NEUPOGEN Injekční roztok 0,3MG/ML

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
FILGRASTIM (FILGRASTIMUM)
Dostupné s:
Amgen Europe B.V., Breda
ATC kód:
L03AA02
INN (Mezinárodní Name):
FILGRASTIM (FILGRASTIM)
Dávkování:
0,3MG/ML
Léková forma:
Injekční roztok
Podání:
Subkutánní/intravenózní podání
Jednotky v balení:
5X1,6ML Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
FILGRASTIM
Přehled produktů:
NEUPOGEN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
87/ 828/92-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8715131001056

1

Sp.zn.sukls257290/2017

P

říbalová informace: informace pro uživatele

Neupogen 0,3 mg/ml

injekční roztok

filgrastimum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat

,

protože obsahuje pro

V

ás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete

v této

příbalové informaci

Co je Neupogen a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat Neupogen

Jak se Neupogen užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Neupogen uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Neupogen a k

čemu se používá

Neupogen je růstový faktor bílých krvinek (faktor stimulující kolonie granulocytů) a patří do

skupiny léčiv nazývané cytokiny. Růstové faktory jsou bílkoviny, které se přirozeně tvoří v těle,

ale mohou být vyrobeny biotechnologií uměle a použity jako lék. Neupogen stimuluje kostní dřeň

(místo, kde vznikají nové krvinky) ke zvýšené tvorbě bílých krvinek.

Ke snížení počtu bílých krvinek (neutropenie) může dojít z několika důvodů a toto snížení

způsobuje, že je Vaše tělo méně odolné infekci. Neupogen rychle stimuluje kostní dřeň

k produkci nových bílých krvinek.

Neupogen se může používat:

na zvýšení počtu bílých krvinek po léčbě chemoterapií pro prevenci infekcí

na zvýšení počtu bílých krvinek po transplantaci kostní dřeně pro prevenci infekcí

před vysokými dávkami chemoterapie, aby kostní dřeň vytvořila více kmenových buněk,

které mohou být sesbírány a vráceny zpět po léčbě. Tyto buňky mohou být odebrány

Vám nebo dárci. Kmenové buňky se potom vrací do kostní dřeně a produkují krevní

buňky.

na zvýšení počtu bílých krvinek, když trpíte těžkou chronickou neutropenií pro prevenci

infekcí.

u pacientů s pokročilou infekcí HIV, což pomůže snížit riziko infekce.

2

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Neupogen p

oužívat

Nepoužívejte

Neupogen

když jste alergický(á) na léčivou látku filgrastim nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Neupogen se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní

sestrou.

Prosím, řekněte svému lékaři před začátkem léčby,

když máte

srpkovitou anémii, protože Neupogen může způsobit krizi u srpkovité anémie (zúžení nebo

uzavření malých krevních cév)

osteoporózu (nemoc kostí)

Prosím, řekněte ihned svému lékaři během léčby přípravkem Neupogen, pokud:

dostanete bolesti v levé horní části břicha, pod žebry na levé straně nebo bolesti horní části

levého ramene (mohou to být příznaky zvětšení sleziny (splenomegalie) nebo možného

roztržení sleziny)

zaznamenáte nezvyklé krvácení nebo tvorbu modřin (mohou to být příznaky poklesu počtu

krevních destiček (trombocytopenie) se sníženou srážlivostí krve).

máte náhlé příznaky alergie jako je vyrážka, svědění nebo kopřivka, otok obličeje, rtů,

jazyka nebo jiných částí těla, dušnost, sípání nebo potíže s dechem, protože se může jednat

o příznaky závažné alergické reakce.

máte otok obličeje nebo kotníků, krev v moči nebo hnědě zbarvenou moč nebo si všimnete,

že močíte méně než obvykle.

Ztráta odpovědi na filgrastim

Pokud u Vás dojde ke ztrátě odpovědi nebo selhání schopnosti udržet odpověď na léčbu

filgrastimem, bude Váš lékař zkoumat důvody, proč k tomu došlo včetně toho, zda byly

vytvořeny protilátky, které neutralizují účinek filgrastimu.

Váš lékař Vás může chtít pečlivě sledovat, viz bod 4 příbalové informace.

Pokud máte závažnou chronickou neutropenii (nedostatek bílých krvinek v krvi), můžete být

ohrožen(a) vznikem zhoubného onemocnění krve (leukemie, myelodysplastický syndrom

(MDS)). Riziko vzniku zhoubného onemocnění krve a provedení potřebných vyšetření

prodiskutujte se svým lékařem. Pokud se u Vás vyvine nebo by se mohlo vyvinout zhoubné

onemocnění krve, smíte Neupogen používat pouze v případě, že o tom rozhodne Váš lékař.

Jste-li dárcem/dárkyní kmenových buněk, musíte být ve věku od 16 do 60 let.

Buďte zvlášť opatrní u ostatních přípravků, které stimulují tvorbu bílých krvinek.

Neupogen je jedním ze skupiny přípravků, které stimulují tvorbu bílých krvinek. Váš ošetřující

lékař má vždy zaznamenat přesný název přípravku, který užíváte.

3

Další léčivé přípravky a Neupogen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Neupogen nebyl testován na těhotných nebo kojících ženách.

Je důležité, abyste svému lékaři sdělila, zda:

jste těhotná;

myslíte si, že byste mohla být těhotná; nebo

plánujete otěhotnět.

Pokud při léčbě přípravkem Neupogen otěhotníte, informujte, prosím, svého lékaře. Může Vám

doporučit zaregistrovat se do Programu sledování těhotenství společnosti Amgen. Kontaktní údaje

na místní zastoupení společnosti Amgen jsou uvedeny na konci této příbalové informace.

Pokud nerozhodne lékař jinak, musíte přestat kojit, jestliže používáte Neupogen.

Pokud při léčbě přípravkem Neupogen kojíte, může Vám lékař doporučit zaregistrovat se do

Programu sledování kojení společnosti Amgen. Kontaktní údaje na místní zastoupení společnosti

Amgen jsou uvedeny na konci této příbalové informace.

Řízení dopravních

prostředků

a obsluha stroj

ů

Neupogen by neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Přesto

doporučujeme vyčkat, jak se budete cítit po podání přípravku Neupogen před řízením

motorových vozidel nebo obsluhováním strojů.

Neupogen

obsahuje sodík a sorbitol

Neupogen obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku na 0,3 mg/ml, tzn., že je prakticky bez

sodíku.

Neupogen obsahuje sorbitol (E420). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,

poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Neupogen

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Jak se Neupogen

podává a jakou dávku mám užívat?

Neupogen se obvykle podává jako denní injekce těsně pod kůži (tzv. subkutánní injekce). Může

také být podán jako denní pomalá injekce do žíly (tzv. intravenózní injekce). Obvyklá dávka

závisí na Vaší nemoci a hmotnosti. Váš lékař Vám řekne, jakou dávku přípravku Neupogen máte

užívat.

4

Pacienti, kteří mají transplantaci kostní dřeně po chemoterapii:

První dávku přípravku Neupogen obvykle dostanete nejdříve 24 hodin po chemoterapii a nejdříve

24 hodin po transplantaci kostní dřeně.

Jak dlouho budu Neupogen

užívat?

Budete užívat Neupogen, dokud počet Vašich bílých krvinek nebude normální. Počet bílých

krvinek ve Vašem těle bude pravidelně sledován pravidelnými testy krve. Váš lékař Vám řekne,

jak dlouho budete potřebovat užívat Neupogen.

Použití u

d

ětí

Neupogen se podává dětem, které dostávají chemoterapii, nebo které trpí závažně nízkým počtem

bílých krvinek (neutropenie). Dávkování pro děti léčené chemoterapií je stejné jako pro dospělé.

Jestliže jste užil(a)víc

e

přípravku

Neupogen

než jste měl

(a)

Pokud si myslíte, že jste užil(a) více léku, než jste měl(a), kontaktujte Vašeho lékaře hned, jak je

to možné.

Jestliže jste zapomněl(a)

užít N

eupogen

Pokud jste si zapomněl(a) aplikovat injekci, kontaktujte Vašeho lékaře hned, jak je to možné.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře,

zdravotní sestry nebo lékárníka.

4.

M

ožné

nežádoucí účinky

Prosíme

, oznamte V

ašemu lékaři okamžitě, pokud během léčby:

budete mít alergickou reakci včetně slabosti, poklesu krevního tlaku, problému

s dýcháním, otoku obličeje (anafylaxe), kožní vyrážky, svědivé vyrážky (urtikárie),

otoku rtů, úst, jazyka nebo krku (angioedém) a dušnosti (dyspnoe). U pacientů se

zhoubným onemocněním je častá přecitlivělost;

budete mít kašel, horečku a potíže s dýcháním (dyspnoe), protože můžete mít

příznaky akutního syndromu dechové tísně (ARDS). ARDS je u pacientů

se zhoubným onemocněním méně častý;

budete mít bolesti v levé horní části břicha, pod žebry na levé straně nebo v levém rameni,

protože tyto příznaky mohou souviset s postižením sleziny (zvětšení sleziny

(splenomegalie) nebo roztržení sleziny).

budete léčeni se závažnou chronickou neutropenií a budete mít krev v moči (hematurie).

Váš lékař může pravidelně kontrolovat Vaši moč v případě, že se u Vás vyskytne tento

nežádoucí účinek nebo budete mít bílkovinu v moči (proteinurie).

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků nebo jejich

kombinace:

budete mít otok nebo opuchlinu, které mohou být spojeny s méně častým močením,

dušnost, otoky břicha a pocit plnosti a celkový pocit únavy. Tyto příznaky mají

obvykle rychlý nástup.

Mohou to být příznaky méně častého (může postihnout až 1 ze 100 pacientů) stavu

nazývaného „syndrom zvýšené permeability kapilár“, který způsobuje prosakování krve

z malých cév do Vašeho těla a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

5

máte poškození ledvin (glomerulonefritida). Poškození ledvin bylo pozorováno u pacientů

dostávajících Neupogen. Zavolejte ihned svému lékaři, pokud

máte otok obličeje nebo

kotníků, krev v moči nebo hnědě zbarvenou moč nebo si všimnete, že močíte méně než

obvykle.

Velmi častým nežádoucím účinkem při používání přípravku Neupogen je bolest svalů nebo kostí

(muskuloskeletální bolest), kterou je možné zmírnit obvyklými léky proti bolesti (analgetika).

U pacientů podstupujících transplantaci kmenových buněk nebo transplantaci kostní dřeně se

může vyskytnout reakce štěpu proti hostiteli (Graft versus host disease - GvHD) – je to reakce

dárcových

buněk proti

pacientovi

dostávajícímu

transplantát;

mezi projevy a příznaky

patří

vyrážka na dlaních nebo ploskách nohou a vředy a boláky v ústech, ve střevě, v játrech, na kůži

nebo v očích, plicích, pochvě a na kloubech. Velmi často je u zdravých dárců kmenových buněk

pozorováno zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytóza) a snížení počtu krevních destiček, které

snižují srážlivost krve (trombocytopénie), tyto účinky bude lékař sledovat.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky

(má je více než 1 z 10 pacientů užívající Neupogen):

u pacientů se zhoubným onemocněním

biochemické změny krve,

zvýšení hladiny některých enzymů v krvi,

snížená chuť k jídlu,

bolest hlavy,

bolest v ústech a krku (orofaryngální bolest),

kašel,

průjem,

zvracení,

zácpa,

nevolnost,

kožní vyrážka,

neobvyklé padání nebo slábnutí vlasů (alopecie),

bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest),

celková slabost (asténie),

únava (vyčerpanost),

bolestivost a otok výstelky trávicího traktu, která vede od úst až po konečník (zánět

sliznice),

dušnost (dyspnoe),

bolesti.

u zdravých dárců kmenových buněk

snížení počtu krevních destiček, což snižuje schopnost krve srážet se (trombocytopenie),

zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytóza),

bolest hlavy,

bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest).

u pacientů s

těžkou chronickou neutropenií

zvětšení sleziny (splenomegalie)

nízký počet červených krvinek (anémie)

biochemické změny krve

6

zvýšení hladiny některých enzymů v krvi

bolest hlavy

krvácení z nosu (epistaxe)

průjem

zvětšená játra (hepatomegalie)

kožní vyrážka

bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest)

bolest kloubů (artralgie)

u pacientů s

HIV

bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest)

Časté

nežádoucí účinky

(má je více než 1 ze 100 pacientů užívající Neupogen):

u pacientů se zhoubným onemocněním

alergická reakce (přecitlivělost na lék),

nízký krevní tlak (hypotenze),

bolest při močení (dysurie),

bolest na hrudi,

vykašlávání krve (hemoptýza).

u zdravých dárců kmenových buněk

zvýšení hladiny některých enzymů v krvi

dušnost (dyspnoe)

zvětšení sleziny (splenomegalie)

u pacientů s

těžkou chronickou neutropenií

roztržení sleziny

snížení počtu krevních destiček, což snižuje srážlivost krve (trombocytopenie)

biochemické změny krve

zánět žil v kůži (kožní vaskulitida)

neobvyklé padání nebo slábnutí vlasů (alopecie)

onemocnění, při kterém je nízká hustota kostí, proto jsou slabší, křehčí a snadněji se lámou

(osteoporóza)

krev v močí (hematurie)

bolest v místě vpichu

poškození drobných filtrů uvnitř ledvin (glomerulonefritida)

u pacientů s

HIV

zvětšení sleziny (splenomegalie)

Méně časté

nežádoucí účinky

(má je více než 1 z 1000 pacientů užívající Neupogen):

u pacient

ů se zhoubným onemocněním

roztržení sleziny

zvětšení sleziny (splenomegalie)

silná bolest kostí, na hrudi, střev nebo kloubů (krize srpkovité anémie),

odmítnutí transplantované kostní dřeně (reakce štěpu proti hostiteli),

bolest a otok kloubů, podobné dně (pseudodna),

těžký zápal plic způsobující těžkosti s dýcháním (akutní syndrom dechové tísně),

plíce nepracují, jak by měly, což způsobuje dušnost (respirační selhání),

otok a/nebo voda na plicích (plicní edém),

7

zápal plic (intersticiální plicní choroba),

abnormální RTG snímky plic (plicní infiltrace),

švestkově zbarvené, vyvýšené, bolestivé rány na kůži končetin a občas i na obličeji a krku

s horečkou (Sweetův syndrom)

zánět žil v kůži (kožní vaskulitida),

zhoršení revmatoidní artritidy,

neovyklé změny v moči,

poškození jater způsobené ucpáním malých žil v játrech (venookluzivní onemocnění),

krvácení z plic (plicní hemoragie),

změna regulace množství tekutin ve Vašem těle, která může způsobit otoky

poškození drobných filtrů uvnitř ledvin (glomerulonefritida)

u zdravých dárců kmenových buněk

roztržení sleziny

silné bolesti kostí, hrudníku, střev nebo kloubů (krize u srpkovité anémie)

náhlá, život ohrožující alergická reakce (anafylaktická reakce)

biochemické změny krve

plicní krvácení (plicní hemoragie)

vykašlávání krve (hemoptýza)

abnormální RTG snímky plic (plicní infiltrace)

nedostatečné vstřebávání kyslíku v plicích (hypoxie)

zvýšení hladiny některých enzymů v krvi

zhoršení revmatoidní artitidy

poškození drobných filtrů uvnitř ledvin (glomerulonefritida)

u pacientů s

těžkou chronickou neutropenií

silné bolesti kostí, hrudníku, střev nebo kloubů (krize u srpkovité anémie)

přemíra bílkovin v moči (proteinurie)

u pacientů s HIV

silné bolesti kostí, hrudníku, střev nebo kloubů (krize u srpkovité anémie)

N

ení

známo (nelze odhadnout z dostupných údajů)

poškození drobných filtrů uvnitř ledvin (glomerulonefritida)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

8

5.

Jak Neupogen

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 až 8°C).

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Náhodné vystavení přípravku teplotám pod bodem mrazu nemá nepříznivý vliv na stabilitu

přípravku Neupogen.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku injekční lahvičky a

krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, když bude zabarvený, zakalený nebo v něm budou volné částice.

Neupogen má být čirá, bezbarvá tekutina.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.

Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další i

nformace

Co Neupogen obsahuje

Léčivou látkou je filgrastimum 30 milionů jednotek v 1 ml lahvičce (0,3 mg/ml) nebo 48

milionů jednotek v 1,6 ml lahvičce (0,3 mg/ml).

Pomocné látky jsou trihydrát octanu sodného, sorbitol (E420), polysorbát 80, voda na

injekci.

Jak Neupogen

vypadá a

co obsahuje toto

balení

Neupogen je čirý bezbarvý injekční roztok/ koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (sterilní

koncentrát) v lahvičce.

V jednom balení přípravku Neupogen je 1 nebo 5 lahviček. Na trhu nemusí být všechny velikosti

balení.

Držitel rozhodnutí

o registraci

a výrobce

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nizozemsko

Držitel rozhodnutí o registraci

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nizozemsko

9

Výrobce

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company

Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin

Irsko

Výrobce

Amgen NV

Arianelaan 5

1200 Brusel

Belgie

Tento lék je obchodován v EHP pod názvem Neupogen, s výjimkou Kypru, Řecka a Itálie, kde se

nazývá Granulokine.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 26. 9. 2017

Podrobné informace o tomto přípravku najdete na následujících internetových stránkách:

www.sukl.cz

Místní zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika

Amgen s.r.o.

Klimentská 46

110 02 Praha 1

Tel :+420 221 773 500

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Pokud je Neupogen používán jako koncentrát pro přípravu infuzního roztoku, má být ředěn ve

20 ml 5% roztoku glukózy. Přečtěte si prosím detailní návod v Souhrnu údajů o přípravku.

1

Sp.zn.sukls48783/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Neupogen

0,3mg/ ml

Injekční roztok

Filgrastimum

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje filgrastimum 30 miliónů jednotek (MU)/300 mikrogramů (

v 1 ml roztoku (0,3 mg/ml) nebo filgrastimum 48 miliónů jednotek (MU)/480 mikrogramů (

filgrastimu v 1,6 ml roztoku (0,3 mg/ml).

Filgrastim (rekombinantní methionyl humánní růstový faktor stimulující kolonie granulocytů) byl

vyroben pomocí r-DNA technologie na E. coli (K12).

Pomocné látky se známým účinkem:

Jeden ml roztoku obsahuje 0,0010 až 0,0022 mmol nebo 0,023 až 0,051 mg sodíku a 50 mg

sorbitolu (E420).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Koncentrát pro infuzní roztok

Čirý, bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Neupogen

je určen ke zkrácení doby trvání neutropenie a snížení výskytu febrilní neutropenie

u pacientů léčených zavedenou cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové onemocnění

(s výjimkou chronické myeloidní leukemie a myelodysplastických syndromů) a ke zkrácení

období neutropenie u pacientů léčených myeloablativní terapií následovanou transplantací kostní

dřeně, kteří jsou považováni za zvýšeně ohrožené prolongovanou těžkou neutropenií.

Bezpečnost

účinnost

Neupogenu

jsou

obdobné

dospělých,

dětí

léčených

cytotoxickou chemoterapií.

Neupogen je určen k mobilizaci periferních kmenových (progenitorových) buněk (peripheral

blood progenitor cells - PBPCs).

2

Dlouhodobé podávání Neupogenu ke zvýšení počtu neutrofilů a snížení četnosti výskytu a délky

trvání infekčních komplikací je indikováno u pacientů, dětí nebo dospělých s těžkou vrozenou

(kongenitální),

cyklickou

nebo

idiopatickou

neutropenií,

kteří

mají

(absolutní

počet

neutrofilů)

0,5 x 10

/l a těžké nebo opakované infekce v anamnéze.

Neupogen je indikován k léčbě přetrvávající neutropenie (ANC nižší nebo roven 1,0 x10

u pacientů s pokročilou formou HIV infekce, aby se omezilo riziko bakteriálních infekcí tam, kde

jsou další možnosti léčby neutropenie nevhodné.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Neupogen má probíhat pouze ve spolupráci s hematologií a s onkologickým

pracovištěm, které má zkušenosti s léčbou podáváním G-CSF, a pouze na těch pracovištích, kde

mají

dispozici

nezbytné

diagnostické

vybavení.

Mobilizace

aferéza

mají

provádět

spolupráci

s onkologicko-hematologickým

pracovištěm,

které

dostatečnou

zkušenost

s touto léčbou a které je schopno správně monitorovat krvetvorné kmenové (progenitorové)

buňky.

Zavedená cytotoxická chemoterapie

Dávkování

Doporučené dávkování přípravku Neupogen je

0,5 MU (5

g)/kg/den. První dávka přípravku

Neupogen má být podána nejdříve 24 hodin po cytotoxické chemoterapii. V randomizovaných

klinických

hodnoceních

přípravek

podáván

subkutánně

v dávce

/den

(4,0 až

g/kg/den).

Denní podávání Neupogenu by mělo pokračovat až do doby, než bude překonána nejnižší

očekávaná hranice množství (nadir) neutrofilů a než se jejich počet vrátí zpět do normálního

rozmezí. Předpokládá se, že po zavedené chemoterapii solidních nádorů, lymfomů a lymfoidních

leukemií, bude léčba podle těchto kritérií trvat až 14 dní. Léčba po indukční a konsolidační terapii

akutní myeloidní leukemie může být podstatně delší, (až 38 dní) v závislosti na druhu, dávce

a časovém rozvrhu použité cytotoxické terapie.

U pacientů, kteří jsou léčeni cytotoxickou chemoterapií, bývá typicky pozorován přechodný

vzestup počtu neutrofilů 1 až 2 dny po zahájení léčby Neupogenem.

K dosažení trvalé odpovědi

na léčbu však nesmí být podávání Neupogenu ukončeno před tím, než je překonána očekávaná

nejnižší hranice množství neutrofilů (nadir) a než se počet neutrofilů vrátí do normálního rozmezí.

Předčasné ukončení léčby Neupogenem

před očekávaným nejnižším poklesem počtu (nadirem)

neutrofilů se nedoporučuje.

Způsob podání

Neupogen

může být podáván denně subkutánní injekcí nebo rozředěný v 5% roztoku glukózy

a aplikovaný intravenózní infuzí po dobu 30 minut (viz bod 6.6). Subkutánní způsob podání je

ve většině případů upřednostňován. Výsledky klinického hodnocení, které posuzovalo efekt

jediné dávky, ukázaly, že intravenózní podání může zkrátit dobu účinku přípravku. Klinický

význam těchto zjištění pro podávání vícečetných dávek není jasný. Výběr způsobu podání

přípravku má záviset na individuálních klinických okolnostech.

3

Pacienti léčení myeloablativní terapií a následnou transplantací kostní dřeně

Dávkování

Doporučená zahajovací dávka přípravku Neupogen

je 1,0 MU (10

g)/kg/den. První dávka

přípravku Neupogen má být podána nejdříve 24 hodin po cytotoxické chemoterapii a nejdříve

24 hodin po transfúzi kostní dřeně.

Jakmile byla překročena nejnižší hranice počtu (nadir) neutrofilů, denní dávka Neupogenu by

měla být titrována podle neutrofilní odpovědi, jak je uvedeno v následující tabulce:

Počet neutrofilů

Úprava dávky Neupogenu

> 1,0 x 10

/l 3 po sobě následující dny

Snížit na 0,5 MU (5

/kg/den

Poté, jestliže ANC zůstane > 1,0 x 10

/l po

dobu dalších 3 po sobě následujících dní

Ukončit léčbu Neupogenem

Jestliže ANC poklesne pod < 1,0 x 10

/l v průběhu léčby, dávkování Neupogenu by se mělo

zvyšovat podle výše uvedeného postupu

ANC = absolutní počet neutrofilů

Způsob podání

Neupogen

může

být

podáván

formě

30minutové

nebo

24hodinové

intravenózní

infuze,

případně ve formě kontinuální 24hodinové subkutánní infuze. Neupogen se ředí do 20 ml 5%

roztoku glukózy (viz bod 6.6).

Mobilizace periferních kmenových (progenitorových) buněk (peripheral blood progenitor cells -

PBPCs) u pacientů léčených myelosupresivní nebo myeloablativní terapií s následnou autologní

transplantací periferních kmenových (progenitorových) buněk

Dávkování

Doporučená

dávka

přípravku

Neupogen

mobilizaci

PBPC

monoterapii

1,0 MU

g)/kg/den 5 až 7 po sobě následujících dní. Časový rozvrh leukaferézy: jedna nebo dvě

leukaferézy provedené 5. a 6. den obvykle postačují. Za určitých okolností mohou být nezbytné

ještě

další

leukaferézy. Dávkování

přípravku

Neupogen

třeba dodržovat až do poslední

leukaferézy.

Doporučená dávka přípravku Neupogen k mobilizaci PBPC po myelosupresivní chemoterapii je

0,5 MU (5

g)/kg/den od prvního dne ukončení chemoterapie až do překročení očekávaného

nejnižšího

poklesu

(nadiru)

neutrofilů

návratu

počtu

neutrofilů

normálního

rozmezí.

Leukaferéza by měla být provedena v době, kdy se ANC pohybuje v rozmezí od < 0,5 x 10

do > 5,0 x 10

/l. Pacientům, kteří nebyli léčeni extenzivní chemoterapií, stačí často jediná

leukaferéza. V ostatních případech jsou doporučovány další leukaferézy.

Způsob podání

Neupogen pro mobilizaci PBPC v monoterapii:

Neupogen může být podáván ve formě kontinuální subkutánní infuze po dobu 24 hodin nebo

subkutánní injekce. Pro podání infuzí se Neupogen ředí do 20 ml 5% roztoku glukózy (viz bod

6.6).

4

Neupogen pro mobilizaci PBPC po myelosupresivní chemoterapii:

Neupogen má být podán jako subkutánní injekce.

Mobilizace periferních kmenových (progenitorových) buněk (peripheral blood progenitor cells -

PBPCs)

normálních

dárců

před

alogenní

transplantací

periferních

kmenových

(progenitorových) buněk

Dávkování

Zdravým

dárcům

být

Neupogen

podáván

kvůli

mobilizaci

PBPC

dávce

g)/kg/den po dobu 4 až 5 po sobě následujících dní. Leukaferéza má být zahájena 5. den

a může pokračovat do 6. dne, aby bylo možné odebrat 4 x 10

buněk CD34

/kg tělesné hmotnosti

příjemce.

Způsob podání

Neupogen má být podán jako subkutánní injekce.

Pacienti s těžkou chronickou neutropenií

Dávkování

Vrozená (kongenitální) neutropenie: doporučená zahajovací dávka je 1,2 MU (12

g)/kg/den

v jedné dávce nebo rozděleně do více dávek.

Idiopatická nebo cyklická neutropenie: doporučená zahajovací dávka je 0,5 MU (5

g)/kg/den

v jedné dávce nebo rozděleně do více dávek.

Úprava dávky: Neupogen

se podává denně podkožní injekcí až do té doby, než je dosažen

a udržen počet neutrofilů vyšší než 1,5 x 10

/l. Po dosažení odpovědi by měla být nastavena

minimální účinná dávka, která by tento počet udržovala. Dlouhodobé podávání přípravku je

zapotřebí

k udržení

přiměřeného

počtu

neutrofilů.

jednom

dvou

týdnech

léčby

zahajovací

dávku

zdvojnásobit

nebo

snížit

polovinu

v závislosti

odpovědi

pacienta.

V dalším období může být dávka individuálně nastavena každé 1 až 2 týdny, aby byl průměrný

počet neutrofilů v rozmezí 1,5 x 10

/l a 10 x 10

/l. Při léčbě pacientů s těžkými infekcemi lze

uvažovat i o rychlejším zvyšování dávky. 97 % pacientů, u kterých byla zaznamenána odpověď

klinických

hodnoceních,

vykazovalo

kompletní

odpověď

při

dávkách

g/kg/den.

Bezpečnost dlouhodobé léčby Neupogenem

v dávce 24

g/kg/den u pacientů s těžkou chronickou

neutropenií nebyla stanovena.

Způsob podání

Vrozená,

idiopatická

nebo cyklická

neutropenie:

Neupogen

být

podán

jako

subkutánní

injekce.

Pacienti s HIV infekcí

Dávkování

Dosažení reverze (obratu) neutropenie:

5

Doporučená zahajovací dávka přípravku Neupogen je 0,1 MU (1

g)/kg/den titrovaná postupně

maximální

dávky

0,4 MU

g)/kg/den,

dokud

není

dosažen

udržen

normální počet

neutrofilů (ANC > 2,0 x10

/l). V klinických hodnoceních odpovídalo na tuto dávku více než 90 %

pacientů, kteří dosáhli reverze neutropenie v mediánu 2 dní.

U malého počtu pacientů (< 10 %) bylo nezbytné podávat až 1,0 MU (10

g)/kg/den k dosažení

reverze (obratu) neutropenie.

Udržení normálního počtu neutrofilů:

Po dosažení reverze by měla být nastavena minimální účinná dávka přípravku nezbytná k udržení

normálního

počtu

neutrofilů.

Dávka

(300

g)/den

doporučována

k zahájení úpravy dávkování. Může být zapotřebí dávku dále upravit podle pacientova ANC tak,

aby byl počet neutrofilů > 2,0 x 10

/l. Dávky 30 MU (300

g)/den podávané při klinických

hodnoceních 1 až 7 dní v týdnu byly nezbytné k udržení ANC > 2,0 x 10

/l, při mediánu

frekvence 3 dávky za týden. Pro udržení ANC > 2,0 x 10

/l může být zapotřebí dlouhodobé

podávání přípravku.

Způsob podání

Dosažení reverze neutropenie nebo udržení normálního počtu neutrofilů: Neupogen má být podán

jako subkutánní injekce.

Starší pacienti

Klinických

hodnocení

provedených

přípravkem

Neupogen

sice

zúčastnil

menší

počet

pacientů v pokročilém věku, ale pro tuto skupinu pacientů nebylo provedeno žádné zvláštní

klinické hodnocení a nelze proto stanovit specifické doporučené dávkování.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Farmakokinetický a farmakodynamický profil přípravku Neupogen u pacientů s těžkou poruchou

funkce ledvin nebo jater byl v klinických hodnoceních podobný jako u normálních pacientů.

V těchto případech není zapotřebí upravovat dávku přípravku.

Použití u pediatrických pacientů s těžkou chronickou neutropenií (severe chronic neutropenia -

SCN) a nádorovým onemocněním

Šedesát pět procent pacientů hodnocených v programu SCN (SCN trial program) bylo mladších

18 let. Účinnost léčby pro tuto věkovou skupinu, do které patřila většina pacientů s vrozenou

(kongenitální) neutropenií, byla zřejmá. Nebyly zjištěny žádné rozdíly v profilech bezpečnosti

u pediatrických pacientů léčených pro těžkou chronickou neutropenii.

Údaje získané z klinických hodnocení pediatrických pacientů ukazují, že bezpečnost a účinnost

přípravku

Neupogen

jsou

obdobné

dospělých,

dětí

léčených

cytotoxickou

chemoterapií.

Doporučené

dávkování

pediatrických

pacientů

stejné

jako

dospělých

léčených

myelosupresivní cytotoxickou chemoterapií.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

6

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Neupogen

nesmí

být

používán

zvýšení

dávky

cytotoxické

chemoterapie

rámec

ustanovených režimů dávkování.

Neupogen nesmí být podáván pacientům s těžkou kongenitální neutropenií, u kterých se vyvinula

leukemie nebo jsou příznaky vznikající leukemie.

pacientů

léčených

přípravkem

Neupogen

byla

hlášena

hypersenzitivita

zahrnující

anafylaktickou reakci, která se vyskytla při úvodní nebo následné léčbě. U pacientů s klinicky

významnou

hypersenzitivitou

léčbu

přípravkem

Neupogen

trvale

ukončete.

Neupogen

nepodávejte pacientům s hypersenzitivitou na filgrastim nebo pegfilgrastim v anamnéze.

Může dojít k imunogenicitě jako u všech terapeutických proteinů. Rychlost tvorby protilátek proti

filgrastimu je obecně nízká. Vazebné protilátky se objevují stejně jako u všech biologických

přípravků, momentálně však nevykazují neutralizační aktivitu.

Růst maligních buněk

Faktor stimulující kolonie granulocytů (G-CSF) může podporovat růst myeloidních buněk in vitro

a podobné účinky lze pozorovat i u některých nemyeloidních buněk in vitro.

Bezpečnost a účinnost podávání Neupogenu pacientům s myelodysplastickým syndromem nebo

chronickou myelogenní leukemií nebyla dosud stanovena.

Neupogen není k léčbě těchto onemocnění indikován. Zvláštní pozornost je třeba věnovat

rozlišení diagnózy blastické transformace chronické myeloidní leukemie od akutní myeloidní

leukemie.

Vzhledem k omezeným údajům o bezpečnosti a účinnosti přípravku u pacientů se sekundární

AML je třeba v těchto případech podávat Neupogen se zvýšenou opatrností.

Bezpečnost a účinnost podávání Neupogenu pacientům s AML de novo ve věku < 55 let s dobrým

cytogenetickým nálezem (t(8;21), t(15;17), a inv(16)) nebyla dosud stanovena.

Další zvláštní upozornění

U pacientů s osteoporózou, kteří jsou léčeni kontinuálním podáváním Neupogenu po dobu delší

než 6 měsíců, může být nezbytné monitorovat kostní denzitu.

podání

G-CSF

byly

popsány

nežádoucí

účinky

související

postižením

plic,

zejména

intersticiální plicní nemoc. Pacienti s plicními infiltráty nebo pneumonií v anamnéze mohou být

více rizikoví. Příznaky onemocnění dýchacího ústrojí jako jsou kašel, horečka a dušnost, spolu

s rentgenologickým

nálezem

plicních

infiltrátů

zhoršením

respiračních

funkcí

mohou

být

prvními známkami syndromu akutního respiračního selhání (ARDS - Acute Respiratory Distress

Syndrome). Podávání Neupogenu se musí v tomto případě ukončit a musí být zahájena příslušná

léčba.

Po podání faktoru stimulujícího granulocytové kolonie byl hlášen syndrom zvýšené permeability

kapilár, který se vyznačuje hypotenzí, hypoalbuminemií, edémem a hemokoncentrací. Pacienti,

u kterých se vyskytnou příznaky syndromu zvýšené permeability kapilár, mají být pečlivě

7

sledováni a mají dostávat standardní symptomatickou léčbu, která může zahrnovat i intenzivní

péči (viz bod 4.8).

Glomerulonefritida byla hlášena u pacientů dostávajících filgrastim a pegfilgrastim. Obecně

případy

glomerulonefritidy

vymizely

snížení

dávky

nebo

vysazení

filgrastimu

a pegfilgrastimu. Je doporučeno vyšetřovat moč.

Zvláštní upozornění u pacientů s nádorovým onemocněním

Po podání filgrastimu byly hlášeny méně často případy splenomegalie a ruptury sleziny. Některé

případy ruptury sleziny byly fatální. Pacientům, kteří dostávají filgrastim a hlásí bolesti v levé

horní části břicha nebo v oblasti horních partií ramene, má být zkontrolována velikost sleziny

nebo výskyt ruptury sleziny.

Leukocytóza

U méně než 5 % pacientů, kteří byli léčení Neupogenem v dávce vyšší než 0,3 MU/kg/den

g/kg/den), byl pozorován počet bílých krvinek 100 x 10

/l nebo vyšší. Nebyly zaznamenány

žádné nežádoucí účinky,

které by přímo souvisely s tímto stupněm leukocytózy. Nicméně

vhledem k možnému riziku, které souvisí s těžkou leukocytózou, by měl být počet bílých krvinek

během léčby Neupogenem pravidelně kontrolován. Jestliže počet leukocytů přesáhne 50 x 10

poté, co byla překročena očekávaná nejnižší hranice počtu leukocytů (nadir), léčba Neupogenem

musí být ihned ukončena. Je-li Neupogen podáván kvůli mobilizaci PBPC, měla by být léčba

tímto přípravkem ukončena nebo dávka snížena, pokud počet leukocytů přesáhne 70 x 10

/l.

Rizika spojená se zvýšenými dávkami cytostatik

Zvláštní opatrnosti je třeba při léčbě pacientů vysokými dávkami cytostatik, neboť u těchto

pacientů nebylo prokázáno zlepšení výsledků léčby nádorového onemocnění. Zvýšené dávky

cytostatik

mohou

vést

zvýšené

toxicitě

s následným

postižením

srdce,

plic,

kůže

neurologickými

příznaky

(viz

předepsané

informace

použití

přípravků

specifické

chemoterapie).

Léčbou Neupogenem

samotným nelze zabránit vzniku trombocytopenie a anémie, které se

objevují jako následek myelosupresivní chemoterapie. Vzhledem k přepokládanému podávání

vyšších dávek cytostatik (např. plné dávky podle předepsaného dávkovacího schématu) může být

pacient silněji ohrožen trombocytopenií a anémií. Doporučuje se kontrolovat pravidelně počet

krevních destiček a hematokritu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat podávání jednotlivých dávek

nebo kombinované chemoterapii s přípravky, o kterých je známo, že mohou způsobovat těžkou

trombocytopenii.

Podávání Neupogenu k mobilizaci PBPC se projevilo zmírněním poklesu počtu krevních destiček

a zkrácením doby trvání trombocytopenie po myelosupresivní nebo myeloablativní chemoterapii.

Další zvláštní upozornění

Účinky

Neupogenu

pacientů

s podstatně

sníženým

počtem

myeloidních

kmenových

progenitorových buněk nebyly dosud hodnoceny. Neupogen působí v první řadě na prekurzory

neutrofilů se snahou zvýšit počet neutrofilů. Odpověď u pacientů se sníženým počtem prekurzorů

neutrofilů může být proto oslabená (podobně jako u pacientů, kteří jsou léčeni extenzivní

radioterapií nebo chemoterapií, nebo u těch, kteří trpí nádorovou infiltrací kostní dřeně).

8

U pacientů podstupujících vysokodávkovou chemoterapii následovanou transplantací kostní dřeně

byla ojediněle hlášena cévní onemocnění včetně venookluzivní choroby a poruch bilance tekutin.

Byla zaznamenána hlášení o nemoci vyvolané reakcí štěpu proti hostiteli (graft versus host

disease- GvHD) a fatálních příhod u pacientů dostávajících G-CSF (faktor stimulující kolonie

granulocytů = granulocyte colony-stimulating factor) po alogenní transplantaci kostní dřeně (viz

bod 4.8 a 5.1).

Zvýšení hematopoetické aktivity kostní dřeně jako odpověď na léčbu růstovým faktorem bylo

spojeno s přechodnými abnormálními nálezy při zobrazovacích vyšetřeních kostí. To je třeba

zvážit při interpretaci výsledků těchto vyšetření.

Zvláštní upozornění u pacientů s mobilizací periferních kmenových (progenitorových) buněk

Mobilizace

Neexistuje

žádné

prospektivně

randomizované

srovnání

dvou

doporučovaných

způsobů

mobilizace

(Neupogen

v monoterapii

(samotný)

nebo

kombinaci

myelosupresivní

chemoterapií) ve stejné populaci pacientů. Stupeň variability mezi jednotlivými pacienty a mezi

laboratorními analýzami buněk CD34

způsobuje, že přímé srovnání mezi různými hodnoceními

obtížné.

Doporučit

optimální

způsob

mobilizace

proto

komplikované.

Výběr

vhodné

mobilizační metody musí vycházet z celkového cíle léčby každého jednotlivého pacienta.

Předchozí léčba cytotoxickými přípravky

pacientů,

kteří

nejprve

podstoupili

velmi

agresivní

myelosupresivní

terapii,

nemusí

být

mobilizace PBPC dostatečná k dosažení doporučeného minimálního výtěžku progenitorových

buněk (

2,0 x 10

CD34

buněk/kg) nebo k urychlení obnovy krevních destiček na stejné úrovni.

Některé cytotoxické látky působí toxicky právě na krvetvorné progenitorové buňky a mohou

nepříznivě ovlivnit jejich mobilizaci. Látky jako melfalan, karmustin (BCNU) a karboplatina,

mohou snížit výtěžek mobilizace, jsou-li podávány delší dobu před mobilizací progenitorových

buněk. Podávání melfalanu, karboplatiny nebo BCNU současně s Neupogenem působí pozitivně

na mobilizaci progenitorových buněk. Pokud se uvažuje o transfúzi periferních kmenových

(progenitorových) buněk, je vhodné naplánovat jejich mobilizaci do počáteční fáze léčby. Před

podáváním vysokých dávek cytostatik je třeba se u těchto pacientů zaměřit především na počet

progenitorových buněk. Je-li jejich výtěžek nedostatečný (podle výše uvedených kriterií), měly by

být zváženy jiné způsoby léčby, které podporu progenitorových buněk nevyžadují.

Zhodnocení výtěžku progenitorových buněk

Při hodnocení počtu získaných progenitorových buněk u pacientů léčených Neupogenem je třeba

věnovat zvýšenou pozornost způsobu jejich kvantifikace. Výsledky průtokové cytometrie buněk

CD34

se liší v závislosti na použité metodice a doporučení založená na počtech stanovených

v jiných laboratořích by měla být interpretována velmi opatrně.

Statistická analýza poměru mezi počtem reinfundovaných buněk CD34

a rychlostí obnovy

krevních destiček po vysokých dávkách cytostatik naznačuje komplexní, ale kontinuální vztah.

Hodnota

doporučeného

minimálního

výtěžku

buněk

CD34

založena

na zkušenostech z publikací s odpovídající hematologickou obnovou. Uvedené hodnoty zřejmě

korelují s rychlejším zotavením, hodnoty pod touto hranicí jsou spojeny s pomalejším zotavením.

9

Zvláštní

upozornění

zdravých

dárců,

kteří

podstupují

mobilizaci

periferních

kmenových

(progenitorových) buněk.

Mobilizace

PBPC

nepřináší

zdravým

dárcům

žádný

přímý

klinický

užitek

měla

být

vyhrazena pouze pro alogenní transplantaci kmenových buněk.

Mobilizaci PBPC lze provádět pouze u dárců, kteří splňují obvyklá klinická a laboratorní kritéria

pro dárcovství kmenových buněk se zvláštním zřetelem na hodnoty hematologických vyšetření

a možná infekční onemocnění.

Bezpečnost a účinnost Neupogenu u zdravých dárců ve věku < 16 let nebo > 60 let nebyla

stanovena.

U pacientů dostávajících Neupogen byla hlášena velmi často trombocytopenie. Počet krevních

destiček proto má být pečlivě sledován.

Přechodná

trombocytopenie

(počet

krevních

destiček

<

100 x 10

podání

filgrastimu

a leukaferéze byla pozorována u 35 % hodnocených subjektů. Pouze ve dvou případech byl

zaznamenán počet destiček < 50 x 10

/l , který byl přisuzován provedené leukaferéze.

Pokud je nezbytné provést více než jednu leukaferézu, je třeba věnovat zvláštní pozornost

dárcům, kteří mají před leukaferézou počet krevních destiček < 100 x 10

/l; obecně by se

leukaferéza neměla provádět při počtu destiček < 75 x 10

Leukaferéza by se dále neměla provádět u dárců užívajících antikoagulancia nebo u těch, kteří

mají poruchu srážení krve.

Podávání Neupogenu

by mělo být přerušeno nebo dávka snížena v případě, že počet leukocytů

překročí 70 x10

Dárci, kterým byl podáván G-CSFs kvůli mobilizaci PBPC by měli být sledováni do doby, než se

jejich hematologické hodnoty vrátí do normy.

Byly popsány přechodné cytogenetické abnormality u zdravých dárců po podání G-CSF. Význam

těchto změn je dosud neznámý.

U zdravých dárců nelze zcela vyloučit riziko vzniku maligního myeloidního klonu. Doporučuje se

proto, aby centra provádějící aferézu nejméně 10 let systematicky sledovala dárce kmenových

buněk z hlediska dlouhodobé monitorace bezpečnosti přípravku.

Často se po podání G-CSF objevovaly obecně asymptomatické případy splenomegalie, méně

časté byly případy ruptury sleziny u zdravých dárců (a pacientů). Některé případy ruptury sleziny

skončily fatálně. Je třeba proto pečlivě kontrolovat velikost sleziny (např. klinickým vyšetřením,

ultrazvukem) a na možnost ruptury sleziny pomýšlet u dárců a/nebo pacientů, kteří si stěžují na

bolesti v levém podžebří nebo v levém rameni.

U zdravých dárců byla často popsána dyspnoe a další plicní nežádoucí účinky (hemoptýza, plicní

krvácení, plicní infiltráty, a hypoxie) byly hlášeny méně často. Při podezření nebo výskytu

plicních

nežádoucích

účinků

třeba

zvážit

přerušení

léčby

Neupogenem

poskytnout

odpovídající zdravotní péči.

10

Zvláštní upozornění u příjemců alogenních

periferních kmenových (progenitorových)

buněk

mobilizovaných Neupogenem

Z údajů, které jsou v současnosti dostupné, vyplývá, že imunologické interakce mezi alogenním

PBPC štěpem a příjemcem mohou být spojeny se zvýšeným rizikem akutní nebo chronické

nemoci vyvolané reakcí štěpu proti hostiteli (Graft versus Host Disease - GvHD) ve srovnání

s transplantací kostní dřeně.

Zvláštní upozornění u pacientů s těžkou chronickou neutropenií (SCN)

Krevní obraz

U pacientů dostávajících Neupogen byla hlášena často trombocytopenie. Je nezbytné pečlivě

sledovat

počet

krevních

destiček,

zejména

průběhu

prvních

několika

týdnů

léčby

Neupogenem. Je třeba zvážit možnost snížení dávky nebo přechodného vysazení Neupogenu

u pacientů s trombocytopenií, tj. při počtu krevních destiček trvale pod 100 000/mm

Může docházet i k dalším změnám počtu krvinek včetně anémie a přechodného zvýšení počtu

myeloidních progenitorových buněk. Tyto změny vyžadují pečlivé sledování krevního obrazu.

Transformace do leukemie nebo myelodysplastického syndromu

V případě těžké chronické neutropenie je třeba věnovat zvýšenou pozornost jejímu odlišení

od jiných poruch krvetvorby, jako je aplastická anémie, myelodysplasie a myeloidní leukemie.

Před zahájením léčby by měl být vyšetřen kompletní diferenciální krevní obraz, počet krevních

destiček a morfologie kostní dřeně s určením karyotypu.

V průběhu klinických hodnocení byl u pacientů s těžkou formou chronické neutropenie léčených

Neupogenem zaznamenán malý počet případů (přibližně 3 %) myelodysplastického syndromu

nebo

leukemie.

Tento

výskyt

zjištěn

pouze

pacientů

s kongenitální

neutropenií.

Myelodysplastický

syndrom

(MDS)

leukemie

jsou

přirozenými

komplikacemi

tohoto

onemocnění a jejich spojitost s podáváním Neupogenu je nejistá. Ve skupině čítající přibližně

12 % pacientů, kteří měli na počátku léčby normální cytogenetický nález, byly následně objeveny

při pravidelných vyšetřeních abnormality včetně monosomie 7. chromozomu. V současné době

není zcela jasné, zda dlouhodobá léčba pacientů trpících těžkou formou chronické neutropenie

predisponuje

tyto

pacienty

vzniku

cytogenetických

abnormalit,

nebo

leukemické

transformace. U těchto pacientů se doporučuje pravidelné (každých 12 měsíců) morfologické

a cytogenetické vyšetření kostní dřeně.

Další zvláštní upozornění

Měly by být vyloučeny další příčiny přechodné neutropenie, jako jsou například virové infekce.

Po podání filgrastimu byly hlášeny velmi často případy splenomegalie a často případy ruptury

sleziny. Pacientům, kteří dostávají filgrastim a hlásí bolesti v levé horní části břicha nebo v oblasti

horních partií ramene, má být zkontrolována velikost sleziny nebo výskyt ruptury sleziny.

Splenomegalie je přímým následkem léčby Neupogenem. U třiceti jednoho procenta (31 %)

pacientů,

kteří

zúčastnili

klinických

hodnocení,

byla

nalezena

pohmatem

zjistitelná

splenomegalie. Zvětšení objemu sleziny, určené radiograficky, se objevovalo časně po zahájení

léčby Neupogenem, a mělo tendenci dále stagnovat. Snížení dávky vedlo ke zpomalení růstu

sleziny nebo se zvětšování zastavilo. U 3 % pacientů bylo nutné slezinu chirurgicky odstranit.

11

Velikost sleziny by měla být pravidelně kontrolována. Ke zhodnocení abnormálního zvětšení

sleziny by mělo stačit palpační vyšetření břicha (pohmatem).

Hematurie

vyskytovala

často

proteinurie

vyskytovala

nízkého

počtu

pacientů.

Ke sledování těchto příznaků je nezbytný pravidelný rozbor moči.

Bezpečnost a účinnost podávání přípravku novorozencům a pacientům s autoimunní neutropenií

nebyla stanovena.

Zvláštní upozornění u pacientů s HIV infekcí

Po podání přípravku Neupogen byly hlášeny často případy splenomegalie. Pacientům, kteří

dostávají filgrastim a hlásí bolesti v levé horní části břicha nebo v oblasti horních partií ramene,

má být zkontrolována velikost sleziny nebo výskyt ruptury sleziny.

Krevní obraz

Absolutní počet neutrofilů (absolute neutrophil count - ANC) by měl být pečlivě sledován, a to

zejména

během

prvních

týdnů

zahájení

léčby

Neupogenem.

Někteří

pacienti

mohou

na zahajovací dávku Neupogenu reagovat velmi rychle a značným zvýšením počtu neutrofilů.

První 2 až 3 dny léčby Neupogenem se doporučuje kontrolovat ANC denně. V průběhu další

léčby se doporučuje kontrolovat ANC nejméně dvakrát týdně během prvních dvou týdnů léčby

a poté jednou za týden nebo jednou za dva týdny po dobu udržovací terapie. Při intermitentním

podávání

30 MU (300

Neupogenu

může

docházet k

výraznému kolísání

počtu

neutrofilů. K určení nejnižší hranice (nadiru) absolutního počtu neutrofilů se doporučuje odebírat

krevní vzorky ke stanovení ANC bezprostředně před plánovaným podáním Neupogenu.

Riziko spojené se zvýšenými dávkami myelosupresivních léčiv

Léčbou

samotným

Neupogenem

nelze

předejít

vzniku trombocytopenie

anémie

vyvolané

myelosupresivní léčbou. Důsledkem případného podávání vysokých dávek nebo velkého počtu

těchto

přípravků

zároveň

s léčbou

Neupogenem

může

být

pacienta

zvýšené

riziko

trombocytopenie a anémie. Doporučuje se pravidelně kontrolovat krevní obraz (viz výše).

Infekce a maligní onemocnění vyvolávající myelosupresi (útlum kostní dřeně)

Neutropenie

může

vzniknout

následkem

infekce

oportunními

mikroorganizmy,

infiltrujícími

kostní dřeň, jakými je například Mycobacterium avium, nebo na základě maligních onemocnění,

jako je lymfom. U pacientů, kterým byla zjištěna infekční infiltrace kostní dřeně nebo malignita,

je třeba kromě podávání Neupogenu kvůli neutropenii zvážit i příslušnou léčbu základního

onemocnění. Účinky Neupogenu na neutropenii vyvolanou infekční infiltrací kostní dřeně nebo

maligním onemocněním nebyly dostatečně zhodnoceny.

Zvláštní upozornění u přenašečů srpkovité anémie nebo u pacientů se srpkovitou anémií

U přenašečů srpkovité anémie nebo u pacientů se srpkovitou anemií byly s používáním přípravku

Neupogen hlášeny krize u srpkovité anémie, v některých případech s fatálním

koncem. Při

předepsání přípravku Neupogen přenašečům srpkovité anémie nebo pacientům se srpkovitou

anemií má lékař postupovat velice opatrně.

12

Všichni pacienti

Neupogen obsahuje sorbitol (E420). Pacienti se vzácnými vrozenými problémy s intolerancí

fruktózy by neměli být léčeni tímto přípravkem.

Neupogen obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku na 0,3 mg/ml, čili je v podstatě bez sodíku.

Pro lepší dohledatelnost faktorů stimulujících kolonie granulocytů (G-CSF) se má v záznamu

pacienta zřetelně zaznamenávat obchodní název podaného přípravku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Bezpečnost a účinnost Neupogenu podávaného ve stejný den s myelosupresivní cytotoxickou

chemoterapií nebyla definitivně stanovena. Vzhledem k citlivosti rychle se dělících myeloidních

buněk na myelosupresivní cytotoxickou chemoterapii, není podání Neupogenu doporučováno

v časovém období od 24 hodin před chemoterapií až 24 hodin po chemoterapii. Předběžné

výsledky získané od malého počtu pacientů léčených Neupogenem současně s 5-fluorouracilem

ukazují na možnost zhoršení neutropenie.

Případné interakce s jinými hematopoetickýni růstovými faktory a cytokiny nebyly dosud v rámci

klinických hodnocení studovány.

Vzhledem k tomu, že lithium podporuje uvolňování neutrofilů, může dojít při jeho podávání

k zesílení účinku Neupogenu. Přestože tato interakce nebyla formálně hodnocena, není k dispozici

důkaz o její škodlivosti.

4.6

Fertilita těhotenství a kojení

Těhotenství

Pro použití filgrastimu u těhotných žen nejsou k dispozici žádné údaje nebo jsou jen omezené

údaje.

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu. U králíků byla pozorována zvýšená incidence

embryonální letality při vysokých násobcích klinické expozice a v přítomnosti toxicity pro matku

(viz bod 5.3). Existují literární údaje popisující transplacentární průnik filgrastimu u těhotných

žen.

Neupogen není v těhotenství doporučen.

Ženám, které otěhotní během léčby přípravkem Neupogen, se doporučuje, aby se přihlásily

do Programu sledování těhotenství společnosti Amgen. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci

Příbalové informace.

Kojení

Není

známo,

filgrastim/metabolity

vylučují

mateřského

mléka.

Riziko

novorozence/kojence

nelze

vyloučit.

Musí

být

rozhodnuto,

ukončit kojení

nebo

ukončit/pozastavit léčbu přípravkem Neupogen posouzením přínosu kojení pro dítě a přínosu

léčby pro matku.

Ženám, které při léčbě kojí, se doporučuje, aby se přihlásily do Programu sledování kojení

společnosti Amgen. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci Příbalové informace.

13

Fertilita

Filgrastim neovlivnil reprodukční schopnost ani fertilitu potkaních samců nebo samic (viz bod

5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Žádná klinická hodnocení o vlivu Neupogenu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyla

prováděna.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastějším nežádoucím účinkem pozorovaným při klinických hodnoceních s pacienty trpícími

nádorovými onemocněními byly bolesti muskuloskeletálního systému, které u 10 % pacientů

dosahovaly mírné až střední intenzity a u 3 % pacientů silné intenzity.

Dále byly popsány případy nemoci vyvolané reakcí štěpu proti hostiteli (graft versus host disease-

GvHD, více informací v níže uvedeném bodě).

Nejčastěji uváděným nežádoucím účinkem u zdravých dárců s mobilizací periferních kmenových

(progenitorových)

buněk

(PBPC)

byly

bolesti

muskuloskeletálního

systému.

dárců

byla

po podání filgrastimu a leukaferéze rovněž zaznamenána leukocytóza a trombocytopenie. Dále

byly popsány případy splenomegalie a ruptury sleziny. Některé případy ruptury sleziny byly

fatální.

Nejčastějším

nežádoucím

účinkem

pozorovaným

pacientů

těžkou

formou

chronické

neutropenie

(SCN)

souvislosti

léčbou

Neupogenem

byly

bolesti

kostí,

obecně

bolesti

muskuloskeletálního

systému

splenomegalie.

Myelodysplastický

syndrom

(MDS)

nebo

leukemie se vyvinuly u pacientů s vrozenou neutropenií léčenou Neupogenem (viz bod 4.4).

Syndrom zvýšené permeability kapilár, který může být život ohrožující v případě opožděné léčby,

byl hlášen méně často (≥ 1/1000 až < 1/100) u pacientů s nádorem podstupujících chemoterapii

a zdravých dárců podstupujících mobilizaci progenitorových buněk z periferní krve po podání

faktoru stimulujícího granulocytové kolonie; viz bod 4.4 a podbod C bodu 4.8.

Jedinými nežádoucími účinky, které byly trvale dávány do souvislosti s podáváním Neupogenu

při klinických hodnoceních s pacienty s infekcí HIV, byly muskuloskeletální bolesti, bolesti kostí

a bolesti svalů.

Souhrnné tabulky nežádoucích účinků

Údaje

níže

uvedených

tabulkách

zachycují

nežádoucí

účinky

zaznamenané

klinických

hodnoceních a také spontánních hlášení. Nežádoucí účinky jsou roztříděny do skupin a seřazeny

podle stupně závažnosti, od nejzávažnějších po nejméně závažné. Tabulky údajů byly vytvořeny

zvlášť pro pacienty s nádorovým onemocněním, zdravé dárce s mobilizací periferních kmenových

(progenitorových)

buněk

(PBPC),

pacienty

těžkou

formou

chronické

neutropenie

(SCN)

a pacienty s HIV. Ukazují tak různé profily nežádoucích účinků u různých skupin pacientů.

14

Pacienti s nádorovým onemocněním

Třídy

orgánových

systémů

(MedDRA)

Nežádoucí účinky

Velmi časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥ 1/100 až

< 1/10)

Méně časté

(≥ 1/1000 až

< 1/100)

Vzácné

(≥ 1/10000 až

< 1/1000)

Velmi vzácné

(< 1/10000)

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Ruptura sleziny

Splenomegalie

Krize u pacientů

se srpkovitou

anémií

Poruchy

imunitního

systému

Hypersenzitivita

na lék

Nemoc vyvolaná

reakcí štěpu proti

hostiteli (GvHD)

Poruchy

metabolismu a

výživy

Zvýšená hladina

kyseliny močové v

krvi

Zvýšení

laktátdehydrogenázy

v krvi

Snížená chuť k

jídlu

Pseudodna

Poruchy

nervového

systému

Bolesti hlavy

Cévní poruchy

Hypotenze

Venookluzivní

choroba

Poruchy bilance

tekutin

Syndrom zvýšené

permeability

kapilár

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Orofaryngeální

bolest

Kašel

Dušnost

Hemoptýza

Syndrom akutní

respirační tísně

Respirační

selhání

Otok plic

Intersticiální

plicní

onemocnění

Plicní infiltrace

Plicní krvácení

Gastrointestináln

í poruchy

Průjem

Zvracení

Zácpa

Nevolnost

Poruchy jater a

žlučových cest

Zvýšení

gamaglutamyltransf

erázy

Zvýšení alkalické

fosfatázy v krvi

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Vyrážka

Alopecie

Sweetův syndrom

Kožní vaskulitida

15

Třídy

orgánových

systémů

(MedDRA)

Nežádoucí účinky

Velmi časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥ 1/100 až

< 1/10)

Méně časté

(≥ 1/1000 až

< 1/100)

Vzácné

(≥ 1/10000 až

< 1/1000)

Velmi vzácné

(< 1/10000)

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Muskuloskeletální

bolest

Exacerbace

revmatoidní

artritidy

Poruchy ledvin a

močových cest

Dysurie

Abnormality

moči

Glomerulonefriti

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Astenie

Únava

Záněty sliznic

Bolesti

Bolest na hrudi

Viz bod c

Byly hlášeny případy GvHD a fatálních příhod u pacientů po alogenní transplantaci kostní dřeně (viz bod

Včetně bolesti kostí, zad, artralgie, myalgie, bolesti končetin, muskuloskeletální bolesti, bolesti hrudních

svalů a kostí, bolesti krční páteře

Tyto případy byly zaznamenány v postmarketingovém období u pacientů podstupujících transplantaci

kostní dřeně nebo mobilizaci periferních progenitorových buněk (PBPC)

Tyto případy byly zaznamenány v průběhu klinického hodnocení

Zdraví dárci s mobilizací periferních kmenových (progenitorových) buněk (PBPC)

Třídy

orgánových

systémů

(MedDRA)

Nežádoucí účinky

Velmi časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥ 1/100 až

< 1/10)

Méně časté

(≥ 1/1000 až

< 1/100)

Vzácné

(≥ 1/10000 až

< 1/1000)

Velmi vzácné

(< 1/10000)

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Trombocytopenie

Leukocytóza

Splenomegalie

Ruptura sleziny

Krize u srpkovité

anémie

Poruchy

imunitního

systému

Anafylaktická

reakce

Poruchy

metabolismu a

výživy

Zvýšení

laktátdehydrogená

zy v krvi

Hyperurikemie

(zvýšená hladina

kyseliny močové

v krvi)

Poruchy

nervového

systému

Bolesti hlavy

Cévní poruchy

Syndrom zvýšené

permeability

kapilár

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Dyspnoe

Plicní krvácení

Hemoptýza

Plicní infiltrace

Hypoxie

16

Třídy

orgánových

systémů

(MedDRA)

Nežádoucí účinky

Velmi časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥ 1/100 až

< 1/10)

Méně časté

(≥ 1/1000 až

< 1/100)

Vzácné

(≥ 1/10000 až

< 1/1000)

Velmi vzácné

(< 1/10000)

Poruchy jater a

žlučových cest

Zvýšení alkalické

fosfatázy v krvi

Zvýšení

aspartátaminotran

sferázy

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Muskuloskeletální

bolest

Zhoršení

revmatoidní

artritidy

Poruchy ledvin a

močových cest

Glomerulonefrit

Viz bod c

Zahrnuje bolest kostí, bolest zad, artralgii, myalgii, bolest končetin, muskuloskeletální bolest, bolest svalstva a kostí

hrudníku, bolest krční páteře

Pacienti s těžkou formou chronické neutropenie (SCN)

Třídy

orgánových

systémů

(MedDRA)

Nežádoucí účinky

Velmi časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥ 1/100 až

< 1/10)

Méně časté

(≥ 1/1000 až

< 1/100)

Vzácné

(≥ 1/10000 až

< 1/1000)

Velmi vzácné

(< 1/10000)

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Splenomegalie

Anemie

Ruptura sleziny

Trombocytopenie

Krize u srpkovité

anémie

Poruchy

metabolismu a

výživy

Hyperurikemie

Snížení glukózy v

krvi

Zvýšení

laktátdehydrogenázy

v krvi

Poruchy

nervového

systému

Bolesti hlavy

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Epistaxe

Gastrointestináln

í poruchy

Průjem

Poruchy jater a

žlučových cest

Hepatomegalie

Zvýšení alkalické

fosfatázy v krvi

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Vyrážka

Kožní vaskulitida

Alopecie

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Muskuloskeletální

bolest

Artralgiie

Osteoporóza

17

Třídy

orgánových

systémů

(MedDRA)

Nežádoucí účinky

Velmi časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥ 1/100 až

< 1/10)

Méně časté

(≥ 1/1000 až

< 1/100)

Vzácné

(≥ 1/10000 až

< 1/1000)

Velmi vzácné

(< 1/10000)

Poruchy ledvin a

močových cest

Hematurie

Glomerulonefritid

Proteinurie

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Reakce v místě

vpichu

Viz bod c

Zahrnuje bolest kostí, bolest zad, artralgii, myalgii, bolest končetin, muskuloskeletální bolest, bolest svalstva a kostí

hrudníku, bolest krční páteře

Pacienti s HIV

Třídy

orgánových

systémů

(MedDRA)

Nežádoucí účinky

Velmi časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥ 1/100 až

< 1/10)

Méně

časté

(≥ 1/1000

< 1/100)

Vzácné

(≥ 1/10000

< 1/1000)

Velmi

vzácné

(< 1/10000)

Není známo

(z dostupných

údajů nelze určit)

Poruchy

krve a

lymfatického

systému

Splenomegalie

Krize u

srpkovité

anémie

Poruchy

svalové a

kosterní

soustavy a

pojivové

tkáně

Muskuloskeletální

bolest

Poruchy

ledvin a

močových

cest

Glomerulonefritida

Viz bod c

Zahrnuje bolest kostí, bolest zad, artralgii, myalgii, bolest končetin, muskuloskeletální bolest, bolest svalstva a kostí

hrudníku, bolest krční páteře

Popis vybraných nežádoucích reakcí

U pacientů po alogenní transplantaci kostní dřeně, kterým byl podáván G-CSF, byly zaznamenány

případy nemoci vyvolané reakcí štěpu proti hostiteli (GvHD) a fatální příhody (viz bod 4.4 a 5.1).

V postmarketingovém sledování byly hlášeny případy syndromu zvýšené permeability kapilár při

použití faktoru stimulujícího granulocytové kolonie. Obecně se vyskytly u pacientů s pokročilým

stádiem

zhoubného

onemocnění,

sepsí,

užívajících

vícesložkovou

chemoterapii

nebo

podstupujících aferézu (viz bod 4.4).

Pacienti s nádorovým onemocněním

V randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických hodnoceních, Neupogen nezvyšoval

výskyt nežádoucích účinků souvisejících s cytotoxickou chemoterapií. Nežádoucí účinky se

18

takových

klinických

hodnoceních

vyskytovaly

stejnou

frekvencí

skupině

pacientů

léčených kombinací Neupogenu a chemoterapie jako ve skupině pacientů podstupujících léčbu

placebem a chemoterapií a zahrnovaly: nevolnost a zvracení, alopecii, průjem, únavu, anorexii

(sníženou chuť k jídlu), záněty sliznic, bolesti hlavy, kašel, vyrážku, bolesti na hrudi, astenii,

faryngolaryngeální bolest (orofaryngeální bolest) a zácpu.

V postmarketingovém období byly u pacientů léčených Neupogenem zaznamenány případy

výskytu kožní vaskulitidy. Mechanismus, jakým vaskulitida u pacientů užívajících Neupogen

vzniká, je neznámý. Údaje z klinických hodnocení naznačují, že frekvence výskytu těchto

nežádoucích účinků je méně častá.

V postmarketingovém období byly rovněž pozorovány případy Sweetova syndromu (akutní

febrilní

dermatózy).

Údaje

klinických

hodnocení

naznačují,

frekvence

výskytu

těchto

nežádoucích účinků je méně častá.

klinických

hodnoceních

postmarketingovém

období

byly

zaznamenány

případy

nežádoucích účinků zasahujících plíce včetně intersticiální plicní choroby, otoku plic a plicní

infiltrace. V některých případech stav pacienta vyústil v respirační selhání nebo syndrom akutní

respirační tísně (ARDS), jež mohou být fatální (viz bod 4.4).

Po podání filgrastimu byly hlášeny méně často případy splenomegalie a ruptury sleziny. Některé

případy ruptury sleziny byly fatální (viz bod 4.4).

rámci

klinických

hodnocení

postmarketingovém

období

byly

zaznamenány

případy

hypersenzitivních reakcí včetně anafylaxe, vyrážky, kopřivky, angioedému, dyspnoe a hypotenze.

Tyto nežádoucí účinky se vyskytovaly jak na začátku léčby, tak při následné léčbě. Celkově byla

hlášení

častější

i.v.

podání.

V některých

případech

tyto

reakce

znovu

vyskytly

při

opětovném zahájení léčby, čímž poukazovaly na příčinnou souvislost. Neupogen nemá být vůbec

podáván pacientům s anamnézou prodělaných závažných alergických reakcí.

V postmarketingovém období se objevily ojedinělé případy vazookluzivní krize u přenašečů

srpkovité anémie nebo u pacientů se srpkovitou anemií (viz bod 4.4.). Údaje z klinických

hodnocení naznačují, že frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků je méně častá.

pacientů

nádorovým

onemocněním

léčených

Neupogenem

byla

dále

zaznamenána

pseudodna. Údaje z klinických hodnocení naznačují, že frekvence výskytu těchto nežádoucích

účinků je méně častá.

Zdraví dárci s mobilizací PBPC

U zdravých dárců a pacientů byly po podání filgrastimu často pozorovány obecně asymtomatické

případy splenomegalie a méně často byly také zaznamenány případy ruptury sleziny. Některé

případy ruptury sleziny byly fatální (viz bod 4.4).

Byly hlášeny plicní nežádoucí účinky (hemoptýza, plicní krvácení, plicní infiltráty, dyspnoe

a hypoxie) (viz bod 4.4).

Méně často se objevovaly případy exacerbace symptomů artrózy.

Po podání filgrastimu a leukaferéze byla u 41 % dárců pozorována leukocytóza (počet bílých

krvinek /WBC/ > 50 x 10

/l) a u 35 % dárců se vyskytla přechodná trombocytopenie (počet

krevních destiček < 100 x 10

/l) (viz bod 4.4).

19

Pacienti s těžkou formou chronické neutropenie (SCN)

Pozorované

nežádoucí

účinky

zahrnují

splenomegalii,

která

může

mít

menšině

případů

progresivní charakter, rupturu sleziny a trombocytopenii (viz bod 4.4).

Nežádoucí účinky, které mohou souviset s léčbou Neupogenem a které se typicky vyskytovaly

u < 2 % pacientů s těžkou formou chronické neutropenie (SCN), byly: reakce v místě vpichu,

bolesti hlavy, hepatomegalie, bolesti kloubů, alopecie, osteoporóza a vyrážka.

Při dlouhodobém užívání byla u 2 % SCN pacientů zaznamenána kožní vaskulitida.

Pacienti s HIV

U < 3 % pacientů se v souvislosti s léčbou Neupogenem vyskytla splenomegalie. Ve všech

případech

jednalo

mírné

střední

zvětšení,

diagnostikované

fyzikálním

vyšetřením.

Klinický průběh byl vždy benigní; u žádného pacienta nebyl zjištěn hypersplenizmus a žádný

pacient nemusel podstoupit splenektomii. Vzhledem k tomu, že splenomegalie bývá u pacientů

infikovaných HIV častá a objevuje se v různém stupni u pacientů s AIDS, je souvislost s léčbou

Neupogenem nejasná (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Údaje

klinických

hodnocení

dětskými

pacienty

naznačují,

bezpečnost

účinnost

Neupogenu

dospělých

dětí

podstupujících

cytotoxickou

chemoterapii

podobná,

a nenasvědčují tedy tomu, že by filgrastim vykazoval rozdílné farmakokinetické vlastnosti

v závislosti na věku. Jedinou trvale hlášenou nežádoucí příhodou byly muskuloskeletální bolesti.

Ty však byly pozorovány i u populace dospělých pacientů.

K dalšímu hodnocení použití Neupogenu u pediatrických pacientů není k dispozici dostatek

údajů.

Další zvláštní skupiny pacientů

Použití u geriatrických pacientů

Celkově

nebyly

zaznamenány

žádné

rozdíly

bezpečnosti

nebo

účinnosti

cytotoxické

chemoterapie u pacientů starších 65 let ve srovnání s mladšími dospělými pacienty (> 18 let

věku). V klinických hodnoceních nebyly zjištěny žádné rozdíly v odpovědi na léčbu mezi

populací straších a mladších dospělých pacientů. Neexistuje dostatek údajů k hodnocení použití

Neupogenu k léčbě geriatrických pacientů u dalších schválených indikací.

Pediatričtí pacienti s těžkou formou chronické neutropenie (SCN)

U pediatrických pacientů s těžkou formou chronické neutropenie podstupujících dlouhodobou

léčbu Neupogenem byly zaznamenány případy snížené kostní denzity a osteoporózy. Údaje

z klinických hodnocení naznačují, že frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků je „častá“.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

20

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat

sledování poměru

přínosů

rizik

léčivého

přípravku.

Žádáme

zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Účinky Neupogenu v případě předávkování nebyly stanoveny. Ukončení léčby Neupogenem

vede

obvykle k poklesu cirkulujících neutrofilů o 50 % během 1 až 2 dnů, jejich návrat do normy trvá

1 až 7 dnů.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: cytokiny, ATC kód: L03AA02

Lidský G-CSF je glykoprotein, který reguluje tvorbu a uvolňování funkčních neutrofilů z kostní

dřeně. Neupogen obsahující rekombinantní methionyl humánní G-CSF (filgrastim) způsobuje

během 24 hodin významné zvýšení počtu neutrofilů v periferní krvi spolu s lehkým zvýšením

monocytů. U některých pacientů s těžkou formou chronické neutropenie může filgrastim také

vyvolávat mírné zvýšení počtu cirkulujících eosinofilů a bazofilů vzhledem k jejich počátečním

hodnotám; někteří tito pacienti mohou mít eosinofilii nebo bazofilii již před zahájením léčby.

Zvýšení počtu neutrofilů je v rozsahu doporučovaného dávkování závislé na dávce. Neutrofily

tvořené v lidském těle po podání filgrastimu mají normální nebo zesílenou funkci, jak bylo

prokázáno testy chemotaktických a fagocytárních funkcí. Ukončení léčby filgrastimem vede

obvykle k poklesu cirkulujících neutrofilů o 50 % během 1 až 2 dní, jejich návrat do normy trvá

1 až 7dní.

Podávání filgrastimu pacientům léčených cytotoxickou chemoterapií vede k signifikantnímu

poklesu

incidence,

závažnosti

doby

trvání

neutropenie

febrilní

neutropenie.

Léčba

filgrastimem

významně

zkracuje

dobu

trvání

febrilní

neutropenie,

užívání

antibiotik

a hospitalizace po chemoterapii pro akutní myelogenní leukemii nebo po myeloablativní léčbě

s následnou transplantací kostní dřeně. Incidence horečky a prokázaných infekcí snížena nebyla.

Doba horečky nebyla zkrácena u pacientů podstupujících myeloablativní léčbu následovanou

transplantací kostní dřeně.

Užívání filgrastimu, ať už samotného nebo po chemoterapii, mobilizuje hematopoetické kmenové

(progenitorové)

buňky

periferní

krve.

Tyto

autologní

periferní

progenitorové

buňky

(peripheral blood progenitor cells - PBPC) mohou být odebrány a podávány zpět infuzí po léčbě

vysokými dávkami cytotoxických přípravků, buď namísto transplantace kostní dřeně nebo jako

její doplněk. Podání PBPC urychluje obnovu krvetvorby, zkracuje tím dobu, po kterou trvá riziko

krvácivých komplikací a snižuje spotřebu transfúzí krevních destiček.

U příjemců alogenních periferních progenitorových buněk mobilizovaných Neupogenem došlo

podstatně rychleji k obnově hematologických parametrů, což vedlo k významnému zkrácení doby

neléčené obnovy počtu krevních destiček v porovnání s alogenní transplantací kostní dřeně.

21

Jedno retrospektivní evropské hodnocení hodnotící používání G-CSF po alogenní transplantaci

kostní dřeně

u pacientů s akutními leukemiemi

naznačuje

zvýšené

riziko

GvHD,

mortality

související s léčbou (TRM) a mortality, pokud byl G-CSF podáván. V jiném retrospektivním

mezinárodním hodnocení u pacientů s akutní a chronickou myeloidní leukemií nebyl žádný vliv

na riziko GvHD, TRM a mortalitu pozorován. Metaanalýzou hodnocení alogenních transplantací,

včetně výsledků 9 prospektivních randomizovaných hodnocení, 8 retrospektivních hodnocení

a 1 hodnocení případů a kontrol, nebyl zjištěný žádný vliv na riziko akutní GvHD, chronickou

GvHD nebo časnou TRM.

Relativní Riziko (95% CI) GvHD a TRM

po léčbě s G-CSF po transplantaci kostní dřeně

Publikace

Trvání studie

N

Akutní

stupeň

II-IV

GvHD

chronická

GvHD

TRM

Meta-analýza

(2003)

1986-2001

1198

1,08

(0,87, 1,33)

1,02

(0,82, 1,26)

0,70

(0,38, 1,31)

Evropské

retrospektivní

hodnocení (2004)

1992-2002

1789

1,33

(1,08, 1,64)

1,29

(1,02, 1,61)

1,73

(1,30, 2,32)

Mezinárodní

retrospektivní

hodnocení (2006)

1995-2000

2110

1,11

(0,86, 1,42)

1,10

(0,86, 1,39)

1,26

(0,95, 1,67)

Analýza zahrnuje hodnocení týkající se transplantace kostní dřeně v tomto období; v některých

hodnoceních se používal GM-CSF

Analýza zahrnuje pacienty po transplantaci kostní dřeně v tomto období

Podávání filgrastimu zdravým dárcům k mobilizaci periferních kmenových (progenitorových)

buněk před alogenní transplantací periferních kmenových (progenitorových) buněk

Dávka 10

g/kg/den podávaná subkutánně zdravým dárcům po dobu 4 až 5 po sobě následujících

dní

umožňuje

získat

CD34

buněk/kg

tělesné

váhy

většiny

dárců

dvou

leukaferézách.

Podávání filgrastimu pacientům (dětem nebo dospělým) s těžkou formou chronické neutropenie

(těžká vrozená, cyklická a idiopatická neutropenie) vede k přetrvávajícímu zvýšení absolutního

počtu neutrofilů v periferní krvi a sníženému počtu infekčních komplikací a souvisejících stavů.

Podávání filgrastimu pacientům infikovaným HIV vede k udržení normálního počtu neutrofilů,

což umožňuje podávání antivirových a/nebo dalších myelosupresivních léčiv podle plánovaného

schématu dávkování. Nejsou důkazy o tom, že by u pacientů infikovaných HIV docházelo

ke zvýšené replikaci HIV.

Tak jako jiné hematopoetické růstové faktory, G-CSF vykazuje in vitro stimulační vlastnosti

na lidských endoteliálních buňkách.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Clearance

filgrastimu

probíhá

podle

farmakokinetiky

prvního

řádku

(first-order

pharmacokinetics) po subkutánním i intravenózním podání. Poločas sérové eliminace filgrastimu

je přibližně 3,5 hodiny při rychlosti clearance přibližně 0,6 ml/min/kg. Kontinuální podávání

Neupogenu v infuzi po dobu až 28 dní pacientům v rekonvalescenci po autologní transplantaci

22

kostní

dřeně

nevedlo

akumulaci

filgrastimu,

přičemž

poločas

eliminace

srovnatelný

po celou dobu podávání. Mezi dávkou a sérovou koncentrací filgrastimu existuje pozitivní

lineární

korelace,

podán

intravenózně

nebo

subkutánně.

subkutánním

podání

doporučených

dávek

přetrvávaly

sérové

koncentrace

10 ng/ml

dobu

8 až 16 hodin.

Distribuční objem v krvi je přibližně 150 ml/kg.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Filgrastim byl zkoumán ve studiích toxicity s opakovanými dávkami trvajícími až 1 rok, které

prokázaly změny přisuzované očekávaným farmakologickým účinkům, včetně zvýšení počtu

leukocytů, myeloidní hyperplazie v kostní dřeni, extramedulární granulopoezy a zvětšení sleziny.

Všechny tyto změny byly po ukončení léčby reverzibilní.

Účinky

filgrastimu

prenatální

vývoj

byly

zkoumány

potkanů

králíků.

Intravenózní

(80 μg/kg/den) podávání filgrastimu králíkům v období organogeneze bylo toxické pro matku

a zvyšovalo výskyt spontánního potratu, postimplantační ztrátu a byly pozorovány průměrně

méně početný živý vrh a nižší hmotnost plodu

Srovnatelné nálezy plus zvýšený výskyt malformací plodu byly zaznamenány na základě hlášení

u jiného přípravku obsahujícího filgrastim podobného přípravku Neupogen při dávce

100 μg/kg/den, což je dávka toxická pro matku, odpovídající přibližně 50–90násobku systémové

expozice pozorované u pacientů léčených klinickou dávkou 5 μg/kg/den. Dávka bez

pozorovaného nežádoucího účinku na embryo-fetální toxicitu činila v této studii 10 μg/kg/den,

což odpovídá přibližně 3-5násobku systémové expozice pozorované u pacientů léčených

klinickou dávkou.

U březích samic potkanů nebyla při dávkách až 575

g/kg/den pozorována toxicita u matky nebo

fetální toxicita. Potomci potkanů, kterým byl podáván filgrastim během perinatálního a laktačního

období, vykazovali zpoždění vnější diferenciace a růstovou retardaci (≥20 µg/kg/den) a mírně

sníženou míru přežití (100 µg/kg/den).

U filgrastimu nebyl pozorován účinek na fertilitu samců nebo samic potkanů.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Trihydrát octanu sodného*

Sorbitol (E420)

Polysorbát 80

Voda na injekci

* Trihydrát octanu sodného byl vyroben titrací ledové kyseliny octové s hydroxidem sodným

6.2

Inkompatibility

Neupogen se nesmí ředit solnými roztoky.

Rozpuštěný filgrastim se může adsorbovat na skle a plastech.

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 6.6 (Návod k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci).

23

6.3

Doba použitelnosti

30 měsíců.

Chemická

fyzikální stabilita

naředěného roztoku před

použitím

byla

prokázána

po dobu

24 hodin při teplotě 2 až 8ºC. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit ihned

po naředění. Jestliže není použit ihned, doba použitelnosti naředěného přípravku a podmínky jeho

uchovávání před použitím podléhají odpovědnosti uživatele a neměly by obvykle překračovat

24 hodin při 2 až 8

C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických

podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě 2

C - 8

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rozpuštění jsou uvedeny v bodě 6.3.

Náhodné vystavení přípravku teplotám pod bodem mrazu nemá nepříznivý vliv na stabilitu

Neupogenu.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Jedno balení obsahuje jednu nebo pět injekčních lahviček s 1 ml nebo 1,6 ml NEUPOGENU

ve formě injekčního roztoku.

Injekční lahvičky jsou vyrobeny ze skla třídy I s pryžovou zátkou.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Pokud je třeba, Neupogen může být ředěn 5% roztokem glukózy.

V žádném případě se nedoporučuje ředění na výslednou koncentraci nižší než 0,2 MU (2

g)/ml.

Roztok přípravku před podáním prohlédněte. Použít lze jen čiré roztoky bez volných částic.

Při

léčbě

filgrastimem

naředěným

koncentrace

nižší

než

g)/ml

třeba

do roztoku přidat lidský albumin (HSA) až do výsledné koncentrace 2 mg/ml.

Například: v připravené injekci o obsahu 20 ml s celkovou dávkou filgrastimu nižší než 30 MU

(300

g) by mělo být přidáno 0,2 ml 20% lidského albuminu (human albumin solution Ph. Eur).

Neupogen

neobsahuje

žádné

konzervační

látky.

Vzhledem

možnému

riziku

mikrobiální

kontaminace jsou injekční lahvičky Neupogenu určeny pouze k jednorázovému použití.

Neupogen,

pokud

naředěný

roztokem

glukózy,

kompatibilní

sklem

řadou

plastických

materiálů

včetně

PVC,

polyolefinu

(kopolymer

polypropylenu

polyethylenu)

a polypropylenu.

24

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/828/92-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 23.12.1992

Datum posledního prodloužení registrace: 17.6.2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

11.10.2015

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace