RUZEB 5MG/10MG Tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
EZETIMIB (EZETIMIBUM) ; VÁPENATÁ SŮL ROSUVASTATINU (ROSUVASTATINUM CALCICUM)
Dostupné s:
Adamed Pharma S.A., Czosnów
ATC kód:
C10BA06
INN (Mezinárodní Name):
EZETIMIBE (EZETIMIBUM) ; CALCIUM SALT OF ROSUVASTATIN (ROSUVASTATIN CALCIUM)
Dávkování:
5MG/10MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30; 28; 14; 7; 84; 98; 90; 60; 56; 100 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ROSUVASTATIN A EZETIMIB
Přehled produktů:
RUZEB
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 935/16-C
Datum autorizace:
2020-11-11

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn.

sukls2205/2021

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Ruzeb 20 mg/10 mg tablety

Ruzeb 10 mg/10 mg tablety

Ruzeb 5 mg/10 mg tablety

rosuvastatinum/ezetimibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako vy.

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz

bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Ruzeb a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ruzeb užívat

3. Jak se přípravek Ruzeb užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Ruzeb uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK RUZEB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Ruzeb obsahuje dvě různé léčivé látky v jedné tabletě. Jednou z léčivých látek je rosuvastatin, patřící

do skupiny tzv. statinů a druhou léčivou látkou je ezetimib.

Přípravek Ruzeb je lék užívaný ke snižování hladin celkového cholesterolu, "špatného" cholesterolu (LDL

cholesterolu) a tukových látek nazývaných triglyceridy v krvi. Přípravek Ruzeb zvyšuje navíc hladiny "dobrého"

cholesterolu (HDL cholesterolu). Přípravek Ruzeb snižuje množství cholesterolu dvěma způsoby. Jednak snižuje

množství cholesterolu vstřebávaného v trávicím traktu a za druhé snižuje množství cholesterolu, které si tělo

samo vytvoří.

Vysoká hladina cholesterolu nemá u většiny lidí vliv na to, jak se cítí, protože se neprojevuje žádnými příznaky.

Pokud se však tento stav neléčí, může dojít k ukládání tukových částic do stěny cév a tím k jejich zužování. Tyto

zúžené cévy se mohou někdy zcela ucpat, že krev nemůže proudit k srdci nebo do mozku a vznikne srdeční

infarkt nebo mozková příhoda. Když se cíleně snižuje hladina cholesterolu v krvi, snižuje se i riziko vzniku

infarktu, mozkové příhody a dalších zdravotních komplikací.

Přípravek Ruzeb je používán u pacientů jejichž hladina cholesterolu není dostatečně kontrolována pouze dietními

opatřeními. Dietní opatření na snížení cholesterolu je třeba dodržovat i po dobu léčby tímto přípravkem.

Lékař vám může přípravek Ruzeb předepsat, pokud již užíváte jak rosuvastatin, tak ezetimib ve stejných

dávkách.

Přípravek Ruzeb se užívá spolu s dietou, pokud máte:

zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi [primární hypercholesterolemie)

onemocnění srdce, přípravek Ruzeb snižuje riziko srdečního infarktu, cévní mozkové příhody,

chirurgického zákroku k podpoře revaskularizace srdce, případně hospitalizace pro bolesti na

hrudi

Přípravek Ruzeb vám však nepomůže zhubnout.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK RUZEB

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Ruzeb

pokud jste alergický(á) na rosuvastatin, ezetimib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

pokud máte v současné době onemocnění jater

pokud máte těžkou poruchu funkce ledvin

pokud máte opakované, nevysvětlené bolesti a pobolívání svalů (myopatie)

pokud užíváte lék označený jako cyklosporin (používaný například po orgánových transplantacích)

pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Ruzeb, přestaňte jej ihned

užívat a informujte ošetřujícího lékaře. Ženy v plodném věku by měly v průběhu léčby přípravkem Ruzeb

užívat vhodnou antikoncepci (viz dále „Těhotenství a kojení“)

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro vás (nebo pokud si nejste jistý(á)) navštivte znovu svého lékaře.

Upozornění a opatření

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem před užitím přípravku Ruzeb v případě:

pokud máte poškození ledvin případně poškození jater

pokud máte opakované, nevysvětlené bolesti a pobolívání svalů, stejné potíže v osobní nebo rodinné

anamnéze, případně dřívější známky svalových potíží v souvislosti s užíváním jiných léků ke snížení

hladiny cholesterolu. Okamžitě vyhledejte lékaře zvláště v případě, že máte nevysvětlené bolesti svalů

a současně se cítíte nemocný, nebo máte horečku. Rovněž informujte lékaře nebo lékárníka, pokud se

objeví přetrvávající svalová slabost

pokud jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové). Váš lékař musí

zvolit správnou dávku přípravku Ruzeb, která vám bude vyhovovat

pokud užíváte léky proti infekci, včetně proti infekci HIV nebo infekci hepatitidy C, např. lopinavir/ritonavir

a/nebo atazanavir nebo simeprevir (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Ruzeb“)

pokud máte těžkou poruchu dýchání

pokud užíváte další léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu (viz bod "Další léčivé přípravky

a přípravek Ruzeb")

pokud pravidelně konzumujete větší množství alkoholu

pokud vaše štítná žláza nefunguje správně (hypothyreoidismus)

pokud je vám více než 70 (protože váš lékař musí zvolit patřičnou dávku přípravku Ruzeb, která bude

vyhovující vašim potřebám)

pokud užíváte, nebo jste v posledních 7 dnech dostával ústy nebo injekčně lék nazývaný kyselina fusidová

(k léčbě bakteriální infekce). Kombinace kyseliny fusidové a přípravku Ruzeb může vyvolat závažné

svalové problémy (rabdomyolýzu)

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro vás, nebo pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem

nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat přípravek Ruzeb.

Statiny mohou u malého počtu lidí ovlivnit funkci jater. To lze prokázat kontrolním vyšetřením, které hodnotí

hladiny jaterních enzymů v krvi. Z tohoto důvodu bude lékař provádět kontrolní vyšetření funkce jater před léčbou

a v průběhu léčby přípravkem Ruzeb. Je velmi důležité lékařem předepsané kontrolní laboratorní vyšetření

podstoupit.

V průběhu léčby tímto přípravkem vás bude lékař bedlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro vznik

cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak,

pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik cukrovky.

Pokud jdete z jakýchkoli příčin do nemocnice je třeba zdravotnický personál informovat, že užíváte přípravek

Ruzeb.

Děti a dospívající

Užívání přípravku Ruzeb dětmi a dospívajícími mladšími 18 let se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Ruzeb

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo

které možná budete užívat.

Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

cyklosporin (užívaný např. po transplantaci orgánů k prevenci odmítnutí transplantovaného orgánu).

Účinek rosuvastatinu je při současném užívání zvýšen. Neužívejte přípravek Ruzeb, pokud užíváte

cyklosporin

léky užívané na ředění krve, jako jsou warfarin, acenokumarol nebo fluindion (jejich krev ředící účinek

a riziko krvácení může být při současném užívání s přípravkem Ruzeb zvýšeno), případně klopidogrel

další léčivé přípravky ke snížení hladiny cholesterolu nazývané fibráty, které také upravují hladinu

triglyceridů v krvi (např. gemfibrozil a další fibráty). Při současném užívání se účinek rosuvastatinu zvyšuje

kolestyramin (lék užívaný ke snižování cholesterolu), protože ovlivňuje působení ezetimibu

regorafenib (užívá se k léčbě nádorů)

kterýkoli z následujících léčivých přípravků k léčbě virových infekcí, včetně HIV infekce nebo infekčního

zánětu jater typu C, samotný nebo v kombinaci (viz Upozornění a opatření): ritonavir, lopinavir, atazanavir,

simeprevir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, veplatasvir, grazoprevir, elbasvir, glekaprevir, pibrentasvir.

Viz „Upozornění a opatření“

léky ke zlepšení trávení obsahující hliník nebo hořčík (používané k neutralizaci žaludeční kyseliny, snižují

současně plasmatické hladiny rosuvastatinu). Tento účinek může být zmírněn, pokud se tyto přípravky

užívají 2 hodiny po užití rosuvastatinu.

antibiotikum erytromycin; účinek rosuvastatinu je při současném užívání snížen

kyselina fusidová; pokud potřebujete k léčbě bakteriální infekce užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy),

musíte dočasně přerušit léčbu tímto přípravkem. Váš lékař vám sdělí, kdy bude bezpečné v léčbě

přípravkem Ruzeb znovu pokračovat. Současné užívání přípravku Ruzeb s kyselinou fusidovou může

vzácně vyvolat svalovou slabost, bolest nebo citlivost svalů (příznaky tzv. rabdomyolýzy). Více informací

o rabdomyolýze viz bod 4.

perorální kontraceptiva ("antikoncepční pilulky"); hladiny absorbovaných pohlavních hormonů se zvyšují

hormonální substituční léčba (zvýšení hladin hormonů v krvi)

Pokud jdete z jakýchkoli příčin do nemocnice je třeba zdravotnický personál informovat, že užíváte přípravek

Ruzeb.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, snažíte se otěhotnět nebo se domníváte, že můžete být těhotná,

poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Těhotenství

Neužívejte přípravek Ruzeb, jestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo si myslíte, že jste těhotná. Pokud

v průběhu léčby přípravkem Ruzeb otěhotníte, přestaňte jej okamžitě užívat a informujte svého lékaře. Ženy

mají v průběhu léčby přípravkem Ruzeb používat vhodná kontracepční opatření.

Kojení

Pokud kojíte, neužívejte přípravek Ruzeb, protože není známo, zda jsou léčivé látky vylučovány do mateřského

mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Ruzeb ovlivňoval vaše schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje. Je však třeba

mít na paměti, že někteří lidé mají po užití přípravku Ruzeb závratě. Pokud se u vás vyskytnou závratě, poraďte

se s lékařem dříve, než budete řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Ruzeb obsahuje laktózu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý

přípravek užívat.

Přípravek Ruzeb obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v každé tabletě, to znamená, že je v podstatě

„bez sodíku“.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK RUZEB UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

dříve, než začnete přípravek Ruzeb užívat, musíte již držet dietu na snížení hladiny cholesterolu.

v této dietě snižující cholesterol musíte při užívání přípravku Ruzeb pokračovat.

Doporučená denní dávka pro dospělé je jedna tableta dané síly.

Přípravek Ruzeb užívejte jednou denně.

Přípravek můžete užívat v kteroukoli denní dobu, s jídlem nebo bez jídla. Polkněte tabletu vcelku a zapijte vodou.

Svůj lék užívejte každý den ve stejnou denní dobu.

Přípravek Ruzeb není vhodný pro počáteční léčbu. Zahájení léčby nebo úprava dávkování, pokud je třeba, má

být prováděna s jednosložkovými přípravky a teprve po nastavení vhodných dávek lze přejít na přípravek Ruzeb

v odpovídající kombinaci.

Pravidelné kontroly cholesterolu

Pravidelné kontroly cholesterolu u lékaře jsou důležité. Lékař kontroluje, zda bylo dosaženo žádoucích hladin

cholesterolu a zda jsou tyto hladiny trvalé.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ruzeb, než jste měl(a)

Vyhledejte svého lékaře, nebo nejbližší nemocniční pohotovost, protože možná budete potřebovat naléhavou

péči lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ruzeb

Neznepokojujte se, vynechejte zapomenutou dávku a vezměte si nejbližší plánovanou dávku ve zvoleném čase.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ruzeb

Před ukončením užívání přípravku Ruzeb se poraďte s lékařem. Váš cholesterol se může znovu zvýšit, pokud

ukončíte užívání přípravku Ruzeb.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Je důležité abyste byl(a) informován(a) jaké mohou být nežádoucí účinky.

Ukončete užívání přípravku Ruzeb a vyhledejte lékařskou péči okamžitě jakmile pocítíte některou

z následujících reakcí:

alergické reakce: otok tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobit dýchací a polykací potíže

onemocnění lupus-like syndrom (zahrnující vyrážku, poruchy kloubů a účinky na krevní buňky)

přetržení svalu

Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud pocítíte svalové bolest nebo potíže, které přetrvávají déle, než byste

očekával(a). vzácně se z toho mohou vyvinout potenciálně život ohrožující svalová poškození, známá jako

rabdomyolýza, která způsobuje nevolnost, horečku a poškození ledvin.

K popisu četnosti nežádoucích účinků jsou používány následující termíny:

velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

časté (mohou postihnout 1 z 10 pacientů)

méně časté (mohou postihnout 1 ze 100 pacientů)

vzácné (mohou postihnout 1 z 1000 pacientů)

velmi vzácné (mohou postihnout 1 z 10000 pacientů, včetně jednotlivých případů)

časté nežádoucí účinky:

bolest hlavy, zácpa, pocit nemoci, bolest svalů, pocit slabosti, závratě, diabetes (je pravděpodobnější, pokud

máte zvýšenou hladinu cukrů a tuků v krvi, máte nadváhu a současně vysoký krevní tlak; lékař vás bude

v průběhu léčby pravidelně kontrolovat), bolest břicha, průjem, flatulence (plynatost), pocit únavy, zvýšení hodnot

některých laboratorních jaterních testů (transamináz)

méně časté nežádoucí účinky:

vyrážka, svědění, kopřivka, možnost zvýšení množství bílkovin v moči, které se obvykle navrací k normě bez

nutnosti přerušení léčby rosuvastatinem, zvýšení některých laboratorních svalových testů (CK), kašel, poruchy

trávení, pálení žáhy, bolest kloubů, svalové křeče, bolest krku, snížení chuti k jídlu, bolesti, bolest na hrudníku,

návaly horka, vysoký krevní tlak, pocity brnění, sucho v ústech, zánět žaludku, bolesti zad, svalová slabost,

bolest paží a nohou, otoky, zvláště rukou a chodidel

vzácné nežádoucí účinky:

zánět pankreatu (slinivky břišní), který může způsobit silnou bolest břicha s vyzařováním do zad, snížení počtu

krevních destiček

velmi vzácné nežádoucí účinky:

žloutenka (zežloutnutí kůže a bělma očí), zánět jater (hepatitida), stopy krve v moči, poškození nervů paží

a nohou (jako znecitlivění), ztráta paměti, zvětšení prsů u mužů (gynekomastie)

nežádoucí účinky vyskytující se s neznámou frekvencí:

dušnost, otoky (edémy), poruchy spánku, včetně nespavosti a nočních můr, sexuální poruchy, deprese, poruchy

dýchání včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti nebo horečky, poranění šlach, svalová slabost, jenž je

trvající, žlučové kameny, nebo zánět žlučníku (který může způsobit bolest břicha, nauzeu (nevolnost), zvracení)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK RUZEB UCHOVÁVAT

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Tento přípravek nevyžaduje žádné

zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak

naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ruzeb obsahuje

Léčivými látkami jsou rosuvastatinum (jako rosuvastatinum calcicum) a ezetimibum.

Jedna tableta obsahuje rosuvastatinum calcicum, odpovídající rosuvastatinum 5 mg, 10 mg nebo 20 mg,

a ezetimibum 10 mg.

Dalšími složkami jsou:

monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, krospovidon typ A, povidon K30,

natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát

Jak přípravek Ruzeb vypadá a co obsahuje toto balení

Ruzeb 20 mg/10 mg: bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní nepotahované tablety o průměru 11 mm.

Ruzeb 10 mg/10 mg: bílé až téměř bílé oválné bikonvexní nepotahované tablety s vyražením E1 na jedné straně

a 1 na druhé straně. Rozměry tablety jsou 15 mm x 7 mm.

Ruzeb 5 mg/10 mg: bílé až téměř bílé kulaté ploché nepotahované tablety s vyražením E2 na jedné straně a 2 na

druhé straně. Průměr tablety je 10 mm.

Velikost balení: 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 tablet v PA/Al/PVC//Al blistru uložených v krabičce

s příbalovým letákem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza

6A05-152 Czosnów

Polsko

Výrobci

Adamed Pharma S.A.

Ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5

95-200 Pabianice

Polsko

Pouze Chorvatsko:

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48000 Koprivnica

Chorvatsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Polsko:

Ezehron Duo

Bulharsko:

Езехрон Дуо, таблетки, 5 мг + 10 мг, 10 мг + 10 мг, 20 мг + 10 мг

Chorvatsko:

Rosix Combi 5 mg/10 mg, 10 mg/10 mg, 20 mg/10 mg tablete

Česká republika:

Ruzeb

Německo:

Ezehron Duo

Řecko:

Compichol

Itálie:

Rosumibe, compresse, 5 mg + 10 mg, 10 mg + 10 mg, 20 mg + 10 mg

Malta:

Ezehron Duo 5 mg + 10 mg, 10 mg + 10 mg, 20 mg + 10 mg

Slovensko:

Ruzeb 5 mg/10 mg, 10 mg/10 mg, 20 mg/10 mg

Portugalsko:

Colroset

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 4. 2021

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn.

sukls2205/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ruzeb 20 mg/10 mg tablety

Ruzeb 10 mg/10 mg tablety

Ruzeb 5 mg/10 mg tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

20 mg/10 mg tablety: jedna tableta obsahuje rosuvastatinum 20 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a ezetimibum

10 mg

10 mg/10 mg tablety: jedna tableta obsahuje rosuvastatinum 10 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a ezetimibum

10 mg

5 mg/10 mg tablety: jedna tableta obsahuje rosuvastatinum 5 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a ezetimibum

10 mg

Pomocné látky se známým účinkem:

20 mg/10 mg: jedna tableta obsahuje 228,29 mg monohydrátu laktózy.

10 mg/10 mg: jedna tableta obsahuje 238,39 mg monohydrátu laktózy.

5 mg/10 mg: jedna tableta obsahuje 243,89 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

tableta

20 mg/10 mg: bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní nepotahované tablety. Průměr tablety je 11 mm.

10 mg/10 mg: bílé až téměř bílé oválné bikonvexní nepotahované tablety, na jedné straně s vyražením E1 a na

druhé straně s vyražením 1. Rozměry tablety jsou 15 mm x 7 mm.

5 mg/10 mg: bílé až téměř bílé kulaté ploché nepotahované tablety, na jedné straně s vyražením E2 a na druhé

straně s vyražením 2. Průměr tablety je 10 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Primární hypercholesterolemie

Přípravek Ruzeb je indikován jako doplněk k dietním opatřením k léčbě primární hypercholesterolemie jako

substituční léčba u dospělých pacientů, kteří jsou již dostatečně kompenzováni jednotlivými léčivými látkami

podávanými souběžně ve stejných dávkách jako ve fixní dávkové kombinaci, ale jako samostatné přípravky.

Prevence kardiovaskulárních příhod

Přípravek Ruzeb je indikován ke snížení rizika kardiovaskulárních příhod jako substituční léčba u pacientů

s ischemickou chorobou srdeční (CHD, coronary heart disease) a s akutním koronárním syndromem (ACS, acute

coronary syndrome) v anamnéze, kteří jsou již dostatečně kompenzováni jednotlivými léčivými látkami

podávanými souběžně ve stejných dávkách jako ve fixní dávkové kombinaci, ale jako samostatnými přípravky.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování

Přípravek Ruzeb je indikován u dospělých pacientů jejichž hypercholesterolemie je adekvátně kompenzována

jednotlivě podávanými jednosložkovými přípravky ve stejných dávkách jako je doporučená kombinace. Pacienti

mají být na odpovídající hypolipidemické dietě a v průběhu léčby přípravkem Ruzeb musí v dietě pokračovat.

Doporučená denní dávka je jedna tableta příslušné síly s jídlem nebo bez jídla.

Přípravek Ruzeb není vhodný pro počáteční léčbu. Zahájení léčby nebo úprava dávkování, pokud je třeba, má

být prováděna s jednosložkovými přípravky a teprve po nastavení vhodných dávek lze přejít na fixní kombinaci

odpovídajících sil. Přípravek Ruzeb není vhodnou variantou u pacientů, kteří potřebují být léčeni 40 mg dávkou

rosuvastatinu.

Přípravek Ruzeb je nutno podávat ≥ 2 hodiny před nebo ≥ 4 hodiny po podání sekvestrantů žlučových kyselin.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Ruzeb u dětí ve věku do 18 let nebyly dosud stanoveny.

V současnosti dostupné

údaje jsou uvedeny v bodech 4.8, 5.1 a 5.2, nelze však uvést žádné doporučení týkající se dávkování.

Starší pacienti

U pacientů >70 let věku se doporučuje počáteční dávka 5 mg rosuvastatinu (viz bod 4.4). Fixní kombinace není

vhodná pro počáteční léčbu. Zahájení léčby nebo úprava dávkování, pokud je třeba, má být prováděna

s jednosložkovými přípravky a teprve po nastavení vhodných dávek lze přejít na fixní kombinaci odpovídajících

sil.

Dávkování u pacientů při poruše funkce ledvin

Žádná úprava dávkování není potřebná u pacientů s mírnou a středně těžkou poruchou funkce ledvin. U pacientů

se středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu ˂60 ml/min) je doporučená úvodní dávka 5 mg

rosuvastatinu. Fixní kombinace dávek není pro zahajovací léčbu vhodná. Při zahajování léčby, jakož i při úpravě

dávek, mají být použity jednosložkové přípravky. Užívání rosuvastatinu u pacientů s těžkou poruchou funkce

ledvin je kontraindikováno u všech dávkování (viz body 4.3 a 5.2).

Dávkování u pacientů při poruše funkce jater

U pacientů s mírnou jaterní nedostatečností (Child-Pugh skóre 5 až 6) není nutno dávkování upravovat.

Přípravek Ruzeb se nedoporučuje podávat pacientům se středně těžkou (Child-Pugh skóre 7 až 9) nebo těžkou

dysfunkcí jater (Child-Pugh skóre >9). (Viz body 4.4 a 5.2.). Přípravek Ruzeb je kontraindikován u pacientů

s aktivním jaterním onemocněním (viz bod 4.3).

Rasa

U asijských pacientů byla pozorována zvýšená systémová expozice rosuvastatinem (viz body 4.4 a 5.2).

Doporučovaná počáteční dávka rosuvastatinu u pacientů asijského původu je 5 mg. Fixní kombinace není pro

počáteční léčbu vhodná. Zahájení léčby nebo úprava dávkování mají být prováděny s jednosložkovými přípravky.

Genetický polymorfismus

Specifické typy geneticky podmíněného polymorfismu mohou vést k vyšší expozici rosuvastatinem (viz bod 5.2).

U pacientů s takovými známými typy polymorfismu se doporučuje podávat nižší denní dávku přípravku Ruzeb.

Dávkování u pacientů s predispozičními faktory k myopatii

Doporučovaná počáteční dávka rosuvastatinu u pacientů s predispozičními faktory k myopatii je 5 mg (viz bod

4.4). Fixní kombinace není vhodná pro počáteční léčbu. Zahájení léčby nebo úprava dávkování mají být

prováděny s jednosložkovými přípravky.

Současná léčba

Rosuvastatin je substrátem různých transportních proteinů (např. OATP1B1 a BCRP). Riziko myopatie (včetně

rabdomyolýzy) se zvyšuje, pokud je přípravek Ruzeb podáván současně s některými léčivými přípravky, které

mohou zvýšit plazmatické koncentrace rosuvastatinu v důsledku interakce s těmito transportními proteiny (např.

cyklosporin a některé inhibitory proteáz včetně kombinací ritonavir a atazanavir, lopinavir a/nebo tipranavir; viz

body 4.4 a 4.5).

Kdykoli je to možné, je třeba zvážit alternativní možnosti léčby a pokud je to nezbytné, zvážit dočasné přerušení

léčby přípravkem Ruzeb. V případech, kdy je současná léčba těmito přípravky s přípravkem Ruzeb

nevyhnutelná, je nutné pečlivě zvažovat poměr prospěšnosti a rizika současné léčby a upravit dávkování

rosuvastatinu (viz bod 4.5).

Způsob podání

Tablety se užívají perorálně. Přípravek Ruzeb má být podáván jednou denně každý den přibližně ve stejnou

dobu, s jídlem i bez jídla. Tablety se mají polykat vcelku a zapít vodou.

4.3. Kontraindikace

hypersenzitivita na léčivé látky (rosuvastatin, ezetimib) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou

v bodě 6.1

u pacientů s aktivním onemocněním jater, včetně přetrvávající nevysvětlené zvýšené koncentrace

sérových transamináz a při zvýšení transamináz nad trojnásobek horní hranice normy (ULN)

po dobu těhotenství a kojení a u žen ve fertilním věku bez přiměřených kontracepčních opatření

u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min)

u pacientů s myopatií

u pacientů, kteří současně užívají cyklosporin (viz body 4.4, 4.5 a 5.2)

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vliv na kosterní svalstvo

Při sledování účinků na kosterní svalstvo byly po uvedení na trh popsány případy myopatie a rabdomyolýzy

u pacientů léčených všemi dávkami rosuvastatinu, a zvláště léčených dávkou ˃20 mg.

Po uvedení ezetimibu na trh byly rovněž hlášeny případy myopatie a rabdomyolýzy. Nicméně rabdomyolýza byla

velmi vzácně hlášena při monoterapii ezetimibem a velmi vzácně při současné terapii ezetimibem s látkami,

o nichž je známo, že bývají spojovány se zvýšením rizika rabdomyolýzy. Pokud je podezření na myopatii na

podkladě svalových příznaků anebo je potvrzena na základě hodnot kreatinkinázy, mají být u pacientů okamžitě

vysazeny současně podávaný ezetimib, jakékoli statiny, anebo další látky, o nichž je známo, že při současném

podávání zvyšují riziko vzniku rabdomyolýzy. Všechny pacienty zahajující léčbu je třeba poučit o nezbytnosti

okamžitého nahlášení jakékoli nevysvětlitelné svalové bolesti, citlivosti nebo slabosti (viz bod 4.8).

Stanovení kreatinkinázy

Kreatinkináza (CK) se nemá stanovovat po fyzické námaze nebo za přítomnosti jiné možné příčiny zvýšení

hodnot CK, která může zkreslit výsledek. Pokud jsou hodnoty CK před zahájením léčby významně zvýšené

(> 5 x ULN), je třeba v průběhu 5-7 dní provést potvrzující test. Jestliže opakovaná kontrola před zahájením léčby

potvrdí CK >5 x ULN, léčba se nemá zahajovat.

Před léčbou

Přípravek Ruzeb, podobně jako jiné inhibitory HMG-CoA reduktázy je třeba předepisovat s opatrností pacientům

s predispozičními faktory k myopatii / rabdomyolýze, např. s faktory:

poruchy funkce ledvin

hypotyreózou

osobní nebo rodinnou anamnézou dědičných svalových poruch

předcházející anamnézou muskulární toxicity po podání jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy nebo

fibrátů

nadměrného požívání alkoholu

věku nad 70 let

stavů, u kterých může dojít k zvýšení plazmatických hladin (viz bod 5.2)

současného užívání fibrátů

U těchto pacientů má být riziko léčby posouzeno v souvislosti s možným přínosem a je doporučeno klinické

monitorování. Pokud jsou hladiny kreatinkinázy výrazně zvýšeny (>5 ULN) léčba se nemá zahajovat.

V průběhu léčby

Pacienty je třeba požádat, aby okamžitě hlásili nevysvětlitelné bolesti svalů, svalovou slabost nebo křeče, zvláště

pokud jsou sdruženy s malátností nebo horečkou. U těchto pacientů je třeba stanovit hladinu kreatinkinázy.

Jestliže dojde k výraznému vzestupu hladiny kreatinkinázy (>5 x ULN) nebo jsou svalové příznaky závažné,

případně působí potíže v průběhu dne (i když jsou hodnoty CK ≤5 x ULN), je třeba léčbu přerušit.

U asymptomatických pacientů není třeba hodnoty CK sledovat pravidelně.

Velmi vzácně byla v průběhu léčby nebo po přerušení léčby statiny, včetně rosuvastatinu, zaznamenána hlášení

o imunologicky zprostředkované nekrotizující myopatii (IMNM). IMNM je klinicky charakterizována oslabením

proximálních svalů a zvýšenou hodnotou sérové kreatinkinázy, která přetrvává bez ohledu na přerušení léčby

statiny.

V klinickém hodnocení na malém počtu pacientů léčených rosuvastatinem nebylo, v kombinaci s jinou léčbou,

prokázáno zesílení nežádoucích účinků na kosterní sval. Avšak u pacientů, kteří užívali jiné inhibitory HMG-CoA

reduktázy spolu s deriváty kyseliny fibrové včetně gemfibrozilu, s cyklosporinem, kyselinou nikotinovou,

azolovými antimykotiky, inhibitory proteáz a makrolidovými antibiotiky, byl pozorován zvýšený výskyt myositidy

a myopatie. Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie, jestliže se podává současně s některými inhibitory HMG-CoA

reduktázy. Proto se kombinace rosuvastatinu/ezetimibu a gemfibrozilu nedoporučuje. Přínos další úpravy hladin

lipidů současným podáváním rosuvastatinu/ezetimibu a fibrátů nebo niacinu má být bedlivě svažován s možnými

riziky takových kombinací.

Přípravek Ruzeb se nesmí podávat pacientům s akutním závažným onemocněním s podezřením na myopatii

a pacientům v akutním závažném stavu, kteří mohou predisponovat ke vzniku renálního selhání v důsledku

rabdomyolýzy (např. sepse, hypotenze, velké chirurgické zákroky, trauma, závažné metabolické, endokrinní

a elektrolytové poruchy nebo nekontrolované křeče).

Účinky na játra

V kontrolovaných studiích u pacientů, kteří dostávali současně ezetimib se statinem, bylo opakovaně pozorováno

zvýšení transamináz (≥ 3krát horní hranice normálu [ULN]).

Před zahájením a tři měsíce po nasazení léčby se doporučuje provést jaterní testy. Léčba rosuvastatinem se má

přerušit nebo dávkování snížit, pokud je hladina sérových transamináz vyšší než trojnásobek horního limitu

normálních hodnot.

U pacientů se sekundární hypercholesterolemií způsobenou hypotyreózou nebo nefrotickým syndromem, je třeba

před zahájením léčby přípravkem Ruzeb vyléčit základní onemocnění.

Vzhledem k neznámým účinkům zvýšené expozice ezetimibu u pacientů se středně těžkou nebo těžkou jaterní

nedostatečností se těmto jedincům nedoporučuje přípravek Ruzeb podávat (viz bod 5.2).

Účinky na ledviny

U pacientů, kterým byl rosuvastatin podáván ve vyšších dávkách, zvláště 40 mg, byla při vyšetření moči

diagnostickými proužky zjištěna proteinurie, většinou tubulárního původu. Nález byl ve většině případů

přechodný nebo přerušovaný. Neprokázalo se, že by proteinurie předcházela akutnímu či progresivnímu

onemocnění ledvin (viz bod 4.8).

Kyselina fusidová

Přípravek Ruzeb se nesmí podávat současně se systémovou léčbou kyselinou fusidovou ani během 7 dnů po

ukončení léčby kyselinou fusidovou. U pacientů, u kterých je systémové podání kyseliny fusidové považováno za

nezbytné, se po dobu léčby kyselinou fusidovou musí léčba statinem přerušit. Byly hlášeny případy

rabdomyolýzy (včetně několika fatálních) u pacientů užívajících současně kyselinu fusidovou a statiny (viz bod

4.5). Pacienta je třeba poučit, aby ihned vyhledal lékařskou pomoc, pokud se u něj objeví jakékoli příznaky

svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů.

Léčbu statinem je možné obnovit 7 dní po poslední dávce kyseliny fusidové.

Za výjimečných okolností, kdy je potřebné dlouhodobé systémové podávání kyseliny fusidové, např. při léčbě

závažných infekcí, lze v individuálních případech zvážit současné podávání statinu a kyseliny fusidové pod

bedlivým lékařským dohledem.

Rasa

Výsledky farmakokinetických studií ukazují zvýšenou expozici u asijské populace ve srovnání s příslušníky

bělošské populace (viz body 4.2 a 5.2).

Inhibitory proteáz

U subjektů, kterým byl rosuvastatin podáván současně s různými inhibitory proteáz v kombinaci s ritonavirem,

byla pozorována zvýšená systémová expozice rosuvastatinem. Vždy je třeba zvážit jak prospěch z léčby

rosuvastatinem/ezetimibem na snížení hladiny lipidů u HIV pacientů, kterým jsou podávány inhibitory proteáz, tak

riziko zvýšených plazmatických koncentrací rosuvastatinu při zahájení léčby a zvyšování dávky rosuvastatinu

u pacientů léčených inhibitory proteáz. Současné užívání s některými inhibitory proteáz se, pokud nedojde

k úpravě dávky přípravku Ruzeb, nedoporučuje (viz body 4.2 a 4.5).

Intersticiální plicní onemocnění

Výjimečné případy intersticiálního plicního onemocnění byly hlášeny při užívání některých statinů, zvláště během

dlouhodobé léčby (viz bod 4.8). Konkrétní příznaky mohou zahrnovat dušnost, neproduktivní kašel a zhoršení

celkového stavu (únavu, ztrátu tělesné hmotnosti a horečku). Pokud je u pacienta podezření na rozvoj

intersticiálního plicního onemocnění, terapie statiny má být ukončena.

Diabetes mellitus

Některé nálezy naznačují, že statiny zvyšují hladinu glukózy v krvi a u některých pacientů s rizikem vzniku

diabetu, mohou vyvolat hyperglykemii, která již vyžaduje diabetologickou péči. Toto riziko však nepřevažuje nad

prospěchem léčby statiny – redukcí kardiovaskulárního rizika a není proto důvod pro ukončení léčby statiny.

Pacienti s rizikem vzniku diabetu (glukóza nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l, BMI >30 kg/m

, zvýšení triglyceridů v krvi,

hypertenze) mají být klinicky a biochemicky monitorováni v souladu s národními doporučeními.

Ve studii JUPITER byla hlášena celková frekvence výskytu diabetes mellitus 2,8 % u pacientů léčených

rosuvastatinem a 2,3 % u pacientů léčených placebem, většinou u pacientů majících hodnoty glykemie nalačno

5,6 až 6,9 mmol/l.

Fibráty

Bezpečnost a účinnost ezetimibu podávaného spolu s fibráty nebyla stanovena. Při podezření na cholelitiázu se

pacientům užívajícím přípravek Ruzeb a fenofibrát, indikuje vyšetření žlučníku a léčba má být přerušena (viz

body 4.5 a 4.8).

Antikoagulancia

Pokud se přípravek Ruzeb přidává k warfarinu, jiným kumarinovým antikoagulanciím nebo fluindionu, je nutno

odpovídajícím způsobem sledovat mezinárodní normalizovaný poměr (INR) (viz bod 4.5).

Cyklosporin

Viz body 4.3 a 4.5.

Pediatrická populace

Přípravek Ruzeb se nedoporučuje užívat dětem a dospívajícím do 18 ti let vzhledem k nedostatku údajů

o bezpečnosti a účinnosti.

Onemocnění jater a alkohol

Přípravek Ruzeb se musí používat se zvýšenou opatrností u pacientů konzumujících nadměrně alkohol anebo

u pacientů s anamnézou jaterního onemocnění.

Laktóza

Ruzeb obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem

laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě

„bez sodíku“.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikace

Cyklosporin:

Současné podávání rosuvastatinu a cyklosporinu vedlo v průměru k sedminásobnému zvýšení hodnot

rosuvastatinu ve srovnání se zdravými dobrovolníky (viz bod 4.3). Současné podávání rosuvastatinu

a cyklosporinu nemělo vliv na plazmatické koncentrace cyklosporinu.

Současné podávání přípravku Ruzeb s cyklosporinem je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Ve studii u osmi pacientů po transplantaci ledvin s clearance kreatininu >50 ml/min, kteří byli na stabilní dávce

cyklosporinu, vedlo podání jedné 10 mg dávky ezetimibu k 3,4násobnému (rozmezí 2,3 až 7,9násobné) zvýšení

průměrné AUC celkového ezetimibu ve srovnání se zdravou populací kontrolní skupiny, která dostávala

samostatně ezetimib v jiné studii (n=17). V odlišné studii, u pacienta po transplantaci ledvin se závažnou renální

insuficiencí, který dostával cyklosporin a další mnohočetnou medikaci, se projevila 12násobně vyšší expozice

celkovým ezetimibem ve srovnání se souběžnými kontrolními subjekty, které dostávali ezetimib samostatně. Ve

dvoucestné zkřížené studii provedené na 12 zdravých jedincích, vedlo denní podávání ezetimibu v dávce 20 mg

po dobu 8 dní spolu s jednorázovým podáním cyklosporinu v dávce 100 mg sedmý den průměrně k 15%

zvětšení AUC plochy pod křivkou cyklosporinu (rozmezí 10% pokles až 51% zvýšení) ve srovnání

s jednorázovým podáním 100 mg dávky samotného cyklosporinu. Kontrolovaná studie vlivu současného

podávání ezetimibu na expozici cyklosporinem u pacientů po transplantaci ledvin nebyla dosud provedena.

Nedoporučované kombinace

Inhibitory proteáz:

ačkoli není přesný mechanismus interakce známý, může současné užívání rosuvastatinu a inhibitoru proteázy

významně zvýšit expozici rosuvastatinem (viz bod 4.5 Tabulka). Například ve farmakokinetické studii se zdravými

dobrovolníky se současné podávání 10 mg rosuvastatinu a kombinovaného přípravku dvou inhibitorů proteáz

(300 mg atazanavir / 100 mg ritonavir) projevilo trojnásobným zvýšením AUC, resp. sedminásobným zvýšením

rosuvastatinu. Současné podávání rosuvastatinu a některých inhibitorů proteáz je možné pouze po bedlivém

zvážení úpravy dávky rosuvastatinu na základě očekávaného zvýšení expozice rosuvastatinem (viz body 4.2, 4.4

a 4.5 Tabulka). Kombinace není vhodná pro zahajování léčby. Zahajování léčby, případně úpravy dávkování

musí být prováděny monokomponentními přípravky a po nastavení vhodných dávek je možné přecházení na

kombinaci fixních dávek patřičných sil.

Inhibitory transportních proteinů:

Rosuvastatin je substrátem pro některé transportní proteiny včetně jaterního absorpčního proteinu OATP1B1

a efluxního transportéru BCRP. Současné podávání přípravku Ruzeb s léčivými přípravky, které inhibují tyto

transportní proteiny, může vést ke zvýšeným plazmatickým koncentracím rosuvastatinu a zvýšenému riziku

myopatie (viz body 4.2, 4.4 a 4.5 Tabulka).

Gemfibrozil a další přípravky na snížení lipidů:

Současné podávání rosuvastatinu a gemfibrozilu vedlo ke zdvojnásobení hodnot C

a AUC rosuvastatinu (viz

bod 4.4). Na základě údajů získaných ze specifických interakčních studií se neočekává žádná klinicky významná

farmakokinetická interakce s fenofibrátem, avšak mohou nastat farmakodynamické interakce.

Gemfibrozil, fenofibrát, další fibráty a dávky niacinu (kyseliny nikotinové), které snižují hladinu lipidů (≥1 g/den),

zvyšují riziko myopatie při současném podávání s inhibitorem HMG-CoA reduktázy pravděpodobně proto, že

mohou vyvolat myopatii, i když se podávají samostatně.

U pacientů užívajících fenofibrát a ezetimib si lékaři musí být vědomi možného rizika cholelitiázy a onemocnění

žlučníku (viz body 4.4 a 4.8). Při podezření na cholelitiázu se pacientům užívajícím ezetimib a fenofibrát indikuje

vyšetření žlučníku a léčba musí být přerušena (viz bod 4.8). Současné podávání fenofibrátu nebo gemfibrozilu

mírně zvýšilo celkové koncentrace ezetimibu přibližně 1,5krát a 1,7krát. Současné podávání ezetimibu s jinými

fibráty nebylo studováno. Fibráty mohou zvýšit vylučování cholesterolu do žluči, které vede k cholelitiáze. Ve

studiích na zvířatech, zvýšil ezetimib hladiny cholesterolu ve žlučníkové žluči, avšak nikoli u všech druhů (viz bod

5.3). Litogenní riziko spojené s terapeutickým užíváním ezetimibu nelze vyloučit.

Kyselina fusidová:

Riziko myopatie včetně rabdomyolýzy se při současném systémovém podávání kyseliny fusidové se statiny

může zvyšovat. Mechanismus této interakce (zda jde o interakci farmakodynamickou nebo farmakokinetickou,

nebo obě) není dosud znám. U pacientů léčených touto kombinací byla hlášena rabdomyolýza (včetně několika

případů úmrtí).

Pokud je systémová léčba kyselinou fusidovou nezbytná, musí se po dobu léčby kyselinou fusidovou vysadit

léčba rosuvastatinem. Viz také bod 4.4

Ostatní interakce:

Antacida

Současné podávání rosuvastatinu a suspenze antacid s obsahem hydroxidu hlinitého a hořečnatého vedlo ke

snížení plazmatických koncentrací rosuvastatinu asi o 50 %. Tento účinek byl zmírněn, pokud byla dávka antacid

podána dvě hodiny před dávkou rosuvastatinu. Klinický význam této interakce nebyl hodnocen.

Současné podání antacid snížilo rychlost absorpce ezetimibu, ale nemělo vliv na biologickou dostupnost

ezetimibu. Tato snížená rychlost absorpce se nepovažuje za klinicky významnou.

Erytromycin:

Současné podávání rosuvastatinu a erytromycinu vedlo ke 20% snížení AUC(0-t) a 30% snížení hodnoty C

rosuvastatinu. Příčinou této interakce může být zvýšení motility střeva vyvolané erytromycinem.

Enzymy cytochromu P450:

Výsledky studií in vitro a in vivo ukázaly, že rosuvastatin není ani inhibitorem, ani induktorem izoenzymů

cytochromu P450. Kromě toho je rosuvastatin slabým substrátem těchto izoenzymů. Lékové interakce

v souvislosti s metabolismem zprostředkovaným cytochromem P450 se proto neočekávají. Mezi rosuvastatinem

a flukonazolem (inhibitor CYP2C9 a CYP3A4) nebo ketokonazolem (inhibitor CYP2A6 a CYP3A4) nebyly

pozorovány žádné klinicky významné interakce.

V předklinických studiích se ukázalo, že ezetimib neindukuje enzymy cytochromu P450, které metabolizují léky.

Nebyly pozorovány žádné klinicky významné farmakokinetické interakce mezi ezetimibem a přípravky, o nichž je

známo, že jsou metabolizovány cytochromy P450 1A2, 2D6, 2C8, 2C9 a 3A4 nebo N-acetyltransferázou.

Antagonisté vitamínu K:

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy může zahájení léčby případně zvýšení dávky rosuvastatinu

u pacientů současně léčených antagonisty vitaminu K (např. warfarin nebo jiná kumarinová antikoagulancia) vést

ke zvýšení protrombinového času (INR). Přerušení léčby rosuvastatinem nebo snížení dávky může vést ke

snížení INR. Za těchto okolností je vhodná patřičná kontrola INR.

Současné podávání ezetimibu (10 mg jednou denně) nemělo žádný vliv na biologickou dostupnost warfarinu

a protrombinový čas ve studii u 12 zdravých mužů. Avšak, po uvedení přípravku na trh, se objevily informace

o zvýšených hodnotách mezinárodního normalizovaného poměru (INR) u pacientů užívajících ezetimib přidaný

k warfarinu nebo fluindionu. Pokud je přípravek Ruzeb přidán k warfarinu, jiným kumarinovým antikoagulanciím

nebo fluindionu, musí být INR patřičně sledován (viz bod 4.4).

Perorální kontraceptiva/hormonální substituční léčba (HSL):

Současné podávání rosuvastatinu a perorálních kontraceptiv vedlo ke zvýšení AUC etinylestradiolu o 26 %

a norgestrelu o 34 %. Toto zvýšení hladin v plazmě je třeba brát v úvahu při určení dávek perorálního

kontraceptiva. U žen současně užívajících rosuvastatin a substituční hormonální léčbu nejsou dostupné

farmakokinetické údaje, a proto se nedá vyloučit, že může dojít k podobnému efektu. Tato kombinace se však

podávala velkému počtu žen v klinických studiích a byla dobře tolerována.

V klinický studiích interakcí, neměl ezetimib žádný vliv na farmakokinetiku perorálních kontraceptiv

(etinylestradiolu a levenorgestrelu).

Kolestyramin

Současné podávání kolestyraminu snížilo průměrnou velikost plochy pod křivkou (AUC) celkového ezetimibu

(ezetimib + ezetimib-glukuronid) přibližně o 55 %. Postupné snižování hladin cholesterolu nízkodenzitních

lipoproteinů (low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C) se jako důsledek přidání ezetimibu ke kolestyraminu

může touto interakcí oslabit (viz bod 4.2).

Ezetimib

Současné podávání 10 mg rosuvastatinu a 10 mg ezetimibu vedlo 1,2násobnému zvýšení AUC rosuvastatinu

u hypercholesterolemických pacientů (Tabulka 1). Farmakodynamickou interakci, ve smyslu nežádoucích účinků,

mezi rosuvastatinem a ezetimibem nelze vyloučit (viz bod 4.4). Riziko těchto příhod může být tudíž zvýšeno při

současném podávání ezetimibu s rosuvastatinem. Doporučuje se přiměřené klinické monitorování těchto

pacientů.

Jiná léčiva:

Na základě údajů získaných ze specifických interakčních studií se neočekává žádná klinicky významná interakce

s digoxinem. V klinických studiích zaměřených na interakce neměl ezetimib při současném podávání žádný vliv

na farmakokinetiku dapsonu, dextrometorfanu, digoxinu, glipizidu, tolbutamidu nebo midazolamu. Cimetidin,

podávaný současně s ezetimibem, neměl na biologickou dostupnost ezetimibu žádný vliv.

Interakce vyžadující úpravu dávkování rosuvastatinu (viz též Tabulku níže):

Pokud je nutné současně podávat rosuvastatin s jinými léčivými přípravky známými, že zvyšují expozici

rosuvastatinem, musí být dávkování rosuvastatinu upraveno. Pokud se očekává zvýšení expozice (AUC) na

dvounásobek, nebo vyšší, zahájí se denní dávkou 5 mg rosuvastatinu. Maximální denní dávka rosuvastatinu se

upraví tak, aby očekávaná expozice rosuvastatinem nepřekročila expozici při podávání rosuvastatinu 40 mg

podávaného bez interagujících léčivých přípravků, např. rosuvastatin 20 mg s gemfibrozilem (1,9násobné

zvýšení) a rosuvastatin 10 mg v kombinaci s ritonavirem / atazanavirem (3,1násobné zvýšení).

Vliv současně podávaných léčivých přípravků na expozici rosuvastatinem (AUC; v pořadí snižující se

velikosti) z publikovaných klinických studií

Dávkový režim

interagujícího léčiva

Dávkový režim

rosuvastatinu

Změna AUC*

rosuvastatinu

Cyklosporin 75 mg BID až 200 mg BID, 6 měsíců

10 mg OD, 10 dnů

7,1násobné

Atazanavir 300 mg/ ritonavir 100 mg OD, 8 dnů

10 mg, jednorázově

3,1násobné

Simeprevir 150 mg OD, 7 dnů

10 mg, jednorázově

2,8násobné

Lopinavir 400 mg/ ritonavir 100 mg BID, 17 dnů

20 mg OD, 7 dnů

2,1násobný

Klopidogrel 300 mg iniciální dávka, dále 75 mg/24 hodin

20 mg, jednorázově

2násobné

Gemfibrozil 600 mg BID, 7 dnů

80 mg, jednorázově

1,9násobné

Eltrombopag 75 mg OD, 10 dnů

10 mg, jednorázově

1,6násobné

Darunavir 600 mg/ ritonavir 100 mg BID, 7 dnů

10 mg OD, 7 dnů

1,5násobné

Tipranavir 500 mg/ ritonavir 200 mg BID, 11 dnů

10 mg, jednorázově

1,4násobné

Dronedaron 400 mg BID

Není známo

1,4násobné

Itrakonazol 200 mg OD, 5 dnů

10 mg, jednorázově

**1,4násobné

Fosamprenavir 700 mg/ ritonavir 100 mg BID, 8 dnů

10 mg, jednorázově

Aleglitazar 0.3 mg, 7 dnů

40 mg, 7 dnů

Silymarin 140 mg TID, 5 dnů

10 mg, jednorázově

Fenofibrát 67 mg TID, 7 dnů

10 mg, 7 dnů

Rifampicin 450 mg OD, 7 dnů

20 mg, jednorázově

Ketokonazol 200 mg BID, 7 dnů

80 mg, jednorázově

Flukonazol 200 mg OD, 11 dnů

80 mg, jednorázově

Erytromycin 500 mg QID, 7 dnů

80 mg, jednorázově

28 %

Baikalin 50 mg TID, 14 dnů

20 mg, jednorázově

47 %

Ezetimib 10 mg OD, 14 dnů

10 mg OD, 14 dnů

**1,2násobné

Regorafenib 160 mg OD, 14 dnů

5 mg, jednorázově

3,8násobné

Velpatasvir 100 mg OD

10 mg, jednorázově

2,7násobné

Ombitasvir 25 mg/paritaprevir 150 mg/ritonavir 100 mg

OD/dasabuvir 400 mg BID, 14 dnů

5 mg, jednorázově

2,6násobné

Grazoprevir 200 mg/elbasvir 50 mg OD, 11 dnů

10 mg, jednorázově

2,3násobné

Glecaprevir 400 mg/pibrentasvir 120 mg OD, 7 dnů

5 mg OD, 7 dnů

2,2násobné

* Údaje uvedené jako x-násobek představují poměr mezi současným podáváním a samotným

rosuvastatinem.

Údaje uvedené jako % změna představují % rozdíl vzhledem k samotnému rosuvastatinu.

Zvýšení je uvedeno jako "

", beze změny jako "

", snížení jako "

".

** Bylo provedeno několik interakčních studií s různými dávkami rosuvastatinu, tabulka ukazuje

nejvýznamnější poměr.

OD = jednou denně; BID = dvakrát denně; TID = třikrát denně; QID = čtyřikrát denně

Kombinace není vhodná pro zahajování léčby. Zahajování léčby, případně úpravy dávkování musí být

prováděny monokomponentními přípravky a po nastavení vhodných dávek je možné přecházení na

kombinaci fixních dávek patřičných sil.

Pediatrická populace

Interakční studie byly prováděny pouze na dospělých.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Přípravek Ruzeb je kontraindikován v průběhu těhotenství a kojení.

Ženy ve fertilním věku mají během léčby používat vhodná antikoncepční opatření.

Těhotenství

Rosuvastatin

Vzhledem k tomu, že cholesterol a jiné látky biosyntézy cholesterolu jsou nenahraditelné pro vývoj plodu,

potenciální riziko inhibice HMG-CoA reduktázy převažuje nad výhodami léčby v průběhu těhotenství. Studie na

zvířatech prokázaly omezený vliv na reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Pokud pacientka v průběhu užívání

přípravku Ruzeb otěhotní, je nutné léčbu okamžitě přerušit.

Ezetimib

Ohledně použití ezetimibu během těhotenství nejsou k dispozici žádné klinické údaje. Studie se zvířaty zabývající

se použitím ezetimibu v monoterapii nepřinesly žádný důkaz přímých ani nepřímých škodlivých účinků na

těhotenství, embryofetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Kojení

Rosuvastatin

U laboratorních potkanů se rosuvastatin vylučuje do mateřského mléka. Neexistují údaje o vylučování

rosuvastatinu do mateřského mléka u lidí (viz bod 4.3).

Ezetimib

Studie na potkanech prokázaly, že se ezetimib vylučuje do mateřského mléka. Není známo, zda se ezetimib

vylučuje do mateřského mléka žen.

Fertilita

O vlivu ezetimibu na lidskou fertilitu, z klinických studií, nejsou k dispozici žádné údaje Ezetimib neměl žádný vliv

na fertilitu samců ani samic potkanů (viz bod 5.3).

4.7. Účinky na schopnost řídit obsluhovat stroje

Tablety přípravku Ruzeb nemají žádný, nebo pouze omezený vliv na schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje.

Studie hodnotící účinky rosuvastatinu a /nebo ezetimibu na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny.

Pokud však řídíte vozidla nebo ovládáte stroje, měli byste brát v úvahu, že v průběhu léčby byly hlášeny závratě.

4.8. Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nežádoucí účinky hlášené pro rosuvastatin jsou obvykle mírné a přechodné. V kontrolovaných klinických studiích

jen méně než 4 % pacientů užívajících rosuvastatin ukončilo léčbu kvůli nežádoucím účinkům.

V klinických studiích, které trvaly až 112 týdnů, byl ezetimib v dávce 10 mg denně podáván samostatně 2396

pacientům nebo spolu se statinem 11308 pacientům nebo s fenofibrátem 185 pacientům. Nežádoucí účinky byly

obvykle mírné a přechodné. Celková incidence uváděných nežádoucích účinků byla u ezetimibu podobná jako

u placeba. Podobně četnost vysazení pro nežádoucí účinky ezetimibu a placeba byla srovnatelná.

Podle dostupných údajů v klinických studiích užívalo kombinaci rosuvastatinu a ezetimibu 1200 pacientů.

Z hlášení, která byla publikována v literatuře, nejčastějšími nežádoucími účinky kombinace rosuvastatinu

a ezetimibu v léčbě hypercholesterolemických pacientů bylo zvýšení jaterních transamináz, gastrointestinální

problémy a svalová bolest. Jedná se o známé nežádoucí účinky aktivních látek. Nicméně, farmakodynamické

interakce, ve smyslu nežádoucích účinků mezi rosuvastatinem a ezetimibem, nelze vyloučit (viz bod 5.2).

Tabulka nežádoucích účinků

Četnost nežádoucích účinků je definována: Velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000

až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) a není známo (z dostupných dat nelze

určit).

Systém orgánových

tříd MedDRA

časté

méně časté

vzácné

velmi vzácné

není známo

Poruchy krve a

lymfatického systému

trombocytopenie

Poruchy imunitního

systému

reakce

hypersenzitivity,

včetně angioedému

Endokrinní poruchy

diabetes

mellitus

1, 2

Poruchy metabolismu

a výživy

snížená chuť k jídlu

Psychiatrické poruchy

deprese

2, 5

Poruchy nervového

systému

bolest hlavy

2, 4

závratě

parestezie

polyneuropatie

ztráta paměti

periferní

neuropatie

poruchy spánku

(včetně nespavosti

a nočních můr)

Cévní poruchy

návaly horka

hypertenze

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

kašel

dyspnoe

2, 5

Gastrointestinální

poruchy

zácpa

nauzea

, bolest

břicha

2, 3

průjem

flatulence

dyspepsie

gastroezofageální reflux

(GERD)

, nauzea

, sucho

v ústech

, gastritida

pankreatitida

Poruchy jater a

žlučových cest

zvýšení jaterních

transamináz

žloutenka

hepatitida

cholelitiáza

cholecystitida

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

pruritus

2, 4

, vyrážka

2, 4

kopřivka

2, 4

Stevensův-

Johnsonův

syndrom

, erythema

multiforme

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

myalgie

2, 4

artralgie

, svalové

spasmy

, bolest krku

bolest zad

, svalová

slabost

, bolest

v končetině

myopatie (včetně

myositidy)

rhabdomyolýza

lupus-like syndrom,

ruptura svalu

imunitně

zprostředkovaná

nekrotizující

myopatie

, poruchy

šlach,

komplikované

někdy rupturou

Poruchy ledvin a

močových cest

hematurie

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

gynekomastie

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

astenie

vyčepanost

bolest hrudníku

, bolest

astenie

, periferní otoky

Vyšetření

zvýšení ALT

a/nebo AST

zvýšení CPK v krvi

zvýšení

gamaglutamyltransferázy

abnormní jaterní funkční

testy

frekvence výskytu bude u rosuvastatinu záviset na přítomnosti a absenci rizikových faktorů (glukóza nalačno ≥ 5,6 mmol/l, BMI >30

kg/m

, zvýšení triglyceridů v krvi, hypertenze v anamnéze)

profil nežádoucích účinků rosuvastatinu na základě údajů z klinických studií a z rozsáhlých zkušeností po uvedení na trh

ezetimib v monoterapii; u pacientů užívajících ezetimib samostatně (n=2396) byly popsány následující nežádoucí účinky s častějším

výskytem než u placeba (n=1159)

ezetimib užívaný současně se statinem; u pacientů užívajících ezetimib současně se statinem (n=11308) byly popsány následující

nežádoucí účinky s častějším výskytem než u statinu podávaného samostatně (n=9361)

další nežádoucí účinky ezetimibu ohlášené po uvedení na trh. Jelikož tyto nežádoucí účinky byly uvedeny v spontánních hlášeních,

jejich skutečná frekvence není známa a/nebo ji nelze odhadnout

Pro některé statiny byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

sexuální dysfunkce

výjimečné případy intersticiálního plicního onemocnění, zvláště při dlouhodobé léčbě (viz bod 4.4)

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy je výskyt nežádoucích účinků častější se zvyšující se

dávkou přípravku.

Účinky na ledviny

U pacientů, kterým byl podáván rosuvastatin, byla při vyšetření moči pomocí diagnostických proužků zjištěna

proteinurie, většinou tubulárního původu. Změna z negativního nálezu, resp. stopového množství bílkoviny na ++

či více křížů byla v určitém časovém období léčby pozorována u méně než 1 % pacientů, kterým byl podáván

rosuvastatin 10 mg a 20 mg, a přibližně u 3 % pacientů, kterým byl podáván rosuvastatin 40 mg. Při podávání

dávky 20 mg byl zjištěn malý vzestup proteinurie z negativního nálezu, resp. stopového množství na +. V

průběhu pokračující léčby došlo ve většině případů ke spontánnímu snížení, resp. vymizení proteinurie. Výsledky

z klinických studií a po uvedení přípravku na trh neukázaly příčinnou souvislost mezi proteinurií a akutním nebo

progresivním onemocněním ledvin.

U pacientů, kteří užívali rosuvastatin, se vyskytla hematurie. Podle výsledků z klinických studií je její výskyt nízký.

Účinky na kosterní svalstvo

Při podávání rosuvastatinu byly ve všech dávkách, zvláště pak při dávkách >20 mg pozorovány nežádoucí

účinky na kosterní sval, tj. myalgie, myopatie (včetně myositidy) a vzácně rabdomyolýza s nebo bez akutního

selhání ledvin.

U pacientů užívajících rosuvastatin byl pozorován na dávce závislý vzestup kreatinkinázy (CK). Ve většině

případů byl tento vzestup mírný, asymptomatický a přechodný. Pokud se hladiny CK zvýší (> 5x ULN), je třeba

léčbu přerušit (viz bod 4.4).

Účinky na játra

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy byl u malého počtu pacientů užívajících rosuvastatin

pozorován na dávce závislý vzestup hladin transamináz. Ve většině případů byl tento vzestup mírný,

asymptomatický a přechodný.

Četnost hlášení případů rabdomyolýzy, závažných ledvinných a jaterních příhod (většinou zvýšené hladiny

jaterních transamináz) je vyšší při dávce 40 mg rosuvastatinu.

Laboratorní nálezy

V kontrolovaných klinických studiích monoterapie, incidence klinicky významných zvýšení transamináz séra (ALT

a/nebo AST ≥ 3x ULN, několikrát po sobě) byla podobná u ezetimibu (0,5 %) a placeba (0,3 %). Ve studiích

současného podávání byla incidence 1,3 % u pacientů léčených ezetimibem a současně statinem a 0,4%

u pacientů léčených samotným statinem. Tato zvýšení byla obecně asymptomatická, nebyla sdružena

s cholestázou a po přerušení léčby, jakož i při pokračující léčbě se vracela k výchozím hodnotám (viz bod 4.4).

V klinických studiích, CPK ˃10x ULN bylo pozorováno u 4 z 1674 pacientů (0, 2%), kterým byl ezetimib podáván

v monoterapii, proti 1 ze 786 pacientů (0,1%), kterým bylo podáváno placebo a proti 1 z 917 pacientů (0,1%),

kterým byl podáván ezetimib současně se statinem, resp. proti 4 z 929 pacientů (0,4%), kterým byl podáván

pouze statin. Nebyl zjištěn rozdíl ve výskytu myopatie nebo rabdomyolýzy v závislosti na podávání ezetimibu ve

srovnání s kontrolními skupinami, které dostávaly placebo nebo samostatně statin (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost rosuvastatinu/ezetimibu u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla stanovena (viz bod

5.1).

Rosuvastatin:

V klinické studii u dětí a dospívajících, kterým byl podáván rosuvastatin po dobu 52 týdnů, bylo ve srovnání

s klinickými studiemi u dospělých častěji pozorováno zvýšení hodnot CK >10x ULN a svalové příznaky po cvičení

nebo zvýšené tělesné aktivitě. V ostatních ohledech byl bezpečnostní profil rosuvastatinu podobný u dětí

a dospívajících jako u dospělých.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace