QUIFLOX 20 mg/ml Injekční roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Marbofloxacin
Dostupné s:
Krka d.d. Novo mesto
ATC kód:
QJ01MA
INN (Mezinárodní Name):
Marbofloxacin (Marbofloxacinum)
Dávkování:
20mg/ml
Léková forma:
Injekční roztok
Terapeutické skupiny:
prasata, psi, neruminující telata
Terapeutické oblasti:
Fluorochinolony
Přehled produktů:
Kódy balení: 9903708 - 1 x 20 ml - lahvička; 9901095 - 50 x 1 ml - injekční lahvička
Registrační číslo:
96/029/12-C
Datum autorizace:
2012-02-29

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

Quiflox 20 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quiflox 20 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a psy

Marbofloxacinum

Přípravek s indikačním omezením

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý ml injekčního roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Marbofloxacinum

20 mg

Pomocné látky:

Metakresol

2 mg

Dinatrium-edetát

0,10 mg

Thioglycerol

0,50 mg

Čirý zelenožlutý až hnědožlutý roztok.

4.

INDIKACE

Skot (nepřežvykující telata do 100 kg ž. hm.)

Léčba infekcí respiračního traktu vyvolaných citlivými kmeny Mannheimia haemolytica, Pasteurella

multocida a Mycoplasma bovis.

Prasata ve výkrmu

Léčba infekcí respiračního traktu vyvolaných citlivými kmeny Actinobacillus pleuropneumoniae,

Pasteurella multocida a Mycoplasma hyopneumoniae.

Psi

Léčba infikovaných ran (včetně drénovaných podkožních abscesů) vyvolaných Escherichia coli,

Pasteurella spp. a Pseudomonas spp.

Léčba infekcí dolních cest močových vyvolaných Escherichia coli a Proteus spp.

Tento veterinární léčivý přípravek smí být používán pouze na základě výsledku testu citlivosti.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat v případě přecitlivělosti na marbofloxacin nebo jiný chinolon nebo na některou

z pomocných látek.

Marbofloxacin se nesmí používat u psů mladších než 12 měsíců nebo mladších než 18 měsíců

v případě obřích plemen psů s delším obdobím růstu, jako jsou dogy, např. německá doga nebo

mastifové.

Nepoužívat v případech, kdy je patogen rezistentní k jiným fluorochinolonům (zkřížená rezistence).

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Subkutánní a intramuskulární podání u skotu a intramuskulární u prasat může způsobit přechodný

otok. Intramuskulární podání může způsobit bolestivost nebo zánětlivé reakce v místě injekční

aplikace. Zánětlivé reakce přetrvávají u prasat 6 dnů a u telat 12 dnů.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (nepřežvykující telata do 100 kg ž. hm.).

Prasata.

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Skot:

Doporučená dávka je 2 mg marbofloxacinu/kg ž.hm./den (1 ml přípravku/10 kg ž.hm.) jednou denně

intramuskulárně nebo subkutánně (první injekce může být podána také intravenózně) po dobu 3 až

5 dnů.

Prasata:

Doporučená dávka je 2 mg marbofloxacinu/kg ž.hm./den (1 ml přípravku/10 kg ž.hm.) jednou denně

intramuskulárně po dobu 3 až 5 dnů.

Psi:

Léčba infikovaných ran (včetně drénovaných podkožních abscesů): 2 mg marbofloxacinu/kg ž.hm.

(1 ml přípravku/10 kg ž.hm.) v jedné subkutánní nebo intravenózní injekci první den léčby,

následované další den podáním tablet marbofloxacinu jednou denně v dávce 2 mg marbofloxacinu/kg

ž.hm. po dobu 6 dnů.

Léčba infekcí dolních cest močových: 2 mg marbofloxacinu/kg ž.hm. (1 ml přípravku/10 kg ž.hm.)

v jedné subkutánní nebo intravenózní injekci první den léčby, následované další den podáním tablet

marbofloxacinu jednou denně v dávce 2 mg marbofloxacinu/kg ž.hm. po dobu nejméně 10 dnů

a nejvýše 28 dnů.

Aby se zajistilo podání správné dávky a předešlo poddávkování, je nutné co nejpřesněji určit živou

hmotnost léčeného zvířete.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Objem podané dávky do jednoho místa aplikace by neměl přesáhnout 6 ml u telat a 3 ml u prasat.

U malých psů může být k přesnému dávkování přípravku použita tuberkulinová nebo inzulínová

injekční stříkačka.

Doporučuje se použití odběrové jehly, aby se snížilo riziko kontaminace přípravku a počet propíchnutí

zátky.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Skot (nepřežvykující telata do 100 kg živé hmotnosti):

Maso: 6 dnů

Prasata:

Maso: 4 dny

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po

„EXP“. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Po prvním otevření obalu stanovte datum likvidace zbylého množství přípravku v tomto obalu a to na

základě doby použitelnosti po prvním otevření uvedené v této příbalové informaci. Toto datum napište

na místo k tomu určené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nízké pH moči může mít inhibiční účinek na aktivitu marbofloxacinu.

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.

Doporučuje se ponechat fluorochinolony na léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu, nebo se

očekává slabá odezva na ostatní skupiny antibiotik. Použití fluorochinolonů by mělo být vždy, když je

to možné, založeno na výsledku testu citlivosti. Použití přípravku, které je odlišné od pokynů

uvedených v souhrnu údajů o přípravku (SPC), může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na

fluorochinolony a snížit účinnost terapie ostatními chinolony z důvodu možné zkřížené rezistence.

U fluorochinolonů bylo prokázáno, že způsobují poškození (eroze) kloubní chrupavky u juvenilních

psů, a proto je třeba věnovat pozornost přesnému dávkování, zejména u mladých zvířat.

U fluorochinolonů jsou také známé jejich potenciální neurologické nežádoucí účinky. U psů

s diagnostikovanou epilepsií se doporučuje opatrné používání.

Po podání trojnásobku doporučené dávky nebyly zaznamenány známky předávkování u skotu ani

prasat.

Předávkování může způsobit akutní příznaky poruch nervového systému, hypersalivaci nebo třes,

které by měly být léčeny symptomaticky.

U psů nebyl po subkutánním podání pozorován žádný nežádoucí účinek až do 2násobku maximální

doporučené dávky. Po intravenózním podání 4 mg/kg byly u psů hlášeny vzácné mírné a přechodné

nežádoucí účinky:

ptyalismus (nadměrné slinění)

nervové poruchy: vokalizace, excitace, třes (myoklonie).

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Současné podávání theofylinu vyžaduje pečlivé sledování, protože sérové hladiny theofylinu se mohou

zvýšit.

Fluorochinolony mohou zpomalovat metabolismus cyklosporinu a zhoršovat jeho nefrotoxicitu.

Fluorochinolony mohou být používány současně s kyselinou tolfenamovou. Vzhledem k nedostatku

studií s jinými nesteroidními protizánětlivými léky nemohou být interakce vyloučeny.

Studie provedené na laboratorních zvířatech neprokázaly žádné embryotoxické, fetotoxické nebo

teratogenní účinky.

Lze použít během březosti a laktace u krav a prasnic.

U březích fen nebyly provedeny žádné specifické studie. U březích a laktujících fen používejte pouze

na základě posouzení prospěchu/rizika příslušným veterinárním lékařem.

Upozornění pro uživatele

Lidé se známou přecitlivělostí na (fluoro)chinolony by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a očima. V případě náhodného potřísnění kůže nebo zasažení očí

opláchněte postižené místo velkým množstvím vody.

Zabraňte náhodnému samopodání, protože to může způsobit lokální podráždění. V případě náhodného

samopodání nebo pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Po použití si umyjte ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Injekční roztok ve skleněných lahvích o objemu 20 ml, 50 ml, 100 ml a 250 ml v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79

180 00 Praha 8

Tel: 221 115 150

info.cz@krka.biz

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quiflox 20 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a psy

Přípravek s indikačním omezením

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý ml injekčního roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Marbofloxacinum

20 mg

Pomocné látky:

Metakresol

2 mg

Dinatrium-edetát

0,10 mg

Thioglycerol

0,50 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý zelenožlutý až hnědožlutý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Skot (nepřežvykující telata do 100 kg ž. hm.).

Prasata.

Psi.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Skot (nepřežvykující telata do 100 kg ž. hm.)

Léčba infekcí respiračního traktu vyvolaných citlivými kmeny Mannheimia haemolytica, Pasteurella

multocida a Mycoplasma bovis.

Prasata ve výkrmu

Léčba infekcí respiračního traktu vyvolaných citlivými kmeny Actinobacillus pleuropneumoniae,

Pasteurella multocida a Mycoplasma hyopneumoniae.

Psi

Léčba infikovaných ran (včetně drénovaných podkožních abscesů) vyvolaných Escherichia coli,

Pasteurella spp. a Pseudomonas spp.

Léčba infekcí dolních cest močových vyvolaných Escherichia coli a Proteus spp.

Tento veterinární léčivý přípravek smí být používán pouze na základě výsledku testu citlivosti.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat u zvířat v případě přecitlivělosti na marbofloxacin nebo jiný chinolon nebo na některou

z pomocných látek.

Marbofloxacin se nesmí používat u psů mladších než 12 měsíců nebo mladších než 18 měsíců

v případě obřích plemen psů s delším obdobím růstu, jako jsou dogy, např. německá doga, nebo

mastifové.

Nepoužívat v případech, kdy je patogen rezistentní k jiným fluorochinolonům (zkřížená rezistence).

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nízké pH moči může mít inhibiční účinek na aktivitu marbofloxacinu.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.

Doporučuje se ponechat fluorochinolony na léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu, nebo se

očekává slabá odezva na ostatní skupiny antibiotik. Použití fluorochinolonů by mělo být vždy, když je

to možné, založeno na výsledku testu citlivosti. Použití přípravku, které je odlišné od pokynů

uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku (SPC), může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních k

fluorochinolonům a snížit účinnost terapie ostatními chinolony z důvodu možné zkřížené rezistence.

U fluorochinolonů bylo prokázáno, že způsobují poškození (eroze) kloubní chrupavky u juvenilních

psů, a proto je třeba věnovat pozornost přesnému dávkování, zejména u mladých zvířat.

U fluorochinolonů jsou také známé jejich potenciální neurologické nežádoucí účinky. U psů

s diagnostikovanou epilepsií se doporučuje opatrné používání.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na (fluoro)chinolony by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a očima. V případě náhodného potřísnění kůže nebo zasažení očí

opláchněte postižené místo velkým množstvím vody.

Zabraňte náhodnému samopodání, protože to může způsobit lokální podráždění. V případě náhodného

samopodání nebo pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Po použití si umyjte ruce.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Subkutánní a intramuskulární podání u skotu a intramuskulární u prasat může způsobit přechodný

otok. Intramuskulární podání může způsobit bolestivost nebo zánětlivé reakce v místě injekční

aplikace. Zánětlivé reakce přetrvávají u prasat 6 dnů a u telat 12 dnů.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Studie provedené na laboratorních zvířatech neprokázaly žádné embryotoxické, fetotoxické nebo

teratogenní účinky.

Lze použít během březosti a laktace u krav a prasnic.

U březích fen nebyly provedeny žádné specifické studie. U březích a laktujících fen používejte pouze

na základě posouzení prospěchu/rizika příslušným veterinárním lékařem.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Současné podávání theofylinu vyžaduje pečlivé sledování, protože sérové hladiny theofylinu se mohou

zvýšit.

Fluorochinolony mohou zpomalovat metabolismus cyklosporinu a zhoršovat jeho nefrotoxicitu.

Fluorochinolony mohou být používány současně s kyselinou tolfenamovou. Vzhledem k nedostatku

studií s jinými nesteroidními protizánětlivými léky nemohou být interakce vyloučeny.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Skot:

Doporučená dávka je 2 mg marbofloxacinu/kg ž.hm./den (1 ml přípravku/10 kg ž.hm.) jednou denně

intramuskulárně nebo subkutánně (první injekce může být podána také intravenózně) po dobu 3 až

5 dnů.

Prasata:

Doporučená dávka je 2 mg marbofloxacinu/kg ž.hm./den (1 ml přípravku/10 kg ž.hm.) jednou denně

intramuskulárně po dobu 3 až 5 dnů.

Psi:

Léčba infikovaných ran (včetně drénovaných podkožních abscesů): 2 mg marbofloxacinu/kg ž.hm.

(1 ml přípravku/10 kg ž.hm.) v jedné subkutánní nebo intravenózní injekci první den léčby,

následované další den podáním tablet marbofloxacinu jednou denně v dávce 2 mg marbofloxacinu/kg

ž.hm. po dobu 6 dnů.

Léčba infekcí dolních cest močových: 2 mg marbofloxacinu/kg ž.hm. (1 ml přípravku/10 kg ž.hm.)

v jedné subkutánní nebo intravenózní injekci první den léčby, následované další den podáním tablet

marbofloxacinu jednou denně v dávce 2 mg marbofloxacinu/kg ž.hm. po dobu nejméně 10 dnů

a nejvýše 28 dnů.

Aby se zajistilo podání správné dávky a předešlo poddávkování, je nutné co nejpřesněji určit živou

hmotnost léčeného zvířete.

Objem podané dávky do jednoho místa aplikace by neměl přesáhnout 6 ml u telat a 3 ml u prasat.

U malých psů může být k přesnému dávkování přípravku použita tuberkulinová nebo inzulínová

injekční stříkačka.

Doporučuje se použití odběrové jehly, aby se snížilo riziko kontaminace přípravku a počet propíchnutí

zátky.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Po podání trojnásobku doporučené dávky nebyly zaznamenány známky předávkování u skotu ani

prasat.

Předávkování může způsobit akutní příznaky poruch nervového systému, hypersalivaci nebo třes,

které by měly být léčeny symptomaticky.

U psů nebyl po subkutánním podání pozorován žádný nežádoucí účinek až do 2násobku maximální

doporučené dávky. Po intravenózním podání 4 mg/kg byly u psů hlášeny vzácné mírné a přechodné

nežádoucí účinky, jako ptyalismus (nadměrné slinění), nervové poruchy (vokalizace, excitace) a třes

(myoklonie), které by měly být léčeny symptomaticky.

4.11

Ochranná(é) lhůta(y)

Skot (nepřežvykující telata do 100 kg živé hmotnosti):

Maso: 6 dnů

Prasata:

Maso: 4 dny

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, fluorochinolony ATCvet

kód: QJ01MA93

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Marbofloxacin je syntetické baktericidní antimikrobikum, patřící do skupiny fluorochinolonů, které

účinkuje prostřednictvím inhibice DNA gyrázy. Jeho baktericidní účinek je převážně závislý na

koncentraci. Má široké spektrum účinku proti grampozitivním bakteriím (zvláště Staphylococcus spp.)

a gramnegativním bakteriím (Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica, Brucella

canis, Campylobacter jejuni, Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Haemophilus

spp., Histophilus spp., Klebsiella spp., Mannheimia haemolytica, Moraxella spp., Morganella

morganii, Pasteurella multocida, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Typhimurium,

Serratia marcescens, Shigella spp.) a také proti mykoplazmatům (Mycoplasma bovis, Mycoplasma

dispar, Mycoplasma hyopneumoniae). Marbofloxacin je neúčinný proti anaerobním bakteriím.

Hraniční hodnoty MIC pro aerobní patogenní grampozitivní a gramnegativní bakterie byly stanoveny

následovně: ≤ 1 µg/ml pro citlivé, 2 µg/ml pro intermediární a ≥ 4 µg/ml pro rezistentní bakteriální

kmeny.

Rezistence k fluorochinolonům je spojená se třemi mechanizmy vznikajícími v důsledku mutací na

chromozomu: snížením propustnosti bakteriální buněčné stěny, expresí efluxních pump nebo

mutacemi v genech enzymů zodpovědných za vazbu molekuly. Může se objevit zkřížená rezistence

mezi marbofloxacinem a ostatními (fluoro)chinolony.

5.2

Farmakokinetické údaje

Marbofloxacin se v doporučené dávce 2 mg marbofloxacinu/kg ž.hm. po subkutánním podání u skotu,

prasat a psů rychle absorbuje a jeho biologická dostupnost se blíží 100 %. U psů je po subkutánním

podání 2 mg marbofloxacinu/kg ž.hm. dosaženo maximální koncentrace v plazmě 1,0 μg/ml a i.v.

podání vede k podobnému farmakokinetickému profilu pro hodnoty plochy koncentrace pod křivkou

(AUC) a poločasu eliminace (t

). Marbofloxacin se slabě váže na bílkoviny plazmy (méně než 10 % u

prasat a psů, a 30 % u skotu), je široce distribuován a ve většině tkání (játra, ledviny, kůže, plíce,

žlučník, děloha, trávicí trakt) dosahuje vyšších koncentrací než v plazmě.

U skotu se marbofloxacin eliminuje pomalu u telat s nevyvinutým bachorem (t

β = 5-9 hodin)

převážně v účinné formě močí (3/4) a stolicí (1/4).

U prasat se marbofloxacin eliminuje pomalu (t

β = 8-10 hodin) převážně v účinné formě močí (2/3)

a stolicí (1/3).

U psů se marbofloxacin eliminuje pomalu, s eliminačním poločasem přibližně 11 hodin, převážně

v účinné formě močí (2/3) a stolicí (1/3).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Metakresol

Dinatrium-edetát

Thioglycerol

Glukonolakton

Mannitol

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Lahev (jantarové sklo typu II), bromobutylová pryžová zátka, hliníkový uzávěr: 20 ml injekčního

roztoku, krabička.

Lahev (jantarové sklo typu II), bromobutylová pryžová zátka, hliníkový uzávěr: 50 ml injekčního

roztoku, krabička.

Lahev (jantarové sklo typu II), bromobutylová pryžová zátka, hliníkový uzávěr: 100 ml injekčního

roztoku, krabička.

Lahev (jantarové sklo typu II), bromobutylová pryžová zátka, hliníkový uzávěr: 250 ml injekčního

roztoku, krabička.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/029/12-C

9.

DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29. 2. 2012/ 7. 8. 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Srpen 2017

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace