RUZEB 5MG/10MG Tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
EZETIMIB (EZETIMIBUM) ; VÁPENATÁ SŮL ROSUVASTATINU (ROSUVASTATINUM CALCICUM)
Dostupné s:
Adamed Pharma S.A., Czosnów
ATC kód:
C10BA06
INN (Mezinárodní Name):
EZETIMIBE (EZETIMIBUM) ; CALCIUM SALT OF ROSUVASTATIN (ROSUVASTATIN CALCIUM)
Dávkování:
5MG/10MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30; 28; 14; 7; 84; 98; 90; 60; 56; 100 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ROSUVASTATIN A EZETIMIB
Přehled produktů:
RUZEB
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 935/16-C
Datum autorizace:
2020-11-11

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls193296/2021

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Ruzeb 20 mg/10 mg tablety

Ruzeb 10 mg/10 mg tablety

Ruzeb 5 mg/10 mg tablety

rosuvastatinum/ezetimibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako vy.

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Ruzeb a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ruzeb užívat

3. Jak se přípravek Ruzeb užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Ruzeb uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK RUZEB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Ruzeb obsahuje dvě různé léčivé látky v jedné tabletě. Jednou z

léčivých látek je

rosuvastatin, patřící do skupiny tzv. statinů a druhou léčivou látkou je ezetimib.

Přípravek Ruzeb je lék užívaný ke snižování hladin celkového cholesterolu, "špatného" cholesterolu

(LDL cholesterolu) a tukových látek nazývaných triglyceridy v krvi. Přípravek Ruzeb zvyšuje navíc

hladiny "dobrého" cholesterolu (HDL cholesterolu). Přípravek Ruzeb snižuje množství cholesterolu

dvěma způsoby. Jednak snižuje množství cholesterolu vstřebávaného v trávicím traktu a za druhé

snižuje množství cholesterolu, které si tělo samo vytvoří.

Vysoká hladina cholesterolu nemá u většiny lidí vliv na to, jak se cítí, protože se neprojevuje žádnými

příznaky. Pokud se však tento stav neléčí, může dojít k ukládání tukových částic do stěny cév a tím k

jejich zužování. Tyto zúžené cévy se mohou někdy zcela ucpat, že krev nemůže proudit k srdci nebo

do mozku a vznikne srdeční infarkt nebo mozková příhoda. Když se cíleně snižuje hladina cholesterolu

v krvi, snižuje se i riziko vzniku infarktu, mozkové příhody a dalších zdravotních komplikací.

Přípravek Ruzeb je používán u pacientů jejichž hladina cholesterolu není dostatečně kontrolována

pouze dietními opatřeními. Dietní opatření na snížení cholesterolu je třeba dodržovat i po dobu léčby

tímto přípravkem.

Lékař vám může přípravek Ruzeb předepsat, pokud již užíváte jak rosuvastatin, tak ezetimib ve

stejných dávkách.

Přípravek Ruzeb se užívá spolu s dietou, pokud máte:

zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi [primární hypercholesterolemie)

onemocnění srdce, přípravek Ruzeb snižuje riziko srdečního infarktu, cévní mozkové

příhody, chirurgického zákroku k podpoře revaskularizace srdce, případně hospitalizace

pro bolesti na hrudi

Přípravek Ruzeb vám však nepomůže zhubnout.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK RUZEB UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Ruzeb

pokud jste alergický(á) na rosuvastatin, ezetimib nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6)

pokud máte v současné době onemocnění jater

pokud máte těžkou poruchu funkce ledvin

pokud máte opakované, nevysvětlené bolesti a pobolívání svalů (myopatie)

pokud užíváte kombinaci léčivých látek sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (používané k léčbě

infekčního zánětu jater typu C)

pokud

užíváte

lék

označený

jako

cyklosporin

(používaný

například

orgánových

transplantacích)

pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Ruzeb, přestaňte

jej ihned užívat a informujte ošetřujícího lékaře. Ženy v plodném věku by měly v průběhu léčby

přípravkem Ruzeb užívat vhodnou antikoncepci (viz dále „Těhotenství a kojení“)

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro vás (nebo pokud si nejste jistý(á)) navštivte znovu

svého lékaře.

Upozornění a opatření

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem před užitím přípravku Ruzeb v případě:

pokud máte poškození ledvin případně poškození jater

pokud máte opakované, nevysvětlené bolesti a pobolívání svalů, stejné potíže v osobní nebo

rodinné anamnéze, případně dřívější známky svalových potíží v souvislosti s užíváním jiných

léků ke snížení hladiny cholesterolu. Okamžitě vyhledejte lékaře zvláště v případě, že máte

nevysvětlené

bolesti

svalů

a současně se cítíte nemocný, nebo máte horečku. Rovněž informujte lékaře nebo lékárníka,

pokud se objeví přetrvávající svalová slabost

pokud jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové). Váš lékař

musí zvolit správnou dávku přípravku Ruzeb, která vám bude vyhovovat

pokud užíváte léky proti infekci, včetně proti infekci HIV nebo infekci hepatitidy C, např.

lopinavir/ritonavir

a/nebo

atazanavir nebo simeprevir (viz bod „Další

léčivé

přípravky a

přípravek Ruzeb“)

pokud máte těžkou poruchu dýchání

pokud užíváte další léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu (viz bod "Další léčivé

přípravky a přípravek Ruzeb")

pokud pravidelně konzumujete větší množství alkoholu

pokud vaše štítná žláza nefunguje správně (hypothyreoidismus)

pokud je vám více než 70 (protože váš lékař musí zvolit patřičnou dávku přípravku Ruzeb, která

bude vyhovující vašim potřebám)

pokud užíváte, nebo jste v posledních 7 dnech dostával ústy nebo injekčně lék nazývaný

kyselina fusidová (k léčbě bakteriální infekce). Kombinace kyseliny fusidové a přípravku Ruzeb

může vyvolat závažné svalové problémy (rabdomyolýzu)

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro vás, nebo pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat přípravek Ruzeb.

Statiny mohou u malého počtu lidí ovlivnit funkci jater. To lze prokázat kontrolním vyšetřením, které

hodnotí hladiny jaterních enzymů v krvi. Z tohoto důvodu bude lékař provádět kontrolní vyšetření funkce

jater před léčbou a v průběhu léčby přípravkem Ruzeb. Je velmi důležité lékařem předepsané kontrolní

laboratorní vyšetření podstoupit.

V průběhu léčby tímto přípravkem vás bude lékař bedlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko

pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo

vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik cukrovky.

Pokud jdete z jakýchkoli příčin do nemocnice je třeba zdravotnický personál informovat, že užíváte

přípravek Ruzeb.

Děti a dospívající

Užívání přípravku Ruzeb dětmi a dospívajícími mladšími 18 let se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Ruzeb

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

cyklosporin (užívaný např. po transplantaci orgánů k prevenci odmítnutí transplantovaného

orgánu). Účinek rosuvastatinu je při současném užívání zvýšen. Neužívejte přípravek Ruzeb,

pokud užíváte cyklosporin.

léky užívané na ředění krve, jako jsou warfarin, acenokumarol nebo fluindion (jejich krev ředící

účinek

a riziko krvácení může být při současném užívání s přípravkem Ruzeb zvýšeno), případně

klopidogrel

další léčivé přípravky ke snížení hladiny cholesterolu nazývané fibráty, které také upravují

hladinu triglyceridů v krvi (např. gemfibrozil a další fibráty). Při současném užívání se účinek

rosuvastatinu zvyšuje

kolestyramin (lék užívaný ke snižování cholesterolu), protože ovlivňuje působení ezetimibu

darolutamid, regorafenib (užívá se k léčbě nádorů)

kterýkoli z následujících léčivých přípravků k léčbě virových infekcí, včetně HIV infekce nebo

infekčního zánětu jater typu C, samotný nebo v kombinaci (viz Upozornění a opatření):

ritonavir, lopinavir, atazanavir, sofosbuvir, voxilaprevir, simeprevir, ombitasvir, paritaprevir,

dasabuvir, veplatasvir, grazoprevir, elbasvir, glekaprevir, pibrentasvir. Viz „Upozornění a

opatření“

léky ke zlepšení trávení obsahující hliník nebo hořčík (používané k neutralizaci žaludeční

kyseliny, snižují současně plasmatické hladiny rosuvastatinu). Tento účinek může být zmírněn,

pokud se tyto přípravky užívají 2 hodiny po užití rosuvastatinu.

antibiotikum erytromycin; účinek rosuvastatinu je při současném užívání snížen

kyselina fusidová; pokud potřebujete k léčbě bakteriální infekce užívat kyselinu fusidovou

perorálně (ústy), musíte dočasně přerušit léčbu tímto přípravkem. Váš lékař vám sdělí, kdy

bude bezpečné v léčbě přípravkem Ruzeb znovu pokračovat. Současné užívání přípravku

Ruzeb s kyselinou fusidovou může vzácně vyvolat svalovou slabost, bolest nebo citlivost svalů

(příznaky tzv. rabdomyolýzy). Více informací o rabdomyolýze viz bod 4.

perorální kontraceptiva ("antikoncepční pilulky"); hladiny absorbovaných pohlavních hormonů

se zvyšují

hormonální substituční léčba (zvýšení hladin hormonů v krvi)

Pokud jdete z jakýchkoli příčin do nemocnice je třeba zdravotnický personál informovat, že užíváte

přípravek Ruzeb.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, snažíte se otěhotnět nebo se domníváte, že můžete být těhotná,

poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Těhotenství

Neužívejte přípravek Ruzeb, jestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo si myslíte, že jste těhotná.

Pokud

v průběhu léčby přípravkem Ruzeb otěhotníte, přestaňte jej okamžitě užívat a informujte svého

lékaře. Ženy mají v průběhu léčby přípravkem Ruzeb používat vhodná kontracepční opatření.

Kojení

Pokud kojíte, neužívejte přípravek Ruzeb, protože není známo, zda jsou léčivé látky vylučovány do

mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Ruzeb ovlivňoval vaše schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje. Je

však třeba mít na paměti, že někteří lidé mají po užití přípravku Ruzeb závratě. Pokud se u vás

vyskytnou závratě, poraďte se s lékařem dříve, než budete řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Ruzeb obsahuje laktózu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Přípravek Ruzeb obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v každé tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK RUZEB UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

dříve,

než

začnete

přípravek

Ruzeb

užívat,

musíte

již

držet

dietu

snížení

hladiny

cholesterolu.

v této dietě snižující cholesterol musíte při užívání přípravku Ruzeb pokračovat.

Doporučená denní dávka pro dospělé je jedna tableta dané síly.

Přípravek Ruzeb užívejte jednou denně.

Přípravek můžete užívat v kteroukoli denní dobu, s jídlem nebo bez jídla. Polkněte tabletu vcelku a

zapijte vodou. Svůj lék užívejte každý den ve stejnou denní dobu.

Přípravek Ruzeb není vhodný pro počáteční léčbu. Zahájení léčby nebo úprava dávkování, pokud je

třeba, má být prováděna s jednosložkovými přípravky a teprve po nastavení vhodných dávek lze přejít

na přípravek Ruzeb v odpovídající kombinaci.

Pravidelné kontroly cholesterolu

Pravidelné kontroly cholesterolu u lékaře jsou důležité. Lékař kontroluje, zda bylo dosaženo žádoucích

hladin cholesterolu a zda jsou tyto hladiny trvalé.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ruzeb, než jste měl(a)

Vyhledejte svého lékaře, nebo nejbližší nemocniční pohotovost, protože možná budete potřebovat

naléhavou péči lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ruzeb

Neznepokojujte se, vynechejte zapomenutou dávku a vezměte si nejbližší plánovanou dávku ve

zvoleném čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ruzeb

Před ukončením užívání přípravku Ruzeb se poraďte s lékařem. Váš cholesterol se může znovu zvýšit,

pokud ukončíte užívání přípravku Ruzeb.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Je důležité abyste byl(a) informován(a) jaké mohou být nežádoucí účinky.

Ukončete užívání přípravku Ruzeb a vyhledejte lékařskou péči okamžitě jakmile pocítíte některou

z následujících reakcí:

alergické reakce: otok tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobit dýchací a polykací

potíže

onemocnění lupus-like syndrom (zahrnující vyrážku, poruchy kloubů a účinky na krevní buňky)

přetržení svalu

Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud pocítíte svalové bolest nebo potíže, které přetrvávají déle,

než

byste

očekával(a).

vzácně

z toho

mohou

vyvinout

potenciálně

život

ohrožující

svalová

poškození, známá jako rabdomyolýza, která způsobuje nevolnost, horečku a poškození ledvin.

K popisu četnosti nežádoucích účinků jsou používány následující termíny:

velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

časté (mohou postihnout 1 z 10 pacientů)

méně časté (mohou postihnout 1 ze 100 pacientů)

vzácné (mohou postihnout 1 z 1 000 pacientů)

velmi vzácné (mohou postihnout 1 z 10 000 pacientů, včetně jednotlivých případů)

časté nežádoucí účinky:

bolest hlavy, zácpa, pocit nemoci, bolest svalů, pocit slabosti, závratě, diabetes (je pravděpodobnější,

pokud máte zvýšenou hladinu cukrů a tuků v krvi, máte nadváhu a současně vysoký krevní tlak; lékař

vás bude v průběhu léčby pravidelně kontrolovat), bolest břicha, průjem, flatulence (plynatost), pocit

únavy, zvýšení hodnot některých laboratorních jaterních testů (transamináz)

méně časté nežádoucí účinky:

vyrážka, svědění, kopřivka, možnost zvýšení množství bílkovin v moči, které se obvykle navrací

k normě bez nutnosti přerušení léčby rosuvastatinem, zvýšení některých laboratorních svalových

testů (CK), kašel, poruchy trávení, pálení žáhy, bolest kloubů, svalové křeče, bolest krku, snížení

chuti k jídlu, bolesti, bolest na hrudníku, návaly horka, vysoký krevní tlak, pocity brnění, sucho

v ústech, zánět žaludku, bolesti zad, svalová slabost, bolest paží a nohou, otoky, zvláště rukou a

chodidel

vzácné nežádoucí účinky:

zánět pankreatu (slinivky břišní), který může způsobit silnou bolest břicha s vyzařováním do zad,

snížení počtu krevních destiček

velmi vzácné nežádoucí účinky:

žloutenka (zežloutnutí kůže a bělma očí), zánět jater (hepatitida), stopy krve v moči, poškození nervů

paží

a nohou (jako znecitlivění), ztráta paměti, zvětšení prsů u mužů (gynekomastie)

nežádoucí účinky vyskytující se s neznámou frekvencí:

dušnost, otoky (edémy), poruchy spánku, včetně nespavosti a nočních můr, sexuální poruchy,

deprese, poruchy dýchání včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti nebo horečky, poranění

šlach, svalová slabost, jenž je trvající, žlučové kameny, nebo zánět žlučníku (který může způsobit

bolest břicha, nauzeu (nevolnost), zvracení)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK RUZEB UCHOVÁVAT

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ruzeb obsahuje

Léčivými látkami jsou rosuvastatinum (jako rosuvastatinum calcicum) a ezetimibum.

Jedna tableta obsahuje rosuvastatinum calcicum, odpovídající rosuvastatinum 5 mg, 10 mg nebo 20

mg, a ezetimibum 10 mg.

Dalšími složkami jsou:

monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, krospovidon typ A, povidon

K30, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát.

Jak přípravek Ruzeb vypadá a co obsahuje toto balení

Ruzeb 20 mg/10 mg: bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní nepotahované tablety o průměru 11 mm.

Ruzeb 10 mg/10 mg: bílé až téměř bílé oválné bikonvexní nepotahované tablety s vyražením E1 na

jedné straně a 1 na druhé straně. Rozměry tablety jsou 15 mm x 7 mm.

Ruzeb 5 mg/10 mg: bílé až téměř bílé kulaté ploché nepotahované tablety s vyražením E2 na jedné

straně a 2 na druhé straně. Průměr tablety je 10 mm.

Velikost balení: 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 tablet v PA/Al/PVC//Al blistru uložených

v krabičce s příbalovým letákem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A

05-152 Czosnów

Polsko

Výrobci

Adamed Pharma S.A.

Ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5

95-200 Pabianice

Polsko

Pouze Chorvatsko:

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48000 Koprivnica

Chorvatsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Polsko:

Ezehron Duo

Bulharsko:

Езехрон Дуо, таблетки, 5 мг + 10 мг, 10 мг + 10 мг, 20 мг + 10 мг

Chorvatsko:

Rosix Combi 5 mg/10 mg, 10 mg/10 mg, 20 mg/10 mg tablete

Česká republika:

Ruzeb

Německo:

Ezehron Duo

Řecko:

Compichol

Itálie:

Rosumibe, compresse, 5 mg + 10 mg, 10 mg + 10 mg, 20 mg + 10 mg

Malta:

Ezehron Duo 5 mg + 10 mg, 10 mg + 10 mg, 20 mg + 10 mg

Slovensko:

Ruzeb 5 mg/10 mg, 10 mg/10 mg, 20 mg/10 mg

Portugalsko:

Colroset

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 2. 2022

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls193296/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ruzeb 20 mg/10 mg tablety

Ruzeb 10 mg/10 mg tablety

Ruzeb 5 mg/10 mg tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

20 mg/10 mg tablety: jedna tableta obsahuje rosuvastatinum 20 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a

ezetimibum 10 mg

10 mg/10 mg tablety: jedna tableta obsahuje rosuvastatinum 10 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a

ezetimibum 10 mg

5 mg/10 mg tablety: jedna tableta obsahuje rosuvastatinum 5 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a

ezetimibum 10 mg

Pomocné látky se známým účinkem:

20 mg/10 mg: jedna tableta obsahuje 228,29 mg monohydrátu laktózy.

10 mg/10 mg: jedna tableta obsahuje 238,39 mg monohydrátu laktózy.

5 mg/10 mg: jedna tableta obsahuje 243,89 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

tableta

20 mg/10 mg: bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní nepotahované tablety. Průměr tablety je 11 mm.

10 mg/10 mg: bílé až téměř bílé oválné bikonvexní nepotahované tablety, na jedné straně

s vyražením E1 a na druhé straně s vyražením 1. Rozměry tablety jsou 15 mm x 7 mm.

5 mg/10 mg: bílé až téměř bílé kulaté ploché nepotahované tablety, na jedné straně s vyražením E2 a

na druhé straně s vyražením 2. Průměr tablety je 10 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Primární hypercholesterolemie

Přípravek Ruzeb je indikován jako doplněk k dietním opatřením k léčbě primární hypercholesterolemie

jako substituční léčba u dospělých pacientů, kteří jsou již dostatečně kompenzováni jednotlivými

léčivými látkami podávanými souběžně ve stejných dávkách jako ve fixní dávkové kombinaci, ale jako

samostatné přípravky.

Prevence kardiovaskulárních příhod

Přípravek Ruzeb je indikován ke snížení rizika kardiovaskulárních příhod jako substituční léčba u

pacientů s ischemickou chorobou srdeční (CHD, coronary heart disease) a s akutním koronárním

syndromem (ACS, acute coronary syndrome) v anamnéze, kteří jsou již dostatečně kompenzováni

jednotlivými léčivými látkami podávanými souběžně ve stejných dávkách jako ve fixní dávkové

kombinaci, ale jako samostatnými přípravky.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování

Přípravek

Ruzeb

indikován

dospělých

pacientů

jejichž

hypercholesterolemie

adekvátně

kompenzována

jednotlivě

podávanými

jednosložkovými

přípravky

stejných

dávkách

jako

doporučená kombinace. Pacienti mají být na odpovídající hypolipidemické dietě a v průběhu léčby

přípravkem Ruzeb musí v dietě pokračovat.

Doporučená denní dávka je jedna tableta příslušné síly s jídlem nebo bez jídla.

Přípravek Ruzeb není vhodný pro počáteční léčbu. Zahájení léčby nebo úprava dávkování, pokud je

třeba, má být prováděna s jednosložkovými přípravky a teprve po nastavení vhodných dávek lze přejít

na fixní kombinaci odpovídajících sil. Přípravek Ruzeb není vhodnou variantou u pacientů, kteří

potřebují být léčeni 40 mg dávkou rosuvastatinu.

Přípravek Ruzeb je nutno podávat ≥ 2 hodiny před nebo ≥ 4 hodiny po podání sekvestrantů žlučových

kyselin.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Ruzeb u dětí ve věku do 18 let nebyly dosud stanoveny.

V současnosti dostupné údaje jsou uvedeny v bodech 4.8, 5.1 a 5.2, nelze však uvést žádné

doporučení týkající se dávkování.

Starší pacienti

U pacientů >70 let věku se doporučuje počáteční dávka 5 mg rosuvastatinu (viz bod 4.4). Fixní

kombinace není vhodná pro počáteční léčbu. Zahájení léčby nebo úprava dávkování, pokud je třeba,

má být prováděna

s jednosložkovými přípravky a teprve po nastavení vhodných dávek lze přejít na fixní kombinaci

odpovídajících sil.

Dávkování u pacientů při poruše funkce ledvin

Žádná úprava dávkování není potřebná u pacientů s mírnou a středně těžkou poruchou funkce ledvin.

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu ˂60 ml/min) je

doporučená úvodní dávka 5 mg rosuvastatinu. Fixní kombinace dávek není pro zahajovací léčbu

vhodná. Při zahajování léčby, jakož i při úpravě dávek, mají být použity jednosložkové přípravky.

Užívání rosuvastatinu u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin je kontraindikováno u všech

dávkování (viz body 4.3 a 5.2).

Dávkování u pacientů při poruše funkce jater

U pacientů s mírnou jaterní nedostatečností (Child-Pugh skóre 5 až 6) není nutno dávkování

upravovat. Přípravek Ruzeb se nedoporučuje podávat pacientům se středně těžkou (Child-Pugh

skóre 7 až 9) nebo těžkou dysfunkcí jater (Child-Pugh skóre >9). (Viz body 4.4 a 5.2.). Přípravek

Ruzeb je kontraindikován u pacientů

s aktivním jaterním onemocněním (viz bod 4.3).

Rasa

U asijských pacientů byla pozorována zvýšená systémová expozice rosuvastatinem (viz body 4.4 a

5.2). Doporučovaná počáteční dávka rosuvastatinu u pacientů asijského původu je 5 mg. Fixní

kombinace není pro počáteční léčbu vhodná. Zahájení léčby nebo úprava dávkování mají být

prováděny s jednosložkovými přípravky.

Genetický polymorfismus

Specifické typy geneticky podmíněného polymorfismu mohou vést k vyšší expozici rosuvastatinem

(viz bod 5.2). U pacientů s takovými známými typy polymorfismu se doporučuje podávat nižší denní

dávku přípravku Ruzeb.

Dávkování u pacientů s predispozičními faktory k myopatii

Doporučovaná počáteční dávka rosuvastatinu u pacientů s predispozičními faktory k myopatii je 5 mg

(viz bod 4.4). Fixní kombinace není vhodná pro počáteční léčbu. Zahájení léčby nebo úprava

dávkování mají být prováděny s jednosložkovými přípravky.

Současná léčba

Rosuvastatin je substrátem různých transportních proteinů (např. OATP1B1 a BCRP). Riziko

myopatie (včetně rabdomyolýzy) se zvyšuje, pokud je přípravek Ruzeb podáván současně s

některými léčivými přípravky, které mohou zvýšit plazmatické koncentrace rosuvastatinu v důsledku

interakce s těmito transportními proteiny (např. cyklosporin a některé inhibitory proteáz včetně

kombinací ritonavir a atazanavir, lopinavir a/nebo tipranavir; viz body 4.4 a 4.5).

Kdykoli je to možné, je třeba zvážit alternativní možnosti léčby a pokud je to nezbytné, zvážit dočasné

přerušení léčby přípravkem Ruzeb. V případech, kdy je současná léčba těmito přípravky s přípravkem

Ruzeb nevyhnutelná, je nutné pečlivě zvažovat poměr prospěšnosti a rizika současné léčby a upravit

dávkování rosuvastatinu (viz bod 4.5).

Způsob podání

Tablety se užívají perorálně. Přípravek Ruzeb má být podáván jednou denně každý den přibližně ve

stejnou dobu, s jídlem i bez jídla. Tablety se mají polykat vcelku a zapít vodou.

4.3. Kontraindikace

hypersenzitivita na léčivé látky (rosuvastatin, ezetimib) nebo na kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1

pacientů

aktivním

onemocněním

jater,

včetně

přetrvávající

nevysvětlené

zvýšené

koncentrace sérových transamináz a při zvýšení transamináz nad trojnásobek horní hranice

normy (ULN)

po dobu těhotenství a kojení a u žen ve fertilním věku bez přiměřených kontracepčních opatření

u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min)

u pacientů s myopatií

u pacientů, kteří souběžně užívají kombinaci sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (viz bod 4.5)

u pacientů, kteří současně užívají cyklosporin (viz body 4.4, 4.5 a 5.2)

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vliv na kosterní svalstvo

Při sledování účinků na kosterní svalstvo byly po uvedení na trh popsány případy myopatie a

rabdomyolýzy

u pacientů léčených všemi dávkami rosuvastatinu, a zvláště léčených dávkou ˃20 mg.

Po uvedení ezetimibu na trh byly rovněž hlášeny případy myopatie a rabdomyolýzy. Nicméně

rabdomyolýza byla velmi vzácně hlášena při monoterapii ezetimibem a velmi vzácně při současné

terapii ezetimibem s látkami, o nichž je známo, že bývají spojovány se zvýšením rizika rabdomyolýzy.

Pokud je podezření na myopatii na podkladě svalových příznaků anebo je potvrzena na základě hodnot

kreatinkinázy, mají být u pacientů okamžitě vysazeny současně podávaný ezetimib, jakékoli statiny,

anebo další látky, o nichž je známo, že při současném podávání zvyšují riziko vzniku rabdomyolýzy.

Všechny pacienty zahajující léčbu je třeba poučit

o nezbytnosti okamžitého nahlášení jakékoli

nevysvětlitelné svalové bolesti, citlivosti nebo slabosti (viz bod 4.8).

Stanovení kreatinkinázy

Kreatinkináza (CK) se nemá stanovovat po fyzické námaze nebo za přítomnosti jiné možné příčiny

zvýšení hodnot CK, která může zkreslit výsledek. Pokud jsou hodnoty CK před zahájením léčby

významně zvýšené (> 5 x ULN), je třeba v průběhu 5-7 dní provést potvrzující test. Jestliže opakovaná

kontrola před zahájením léčby potvrdí CK >5 x ULN, léčba se nemá zahajovat.

Před léčbou

Přípravek Ruzeb, podobně jako jiné inhibitory HMG-CoA reduktázy je třeba předepisovat s opatrností

pacientům s predispozičními faktory k myopatii / rabdomyolýze, např. s faktory:

poruchy funkce ledvin

hypotyreózou

osobní nebo rodinnou anamnézou dědičných svalových poruch

předcházející anamnézou muskulární toxicity po podání jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy

nebo fibrátů

nadměrného požívání alkoholu

věku nad 70 let

stavů, u kterých může dojít k zvýšení plazmatických hladin (viz bod 5.2)

současného užívání fibrátů

U těchto pacientů má být riziko léčby posouzeno v souvislosti s možným přínosem a je doporučeno

klinické monitorování. Pokud jsou hladiny kreatinkinázy výrazně zvýšeny (>5 ULN) léčba se nemá

zahajovat.

V průběhu léčby

Pacienty je třeba požádat, aby okamžitě hlásili nevysvětlitelné bolesti svalů, svalovou slabost nebo

křeče, zvláště pokud jsou sdruženy s malátností nebo horečkou. U těchto pacientů je třeba stanovit

hladinu kreatinkinázy. Jestliže dojde k výraznému vzestupu hladiny kreatinkinázy (>5 x ULN) nebo

jsou svalové příznaky závažné, případně působí potíže v průběhu dne (i když jsou hodnoty CK ≤5 x

ULN), je třeba léčbu přerušit.

U asymptomatických pacientů není třeba hodnoty CK sledovat pravidelně.

Velmi

vzácně

byla

průběhu

léčby

nebo

přerušení

léčby

statiny,

včetně

rosuvastatinu,

zaznamenána hlášení o imunologicky zprostředkované nekrotizující myopatii (IMNM). IMNM je klinicky

charakterizována oslabením proximálních svalů a zvýšenou hodnotou sérové kreatinkinázy, která

přetrvává bez ohledu na přerušení léčby statiny.

V klinickém hodnocení na malém počtu pacientů léčených rosuvastatinem nebylo, v kombinaci s jinou

léčbou, prokázáno zesílení nežádoucích účinků na kosterní sval. Avšak u pacientů, kteří užívali jiné

inhibitory HMG-CoA reduktázy spolu s deriváty kyseliny fibrové včetně gemfibrozilu, s cyklosporinem,

kyselinou nikotinovou, azolovými antimykotiky, inhibitory proteáz a makrolidovými antibiotiky, byl

pozorován zvýšený výskyt myositidy a myopatie. Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie, jestliže se podává

současně s některými inhibitory HMG-CoA reduktázy. Proto se kombinace rosuvastatinu/ezetimibu a

gemfibrozilu

nedoporučuje.

Přínos

další

úpravy

hladin

lipidů

současným

podáváním

rosuvastatinu/ezetimibu a fibrátů nebo niacinu má být bedlivě svažován s možnými riziky takových

kombinací.

Přípravek Ruzeb se nesmí podávat pacientům s akutním závažným onemocněním s podezřením na

myopatii a pacientům v akutním závažném stavu, kteří mohou predisponovat ke vzniku renálního

selhání v důsledku rabdomyolýzy (např. sepse, hypotenze, velké chirurgické zákroky, trauma, závažné

metabolické, endokrinní a elektrolytové poruchy nebo nekontrolované křeče).

Účinky na játra

V kontrolovaných studiích u pacientů, kteří dostávali současně ezetimib se statinem, bylo opakovaně

pozorováno zvýšení transamináz (≥ 3krát horní hranice normálu [ULN]).

Před

zahájením

tři

měsíce

nasazení

léčby

doporučuje

provést

jaterní

testy.

Léčba

rosuvastatinem se má přerušit nebo dávkování snížit, pokud je hladina sérových transamináz vyšší než

trojnásobek horního limitu normálních hodnot.

pacientů

sekundární

hypercholesterolemií

způsobenou

hypotyreózou

nebo

nefrotickým

syndromem, je třeba před zahájením léčby přípravkem Ruzeb vyléčit základní onemocnění.

Vzhledem k neznámým účinkům zvýšené expozice ezetimibu u pacientů se středně těžkou nebo těžkou

jaterní nedostatečností se těmto jedincům nedoporučuje přípravek Ruzeb podávat (viz bod 5.2).

Účinky na ledviny

U pacientů, kterým byl rosuvastatin podáván ve vyšších dávkách, zvláště 40 mg, byla při vyšetření moči

diagnostickými proužky zjištěna proteinurie, většinou tubulárního původu. Nález byl ve většině případů

přechodný

nebo

přerušovaný.

Neprokázalo

proteinurie

předcházela

akutnímu

progresivnímu onemocnění ledvin (viz bod 4.8).

Kyselina fusidová

Přípravek Ruzeb se nesmí podávat současně se systémovou léčbou kyselinou fusidovou ani během 7

dnů po ukončení léčby kyselinou fusidovou. U pacientů, u kterých je systémové podání kyseliny

fusidové považováno za nezbytné, se po dobu léčby kyselinou fusidovou musí léčba statinem přerušit.

Byly hlášeny případy rabdomyolýzy (včetně několika fatálních) u pacientů užívajících současně

kyselinu fusidovou a statiny (viz bod 4.5). Pacienta je třeba poučit, aby ihned vyhledal lékařskou pomoc,

pokud

něj

objeví

jakékoli

příznaky

svalové

slabosti,

bolesti

nebo

citlivosti

svalů.

Léčbu

statinem

možné

obnovit

dní

poslední

dávce

kyseliny

fusidové.

Za výjimečných okolností, kdy je potřebné dlouhodobé systémové podávání kyseliny fusidové, např. při

léčbě závažných infekcí, lze v individuálních případech zvážit současné podávání statinu a kyseliny

fusidové pod bedlivým lékařským dohledem.

Rasa

Výsledky farmakokinetických studií ukazují zvýšenou expozici u asijské populace ve srovnání s

příslušníky bělošské populace (viz body 4.2 a 5.2).

Inhibitory proteáz

U subjektů, kterým byl rosuvastatin podáván současně s různými inhibitory proteáz v kombinaci s

ritonavirem, byla pozorována zvýšená systémová expozice rosuvastatinem. Vždy je třeba zvážit jak

prospěch z léčby rosuvastatinem/ezetimibem na snížení hladiny lipidů u HIV pacientů, kterým jsou

podávány inhibitory proteáz, tak riziko zvýšených plazmatických koncentrací rosuvastatinu při zahájení

léčby a zvyšování dávky rosuvastatinu u pacientů léčených inhibitory proteáz. Současné užívání s

některými inhibitory proteáz se, pokud nedojde k úpravě dávky přípravku Ruzeb, nedoporučuje (viz

body 4.2 a 4.5).

Intersticiální plicní onemocnění

Výjimečné případy intersticiálního plicního onemocnění byly hlášeny při užívání některých statinů,

zvláště během dlouhodobé léčby (viz bod 4.8). Konkrétní příznaky mohou zahrnovat dušnost,

neproduktivní kašel a zhoršení celkového stavu (únavu, ztrátu tělesné hmotnosti a horečku). Pokud je

u pacienta podezření na rozvoj intersticiálního plicního onemocnění, terapie statiny má být ukončena.

Diabetes mellitus

Některé nálezy naznačují, že statiny zvyšují hladinu glukózy v krvi a u některých pacientů s rizikem

vzniku diabetu, mohou vyvolat hyperglykemii, která již vyžaduje diabetologickou péči. Toto riziko však

nepřevažuje nad prospěchem léčby statiny – redukcí kardiovaskulárního rizika a není proto důvod pro

ukončení léčby statiny. Pacienti s rizikem vzniku diabetu (glukóza nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l, BMI >30

kg/m

, zvýšení triglyceridů v krvi, hypertenze) mají být klinicky a biochemicky monitorováni v souladu

s národními doporučeními.

Ve studii JUPITER byla hlášena celková frekvence výskytu diabetes mellitus 2,8 % u pacientů

léčených rosuvastatinem a 2,3 % u pacientů léčených placebem, většinou u pacientů majících

hodnoty glykemie nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l.

Fibráty

Bezpečnost a účinnost ezetimibu podávaného spolu s fibráty nebyla stanovena. Při podezření na

cholelitiázu se pacientům užívajícím přípravek Ruzeb a fenofibrát, indikuje vyšetření žlučníku a léčba

má být přerušena (viz body 4.5 a 4.8).

Antikoagulancia

Pokud se přípravek Ruzeb přidává k warfarinu, jiným kumarinovým antikoagulanciím nebo fluindionu,

je nutno odpovídajícím způsobem sledovat mezinárodní normalizovaný poměr (INR) (viz bod 4.5).

Cyklosporin

Viz body 4.3 a 4.5.

Pediatrická populace

Přípravek Ruzeb se nedoporučuje užívat dětem a dospívajícím do 18 ti let vzhledem k nedostatku údajů

o bezpečnosti a účinnosti.

Onemocnění jater a alkohol

Přípravek Ruzeb se musí používat se zvýšenou opatrností u pacientů konzumujících nadměrně alkohol

anebo

u pacientů s anamnézou jaterního onemocnění.

Laktóza

Ruzeb obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným

nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikace

Cyklosporin:

Současné podávání rosuvastatinu a cyklosporinu vedlo v průměru k sedminásobnému zvýšení hodnot

rosuvastatinu ve srovnání se zdravými dobrovolníky (viz bod 4.3). Současné podávání rosuvastatinu

a cyklosporinu nemělo vliv na plazmatické koncentrace cyklosporinu.

Současné

podávání

přípravku

Ruzeb

s cyklosporinem

kontraindikováno

(viz

4.3).

Ve studii u osmi pacientů po transplantaci ledvin s clearance kreatininu >50 ml/min, kteří byli na stabilní

dávce cyklosporinu, vedlo podání jedné 10 mg dávky ezetimibu k 3,4násobnému (rozmezí 2,3 až

7,9násobné) zvýšení průměrné AUC celkového ezetimibu ve srovnání se zdravou populací kontrolní

skupiny, která dostávala samostatně ezetimib v jiné studii (n=17). V odlišné studii, u pacienta po

transplantaci ledvin se závažnou renální insuficiencí, který dostával cyklosporin a další mnohočetnou

medikaci, se projevila 12násobně vyšší expozice celkovým ezetimibem ve srovnání se souběžnými

kontrolními subjekty, které dostávali ezetimib samostatně. Ve dvoucestné zkřížené studii provedené na

12 zdravých jedincích, vedlo denní podávání ezetimibu v dávce 20 mg po dobu 8 dní spolu s

jednorázovým podáním cyklosporinu v dávce 100 mg sedmý den průměrně k 15% zvětšení AUC plochy

křivkou

cyklosporinu

(rozmezí

pokles

zvýšení)

srovnání

jednorázovým

podáním

dávky

samotného

cyklosporinu.

Kontrolovaná

studie

vlivu

současného podávání ezetimibu na expozici cyklosporinem u pacientů po transplantaci ledvin nebyla

dosud provedena.

Nedoporučované kombinace

Inhibitory proteáz

ačkoli není přesný mechanismus interakce známý, může současné užívání rosuvastatinu a inhibitoru

proteázy významně zvýšit expozici rosuvastatinem (viz bod 4.5 Tabulka). Například ve

farmakokinetické studii se zdravými dobrovolníky se současné podávání 10 mg rosuvastatinu a

kombinovaného přípravku dvou inhibitorů proteáz (300 mg atazanavir / 100 mg ritonavir) projevilo

trojnásobným zvýšením AUC, resp. sedminásobným zvýšením C

rosuvastatinu. Současné

podávání rosuvastatinu a některých inhibitorů proteáz je možné pouze po bedlivém zvážení úpravy

dávky rosuvastatinu na základě očekávaného zvýšení expozice rosuvastatinem (viz body 4.2, 4.4 a

4.5 Tabulka). Kombinace není vhodná pro zahajování léčby. Zahajování léčby, případně úpravy

dávkování musí být prováděny monokomponentními přípravky a po nastavení vhodných dávek je

možné přecházení na kombinaci fixních dávek patřičných sil.

Inhibitory transportních proteinů

Rosuvastatin je substrátem pro některé transportní proteiny včetně jaterního absorpčního proteinu

OATP1B1

a efluxního transportéru BCRP. Současné podávání přípravku Ruzeb s léčivými přípravky, které

inhibují tyto transportní proteiny, může vést ke zvýšeným plazmatickým koncentracím rosuvastatinu a

zvýšenému riziku myopatie (viz body 4.2, 4.4 a 4.5 Tabulka).

Gemfibrozil a další přípravky na snížení lipidů

Současné podávání rosuvastatinu a gemfibrozilu vedlo ke zdvojnásobení hodnot C

a AUC

rosuvastatinu (viz bod 4.4). Na základě údajů získaných ze specifických interakčních studií se

neočekává žádná klinicky významná farmakokinetická interakce s fenofibrátem, avšak mohou nastat

farmakodynamické interakce.

Gemfibrozil, fenofibrát, další fibráty a dávky niacinu (kyseliny nikotinové), které snižují hladinu lipidů

(≥1 g/den), zvyšují riziko myopatie při současném podávání s inhibitorem HMG-CoA reduktázy

pravděpodobně proto, že mohou vyvolat myopatii, i když se podávají samostatně.

U pacientů užívajících fenofibrát a ezetimib si lékaři musí být vědomi možného rizika cholelitiázy a

onemocnění žlučníku (viz body 4.4 a 4.8). Při podezření na cholelitiázu se pacientům užívajícím

ezetimib a fenofibrát indikuje vyšetření žlučníku a léčba musí být přerušena (viz bod 4.8). Současné

podávání fenofibrátu nebo gemfibrozilu mírně zvýšilo celkové koncentrace ezetimibu přibližně 1,5krát

a 1,7krát. Současné podávání ezetimibu s jinými fibráty nebylo studováno. Fibráty mohou zvýšit

vylučování cholesterolu do žluči, které vede k cholelitiáze. Ve studiích na zvířatech, zvýšil ezetimib

hladiny cholesterolu ve žlučníkové žluči, avšak nikoli u všech druhů (viz bod 5.3). Litogenní riziko

spojené s terapeutickým užíváním ezetimibu nelze vyloučit.

Kyselina fusidová

Riziko myopatie včetně rabdomyolýzy se při současném systémovém podávání kyseliny fusidové se

statiny může zvyšovat. Mechanismus této interakce (zda jde o interakci farmakodynamickou nebo

farmakokinetickou, nebo obě) není dosud znám. U pacientů léčených touto kombinací byla hlášena

rabdomyolýza (včetně několika případů úmrtí).

Pokud je systémová léčba kyselinou fusidovou nezbytná, musí se po dobu léčby kyselinou fusidovou

vysadit léčba rosuvastatinem. Viz také bod 4.4

Ostatní interakce

Antacida

Současné podávání rosuvastatinu a suspenze antacid s obsahem hydroxidu hlinitého a hořečnatého

vedlo ke snížení plazmatických koncentrací rosuvastatinu asi o 50 %. Tento účinek byl zmírněn, pokud

byla dávka antacid podána dvě hodiny před dávkou rosuvastatinu. Klinický význam této interakce nebyl

hodnocen.

Současné

podání

antacid snížilo

rychlost

absorpce

ezetimibu,

nemělo

vliv

biologickou

dostupnost ezetimibu. Tato snížená rychlost absorpce se nepovažuje za klinicky významnou.

Erytromycin

Současné podávání rosuvastatinu a erytromycinu vedlo ke 20% snížení AUC(0-t) a 30% snížení

hodnoty C

rosuvastatinu.

Příčinou této interakce může být zvýšení

motility střeva vyvolané

erytromycinem.

Enzymy cytochromu P450

Výsledky studií in vitro a in vivo ukázaly, že rosuvastatin není ani inhibitorem, ani induktorem

izoenzymů cytochromu P450. Kromě toho je rosuvastatin slabým substrátem těchto izoenzymů.

Lékové interakce v souvislosti s metabolismem zprostředkovaným cytochromem P450 se proto

neočekávají. Mezi rosuvastatinem a flukonazolem (inhibitor CYP2C9 a CYP3A4) nebo

ketokonazolem (inhibitor CYP2A6 a CYP3A4) nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce.

V předklinických studiích se ukázalo, že ezetimib neindukuje enzymy cytochromu P450, které

metabolizují léky. Nebyly pozorovány žádné klinicky významné farmakokinetické interakce mezi

ezetimibem a přípravky, o nichž je známo, že jsou metabolizovány cytochromy P450 1A2, 2D6, 2C8,

2C9 a 3A4 nebo N-acetyltransferázou.

Antagonisté vitamínu K

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy může zahájení léčby případně zvýšení dávky

rosuvastatinu u pacientů současně léčených antagonisty vitaminu K (např. warfarin nebo jiná

kumarinová antikoagulancia) vést ke zvýšení protrombinového času (INR). Přerušení léčby

rosuvastatinem nebo snížení dávky může vést ke snížení INR. Za těchto okolností je vhodná patřičná

kontrola INR.

Současné podávání ezetimibu (10 mg jednou denně) nemělo žádný vliv na biologickou dostupnost

warfarinu a protrombinový čas ve studii u 12 zdravých mužů. Avšak, po uvedení přípravku na trh, se

objevily informace o zvýšených hodnotách mezinárodního normalizovaného poměru (INR) u pacientů

užívajících ezetimib přidaný k warfarinu nebo fluindionu. Pokud je přípravek Ruzeb přidán k warfarinu,

jiným kumarinovým antikoagulanciím nebo fluindionu, musí být INR patřičně sledován (viz bod 4.4).

Perorální kontraceptiva/hormonální substituční léčba (HSL)

Současné podávání rosuvastatinu a perorálních kontraceptiv vedlo ke zvýšení AUC etinylestradiolu o

26 % a norgestrelu o 34 %. Toto zvýšení hladin v plazmě je třeba brát v úvahu při určení dávek

perorálního kontraceptiva. U žen současně užívajících rosuvastatin a substituční hormonální léčbu

nejsou dostupné farmakokinetické údaje, a proto se nedá vyloučit, že může dojít k podobnému efektu.

Tato kombinace se však podávala velkému počtu žen v klinických studiích a byla dobře tolerována.

V klinický studiích interakcí, neměl ezetimib žádný vliv na farmakokinetiku perorálních kontraceptiv

(etinylestradiolu a levenorgestrelu).

Kolestyramin

Současné podávání kolestyraminu snížilo průměrnou velikost plochy pod křivkou (AUC) celkového

ezetimibu (ezetimib + ezetimib-glukuronid) přibližně o 55 %. Postupné snižování hladin cholesterolu

nízkodenzitních lipoproteinů (low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C) se jako důsledek přidání

ezetimibu ke kolestyraminu může touto interakcí oslabit (viz bod 4.2).

Ezetimib

Současné podávání 10 mg rosuvastatinu a 10 mg ezetimibu vedlo 1,2násobnému zvýšení AUC

rosuvastatinu u hypercholesterolemických pacientů (Tabulka 1). Farmakodynamickou interakci, ve

smyslu nežádoucích účinků, mezi rosuvastatinem a ezetimibem nelze vyloučit (viz bod 4.4). Riziko

těchto příhod může být tudíž zvýšeno při současném podávání ezetimibu s rosuvastatinem. Doporučuje

se přiměřené klinické monitorování těchto pacientů.

Jiná léčiva

Na základě údajů získaných ze specifických interakčních studií se neočekává žádná klinicky

významná interakce s digoxinem. V klinických studiích zaměřených na interakce neměl ezetimib při

současném podávání žádný vliv na farmakokinetiku dapsonu, dextrometorfanu, digoxinu, glipizidu,

tolbutamidu nebo midazolamu. Cimetidin, podávaný současně s ezetimibem, neměl na biologickou

dostupnost ezetimibu žádný vliv.

Interakce vyžadující úpravu dávkování rosuvastatinu (viz též Tabulku níže):

Pokud je nutné současně podávat rosuvastatin s jinými léčivými přípravky známými, že zvyšují expozici

rosuvastatinem, musí být dávkování rosuvastatinu upraveno. Pokud se očekává zvýšení expozice

(AUC) na dvounásobek, nebo vyšší, zahájí se denní dávkou 5 mg rosuvastatinu. Maximální denní

dávka rosuvastatinu se upraví tak, aby očekávaná expozice rosuvastatinem nepřekročila expozici při

podávání rosuvastatinu 40 mg podávaného bez interagujících léčivých přípravků, např. rosuvastatin 20

mg s gemfibrozilem (1,9násobné zvýšení) a rosuvastatin 10 mg v kombinaci s ritonavirem/atazanavirem

(3,1násobné zvýšení).

Pokud léčivý přípravek zvyšuje AUC rosuvastatinu méně než 2násobně, není nutné upravovat úvodní

dávku, avšak je třeba opatrnosti při zvýšení dávky rosuvastatinu nad 20 mg.

Tabulka 1. Vliv současně podávaných léčivých přípravků na expozici rosuvastatinem (AUC; v pořadí

snižující se velikosti) z publikovaných klinických studií

Režim vzájemně působících léčiv

Dávkovací režim

rosuvastatinu

Změna AUC

rosuvastatinu *

Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (400 mg-100 mg-

100 mg) + Voxilaprevir (100 mg) po dobu 15 dnů

10 mg jednorázově

7,4-násobné ↑

Cyclosporin 75 mg BID až 200 mg BID, 6 měsíců

10 mg OD, 10 dnů

7,1-násobné ↑

Darolutamid 600 mg BID, 5 dnů

5 mg, jednorázově

5,2-násobné ↑

Regorafenib 160 mg, OD, 14 dnů

5 mg, jednorázově

3,8-násobné ↑

Atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg OD, 8 dnů

10 mg, jednorázově

3,1-násobné ↑

Simeprevir 150 mg OD, 7 dnů

10 mg, jednorázově

2,8-násobné ↑

Velpatasvir 100 mg OD

10 mg, jednorázově

2,7-násobné ↑

Ombitasvir 25 mg/paritaprevir 150 mg/ ritonavir 100

mg OD/ dasabuvir 400 mg BID, 14 dnů

5 mg, jednorázově

2,6-násobné ↑

Grazoprevir 200 mg/elbasvir 50 mg OD, 11 dnů

10 mg, jednorázově

2,3-násobné ↑

Glekaprevir 400 mg/pibrentasvir 120 mg OD, 7 dnů

5 mg OD, 7 dnů

2,2-násobné ↑

Lopinavir 400 mg/ritonavir 100 mg BID, 17 dnů

20 mg OD, 7 dnů

2,1-násobné ↑

Klopidogrel

iniciální

dávka,

pokračovací

dávka 75 mg za 24 hodin

20 mg, jednorázově

2-násobné ↑

Gemfibrozil 600 mg BID, 7 dnů

80 mg, jednorázově

1,9-násobné ↑

Eltrombopag 75 mg OD, 5 dnů

10 mg, jednorázově

1,6-násobné ↑

Darunavir 600 mg/ritonavir 100 mg BID, 7 dnů

10 mg OD, 7 dnů

1,5-násobné ↑

Tipranavir 500 mg/ritonavir 200 mg BID, 11 dnů

10 mg, jednorázově

1,4-násobné ↑

Dronedaron 400 mg BID

Není známo

1,4-násobné ↑

Itrakonazol 200 mg OD, 5 dnů

10 mg, jednorázově

1,4-násobné ↑

Ezetimib 10 mg OD, 14 dnů

10 mg, OD, 14 dnů

1,2-násobné ↑

Fosamprenavir 700 mg/ritonavir 100 mg BID, 8 dnů

10 mg, jednorázově

Aleglitazar 0.3 mg, 7 dnů

40 mg, 7 dnů

Silymarin 140 mg TID, 5 dnů

10 mg, jednorázově

Fenofibrát 67 mg TID, 7 dnů

10 mg, 7 dnů

Rifampin 450 mg OD, 7 dnů

20 mg, jednorázově

Ketokonazol 200 mg BID, 7 dnů

80 mg, jednorázově

Flukonazol 200 mg OD, 11 dnů

80 mg, jednorázově

Erythromycin 500 mg QID, 7 dnů

80 mg, jednorázově

20 % ↓

Baicalin 50 mg TID, 14 dnů

20 mg, jednorázově

47 % ↓

* Údaje uvedené jako x-násobek představují poměr mezi současným podáváním a samotným rosuvastatinem.

Údaje uvedené jako % změna představují % rozdíl vzhledem k samotnému rosuvastatinu.

Zvýšení je uvedeno jako "↑", beze změny jako "

", snížení jako "↓".

** Bylo provedeno několik interakčních studií s různými dávkami rosuvastatinu, tabulka ukazuje nejvýznamnější poměr.

OD = jednou denně; BID = dvakrát denně; TID = třikrát denně; QID = čtyřikrát denně

Pediatrická populace

Interakční studie byly prováděny pouze na dospělých.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Přípravek Ruzeb je kontraindikován v průběhu těhotenství a kojení.

Ženy ve fertilním věku mají během léčby používat vhodná antikoncepční opatření.

Těhotenství

Rosuvastatin

Vzhledem k tomu, že cholesterol a jiné látky biosyntézy cholesterolu jsou nenahraditelné pro vývoj

plodu, potenciální riziko inhibice HMG-CoA reduktázy převažuje nad výhodami léčby v průběhu

těhotenství. Studie na zvířatech prokázaly omezený vliv na reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Pokud

pacientka v průběhu užívání přípravku Ruzeb otěhotní, je nutné léčbu okamžitě přerušit.

Ezetimib

Ohledně použití ezetimibu během těhotenství nejsou k dispozici žádné klinické údaje. Studie se zvířaty

zabývající se použitím ezetimibu v monoterapii nepřinesly žádný důkaz přímých ani nepřímých

škodlivých účinků na těhotenství, embryofetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Kojení

Rosuvastatin

U laboratorních potkanů se rosuvastatin vylučuje do mateřského mléka. Neexistují údaje o vylučování

rosuvastatinu do mateřského mléka u lidí (viz bod 4.3).

Ezetimib

Studie na potkanech prokázaly, že se ezetimib vylučuje do mateřského mléka. Není známo, zda se

ezetimib vylučuje do mateřského mléka žen.

Fertilita

O vlivu ezetimibu na lidskou fertilitu, z klinických studií, nejsou k dispozici žádné údaje Ezetimib neměl

žádný vliv na fertilitu samců ani samic potkanů (viz bod 5.3).

4.7. Účinky na schopnost řídit obsluhovat stroje

Tablety přípravku Ruzeb nemají žádný, nebo pouze omezený vliv na schopnosti řídit nebo obsluhovat

stroje. Studie hodnotící účinky rosuvastatinu a /nebo ezetimibu na schopnost řídit a používat stroje

nebyly provedeny. Pokud však řídíte vozidla nebo ovládáte stroje, měli byste brát v úvahu, že v průběhu

léčby byly hlášeny závratě.

4.8. Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nežádoucí účinky hlášené pro rosuvastatin jsou obvykle mírné a přechodné. V kontrolovaných

klinických studiích jen méně než 4 % pacientů užívajících rosuvastatin ukončilo léčbu kvůli nežádoucím

účinkům.

V klinických studiích, které trvaly až 112 týdnů, byl ezetimib v dávce 10 mg denně podáván samostatně

2396 pacientům nebo spolu se statinem 11308 pacientům nebo s fenofibrátem 185 pacientům.

Nežádoucí účinky byly obvykle mírné a přechodné. Celková incidence uváděných nežádoucích účinků

byla u ezetimibu podobná jako u placeba. Podobně četnost vysazení pro nežádoucí účinky ezetimibu

a placeba byla srovnatelná.

Podle dostupných údajů v klinických studiích užívalo kombinaci rosuvastatinu a ezetimibu 1200

pacientů. Z hlášení, která byla publikována v literatuře, nejčastějšími nežádoucími účinky kombinace

rosuvastatinu

ezetimibu

v léčbě

hypercholesterolemických

pacientů

bylo

zvýšení

jaterních

transamináz, gastrointestinální problémy a svalová bolest. Jedná se o známé nežádoucí účinky

aktivních

látek.

Nicméně,

farmakodynamické

interakce,

smyslu

nežádoucích

účinků

mezi

rosuvastatinem a ezetimibem, nelze vyloučit (viz bod 5.2).

Tabulka nežádoucích účinků

Četnost nežádoucích účinků je definována: Velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté

(≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) a není známo (z

dostupných dat nelze určit).

Systém

orgánových

tříd MedDRA

časté

méně časté

vzácné

velmi vzácné

není známo

Poruchy krve a

lymfatického

systému

trombocytopenie

Poruchy

imunitního

systému

hypersenzitiivní

reakce , včetně

angioedému

anafylaxe

Endokrinní

poruchy

diabetes

mellitus

1, 2

Poruchy

metabolismu a

výživy

snížená chuť

k jídlu

Psychiatrické

poruchy

deprese

2, 5

Poruchy

nervového

systému

bolest hlavy

2, 4

závratě

parestezie

polyneuropatie

ztráta paměti

periferní

neuropatie

poruchy

spánku

(včetně

nespavosti a

nočních můr)

Cévní poruchy

návaly horka

hypertenze

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

kašel

dyspnoe

2, 5

Gastrointestiná

lní poruchy

zácpa

nauzea

, bolest

břicha

2, 3

dyspepsie

gastroezofageální

reflux

(GERD)

nauzea

pankreatitida

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace