostatinu. Somatostatin je neurotransmiter v centrální nervové soustavě, ale

také hormon, který se váže na buňky neuroendokrinního původu a inhibuje uvolňování růstového

hormonu, inzulínu, glukagonu a gastrinu. Není známo, zda edotreotid při intravenózním podání

ovlivňuje hladinu gastrinu a glukagonu v séru.

Klinická účinnost a bezpečnost

V prospektivní studii autorů Gabriel et al. 2007 činila senzitivita PET s edotreotidem značeným

galliem-(

Ga) 100 % (4/4) pacientů, specificita pak 89 % (8/9) pacientů, a to při detekci primárního

místa nádorů GEP-NET při stoupající hladině relevantního biochemického nádorového markeru nebo

u prokazatelných metastáz těchto nádorů. V prospektivní studii autorů Frilling et al. 2010 bylo

detekováno 75 % (3/4) lézí u skupiny pacientů s neznámým místem primárního tumoru. V

retrospektivním článku autorů Schreiter et al. 2014 intraindividuální srovnání ve skupině 20 pacientů

ukázalo, že

Ga-edotreotid umožnil lokalizaci primárního nádoru u 9/20 (45 %) pacientů, zatímco

In-pentetreotid u 2/20 (10 %) pacientů.

Prospektivní intraindividuální srovnání ukázalo, že edotreotid značený galliem-(

Ga) je schopen

detekovat léze lépe, než

In-pentetreotid. Ve studii autorů Hofmann et al. 2001 bylo detekováno

100 % lézí (40/40) u pacientů s histologicky prokázaným bronchiálním nádorem NET (n = 2) a 85 %

(34/40) s nádorem NET tenkého části tlustého střeva (n = 6). Ve studii autorů Buchmann et al. 2007,

prováděné u 27 pacientů většinou s GEP-NET (59 %) nebo tumory NET s neurčeným primárním

nádorem (30 %)

Ga-edotreotid odhalil 279 lézí,

In-pentetreotid pak 157 lézí. Ve studii autorů Van

Binnebeek et al. 2015 u 53 pacientů s metastatickým nádorem GEP-NET (většinou GEP-NET (n = 39)

nebo NET neznámého původu (n = 6)) edotreotid značený galliem-(

Ga) v návazném sledování

detekoval 99,9 % (1098/1099) lézí,

In-pentetreotid pak 60 % (660/1099). Ve studii autorů Lee et al.

2015 u 13 pacientů s nádory GEP-NET bylo u 10 pacientů pomocí edotreotidu značeného galliem-

Ga) na PET/CT i

In-pentetreotidu na SPECT/CT detekováno celkem 35 pozitivní lézí, u tří

pacientů nebyly nalezeny žádné pozitivní léze žádnou z obou metod. Edotreotid značený galliem-

Ga) odhalil 35/35 (100 %) lézí,

In-pentetreotid na SPECT/CT pak 19/35 = 54 % lézí. Ve studii

autorů Kowalski et al. 2003, prováděné u 4 pacientů s GEP-NET dokázal edotreotid značený galliem-

Ga) detekovat více pacientů s lézemi (100 %) než

In-pentetreotid (50 %).

Dostupné údaje svědčící o užitečnosti edotreotidu značeného galliem-(

Ga) k predikci a monitorování

léčebné odpovědi na terapii radioaktivními peptidy (PRRT) u histologicky potvrzených

metastazujících neuroendokrinních tumorů jsou omezené. Ke schválení bylo předloženo pět studií, z

toho jedna prospektivní (Gabriel et al. 2009) a čtyři retrospektivní (Kroiss et al. 2013, Ezziddin et al.

2012, Kratochwil et al. 2015 a Luboldt et al. 2010a). Ve studii, kterou provedli Gabriel et al. 2009,

bylo vyšetření pomocí edotreotidu značeného galliem-(68

) před PRRT porovnáno s metodou CT

nebo MRI, a to pomocí kritérií RECIST (hodnocení odpovědi u pevných nádorů). PET s edotreotidem

značeným galliem-(

Ga) mělo stejné výsledky jako CT u 32 pacientů (70 %), rozdílné pak u

14 pacientů (30 %), z čehož 9 bylo s progresivním onemocněním a 5 v remisi.

Retrospektivní studie autorů Kroiss et al. 2013 u 249 pacientů s nádory NET ukázala, že PRRT

výrazně neovlivňuje semikvantitativní záchyt edotreotidu značeného galliem-(

Ga) při PET, s

výjimkou jaterních metastáz u pacientů s NET, studie však postrádala histologické potvrzení. Tři

zbývající retrospektivní studie s malými populacemi (20-28) pacientů s nádory GEP-NET nebo s

nádory neznámého původu zjistily, že semikvantitativní záchyt edotreotidu značeného galliem-(

při PET skenu před PRRT koreluje s dávkami absorbovanými nádorem na množství podané

radioaktivity při následném prvním léčebném cyklu, byl různý u reagujících vs. nereagujících lézí po

třech cyklech PRRT a usnadnil odlišení jaterních metastáz od normální jaterní tkáně.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Distribuce

Po intravenózní injekci je edotreotid značený galliem-(

Ga) rychle eliminován z krve s

biexponenciálním průběhem a poločasy 2,0 ± 0,3 min resp. 48 ± 7 min.

Záchyt v orgánech

Nejvyšší fyziologický záchyt edotreotidu značeného galliem-(

Ga) vykazuje slezina, druhé jsou

ledviny. Vazba v játrech, hypofýze, štítné žláze a nadledvinkách je nižší. Pozorovat lze také intenzivní

fyziologickou vazbu

Ga-edotreotidu na processus uncinatus pankreatu. Akumulace edotreotidu

značeného galliem-(

Ga) dosahuje ve všech orgánech plata asi 50 minut po intravenózní aplikaci.

Bylo prokázáno, že záchyt aktivní látky orgány je nezávislý na věku u normálních dospělých lidských

tkání a také převážně nezávislý na pohlaví (kromě štítné žlázy a hlavy pankreatu).

Eliminace

Žádné radioaktivní metabolity nebyly v séru detekovány po 4 hodiny po intravenózní injekci

edotreotidu značeného galliem-(

Ga).

Přibližně 16 % radioaktivity je z těla vyloučeno močí během 2 až 4 hodin. Nosný peptid je vylučován

ledvinami v nemetabolizované podobě.

Poločas eliminace

Rychlost eliminace je podstatně pomalejší než fyzikální poločas rozpadu galliem-(

Ga) (68 min),

biologický poločas bude proto mít jen malý vliv na efektivní poločas přípravku, který pak by zřejmě

měl být o něco méně než 68 minut.

Porucha funkce ledvin/jater

Farmakokinetika u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater nebyla ověřena.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje neodhalily žádné zvláštní riziko podávání edotreotidu značeného galliem-(

Ga) pro

člověka.

Při posouzení lokální tolerance se u některých zvířat zjistily známky mírného až středně těžkého

zánětu v perivaskulární oblasti, které lze přičíst kyselému pH roztoku.

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící fertilitu, embryologii, mutagenitu ani dlouhodobou

kancerogenitu.

Pokud jde o novou pomocnou látku (fenanthrolin), během studie toxicity s kitem SomaKit TOC

obsahujícím fenanthrolin v množství 400x vyšším než dávka používaná u člověka nebyly pozorovány

žádné známky toxicity.

Studie genotoxicity fenanthrolinu dostupné v literatuře vykazují negativní výsledky testu bakteriální

mutace (Amesův test), zatímco v testu myšího lymfomu se známky možné genotoxicity objevily při

koncentracích 750x vyšších, než maximální koncentrace fenanthrolinu v krvi dosažitelná u pacientů. I

při nejhorší možné situaci a dosažení referenční meze pro genotoxické a kancerogenní nečistoty se

však riziko stopových množství fenanthrolinu v přípravku SomaKit TOC považuje v dávkách

podávaných pacientům za zanedbatelné: expozice fenanthrolinu (5 µg/dávku) je 24x nižší než

přijatelný denní příjem genotoxických nečistot (120 µg/den při expozicích < 1 měsíc).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Prášek

Fenanthrolin

Kyselina gentisová

Mannitol (E421)

Pufr

Kyselina mravenčí

Hydroxid sodný (E524)

Voda pro injekci

Po značení radionuklidem získaný roztok také obsahuje jako pomocnou látku kyselinu

chlorovodíkovou z eluátu generátoru.

6.2

Inkompatibility

Značení nosičových molekul pomocí chloridu gallitého-(

Ga) je velmi citlivé na přítomnost

stopových kovových nečistot. Používejte pouze injekční stříkačky a jehly s minimálním množstvím

stopových kovových nečistot (např. nekovové jehly nebo potažené silikonem).

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 12.

6.3

Doba použitelnosti

Kit zabalený tak, jak byl zakoupen

2 roky.

Po značení radionuklidem

4 hodiny.

Po značení radionuklidem uchovávejte při teplotě do 25°C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání léčivého přípravku po jeho radioaktivním značení jsou uvedeny v bodě 6.3.

Uchovávání radiofarmak musí být v souladu s národními předpisy pro radioaktivní látky.

6.5

Druh obalu a obsah balení a zvláštní vybavení pro použití

Balení obsahuje:

Jedna injekční lahvička prášku pro injekční roztok: 10ml injekční lahvička ze skla třídy I,

uzavřená zátkou z brombutylové pryže a odtrhovacím uzávěrem. Injekční lahvička obsahuje

40 mikrogramů edotreotidu.

Jedna injekční lahvička pufru: 10ml injekční lahvička z cykloolefinového kopolymeru, uzavřená

teflonovou zátkou a odtrhovacím uzávěrem. Injekční lahvička obsahuje 1 ml reakčního pufru.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Obecná varování

Radiofarmaka mohou získávat, používat a aplikovat pouze oprávněné osoby v určených klinických

podmínkách. Jejich příjem, uchovávání, použití, přesuny a likvidace podléhají předpisům a

podmínkám povolení kompetentního orgánu.

Radiofarmaka je nutno připravovat způsobem, který splňuje požadavky na radiační bezpečnost a

farmaceutickou kvalitu. Je třeba přijmout odpovídající aseptická opatření.

Obsah injekčních lahviček je určen pouze k přípravě roztoku edotreotidu značeného galliem-(

Ga) a

není určen k podání přímo pacientovi bez předchozí přípravy.

Čtyřicetimikrogramová injekční lahvička obsahuje určité množství přípravku navíc. Doporučuje se

však připravit injekční lahvičku podle pokynů a použít jako dávku pro jednoho pacienta, podle

aktivity, kterou je třeba podat; jakýkoli nepoužitý materiál musí být po značení radionuklidem a

použití zlikvidován.

Opatření, která je nutno učinit před zacházením s léčivým přípravkem nebo před jeho podáním

Návod k radioaktivnímu značení tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 12.

Jestliže při přípravě tohoto přípravku dojde k narušení celistvosti injekční lahvičky, přípravek

nepoužívejte.

Podání musí být provedeno tak, aby bylo riziko kontaminace přípravku a ozáření obsluhy minimální.

Je nutno zajistit adekvátní stínění.

Obsah kitu není před značením radionuklidem radioaktivní. Po přidání roztoku chloridu

gallitého-(

Ga) je však nutné zajistit pro závěrečnou přípravu odpovídající stínění.

Podání radiofarmak způsobuje ohrožení dalších osob ve smyslu vnějšího ozáření nebo kontaminace z

rozlité moči, zvratků, krve apod. Musí být proto podniknuta opatření v rámci radiační ochrany v

souladu s národními nařízeními.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Advanced Accelerator Applications

20 rue Diesel

01630 Saint Genis Pouilly

Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/16/1141/001

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 8. prosince 2016

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

SomaKit TOC 40 mikrogramů kit pro radiofarmakum

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna lahvička s práškem obsahuje edotreotidum 40 mikrogramů.

Radionuklid není součástí soupravy.

Pomocná látka se známým účinkem

Lahvička pufru obsahuje přibližně 32,5 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Kit pro radiofarmakum obsahuje:

Prášek pro injekční roztok: injekční lahvička obsahuje bílý lyofilizovaný prášek.

Reakční pufr: injekční lahvička obsahuje čirý, bezbarvý roztok.

Pro značení radionuklidem pomocí roztoku chloridu gallitého-(

Ga).

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.

Roztok edotreotidu značeného galliem-(

Ga), získaný značením pomocí roztoku chloridu gallitého-

Ga), je indikován k zobrazení nadměrné exprese somatostatinových receptorů pomocí pozitronové

emisní tomografie (PET) u dospělých pacientů s potvrzenými nebo suspektními dobře

diferencovanými gastro-entero-pankreatickými neuroendokrinními tumory (GEP-NET) k lokalizaci

primárních nádorů a jejich metastáz.

4.2

Dávkování a způsob podání

Tento léčivý přípravek smějí podávat pouze vyškolení zdravotničtí pracovníci s odbornými

technickými zkušenostmi s manipulací a použitím radiodiagnostických látek, a to pouze v určených

zařízeních nukleární medicíny.

Dávkování

Doporučená aktivita pro dospělé s tělesnou hmotností 70 kg je 100 až 200 MBq, aplikuje se přímo

pomalou intravenózní injekcí.

Aktivitu je nutno upravit podle potřeb pacienta, typu PET kamery a režimu snímání.

Starší pacienti

Dávku není nutno nijak upravovat pro starší pacienty.

Porucha funkce ledvin/porucha funkce jater

Bezpečnost a účinnost edotreotidu značeného galliem-(

Ga) u pacientů s poruchou funkce ledvin

nebo jater nebyla hodnocena.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost edotreotidu značeného galliem-(

Ga) nebyla stanovena u pediatrické populace,

kde efektivní dávka může být jiná než u dospělých. K použití přípravku SomaKit TOC u dětí není k

dispozici žádné doporučení.

Způsob podání

SomaKit TOC je určen k intravenóznímu podání a pouze k jednorázovému použití.

Tento léčivý přípravek má být před podáním pacientovi označen radioizotopem.

Aktivitu edotreotidu značeného galliem-(

Ga) je třeba změřit měřičem aktivity bezprostředně před

aplikací.

Injekce edotreotidu značeného galliem-(

Ga) musí být podána intravenózně, aby nedošlo k lokální

extravazaci a následnému nechtěnému ozáření pacienta a obrazovým artefaktům.

Návod k přípravě tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodech 6.6 a 12.

Pokyny k přípravě pacienta viz bod 4.4.

Snímkování

Radioaktivně značený přípravek SomaKit TOC je vhodný pro vyšetření zobrazovací metodou PET.

Při snímkování je nutno pořídit snímky celého těla od lebky do půli stehen. Doporučený čas vyšetření

je 40 až 90 minut od podání injekce. Čas zahájení a délku vyšetření je třeba upravit podle použitého

vybavení, potřeb pacienta a parametrů nádoru tak, aby měly pořízené snímky co nejlepší kvalitu.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo na

kteroukoli složku značeného radiofarmaka.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Riziko hypersenzitivity nebo anafylaktických reakcí

Při hypersenzitivitě nebo anafylaktické reakci je nutno podávání přípravku okamžitě přerušit a v

případě nutnosti zahájit intravenózní léčbu. Je nutné si předem připravit potřebné léčivé přípravky a

nástroje (např. endotracheální rourku) pro případ potřeby akutního ošetření.

Individuální odůvodnění přínosů/rizik

U každého pacienta musí být radiační expozice odůvodněna pravděpodobným přínosem. Podaná

dávka radioaktivity má být v každém případě co nejnižší dosažitelná dávka nutná k získání

požadované diagnostické informace.

Porucha funkce ledvin/jater

U těchto pacientů je třeba pečlivě zvážit poměr přínosu a rizika, protože může dojít ke zvýšené

radiační expozici.

Pediatrická populace

Informace o použití u pediatrické populace viz bod 4.2

Bezpečnost a účinnost edotreotidu značeného galliem-(

Ga) nebyla stanovena u pediatrické populace,

kde efektivní dávka může být jiná než u dospělých.

Příprava pacienta

Pacient má být před začátkem vyšetření dobře hydratován a během prvních hodin po vyšetření by měl

co nejčastěji močit, aby došlo ke snížení radiace.

Interpretace snímků pořízených pomocí edotreotidu značeného galliem-(

Ga) a omezení použití

PET snímky s použitím edotreotidu značeného galliem-(

Ga) odrážejí přítomnost receptorů

somatostatinu v tkáních.

Mezi orgány s vysokou fyziologickou absorpcí této látky patří slezina, ledviny, játra, hypofýza, štítná

žláza a nadledvinky. Pozorovat lze také její intenzivní fyziologickou vazbu na processus uncinatus

pankreatu.

V nádorech typu GEP-NET dochází konsistentně k intenzivnější vazbě edotreotidu značeného

galliem-(

Ga) než je normální pozadí. Léze GEP-NET s nedostatečnou hustotou receptorů

somatostatinu však nelze pomocí této látky vizualizovat.

Snímky PET pořízené pomocí edotreotidu značeného galliem-(

Ga) je třeba interpretovat vizuálně a

semikvantitativní měření záchytu této látky se nedoporučuje využívat ke klinické interpretaci snímků.

Údaje svědčící o užitečnosti edotreotidu značeného galliem-(

Ga) k predikci a monitorování léčebné

odpovědi na terapii radioaktivními peptidy (PRRT) u histologicky potvrzených metastazujících

neuroendokrinních tumorů jsou omezené (viz bod 5.1).

Při Cushingově syndromu může vést dlouhodobý endogenní hyperkortizolismus k down regulaci

exprese somatostatinového receptoru a zkreslení výsledků vyšetření s využitím edotreotidu značeného

galliem-(

Ga). U pacientů s GEP-NET i Cushingovým syndromem je proto před provedením PET s

podáním edotreotidu značeného galliem-(

Ga) vhodné normalizovat hyperkortizolismus.

Zvýšený záchyt edotreotidu značeného galliem-(

Ga) není specifický pro GEP-NET. Při pozitivním

nálezu je proto nutné vyloučit možnost jiného onemocnění, rovněž charakterizovaného vysokou

lokální koncentrací somatostatinových receptorů. Ke zvýšení hustoty receptorů somatostatinu může

například dojít při těchto patologiích: subakutní záněty (oblasti s vyšší koncentrací lymfocytů),

onemocnění štítné žlázy (autonomie štítné žlázy a Hashimotova nemoc), nádory hypofýzy, novotvary

plic (malobuněčný karcinom), meningeom, karcinom prsu, lymfoproliferativní onemocnění (např.

Hodgkinova choroba a non-hodgkinské lymfomy) a nádory vznikající z tkání embryologicky

odvozených z neurální lišty (např. paragangliomy, medulární karcinom štítné žlázy, neuroblastomy,

feochromocytomy).

Při hlášení výsledků z vyšetření somatostatinových receptorů je třeba zohlednit onemocnění sleziny

(např. splenektomii, splenózu, intrapankreaticky uloženou akcesorní slezinu). Díky fyziologickému

vychytávání edotreotidu galia (

Ga) může být náhodně detekována splenóza a intrapankreaticky

uložená akcesorní slezina, které mohou být chybně diagnostikovány jako neuroendokrinní nádory.

Souběžné použití analogů somatostatinu

Vyšetření pomocí edotreotidu značeného galliem-(

Ga) je vhodné provést ve dnech bezprostředně

před další dávku somatostatinového analogu. Viz bod 4.5.

Po vyšetření

Prvních 12 hodin po aplikaci je třeba zamezit blízkému kontaktu pacienta s kojenci a těhotnými

ženami.

Zvláštní upozornění

Obsah sodíku může v některých případech přesáhnout 1 mmol (podle doby podání injekce). Nutno

vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Náhodná extravazace může kvůli kyselému pH roztoku edotreotidu značeného galliem-(

Ga) způsobit

lokální podráždění. V případě extravazace je nutno injekci zastavit, místo aplikace změnit a do

postižené oblasti podat roztok chloridu sodného.

Varování s ohledem na riziko pro životní prostředí jsou uvedena v bodu 6.6.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Somatostatin a jeho analogy pravděpodobně soutěží o vazbu na stejných somatostatinových

receptorech. Pokud tedy je pacient léčen takovýmito analogy, vyšetření pomocí edotreotidu značeného

galliem-(

Ga) je vhodné provést ve dnech bezprostředně před další dávku analogu.

Dlouhodobý endogenní hyperkortizolismus může vést k down regulaci exprese somatostatinového

receptoru a zkreslení výsledků vyšetření s využitím edotreotidu značeného galliem-(

Ga). U pacientů

s Cushingovým syndromem je proto před provedením PET s podáním přípravku SomaKit TOC

vhodné normalizovat hyperkortizolismus.

Určité důkazy signalizují, že kortikoidy mohou vyvolat downregulaci somatostatinových receptorů

typu 2 (SSTR2). Opakované podávání vysokých dávek glukokortikoidů před podáním edotreotidu

značeného galliem (

Ga) může zredukovat expresi SSTR2, takže nebude dostačovat k adekvátní

vizualizaci neuroendokrinních nádorů (NET) pozitivních na somatostatinový receptor.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Pokud je plánováno podání radiofarmak ženě ve fertilním věku, je nutné zjistit, zda není těhotná.

Každou ženu, u které se nedostavila menstruace, je třeba považovat za těhotnou, pokud se neprokáže

opak. Pokud nelze vyloučit možné těhotenství pacientky (absence či značná nepravidelnost

menstruace atd.), je vhodné jí (je-li to možné) nabídnout alternativní metodu vyšetření bez ionizujícího

záření.

Těhotenství

Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se použití tohoto přípravku během těhotenství. Radioizotopová

vyšetření u těhotných žen způsobí i radiační zátěž plodu. Proto lze během těhotenství provádět pouze

nezbytná vyšetření, jejichž pravděpodobný přínos vysoce převyšuje riziko pro matku a plod.

Kojení

Před podáním radiofarmak kojící matce je třeba zvážit, zda je nelze odložit do konce kojení a jaké

radiofarmakum je – vzhledem k sekreci radioaktivních látek do mateřského mléka – nejvhodnější. Je-li

podání považováno za nutné, je třeba kojení na 12 hodin přerušit a odstříkané mléko zlikvidovat.

Prvních 12 hodin po injekci je třeba zamezit blízkému kontaktu s kojenci.

Fertilita

K posouzení vlivu na fertilitu nebyly provedeny žádné studie.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Edotreotid značený galliem-(

Ga) nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Vystavení účinkům ionizujícího záření může vyvolat nádorové onemocnění a způsobit dědičné

defekty. Vzhledem k tomu, že efektivní dávka při podání maximální doporučené aktivity 200 MBq

činí asi 4,5 mSv, očekává se, že tyto nežádoucí účinky budou málo pravděpodobné.

Nežádoucí účinky jsou rozděleny do skupin podle četnosti výskytu podle terminologie MedDRA:

velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000

až < 1/1000) a velmi vzácné (< 1/10 000), a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Není známo: bolest v místě injekce

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

V případě nadměrné dávky záření je (pokud je to možné) třeba snížit dávku absorbovanou pacientem,

a to zvýšením eliminace radionuklidu z organismu zvýšenou hydratací a častým močením. Může být

vhodné odhadnout aplikovanou efektivní dávku.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Detekce nádorů, jiná diagnostická radiofarmaka, ATC kód: V09IX09.

Mechanismus účinku

Edotreotid značený galliem-(

Ga) se váže na receptory somatostatinu. Toto radiofarmakum se

in vitro

váže s vysokou afinitou především na receptory SSTR2, ale v menší míře také na SSTR5.

Semikvantitativní korelace mezi záchytem edotreotidu značeného galliem-(

Ga) nádorovou tkání a

hustotou SSTR u histopatologických vzorků pacientů s nádory GEP-NET ani u normálních orgánů

in

vivo

nebyla ověřována. Kromě toho není známo, zda se edotreotid značený galliem-(

in vivo

váže

i na jiné struktury nebo receptory než SSTR.

Farmakodynamické účinky

V chemických koncentracích používaných k diagnostickým vyšetřením edotreotid značený galliem-

Ga) pravděpodobně nemá žádné klinicky relevantní farmakodynamické účinky.

Edotreotid je analog somatostatinu. Somatostatin je neurotransmiter v centrální nervové soustavě, ale

také hormon, který se váže na buňky neuroendokrinního původu a inhibuje uvolňování růstového

hormonu, inzulínu, glukagonu a gastrinu. Není známo, zda edotreotid při intravenózním podání

ovlivňuje hladinu gastrinu a glukagonu v séru.

Klinická účinnost a bezpečnost

V prospektivní studii autorů Gabriel et al. 2007 činila senzitivita PET s edotreotidem značeným

galliem-(

Ga) 100 % (4/4) pacientů, specificita pak 89 % (8/9) pacientů, a to při detekci primárního

místa nádorů GEP-NET při stoupající hladině relevantního biochemického nádorového markeru nebo

u prokazatelných metastáz těchto nádorů. V prospektivní studii autorů Frilling et al. 2010 bylo

detekováno 75 % (3/4) lézí u skupiny pacientů s neznámým místem primárního tumoru. V

retrospektivním článku autorů Schreiter et al. 2014 intraindividuální srovnání ve skupině 20 pacientů

ukázalo, že

Ga-edotreotid umožnil lokalizaci primárního nádoru u 9/20 (45 %) pacientů, zatímco

In-pentetreotid u 2/20 (10 %) pacientů.

Prospektivní intraindividuální srovnání ukázalo, že edotreotid značený galliem-(

Ga) je schopen

detekovat léze lépe, než

In-pentetreotid. Ve studii autorů Hofmann et al. 2001 bylo detekováno

100 % lézí (40/40) u pacientů s histologicky prokázaným bronchiálním nádorem NET (n = 2) a 85 %

(34/40) s nádorem NET tenkého části tlustého střeva (n = 6). Ve studii autorů Buchmann et al. 2007,

prováděné u 27 pacientů většinou s GEP-NET (59 %) nebo tumory NET s neurčeným primárním

nádorem (30 %)

Ga-edotreotid odhalil 279 lézí,

In-pentetreotid pak 157 lézí. Ve studii autorů Van

Binnebeek et al. 2015 u 53 pacientů s metastatickým nádorem GEP-NET (většinou GEP-NET (n = 39)

nebo NET neznámého původu (n = 6)) edotreotid značený galliem-(

Ga) v návazném sledování

detekoval 99,9 % (1098/1099) lézí,

In-pentetreotid pak 60 % (660/1099). Ve studii autorů Lee et al.

2015 u 13 pacientů s nádory GEP-NET bylo u 10 pacientů pomocí edotreotidu značeného galliem-

Ga) na PET/CT i

In-pentetreotidu na SPECT/CT detekováno celkem 35 pozitivní lézí, u tří

pacientů nebyly nalezeny žádné pozitivní léze žádnou z obou metod. Edotreotid značený galliem-

Ga) odhalil 35/35 (100 %) lézí,

In-pentetreotid na SPECT/CT pak 19/35 = 54 % lézí. Ve studii

autorů Kowalski et al. 2003, prováděné u 4 pacientů s GEP-NET dokázal edotreotid značený galliem-

Ga) detekovat více pacientů s lézemi (100 %) než

In-pentetreotid (50 %).

Dostupné údaje svědčící o užitečnosti edotreotidu značeného galliem-(

Ga) k predikci a monitorování

léčebné odpovědi na terapii radioaktivními peptidy (PRRT) u histologicky potvrzených

metastazujících neuroendokrinních tumorů jsou omezené. Ke schválení bylo předloženo pět studií, z

toho jedna prospektivní (Gabriel et al. 2009) a čtyři retrospektivní (Kroiss et al. 2013, Ezziddin et al.

2012, Kratochwil et al. 2015 a Luboldt et al. 2010a). Ve studii, kterou provedli Gabriel et al. 2009,

bylo vyšetření pomocí edotreotidu značeného galliem-(68

) před PRRT porovnáno s metodou CT

nebo MRI, a to pomocí kritérií RECIST (hodnocení odpovědi u pevných nádorů). PET s edotreotidem

značeným galliem-(

Ga) mělo stejné výsledky jako CT u 32 pacientů (70 %), rozdílné pak u

14 pacientů (30 %), z čehož 9 bylo s progresivním onemocněním a 5 v remisi.

Retrospektivní studie autorů Kroiss et al. 2013 u 249 pacientů s nádory NET ukázala, že PRRT

výrazně neovlivňuje semikvantitativní záchyt edotreotidu značeného galliem-(

Ga) při PET, s

výjimkou jaterních metastáz u pacientů s NET, studie však postrádala histologické potvrzení. Tři

zbývající retrospektivní studie s malými populacemi (20-28) pacientů s nádory GEP-NET nebo s

nádory neznámého původu zjistily, že semikvantitativní záchyt edotreotidu značeného galliem-(

při PET skenu před PRRT koreluje s dávkami absorbovanými nádorem na množství podané

radioaktivity při následném prvním léčebném cyklu, byl různý u reagujících vs. nereagujících lézí po

třech cyklech PRRT a usnadnil odlišení jaterních metastáz od normální jaterní tkáně.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Distribuce

Po intravenózní injekci je edotreotid značený galliem-(

Ga) rychle eliminován z krve s

biexponenciálním průběhem a poločasy 2,0 ± 0,3 min resp. 48 ± 7 min.

Záchyt v orgánech

Nejvyšší fyziologický záchyt edotreotidu značeného galliem-(

Ga) vykazuje slezina, druhé jsou

ledviny. Vazba v játrech, hypofýze, štítné žláze a nadledvinkách je nižší. Pozorovat lze také intenzivní

fyziologickou vazbu

Ga-edotreotidu na processus uncinatus pankreatu. Akumulace edotreotidu

značeného galliem-(

Ga) dosahuje ve všech orgánech plata asi 50 minut po intravenózní aplikaci.

Bylo prokázáno, že záchyt aktivní látky orgány je nezávislý na věku u normálních dospělých lidských

tkání a také převážně nezávislý na pohlaví (kromě štítné žlázy a hlavy pankreatu).

Eliminace

Žádné radioaktivní metabolity nebyly v séru detekovány po 4 hodiny po intravenózní injekci

edotreotidu značeného galliem-(

Ga).

Přibližně 16 % radioaktivity je z těla vyloučeno močí během 2 až 4 hodin. Nosný peptid je vylučován

ledvinami v nemetabolizované podobě.

Poločas eliminace

Rychlost eliminace je podstatně pomalejší než fyzikální poločas rozpadu galliem-(

Ga) (68 min),

biologický poločas bude proto mít jen malý vliv na efektivní poločas přípravku, který pak by zřejmě

měl být o něco méně než 68 minut.

Porucha funkce ledvin/jater

Farmakokinetika u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater nebyla ověřena.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje neodhalily žádné zvláštní riziko podávání edotreotidu značeného galliem-(

Ga) pro

člověka.

Při posouzení lokální tolerance se u některých zvířat zjistily známky mírného až středně těžkého

zánětu v perivaskulární oblasti, které lze přičíst kyselému pH roztoku.

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící fertilitu, embryologii, mutagenitu ani dlouhodobou

kancerogenitu.

Pokud jde o novou pomocnou látku (fenanthrolin), během studie toxicity s kitem SomaKit TOC

obsahujícím fenanthrolin v množství 400x vyšším než dávka používaná u člověka nebyly pozorovány

žádné známky toxicity.

Studie genotoxicity fenanthrolinu dostupné v literatuře vykazují negativní výsledky testu bakteriální

mutace (Amesův test), zatímco v testu myšího lymfomu se známky možné genotoxicity objevily při

koncentracích 750x vyšších, než maximální koncentrace fenanthrolinu v krvi dosažitelná u pacientů. I

při nejhorší možné situaci a dosažení referenční meze pro genotoxické a kancerogenní nečistoty se

však riziko stopových množství fenanthrolinu v přípravku SomaKit TOC považuje v dávkách

podávaných pacientům za zanedbatelné: expozice fenanthrolinu (5 µg/dávku) je 24x nižší než

přijatelný denní příjem genotoxických nečistot (120 µg/den při expozicích < 1 měsíc).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Prášek

Fenanthrolin

Kyselina gentisová

Mannitol (E421)

Pufr

Kyselina mravenčí

Hydroxid sodný (E524)

Voda pro injekci

Po značení radionuklidem získaný roztok také obsahuje jako pomocnou látku kyselinu

chlorovodíkovou z eluátu generátoru.

6.2

Inkompatibility

Značení nosičových molekul pomocí chloridu gallitého-(

Ga) je velmi citlivé na přítomnost

stopových kovových nečistot. Používejte pouze injekční stříkačky a jehly s minimálním množstvím

stopových kovových nečistot (např. nekovové jehly nebo potažené silikonem).

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 12.

6.3

Doba použitelnosti

Kit zabalený tak, jak byl zakoupen

2 roky.

Po značení radionuklidem

4 hodiny.

Po značení radionuklidem uchovávejte při teplotě do 25°C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání léčivého přípravku po jeho radioaktivním značení jsou uvedeny v bodě 6.3.

Uchovávání radiofarmak musí být v souladu s národními předpisy pro radioaktivní látky.

6.5

Druh obalu a obsah balení a zvláštní vybavení pro použití

Balení obsahuje:

Jedna injekční lahvička prášku pro injekční roztok: 10ml injekční lahvička ze skla třídy I,

uzavřená zátkou z brombutylové pryže a odtrhovacím uzávěrem. Injekční lahvička obsahuje

40 mikrogramů edotreotidu.

Jedna injekční lahvička pufru: 10ml injekční lahvička z cykloolefinového kopolymeru, uzavřená

teflonovou zátkou a odtrhovacím uzávěrem. Injekční lahvička obsahuje 1 ml reakčního pufru.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Obecná varování

Radiofarmaka mohou získávat, používat a aplikovat pouze oprávněné osoby v určených klinických

podmínkách. Jejich příjem, uchovávání, použití, přesuny a likvidace podléhají předpisům a

podmínkám povolení kompetentního orgánu.

Radiofarmaka je nutno připravovat způsobem, který splňuje požadavky na radiační bezpečnost a

farmaceutickou kvalitu. Je třeba přijmout odpovídající aseptická opatření.

Obsah injekčních lahviček je určen pouze k přípravě roztoku edotreotidu značeného galliem-(

Ga) a

není určen k podání přímo pacientovi bez předchozí přípravy.

Čtyřicetimikrogramová injekční lahvička obsahuje určité množství přípravku navíc. Doporučuje se

však připravit injekční lahvičku podle pokynů a použít jako dávku pro jednoho pacienta, podle

aktivity, kterou je třeba podat; jakýkoli nepoužitý materiál musí být po značení radionuklidem a

použití zlikvidován.

Opatření, která je nutno učinit před zacházením s léčivým přípravkem nebo před jeho podáním

Návod k radioaktivnímu značení tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 12.

Jestliže při přípravě tohoto přípravku dojde k narušení celistvosti injekční lahvičky, přípravek

nepoužívejte.

Podání musí být provedeno tak, aby bylo riziko kontaminace přípravku a ozáření obsluhy minimální.

Je nutno zajistit adekvátní stínění.

Obsah kitu není před značením radionuklidem radioaktivní. Po přidání roztoku chloridu

gallitého-(

Ga) je však nutné zajistit pro závěrečnou přípravu odpovídající stínění.

Podání radiofarmak způsobuje ohrožení dalších osob ve smyslu vnějšího ozáření nebo kontaminace z

rozlité moči, zvratků, krve apod. Musí být proto podniknuta opatření v rámci radiační ochrany v

souladu s národními nařízeními.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Advanced Accelerator Applications

20 rue Diesel

01630 Saint Genis Pouilly

Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/16/1141/001

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 8. prosince 2016

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Přečtěte si celý dokument

EMA/624039/2016

EMEA/H/C/004140

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

SomaKit TOC

edotreotidum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek SomaKit TOC. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek SomaKit

TOC používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku SomaKit TOC, pacienti by si měli přečíst

příbalovou informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je SomaKit TOC a k čemu se používá?

SomaKit TOC je diagnostický přípravek používaný u dospělých pacientů s podezřením na takzvané

dobře diferencované gastro-entero-pankreatické neuroendokrinní tumory (GEP-NET). GEP-NET jsou

nádory, které se začínají vytvářet v určitých typech buněk ve střevě nebo slinivce, jež za normálních

okolností uvolňují hormony. Nádory se mohou šířit do kterékoliv části těla (metastáza).

Přípravek SomaKit TOC se používá s technikou zvanou pozitronová emisní tomografie (PET sken)

k získání snímků, které nádor lokalizují. Přípravek SomaKit TOC obsahuje léčivou látku edotreotid.

Tento léčivý přípravek se nepoužívá přímo, ale před injekčním podáním musí být „radioaktivně

označen“, což znamená, že je označen samostatnou látkou, která vyzařuje malá množství záření. Látka

používaná k radioaktivnímu značení přípravku SomaKit TOC se nazývá chlorid gallitý (

Ga).

Jelikož počet pacientů s GEP-NET je nízký, toto onemocnění se považuje za zřídka se vyskytující

a přípravek SomaKit TOC byl dne 19. března 2015 označen jako „léčivý přípravek pro vzácná

onemocnění“.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jak se přípravek SomaKit TOC používá?

Přípravek SomaKit TOC je k dispozici v podobě soupravy pro přípravu injekčního roztoku. Podává se

jako jednorázová injekce do žíly bezprostředně po radioaktivním označení. Snímky PET skenu se

pořizují následně po 40 až 90 minutách.

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis a injekci smí připravovat a podávat pouze

odborníci na manipulaci s radioaktivními přípravky v příslušném zařízení.

Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek SomaKit TOC působí?

Léčivá látka v přípravku SomaKit TOC, edotreotid, se specificky váže na receptory zvané

somatostatinové receptory na povrchu buněk. Ne všechny buňky mají tyto receptory, ale většina

buněk dobře diferencovaných GEP-NET jich má na svém povrchu velké množství. Připravený léčivý

přípravek, radioaktivně značený chloridem gallitým (

Ga), se naváže na tyto receptory na buňkách

GEP-NET. Výsledné nahromaděné záření lze detekovat speciální kamerou PET skenu. To umožňuje

zobrazit, kde se nádory nacházejí a zda došlo k jejich rozšíření.

Jaké přínosy přípravku SomaKit TOC byly prokázány v průběhu studií?

Léčivá látka v přípravku SomaKit TOC, edotreotid radioaktivně označený chloridem gallitým (

Ga), má

dobře ověřené použití při detekci tumorů GEP-NET. Společnost proto na důkaz účinnosti přípravku

SomaKit TOC z hlediska detekce předložila údaje z mnoha většinou malých studií z publikované

literatury. Studie zahrnovaly údaje od 970 pacientů. Některé studie zkoumaly senzitivitu PET skenů

(jak dobře skeny identifikovaly pacienty, kteří měli tumory GEP-NET nebo jejich metastázy), některé

analyzovaly specificitu (jak spolehlivé byly skeny při identifikaci subjektů, které žádné tumory GEP-NET

neměly) a některé byly zaměřeny na míru detekce lézí (jak dobře skeny identifikovaly nádory). Dále

bylo předloženo porovnání s použitím dat z několika těchto studií (meta-analýza).

Souhrnně byly studie dostatečné k tomu, aby prokázaly účinnost přípravku SomaKit TOC z hlediska

detekce, ačkoliv přesné výsledky se lišily. S ohledem na lokalizaci primárního GEP-NET jedna studie

prokázala, že léčivý přípravek měl senzitivitu 45 % ve srovnání s 10% senzitivitou u pacientů, kterým

byl podán jiný schválený diagnostický přípravek,

In-pentetreotid, a i další studie potvrdila lepší

senzitivitu u přípravku SomaKit TOC. Z výsledků dalších studií vyplývá, že edotreotid značený

chloridem gallitým (

Ga) měl senzitivitu 100 %, specificitu 89 % a míru detekce lézí 75 %.

V dalších čtyřech srovnávacích studiích bylo zaznamenáno, že léčivá látka v přípravku SomaKit TOC

detekovala u stejných pacientů více nádorů než

In-pentetreotid.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem SomaKit TOC?

Po radioaktivním označení přípravek SomaKit TOC vyzařuje malé množství záření, což s sebou nese

malé riziko nádoru nebo vrozených vad.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku SomaKit TOC je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek SomaKit TOC schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury dospěl k závěru, že byly prokázány technické

a diagnostické výsledky léčivého přípravku. Rizika nežádoucích účinků se zdála být nízká a výbor CHMP

SomaKit TOC

EMA/688155/2012

Page 2/3

agentury rozhodl, že přínosy přípravku SomaKit TOC převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby byl

schválen k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku SomaKit TOC?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku SomaKit TOC, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Další informace o přípravku SomaKit TOC

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek SomaKit TOC je k dispozici na internetových stránkách agentury

na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem SomaKit TOC naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy

EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Shrnutí stanoviska k přípravku SomaKit TOC vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná

onemocnění je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/Rare disease designation.

SomaKit TOC

EMA/688155/2012

Page 3/3

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace