Noroclav

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Noroclav Injekční suspenze
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Noroclav Injekční suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, skot, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Kombinace penicilinů, včetně. beta-laktamázy inhibitory
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936952 - 1 x 50 ml - injekční lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/037/01-C
 • Datum autorizace:
 • 28-06-2001
 • Poslední aktualizace:
 • 05-03-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Norbrook Manufacturing Ltd, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, Co Down, BT35 6JP Severní

Írsko.

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Noroclav injekční suspenze

Amoxicillinum

Acidum clavulanicum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Noroclav inj. je bílá až světle nahnědlá olejová suspenze obsahující v 1 ml:

Léčivá látka:

Amoxicillinum (ut Amox. trihydricum) 140 mg a Acidum clavulanicum

(ut Kalii clavulanas) 35 mg.

Pomocné látky:

Butylhydroxyanisol 80 mg

Butylhydroxytoluen 80 mg

4.

INDIKACE

Léčba infekčních onemocnění respiratorního traktu a infekcí měkkých tkání, mastitid a metritid

u skotu, infekčních onemocnění měkkých tkání a kůže, infekcí respiratorního a urogenitálního traktu

u psů a koček.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat při známé přecitlivělosti na penicilin.

Nepodávejte intravenózně a intratekálně.

Nepoužívat u králíků, křečků a morčat.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ačkoliv je Noroclav injekční suspenze velmi dobře snášen, mohou se příležitostně vyskytnout mírné

místní reakce.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, psi, kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramuskulární a subkutánní podání.

Obecná dávka je 8,75 mg účinných látek na 1 kg ž. hm. (t.j. 1 ml na 20 kg ž. hm.) denně

po dobu 3-5 dnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím protřepat. Kyselina klavulanová je látka velmi senzitivní na vlhkost, včetně vzdušné.

Používejte výhradně suché, sterilní jehly a stříkačky.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Skot:

Maso: 42 dnů.

Mléko: 80 hodin.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat

hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s

cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním

jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat lékařské ošetření.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Lze použít během gravidity a laktace.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.