OLANZAPIN LILLY VELOTAB 10 MG TABLETA DISPERGOVATELNÁ V ÚSTECH, POR TBL DIS 28X10MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
MIKRONISOVANÝ OLANZAPIN (OLANZAPINUM MICRONISATUM)
Dostupné s:
ELI LILLY ČR, s.r.o., Praha
ATC kód:
N05AH03
Dávkování:
10MG
Léková forma:
Tableta dispergovatelná v ústech
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
28, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
68/ 034/11-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8586009570727

Přečtěte si celý dokument

Přílohač. 2 krozhodnutí oregistraci sp.zn. sukls139437/2010; sukls139440-42/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE

OLANZAPIN LILLY VELOTAB 5 mgtablety dispergovatelné v ústech

OLANZAPIN LILLY VELOTAB 10 mgtablety dispergovatelné v ústech

OLANZAPIN LILLY VELOTAB 15 mgtablety dispergovatelné v ústech

OLANZAPIN LILLY VELOTAB 20 mgtablety dispergovatelné v ústech

olanzapinum

Přečtěte si pozorněceloupříbalovouinformace dříve,nežzačnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovouinformaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky,zeptejte se, prosím, svého lékaře nebolékárníka.

Tento přípravek bylpředepsán Vám.Nedávejte jej žádné další osobě. Mohlbyjí ublížit,ato

i tehdy,má-listejné příznakyjako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinkůvyskytnevzávažnémíře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucíchúčinků,které nejsou uvedenyvtéto příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek OLANZAPIN LILLY VELOTABa kčemu se používá

2. Čemu musítevěnovat pozornost, než začnete přípravek OLANZAPINLILLY VELOTAB

užívat

3. Jak se přípravek OLANZAPIN LILLY VELOTAB užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek OLANZAPIN LILLY VELOTAB uchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK OLANZAPIN LILLYVELOTAB AKČEMU SE POUŽÍVÁ

OLANZAPINLILLY VELOTAB patří do skupiny lékůnazývaných antipsychotika.

OLANZAPINLILLY VELOTAB se používá kléčběnemoci, jejímiž příznaky jsou pocity,že slyšíte,

vidíte nebo cítíte věci, které neexistují, chybná přesvědčení, neobvyklápodezřívavost anásledující

uzavření se. Lidé trpící touto nemocí se rovněž mohou cítit sklíčeně, úzkostněnebo v napětí.

OLANZAPIN LILLY VELOTABse také používá na léčbustavu, jehož příznakyjsou pocit

povznesené nálady, pocit nadměrného množstvíenergie, mnohem menšípotřeba spánku nežobvykle,

překotnářečamyšlenkyaněkdyvýraznápodrážděnost. Je také stabilizátor nálady, který zabraňuje

znovuobjevení zneschopňujících extrémůnáladyve smyslu povznesené nebo pokleslé (depresivní)

nálady, které tento stav provázejí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST,NEŽ ZAČNETEPŘÍPRAVEK

OLANZAPIN LILLY VELOTAB UŽÍVAT

Neužívejtepřípravek OLANZAPIN LILLYVELOTAB:

jestliže jstealergický/á (přecitlivělý(á) na olanzapinnebo na kteroukolidalší složku přípravku

OLANZAPIN LILLY VELOTAB. Přecitlivělost se projeví jako vyrážka,svědění, opuchlý

obličej, oteklé rtynebo dušnost. Dojde-li k tomupo užití přípravku OLANZAPIN LILLY

VELOTAB,oznamte to ošetřujícímu lékaři.

jestliže trpíteočními problémy, jako je určitý typglaukomu(zvýšený tlak voku).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku OLANZAPIN LILLY VELOTAB jezapotřebí:

Lékytohoto typu mohou způsobovat mimovolní pohybyobličejenebo jazyka.Dojde-li ktomu

po podání přípravku OLANZAPIN LILLY VELOTAB, oznamte to lékaři.

1

Velmi zřídkamohou lékytohoto typu způsobovat horečku, zrychlené dýchání, pocení, svalovou

ztuhlost a otupělost nebo ospalost. Dojde-li k tomu, oznamte to ihned lékaři.

Užití přípravku OLANZAPIN LILLY VELOTAB ustarších pacientůs demencí se

nedoporučuje, protože můžemít vážné nežádoucí účinky.

Trpíte-li některou z následujících chorob, oznamte toco nejdříve ošetřujícímu lékaři.

cukrovka

srdeční onemocnění

onemocnění jater nebo ledvin

Parkinsonovanemoc

padoucnice (epilepsie)

potíže s prostatou

střevní neprůchodnost (paralytickýileus)

krevní onemocnění

mozková mrtvice nebo malámozková příhoda (přechodné příznaky mrtvice)

Pokudjste někdymozkovou mrtvici nebomaloumozkovou příhodu prodělal/av minulosti, sdělte to

prosímvy, váš příbuznýnebo opatrovníkvašemulékaři.

Je-li vámvíce než 65 let,může lékařjako běžné opatření kontrolovat váš krevní tlak.

Přípravek OLANZAPIN LILLY VELOTAB není určen pacientůmdo 18 let.

Vzájemnépůsobení s dalšími léčivými přípravky:

Během léčbypřípravkem OLANZAPINLILLY VELOTABužívejte jiné lékypouze se souhlasem

vašeho lékaře. Současné užívánípřípravku OLANZAPIN LILLY VELOTAB slékyproti depresím,

úzkosti, nebos takovými, které vámpomáhají spát (trankvilizéry), způsobovat otupělost.

Užíváte-li fluvoxamin (antidepresivum)nebo ciprofloxacin(antibiotikum),měli byste o tom

informovat lékaře, protože může být nutné změnit dávkypřípravku OLANZAPIN LILLY VELOTAB.

Prosím, informujte svéholékařenebo lékárníka ovšech lécích, které užíváte nebo jsteužíval(a)

v nedávnédobě, ato iolécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zvláštěupozorněte

lékaře, užíváte-li lékyna Parkinsonovunemoc.

Užívání přípravku OLANZAPIN LILLY VELOTAB s jídlem a pitím

Běhemléčby přípravkem OLANZAPIN LILLY VELOTAB byste neměli pít žádný alkohol,

kombinace přípravku OLANZAPIN LILLY VELOTAB s alkoholemmůže způsobovat otupělost.

Těhotenství a kojení

V případětěhotenství nebopodezření na těhotenství informujte conejdříve lékaře. Běhemtěhotenství

přípravekneužívejte, pokud jste otomnejednala slékařem. Tento lékbyvámneměl být podán, když

kojíte, jelikož semalémnožství přípravku OLANZAPIN LILLY VELOTABmůže dostatdo

mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředkůa obsluha strojů:

Léčba přípravkem OLANZAPIN LILLY VELOTABmůže způsobovat pocit otupělosti. Vtomto

případěneřiďtemotorová vozidla, neobsluhujte strojea uvědomte svého lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku OLANZAPIN LILLY:

Nemocní, kteří nemohouužívat fenylalanin, bysi měli uvědomit, žeOLANZAPINLILLY

VELOTABobsahuje aspartam,kterýje zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby

s fenylketonurií.

Nemocní, kteří nemohou užívat manitol, bysiměli uvědomit, že OLANZAPIN LILLY VELOTAB jej

obsahuje.

2

Přípravek OLANZAPINLILLY VELOTAB obsahuje sodnou sůl metylparabenu a propylbarabenu,

které mohouuněkterých osobzpůsobovat alergické reakce. Alergická reakcesemůže projevit jako

vyrážka, svědění nebodýchací potíže. Může knimdojít okamžitěnebo po určité doběpopodání

přípravku OLANZAPIN LILLY VELOTAB.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OLANZAPINLILLY VELOTAB UŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekOLANZAPINLILLYVELOTAB přesněpodle pokynůsvého lékaře. Pokud

si nejste jistý/á, poraďte sese svýmlékařemnebo lékárníkem.

Váš lékařurčí, kolik tabletpřípravku OLANZAPINLILLY VELOTAB brátajak dlouho jeužívat.

Denní dávkapřípravku OLANZAPIN LILLY VELOTAB se pohybujemezi 5a 20mg. Objeví-li se

znovu příznakynemoci, oznamte to lékaři, ale nepřestaňte sužívánímpřípravku OLANZAPIN LILLY

VELOTAB,pokud tak lékařnerozhodne.

Tabletypřípravku OLANZAPIN LILLY VELOTAB byste měli užívat jednou dennědle rady svého

lékaře. Pokuste se tabletyužívat vždyvestejnou dennídobu,není důležité, zda běhemjídlači nalačno.

Tabletypřípravku OLANZAPIN LILLY VELOTAB jsou určenyk podání ústy.

TabletyOLANZAPIN LILLY VELOTAB se snadnolámou, proto snimizacházejte opatrně. Tablety

se nedotýkejte vlhkýma rukama,může se tímsnadno porušit.

1. Uchopte blistr za okraje aoddělte z něhojednučást odtrženímvmístěperforace.

2.Opatrněodloupněte zadnífólii.

3.Tabletu jemněvytlačte ven.

4. Tabletu si vložte do úst. Rozpustí se přímo v ústech,takže jimůžete snadno spolknout.

Tabletu můžete rovněž vhodit do sklenice plné vody, pomerančového nebo jablečného džusu,mléka

nebo kávy azamíchat. Uněkterých nápojůmůže dojít ke změněbarvynebokzakalení. Nápoj ihned

vypijte.

Jestližejsteužil(a) více přípravku OLANZAPIN LILLYVELOTAB, nežjsteměl(a):

U pacientů, kteří užili větší množstvípřípravkuOLANZAPIN LILLY VELOTAB nežměli, se

projevilynásledujícípříznaky:zrychlení srdečního tepu,rozčilení/agresivita, problémysřečí,

nezvyklé pohyby(zvláštětváře nebo jazyka), sníženáúroveňvnímání. Dalšíznámkymohou být: náhlá

zmatenost, křeče (epileptické), kóma, kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení,ztuhlosti

svalůa ospalostiči spavosti, zpomalení dýchání, aspirace (vdechnutí např. potravynebo tekutiny),

vysokýnebonízký krevní tlak, abnormální srdečnírytmus.Uvědomte ihned svého lékaře nebo

nemocnici. Ukažte lékaři své balení přípravku.

Jestližejstezapomněl(a) užít přípravek OLANZAPIN LILLYVELOTAB:

Vezmětesi lék ihned,jak si to uvědomíte. Neberte sidvědávky běhemjednohodne.

Jestližejstepřestal(a) užívat přípravek OLANZAPIN LILLYVELOTAB

Nepřestávejteužívat přípravek pouze proto, žese cítíte lépe. Je důležité, abyste přípravek

OLANZAPINLILLY VELOTAB užíval/a tak dlouho, jak určil váš lékař.

Pokudukončíte užívání přípravku OLANZAPIN LILLY VELOTAB náhle, mohou se u vás objevit

příznakyjakoje pocení, neschopnost spát, třes, úzkost nebo nevolnost a zvracení.Váš lékařvámmůže

navrhnout před ukončenímléčbysnižovat dávkupostupně.

3

Máte-li jakékoli další otázky,týkající seužívání tohoto přípravku, zeptejtese svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějako všechnyléky, může mítipřípravek OLANZAPIN LILLY VELOTAB nežádoucí

účinky,které se ale nemusí vyskytnoutukaždého.

Velmičasté nežádoucí účinky: projevujíse u 1 pacienta z 10

Přibývání naváze.

Nespavost.

Zvýšení hodnot hormonu prolaktinuv krvi.

Časté nežádoucí účinky:projevují se u 1až 10 pacientůze 100

Změnyhladinněkterých krvinek a tukůvkrvi.

Zvýšení hladinycukrův krvi a moči.

Pocit zvýšeného hladu.

Závratě.

Neklid.

Třes.

Svalová ztuhlost nebo křeče (včetněsvalůovládajících pohybyočí).

Problémysřečí.

Neobvyklé pohyby(obzvlášťobličeje ajazyka).

Zácpa.

Sucho vústech.

Vyrážka.

Slabost.

Silná únava.

Hromaděnívodyvedoucí kotokůmrukou, kotníkůnebo nohou.

Někteří nemocnímohouna počátku léčbypociťovat závratěnebomít pocit na omdlení

(s pomalousrdečníčinností), obzvlášťpři vstávání zlehu nebo sedu. Tytopocity obvykle samy

zmizí, v opačnémpřípaděto oznamtesvému lékaři.

Sexuální poruchy,jakonapř. snížená pohlavní touha umužůa žen nebo poruchyerekce umužů.

Méněčasté nežádoucí účinky: projevujíse u 1 až 10 pacientůz 1 000

Pomalá srdečníčinnost.

Přecitlivělost na sluneční světlo.

Neschopnost udržet moč.

Padání vlasů.

Vynechání nebo prodloužení menstruačního cyklu.

Změnyprsůumužůažen, jako např. nenormální tvorbamléka nebo nenormální zvětšení prsů.

Další možné nežádoucíúčinky: jejichčetnost nemůžebýt z dostupných údajůodhadnuta

Alergické reakce (např. otokv ústech a krku, svědění, vyrážka).

Vývoj cukrovkynebo zhoršení stavucukrovky, občas spojené sketoacidózou(ketonyvkrvi

nebo moči) nebo bezvědomím.

Snížení normální tělesné teploty.

Křeče, obvykle spojené s jejich předchozímvýskytem(epilepsie).

Kombinace horečky,zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a otupělosti neboospalosti.

Křeče svalůovládajících pohyby očí, způsobující protáčení očí.

Abnormální srdeční rytmus.

Náhlé nevysvětlitelné úmrtí.

Krevní sraženinyzpůsobující např. hlubokou žilní trombózou v dolních končetinách nebo plicní

embolii.

Zánět slinivky způsobující silné bolesti břicha, zvýšenou teplotu anevolnost.

4

Jaterní onemocnění projevující se zežloutnutímpokožkyabělma očí.

Svalové onemocnění projevující se bolestminejasného původu.

Potíže při močení.

Prodlouženáa/nebo bolestivá erekce.

Běhemužívání olanzapinu semůžeu starších pacientůs demencívyskytnout mozková mrtvice, zápal

plic, problémys udrženímmoči, pády,extrémní únava, zrakové halucinace, zvýšená tělesnáteplota,

zarudnutí kůže a poruchychůze. U této skupinypacientůbylov několika případech hlášeno úmrtí.

U pacientůsParkinsonovou choroboumůže OLANZAPINLILLY VELOTAB zhoršovat její

příznaky.

Užívání lékůtohoto typupo delší dobu vyvoláváuněkterých žen tvorbumléka, vynecháníči

nepravidelnost menstruačního cyklu.Vpřípaděpřetrvávání těchto účinkůoznamte tutoskutečnost

lékaři. Velmi zřídka se udětí narozenýchmatkám, které užívalypřípravek OLANZAPIN

LILLY VELOTAB ve třetí třetinětěhotenství, objeviltřes, ospalost nebo netečnost.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinkůvyskytne vzávažnémíře, nebo pokudsi všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedenyvtéto příbalové informaci, prosím, sdělte tosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

5.JAK PŘÍPRAVEK OLANZAPINLILLY VELOTAB UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimodosah a dohled dětí.

Přípravek OLANZAPIN LILLY VELOTAB nepoužívejtepo uplynutí dobypoužitelnosti, uvedené na

obalu za zkratkou EXP.

Přípravek OLANZAPIN LILLYVELOTAB uchovávejte vpůvodnímobalu, abybylpřípravek

chráněn před světlema vlhkostí.

Prosíme, vraťte nepoužitelné léčivo dolékárny. Léčivé přípravkyse nesmí vyhazovat doodpadních

vod nebodomácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již

nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životníprostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek OLANZAPIN LILLYVELOTABobsahuje

- Léčivou látkou je olanzapinummicronisatum. Jedna tableta dispergovatelná vústech přípravku

OLANZAPIN LILLY VELOTAB obsahuje 5 mg, 10 mg, 15mgnebo 20mgléčivé látky.

Přesnémnožství je zobrazeno na vašembalení přípravku OLANZAPIN LILLY VELOTAB.

- Pomocnými látkami jsou:želatina,manitol (E421), aspartam(E951), sodná sůl methylparabenu

(E219), sodná sůl propylparabenu (E217).

Jak přípravek OLANZAPIN LILLYVELOTABvypadáa coobsahuje toto balení

OLANZAPIN LILLY VELOTAB 5mg, 10 mg, 15mga 20mgjsou žluté kulaté lyofilizované tablety

dispergovatelné v ústech.

Tableta dispergovatelná vústech je tableta, která se rozpustí přímo vústech amůže býtsnadno

spolknuta.

Balení OLANZAPIN LILLY VELOTAB 5 mg, 10 mg,15 mga 20 mgobsahuje 28,35,56nebo70

tablet.

5

Na trhu nemusí být všechny velikostibalení.

Držitelrozhodnutí o registraci a výrobce

Eli LillyČR, s.r.o,Praha,Česká republika

Výrobce: Lilly S.A., Avda.de la Industria30, 28108Alcobendas, Madrid, Španělsko.

Datum poslední revize textu:12.1.2011

Přečtěte si celý dokument

Přílohač. 3 krozhodnutí oregistraci sp.zn. sukls139440/2010

SOUHRN ÚDAJŮO PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

OLANZAPIN LILLY VELOTAB 10 mgtableta dispergovatelná v ústech

2. KVALITATIVNÍA KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tabletadispergovatelná v ústech obsahuje 10 mg olanzapinummicronisatum.

Pomocné látky: Jedna tableta dispergovatelná vústech obsahuje 0,80mgaspartam, 0,15mgsodná sůl

methylparabenu, 0,05 mgsodná sůl propylparabenu.

Úplný seznampomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Tabletydispergovatelnév ústech.

Popis tablety: Žlutá kulatá lyofilizovaná tableta..

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Dospělí

Olanzapin je indikován proléčbu schizofrenie.

Olanzapin je účinný přiudržení klinického zlepšení běhempokračující terapie upacientů, kteří na

začátku léčbyodpověděli zlepšením.

Olanzapin je indikován kléčběstřednětěžkých až těžkých manických epizod.

Olanzapin jeindikovanýkprevenci recidivyupacientůsbipolárníporuchou, ukterých léčba manické

epizodyolanzapinembylaúčinná (viz bod 5.1).

4.2Dávkováníazpůsob podání

Dospělí

Schizofrenie: Doporučená počáteční dávka olanzapinuje 10 mg/den.

Manická epizoda: Počáteční dávka je 15mgvjedné dennídávce vmonoterapii nebo 10mgdenně

v kombinaci (viz bod5.1).

Prevence recidivybipolární poruchy: Doporučená počáteční dávka je 10mg/den. Upacientů, kteří byli

v manickéepizoděléčeni olanzapinem, pokračujte pro prevenci rekurence vterapii stejnoudávkou.

Pokudse objeví nová manická, smíšená nebo depresivní epizoda, léčba olanzapinembyměla

pokračovat (soptimalizací dávkypodlepotřeby)spřídatnou terapií příznakůporuchynáladypodle

klinické indikace.

Běhemléčby jak schizofrenie,manických epizod aprevence recidivybipolární poruchymůže být

denní dávkování následněpřizpůsobeno na základěindividuálníhoklinického stavu vrozmezí

5-20mg/den. Zvýšení na vyšší neždoporučenoupočáteční dávku je vhodné jen po patřičném

opětovnémklinickémvyšetření aneměloby se zpravidla objevit vintervalech kratších než 24hodin.

Olanzapin může být podáván bez ohledu na jídlo, protože absorpce není ovlivňována potravou. Při

vysazování olanzapinu bysemělo zvážitpostupné snižování dávky.

Tabletu dispergovatelnouvústech OLANZAPIN LILLY VELOTAB je třeba vložit doúst, kde se

slinami rychledispergujeadá se snadno spolknout. Odstranitneporušenou dispergovatelnoutabletu

zúst je obtížné. Jelikož jsou dispergovatelné tablety velmi křehké, je třeba je užít ihnedpootevření

blistru. Rovněž jemožnéje bezprostředněpřed použitímrozpustit ve sklenici vodynebo jiném

vhodnémnápoji (pomerančový nebojablečný džus, mléko nebokáva).

Tableta dispergovatelná vústech je bioekvivalentní potahované tabletěspodobnourychlostí

a rozsahemvstřebávání léčivé látky.Dávkování afrekvence podávání jsou stejnéjako upotahovaných

tablet. Tablety dispergovatelné v ústech jemožné užívat místo potahovaných tablet olanzapinu.

Děti a dospívající

Podávání olanzapinu dětem amladistvímdo 18 let se vzhledemk nedostatečnýmúdajům o

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. V krátkodobých studiích u adolescentních pacientůbyly

hlášenyve srovnání se studiemi u dospělých vyšší hodnotypřibývání na vázea hladin lipidůa

prolaktinu(vizbod 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2).

Starší pacienti

U pacientůstarších 65let není běžněnižší počáteční dávka (5mg/den) nutná, ale měla bybýt

v odůvodněnýchpřípadech zvážena (viz bod 4.4).

Poškození ledvin a/nebo jater

Je vhodné zvážit nižší počáteční dávku (5mg) utěchto pacientů. Vpřípaděstřednězávažného

poškození jater (cirhóza, Child-Pugh class Anebo B) bypočáteční dávka měla být 5mgazvyšována

byměla být opatrně.

Pohlaví

Ženámve srovnání s mužinení třeba upravovat počáteční dávku a dávkové rozmezí.

Kuřáci

Nekuřákůmvesrovnání s kuřákynení třeba upravovatpočáteční dávku a dávkovérozmezí.

Při přítomnosti více než jednoho faktoru, kterýzpomalujemetabolizmus (ženské pohlaví,vyšší věk,

nekuřák) by semělo zvážitsnížení počáteční dávky.Zvyšovánídávek bymělo být obezřetné, ikdyžje

indikované.

Pokud je pokládáno za nezbytné zvýšení dávkyo2,5mg, je třeba užít potahované tablety

OLANZAPINLILLY.

(Viz bod 4.5a 5.2)

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivoulátku nebojiné složky přípravku. Pacienti se známýmrizikemangulárního

glaukomu.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při antipsychotické léčběmůže trvatněkolik dní až týdnů, než dojde ke zlepšení klinického stavu

pacienta. Po tuto dobubyměl být pacient pod pečlivou kontrolou.

Psychózy a poruchy chovánísouvisejících s demencí

Olanzapin není schválen pro léčbupsychózya poruch chování souvisejících s demencí a není

doporučen k podávání u této skupinypacientůz důvodu zvýšené incidencemortalitya zvýšeného

rizika cerebrovaskulárních příhod. V placebem kontrolovaných studiích (v trvání 6-12 týdnů) u

starších pacientů(průměrný věk 78 let) s psychózoua poruchamichování souvisejícímisdemencí

byla upacientůléčených olanzapinemdvojnásobná incidence úmrtí ve srovnánís pacienty užívajícími

placebo (3,5%vs. 1,5%resp.). Vyšší incidence úmrtí nesouvisela s dávkou olanzapinu(průměrná

denní dávka4,4 mg) nebo s délkou léčby.Rizikovými faktory,které semohou podílet nazvýšené

mortalitěu této skupinypacientů, jsou věk nad 65 let, dysfagie, sedace,malnutrice a dehydratace,

plicní onemocnění (např. pneumonie, ev. i saspirací) nebo současné užívání benzodiazepinů. Vyšší

incidence úmrtí u pacientůléčených olanzapinemve srovnání s pacientyužívajícími placebo byla však

na uvedených rizikových faktorech nezávislá.

Ve stejných klinickýchstudiích bylyhlášenycerebrovaskulární nežádoucí příhody(např. iktus,

tranzitorní ischemickéataky), včetněúmrtí.U pacientůléčených olanzapinem bylo zaznamenáno

trojnásobné zvýšení výskytu cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (1,3%

vs. 0,4%, resp.). U všech pacientůléčených olanzapinemnebo placebem, u nichž se cerebrovaskulární

příhoda vyskytla,bylypřítomnyrizikové faktory.K faktorům,které bylyzjištěnyjakorizikové u

pacientůléčených olanzapinem, patřil věk nad 75let a vaskulárnía/nebo smíšená demence.Účinnost

olanzapinu vtěchto studiích nebyla stanovena.

Parkinsonovachoroba

Použití olanzapinu naléčbu psychózysouvisejícíspodávánímdopaminového agonisty upacientů

sParkinsonovou chorobouse nedoporučuje. Vklinických studiích bylo velmičastoa s vyššífrekvencí

než uplaceba zaznamenáno zhoršení parkinsonské symptomatikyahalucinací (viz bod4.8Nežádoucí

účinky) aolanzapin nebylvléčení psychotických příznakůúčinnější než placebo. Vtěchto studiích

muselimít pacienti na začátku studie stabilní nejnižší účinnou dávku antiparkinsonika (dopaminový

agonista). Toto antiparkinsonikumjimbylo podávánove stejné dávce po celouzbývající dobu studie.

Počáteční dávka olanzapinu byla 2,5mg/den apodle uvážení lékařemohla být titrována domaximální

dávky15mg/den.

Neuroleptický maligní syndrom (NMS)

NMS jepotenciálněživot ohrožujícístavspojený spodáváním antipsychotik. Vzácné případy

označené jakoNMS bylyrovněž hlášenyvsouvislosti solanzapinem. KlinicképříznakyNMS jsou

hyperpyrexie,svalová rigidita, alterovaná psychikaaautonomní instabilita (nepravidelnýpulz anebo

tlakkrve, tachykardie, pocení aarytmie). Další příznakymohou zahrnovat zvýšenou hladinu

kreatinfosfokinázy, myoglobinurii(rhabdomyolýzu)aakutní renální selhání. Pokud se upacienta

objeví příznakypodezřelé ze spojení sNMS nebo pokudse objeví nevysvětlitelněvysokáhorečka i

bez dalších klinických známek NMS,musí být všechna antipsychotika včetněolanzapinu vysazena.

Hyperglykémie a diabetes

Zřídkabyly hlášenyhyperglykémiea/nebo exacerbace diabetu, spojené příležitostněsketoacidózou

nebo komatem, včetněněkolika fatálních případů(viz bod4.8). Vněkterých případech tomu

předcházelo zvýšení tělesné hmotnosti, což mohlobýtpredispozičním faktorem.Vsouladu

spoužívanými pravidlyantipsychotickéléčbyje doporučeno příslušné klinickémonitorování. U

pacientůléčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky,včetněpřípravku OLANZAPINLILLY

VELOTAB, bymělybýtsledoványznámkya příznaky hyperglykémie (jako je polydipsie, polyurie,

polyfagie a slabost) a pacienti sdiabetemnebo srizikovými faktory pro rozvojdiabetu byměli být

pravidelněmonitorováni sohledemnazhoršení kontrolyhladiny glukózy. Pravidelněbyměla být

kontrolována tělesná hmotnost.

Změny hladinlipidů

V placebemkontrolovaných klinických studiích bylyu pacientůléčených olanzapinempozorovány

nežádoucí změnyhladin lipidů(viz bod 4.8).Změnylipidovéhoprofilubymělybýtošetřeny podle

klinické potřeby,obzvláštěu pacientůs dyslipidemiía upacientůs rizikovými faktory pro rozvoj

poruch lipidů. U pacientůléčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky,včetněpřípravku

OLANZAPIN LILLY VELOTAB, by v souladu spoužívanými pravidlyantipsychotické léčbyměly

být pravidelněkontroloványhladiny lipidů.

Anticholinergní aktivita

Ačkolivbylain vitro prokázána anticholinergní aktivita, zkušenosti běhemklinických studiíukázaly

nízkou incidenci souvisejících příhod. Protože klinickézkušenostispodávánímolanzapinu upacientů

s jinýmsouběžnýmonemocněnímjsou omezené, doporučuje se zvýšená pozornost,pokud je

olanzapin předepisován pacientůms hypertrofií prostaty,paralytickýmileem nebo podobnými stavy.

Jaterní funkce

Často, obzvlášťvpočátcích léčby, bylo pozorováno přechodnéasymptomatické zvýšení hladiny

jaterních transamináz, alanin aminotransferázy(ALT) aaspartátaminotransferázy(AST). Upacientů

svyšší hladinou ALT a/nebo AST se známkamiapříznakypoškození jater, se sníženou funkcí jater

v anamnézea u pacientůléčených potenciálněhepatotoxickými přípravky jetřeba opatrnosti.

V případěvyšší hladinyALT a/neboAST během léčbyje třeba hladinu sledovat azvážit snížení

dávek. Je-liupacientůdiagnostikována hepatitida(včetněhepatocelulárního,cholestatického nebo

kombinovaného poškozeníjater), je třebaléčbu olanzapinemukončit.

Neutropenie

Opatrnosti je třeba upacientůsnižším počtemleukocytůa/neboneutrofilůzjakýchkolivpříčin, u

pacientůužívajících lékyzpůsobující neutropenii, upacientůsanamnézou polékového útlumukostní

dřeněneboútlumem kostní dřenězpůsobenýmsouběžnýmonemocněním,radiační terapií nebo

chemoterapií,upacientůshypereozinofilií nebo smyeloproliferativní chorobou. Neutropenie byla

běžněhlášenapři současnémpodávání olanzapinu a valproátu (vizbod4.8).

Přerušení léčby

Při náhlémpřerušení léčbyolanzapinembylyvelmi zřídka ( 0,01%) hlášenyakutní příznakyjako

pocení, nespavost, třes, úzkost, nevolnost nebo zvracení.

QT interval

V klinickýchstudiích bylou pacientůléčených olanzapinemklinickyvýznamné prodloužení QTc

intervalu (korekceQT podle Fridericii[QTcF]≥500 millisekund [ms]kdykolivpo vstupnímvyšetření

u pacientůsevstupní hodnotou QTcF<500 ms)méněčasté (0,1%až 1%), bez signifikantních rozdílův

průvodních srdečních příhodách vesrovnání s placebem. Přesto je třeba, jako uostatních

antipsychotik, zvýšené opatrnosti, je-li olanzapin předepisován slékemprodlužujícímQTcinterval,

obzvlášťustarších pacientů, upacientůs vrozenýmprodlouženímQT intervalu,městnavým srdečním

selháním,srdeční hypertrofií, hypokalémií nebo hypomagnesémií.

Tromboembolismus

Časová souvislost léčby olanzapinema žilního tromboembolismubylahlášena velmi vzácně

(<0.01%). Kauzální vztahmezi výskytemžilního tromboembolismua léčbou olanzapinem nebyl

stanoven. Avšak protože u pacientůse schizofrenií jsoučasto přítomnyzískané rizikové faktory

žilního tromboembolismu, je nutné vzít v úvahuvšechnymožné rizikovéfaktoryVTE (venous

thromboembolism), např. imobilizaci pacientů, a vykonat preventivní opatření.

Obecná CNS aktivita

Vzhledem kprimárnímuúčinku olanzapinu na centrálnínervovou soustavu je třeba opatrnosti při

současnémužívání sjinými centrálněpůsobícími lékyči alkoholem. Protože olanzapin působíin vitro

jako dopaminový antagonista,může působit protiúčinku přímých a nepřímých agonistůdopaminu.

Křeče

Olanzapin byměl být používán opatrněupacientůskřečemi vanamnéze,anebo utěch, kteří mají pro

křeče dispozice. Upacientůléčenýcholanzapinem bylykřeče hlášenyzřídka. Ve většinětěchto

případůbylyhlášenykřečev anamnézeči jiné rizikové faktory.

Pozdní dyskineze

V ročních nebo kratších srovnávacích studiích byl olanzapin statistickyvýznamněméněčasto spojen

s náhloudyskinezí.Přesto riziko pozdnídyskineze při dlouhodobémužívání vzrůstá, a proto

u pacientaléčeného olanzapinemse symptomypozdní dyskineze byse mělo zvážit snížení dávky

anebo přerušení podávání.Tyto symptomysemohou přechodnězhoršit nebo objevitpopřerušení

léčby.

Posturální hypotenze

Vklinických studiích bylazřídka ustarších pacientůpozorována posturální hypotenze. Upacientů

starších 65 let je jako u ostatních antipsychotikdoporučeno pravidelněměřit krevní tlak.

Náhlá srdeční smrt

Vpostmarketingovémsledování olanzapinu bylyu pacientůléčených olanzapinemnahlášenypřípady

náhlé srdeční smrti. Vretrospektivníobservační kohortové studii bylo rizikopředpokládané náhlé

srdeční smrtiu pacientůléčených olanzapinempřibližnědvojnásobné oproti pacientům,kteří neužívali

antipsychotika. V této studii bylo riziko při užívání olanzapinu porovnatelné srizikem užívání

atypických antipsychotik spojenýchdo jedné analýzy.

Použití udětí a dospívajících mladších 18let

Olanzapin není indikovánpro použití v léčbědětí adospívajících. Klinická hodnocení provedená u

pacientůvevěkovémrozmezí 13-17 let ukázala různé nežádoucí účinky, včetněnárůstu tělesné

hmotnosti, změnymetabolických parametrůa zvýšení hladinyprolaktinu.Dlouhodobé důsledky

spojené s těmito příhodaminebylystudoványa zůstávají neznámy(viz body 4.8a 5.1).

Fenylalanin

OLANZAPIN LILLY VELOTAB tableta dispergovatelná vústech obsahuje aspartam,který je

zdrojemfenylalaninu. Můžebýt škodlivý proosobysfenylketonurií.

Manitol

OLANZAPIN LILLY VELOTAB tableta dispergovatelná v ústech obsahuje manitol.

Sodná sůl methylparabenua sodná sůl propylparabenu

Vústech dispergovatelné tablety olanzapinu obsahují sodnousůl methylparabenu asodnou sůl

propylparabenu. Otěchto konzervačních látkách je známo, žezpůsobují kopřivku. Obecněmůže dojít

k opožděné reakci na tyto látkyve forměkontaktních dermatitid, výjimečněse mohouvyskytnout

okamžité reakce s bronchospazmem.

4.5Interakces jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí bylyprovedenypouze udospělých.

Možnosti ovlivnění účinku olanzapinu

Vzhledemktomu, že je olanzapinmetabolizován izoenzymemCYP1A2, mohou látky,které

specifickytento izoenzymindukují neboinhibují, ovlivnit farmakokinetikuolanzapinu.

Indukce CYP1A2

Kouření akarbamazepin mohou indukovat metabolizmus olanzapinu, což může vést kesnížení

koncentraceolanzapinu. Bylo pozorovánozanedbatelné,případnějenmírné zvýšení clearance

olanzapinu. Ikdyžje klinický dopad pravděpodobněminimální,doporučuje se klinické monitorování

a v nezbytných případech jemožné zvážit zvýšení dávek olanzapinu(viz bod4.2).

Inhibice CYP1A2

Prokázalo se, že fluvoxamin, specifický inhibitorCYP1A2, významnězpomalujemetabolizmus

olanzapinu. Průměrné zvýšenímaximální koncentrace olanzapinu fluvoxaminembylo 54% užen

nekuřaček a77%umužůkuřáků. Průměrnézvýšení plochypodkřivkou koncentrace léčiva (AUC)

bylo 52%užen a108%umužů. Upacientůužívajících fluvoxamin nebojiný inhibitor CYP1A2, jako

např. ciprofloxacin, je třeba uvážit snížení počáteční dávkyolanzapinu. Při zahájení léčbyinhibitorem

CYP1A2 je třeba uvážit snížení dávek olanzapinu.

Snížení biologické dostupnosti

Aktivní uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálnímpodání o 50až 60%, proto byse

mělo užívat nejméně2 hodinypřednebo po užitíolanzapinu.

Fluoxetin(inhibitor CYP2D6), jednorázové dávky antacida (hliník, hořčík) nebo cimetidinu neměly

významný vliv na farmakokinetikuolanzapinu.

Možnosti ovlivnění účinku jinýchlékůolanzapinem

Olanzapin může působit proti účinkům přímých a nepřímých agonistůdopaminu.

Olanzapin invitro neinhibuje hlavníizoenzymyCYP450 (např. 1A2, 2D6, 2C9,2C19, 3A4).

Neočekávajíse proto žádné zvláštní interakce, což dokazují iinvivo studie,které neprokázaly inhibici

metabolizmunásledujících léčivých látek: tricyklická antidepresiva (reprezentujícípřevážně

CYP2D6 cestumetabolizace,warfarin (CYP2C9), theofylin (CYP1A2) nebo diazepam

(CYP3A4 a 2C19).

Olanzapin nevykazoval interakci se současněpodávanýmlithiemnebo biperidenem.

Terapeutickémonitorování plazmatických hladinvalproátu neukázalo, že je při zahájení přídatné

medikace olanzapinemnutná úprava dávkování.

Obecná aktivita CNS

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientůpožívajících alkoholnebo užívajících léčivé přípravky

působící tlumivěna CNS.

Současné užívání olanzapinu a léčivýchpřípravkůpro léčbu Parkinsonovychorobya demence není

doporučeno (viz bod4.4).

QTc interval

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientůužívajícíchsoučasněolanzapin a léčivé přípravky,u kterých

je známo, žeprodlužují QTc interval (viz bod 4.4).

4.6Těhotenství a kojení

Neexistují žádné přiměřené adobře vedené studie ugravidních žen. Pacientkybymělybýtpoučené,

abylékaře informovali ograviditěanebo plánovanégraviditěběhemužívání olanzapinu. Avšak kvůli

nedostatku zkušeností byolanzapin měl být vgraviditěpodávanýpouze tehdy,když jehoprospěšnost

vyváží potenciální nebezpečí pro plod.

Velmi zřídka bylyudětí narozenýchmatkám, kteréužívaly olanzapin ve třetímtrimestru těhotenství,

hlášenyspontánní nežádoucí příhody jakotřes, hypertonie, letargie a ospalost.

Ve studii ukojících zdravých žen byl olanzapin vylučován do mateřského mléka.Průměrná expozice

dítěte (mg/kg) vstacionárnímstavu byla odhadnuta na 1,8%zdávkyolanzapinu podaného matce

(mg/kg). Pacientkyje třeba poučit, aby běhemužívání olanzapinu nekojily.

4.7Účinky na schopnostřídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinkynaschopnostřídit nebo obsluhovat stroje nebylyprovedeny. Jelikož olanzapin

může způsobit ospalost azávratě, pacienti by měli být opatrnípři obsluze strojůvčetněřízení

motorových vozidel.

4.8 Nežádoucí účinky

Dospělí

Nejčastěji hlášenými (pozorované u≥1%pacientů) nežádoucími účinkyspojenýmisužíváním

olanzapinu vklinických studiích bylaospalost, přibývání na váze, eozinofilie, zvýšené hladiny

prolaktinu, cholesterolu, glukózya triglyceridů(viz bod 4.4),glykosurie, zvýšená chuťk jídlu,

závratě, akatizie, parkinsonismus (viz bod4.4), dyskineze, ortostatická hypotenze, anticholinergní

účinky, přechodné asymtpomatickézvýšení jaterníchtransamináz(viz bod 4.4),rash,asténie, únavaa

otok.

Následující tabulka podává seznam nežádoucích účinkůa laboratorních nálezůpozorovaných ve

spontánníchhlášeních a vklinických hodnoceních.Vkaždé skupiněčetností jsou nežádoucí účinky

seřazenypodle klesající závažnosti.

Ohodnoceníčetnosti výskytu: velmičasté( 10%),časté (1%až10%),méněčasté (0,1%až

1%), vzácné( 0,01%až0,1%), velmi vzácné(0,01%) a není známo (zdostupných údajůnelze

určit).

Velmičasté ČastéMéněčastéNení známo

Poruchy krve a lymfatického systému

Eozinofilie Leukopenie

Neutropenie Thrombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Alergická reakce

Poruchy metabolismua výživy

Přibývání naváze 1 Zvýšenéhladiny

cholesterolu 2,3

Zvýšené hladiny

glukózy 4

Zvýšené hladiny

triglyceridů 2,5

Glykosurie

Zvýšená chuťk jídlu Vznik nebo exacerbace

diabetu,spojené

příležitostně

s ketoacidózou nebo

komatem, včetně

několikafatálních

případů(viz bod4.4)

Hypotermie

Poruchy nervového systému

OspalostZávratě

Akatizie 6

Parkinsonismus 6

Dyskineze 6 Křeče, kdyve většině

případůbylyhlášeny

křeče v anamnézeči

jiné rizikové faktory

pro vznik křečí

Neuroleptický maligní

syndrom(viz bod4.4)

Dystonie(včetně

okulogyrické krize)

Tardivní dyskineze

Velmičasté Časté Méněčasté Není známo

Příznaky z vysazení 7

Srdeční poruchy

Bradykardie

ProdlouženíQT

c

intervalu (vizbod4.4) Ventrikulární

tachykardie/fibrilace,

náhlá smrt (viz bod

4.4)

Cévní poruchy

Ortostatická hypotenze Tromboembolismus

(včetněpulmonární

embolie a hluboké žilní

trombózy)

Gastrointestinální poruchy

Mírné přechodné

anticholinergní účinky

včetněobstipace

a suché ústní sliznice Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Přechodné

asymptomatické

zvýšení hladiny

jaterních transamináz

(ALT, AST)obzvlášť

na počátku léčby(viz

bod 4.4) Hepatitida (včetně

hepatocelulárního,

cholestatického nebo

kombinovaného

poškození jater)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Rash Fotosenzitivní reakce

Alopecie

Poruchy svalové a kosterní soustavy apojivové tkáně

Rhabdomyolýza

Poruchy ledvin a močových cest

Inkontinence močiRetardacestartu

močení

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Priapismus

Celkové poruchy a reakce v místěaplikace

Astenie

Únava

Otok

Vícenásobná vyšetření

Zvýšené plazmatické

hladinyprolaktinu 8 Vysoká hladina

kreatinfosfokinázy

Zvýšená hodnoty

celkového bilirubinu Zvýšené hodnoty

alkalické fosfatázy

Klinickyvýznamné zvýšení tělesné hmotnosti bylopozorována napříčvšemi základnímikategoriemi

dle BMI (BodyMass Index). Při krátkodobé léčbě(medián trvání 47 dnů)bylozvýšení tělesné

hmotnosti o≥7%velmičasté (22,2%), o≥15%časté (4,2%) a o≥25%byloméněčasté (0,8%). Při

dlouhodobém užívání (nejméně48 týdnů) bylou pacientůzvýšení tělesné hmotnosti o≥7%, o≥15%

a o≥25%velmičasté (64,4%, 31,7%, resp. 12,3%).

2 Průměrnézvýšení hodnot lipidůnalačno (celkovýcholesterol, LDL cholesterol a triglyceridy) bylo

vyšší u pacientůbez prokázané poruchy regulace tukůna začátku léčby.

Pozorováno pronormálnípočáteční hladinynalačno(< 5,17 mmol/l), kdydošloke zvýšení hladin na

vysoké (≥6,2 mmol/l). Změnypočátečních hodnotcelkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥

5,17 - <6,2mmol/l) na vysoké (≥6,2mmol/l) bylyvelmičasté.

Pozorovánopro normální počáteční hladinyglukózynalačno (< 5,56 mmol/l), kdydošlo ke zvýšení

hladin navysoké (≥7 mmol/l). Změnypočátečních hodnotglukózy nalačno z hraničních (≥5,56- < 7

mmol/l) na vysoké (≥7 mmol/l) bylyvelmičasté.

Pozorovánopro normální počáteční hladinynalačno(< 1,69 mmol/l), které vzrostlyna vysoké(≥2,26

mmol/l). Změnypočátečních hladin triglyceridůnalačno z hraničních hodnot (≥1,69 mmol/l - < 2,26

mmol/l) na vysoké (≥2,26mmol/l) bylyvelmičasté.

Vklinickýchstudiích bylvýskyt parkinsonismu adystonie upacientůléčených olanzapinemčíselně

vyšší, ale statistickysesignifikantněnelišil od placeba. Parkinsonismus, akathisie adystonie se

vyskytlyvzácněji při užívání olanzapinu než při užívání odpovídajících dávek haloperidolu.Vzhledem

knedostatkupodrobných informací oakutních apozdních extrapyramidových příznacích vanamnéze

není možné rozhodnout, zda olanzapin způsobuje tardivnídyskinezia/nebo další pozdní

extrapyramidové příznakyméněčasto.

Při náhlémpřerušení léčbyolanzapinembylyhlášenyakutní příznakyjakopocení, nespavost, třes,

úzkost, nevolnost a zvracení.

Vklinickýchhodnoceních trvajících až 12 týdnůpřekročilyplazmatické koncentrace prolaktinu

hormíhranici normálního rozmezí upřibližně30%pacientůléčených olanzapinemsnormální

počáteční hladinou prolaktinu. U většinytěchto pacientůbylo zvýšení obvyklemírnéazůstalo pod

dvojnásobkem horní hranice normálního rozmezí. Upacientůse schizofrenií klesalyprůměrné změny

hladinyprolaktinuspokračující léčbou, zatímco u pacientůsjinými diagnózami bylopozorováno

průměrnézvyšování hladinyprolaktinu. Průměrné změnybyly malé. Obecněvzato bylyupacientů

léčených olanzapinem potencionálněsouvisející klinické projevytýkajícíse prsůamenstruace

(např. amenorea, zvětšení prsou, galaktorea u žen a gynekomastie/zvětšení prsou u mužů) méně

časté. Možné nežádoucí účinkysouvisející se sexuální funkcí (např. erektilní dysfunkce u mužůa

snížené libidou oboupohlaví) bylypozoroványčasto.

Dlouhodobé užívání(nejméně48 týdnů)

Procento pacientů, u kterých se projevilynežádoucí účinky-klinickyvýznamný vzestup tělesné

hmotnosti, glukózy, celkového/LDL/HDL cholesterolu nebo triglyceridů- sevprůběhučasu zvyšuje.

U dospělých pacientů, kteří dokončili léčbu vdélce 9-12 měsíců, se stupeňnárůstu hladiny glukózy

v krvi zpomalil přibližněpo6měsících.

Další informace týkající se specifickýchpopulací

V klinických studiích u starších pacientůs demencíbyla léčba olanzapinemspojena s vyšší incidencí

úmrtía cerebrovaskulárních nežádoucích příhodve srovnání s placebem(viz také 4.4). Velmičasté

nežádoucí účinkyspojenés užívánímolanzapinu utéto skupinypacientůbylyabnormálníchůze a

pády.Často bylypozorované pneumonie,zvýšení tělesnéteploty,letargie, erythém, zrakové

halucinace a inkontinence moči.

Vklinickýchstudiích upacientůsParkinsonovouchorobou spsychózousouvisející spodáváním

dopaminového agonistybylovelmičasto a svyšší frekvencí než u placebazaznamenáno zhoršení

parkinsonskésymptomatiky a halucinace.

Vjedné klinické studiiupacientůvmanické fázi bipolární poruchyměla léčba valproátem

v kombinaci s olanzapinemza následek 4,1% incidenci neutropenie; potenciálněpřispívajícím

faktorembymohlybýt vysoké plazmatické hladinyvalproátu. Současné podání olanzapinu slithiem

nebo valproátemvedlo ke zvýšení výskytu ( 10%) tremoru, sucha vústech, zvýšené chuti kjídlu

a přibývánína váze. Poruchyřeči bylytaké hlášenyčasto. Při léčběolanzapinemvkombinaci

slithiemnebo divalproexemdošlo vakutní fázi léčby(trvajícímax. 6týdnů) ke zvýšení tělesné

hmotnosti o 7%u 17,4%pacientů. Dlouhodobáléčba olanzapinem(trvající max. 12týdnů)

proprevenci recidivyupacientůsbipolární poruchou byla doprovázena zvýšenímtělesné hmotnosti o

>7%u 39,9%pacientů.

Děti a dospívající

Olanzapin není indikován pro použitív léčbědětí a dospívajícíchmladších18 let. Ačkoli nebyly

provedenystudie navržené proporovnání dospívajících a dospělých pacientů, data zklinických

hodnocení dospívajících byla srovnána s údaji získanými ze studií u dospělých.

Následující tabulka shrnujenežádoucí účinkyhlášené svyššíčetností výskytuu dospívajících pacientů

(ve věku 13-17 let) oproti dospělýmpacientům,nebo nežádoucí účinkyidentifikované pouze

v průběhukrátkodobých klinických hodnocení u dospívajících pacientů. Klinickyvýznamné zvýšení

tělesné hmotnosti (≥7%) se zdá, žese ve srovnání sdospěloupopulací vyskytuje udospívajících

pacientůsvyšší frekvencí. Velikost váhovéhopřírůstku a procentodospívajících, u kterýchdošloke

klinickyvýznamnémunárůstu tělesné hmotnosti, bylyvyšší přidlouhodobémužívání (nejméně24

týdnů)ve srovnání s krátkodobýmužíváním.

V každé skupiněčetností jsou nežádoucíúčinkyseřazenypodle klesající závažnosti.

Ohodnoceníčetnosti výskytu: velmičasté( 10%),časté(1%až10%).

Poruchy metabolismua výživy

Velmičasté: Přibývání naváze 9 , zvýšené hladinytriglyceridů 10 , zvýšená chuťk jídlu.

Časté: zvýšené hladinycholesterolu 11

Poruchy nervového systému

Velmičasté:Sedace (zahrnující: hypersomnie, lethargie, ospalost).

Gastrointestinální poruchy

Časté: Sucho v ústech

Poruchy jater a žlučových cest

Velmičasté:Zvýšení hladinyjaterních transamináz (ALT/AST; viz bod 4.4).

Vícenásobná vyšetření

Velmičasté: Snížené hodnotycelkového bilirubinu,zvýšení hodnotyGMT, zvýšení plazmatických

hladin prolaktinu 12 .

Při krátkodobé léčbě(medián trvání 22 dnů) bylo zvýšení tělesné hmotnosti (kg) o ≥7%velmičasté

(40,6%), zvýšení tělesné hmotnosti o≥15%byločasté (7,1%) a zvýšení o≥25%byločasté (2,5%).

Při dlouhodobémužívání(nejméně24týdnů)došloknárůstu tělesné hmotnosti u89,4%o≥7%, u

55,3%o≥15% a u 29,1%o≥25%oproti počáteční tělesné hmotnosti.

10 Pozorovánopro normální počáteční hladinynalačno (< 1,016mmol/l), které vzrostlynavysoké (≥

1,467 mmol/l) a změnypočátečních hladin triglyceridůnalačno zhraničních hodnot (≥1,016 mmol/l -

< 1,467 mmol/l) na vysoké(≥1,467 mmol/l).

Změnypočátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno,kdydošloke zvýšeníhladin z

normálních (< 4,39 mmol/l) na vysoké (≥5,17 mmol/l), bylypozoroványčasto. Změnypočátečních

hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥4,39 -< 5,17 mmol/l) na vysoké(≥5,17

mmol/l) bylyvelmičasté.

Zvýšení plazmatické hladinyprolaktinu bylohlášeno u 47,4%dospívajících pacientů.

4.9Předávkování

Známky a příznaky

Mezi velmičasté příznaky(výskyt 10%) předávkování patří tachykardie,agitovanost/agresivita,

dysartrie, různé extrapyramidové příznakyanižší stupeňvědomí mezi sedací akomatem.

Další zdravotněvýznamné důsledkypředávkování zahrnují delirium, křeče, koma,možný

neuroleptický maligní syndrom, útlumdýchání, aspirace, hypertenzi nebohypotenzi, srdeční arytmii

2%případůpředávkování) azástavu dýchání asrdečníčinnosti. Smrtelnépřípady se vyskytly už po

akutnímpředávkování dávkou 450mg,alerovněž bylopopsáno přežití po akutnímpředávkování

dávkou 2g perorálníhoolanzapinu.

Léčba předávkování

Proti olanzapinu neexistuježádné specifické antidotum.

Nedoporučuje se vyvolání zvracení. Mohou být indikoványjiné standardní postupypoužívané při

léčběpředávkování (např. výplach žaludku, podáníaktivního uhlí). Ukázalose, že současné podání

aktivníhouhlí snižuje biologickoudostupnostolanzapinupo perorálnímpodání o 50-60%.

Podle klinického stavu je potřebnézahájit symptomatickou léčbu asledování vitálních funkcí,

zahrnující léčbu hypotenze, cirkulačního kolapsuapodporu funkce dýchání. Nesmí být používán

adrenalin, dopamin nebo jiná sympatomimetika, protože stimulaceadrenergníchreceptorůmůže

prohloubit hypotenzi. Sledování kardiovaskulárních parametrůje nezbytné kvůlidiagnostice možných

poruch srdečního rytmu. Pacientmusíbýt až do zotavení pod stálým lékařskýmdohledemamusí být

sledoványjehovitální funkce.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: diazepiny, oxazepinyathiazepiny, ATC kód: N05A H03

Olanzapin je antipsychotická, antimanická a náladu stabilizující látka, která vykazuješiroké

farmakologické působení nařadu receptorových systémů.

Vpreklinických studiích vykazujeolanzapin širokou afinitu křaděreceptorů(K

<100 nM)pro

serotonin 5HT

2A/2C , 5HT

, 5HT

, dopamin D

, cholinergní muskarinové receptory(M

), 

adrenergní a histaminovéH

receptory. Behaviorální studie na zvířatech prokázaly

antagonistické působení olanzapinu na 5HT, dopaminové acholinergní receptorykonzistentní

sreceptorovýmprofilem.Olanzapin vykazoval větší invitro afinitu kserotoninovým5HT

receptorům

než kdopaminovýmD

avyšší 5HT

nežD

aktivitu na invivo modelech. Elektrofyziologické studie

ukázaly,že olanzapin selektivněsnižuje aktivitu mezolimbických(A10) dopaminergních neuronůbez

výraznějšího účinkuna striatální (A9) dráhyovládajícímotoriku. Olanzapinoslabuje podmíněnou

vyhýbací odpověďvpředpovědnémtextu antipsychotické aktivityvdávkách nižších než jsou ty,které

vyvolávají katalepsii, t.j. vpředpovědnémtestumotorickýchnežádoucích účinků. Na rozdíl od

typických antipsychotikolanzapin zesilňuje odpověďv “anxiolytickémtestu”.

Vestudii pozitronové emisní tomografie (PET)účinku jednorázové dávky(10mg) uzdravých

dobrovolníkůobsazoval olanzapin více 5HT2Areceptorynež dopaminové D

receptory.Navíc

SPECT (Single Photen Emission Computed Tomography) zobrazovací studie odhalila, že obsazenost

receptorůuschizofrenních pacientůodpovídajících na olanzapin bylanižší nežupacientů

odpovídajících na jiná antipsychotika arisperidon, zatímco upacientůodpovídajících na klozapin byla

srovnatelná.

Ve dvou ze dvouplacebo kontrolovaných advou ze tří porovnávacích studií saktivnímkomparátorem

více než 2900schizofrenními pacienty spozitivnímiinegativními symptomy vykazoval olanzapin

statistickyvýznamněvětšízlepšení jak u negativních,tak i pozitivních symptomů.

V mezinárodnídvojitězaslepenésrovnávací studii zahrnující 1 481 pacientůse schizofrenií,

shizoafektními apříbuznými chorobami srůznými stupnipřidružených depresivních symptomů

(výchozí hodnota16,6 naMontgomery-Asberg škále) prokázalaanalýza skóre změn náladymezi

výchozími a konečnými hodnotami statisticky významnézlepšení (p=0,001)veprospěch

olanzapinu (-6,0) oprotihaloperidolu(-3,1).

U pacientůsmanickou nebo smíšenou epizodoubipolárníporuchyvykázal olanzapin ve snížení

manických symptomůza 3týdny vyšší účinnostnež placebo avalproát semisodium(divalproex).

Olanzapin také vykázalsrovnatelnou účinnosts haloperidolemve smyslu podílupacientů

vsymptomatické remisimánie adeprese po6a12týdnech. Ve studii upacientůléčených lithiem

nebo valproátemminimálně2týdny vedlo přidáníolanzapinu vdávce 10mg(vkombinaci slithiem

nebo valproátem) květší redukci symptomůmánie než léčba lithiemnebo valproátemvmonoterapii

za 6 týdnů.

Ve 12-měsíční studii prevence recidivyupacientůsmanickou epizodou, kteří dosáhli remise při léčbě

olanzapinemabyli poté randomizováni kužívání olanzapinu nebo placeba, prokázal olanzapin vůči

placebu vprimárnímparametru recidivybipolární poruchystatistickyvýznamnou superioritu.

Olanzapin také vykázal ve srovnání splacebem statistickyvýznamnou výhodu vprevenci recidivyjak

manie, tak deprese.

Ve druhé12-měsíční studii prevence recidivyupacientůsmanickou epizodou,kteří dosáhli remise při

léčběkombinací olanzapinu alithia abylipoté randomizováni kužívání samotného olanzapinu nebo

lithia, byl olanzapin vprimárnímparametru recidivy bipolárníporuchystatisticky noninferiorní vůči

lithiu (olanzapin 30,0%, lithium38,3%; p=0,055).

V 18-měsíční studii skombinační léčbou upacientůsmanickou nebo smíšenouepizodou,kteří byli

stabilizováni při léčběolanzapinemspolu se stabilizátoremnálady(lithiumnebo valproát), nebyla

dlouhodobá kombinační léčba olanzapinemspolu slithiemnebovalproátemstatistickyvýznamně

superiorní vůči léčběsamotnýmlithiem nebo valproátemvprodloužení dobydo recidivybipolární

poruchydefinované podle syndromových(diagnostických) kritérií.

Pediatrická populace

Zkušenosti s používánímu dospívajících (od 13 do17 let věku) jsou omezenyna krátkodobá data

účinnosti uschizofrenie (6 týdnů) a mánie spojené s bipolárníporuchoutypuI (3 týdny),zahrnující

méněnež 200 dospívajících. Olanzapin byl užívánve flexibilnídávce od2,5mgpři zahájení léčbyaž

po 20 mg/den. V průběhu léčbyolanzapinem došlo u dospívajících k signifikantněvyššímu nárůstu

tělesné hmotnosti ve srovnání s dospělými. Velikost změn hladin na lačnocelkovémcholesterolu,

LDL cholesterolu, triglyceridůa prolaktinu (viz body4.4 a 4.8)byla udospívajících větší než u

dospělých. Údaje o přetrvávání účinku nejsou k dispozici a jsoupouze omezené údaje o dlouhodobé

bezpečnosti (viz body 4.4a 4.8).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Tabletydispergovatelné vústech jsou bioekvivalentní potahovaným tabletám spodobnou rychlostí

a rozsahemvstřebávání léčivé látky.Tabletydispergovatelné vústech jemožné užívatmísto

potahovaných tablet olanzapinu.

Olanzapin se po perorálnímpodání dobře vstřebává adosahuje maximální koncentrace vplazměza

5 až 8 hodin.Vstřebávání neníovlivněno jídlem.Absolutní perorální biologická dostupnost vztažena

k intravenóznímupodánínebyla stanovena.

Olanzapin jemetabolizovaný vjátrech cestoukonjugaceaoxidace. Vcirkulaci se zmetabolitůobjeví

hlavně10-N-glukuronid, který neprostupujehematoencefalickou bariérou. Cytochromy

P450-CYP1A2 aP450-CYP2D6 přispívají ktvorběN-desmethyl a2-hydroxymethylmetabolitů,

vykazujících významněnižší invivo farmakologickouaktivitu než olanzapin ve studiích na zvířatech.

Převážnáčástfarmakologické aktivityje způsobená původnímolanzapinem. Po perorálnímpodání se

průměrný poločas vylučování olanzapinu u zdravýchjedincůlišil podle věku a pohlaví.

U zdravých starších jedinců(65let avíce) bylprůměrný poločas vylučování prodloužený vporovnání

se zdravými jedinci pod65let (51,8hversus33,8h)aclearancebyla snížena (17,5versus18,2l/h).

Farmakokinetická odchylka pozorovanáustarších jedincůje vmezích odchylek normálních jedinců.

U 44 schizofrenickýchpacientůstarších65let nebyl při dávkách5-20mg/den pozorovánzvláštní

výskyt nežádoucíchúčinků.

U ženoprotimužůmbylprůměrný poločas vylučování poněkudprodloužen(36,7versus32,3h)

a clearancebylasnížena(18,9versus 27,3 l/h).Přesto vykazujeolanzapin (5-20mg) srovnatelný

bezpečnostní profil u žen (n=467) jakou mužů(n=869).

Renální insuficience u pacientů(creatininová clearance <10ml/min) ve srovnání se zdravými

nezpůsobovalavýznamný rozdílpoločasu eliminace (37,7 versus 32,4 h) nebo clearance

(21,2versus 25,0 l/h).Studie rovnováhy ukázala, že přibližně57%radioaktivněznačeného olanzapinu

se objevilo vmoči převážnějako metabolity.

U kuřákůs mírnýmpoškozenímjater bylprůměrný poločas vylučování prodloužen

(48,8h versus 39,3h) a clearance snížena analogickyke zdravýmnekuřákům(18 l/h a 14,1 l/h).

U nekuřákůoproti kuřákům (ženyi muži) bylprůměrný poločas vylučování prodloužen

(38,6v. 30,4h) a clearancesnížena (18,6 v. 27,7 l/h).

Plazmatická clearanceolanzapinu jenižší ustaršíchnež umladších jedinců, užennež umužů

a u nekuřákůoproti kuřákům. Závažnost vlivuvěku, pohlavíakouření na clearanceapoločas

vylučováníolanzapinu je malý v porovnánís celkovou variabilitou mezi jednotlivci.

Klinická studie nepopisuje žádnérozdílyfarmakokinetickýchparametrůmezibělochy,Japonci

aČíňany.

Při plazmatické koncentraci 7až1000ng/ml se olanzapin váže přibližněz93%na plazmatické

bílkoviny,předevšímna albumín a kyselý 

-glykoprotein.

Pediatrická populace

Dospívající (od 13do17 let věku):Farmakokinetika olanzapinu jepodobná u dospívajících i

dospělých.Vklinickýchhodnoceních byla udospívajících průměrná expozice olanzapinuvyšší

přibližněo 27%.Demografické rozdílymezi dospívajícími a dospělýmizahrnují nižší průměrnou

tělesnou hmotnost amenší počet kuřákůmezi dospívajícími. Tyto faktorymožná přispívají kvyšší

průměrnéexpozici u dospívajících.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita (po jednorázové dávce)

Příznakytoxicitypoperorálnímpodání hlodavcům obsahovalysilnou neuroleptickousložku:

hypoaktivitu,kóma, třes, klonickékřeče, slinění azpomalení zvyšování hmotnosti. Střední letální

dávka umyší byla přibližně210 mg/kga u potkanů175mg/kg. Psi tolerovali jednorázovou perorální

dávku100mg/kg snulovou mortalitou. Mezi klinické příznakypatřil útlum, ataxie, třes, zrychlený

puls, dušnost,mióza aanorexie. Uopic vyvolala jednorázová perorální dávka až do 100mg/kg

vyčerpanost a vyšší dávkyčástečné bezvědomí.

Toxicita poopakovaném podávání

Ve studiích,které trvalyumyší až3měsícea u potkanůapsůaž1rok, se ukázalyjako hlavní účinky

deprese CNS,anticholinergní účinkyahematologické poruchy. Nadepresi CNS se vyvinulatolerance.

Růstové parametrybylypři vysokýchdávkách sníženy.Reverzibilní účinkyspojené se zvýšenou

hladinou prolaktinuupotkanůzahrnovalypokles hmotnosti ovárií auteru, amorfologické změny

vaginálního epitelu a prsnížlázy.

Hematologická toxicita: uvšech druhůbylypozorovanéúčinkyna hematologické ukazatelevčetněna

dávce závislého poklesu počtu leukocytůvkrvi umyší anespecifického poklesu leukocytůvkrvi

u potkanů. Navzdorytomu nebyl dokázaný hematotoxický účinekna kostní dřeň. Uněkolika psů,

kterýmbylopodáváno8až10mg/kg/den (celkováexpozice olanzapinem[plocha podkřivkou]je

12-15krát vyšší než dostáváčlověk -12mg), se vyvinula reverzibilníneutropenie, trombocytopenie

nebo anémie. upsůscytopenií nebylypozorovanéžádné nepříznivé účinkyna progenitorové

a proliferující buňkykostnídřeně.

Reprodukční toxicita

Olanzapin nemážádný teratogenní účinek. Upotkaních samcůsedaceovlivnila páření. Estrální cykly

bylyovlivněné dávkou 1,1mg/kg (což je 3-násobek maximální dávkypročlověka), areprodukční

parametrybylyupotkanůovlivněnédávkou3mg/kg (což je 9-násobekmaximální dávkypro

člověka). Upotomstva potkanů, kterým byl podávanýolanzapin, bylo pozorované opoždění fetálního

vývoje a přechodný pokles aktivity.

Mutagenita

Olanzapinseneukázal jako mutanogenní neboklastogenní vžádném ze standardních testů, které

zahrnovalybakteriální testy mutagenityin vitro a invivo testyu savců.

Kancerogenita

Na základěvýsledkůstudií na myších a potkanech bylo zjištěno, že olanzapin není kancerogenní.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

želatina

manitol (E421)

aspartam (E951)

sodná sůl methylparabenu (E219)

sodná sůl propylparabenu (E217)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původnímobalu, abybylpřípravek chráněn před světlema vlhkem.

6.5Druh obalu a velikost balení

Druh obalu: Al/Al blistr, krabička

Velikost balení: 28, 35, 56, 70 dispergovatelných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikostibalení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli LillyČR, s.r.o,Praha,Česká republika

8.REGISTRAČNÍČÍSLO

OLANZAPIN LILLY VELOTAB 10 mgtabletadispergovatelná v ústech: 68/034/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datumprvní registrace: 12.1.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

12.1.2011

Document Outline

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace