SIOFOR 500 Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
METFORMIN-HYDROCHLORID (METFORMINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
BERLIN-CHEMIE AG, Berlín
ATC kód:
A10BA02
INN (Mezinárodní Name):
METFORMIN HYDROCHLORIDE (METFORMIN HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
500MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
60 II; 120 II; 30 II; 60 I Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
METFORMIN
Přehled produktů:
SIOFOR 500
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu 6 měsíců od schválení změny (Uvedení na trh do) a vydáván a použ
Registrační číslo:
18/ 646/96-C
Datum autorizace:
2017-01-05
EAN kód:
4013054001790

sp.zn.sukls170607/2017

P ř í b a l o v á i n f o r m a c e : I n f o r m a c e p r o u ži v a t e l e

Siofor 500 mg potahované tablety

(Metformini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité

údaje

.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je Siofor a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Siofor užívat

Jak se Siofor užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Siofor uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE SIOFOR A K

ČEMU SE POUŽÍVÁ

Siofor obsahuje léčivou látku metformin. Ta patří do skupiny léků označovaných jako biguanidy,

které jsou určeny k léčbě cukrovky typu 2 (diabetes mellitus nezávislý na inzulínu) u dospělých a

dětí nad 10 let.

Siofor je lék na snížení příliš vysokých hladin glukózy v krvi u pacientů s cukrovkou (diabetes

mellitus II typu), zejména pak u pacientů s nadváhou, u nichž nebylo dosaženo dostatečné úpravy

hladin glukózy v krvi pouze pomocí diety a cvičení.

Dospělí

Lékař Vám může předepsat Siofor samotný (monoterapie) nebo v kombinaci s jinými léky

snižujícími hladinu glukózy v krvi či s inzulinem.

Děti a dospívající

U dětí nad 10 let a dospívajících může lékař předepsat Siofor samotný (monoterapie) nebo v

kombinaci s inzulínem.

Po selhání dietetických opatření u dospělých pacientů s nadváhou a cukrovkou (diabetes mellitus

II. typu) lze prokázat nižší riziko komplikací diabetu, jestliže jsou tito pacienti léčeni metforminem

jako lékem první volby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT PO

ZORNOST

, NEŽ ZAČNETE SIOFOR UŽÍVAT

Neužívejte

Siofor:

- jestliže jste alergický(á) na metformin hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

- jestliže máte nekontrolovaný diabetes například se závažnou hyperglykémií (vysoká

hladina glukózy v krvi), pocitem na zvracení, zvracením, průjmem, rychlým úbytkem

tělesné

hmotnosti,

laktátovou

acidózou

(viz

„Riziko

laktátové

acidózy“

níže)

nebo

ketoacidózou.

Ketoacidóza

onemocnění,

při

kterém

látky

označované

jako

„ketolátky“ hromadí v krvi a které může vést k diabetickému prekómatu. Příznaky

zahrnují bolest žaludku, rychlé a hluboké dýchání, ospalost nebo neobvyklý ovocný

zápach dechu;

- pokud máte závažnou poruchu funkce ledvin.;

- při přítomnosti (akutních) stavů, které mohou vést ke zhoršení funkce ledvin, například:

ztráta tekutin v důsledku úporného zvracení nebo těžkého průjmu,

závažné infekce,

oběhové selhání (šok).

Problémy s ledvinami Vás mohou vystavit riziku laktátové acidózy (viz níže „Upozornění

a opatření“)

- jestliže máte podstoupit vyšetření, kdy se do krevního oběhu podává injekce kontrastních

látek obsahujících jod. Siofor má být vysazen 48 hodin před, v průběhu a 48 hodin po

vyšetření;

- při akutním nebo chronickém onemocnění, které může vést k nedostatečnému zásobení

tkání kyslíkem (tkáňové hypoxii), například:

srdeční selhání nebo porucha funkce plic,

infarkt myokardu v nedávné době,

oběhové selhání (šok).

Nedostatečné zásobení tkání kyslíkem Vás může vystavit riziku laktátové acidózy (viz

níže „Upozornění a opatření“)

- při poruše funkce jater nebo při akutní otravě alkoholem či alkoholismu.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Siofor se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

- jestliže dostanete bakteriální nebo virovou infekci (např. chřipku, infekci dýchacích cest nebo

infekci močových cest),

- při možné poruše funkce ledvin (např. na začátku léčby některými léky k léčbě vysokého

krevního tlaku nebo při revmatických onemocněních).

Riziko nežádoucího hromadění kyseliny mléčné a tedy i riziko překyselení krve (laktátová acidóza)

závisí především na funkčnosti ledvin, což je také důvod, proč je vyšetření funkce ledvin jednou z

podmínek pro léčbu přípravkem Siofor.

Vyhodnocení funkčnosti ledvin na základě stanovení hladiny kreatininu v séru musí být opakováno

minimálně jednou ročně, případně i častěji. Jestliže máte hladinu kreatininu v séru na horní hranici

normálních hodnot, kontrolní vyšetření budete muset absolvovat minimálně dvakrát až čtyřikrát

ročně. Je třeba poznamenat, že zejména u starších pacientů není stanovení samotné hladiny

kreatininu v séru vždy postačující; v takovém případě může být nezbytné stanovit před zahájením

léčby další parametr hodnocení funkčnosti ledvin – clearance kreatininu.

Vyšetření s podáním kontrastní látky obsahující jod do krevních cév může vést k nefropatii

indukované kontrastní látkou s následnou akumulací metforminu a zvýšeným rizikem laktátové

acidózy

Metformin má být vysazen před nebo v době provedení zobrazovacího vyšetření a jeho

podávání nesmí být znovu zahájeno nejméně 48 hodin po provedení vyšetření za předpokladu, že

byla znovu vyhodnocena renální funkce a bylo zjištěno, že je stabilní.

Pokud budete podstupovat velkou operaci, musíte ukončit užívání přípravku Siofor v období tohoto

zákroku a určitou dobu po něm. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem Siofor ukončit a

kdy ji můžete znovu zahájit.

Je důležité, abyste přesně dodržoval(a) pokyny lékaře.

Děti a dospívající

Před zahájením léčby přípravkem Siofor u dětí a dospívajících musí být diagnóza cukrovky

(diabetes mellitus II. typu) potvrzena lékařem.

V jednoleté klinické studii nebyl pozorován žádný vliv metformin hydrochloridu na růst a pohlavní

dospívání, avšak výsledky dlouhodobého sledování nejsou k dispozici.

Protože do klinických studií bylo zařazeno jen několik dětí ve věku 10 až 12 let, při léčbě dětí v

této věkové kategorii je třeba zvláštní opatrnost.

Starší

pacienti

Vzhledem k častému výskytu poruch funkcí ledvin u starších pacientů musí být dávkování

přípravku Siofor přizpůsobeno funkčnosti ledvin. Z tohoto důvodu Vám lékař bude pravidelně

vyšetřovat funkčnost ledvin.

Riziko laktátové acidózy

Přípravek Siofor může způsobit velmi vzácný, ale velmi závažný nežádoucí účinek označovaný

jako laktátová acidóza, zvláště pokud Vaše ledviny nefungují správně. Riziko vzniku laktátové

acidózy se také zvyšuje při nekontrolovaném diabetu, závažných infekcích, dlouhodobém

hladovění nebo požívání alkoholu, dehydrataci (viz další informace níže), onemocněních jater a

jakýchkoli stavech, při kterých dochází ke sníženému zásobení kyslíkem v některé části těla (jako

při akutním závažném onemocnění srdce).

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených stavů, promluvte si se svým lékařem, který Vám

poskytne další pokyny.

Ukončete užívání přípravku Siofor na krátkou dobu, pokud máte onemocnění, které může

souviset s dehydratací

(významná ztráta tělesných tekutin), jako při silném zvracení, průjmu,

horečce, vystavení teplu nebo pokud pijete méně než normálně. Promluvte si se svým lékařem,

který Vám poskytne další pokyny.

Ukončete užívání přípravku Siofor a kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocniční pohotovost,

pokud se u Vás objeví některé příznaky laktátové acidózy, protože tento stav může vést ke

kómatu.

Mezi příznaky laktátové acidózy patří:

zvracení,

bolest žaludku (bolest břicha),

svalové křeče,

celkový pocit nevolnosti se závažnou únavou,

problémy s dýcháním,

snížení tělesné teploty a srdečního tepu.

Laktátová acidóza je zdravotní stav, který vyžaduje naléhavé ošetření, a musí být léčena v

nemocnici.

Siofor sám o sobě nevyvolává hypoglykemii (příliš nízkou hladinu glukózy v krvi). Pokud ale

užíváte Siofor spolu s jinými léky určenými k léčbě cukrovky, které mohou způsobit hypoglykemii

(např. deriváty sulfonylurey, inzulín, meglitinidy), existuje nebezpečí hypoglykemie. Vyskytnou-li

se příznaky hypoglykemie jako slabost, závrať, zvýšené pocení, rychlý srdeční tep, poruchy zraku

nebo poruchy soustředění, obvykle pomůže snědení nebo vypití něčeho, co obsahuje cukr.

Siofor nemůže nahradit přínosy zdravého životního stylu. Pokračujte v dodržování rad týkajících se

stravy, které Vám lékař udělil, a pravidelně cvičte.

Lékař Vám bude pravidelně stanovovat glukózu v krvi a bude přizpůsobovat dávkování přípravku

Siofor hladině glukózy ve Vaší krvi. Přesvědčte se, že pravidelně navštěvujete lékaře. Je to důležité

zejména u dětí a dospívajících nebo starších pacientů.

Během léčby přípravkem Siofor bude Váš lékař provádět kontrolu funkce ledvin minimálně jednou

ročně nebo častěji, pokud jste ve vyšším věku a/nebo pokud máte zhoršenou funkci ledvin.

D

alší léčivé

přípravky

a přípravek Siofor

Pokud Vám musí být podána injekce do žíly s kontrastní látkou, která obsahuje jód, například při

vyšetření pomocí RTG nebo skenu,

musíte užívání přípravku Siofor ukončit před nebo v době

podání injekce.

Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem Siofor ukončit a kdy ji můžete

znovu zahájit.

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo

které možná budete užívat. Může být nutné častější provádění vyšetření glukózy v krvi a funkce

ledvin nebo Váš lékař může upravit dávkování přípravku Siofor. Je zvláště důležité uvést

následující:

- léky, které zvyšují tvorbu moči (diuretika),

- léky, které se používají k léčbě bolesti a zánětu (nesteroidní protizánětlivé léky a inhibitory COX-

2, jako je ibuprofen a celecoxib),

-určité léky k léčbě vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory a blokátory receptoru pro

angiotenzin II).

- některé léky obsahující alkohol

- ranolazin (užívaný k léčbě anginy pectoris) nebo cimetidin (užívaný k léčbě žaludečních obtíží)

- léky obsahující kortizon (kortikosteroidy), některé léky k léčbě průduškového astmatu (

sympatomimetika)

Zahájení léčby jakýmkoli jiným léčivým přípravkem nebo vysazení jakéhokoli jiného léčivého

přípravku během dlouhodobé léčby přípravkem Siofor může mít vliv na úpravu hladiny glukózy

v krvi.

P

řípra

vek Siofor s

jídlem

,

pitím

a alkoholem

Během

léčby

přípravkem

Siofor

pokračujte

své

dietě

zvláštní

pozornost

věnujte

rovnoměrnému rozložení příjmu sacharidů v průběhu dne. Jestliže máte nadváhu, měl(a) byste

pokračovat pod dohledem lékaře v redukční dietě.

Během užívání přípravku Siofor se vyhněte nadměrné konzumaci alkoholu, protože to může

zvyšovat

riziko

laktátové

acidózy

(viz

„Upozornění

opatření“),

zejména

pokud

máte

problémy s játry nebo jste podvyživený(á).

Těhotenství

a

kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V těhotenství je k léčbě Vaší cukrovky potřebný inzulín. Pacientky s cukrovkou (diabetem), které

jsou těhotné nebo si přejí otěhotnět, by neměly přípravek Siofor užívat. V těchto případech by

hladina glukózy v krvi měla být upravena pomoci inzulínu. Proto informujte svého lékaře, aby Vás

mohl převést na léčbu inzulínem.

Kojení

Jestliže kojíte, nedoporučujeme tento lék užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Léčba samotným přípravkem Siofor nevede k nízkým hladinám glukózy v krvi (hypoglykemii), a

proto nemá vliv na způsobilost řídit nebo obsluhovat stroje.

Při

kombinované

léčbě

jinými

léky

snižujícími

hladinu

glukózy

krvi

(např.

deriváty

sulfonylurey, inzulinem, meglitinidy) může být Vaše schopnost řídit a obsluhovat stroje nebo

pracovat v místě bez zajištěné opory narušena nízkou hladinou glukózy. Příznaky hypoglykemie

zahrnují

slabost,

závrať,

zvýšené

pocení,

rychlý

srdeční

tep,

poruchy

zraku

nebo

poruchy

soustředění. Neřiďte ani neobsluhujte stroje, pokud pocítíte takové příznaky.

3. JAK SE SIOFOR

UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování přípravku Siofor musí být stanoveno lékařem individuálně pro každého pacienta na

základě hladiny glukózy v krvi a musí být lékařem pravidelně kontrolováno.

Pro individuální úpravu udržovací dávky jsou k dispozici také potahované tablety s obsahem léčivé

látky 850 mg a dělitelné potahované tablety obsahující 1000 mg metformin hydrochloridu.

Doporučená dávka je:

Dospělí

Věk

Jednotlivá dávka

Celková denní dávka

Dospělí

1 potahovaná tableta (což

odpovídá 500 mg metformin

hydrochloridu)

2–3 potahované tablety (což

odpovídá 1000–1500 mg

metformin hydrochloridu),

maximálně 2 potahované

tablety 3krát denně (což

odpovídá 3000 mg metformin

hydrochloridu)

Pokud máte zhoršenou funkci ledvin, může Vám lékař předepsat nižší dávku.

Použití u dětí a dospívajících

Použití u dětí nad 10 let a dospívajících

Samostatná (monoterapie) nebo kombinovaná léčba s inzulinem

Věk

Jednotlivá dávka

Celková denní dávka

Děti nad 10 let a dospívající

1 potahovaná tableta (což

odpovídá 500 mg metformin

hydrochloridu)

nejprve 1 potahovaná tableta,

dávkování může být zvýšeno na

maximálně 4 potahované

tablety ve 2 nebo 3 dávkách

(což odpovídá 2000 mg

metformin hydrochloridu)

Pokud užíváte také inzulín, lékař Vás poučí, jak začít užívat Siofor.

Potahovanou tabletu polkněte celou s jídlem nebo po jídle a zapijte ji dostatečným množstvím

tekutiny (nejlépe sklenicí vody – 200 ml).

Jestliže užíváte dvě nebo více potahovaných tablet, musíte dávku rozložit během dne, například

jedna potahovaná tableta vždy po snídani a druhá po večeři.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Siofor je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému

lékaři.

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku Siofor, než jste měl

(a)

Pokud jste užil(a) větší množství přípravku Siofor, než jste měl(a), může se u Vás objevit laktátová

acidóza. Příznaky laktátové acidózy jsou zvracení, bolest břicha se svalovými křečemi, celkový

pocit nemoci se silnou únavou a obtížným dýcháním. Pokud se Vám to přihodí, mohl(a) byste

potřebovat

okamžitou

hospitalizaci,

protože

laktátová

acidóza

může

přivodit

bezvědomí.

Okamžitě

kontaktujte lékaře nebo přímo nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít přípravek Siofor

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Siofor, užijte až další předepsanou dávku a v budoucnosti

snažte

dodržovat

dávkování.

Nezdvojnásobujte

následující

dávku,

abyste

nahradil(a)

vynechanou tabletu.

Jestliže jste př

estal(a)

užívat přípravek Siofor

Jestliže přerušíte léčbu přípravkem Siofor, aniž byste k tomu byl(a) vyzván(a) lékařem, musíte

očekávat, že dojde k nekontrolovatelnému růstu hladiny glukózy v krvi a z dlouhodobého hlediska

je třeba očekávat výskyt pozdních komplikací diabetu, například poškození očí, ledvin a krevních

cév.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Důležité nežádoucí účinky nebo příznaky, kterým je třeba věnovat pozornost, a opatření při

jejich výskytu:

Jestliže se u Vás vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích účinků, neužívejte již Siofor, a

pokud je to možné, okamžitě vyhledejte lékaře.

Přípravek Siofor může způsobit velmi vzácný (může postihnout až 1 uživatele z 10 000), ale velmi

závažný nežádoucí účinek označovaný jako laktátová acidóza (viz bod „Upozornění a opatření“).

Pokud k tomu dojde, musíte

okamžitě ukončit užívání přípravku Siofor a kontaktovat lékaře

nebo nejbližší nemocniční pohotovost

, protože laktátová acidóza může vést ke kómatu.

Další možné nežádoucí účinky:

- Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob

- zažívací obtíže, např. nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha a nechutenství. Tyto nežádoucí

účinky se zpravidla objevují na počátku léčby a ve většině případů spontánně vymizí. V rámci

prevence těchto obtíží se doporučuje užívat Siofor ve 2 nebo 3 denních dávkách během jídla nebo

po jídle.

Jestliže obtíže přetrvávají po delší dobu, přerušte užívání přípravku Siofor a obraťte se na

svého lékaře.

- Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob

změny chuti

- Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10000 osob

kožní reakce jako červené zbarvení kůže (erytém), svědění, kopřivka

snížené vstřebávání vitaminu B12 s poklesem jeho hladiny v séru bylo pozorováno u

pacientů léčených metforminem dlouhodobě. Tuto skutečnost je třeba brát v úvahu jako

možnou příčinu u pacientů s megaloblastickou anémií.

Abnormální výsledky jaterních testů nebo zánět jater (hepatitida), která vymizí po ukončení

léčby přípravkem Siofor.

Pokud se takové obtíže objeví, ukončete užívání přípravku Siofor a poraďte se s

lékař

em.

Další možné nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Omezená data získaná u dětí a dospívajících prokázala, že nežádoucí účinky v této věkové skupině

byly povahou i závažností podobné nežádoucím účinkům hlášeným u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. JAK SIOFOR

UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Siofor obsahuje

Léčivou látkou je metformini hydrochloridum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum, což odpovídá 390 mg

metforminu.

Pomocnými látkami jsou hypromelosa, povidon, magnesium-stearát, makrogol 6000, oxid titaničitý

(E 171).

Jak Siofor vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, v blistrech vyrobených z průhledné pevné PVC/Al

folie.

Balení: 30, 60, 120 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

a

výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo

Výrobce

Berlin-Chemie AG, Berlín, Německo

Tato příbalová informace byla na

posledy

revidována

24. 8. 2017

sp.zn.sukls170607/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Siofor 500 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje metformini hydrochloridum 500 mg, což odpovídá 390 mg

metforminu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Léčba diabetes mellitus typu 2, zejména u pacientů s nadváhou, v případě, že dietní opatření a

cvičení nevedou k dostatečné regulaci glykemie.

Siofor lze použít u dospělých k monoterapii nebo v kombinaci s ostatními perorálními

antidiabetiky nebo s inzulínem.

Siofor lze použít u dětí starších 10 let a dospívajících k monoterapii nebo v kombinaci s

inzulínem.

Snížení diabetických komplikací bylo prokázáno u dospělých pacientů s diabetem typu 2 a

nadváhou, kteří byli léčeni metformin hydrochloridem jako lékem první volby poté, co předepsaná

dieta selhala (viz bod 5.1.).

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

s normální funkcí ledvin (GFR ≥ 90 ml/min)

Monoterapie a kombinace s

ostatními perorálními antidiabetiky

Obvyklá zahajovací dávka je 1 potahovaná tableta 2krát nebo 3krát denně během jídla nebo po

jídle.

Dávkování by mělo být po 10 až 15 dnech upraveno podle naměřených hladin glukózy v krvi.

Pomalé zvyšování dávky může zlepšit gastrointestinální snášenlivost.

Maximální doporučená dávka metformin hydrochloridu je 3 g denně, užívá se ve třech jednotlivých

dávkách.

Plánujete-li přechod z léčby jiným perorálním antidiabetikem, přerušte podávání jiného léčiva a

léčbu metformin hydrochloridem zahajte výše uvedenou dávkou.

Kombinace s

inzulínem

Pro dosažení lepší kontroly hladiny glukózy v krvi lze použít metformin hydrochlorid a inzulín v

kombinované terapii. Obvyklá počáteční dávka metformin hydrochloridu je 1 potahovaná tableta

2krát nebo 3krát denně, zatímco dávka inzulínu se upraví podle naměřených hladin glukózy v krvi.

Starší

pacienti

Vzhledem

k možnému

snížení

funkce

ledvin

starších

pacientů

dávkování

metformin

hydrochloridu mělo být upraveno v závislosti na funkčnosti ledvin. Pravidelné hodnocení funkce

ledvin je nezbytné (viz bod 4.4.).

Porucha funkce ledvin

Rychlost glomerulární filtrace má být vyšetřena před zahájením léčby přípravky s obsahem

metforminu a následně minimálně každý rok. U pacientů se zvýšeným rizikem další progrese

poruchy funkce ledvin a u starších pacientů má být renální funkce vyšetřována častěji, např.

každých 3-6 měsíců.

GFR ml/min

Celková maximální denní

dávka

(bude rozdělena do 2–3

denních dávek)

Další skutečnosti ke zvážení

60-89

3 000 mg

V souvislosti se zhoršením

funkce ledvin může být

zváženo snížení dávky.

45-59

2 000 mg

Před zahájením léčby

metforminem mají být znovu

vyhodnoceny faktory, které

mohou zvyšovat riziko

laktátové acidózy (viz bod

4.4).

Úvodní dávkou je nejvýše

polovina maximální dávky.

30-44

1 000 mg

< 30

Metformin je kontraindikován.

Pediatrická populace

Monoterapie a kombinace s

inzulínem:

Siofor mohou užívat děti starší 10 let a dospívající. Obvyklá počáteční dávka je 500 mg

(Siofor 500 mg potahované tablety) nebo 850 mg (Siofor 850 mg potahované tablety)

metformin hydrochloridu jedenkrát denně během jídla nebo po jídle.

Dávkování by mělo být po 10 až 15 dnech upraveno podle naměřených hladin glukózy v krvi.

Pomalé zvyšování dávky může zlepšit gastrointestinální snášenlivost.

Maximální doporučená dávka metformin hydrochloridu je 2 g denně, užívá se ve 2 (Siofor 850 mg

potahované tablety) nebo 3 (Siofor 500 mg potahované tablety) jednotlivých dávkách.

4.3. Kontraindikace

hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

Jakýkoli

akutní

metabolické

acidózy

(jako

laktátová

acidóza,

diabetická

ketoacidóza), diabetické prekóma

Závažné renální selhání (GFR

30 ml/min)

Akutní stavy, které mohou ovlivnit funkci ledvin, např.:

dehydratace

závažná infekce

šok

Intravaskulární podání jodovaných kontrastních látek (viz bod 4.4.).

Akutní nebo chronická onemocnění, která mohou ve tkáních vyvolat hypoxii, např.:

srdeční nebo respirační selhání

infarkt myokardu v nedávné době

šok

Jaterní nedostatečnost, akutní intoxikace alkoholem, alkoholismus

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Laktátová acidóza

Laktátová acidóza je velmi vzácná, ale vážná metabolická komplikace, která se nejčastěji vyskytuje

při akutním zhoršení renální funkce nebo při kardiorespiračním onemocnění či sepsi. K akumulaci

metforminu dochází při akutním zhoršení renální funkce; tím se pak zvyšuje riziko laktátové

acidózy. V případě dehydratace (závažný průjem nebo zvracení, horečka nebo snížený příjem

tekutin)

být

metformin

dočasně

vysazen

doporučuje

kontakt

zdravotnickým

odborníkem. Podávání léčivých přípravků, které mohou akutně narušit renální funkci (jako jsou

antihypertenziva, diuretika a NSAID), má být u pacientů léčených metforminem zahajováno s

opatrností. Další rizikové faktory laktátové acidózy jsou nadměrné požívání alkoholu, jaterní

insuficience, nedostatečně kontrolovaný diabetes, ketóza, dlouhotrvající hladovění a jakékoli stavy

související s hypoxií, stejně jako souběžné užívání léčivých přípravků, které mohou způsobit

laktátovou acidózu (viz body 4.3 a 4.5).

Diagnóza:

Pacienti a/nebo pečovatelé mají být informováni o riziku laktátové acidózy. Laktátová acidóza je

charakterizována acidotickou dušností, bolestí břicha, svalovými křečemi, astenií a hypotermií

následovanou kómatem. V případě suspektních příznaků má pacient ukončit užívání metforminu a

vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. Diagnostické laboratorní nálezy zahrnují snížené pH krve (<

7,35), zvýšenou plazmatickou hladinu laktátu (> 5 mmol/l) a zvýšenou aniontovou mezeru a poměr

laktát/pyruvát.

Lékař by měl pacienty upozornit na riziko a příznaky laktátové acidózy.

Funkce ledvin

Protože

metformin

vylučuje

ledvinami,

před

zahájením

léčby

být

vyšetřena

rychlost

glomerulární filtrace a následně v pravidelných intervalech kontrolována, viz bod 4.2.:

alespoň jednou ročně u pacientů s normální funkcí ledvin

alespoň dvakrát až čtyřikrát ročně u pacientů s clearance kreatininu na spodní

mezi

normálních hodnot, a u starších pacientů.

Metformin je kontraindikován u pacientů s GFR < 30 ml/min a má být dočasně vysazen při

výskytu stavů, které mění renální funkci, viz bod 4.3.

U starších pacientů je snížení funkce ledvin časté a asymptomatické. Zvláštní pozornost vyžadují

případy, kdy může dojít ke zhoršení funkce ledvin, např. při zahájení léčby antihypertenzivy,

diuretiky nebo při zahájení terapie nesteroidními antirevmatiky (NSA).

Aplikace jodovaných kontrastních látek

Intravaskulární podání jodovaných kontrastních látek může vést k nefropatii indukované kontrastní

látkou s následnou akumulací metforminu a zvýšeným rizikem laktátové acidózy.Metformin má

být vysazen před nebo v době provedení zobrazovacího vyšetření a jeho podávání nesmí být znovu

zahájeno nejméně 48 hodin po provedení vyšetření za předpokladu, že byla znovu vyhodnocena

renální funkce a bylo zjištěno, že je stabilní, viz body 4.2 a 4.5.

Operace

Podávání metforminu musí být ukončeno během operace v

celkové, spinální nebo epidurální

anestézii. Léčba může být znovu zahájena nejdříve 48 hodin po operaci nebo obnovení perorální

výživy, a za předpokladu, že renální funkce byla znovu vyhodnocena a bylo zjištěno, že je stabilní.

Další upozornění:

Všichni pacienti by měli i nadále dodržovat předepsanou dietu s pravidelným přísunem

sacharidů během dne. Pacienti s nadváhou by měli pokračovat v dietě omezující přísun

energie.

Obvyklá laboratorní vyšetření používaná k monitorování diabetu by měla být prováděna

pravidelně.

Samotný

metformin

nevyvolává

hypoglykemii;

opatrnosti

zapotřebí

při

jeho

současném užívání v kombinaci s inzulínem nebo jinými perorálními antidiabetiky

(např. deriváty sulfonylurey nebo meglitinidy).

Pediatrická populace

Diagnóza diabetu 2. typu musí být potvrzena před zahájením léčby metforminem.

V jednoletých kontrolovaných klinických studiích nebyl zaznamenán vliv metforminu na růst a

pohlavní dospívání, avšak výsledky dlouhodobého sledování těchto specifických parametrů nejsou

k dispozici. Proto se u dětí léčených metforminem, a to zejména prepubertálních dětí, doporučuje

pečlivé sledování účinku metforminu na tyto parametry.

Děti ve věku 10–

12 let

Do kontrolovaných klinických studií prováděných u dětí a dospívajících bylo zařazeno jen 15

subjektů ve věku 10 a 12 let. I když se účinnost a bezpečnost metforminu u těchto dětí nelišila od

účinnosti a bezpečnosti u starších dětí a dospívajících, při předepisování dětem ve věku 10 a 12 let

se doporučuje zvláštní opatrnost.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné užívání se nedoporučuje

Alkohol

Intoxikace alkoholem je spojená se zvýšeným rizikem laktátové acidózy, a to zvláště při:

hladovění, malnutrici,

nebo poruše funkce jater

Konzumaci alkoholu nebo užívání léčivých přípravků s obsahem alkoholu je třeba se vyhýbat.

Jodované kontrastní látky

Metformin musí být vysazen před nebo v době provedení zobrazovacího vyšetření a jeho podávání

nesmí být znovu zahájeno nejméně 48 hodin po provedení vyšetření za předpokladu, že byla znovu

vyhodnocena renální funkce a bylo zjištěno, že je stabilní, viz body 4.2 a 4.4

Kombinace

vyžadující

zvláštní opatrnost

Některé

léčivé

přípravky

mohou

nepříznivě

ovlivnit

renální

funkci,

což

může

zvýšit

riziko

laktátové acidózy; jsou to např. NSAID, včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy (COX) II,

ACE inhibitory, antagonisté receptoru pro angiotenzin II a diuretika, zvláště kličková. Při zahájení

nebo užívání takových přípravků v kombinaci s metforminem je nutné pečlivé monitorování

renální funkce.

Léčivé přípravky s vnitřním hyperglykemickým účinkem (např. glukokortikoidy (systémové a

lokální podání) a sympatomimetika)

Mohlo by být potřeba častější sledování hladiny glukózy v krvi, a to zvláště na začátku léčby. Je-li

to nutné, upravujte dávkování metforminu během léčby příslušnými léčivými přípravky a po jejím

ukončení.

Léky přenášené Organic Cation Transporterem-2 (OCT2), např. ranolazin nebo cimetidin:

U jedinců s diabetes mellitus 2. typu se expozice plasmy metforminem (1000 mg dvakrát denně)

zvýšila 1,4krát, resp. 1,8krát, když byl současně podáván ranolazin 500 mg, resp. 1000 mg dvakrát

denně.

Studie provedená na sedmi normálních zdravých dobrovolnících prokázala, že cimetidin, je-li

podáván v dávce 400 mg dvakrát denně, zvyšuje systémovou expozici metforminem (AUC) o 50%

o 81%.

Proto by při současném užívání kationtových léčivých přípravků, které jsou vylučovány renální

tubulární sekrecí, mělo být zváženo pečlivé monitorování kontroly glykemie, úprava dávky v rámci

doporučeného dávkování a změny léčby diabetu.

4.6. Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Nekontrolovaný diabetes v těhotenství (gestační nebo permanentní) je spojen se zvýšeným rizikem

kongenitálních abnormalit a perinatální mortality.

Omezené množství údajů získaných při použití metforminu u těhotných žen nenaznačuje zvýšené

riziko kongenitálních abnormalit. Studie na zvířatech nenaznačují žádné škodlivé účinky na průběh

těhotenství, vývoj embrya nebo plodu, porod či postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Plánuje-li

pacientka

otěhotnět

nebo

je-li

těhotná,

doporučuje

diabetes

nebyl

léčen

metforminem, ale aby k udržení hladin glukózy v krvi co nejblíže normálním hodnotám byl použit

inzulín,

tím

snížilo

riziko

malformací

plodu,

kterým

mohlo

dojít

v důsledku

abnormálních hladin glukózy v krvi.

Kojení

Metformin se vylučuje do lidského mateřského mléka. U kojených novorozenců/kojenců léčených

matek nebyl prokázán žádný účinek metforminu. Avšak protože k dispozici jsou jen omezené

údaje, kojení se v průběhu léčby metforminem nedoporučuje. Rozhodnutí, zda přerušit kojení, by

mělo být provedeno s ohledem na přínosy kojení a možné riziko nežádoucích účinků na dítě.

Fertilita

Fertilita samců nebo samic potkanů nebyla metforminem ovlivněna, když byl podáván v dávkách

600 mg/kg/den, které jsou při srovnání plochy povrchu těla přibližně trojnásobkem maximální

doporučené denní dávky pro člověka.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Metformin

při

monoterapii

nezpůsobuje

hypoglykemii,

proto

Siofor

nemá

žádný

nebo

zanedbatelný

vliv

schopnost

řídit

motorová

vozidla

obsluhovat

stroje.

Při

používání

metforminu v kombinaci s jinými antidiabetiky (deriváty sulfonylurey, inzulínem, meglitinidy) by

však pacienti měli být na riziko vzniku hypoglykemie upozorněni.

4.8. Nežádoucí účinky

Při léčbě metforminem se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky.

Četnost výskytu je definována následovně:

Velmi častý (

1/10)

Častý (

1/100 až

1/10)

Méně častý (

1/1000 až

1/100)

Vzácný (

1/10000 až

1/1000)

Velmi vzácný (

1/10000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné:

- Laktátová acidóza (0,03 případů/1000 pacientů/rok; viz bod 4.4)

Snížení absorpce vitaminu B

provázené poklesem jeho hladiny v séru při dlouhodobém užívání

metforminu. Jestliže se u pacienta projeví megaloblastická anémie, doporučuje se vzít v úvahu tuto

etiologii.

Poruchy nervového systému

Časté:

Poruchy chuti

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté:

Gastrointestinální poruchy jako nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha a ztráta chuti k jídlu.

Tyto nežádoucí účinky se vyskytují nejčastěji při zahajování léčby a ve většině případů spontánně

odezní. V rámci jejich prevence se doporučuje užívat metformin ve 2 nebo 3 denních dávkách

během jídla nebo po jídle. Gastrointestinální snášenlivost lze zlepšit i pomalým zvyšováním dávky.

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné:

Ojedinělé případy abnormalit v jaterních funkčních testech nebo hepatitida, které vymizí po

vysazení metforminu

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné:

Kožní reakce jako erytém, svědění, kopřivka

Pediatrická populace

V publikovaných a poregistračních údajích a v kontrolovaných klinických studiích provedených u

omezeného vzorku pediatrické populace ve věku 10 až 16 let dokumentujících léčbu v průběhu

jednoho roku bylo hlášení nežádoucích účinků obdobné jako hlášení u dospělých, a to jak

z hlediska povahy tak i závažnosti.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat

ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9. Předávkování

Hypoglykemie nebyla pozorována ani po požití dávek až do 85 g metformin hydrochloridu, ačkoliv

laktátová acidóza se za těchto podmínek objevila. Výrazné předávkování metforminem nebo

přítomnost rizikových faktorů mohou vést k laktátové acidóze. Laktátová acidóza je závažný

zdravotní stav, který vyžaduje hospitalizaci pacienta. Nejúčinnější metodou pro odstranění laktátu a

metforminu je hemodialýza.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antidiabetika, kromě inzulinů, biguanidy

Kód ATC: A10BA02

Mechanismus účinku

Metformin může působit prostřednictvím tří mechanismů:

(1)Snížením tvorby glukózy v játrech inhibicí glukoneogeneze a glykogenolýzy;

(2)Ve svalech zvýšením citlivosti na inzulín, zlepšením vychytávání a využití glukózy

na periferii;

(3)Oddálením absorpce glukózy ve střevech.

Ovlivněním glykogensyntázy stimuluje metformin intracelulární syntézu glykogenu. Metformin

zvyšuje

transportní

kapacitu

všech

dosud

známých

typů

membránových

přenašečů

glukózy

(GLUT).

Farmakodynamické účinky

Metformin je biguanid s antihyperglykemickým účinkem, snižuje jak bazální tak i postprandiální

hladinu glukózy v plasmě. Nestimuluje sekreci inzulínu, a proto nezpůsobuje hypoglykemii.

U člověka metformin příznivě ovlivňuje metabolismus tuků, a to nezávisle na ovlivnění glykemie.

Tento

účinek

při

terapeutických

dávkách

pozorován

v kontrolovaných

střednědobých

dlouhodobých

klinických

studiích;

metformin

snižuje

hladinu

celkového

cholesterolu,

cholesterolu a triglyceridů.

Klinická účinnost a bezpečnost:

Prospektivní randomizovaná studie (UKPDS) potvrdila dlouhodobý přínos intenzivní kontroly

hladiny glukózy v krvi u diabetu typu 2.

Analýza

výsledků

pacientů

s nadváhou

léčených

metformin

hydrochloridem

poté,

neosvědčila pouze předepsaná dieta, odhalila:

významné snížení absolutního rizika všech komplikací spojených s diabetem ve skupině

pacientů

léčených

metformin

hydrochloridem

(29,8 případů/1000 pacientů/rok)

srovnání

samotnou

dietou

(43,3 případů/1000 pacientů/rok),

0,0023,

srovnání

skupinami

pacientů

léčených

kombinací

s deriváty

sulfonylurey

inzulínovou monoterapií (40,1 případů/1000 pacientů/rok), p = 0,0034;

významné snížení absolutního rizika mortality v souvislosti s diabetem: metformin

hydrochlorid

7,5 případů/1000 pacientů/rok,

samotná

dieta

12,7 případů/1000 pacientů/rok (p = 0,017);

významné

snížení

absolutního

rizika

celkové

mortality:

metformin

hydrochlorid

13,5 případů/1000 pacientů/rok

srovnání

samotnou

dietou

20,6 případů/1000 pacientů/rok

0,011),

srovnání

skupinami

pacientů

léčených

kombinací

deriváty

sulfonylurey

inzulinovou

monoterapií

18,9 případů/1000 pacientů/rok (p = 0,021);

významné snížení absolutního rizika infarktu myokardu: metformin hydrochlorid -

11 případů/1000 pacientů/rok, samotná dieta - 18 případů/ 1000 pacientů/rok (p = 0,01).

Přínos z hlediska klinických výsledků nebyl u metformin hydrochloridu při použití jako léku druhé

volby v kombinaci s deriváty sulfonylurey pozorován.

U diabetu typu 1 byla kombinace metformin hydrochloridu a inzulínu použita u vybraných

pacientů. Klinické přínosy této kombinace však nebyly formálně potvrzeny.

Pediatrická populace

Kontrolované klinické studie provedené u omezeného vzorku pediatrické populace ve věku 10-16

let a sledující léčbu po dobu 1 roku prokázaly stejnou kontrolu glykemie jako byla pozorována u

dospělých.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

perorálním

podání

metformin

hydrochloridu

2,5 hodiny.

Absolutní

biologická

dostupnost z tablet s obsahem 500 mg nebo 850 mg metformin hydrochloridu je u zdravých jedinců

přibližně 50–60 %. Po perorálním podání bylo ve stolici zjištěno 20–30 % neabsorbovaného léčiva.

perorálním

podání

absorpce

metforminu

saturovatelná

neúplná.

Předpokládá

farmakokinetika absorpce metforminu není lineární.

Při doporučených dávkách metformin hydrochloridu a doporučeném dávkovacím schématu je

rovnovážné koncentrace v plasmě dosaženo v průběhu 24 až 48 hodin a tato koncentrace obvykle

nepřevyšuje hodnotu 1 µg/ml. V kontrolovaných klinických studiích nepřevyšovaly maximální

hladiny metforminu v plazmě (C

) hodnotu 4 µg/ml, a to ani při maximálních dávkách.

Potrava snižuje míru absorpce metforminu a také ji mírně prodlužuje. Po podání dávky 850 mg

metformin hydrochloridu byla zjištěna o 40 % nižší maximální koncentrace v plasmě; pozorováno

bylo také snížení AUC (plocha pod křivkou) o 25 % a prodloužení doby pro dosažení maximální

koncentrace v plazmě o 35 minut. Klinický význam těchto zjištění není znám.

Distribuce

Vazba

plazmatické

bílkoviny

zanedbatelná.

Metformin

hydrochlorid

rozděluje

erytrocytů. Maximální koncentrace v krvi je nižší než maximální koncentrace v plazmě a je jí

dosaženo

přibližně

stejném

čase.

Červené

krvinky

s největší

pravděpodobností

vytvářejí

sekundární distribuční kompartment. Průměrná hodnota distribučního objemu (V

) byla v intervalu

63–276 l.

Biotransformace

Metformin se vylučuje v moči v nezměněné formě. U člověka nebyly identifikovány žádné

metabolity.

Eliminace

Renální

clearance

metforminu

> 400 ml/min,

což

ukazuje,

metformin

vylučuje

prostřednictvím glomerulární filtrace a tubulární sekrece. Po perorálním podání je eliminační

poločas terminální fáze přibližně 6,5 hodin.

Při poruše funkce ledvin se renální clearance snižuje úměrně ke clearance kreatininu a poločas

eliminace se tak prodlužuje, což vede ke zvýšení hladiny metforminu v plazmě.

Pediatrická populace

Hodnocení jednorázového podání:

Po jednorázové dávce 500 mg metformin hydrochloridu byl u pediatrických pacientů prokázán

stejný farmakokinetický profil jako u zdravých dospělých.

Hodnocení opakovaného podání:

Údaje jsou omezené na jednu studii. Po opakovaném podání 500 mg metformin hydrochloridu

dvakrát denně po dobu sedmi dnů byla u pediatrických pacientů maximální koncentrace v plasmě

) a systémová dostupnost (AUC

) snížena o cca 33 %, resp. 40 % v porovnání s dospělými

diabetiky, kteří užívali opakovaně dávku 500 mg dvakrát denně po dobu 14 dnů. Protože se však

dávkování upravuje individuálně podle kontroly glykemie, má tato informace omezenou klinickou

významnost.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Konvenční studie farmakologické bezpečnosti, toxicity po opakovaném podání, genotoxicity,

karcinogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádná zvláštní rizika pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Hypromelosa, povidon , magnesium-stearát

Potah tablety:

Hypromelosa, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171)

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

5 let

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5. Druh obalu a obsah

balení

Blistr vyrobený z průhledné pevné PVC/Al folie, krabička.

Velikost balení: 30, 60 nebo 120 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

v souladu

s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlín, Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

(A)

18/646/96-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 23.10.1996

Datum posledního prodloužení registrace: 21.5.2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

24. 8. 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace