Pelgraz

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
pegfilgrastim
Dostupné s:
Accord Healthcare S.L.U.
ATC kód:
L03AA13
INN (Mezinárodní Name):
pegfilgrastim
Terapeutické skupiny:
Imunostimulancia,
Terapeutické oblasti:
Neutropenie
Terapeutické indikace:
Zkrácení doby trvání neutropenie a incidence febrilní neutropenie u pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro malignitu (s výjimkou chronické myeloidní leukémie a myelodysplastických syndromů).
Přehled produktů:
Revision: 7
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/003961
Datum autorizace:
2018-09-21
EMEA kód:
EMEA/H/C/003961

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

19-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

19-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

19-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

19-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

01-01-1970

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Pelgraz 6 mg injekční roztok v předplněné stříkačce

pegfilgrastimum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Pelgraz a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pelgraz používat

Jak se Pelgraz používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Pelgraz uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Pelgraz a k čemu se používá

Pelgraz obsahuje léčivou látku pegfilgrastim. Pegfilgrastim je bílkovina vyráběná biotechnologií

pomocí bakterie E.coli. Patří do skupiny bílkovin nazývaných cytokiny a je velmi podobná přirozené

bílkovině (faktoru stimulující kolonie granulocytů) tvořené ve Vašem těle.

Pelgraz se používá ke zkrácení období neutropenie (nízkého počtu druhu bílých krvinek) a k potlačení

výskytu febrilní neutropenie (nízký počet druhu bílých krvinek s horečkou), které mohou být

způsobeny cytotoxickou chemoterapii (léky působící proti rychle rostoucím buňkám). Bílé krvinky

mají důležitou funkci pomáhat organismu v boji s infekcí. Tyto buňky jsou velmi citlivé na účinky

chemoterapie, a to může vést ke snížení jejich počtu v organismu. Pokud počet bílých krvinek

poklesne na nízkou úroveň, nezbývá jich dostatek k boji s bakteriemi, což může znamenat zvýšené

riziko infekčního onemocnění.

Přípravek Pelgraz Vám byl předepsán lékařem proto, aby podpořil kostní dřeň (část kosti, ve které se

tvoří krevní buňky) k produkci většího množství bílých krvinek, které pomáhají organismu v boji

s infekcí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pelgraz používat

Nepoužívejte přípravek Pelgraz:

Jestliže jste alergický(á) na pegfilgrastim, filgrastim, nebo na kteroukoliv další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Pelgraz se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou,

jestliže:

se u Vás vyskytne alergická reakce včetně slabosti, poklesu krevního tlaku, dušnosti, otoku

obličeje (anafylaxe), zrudnutí a návalů horka, vyrážky a svědících oblastí na kůži.

máte alergii na latex. Kryt jehly předplněné injekční stříkačky obsahuje derivát latexu a může

způsobit závažné alergické reakce.

se u Vás vyskytne kašel, horečka a dušnost. To může být příznakem akutního syndromu

dechové tísně (ARDS).

se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků nebo jejich kombinace:

otok, který může být spojen s méně častým močením, dušnost, zvětšení objemu břicha

a pocit plnosti a celkový pocit únavy.

Mohou to být příznaky stavu nazývaného „syndrom zvýšené permeability kapilár“, který

způsobuje prosakování krve z malých cév do těla. Viz bod 4.

budete mít bolesti v levé horní části břicha, v levém podžebří nebo v levém rameni,

protože tyto příznaky mohou souviset s postižením sleziny (zvětšení sleziny).

jste nedávno měl(a) závažnou plicní infekci (pneumonie), vodu na plicích (otok plic), zánět plic

nebo abnormální rtg snímky plic.

jste si vědom(a) nějaké změny počtu krvinek (např. zvýšení počtu bílých krvinek nebo anemie,

tj. snížení počtu červených krvinek) nebo snížení počtu krevních destiček, které snižuje

srážlivost krve . Váš lékař Vás možná bude chtít pečlivě sledovat.

trpíte srpkovitou anemií. Váš lékař může pečlivě sledovat Váš zdravotní stav.

jste pacientem s rakovinou prsu nebo plic. Přípravek Neulasta může v kombinaci s chemoterapií

a/nebo radiační terapií zvýšit riziko prekancerózního onemocnění krve zvaného

myelodysplastický syndrom (MDS) nebo zhoubného onemocnění krve zvaného akutní

myeloidní leukémie (AML). Příznaky mohou zahrnovat únavu, horečku a snadnou tvorbu

modřin nebo krvácení.

máte náhlé příznaky alergie, jako jsou vyrážka, svědění nebo kopřivka, otok obličeje, rtů, jazyka

nebo jiných částí těla, dušnost, sípání nebo potíže s dechem, může se jednat o příznaky závažné

alergické reakce.

Lékař Vám bude pravidelně kontrolovat krev a moč, protože Pelgraz může poškodit drobné filtry

uvnitř ledvin (glomerulonefritida).

V souvislosti s používáním přípravku Pelgraz byly hlášeny závažné kožní reakce (Stevensův-

Johnsonův syndrom). Přestaňte používat přípravek Pelgraz a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc,

pokud zaznamenáte některý z příznaků popsaných v bodu 4.

Poraďte se se svým lékařem o riziku vzniku zhoubného onemocnění krve. Pokud se u Vás vyvine nebo

by se mohlo vyvinout zhoubné onemocnění krve, smíte přípravek Pelgraz používat pouze v případě, že

o tom rozhodne Váš lékař.

Pokud máte příznaky zánětu aorty (velké krevní cévy, která přenáší krev ze srdce do těla), bylo to

vzácně hlášeno u pacientů s rakovinou a u zdravých dárců. Příznaky mohou zahrnovat horečku, bolesti

břicha, malátnost, bolesti zad a zvýšené zánětlivé markery (např. C-reaktivní protein a počet bílých

krvinek). Pokud se u Vás vyskytnou tyto příznaky, sdělte to svému lékaři.

Ztráta odpovědi na pegfilgrastim

Pokud u Vás dojde ke ztrátě odpovědi nebo selhání schopnosti udržet odpověď na léčbu

pegfilgrastimem, bude Váš lékař zkoumat důvody, proč k tomu došlo včetně toho, zda byly vytvořeny

protilátky, které neutralizují účinek pegfilgrastimu.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost přípravku Pelgraz u dětí nebyly dosud stanoveny. Poraďte se se svým lékařem

nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Další léčivé přípravky a Pelgraz

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pegfilgrastim

nebyl testován u těhotných žen. Je důležité, abyste svému lékaři sdělila, zda:

jste těhotná;

myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo;

plánujete otěhotnět.

Pokud při léčbě přípravkem Pelgraz otěhotníte, informujte svého lékaře.

Pokud lékař nerozhodne jinak, musíte přestat kojit, jestliže používáte přípravek Pelgraz.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pelgraz nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat

stroje.

Pelgraz obsahuje sorbitol (E420) a sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 30 mg sorbitolu v jedné předplněné injekční stříkačce, což odpovídá

50 mg/ml.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku na dávku 6 mg, to znamená, že

je v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se Pelgraz používá

Přípravek Pelgraz je určen pouze dospělým pacientům ve věku 18 let a starším.

Vždy používejte přípravek Pelgraz přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka je 6 mg v jedné podkožní injekci za použití

předplněné injekční stříkačky. Tato dávka se má podat nejdříve 24 hodin po aplikaci poslední dávky

chemoterapeutik na konci každého cyklu chemoterapie.

Přípravek Pelgraz prudce neprotřepávejte, může to ovlivnit jeho účinnost.

Podávání injekcí přípravku Pelgraz pacientem samotným

Váš lékař může rozhodnout, že by pro Vás bylo vhodnější, abyste si sám (sama) podával(a) injekce

přípravku Pelgraz. Postup, jakým si sám (sama) budete injekce podávat, Vám ukáže lékař nebo sestra.

Nepokoušejte se dát si injekci sám (sama), pokud jste k tomu nebyl(a) speciálně vyškolen(a) lékařem

nebo zdravotní sestrou.

Pokyny, jak si sám (sama) podávat injekce, jsou uvedeny níže, avšak správná léčba Vašeho

onemocnění vyžaduje úzkou a stálou spolupráci s Vaším lékařem.

Pokud si nejste jistý(á), jak si máte injekci sám (sama) aplikovat nebo máte jakékoli dotazy, požádejte

o pomoc svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Jak si mohu přípravek Pelgraz sám (sama) aplikovat?

Injekci je potřeba aplikovat do tkáně přímo pod kůži. Tento způsob se nazývá podkožní injekce.

Potřebné pomůcky

K samostatné aplikaci podkožní injekce budete potřebovat následující:

přípravek Pelgraz ve formě předplněné injekční stříkačky;

tampon napuštěný alkoholem.

Co si mám přichystat, abych si mohl(a) sám (sama) podat podkožní injekci přípravku Pelgraz?

Injekční stříkačku vyjměte z chladničky.

Nesundávejte kryt jehly z injekční stříkačky až do doby těsně předtím, než budete připraven(a)

si injekci podat.

Zkontrolujte datum použitelnosti uvedené na štítku předplněné injekční stříkačky (EXP).

Přípravek nepoužívejte po uplynutí posledního dne uvedeného měsíce nebo pokud byl

uchováván mimo chladničku déle než 72 hodin nebo byla jinak překročena doba použitelnosti.

Zkontrolujte vzhled přípravku Pelgraz. Roztok musí být čirý a bezbarvý. Pokud roztok obsahuje

volné částečky, nepoužívejte ho.

5.

Pro pohodlnější aplikaci injekce ponechte předplněnou injekční stříkačku 30 minut při pokojové

teplotě, aby se ohřála, nebo podržte předplněnou injekční stříkačku několik minut v ruce. Jiným

způsobem přípravek Pelgraz neohřívejte (například v mikrovlnné troubě nebo horké vodě).

Důkladně si umyjte ruce.

7.

Najděte si pohodlné, dobře osvětlené místo a všechny potřebné pomůcky si rozmístěte tak,

abyste na ně dosáhl(a) (na předplněnou injekční stříkačku a tampon napuštěný alkoholem.

Jak si připravit injekci přípravku Pelgraz?

Před aplikací injekce Pelgraz postupujte následovně:

Podržte stříkačku a lehce uchopte kryt jehly, aniž byste s ním otáčel(a). Za kryt zatáhněte, jak je

zobrazeno na obrázcích 1 a 2. Nedotýkejte se jehly a netlačte na píst.

1

2

Můžete si všimnout malé vzduchové bubliny v předplněné stříkačce. Nemusíte odstranit

vzduchovou bublinu před aplikací injekce. Aplikace injekce roztoku se vzduchovou bublinou

není nebezpečná.

Nyní můžete předplněnou injekční stříkačku použít.

Kam si mám injekci aplikovat?

Nejvhodnějšími místy pro aplikaci injekce jsou:

horní část stehen; a

břicho, vyjma oblasti kolem pupku (viz obrázek 3).

3

Pokud Vám injekci aplikuje někdo jiný, může využít také zadní část paží (viz obrázek 4).

4

Místa aplikace injekce je lépe každý den střídat a předejít tím vzniku bolesti na kterémkoli z míst.

Jak si mám injekci aplikovat?

Místo aplikace injekce vydezinfikujte pomocí tamponu napuštěného alkoholem a volně, bez

mačkání uchopte mezi palec a ukazováček kožní řasu (viz obrázek 5).

5

Předplněná injekční stříkačka s bezpečnostním chráničem jehly

Jehlu vpíchněte celou do kůže, jak Vám ukázala zdravotní sestra nebo lékař (viz obr. 6).

Zlehka zatáhněte za píst, abyste se přesvědčil(a), že nebyla nabodnuta céva. Pokud vidíte ve

stříkačce krev, vytáhněte jehlu a znovu ji vpíchněte na jiném místě.

Kůži mějte stále stisknutou, stlačujte píst pomalu a rovnoměrně a držte přitom stříkačku za okraj

pro uchopení prsty, dokud není aplikována celá dávka a píst již nelze stlačit dále. Tlak na píst

neuvolňujte!

Po vstříknutí tekutiny vytáhněte jehlu a držte přitom stříkačku ve stejném úhlu a současně

udržujte tlak na píst, poté kůži uvolněte. Ochranný kryt automaticky zakryje jehlu a ozve se

zacvaknutí, které potvrdí aktivaci krytu jehly (viz obrázek 7). Chránič jehly nebude aktivován,

dokud nedojde k podání celé dávky.

6

7

Nezapomeňte

Pokud budete mít jakékoli potíže, obraťte se na svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Likvidace použitých injekčních stříkaček

Injekční stříkačku likvidujte v souladu s pokyny Vašeho lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Pelgraz, než jste měl(a)

V případě, že jste užil(a) více přípravku Pelgraz než jste měl(a), obraťte se na svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestru.

Jestliže jste zapomněl(a) podat injekci přípravku Pelgraz

Jestliže si podáváte injekci sám (sama) a zapomněl(a) jste si podat dávku přípravku Pelgraz, obraťte se

na svého lékaře a domluvte se, kdy si máte podat další dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Pelgraz

Váš lékař Vám sdělí, kdy máte přestat používat přípravek Pelgraz. Je poměrně běžné absolvovat

několik cyklů léčby přípravkem Pelgraz.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Pelgraz nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Prosím, informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích

účinků nebo jejich kombinace:

otok, který může být spojen s méně častým močením, dušnost, zvětšení objemu břicha a pocit

plnosti a celkový pocit únavy. Tyto příznaky mají obvykle rychlý nástup.

Mohou to být příznaky méně častého (může postihnout až 1 ze 100 pacientů) stavu nazývaného

„syndrom zvýšené permeability kapilár“, který způsobuje prosakování krve z malých cév do těla a

vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

bolest kostí. Lékař Vám doporučí, co můžete proti bolesti užívat.

pocit na zvracení a bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 z 10 pacientů):

bolest v místě injekce.

celkové bolesti a bolesti kloubů a svalů.

bolest na hrudi, která není způsobena onemocněním srdce nebo infarktem myokardu.

některé změny se mohou objevit v krvi, ty však budou odhaleny v rámci pravidelných vyšetření

krve. Na krátkou dobu může dojít ke zvýšení počtu bílých krvinek. Může se snížit počet

krevních destiček, což může vést ke zvýšenému výskytu podlitin.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 ze 100 pacientů):

alergické reakce včetně zčervenání a zrudnutí, kožní vyrážky a vyvýšených svědivých oblastí na

kůži.

závažné alergické reakce včetně anafylaxe (slabost, pokles krevního tlaku, dýchací obtíže, otok

obličeje).

zvětšení sleziny.

ruptura (roztržení) sleziny. Některé případy ruptury sleziny byly smrtelné. Pokud se u Vás

objeví bolest v levé horní části břicha nebo v levém rameni, je důležité ihned vyhledat lékaře,

neboť tento příznak může být spojený s postižením sleziny.

potíže s dechem. Máte-li kašel, zvýšenou teplotu nebo potíže s dechem, sdělte to, prosím, svému

lékaři.

byl zaznamenán Sweetův syndrom (do modra zbarvené, vyvýšené bolestivé rány na končetinách

a někdy i na obličeji a na krku, doprovázené horečkou). Zde však mohou hrát roli i jiné faktory.

zánět krevních cév v kůži.

poškození drobných filtrů uvnitř ledvin (glomerulonefritida).

zčervenání v místě injekce.

abnormální výsledky vyšetření krve (laktátdehydrogenáza, kyselina močová a alkalická

fosfatáza).

abnormální výsledky jaterních testů (alaninaminotransferáza a aspartátaminotransferáza).

vykašlávání krve (hemoptýza).

poruchy krve (myelodysplastický syndrom [MDS] nebo akutní myeloidní leukémie [AML]).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob):

zánět aorty (velké krevní cévy, která vede krev ze srdce do těla) viz bod 2.

kvácení z plic

Stevensův-Johnsonův syndrom, který se může projevit jako načervenalé ohraničené nebo

kruhové skvrny často s centrálními puchýři na trupu, olupující se kůží, vředy v ústech, krku,

nosu, na genitáliích a v očích a mohou mu předcházet příznaky podobné chřipce a horečka.

Pokud se u Vás objeví tyto příznaky, přestaňte používat přípravek Pelgraz a kontaktujte svého

lékaře nebo okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Viz také bod 2.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Pelgraz 6 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Pelgraz 6 mg injekční roztok v předplněném injektoru

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Pelgraz 6 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje pegfilgrastimum* 6 mg v 0,6 ml injekčního roztoku.

Koncentrace 10 mg/ml je založená pouze na obsahu bílkovin**.

Pelgraz 6 mg injekční roztok v předplněném injektoru

Jeden předplněný injektor obsahuje pegfilgrastimum* 6 mg v 0,6 ml injekčního roztoku. Koncentrace

10 mg/ml je založená pouze na obsahu bílkovin**.

* Produkovaný buňkami bakterie Escherichia coli rekombinantní DNA technologií a následně

konjugací s polyethylenglykolem (PEG).

** Koncentrace je 20 mg/ml při zahrnutí podílu PEG.

Účinnost tohoto léčivého přípravku se nemá porovnávat s účinností jiné pegylované nebo

nepegylované bílkoviny stejné terapeutické skupiny. Více informací viz bod 5.1.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna předplněná injekční stříkačka nebo předplněný injektor obsahuje 30 mg sorbitolu (E420) (viz

bod 4.4).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý, bezbarvý injekční roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Zkrácení doby trvání neutropenie a snížení incidence febrilní neutropenie u dospělých pacientů

léčených cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové onemocnění (s výjimkou chronické

myeloidní leukemie a myelodysplastického syndromu).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Pelgraz má být zahájena a sledována lékaři se zkušenostmi v onkologii a/nebo

hematologii.

Dávkování

Na jeden cyklus chemoterapie se doporučuje jedna dávka 6 mg přípravku Pelgraz (jedna předplněná

injekční stříkačka nebo předplněný injektor) podaná nejdříve 24 hodin po aplikaci cytostatik.

Zvláštní skupiny pacientů

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Pelgraz u dětí a dospívajících nebyly dosud stanoveny. V současnosti

dostupné údaje jsou uvedeny v bodech 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze učinit žádná

doporučení ohledně dávkování.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Úprava dávky u pacientů s poruchou funkce ledvin, včetně pacientů s terminálním stádiem

onemocnění ledvin, není doporučena.

Způsob podání

Pelgraz je určen pro subkutánní podání.

Injekce má být aplikována subkutánně do stehna, břicha nebo horní části paže.

Pro pokyny k zacházení s léčivým přípravkem před podáním viz bod 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Dohledatelnost

Pro lepší dohledatelnost biologických léčivých přípravků má být zřetelně zaznamenán obchodní název

podaného přípravku.

Akutní myeloidní leukemie (AML)

Na základě omezených dostupných klinických dat lze očekávat srovnatelný účinek pegfilgrastimu a

filgrastimu ve smyslu ovlivnění doby nutné k obnově počtu neutrofilů po těžké neutropenii u pacientů

s nově zjištěnou AML (viz bod 5.1). Nicméně, dosud nejsou k dispozici dostatečné údaje o

dlouhodobých účincích pegfilgrastimu u pacientů s AML. Proto má být u těchto pacientů podáván se

zvláštní opatrností.

Růstový faktor stimulující kolonie granulocytů

G-CSF

může podporovat růst myeloidních buněk v

podmínkách in vitro a podobný účinek může být ve stejných podmínkách pozorován i u některých

nemyeloidních buněk.

Bezpečnost a účinnost pegfilgrastimu dosud nebyly zkoumány u pacientů s myelodysplastickým

syndromem, chronickou myeloidní leukemií a u pacientů se sekundární AML; proto se nemá u těchto

pacientů používat. Zvláštní pozornost má být věnována rozlišení blastického zvratu u chronické

myeloidní leukemie od AML.

Bezpečnost a účinnost podávání pegfilgrastimu pacientům s nově zjištěnou AML mladším 55 let s

cytogenetickým nálezem t(15;17) dosud nebyly stanoveny.

Bezpečnost a účinnost pegfilgrastimu nebyly hodnoceny u pacientů léčených vysokými dávkami

chemoterapeutik. Tento přípravek se nemá používat ke zvýšení dávky cytotoxické chemoterapie nad

stanovené režimy dávkování.

Plicní nežádoucí účinky

Po podání G-CSF byly popsány plicní nežádoucí účinky, zejména případy intersticiální pneumonie.

Pacienti, kteří v nedávné době před aplikací prodělali pneumonii nebo měli zjištěné plicní infiltráty,

jsou pravděpodobně ve vyšším riziku (viz bod 4.8).

Výskyt známek plicního onemocnění jako jsou kašel, horečka a dyspnoe spolu s radiologickými

známkami plicních infiltrátů, zhoršením plicních funkcí a zvýšením počtu neutrofilů může být

předzvěstí syndromu akutní respirační tísně (ARDS). V těchto případech musí být léčba

pegfilgrastimem ukončena podle rozhodnutí lékaře a musímá být zahájena odpovídající terapie (viz

bod 4.8).

Glomerulonefritida

Glomerulonefritida byla hlášena u pacientů dostávajících filgrastim a pegfilgrastim. Obecně se případy

glomerulonefritidy upravily po snížení dávky nebo po vysazení filgrastimu a pegfilgrastimu.

Doporučuje se vyšetřovat moč.

Syndrom zvýšené permeability kapilár

Po podání G-CSF byl hlášen syndrom zvýšené permeability kapilár, který se vyznačuje hypotenzí,

hypalbuminemií, edémem a hemokoncentrací. Pacienti, u kterých se vyskytnou příznaky syndromu

zvýšené permeability kapilár, mají být pečlivě sledováni a mají dostávat standardní symptomatickou

léčbu, která může zahrnovat i intenzivní péči (viz bod 4.8).

Splenomegalie a ruptura sleziny

Po podání pegfilgrastimu byly hlášeny obvykle asymptomatické případy splenomegalie a případy

ruptury sleziny, včetně několika fatálních případů (viz bod 4.8). Velikost sleziny má být proto pečlivě

sledována (např. klinickým vyšetřením a/nebo ultrazvukem). Na diagnózu ruptury sleziny je třeba

myslet v případě, že si pacient stěžuje na bolesti v levém horním břišním kvadrantu nebo v oblasti

horních partií ramene.

Trombocytopenie a anemie

Léčba samotným pegfilgrastimem nezabrání trombocytopenii ani anemii, protože plnodávkovaná

myelosupresivní chemoterapie je udržována v rámci předepsaného schématu. Doporučuje se

pravidelné monitorování počtu trombocytů a hematokritu. Zvláštní opatrnosti je třeba při podávání

chemoterapeutik v monoterapii nebo v kombinaci, pokud je o nich známo, že způsobují těžkou

trombocytopenii.

Myelodysplastický syndrom a akutní myeloidní leukémie u pacientů s rakovinou prsu a plic

V rámci postmarketingové observační studie byl pegfilgrastim ve spojení s chemoterapií a/nebo

radioterapií spojen s rozvojem myelodysplastického syndromu (MDS) a akutní myeloidní leukémie

(AML) u pacientů s rakovinou prsu a plic (viz bod 4.8). U pacientů s rakovinou prsu a plic

monitorujte známky a příznaky MDS/AML.

Srpkovitá anemie

S podáváním pegfilgrastimu přenašečům srpkovité anemie nebo pacientům se srpkovitou anemií byly

spojeny krize srpkovité anemie (viz bod 4.8). Lékař má proto přenašečům srpkovité anemie nebo

pacientům se srpkovitou anemií předepisovat pegfilgrastim s opatrností; má pravidelně kontrolovat

příslušný klinický nález a laboratorní parametry a věnovat pozornost případnému zvětšení sleziny a

výskytu vazookluzivní krize, jež by mohly doprovázet terapii tímto léčivým přípravkem.

Leukocytóza

Počet leukocytů 100 x 10

/l a vyšší byl zaznamenán u méně než 1 % pacientů léčených

pegfilgrastimem. Žádné nežádoucí účinky přímo související s tímto stupněm leukocytózy nebyly

hlášeny. Toto zvýšení počtu leukocytůje přechodného rázu, nastupuje typicky za 24 až 48 hodin po

podání a je odrazem farmakodynamických účinků tohoto přípravku. V souladu s klinickými účinky

tohoto léčivého přípravku a možnému riziku vzniku leukocytózy je třeba počet leukocytů během léčby

kontrolovat v pravidelných intervalech. Pokud počet leukocytů překročí hodnotu 50 x 10

/l po

dosažení očekávané nejnižší hodnoty, je třeba léčbu tímto léčivým přípravkem ihned přerušit.

Hypersenzitivita

U pacientů léčených pegfilgrastimem byla hlášena hypersenzitivita zahrnující anafylaktickou reakci,

která se vyskytla při úvodní nebo následné léčbě. U pacientů s klinicky významnou hypersenzitivitou

léčbu pegfilgrastimem trvale ukončete. Pegfilgrastim nepodávejte pacientům s hypersenzitivitou na

pegfilgrastim nebo filgrastim v anamnéze. Při výskytu závažných alergických reakcí je třeba zahájit

odpovídající léčbu s pečlivým sledováním pacienta po několik dní.

Stevensův-Johnsonův syndrom

V souvislosti s léčbou pegfilgrastimem byl vzácně hlášen Stevensův-Johnsonův syndrom (SJS), který

může být život ohrožující nebo fatální. Pokud se u pacienta při používání pegfilgrastimu vyvinul SJS,

nesmí být léčba pegfilgrastimem u tohoto pacienta již nikdy znovu zahájena.

Imunogenita

Může dojít k imunogenitě jako u všech bílkovinných léčivých přípravků. Rychlost tvorby protilátek

proti pegfilgrastimu je obecně nízká. Vazebné protilátky se objevují stejně jako u všech biologických

přípravků, momentálně však nevykazují neutralizační aktivitu.

Aortitida

Po podání filgrastimu nebo pegfilgrastimu zdravým osobám i pacientům trpícím maligním nádorovým

onemocněním byla hlášena aortitida. Mezi pozorované symptomy patřily horečka, bolest břicha,

malátnost, bolest zad a zvýšené zánětlivé markery (např. C-reaktivní protein a počet leukocytů). Ve

většině případů byla aortitida diagnostikována CT vyšetřením a po vysazení filgrastimu nebo

pegfilgrastimu obvykle odezněla. Viz také bod 4.8.

Mobilizace PBPC

Bezpečnost a účinnost přípravku Pelgraz při mobilizaci krevních progenitorových buněk krve u

pacientů nebo u zdravých dárců nebyly dostatečně zhodnoceny.

Jiná zvláštní opatření

Zvýšená hematopoetická aktivita kostní dřeně jako odpověď na léčbu růstovým faktorem byla spojena

s přechodně pozitivními nálezy při vyšetřeních kostí zobrazovacími metodami. To je třeba brát

v úvahu při interpretaci těchto vyšetření.

Pomocné látky se známým účinkem

Sorbitol

Je nutno vzít v úvahu aditivní účinek současně podávaných přípravků s obsahem sorbitolu (nebo

fruktózy) a příjem sorbitolu (nebo fruktózy) potravou.

Sodík

Pelgraz obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce 6 mg, to znamená, že je v podstatě

„bez sodíku“.

Všichni pacienti

Kryt jehly předplněné injekční stříkačky obsahuje suchou přírodní pryž (derivát latexu), která může

způsobovat alergické reakce.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Z důvodu potenciální sensitivity rychle se dělících myeloidních buněk na cytotoxickou chemoterapii

má být pegfilgrastim podán nejdříve 24 hodin po aplikaci cytostatik. V klinických hodnoceních byl

pegfilgrastim bezpečně podáván 14 dní před chemoterapií. Současné podávání pegfilgrastimu

s jakýmkoliv chemoterapeutikem nebylo u pacientů hodnoceno. Současné podání pegfilgrastimu a

fluoruracilu (5-FU) nebo jiných antimetabolitů během testů na zvířecím modelu mělo za následek

potenciaci myelosuprese.

Možné interakce s ostatními hematopoetickými růstovými faktory a cytokiny nebyly v klinických

hodnoceních specificky testovány.

Potenciální interakce s lithiem, jež rovněž podporuje uvolňování neutrofilů, nebyly specificky

hodnoceny. Neexistuje však žádný důkaz toho, že by tato interakce měla nepříznivé účinky.

Bezpečnost a účinnost Pelgrazu nebyly hodnoceny u pacientů léčených chemoterapeutiky, jejichž

podávání je doprovázeno pozdní myelosupresí, jako jsou například nitrosomočoviny.

Studie zaměřené specificky na interakce či metabolismus nebyly provedeny; výsledky klinických

hodnocení však nenaznačují existenci interakcí pegfilgrastimu s jakýmkoliv jiným léčivým

přípravkem.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Pro použití pegfilgrastimu u těhotných žen nejsou k dispozici žádné údaje nebo jsou jen omezené

údaje. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Pegfilgrastim se nedoporučuje

podávat v těhotenství a ženám, které nepoužívají antikoncepci a mohly by otěhotnět.

Kojení

Není známo, zda se pegfilgrastim/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Riziko pro

novorozence/kojené dítě nelze vyloučit. Musí být rozhodnuto, zda ukončit kojení nebo

ukončit/pozastavit léčbu pegfilgrastimem posouzením přínosu kojení pro dítě a přínosu léčby pro

matku.

Fertilita

Pegfilgrastim neovlivnil reprodukční schopnost ani fertilitu potkaních samců nebo samic při

kumulativních týdenních dávkách přibližně 6-9krát vyšších, než je doporučená dávka u lidí (na

základě plochy povrchu těla) (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pegfilgrastim nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem byla bolest kostí (velmi časté [≥ 1/10]) a muskuloskeletální

bolest (časté [≥ 1/100 až < 1/10]). Bolest kostí byla obecně mírná až středně silná, přechodná a byla u

většiny pacientů zvládnutelná standardními analgetiky.

Při zahájení nebo opakované léčbě pegfligrastimem se objevily hypersenzitivní reakce včetně vyrážky,

kopřivky, angioedému, dyspnoe, erytému, zrudnutí a hypotenze (méně časté [≥ 1/1000 až < 1/100]). U

pacientů dostávajících pegfilgrastim se mohou vyskytnout závažné alergické reakce včetně anafylaxe

(méně časté ) (viz bod 4.4).

Syndrom zvýšené permeability kapilár, který může být život ohrožující v případě opožděné léčby, byl

hlášen méně často (≥ 1/1000 až < 1/100) u pacientů s maligním nádorovým onemocněním

podstupujících chemoterapii po podání G-CSF; viz bod 4.4.a část „Popis vybraných nežádoucích

účinků“ níže.

Splenomegalie, obvykle asymptomatická, je méně častá (viz bod 4.4).

Ruptura sleziny včetně několika fatálních případů je méně často hlášena po podání pegfilgrastimu (viz

bod 4.4).

Byly popsány méně časté plicní nežádoucí účinky včetně intersticiální pneumonie, plicního edému,

plicních infiltrátů a plicní fibrózy. Méně často vedly některé z popsaných případů k respiračnímu

selhání nebo k k syndromu akutní respirační tísně (ARDS, který může mít i fatální průběh (viz bod

4.4).

U přenašečů srpkovité anemie nebo pacientů se srpkovitou anemií byly hlášeny ojedinělé případy krizí

akutních komplikací srpkovité anemie (méně časté u pacientů se srpkovitou anemií) (viz bod 4.4).

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

V tabulce níže jsou popsány nežádoucí účinky hlášené z klinických studií a spontánních hlášení. V

každé skupině frekvence jsou nežádoucí účinky řazeny podle klesající závažnosti.

Třídy

orgánových

systémů podle

MedDRA

Nežádoucí účinky

Velmi časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥ 1/100 až

< 1/10)

Méně časté

(≥ 1/1000 až

< 1/100)

Vzácné

(≥ 1/1000

0 až

< 1/1000)

Velmi

vzácné

(< 1/10000)

Novotvary

benigní,

maligní

a blíže

neurčené

(zahrnující

cysty

a polypy)

Myelodysplastický

syndrom1

Akutní myeloidní

leukémie1

Poruchy krve

a lymfatického

systému

Trombocytopen

Leukocytóza

Krize u srpkovité

anemie

;Splenomeg

alie

Ruptura sleziny

Poruchy

imunitního

systému

Hypersenzitivní

reakce

Anafylaxe

Třídy

orgánových

systémů podle

MedDRA

Nežádoucí účinky

Velmi časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥ 1/100 až

< 1/10)

Méně časté

(≥ 1/1000 až

< 1/100)

Vzácné

(≥ 1/1000

0 až

< 1/1000)

Velmi

vzácné

(< 1/10000)

Poruchy

metabolismu a

výživy

Vzestup hladiny

kyseliny močové

Poruchy

nervového

systému

Bolest hlavy

Cévní poruchy

Syndrom zvýšené

permeability

kapilár

Aortitida

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Syndrom akutní

respirační tísně

Plicní nežádoucí

účinky

(intersticiální

pneumonie, plicní

edém, plicní

infiltráty, plicní

fibróza)

Hemoptýza

Plicní

krvácení

Gastrointesti-

nální poruchy

Nauzea

Poruchy kůže

a podkožní

tkáně

Sweetův syndrom

(akutní neutrofilní

febrilní

dermatóza)

Kožní vaskulitida

1, 2

Stevensův-

Johnsonův

syndrom

Poruchy

svalové a

kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Bolest kostí

Muskuloskele-

tální bolest

(myalgie,

artralgie, bolest

končetin, bolest

zad,

muskuloskele-

tální bolest,

bolest krku)

Poruchy ledvin

a močových

cest

Glomerulonefritida

Celkové

poruchy a

reakce v místě

aplikace

Bolest v místě

injekce

Nekardiální

bolest na hrudi

Různé typy reakcí v

místě injekce

Vyšetření

Vzestup hladin

laktátdehydrogená-

zy a alkalické

fosfatázy

Přechodný vzestup

hladin funkčních

jaterních testů u

ALT nebo AST

Viz část „Popis vybraných nežádoucích účinků“ níže.

Tento nežádoucí účinek byl zaznamenán po uvedení léku na trh, nebyl však pozorován

v randomizovaných, kontrolovaných, klinických studiích u dospělých. Kategorie frekence byla

odhadována ze statistického výpočtu na základě 1576 pacientů léčených pegfilgrastimem v devíti

randomizovaných klinických studiích.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Byly popsány méně časté případy Sweetova syndromu, ačkoli v některých těchto případech může hrát

roli základní choroba - hematologická malignita.

U pacientů léčených pegfilgrastimem byly popsány méně časté případy kožní vaskulitidy.

Mechanismus vzniku vaskulitidy u pacientů léčených pegfilgrastimem není znám.

Při počáteční nebo následné léčbě pegfilgrastimem se objevily reakce v místě vpichu, včetně erytému

(méně časté) a rovněž bolesti v místě injekce (časté).

Byly zaznamenány časté případy leukocytózy (počet leukocytů > 100 x 10

/l) (viz bod 4.4).

U pacientů, kteří dostávali pegfilgrastim následně po cytotoxické chemoterapii, byly zaznamenány

méně často reverzibilní mírné až střední vzestupy hladin kyseliny močové a alkalické fosfatázy, a

méně často u laktátdehydrogenázy. Tyto vzestupy neměly žádný klinický korelát.

Nauzea a bolest hlavy byly zaznamenány velmi často u pacientů dostávajících chemoterapii.

U pacientů po podání pegfilgrastimu následně po cytotoxické chemoterapii byly pozorovány méně

časté elevace funkčních jaterních testů jako alaninaminotranferázy (ALT) nebo

aspartátaminotransferázy (AST). Tato zvýšení byla přechodná s návratem k původním hodnotám.

V epidemiologické studii u pacientů s rakovinou prsu a plic bylo pozorováno zvýšené riziko

MDS/AML po léčbě přípravkem Neulasta ve spojení s chemoterapií a/nebo radioterapií (viz bod 4.4).

Byly hlášeny časté případy trombocytopenie.

V postmarketingovém sledování byly hlášeny případy syndromu zvýšené permeability kapilár při

použití G-CSF. Obecně se vyskytly u pacientů s pokročilým stádiem maligního onemocnění, se sepsí,

dostávajících vícesložkovou chemoterapii nebo podstupujících aferézu (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Zkušenosti s použitím u dětí jsou omezené. U mladších dětí ve věku 0-5 let (92 %) byl pozorován ve

srovnání se staršími dětmi ve věku 6-11 let (80 %) a 12-21 let (67 %) a dospělými vyšší výskyt

závažných nežádoucích účinků. Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem byla bolest kostí (viz body

5.1 a 5.2).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Omezenému počtu zdravých dobrovolníků a pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic byly

subkutánně podávány jednorázové dávky 300 μg/kg bez závažných nežádoucích účinků. Nežádoucí

účinky byly podobné těm, které se vyskytly u jedinců dostávajících nižší dávky pegfilgrastimu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina; imunostimulancia, faktory stimulující kolonie hematopoetických buněk

(CSF), ATC kód: L03AA13

Pelgraz je biosimilární léčivý přípravek. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách

Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Humánní faktor stimulující granulocytové kolonie (G-CSF) je glykoprotein, který reguluje tvorbu

a uvolňování neutrofilů z kostní dřeně. Pegfilgrastim je kovalentním konjugátem rekombinantního

humánního G-CSF (r-metHuG-CSF) s jednou molekulou 20 kd PEG. Pegfilgrastim je formou

filgrastimu s prodlouženou dobou účinku díky snížené renální clearance. Bylo prokázáno, že

pegfilgrastim a filgrastim mají identický mechanismus účinku a navozují výrazné zvýšení počtu

neutrofilů v periferní krvi během 24 hodin s malým zvýšením počtu monocytů a/nebo lymfocytů.

Podobně jako u filgrastimu, neutrofily vytvořené jako odpověď na působení pegfilgrastimu mají

normální nebo zlepšenou funkci, jak bylo demonstrováno během testů chemotaxe a fagocytózy. Stejně

jako jiné hematopoetické růstové faktory, má i G-CSF stimulační účinky na humánní endoteliální

buňky in vitro. G-CSF je schopen podněcovat růst myeloidních buněk včetně maligních buněk in vitro

a podobný efekt lze pozorovat rovněž u některých nemyeloidních buněk in vitro.

Ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených pivotních studiích u pacientů s vysokorizikovým

karcinomem prsu stádia II-IV léčených myelosupresivní chemoterapií zahrnující doxorubicin a

docetaxel, použití pegfilgrastimu v jedné dávce na jeden cyklus redukovalo trvání neutropenie a

incidenci febrilní neutropenie podobně, jak bylo pozorováno po denním podávání filgrastimu (medián

délky podávání byl 11 dní). Uvádí se, že v nepřítomnosti podpory růstovým faktorem má tento režim

za následek průměrné trvání neutropenie 4. stupně 5 až 7 dní a incidenci febrilní neutropenie 30-40 %.

V jedné studii (n = 157), ve které byla aplikována fixní dávka 6 mg pegfilgrastimu, bylo průměrné

trvání neutropenie 4. stupně ve skupině na pegfilgrastimu 1,8 dne ve srovnání s 1,6 dne ve skupině na

filgrastimu (rozdíl 0,23 dne, 95% CI [interval spolehlivosti] -0,15; 0,63). Za celou studii dosáhl výskyt

febrilní neutropenie 13 % u pacientů léčených pegfilgrastimem ve srovnání s 20 % u pacientů

léčených filgrastimem (rozdíl 7 %, 95% CI -19 %; 5 %). Ve druhé studii (n = 310), ve které byla

aplikována dávka upravená podle tělesné hmotnosti (100 μg/kg), bylo průměrné trvání neutropenie 4.

stupně ve skupině na pegfilgrastimu 1,7 dne ve srovnání s 1,8 dne ve skupině na filgrastimu (rozdíl

0,03 dne, 95% CI -0,36; 0,30). Celkový výskyt febrilní neutropenie byl 9 % u pacientů léčených

pegfilgrastimem ve srovnání s 18 % u pacientů léčených filgrastimem (rozdíl 9 %, 95% CI -16,8 %; -

1,1 %).

Účinnost pegfilgrastimu na ovlivnění incidence febrilní neutropenie byla hodnocena ve dvojitě

zaslepené, placebem kontrolované studii u pacientek s karcinomem prsu léčených

chemoterapeutickým režimem s 10-20% rizikem vzniku febrilní neutropenie (docetaxel 100 mg/m

každé 3 týdny celkem v trvání čtyř cyklů). 928 pacientkám byl na základě randomizace jednorázově

aplikován v každém cyklu chemoterapie buď pegfilgrastim nebo placebo, a to přibližně 24 hodin (den

2) po podané chemoterapii. Incidence febrilní neutropenie byla nižší u pacientek randomizovaných

k aplikaci pegfilgrastimu ve srovnání se skupinou, které bylo aplikováno placebo (1 % versus 17 %,

p < 0,001). Incidence hospitalizace a spotřeba intravenózních antiinfektiv v souvislosti s febrilní

neutropenií byla nižší ve skupině léčené pegfilgrastimem ve srovnání se skupinou dostávající placebo

(1 % versus 14 %, p < 0,001 a 2 % versus 10 %, p < 0,001).

Malá (n = 83), randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze II porovnávala účinnost pegfilgrastimu

(jednorázová aplikace dávky 6 mg) a filgrastimu podávaných během indukční fáze chemoterapie

u pacientů s nově zjištěnou AML. Medián doby do obnovy počtu neutrofilů po těžké neutropenii byla

v obou sledovaných skupinách 22 dnů. Dlouhodobé výsledky léčby nebyly hodnoceny (viz bod 4.4).

V multicentrické, randomizované, otevřené studii fáze II (n = 37) s dětskými pediatrickými pacienty se

sarkomem, kteří dostali pegfilgrastim v dávce 100 μg/kg po 1. cyklu chemoterapie s vinkristinem,

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/518618/2018

EMEA/H/C/003961

Pelgraz (pegfilgrastimum)

Přehled pro přípravek Pelgraz a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Pelgraz a k čemu se používá?

Pelgraz je léčivý přípravek používaný u pacientů s nádorovým onemocněním k léčbě neutropenie (nízké

hladiny neutrofilů, typu bílých krvinek), což je častý nežádoucí účinek léčby rakoviny a může způsobit

náchylnost pacientů k infekcím.

Přípravek se podává cíleně ke zkrácení doby trvání neutropenie a k prevenci febrilní neutropenie

(pokud je neutropenie doprovázena horečkou).

Přípravek Pelgraz není určen k použití u pacientů s chronickou myeloidní leukémií (rakovinou krve)

nebo s myelodysplastickými syndromy (onemocněním, při kterém se tvoří velké množství

abnormálních krvinek a ze kterého se může rozvinout leukémie).

Přípravek Pelgraz je „biologicky podobný“ léčivý přípravek. Znamená to, že přípravek Pelgraz je velmi

podobný jinému biologickému léčivému přípravku („referenčnímu léčivému přípravku“), který je již

v EU registrován. Referenčním léčivým přípravkem přípravku Pelgraz je přípravek Neulasta. Více

informací o biologicky podobných léčivých přípravcích naleznete zde

Jak se přípravek Pelgraz používá?

Výdej přípravku Pelgraz je vázán na lékařský předpis a léčbu by měl zahajovat i sledovat lékař, který

má zkušenosti s léčbou nádorových onemocnění nebo onemocnění krve. Je k dispozici ve formě

přeplněných injekčních stříkaček obsahujících injekční roztok pro podání pod kůži. Přípravek Pelgraz se

podává injekčně pod kůži nejméně 24 hodin po ukončení každého cyklu chemoterapie (léčby

protinádorovými léčivými přípravky), a to v jednorázové dávce 6 mg. Po patřičném zaškolení si

pacienti mohou aplikovat injekce sami.

Více informací o používání přípravku Pelgraz naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Pelgraz (pegfilgrastimum)

EMA/518618/2018

strana 2/3

Jak přípravek Pelgraz působí?

Léčivá látka v přípravku Pelgraz, pegfilgrastim, obsahuje filgrastim, který je velmi podobný lidské

bílkovině zvané faktor stimulující granulocytové kolonie (G-CSF). Filgrastim působí tak, že stimuluje

kostní dřeň k vyšší produkci bílých krvinek, v důsledku čehož dochází ke zvyšování jejich počtu a léčbě

neutropenie.

Filgrastim je v Evropské unii (EU) již řadu let dostupný v jiných léčivých přípravcích. Filgrastim

obsažený v přípravku Pelgraz je „pegylován“ (navázán na chemickou látku zvanou polyethylenglykol).

Pegylace zpomaluje eliminaci filgrastimu z těla, což umožňuje užívat léčivý přípravek méně často.

Jaké přínosy přípravku Pelgraz byly prokázány v průběhu studií?

Z laboratorních studií porovnávajících přípravek Pelgraz s přípravkem Neulasta vyplývá, že léčivá látka

v přípravku Pelgraz je co do struktury, čistoty a biologické aktivity velmi podobná jako u přípravku

Neulasta. Studie rovněž prokázaly, že užívání přípravku Pelgraz vede k navození podobných hladin

léčivé látky v těle jako při užívání přípravku Neulasta.

Studie zahrnující 589 pacientů, kteří dostávali chemoterapii po operaci karcinomu prsu, ukázala, že

přípravek Pelgraz byl z hlediska zkrácení délky trvání neutropenie stejně účinný jako přípravek

Neulasta. U obou léčivých přípravků trvala neutropenie v průměru 1,6 dne.

Jelikož přípravek Pelgraz je biologicky podobný léčivý přípravek, nebylo pro něj třeba opakovat studie

účinnosti a bezpečnosti pegfilgrastimu, které již byly provedeny pro přípravek Neulasta.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Pelgraz?

Nejčastějším nežádoucím účinkem přípravku Pelgraz (který může postihnout více než 1 osobu z 10) je

bolest kostí. Častá je rovněž bolest svalů. Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku

Pelgraz je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Pelgraz registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že v souladu s požadavky EU pro biologicky podobné

léčivé přípravky bylo prokázáno, že přípravek Pelgraz vykazuje velmi podobnou strukturu, čistotu

a biologickou aktivitu jako přípravek Neulasta a v těle je distribuován stejným způsobem. Kromě toho

studie u pacientů s karcinomem prsu podstupujících chemoterapii ukázala, že účinnost přípravku

Pelgraz z hlediska zkrácení trvání neutropenie je stejná jako účinnost přípravku Neulasta.

Všechny tyto údaje byly považovány za dostatečné k vyvození závěru, že se přípravek Pelgraz, pokud

jde o účinnost a bezpečnost, bude ve schválených použitích chovat stejným způsobem jako přípravek

Neulasta. Stanovisko agentury proto bylo takové, že stejně jako u přípravku Neulasta přínosy

přípravku Pelgraz převyšují zjištěná rizika a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Pelgraz?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Pelgraz, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Pelgraz (pegfilgrastimum)

EMA/518618/2018

strana 3/3

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Pelgraz průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Pelgraz jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Pelgraz

Další informace k přípravku Pelgraz jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace