Nobilis SE live Lyofilizát pro podání v pitné vodě

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Vakcíny Salmonella
Dostupné s:
Intervet International, B.V.
ATC kód:
QI01AE
INN (Mezinárodní Name):
Salmonella vaccine (Salmonella enteritidis, živá atenuovaná)
Léková forma:
Lyofilizát pro podání v pitné vodě
Terapeutické skupiny:
kur domácí
Terapeutické oblasti:
Živé bakteriální vakcíny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9906410 - 1 x 1000 dávka - lahvička
Registrační číslo:
97/021/18-C
Datum autorizace:
2018-04-12

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Nobilis SE live lyofilizát pro podání v pitné vodě pro kura domácího

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nobilis SE live lyofilizát pro podání v pitné vodě pro kura domácího

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá dávka obsahuje:

Živá, atenuovaná Salmonella enterica subsp. enterica sérovar enteritidis kmen CAL 10

Sm+/Rif+/Ssq-, 1-6 x 10

CFU*

*CFU: kolonie tvořící jednotky

Bílo-béžová až bílo-hnědá peleta.

4.

INDIKACE

Kuřata kura domácího (budoucí nosnice a rodičovské chovy): Aktivní imunizace za účelem snížení

kolonizace vnitřních orgánů (slezina, játra, cékum, ovaria) a vylučování terénních kmenů Salmonella

enteritidis trusem.

Nástup imunity: 14 dnů po první vakcinaci a 4 týdnů po třetí vakcinaci.

Trvání imunity: 60 týdnů po ukončení třetí vakcinace podle doporučeného vakcinačního schématu.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u drůbeže ve snášce.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu

lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí (budoucí nosnice a rodičovské chovy).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování a způsob podání

Vakcína může být použita od jednoho dne stáří (v průběhu prvních 36 hodin života).

Podání v

pitné vodě.

Vakcinační schéma

Kuřata kura domácího (budoucí nosnice a rodičovské chovy): Jedna dávka od jednoho dne stáří,

následována druhou vakcinací ve věku od 7 do 8 týdnů a třetí vakcinací ve věku 16-20 týdnů, nejméně

3 týdny před nástupem snáškové periody.

Dávkování:

Ujistěte se, že jsou všechny potrubní trubky, hadice, žlaby, napáječky atd. důkladně očištěny a prosté

jakýchkoliv stop dezinfekčních látek, detergentů, mýdla apod.

Použijte pouze čerstvou pitnou vodu, bez chlóru a iontů kovů s teplotou ≤ 25°C. K rekonstituci

nepoužívejte vodu s obsahem chlóru. Pro snížení obsahu chlóru můžete k vodě přidat odchlorovací

látky. Lahvičku s vakcínou otevřete pod vodou a nechte důkladně rozpustit v nádobě o objemu 1 litr

z poloviny naplněné a dobře promíchejte před smísením s větším množstvím vody. Koncentrovaná

vakcína je mírně viskózní, proto při vyplachování vodou je třeba dbát na kompletní vyprázdnění

lahvičky včetně uzávěru. Nádobu doplňte vodou do 1 litru. Vakcína musí být v průběhu manipulace

neustále důkladně promíchávána po dobu několika minut. Pro vyvarování se chyb při mísení

nerozdělujte obsah velké lahvičky pro vakcinaci více než jednoho objektu nebo napájecího systému.

Návod na použití: přidejte rozpuštěnou vakcínu do čerstvé vody s teplotou ≤ 25°C v poměru 1 litr

pitné vody na den pro 1000 ptáků ve věku do 7 týdnů; pro kuřata ve věku 7-8 týdnů: 25-35 litrů vody

pro 1000 ptáků a pro kuřata ve věku 16-20 týdnů: 35-40 litrů pro 1000 ptáků. Pro přesné určení

správného množství vody v jednotlivých případech použijte záznamy z předchozího dne o spotřebě

vody z vodoměrů. Pro zvýšení stability vakcíny přidejte k vodě sušené odstředěné mléko (2-4 gramy

na litr) o nízkém obsahu tuku (tj.< 1% tuku) nebo odstředěné mléko (20-40 ml na litr vody). Všechny

trubky by měly být zbaveny čisté vody, tak aby napáječky obsahovali pouze vodu s vakcínou.

Před aplikací vakcíny má být ptákům umožněno zkonzumovat vodu z napáječek, aby hladina vody

byla minimální. Pokud je voda stále přítomna, potrubí musí být vypuštěno před aplikací vakcíny.

Voda s vakcínou má být podávána po dobu 3 hodin. V průběhu této periody musí být zajištěno

přijímání vody všemi ptáky. Chování ptáků ohledně pití se liší. V některých chovech může být potřeba

před vakcinací zastavit přívod pitné vody pro zabezpečení příjmu vody všemi ptáky v průběhu

vakcinační periody. Cílem je poskytnout pro každého ptáka jednu dávku vakcíny. Pro dosáhnutí

tohoto cíle může být potřeba žíznění kuřat po dobu 2-3 hodin před vakcinací.

V prvních dnech života se upřednostňuje zvonová napáječka, použití niplových napáječek u jednodenních

kuřat může být doporučeno pouze při použití v souladu s národní legislativou.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Ujistěte se, že jsou všechny potrubní trubky, hadice, žlaby, napáječky atd. důkladně očištěny a prosté

jakýchkoliv stop dezinfekčních látek, detergentů, mýdla apod.

Použijte pouze čerstvou pitnou vodu, bez chlóru a iontů kovů s teplotou

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 28 dnů.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce

C – 8

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po

EXP.

Doba použitelnosti po rozpuštění ve vodě podle návodu: 3 hodiny.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Rozlišení vakcinačních kmenů a terénních kmenů se provádí pomocí antibiogramu. Na rozdíl od

terénních kmenů jsou vakcinační kmeny citlivé na erytromycin (doporučená koncentrace 30 µg/ml) a

rezistentní k streptomycinu a rifampicinu (doporučená koncentrace 200 µg/ml).

V závislosti na použitém testovacím systému může perorální vakcinace u některých ptáků z hejna navodit

nízké séropozitivní reakce. Vzhledem k tomu, že sérologické monitorování salmonel se provádí jen jako

testování hejna, pozitivní nálezy musí být potvrzeny, například bakteriologicky.

Účinnost vakcíny nebyla sledována v přítomnosti mateřských protilátek.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinovat pouze zdravé ptáky. Přípravek nebyl testován u okrasné a čistokrevné drůbeže.

Vakcinační kmen se může šířit na vnímavé ptáky, kteří přijdou do kontaktu s vakcinovanou drůbeží.

Vakcinovaní ptáci mohou vylučovat vakcinační kmen do 21 dnů po první vakcinaci. Vnímaví ptáci, kteří

jsou v kontaktu s ptáky ihned po první vakcinaci, mohou šířit vakcinační kmen do 14 dnů po vakcinaci.

Hladinu a dobu trvání šíření vakcinačního kmene významně snižují další vakcinace.

Aby se zabránilo rozšíření vakcinačního kmene na vnímavé druhy, je třeba přijmout příslušná

veterinární a zootechnická opatření

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky

skládající se z rukavic. Lahev otevřete pod vodou pro zabránění tvorby aerosolu. Po manipulaci

s přípravkem dezinfikovat a umýt ruce. Přípravek nepolykejte. V případě náhodného pozření vakcíny

vyhledejte lékařskou pomoc. Vakcinační kmen je citlivý na řadu antibiotik včetně chinolonů

(ciprofloxacin). Pozornost je potřeba věnovat mytí a dezinfekci rukou po manipulaci s výkaly drůbeže,

především během prvních 21 dnů po vakcinaci drůbeže. Osobám s oslabeným imunitním systémem se

doporučuje vyhnout se kontaktu s vakcínou a vakcinovanými zvířaty během vakcinace a následujících

28 dní po vakcinaci.

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

%0%.1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nobilis SE live lyofilizát pro podání v pitné vodě pro kura domácího

%0%.2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá dávka obsahuje:

Léčivá látka:

Živá, atenuovaná Salmonella enterica subsp. enterica sérovar enteritidis kmen CAL 10

Sm+/Rif+/Ssq-, 1-6 x 10

CFU*

*CFU: kolonie tvořící jednotky

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

%0%.3.LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro podání v pitné vodě.

Bílo-béžová až bílo-hnědá peleta.

%0%.4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Kur domácí (budoucí nosnice a rodičovské chovy)

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Kuřata kura domácího (budoucí nosnice a rodičovské chovy): Aktivní imunizace za účelem

snížení kolonizace vnitřních orgánů a vylučování terénních kmenů Salmonella enteritidis

trusem.

Nástup imunity: 14 dnů po první vakcinaci a 4 týdny po třetí vakcinaci.

Trvání imunity: 60 týdnů po ukončení třetí vakcinace podle doporučeného vakcinačního schématu.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat u drůbeže ve snášce.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Rozlišení vakcinačních kmenů a terénních kmenů se provádí pomocí antibiogramu. Na rozdíl od

terénních kmenů jsou vakcinační kmeny citlivé na erytromycin (doporučená koncentrace 30 µg/ml) a

rezistentní k streptomycinu a rifampicinu (doporučená koncentrace 200 µg/ml).

V závislosti na použitém testovacím systému může perorální vakcinace u některých ptáků z hejna

navodit nízké séropozitivní reakce. Vzhledem k tomu, že sérologické monitorování salmonel se

provádí jen jako testování hejna, pozitivní nálezy musí být potvrzeny, například bakteriologicky.

Účinnost vakcíny nebyla sledována v přítomnosti mateřských protilátek.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinovat pouze zdravé ptáky. Přípravek nebyl testován u okrasné a čistokrevné drůbeže.

Vakcinační kmen se může šířit na vnímavé ptáky, kteří přijdou do kontaktu s vakcinovanou drůbeží.

Vakcinovaní ptáci mohou vylučovat vakcinační kmen do 21 dnů po první vakcinaci. Vnímaví ptáci,

kteří jsou v kontaktu s ptáky ihned po první vakcinaci, mohou šířit vakcinační kmen do 14 dnů po

vakcinaci. Hladinu a dobu trvání šíření vakcinačního kmene významně snižují další vakcinace.

Aby se zabránilo rozšíření vakcinačního kmene na vnímavé druhy, je třeba přijmout příslušná

veterinární a zootechnická opatření.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky

skládající se z rukavic. Lahev otevřete pod vodou pro zabránění tvorby aerosolu. Po manipulaci

s přípravkem dezinfikovat a umýt ruce. Přípravek nepolykejte. V případě náhodného pozření vakcíny

vyhledejte lékařskou pomoc. Vakcinační kmen je citlivý na řadu antibiotik včetně chinolonů

(ciprofloxacin). Pozornost je potřeba věnovat mytí a dezinfekci rukou po manipulaci s výkaly drůbeže,

především během prvních 21 dnů po vakcinaci drůbeže. Osobám s oslabeným imunitním systémem se

doporučuje vyhnout se kontaktu s vakcínou a vakcinovanými zvířaty během vakcinace a následujících

28 dní po vakcinaci.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat u nosnic během 3 týdnů před nástupem snášky a ve snášce.

4.8

Interakce s dalšími veterinárními léčivými přípravky a další formy interakce

Vakcinační kmen je vysoce citlivý na chemoterapeutika jako jsou antibiotika chinolonové řady a má

zvýšenou citlivost k erytromycinu, chloramfenikolu a doxycyklinu, detergentům a škodlivinám z

prostředí. Přípravek lze podávat 3 dny po podání nebo před podáním těchto chemoterapeutik, která

jsou účinná vůči salmonelám. Pokud je to nevyhnutelné, musí se hejno znovu imunizovat.

Účinnost přípravku může být oslabena simultánní aplikaci živých vakcín Gumboro, Eimeria a Marek

podaných ve věku jednoho dne.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcínypřed nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Dávkování a způsob podání

Vakcína může být použita od jednoho dne stáří (v průběhu prvních 36 hodin života).

Podání v

pitné vodě.

Vakcinační schéma

Kuřata kura domácího (budoucí nosnice a rodičovské chovy): Jedna dávka od jednoho dne stáří,

následována druhou vakcinací ve věku od 7 do 8 týdnů a třetí vakcinací ve věku 16-20 týdnů, nejméně

3 týdny před nástupem snáškové periody.

Dávkování:

Ujistěte se, že jsou všechny potrubní trubky, hadice, žlaby, napáječky atd. důkladně očištěny a prosté

jakýchkoliv stop dezinfekčních látek, detergentů, mýdla apod.

Použijte pouze čerstvou pitnou vodu, bez chlóru a iontů kovů s teplotou ≤ 25°C. K rekonstituci

nepoužívejte vodu s obsahem chlóru. Pro snížení obsahu chlóru můžete k vodě přidat odchlorovací

látky. Lahvičku s vakcínou otevřete pod vodou a nechte důkladně rozpustit v nádobě o objemu 1 litr

z poloviny naplněné a dobře promíchejte před smísením s větším množstvím vody. Koncentrovaná

vakcína je mírně viskózní, proto při vyplachování vodou je třeba dbát na kompletní vyprázdnění

lahvičky včetně uzávěru. Nádobu doplňte vodou do 1 litru. Vakcína musí být v průběhu manipulace

neustále důkladně promíchávána po dobu několika minut. Pro vyvarování se chyb při mísení

nerozdělujte obsah velké lahvičky pro vakcinaci více než jednoho objektu nebo napájecího systému.

Návod na použití: přidejte rozpuštěnou vakcínu do čerstvé vody s teplotou ≤ 25°C v poměru 1 litr

pitné vody na den pro 1000 ptáků ve věku do 7 týdnů; pro kuřata ve věku 7-8 týdnů: 25-35 litrů vody

pro 1000 ptáků a pro kuřata ve věku 16-20 týdnů: 35-40 litrů pro 1000 ptáků. Pro přesné určení

správného množství vody v jednotlivých případech použijte záznamy z předchozího dne o spotřebě

vody z vodoměrů. Pro zvýšení stability vakcíny přidejte k vodě sušené odstředěné mléko (2-4 gramy

na litr) o nízkém obsahu tuku (tj.< 1% tuku) nebo odstředěné mléko (20-40 ml na litr vody). Všechny

trubky by měly být zbaveny čisté vody, tak aby napáječky obsahovali pouze vodu s vakcínou.

Před aplikací vakcíny má být ptákům umožněno zkonzumovat vodu z napáječek, aby hladina vody

byla minimální. Pokud je voda stále přítomna, potrubí musí být vypuštěno před aplikací vakcíny. Voda

s vakcínou má být podávána po dobu 3 hodin. V průběhu této periody musí být zajištěno přijímání

vody všemi ptáky. Chování ptáků ohledně pití se liší. V některých chovech může být potřeba před

vakcinací zastavit přívod pitné vody pro zabezpečení příjmu vody všemi ptáky v průběhu vakcinační

periody. Cílem je poskytnout pro každého ptáka jednu dávku vakcíny. Pro dosáhnutí tohoto cíle může

být potřeba žíznění kuřat po dobu 2-3 hodin před vakcinací.

V prvních dnech života se upřednostňuje zvonová napáječka, použití niplových napáječek u

jednodenních kuřat může být doporučeno pouze při použití v souladu s národní legislativou.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky po podání desetinásobné dávky.

4.11

Ochranná(é) lhůta(y)

Maso: 28 dnů.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Imunologické přípravky pro ptáky, kur domácí, živé bakteriální

vakcíny, Salmonella

ATC vet kód: QI01AE01

Stimulace aktivní imunity proti S. enteritidis, fágový typ 4. Vakcinační kmen je

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace