Zarzio

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
filgrastim
Dostupné s:
Sandoz GmbH
ATC kód:
L03AA02
INN (Mezinárodní Name):
filgrastim
Terapeutické skupiny:
Imunostimulancia,
Terapeutické oblasti:
Neutropenia; Hematopoietic Stem Cell Transplantation; Cancer
Terapeutické indikace:
Zkrácení doby trvání neutropenie a snížení incidence febrilní neutropenie u pacientů léčených obvyklými cytotoxickými chemoterapeutiky pro malignitu (s výjimkou chronické myeloidní leukémie a myelodysplastických syndromů) a snížení doby trvání neutropenie u pacientů podstupujících myeloablativní léčbu následovanou transplantací kostní dřeně považována za zvýšeným rizikem déletrvající závažné neutropenie. Bezpečnost a účinnost filgrastimu jsou podobné u dospělých a dětí léčených cytotoxickou chemoterapií. Mobilizace periferních krevních progenitorových buněk (PBPC). U dětí a dospělých s těžkou kongenitální, cyklickou nebo idiopatickou neutropenií s absolutním počtem neutrofilů (ANC) ≤0. 5 x 109/l, a v anamnéze těžké nebo opakované infekce, dlouhodobé podávání filgrastimu, je indikováno ke zvýšení počtu neutrofilů a aby se snížila incidence a zkrátilo trvání příhod souvisejících s infekcí. Léčba přetrvávající neutropenie (ANC ≤ 1. 0 x 109/l) u pacientů s pokročilou formou HIV infekce, aby se omezilo riziko bakt
Přehled produktů:
Revision: 18
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000917
Datum autorizace:
2009-02-06
EMEA kód:
EMEA/H/C/000917

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

17-02-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

17-02-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

17-02-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

17-02-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

17-02-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

17-02-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

17-02-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

17-02-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

17-02-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

17-02-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

17-02-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

17-02-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

17-02-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

17-02-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

17-02-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

17-02-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

17-02-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

17-02-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

17-02-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

17-02-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

17-02-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

08-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

08-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

08-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

08-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

17-02-2009

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Zarzio 30 MU/0,5 ml injekční/infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce

Zarzio 48 MU/0,5 ml injekční/infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce

Filgrastimum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Zarzio a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zarzio používat

Jak se přípravek Zarzio používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Zarzio uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Zarzio a k čemu se používá

Zarzio je růstový faktor bílých krvinek (faktor stimulující kolonie granulocytů) a patří do skupiny

bílkovin nazývaných cytokiny. Růstové faktory jsou bílkoviny, které jsou vytvářeny přirozeně v těle,

ale mohou být také vyrobeny biotechnologicky pro použití jako lék. Přípravek Zarzio povzbuzuje

kostní dřeň, aby tvořila více bílých krvinek.

Snížení počtu bílých krvinek (neutropenie) může nastat z různých důvodů a způsobí, že Vaše tělo má

nižší schopnost boje s infekcí. Přípravek Zarzio stimuluje kostní dřeň, aby tvořila rychleji nové bílé

krvinky.

Přípravek Zarzio může být použit:

Pro zvýšení počtu bílých krvinek po chemoterapii s cílem zabránit infekcím.

Pro zvýšení počtu bílých krvinek po transplantaci kostní dřeně s cílem zabránit infekcím.

Před vysokou dávkou chemoterapeutik pro povzbuzení kostní dřeně, aby tvořila více

kmenových buněk, které mohou být odebrány a vráceny zpět po Vaší léčbě. Tyto kmenové

buňky mohou být odebrány od Vás nebo od dárce. Kmenové buňky pak budou vráceny do

kostní dřeně a budou vytvářet krevní buňky.

Pro zvýšení počtu bílých krvinek, pokud trpíte těžkou chronickou neutropenií s cílem zabránit

infekcím.

U pacientů s pokročilou HIV infekcí, což pomůže snížit riziko infekcí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zarzio používat

Nepoužívejte přípravek Zarzio

jestliže jste alergický(á) na filgrastim nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Zarzio se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Před zahájením léčby prosím informujte svého lékaře,

pokud máte

osteoporózu (onemocnění kostí),

srpkovitou anémii, protože přípravek Zarzio může způsobit krizi srpkovité anémie.

Informujte, prosím, ihned svého lékaře během léčby přípravkem Zarzio, pokud:

máte bolest v levém nadbřišku, pod levým žeberním obloukem nebo v horní části levého

ramena [může se jednat o příznaky zvětšené sleziny (splenomegalie) nebo možné prasknutí

sleziny].

si všimnete neobvyklého krvácení nebo tvorby podlitin [může se jednat o příznaky snížení počtu

krevních destiček (trombocytopenie) se sníženou srážlivostí krve].

máte náhlé známky alergie, jako je vyrážka, svědění nebo kopřivka na kůži, otok obličeje, rtů,

jazyka nebo jiných částí těla, dušnost, sípání nebo potíže s dechem, neboť by se mohlo jednat o

známky závažné alergické reakce (přecitlivělosti).

pokud budete mít otok tváře nebo kotníků, krev v moči nebo hnědě zbarvenou moč nebo si

povšimnete, že močíte méně než obvykle (glomerulonefritida – zánět ledvin).

Zánět aorty (velké krevní cévy, která vede krev ze srdce do těla) byl u pacientů trpících nádorovým

onemocněním i zdravých dárců hlášen vzácně. Mezi příznaky patří horečka, bolest břicha, malátnost,

bolest zad a zvýšené zánětlivé markery. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, upozorněte na to svého

lékaře.

Ztráta odpovědi na filgrastim

Jestliže u Vás dojde ke ztrátě odpovědi nebo nemožnosti udržet si odpověď na léčbu filgrastimem,

Váš lékař vyšetří důvody tohoto stavu včetně toho, zda u Vás nedošlo ke vzniku protilátek, které

neutralizují působení filgrastimu.

Váš lékař Vás bude možná chtít pečlivě sledovat, viz bod 4. příbalové informace.

Pokud jste pacient s těžkou chronickou neutropenií, existuje riziko, že se u Vás objeví rakovina krve

(leukémie, myelodysplastický syndrom [MDS]). Měl(a) byste prodiskutovat se svým lékařem jaká

jsou Vaše rizika vývoje rakoviny krve a jaká vyšetření by měla být provedena. Pokud se u Vás objeví

leukémie nebo je pravděpodobné, že může dojít k jejímu rozvoji, neměl(a) byste přípravek Zarzio

používat, pokud nedostanete od svého lékaře jiné instrukce.

Jestliže jste dárce kmenových buněk, musíte být ve věku mezi 16 a 60 lety.

Zvláštní opatrnosti při užívání jiných přípravků stimulujících bílé krvinky je zapotřebí

Přípravek Zarzio patří do skupiny přípravků, které stimulují tvorbu bílých krvinek. Zdravotnický

personál, který se o Vás stará, by měl vždy přesně zaznamenat název přípravku, který je Vám podáván.

Další léčivé přípravky a přípravek Zarzio

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Přípravek Zarzio nebyl hodnocen u těhotných nebo kojících žen.

Podávání přípravku Zarzio se v těhotenství nedoporučuje.

Je důležité, abyste sdělila svému lékaři, jestliže:

jste těhotná nebo kojíte,

domníváte se, že můžete být těhotná, nebo

plánujete otěhotnět.

Pokud během léčby přípravkem Zarzio otěhotníte, sdělte to, prosím, svému lékaři.

Pokud Váš lékař neurčí jinak, musíte během používání přípravku Zarzio přestat kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Zarzio může mít malý vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Při léčbě se

mohou objevit závratě. Doporučuje se počkat a zjistit, jak se cítíte po podání přípravku Zarzio předtím,

než začnete řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Zarzio obsahuje sorbitol

Přípravek Zarzio obsahuje sorbitol (E420).

Sorbitol je zdrojem fruktózy. Pokud máte (nebo Vaše dítě má) vrozenou nesnášenlivost fruktózy, což

je vzácné genetické onemocnění, nesmí Vám (nebo Vašemu dítěti) být tento přípravek podán. Pacienti

s vrozenou nesnášenlivostí fruktózy nejsou schopni rozkládat fruktózu, což může způsobit závažné

nežádoucí účinky.

Informujte lékaře před zahájením léčby tímto přípravkem, pokud máte (nebo Vaše dítě má) vrozenou

nesnášenlivost fruktózy nebo pokud Vaše dítě nemůže jíst sladké potraviny nebo pít sladké nápoje,

protože to u něj způsobuje pocit na zvracení, zvracení nebo nepříjemné pocity jako nadýmání,

žaludeční křeče nebo průjem.

3.

Jak se přípravek Zarzio používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak a jaké množství přípravku Zarzio se podává?

Přípravek Zarzio se obvykle podává denně v injekci do tkáně těsně pod kůží (označuje se jako

podkožní injekce). Může se podávat denně pomalou injekcí do žíly (označuje se jako nitrožilní infuze).

Obvyklá dávka se mění v závislosti na Vašem onemocnění a tělesné hmotnosti. Váš lékař Vám řekne,

jaké množství přípravku Zarzio byste měl(a) užívat.

Pacienti s transplantací kostní dřeně po chemoterapii:

Obvykle dostanete první dávku přípravku Zarzio nejméně 24 hodin po chemoterapii

a nejméně 24 hodin po transplantaci kostní dřeně.

Vy nebo lidé, kteří o Vás pečují, se můžete/mohou naučit podávat podkožní injekce, abyste mohl(a) ve

své léčbě pokračovat doma. Neměl(a) byste se o to však pokoušet, pokud Vás v tom nejprve patřičně

nezaškolil Váš poskytovatel zdravotní péče.

Jak dlouho budu muset přípravek Zarzio používat?

Bude nutné, abyste používal(a) přípravek Zarzio, dokud nebude počet Vašich bílých krvinek normální.

Budou prováděna pravidelná vyšetření krve pro sledování počtu bílých krvinek ve Vašem těle.

Váš lékař Vám řekne, jak dlouho bude nutné užívat přípravek Zarzio.

Použití u dětí

Přípravek Zarzio se používá k léčbě dětí, které jsou léčeny chemoterapií nebo které mají závažný

nízký počet bílých krvinek (neutropenie). Dávky pro děti, které dostávají chemoterapii, jsou stejné

jako pro dospělé.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Zarzio, než jste měl(a)

Nezvyšujte si dávku, kterou Vám lékař předepsal. Jestliže si myslíte, že jste si injekčně podal(a) více

přípravku Zarzio, než jste měl(a), spojte se co možná nejdříve se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Zarzio

Jestliže jste si zapomněl(a) podat injekci přípravku Zarzio, nebo si podal(a) příliš malé množství,

spojte se co možná nejdříve se svým lékařem. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Prosím, sdělte svému lékaři ihned

během léčby

:

jestliže se u Vás objeví alergická reakce, včetně slabosti, poklesu krevního tlaku, problémů

s dýcháním, otoku obličeje (anafylaxe), kožní vyrážky, svědivé vyrážky (kopřivka), otoku

obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku (angioedém) a dechové nedostatečnosti (dušnosti).

jestliže se u Vás objeví kašel, horečka a dýchací obtíže (dušnost), protože to může být známka

syndromu akutní respirační tísně (ARDS).

jestliže dostanete bolesti v levém nadbřišku, bolest pod levým žeberním obloukem nebo bolest

v horní části ramene, protože to může souviset s problémy s Vaší slezinou [zvětšení sleziny

(splenomegalie) nebo prasknutí sleziny].

jestliže jste léčen(a) pro těžkou chronickou neutropenii a máte krev v moči (hematurie).

Váš lékař může pravidelně vyšetřovat Vaši moč, pokud se u Vás objeví tento nežádoucí účinek

nebo pokud se ve Vaší moči objeví bílkovina (proteinurie).

jestliže máte některý z následujících nežádoucích účinků nebo kombinaci následujících

nežádoucích účinků:

otok nebo opuchlina, které mohou být spojeny s méně častým močením, dušnost, otoky

břicha a pocit plnosti a celkový pocit únavy. Tyto příznaky mají obvykle rychlý nástup.

Mohou to být příznaky stavu nazývaného „syndrom zvýšené permeability kapilár“, který

způsobuje prosakování krve z malých cév do Vašeho těla a vyžaduje okamžitou lékařskou

pomoc.

jestliže máte kombinaci některých následujících nežádoucích účinků:

horečka nebo třesavka nebo silný pocit chladu, vysoká srdeční frekvence, zmatenost nebo

dezorientace, dušnost, extrémní bolest nebo nepříjemné pocity a lepkavá nebo opocená

kůže.

Mohou to být příznaky stavu nazývaného „sepse“ (nebo také „otrava krve“), závažné infekce

doprovázené zánětlivou odpovědí celého organismu, která může být život ohrožující a vyžaduje

okamžitou lékařskou pomoc.

jestliže budete mít poruchu funkce ledvin (glomerulonefritidu). Porucha funkce ledvin byla u

pacientů léčených filgrastimem pozorována. Pokud budete mít otok tváře nebo kotníků, krev

v moči nebo hnědě zbarvenou moč nebo si všimnete, že močíte méně než obvykle, kontaktujte

okamžitě svého lékaře.

Častý nežádoucí účinek užívání filgrastimu je bolest svalů a kostí (muskuloskeletální bolest), kterou je

možné snížit užíváním běžných léků proti bolesti (analgetika). U pacientů podstupujících transplantaci

kmenových buněk nebo kostní dřeně se může objevit reakce štěpu proti hostiteli (GvHD), to je reakce

buněk dárce proti pacientovi, který je příjemcem transplantátu; známky a příznaky zahrnují vyrážku na

dlaních nebo chodidlech a vřed a bolavá místa v ústech, střevech, játrech, na kůži nebo ve Vašich

očích, v plicích, v pochvě a v kloubech. Velmi často se u normálních dárců kmenových buněk

pozoruje zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytóza) a snížení počtu krevních destiček, což snižuje

schopnost krve se srážet (trombocytopenie). Tyto nežádoucí účinky budou sledovány Vaším lékařem.

Velmi časté nežádoucí účinky

(nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u více než 1 z 10 osob)

snížení počtu krevních destiček, což snižuje schopnost krve se srážet (trombocytopenie)

nízký počet červených krvinek (anémie)

bolest hlavy

průjem

zvracení

pocit na zvracení

neobvyklé vypadávání nebo řídnutí vlasů (alopecie)

únava

bolestivost a otok sliznice trávicího ústrojí od dutiny ústní až po konečník (zánět sliznice)

horečka

Časté nežádoucí účinky

(nežádoucí účinky se mohou vyskytnout až u 1 z 10 osob)

zánět průdušek (bronchitida)

zánět horních cest dýchacích

zánět močových cest

snížená chuť k jídlu

potíže se spánkem (nespavost)

závratě

pocit snížené citlivosti, zejména na kůži

pocit brnění nebo necitlivosti rukou nebo nohou

nízký krevní tlak (hypotenze)

vysoký krevní tlak (hypertenze)

kašel

vykašlávání krve

bolest v ústech a hrdle

krvácení z nosu zácpa

bolest v ústech

zvětšení jater

vyrážka

zarudnutí kůže

svalové křeče

bolest při močení

bolest na hrudi

bolest

celková slabost (astenie)

malátnost

otok rukou a nohou (periferní otok)

zvýšení hladiny určitých enzymů v krvi

změny chemického složení krve

reakce na transfuzi

Méně časté nežádoucí účinky

(nežádoucí účinky se mohou vyskytnout až u 1 ze 100 osob)

zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytóza)

alergická reakce (přecitlivělost)

odmítnutí transplantované kostní dřeně (reakce štěpu proti hostiteli)

vysoká hladina kyseliny močové v krvi, která může způsobit dnu (zvýšení hladiny kyseliny

močové v krvi)

poškození jater způsobené blokádou malých cév v játrech

plíce nefungují tak, jak by měly, což způsobuje dušnost (respirační selhání)

otok a/nebo tekutina v plících (otok plic)

zánět plic

abnormální rentgenový snímek plic krvácení z plic

snížené vstřebávání kyslíku v plících (hypoxie)

hrbolatá kožní vyrážka

nemoc, při níž se snižuje hustota kostí, které jsou tím pádem slabší, křehčí a mohou se snadněji

zlomit (osteoporóza)

reakce v místě injekce

Vzácné nežádoucí účinky

(nežádoucí účinky se mohou vyskytnout až u 1 z 1000 osob):

silná bolest kostí, na hrudi, břicha nebo kloubů (srpkovitá anémie s krizí)

náhlá život ohrožující alergická reakce (anafylaktická reakce)

bolest a otok kloubů připomínající dnu (pseudodna)

změna hospodaření těla s tekutinami, která může mít za následek otoky (poruchy bilance

tekutin)

zánět krevních cév v kůži

švestkovitě zbarvené, vyvýšené, bolavé plochy na končetinách a někdy na obličeji a krku

s horečkou (Sweetův syndrom)

zhoršení revmatoidní artritidy

neobvyklý nález v moči

snížení hustoty kostí

zánět aorty (velké krevní cévy, která vede krev ze srdce do těla), viz bod 2.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Zarzio uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a injekční stříkačce

za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Neúmyslné zmrazení přípravek Zarzio nepoškodí.

Předplněná injekční stříkačka může být vyndána z chladničky a ponechána při pokojové teplotě

maximálně jedenkrát na dobu maximálně 72 hodin (při teplotě ne vyšší než 25 °C). Po uplynutí této

doby nesmí být přípravek znovu vrácen do chladničky, ale musí být zlikvidován.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změny barvy, zákalu nebo částic. Měla by to být čirá,

bezbarvá až slabě nažloutlá tekutina.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Zarzio obsahuje

Léčivou látkou je filgrastimum.

Zarzio 30 MU/0,5 ml injekční/infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce: 1 předplněná

injekční stříkačka obsahuje filgrastimum 30 MU v 0,5 ml, odpovídající 60 MU/ml.

Zarzio 48 MU/0,5 ml injekční/infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce: 1 předplněná

injekční stříkačka obsahuje filgrastimum 48 MU v 0,5 ml, odpovídající 96 MU/ml.

Dalšími složkami jsou kyselina glutamová, sorbitol (E420), polysorbát 80 a voda pro injekci.

Jak přípravek Zarzio vypadá a co obsahuje toto balení

Zarzio je čirý, bezbarvý nebo slabě nažloutlý injekční/infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce.

Zarzio je k dispozici v baleních obsahujících 1, 3, 5 nebo 10 předplněných injekčních stříkaček

s bezpečnostním krytem injekční jehly anebo bez něho.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6250 Kundl

Rakousko

Výrobce

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen

Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM.RRRR}

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky (EMA): http://www.ema.europa.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrukce, jak si sám (sama) podáte injekci

Tento oddíl obsahuje informace, jak si sám/sama podáte injekci přípravku Zarzio.

Je důležité, abyste

se nesnažil(a) si injekci sám/sama podat, pokud to s Vámi Váš lékař nebo zdravotní sestra zvlášť

nenatrénovali.

Přípravek Zarzio je k dispozici s nebo bez ochranného krytu jehly a Váš lékař nebo

ošetřovatelka Vám ukáží, jak jej používat. Jestliže si nejste jistý(á), jak si injekci podávat, anebo

máte-li jakékoli další otázky, požádejte, prosím, svého lékaře anebo zdravotní sestru o pomoc.

Umyjte si ruce.

Vyjměte jednu injekční stříkačku z balení a odstraňte ochranný kryt z injekční jehly. Injekční

stříkačky mají vyražené kroužky označující stupnici, aby bylo možné částečné použití v případě

potřeby. Každý kroužek stupnice odpovídá objemu 0,1 ml. Pokud je nutné částečné použití,

odstraňte před aplikací injekce nepotřebný roztok.

Očistěte kůži v místě aplikace injekce pomocí tampónu namočeného v alkoholu.

Vytvořte záhyb kůže sevřením kůže mezi palcem a ukazovákem.

Jehlu rychlým a pevným pohybem zaveďte do kožního záhybu. Injikujte roztok přípravku

Zarzio tak, jak Vám to ukázal Váš lékař. Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

Předplněná stříkačka bez ochranného krytu injekční jehly

Stále držte kůži zřasenou mezi palcem a ukazováčkem a tlačte na píst pomalu

a stejnoměrně.

Po injekci tekutiny vytáhněte injekční jehlu a uvolněte kůži.

Použitou stříkačku vložte do kontejneru pro odpad. Každou stříkačku použijte

pouze pro jednu injekci.

Předplněná stříkačka s ochranným krytem injekční jehly

Za stálého přidržování kožní řasy mezi palcem a ukazováčkem tlačte na píst

pomalu a stejnoměrně, až dojde k podání celé dávky a píst již nebude možné

dále stlačovat. Neuvolňujte tlak na píst!

Po ukončení injekce tekutiny vytáhněte injekční jehlu za stálého tlaku na píst

a potom uvolněte kůži.

Uvolněte píst. Chránič injekční jehly se rychle vysune a přikryje injekční

jehlu.

Zlikvidujte veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpadní materiál. Každou

stříkačku použijte pouze pro jednu injekci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Před použitím je třeba roztok vizuálně zkontrolovat. Mohou se použít jen čiré roztoky bez částic.

Náhodná expozice mrazu nemá nepříznivý vliv na stabilitu přípravku Zarzio.

Zarzio neobsahuje žádné konzervační látky: Vzhledem k možnému riziku mikrobiální kontaminace

jsou stříkačky Zarzio určeny pouze k jednorázovému použití.

Ředění před podáním (není nutné)

Je-li to nutné, může být přípravek Zarzio naředěn 5% (50 mg/ml) roztokem glukózy. Zarzio se nesmí

ředit žádným roztokem s obsahem chloridu sodného.

V žádném případě se nedoporučuje ředit do konečné koncentrace < 0,2 MU/ml (2 µg/ml).

U pacientů léčených filgrastimem naředěným na koncentrace < 1,5 MU/ml (15 µg/ml) je nutné přidat

lidský sérový albumin (HSA, Human Serum Albumin) k dosažení koncentrace albuminu 2 mg/ml.

Příklad: Konečný objem 20 ml celkové dávky filgrastimu nižší než 30 MU (300 μg) se má použít až

po přidání 0,2 ml 20% (200 mg/ml) roztoku lidského albuminu Ph. Eur.

Pokud je přípravek Zarzio naředěn v 5% roztoku glukózy (50 mg/ml), je kompatibilní se sklem a

s různými plastickými materiály včetně polyvinylchloridu, polyolefinu (kopolymeru polypropylenu

a polyethylenu) a polypropylenu.

Po naředění: Chemická a fyzikální stabilita již naředěného infuzního roztoku byla prokázána pro

dobu 24 hodiny při 2 °C až 8 °C. Z mikrobiologického hlediska je třeba použít roztok ihned. Není-li

užit okamžitě, odpovídá uživatel za podmínky a dobu uchovávání před užitím, ty by neměly

překročit 24 hodin a 2 °C až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných

aseptických podmínek.

Použití předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním krytem jehly

Bezpečnostní kryt jehly překrývá jehlu po injekci, aby zabránil zranění píchnutím jehlou. Tím nijak

nenarušuje normální zacházení se stříkačkou. Tlačte na píst pomalu a rovnoměrně, až dojde k podání

celé dávky a píst již nebude možné dále stlačovat. Zatímco udržujete tlak na píst, vytáhněte jehlu

stříkačky z pacientova těla. Bezpečnostní kryt zakryje jehlu, jakmile povolíte tlak na píst.

Použití předplněné injekční stříkačky bez ochranného krytu jehly

Podejte dávku standardním způsobem.

Likvidace

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zarzio 30 MU/0,5 ml injekční/infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce

Zarzio 48 MU/0,5 ml injekční/infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Zarzio 30 MU/0,5 ml injekční/infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce

Jeden ml roztoku obsahuje filgrastimum* 60 milionů jednotek (MU)

(odpovídá 600 mikrogramům [µg)]).

1 předplněná injekční stříkačka obsahuje filgrastimum 30 milionů jednotek (MU) (odpovídá 300 μg)

v 0,5 ml.

Zarzio 48 MU/0,5 ml injekční/infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce

Jeden ml roztoku obsahuje filgrastimum* 96 milionů jednotek (MU)

(odpovídá 960 mikrogramům [µg]).

1 předplněná injekční stříkačka obsahuje filgrastimum 48 milionů jednotek (MU) (odpovídá 480 μg)

v 0,5 ml.

* rekombinantní methionylovaný humánní faktor stimulující kolonie granulocytů (G-CSF, granulocyte

colony-stimulating factor) produkovaný v

E. coli

rekombinantní DNA-technologií.

Pomocná látka se známým účinkem

Jeden ml roztoku obsahuje 50 mg sorbitolu (E420).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční/infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce (injekce nebo infuze).

Čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Zkrácení trvání neutropenie a snížení incidence febrilní neutropenie u pacientů léčených

obvyklými cytotoxickými chemoterapeutiky pro malignitu (s výjimkou chronické myeloidní

leukémie a myelodysplastických syndromů) a zkrácení doby trvání neutropenie u pacientů

podstupujících myeloablativní terapii následovanou transplantací kostní dřeně, u nichž se

předpokládá riziko prodloužené těžké neutropenie.

U dospělých a dětí léčených cytotoxickými chemoterapeutiky je bezpečnost a účinnost

filgrastimu podobná.

Mobilizace periferních progenitorových kmenových buněk (PBPCs, peripheral blood progenitor

cells).

U pacientů, dětí nebo dospělých, s těžkou kongenitální, cyklickou nebo idiopatickou neutropenií

s absolutním počtem neutrofilů (ANC, absolute neutrophil count) ≤ 0,5 x 10

/l a s těžkými

anebo opakovanými infekcemi v anamnéze je indikováno dlouhodobé podávání filgrastimu, aby

se zvýšily počty neutrofilů a aby se snížila incidence a zkrátilo trvání příhod souvisejících

s infekcí.

Léčba perzistující neutropenie (ANC ≤ 1,0 x 10

/l) u pacientů s pokročilou infekcí HIV, aby se

snížilo riziko bakteriálních infekcí, pokud není vhodné zvolit jiné možnosti léčby neutropenie.

4.2

Dávkování a způsob podání

Terapie filgrastimem se provádí pouze ve spolupráci s onkologickým centrem, které má zkušenosti

s léčbou G-CSF a s hematologií a které má potřebné diagnostické vybavení. Procedury mobilizace a

aferézy je třeba provádět ve spolupráci s onkologicko-hematologickým centrem, které má v tomto

směru přijatelné zkušenosti a kde je možné přesně provádět monitorování hemopoetických

progenitorových kmenových buněk.

Obvykle používaná cytotoxická chemoterapie

Dávkovaní

Doporučená dávka filgrastimu je 0,5 MU/kg/den (5 µg/kg/den). První dávka filgrastimu se podává

nejméně 24 hodin po cytotoxické chemoterapii. V randomizovaných klinických hodnoceních byla

použita subkutánní dávka 230 μg/m

/den (4,0 až 8,4 μg/kg/den).

Každodenní podávání filgrastimu má pokračovat, dokud není překročena doba očekávaného

nejhlubšího poklesu počtu neutrofilů a dokud se počet neutrofilů nevrátí do normálního rozsahu. Po

obvykle používané chemoterapii solidních tumorů, lymfomů a lymfoidní leukémie je očekávaná doba

trvání léčby, potřebná pro splnění těchto kritérií, až 14 dní. Po indukční a konsolidační léčbě akutní

myeloidní leukémie může být trvání léčby podstatně delší (až 38 dní) v závislosti na typu, dávce a

schématu podávání použitého cytotoxického chemoterapeutika.

U pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií je v typickém případě vidět přechodný vzestup počtu

neutrofilů za 1–2 dny po zahájení terapie filgrastimem. Pro trvalou terapeutickou odpověď se však

terapie filgrastimem nemá ukončovat dříve, než dojde k překročení očekávané doby nejhlubšího

poklesu a než se počet neutrofilů opět navrátí do normálního rozmezí. Předčasné ukončení terapie

filgrastimem, před dobou očekávaného nejhlubšího poklesu počtu neutrofilů, se nedoporučuje.

Způsob podání

Filgrastim naředěný v 5% roztoku glukózy se může podávat jako každodenní subkutánní injekce nebo

jako každodenní intravenózní infuze trvající alespoň 30 minut (viz bod 6.6). Ve většině případů se

dává přednost subkutánní aplikaci. Ze studie sledující jednodávkovou aplikaci jsou určité náznaky, že

při intravenózním podávání se může zkrátit trvání účinku. Klinický význam tohoto nálezu pro

opakované podávání není jasný. Výběr způsobu podání by měl záležet na individuálních klinických

okolnostech.

U pacientů léčených myeloablativní terapií následovanou transplantací kostní dřeně

Dávkování

Doporučená zahajovací dávka filgrastimu je 1,0 MU/kg/den (10 µg/kg/den). První dávka filgrastimu

se má podat nejméně 24 hodin po cytotoxické chemoterapii a nejméně 24 hodin po transfuzi kostní

dřeně.

Jakmile byl překonán nejnižší pokles počtu neutrofilů, vytitruje se denní dávka filgrastimu v závislosti

na odpovědi neutrofilů takto:

Počet neutrofilů

Úprava dávky filgrastimu

> 1,0 x 10

/l po 3 po sobě následující dny

Snížit na 0,5 MU/kg denně (5 µg/kg/den)

Pak, jestliže ANC zůstává > 1,0 x 10

po 3 další po sobě následující dny

Přerušit léčbu filgrastimem

Jestliže se ANC sníží na < 1,0 x 10

/l v průběhu léčby, zvýší se opět dávkování filgrastimu

podle výše uvedených údajů.

ANC = absolutní počet neutrofilů

Způsob podání

Filgrastim se může podávat jako 30minutová nebo 24hodinová intravenózní infuze nebo jako

kontinuální 24hodinová subkutánní infuze. Filgrastim by se měl naředit ve 20 ml 5% roztoku glukózy

(viz bod 6.6).

K mobilizaci PBPC u pacientů podstupujících myelosupresivní nebo myeloablativní léčbu

následovanou autologní PBPC transplantací

Dávkování

Doporučená dávka filgrastimu k mobilizaci PBPC, pokud se používá samotný, je 1,0 MU/kg/den

(10 µg/kg/den) po 5–7 po sobě následujících dní. Časový rozvrh leukaferézy: Často postačují

1 nebo 2 leukaferézy pátý a šestý den. Za jiných okolností mohou být nutné další leukaferézy.

Dávkování filgrastimu je třeba provádět až do poslední leukaferézy.

Doporučená dávka filgrastimu k mobilizaci PBPC po myelosupresivní chemoterapii je 0,5 MU/kg/den

(5 µg/kg/den), podávaná od prvního dne po ukončení chemoterapie až do doby, kdy dojde k

překročení očekávaného nejnižšího snížení počtu neutrofilů a kdy se počty neutrofilů navrátí do

normálního rozmezí. Leukaferézu je třeba provádět v období, kdy dochází ke zvýšení ANC z

< 0,5 x 10

/l na > 5,0 x 10

/l. U pacientů, kteří nepodstoupili extenzivní chemoterapii, často dostačuje

jediná leukaferéza. Za jiných okolností se doporučují další leukaferézy.

Způsob podání

Filgrastim k mobilizaci PBPC, pokud se používá samotný:

Filgrastim se může podávat jako 24hodinová kontinuální subkutánní infuze nebo subkutánní injekce.

Pro potřeby infuze se filgrastim ředí ve 20 ml 5% roztoku glukózy (viz bod 6.6).

Filgrastim k mobilizaci PBPC po myelosupresivní chemoterapii:

Filgrastim by se měl podávat subkutánní injekcí.

K mobilizaci PBPC u normálních dárců před alogenní transplantací PBPC

Dávkování

K mobilizaci PBPC u normálních dárců se filgrastim podává v dávce 1,0 MU/kg/den (10 μg/kg/den)

po dobu 4–5 po sobě následujících dní. K odběru 4 x 10

CD34

buněk/kg tělesné hmotnosti příjemce

se leukaferéza má zahájit 5. den a v případě potřeby může pokračovat až do 6. dne.

Způsob podání

Filgrastim by se měl podávat subkutánní injekcí.

U pacientů s těžkou chronickou neutropenií (SCN, Severe chronic neutropenia)

Dávkování

Kongenitální neutropenie:

Doporučená zahajovací dávka je 1,2 MU/kg/den (12 µg/kg/den) jako jednorázová injekce anebo

v rozdělených dávkách.

Idiopatická nebo cyklická neutropenie:

Doporučená zahajovací dávka je 0,5 MU/kg/den (5 μg/kg/den) jako jednorázová injekce anebo

v rozdělených dávkách.

Úprava dávkování:

Filgrastim je třeba podávat denně subkutánní injekcí až do dosažení a udržení počtu neutrofilů na

hodnotách vyšších než 1,5 x 10

/l. Po dosažení odpovědi je třeba stanovit minimální účinnou dávku

k udržení této hladiny účinku. Pro udržení přiměřeného počtu neutrofilů je nutné dlouhodobé

každodenní podávání. Po 1–2 týdnech léčby se zahajovací dávka může zdvojnásobit anebo snížit na

polovinu v závislosti na pacientově odpovědi. Pak se dávka může individuálně upravovat každé 1–

2 týdny tak, aby se udržoval průměrný počet neutrofilů mezi 1,5 x 10

/l a 10 x 10

/l. Rychlejší postup

zvyšování dávky je možné zvážit u pacientů s těžkými infekcemi. V klinických hodnoceních 97 %

pacientů, kteří na léčbu reagovali, dosáhlo kompletní odpovědi při dávkách ≤ 24 μg/kg/den.

Dlouhodobá bezpečnost podávání filgrastimu ve větších dávkách než 24 μg/kg/den u pacientů s SCN

nebyla stanovena.

Způsob podání

Kongenitální, idiopatická nebo cyklická neutropenie: Filgrastim by se měl podávat subkutánní injekcí.

U pacientů s infekcí HIV

Dávkování

Ke zvratu neutropenie:

Doporučená zahajovací dávka filgrastimu je 0,1 MU/kg/den (1 μg/kg/den), podávaná s titrací na

maximum 0,4 MU/kg/den (4 μg/kg/den) až do dosažení a udržení normálního počtu neutrofilů

(ANC > 2,0 x 10

/l). V klinických studiích bylo dosaženo při těchto dávkách odpovědi u > 90 %

těchto pacientů a zvratu neutropenie bylo dosaženo v průměru po 2 dnech.

U malého počtu pacientů (< 10 %) byly k dosažení zvratu neutropenie nutné dávky až

do 1,0 MU/kg/den (10 μg/kg/den).

K udržení normálních počtů neutrofilů:

Po dosažení zvratu neutropenie je třeba stanovit minimální účinnou dávku pro udržení normálního

počtu neutrofilů. Doporučuje se úprava zahajovacího dávkování na podávání obden 30 MU/den

(300 μg/den). V závislosti na pacientově ANC může být nutná další úprava dávky k udržení počtu

neutrofilů na > 2,0 x 10

/l. V klinických studiích bylo nutné dávkování 30 MU/den (300 μg/den) 1–

7 dní v týdnu, aby se ANC udržel na > 2,0 x 10

/l, s mediánem frekvence dávkování 3 dny v týdnu.

Pro udržení ANC > 2,0 x 10

/l může být nutné dlouhodobé podávání.

Způsob podání

Zvrat neutropenie nebo udržení normálních počtů neutrofilů: Filgrastim by se měl podávat subkutánní

injekcí.

Starší osoby

Do klinických studií s filgrastimem byl zařazen malý počet pacientů vyššího věku. Pro tuto populaci

pacientů ale nebyly provedeny žádné speciální studie, a proto není možné pro tyto pacienty vydat

specifická doporučení pro dávkování.

Porucha funkce ledvin

Studie filgrastimu u pacientů s těžkou poruchou renálních nebo jaterních funkcí ukázaly, že filgrastim

vykazuje podobný farmakokinetický a farmakodynamický profil jako u normálních jedinců. Za těchto

okolností není úprava dávek nutná.

Použití u pediatrických pacientů při SCN a nádorovém onemocnění

Šedesát pět procent pacientů hodnocených v programu studie SCN bylo ve věku do 18 let. V této

věkové skupině pacientů, která většinou zahrnovala pacienty s kongenitální neutropenií, byla účinnost

léčby jasná. Nebyly zaznamenány rozdíly v bezpečnostním profilu u pediatrických pacientů léčených

pro SCN.

Údaje z klinických studií u pediatrických pacientů naznačují, že bezpečnost a účinnost filgrastimu jsou

podobné jak u dospělých, tak u dětí léčených cytotoxickými chemoterapeutiky.

Dávkovací doporučení u pediatrických pacientů jsou stejná jako u dospělých léčených

myelosupresivní cytotoxickou chemoterapií.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní upozornění a opatření pro všechny indikace

Hypersenzitivita

U pacientů léčených filgrastimem byla hlášena hypersenzitivita, včetně anafylaktických reakcí,

vyskytující se při indukční nebo následné léčbě. U pacientů s klinicky významnou hypersenzitivitou

ukončete trvale podávání přípravku Zarzio. Nepodávejte přípravek Zarzio pacientům s

hypersenzitivitou vůči filgrastimu nebo pegfilgrastimu v anamnéze.

Plicní nežádoucí účinky

Po podávání G-CSF byly hlášeny plicní nežádoucí účinky, zejména intersticiální plicní onemocnění.

U pacientů s nedávnou anamnézou plicních infiltrátů anebo pneumonie může být riziko vyšší. Nástup

známek postižení plic, jako jsou kašel, horečka a dyspnoe, ve spojení s radiologicky zjištěnými

plicními infiltráty a zhoršením plicních funkcí může představovat první známky syndromu akutní

respirační tísně (ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome). V těchto případech je třeba léčbu

filgrastimem přerušit a zahájit vhodnou terapii.

Glomerulonefritida

U pacientů léčených filgrastimem nebo pegfilgrastimem byla hlášena glomerulonefritida. Případy

glomerulonefritidy obvykle odezněly po snížení dávky nebo vysazení filgrastimu nebo pegfilgrastimu.

Doporučuje se pravidelné provádění rozboru moči.

Syndrom zvýšené permeability kapilár

Po podání faktoru stimulujícího kolonie granulocytů byl hlášen syndrom zvýšené permeability kapilár,

který může být život ohrožující v případě opožděné léčby a vyznačuje se hypotenzí, hypalbuminemií,

edémem a hemokoncentrací. Pacienti, u kterých se vyskytnou symptomy syndromu zvýšené

permeability kapilár, mají být pečlivě sledováni a mají dostávat standardní symptomatickou léčbu,

která může zahrnovat i intenzivní péči (viz bod 4.8).

Splenomegalie a ruptura sleziny

Po podání filgrastimu u pacientů a normálních dárců byly hlášeny zpravidla asymptomatické případy

splenomegalie a případy ruptury sleziny. Některé případy ruptury sleziny skončily fatálně. Je proto

třeba kontrolovat velikost sleziny (např. klinickým vyšetřením a ultrazvukem). Na diagnózu ruptury

sleziny je třeba pomýšlet u dárců a/nebo pacientů léčených filgrastimem, kteří si stěžují na bolesti

v levém nadbřišku nebo v horní části ramena. Bylo zjištěno, že snižování dávek zpomalí nebo zastaví

progresi zvětšování sleziny u pacientů s těžkou chronickou neutropenií a u 3 % pacientů byla nutná

splenektomie.

Růst maligních buněk

G-CSF podporuje růst myeloidních buněk

in vitro

a podobné účinky je možné pozorovat u některých

nemyeloidních buněk

in vitro

Myelodysplastický syndrom nebo chronická myeloidní leukemie

Bezpečnost a účinnost podávání filgrastimu u pacientů s myelodysplastickým syndromem nebo

s chronickou myeloidní leukemií nebyly stanoveny. Filgrastim není pro použití v těchto stavech

indikován. Zvláštní péči je třeba věnovat diagnostickému rozlišení blastické transformace chronické

myeloidní leukemie od akutní myeloidní leukemie.

Akutní myeloidní leukemie

Protože údaje o bezpečnosti a účinnosti u pacientů se sekundární akutní myeloidní leukemií (AML)

jsou omezené, je třeba podávat filgrastim opatrně. Bezpečnost a účinnost podávání filgrastimu

u pacientů s

de novo

AML ve věku < 55 let s dobrými cytogenetickými parametry [t(8; 21), t(15;17) a

inv(16)] nebyly stanoveny.

Trombocytopenie

U pacientů léčených filgrastimem byla hlášena trombocytopenie. Počty trombocytů je třeba

monitorovat v krátkých intervalech, zejména v průběhu několika prvních týdnů terapie filgrastimem.

Je třeba uvážit dočasné přerušení léčby nebo snížení dávky filgrastimu u pacientů s těžkou chronickou

neutropenií, u nichž se vyvinula trombocytopenie (počty trombocytů < 100 x 10

/l).

Leukocytóza

Počty leukocytů 100 x 10

/l nebo vyšší byly pozorovány u méně než 5 % pacientů s nádorovým

onemocněním léčených filgrastimem v dávkách vyšších než 0,3 MU/kg/den (3 μg/kg/den). Nebyly

hlášeny žádné nežádoucí účinky, které by se daly přisoudit přímo tomuto stupni leukocytózy. Se

zřetelem k možným rizikům spojeným se závažnou leukocytózou je však třeba v průběhu terapie

filgrastimem počet leukocytů v pravidelných intervalech sledovat. Jestliže počty leukocytů převýší

hodnotu 50 x 10

/l po očekávaném nejhlubším snížení, je třeba léčbu filgrastimem okamžitě přerušit.

Při podávání filgrastimu k mobilizaci PBPC je třeba léčbu přerušit anebo snížit dávkování, jestliže

počty leukocytů vystoupí nad 70 x 10

Imunogenita

Podobně jako u všech terapeutických proteinů existuje i zde možnost imunogenity. Míra tvorby

protilátek proti filgrastimu je obecně nízká. Objevují se vazebné protilátky, jak lze očekávat u všech

biologických přípravků, nicméně v současnosti nejsou spojeny s neutralizační aktivitou.

Zvláštní upozornění a opatření související s komorbiditami

Zvláštní opatření u nosičství genu pro hemoglobin S a srpkovité anémie

Krize srpkovité anémie, v některých případech fatální, byly hlášeny při použití filgrastimu u pacientů

s nosičstvím genu pro hemoglobin S nebo se srpkovitou anémií. Lékaři mají při předepisování

filgrastimu pacientům s nosičstvím genu pro hemoglobin S nebo se srpkovitou anémii postupovat

opatrně.

Osteoporóza

Monitorování kostní denzity může být indikováno u pacientů s osteoporotickými chorobami kostí,

kteří jsou kontinuálně léčeni filgrastimem déle než 6 měsíců.

Zvláštní opatření u pacientů se zhoubným nádorovým onemocněním

Filgrastim se nemá používat ke zvýšení dávky cytotoxického chemoterapeutika nad stanovené

dávkovací režimy.

Rizika spojená se zvýšenými dávkami chemoterapeutik

Zvláštní opatrnosti je třeba při léčení pacientů vysokými dávkami chemoterapeutik, protože zlepšení

výsledků léčby tumoru nebylo zjištěno a zvýšené dávky chemoterapeutik mohou vést ke zvýšeným

projevům toxicity včetně účinků na srdce, plíce, účinků neurologických a dermatologických (viz

preskripční informace pro použitá specifická chemoterapeutika).

Účinek chemoterapie na erytrocyty a trombocyty

Terapie samotným filgrastimem nevylučuje vznik trombocytopenie a anémie vyvolané

myelosupresivní chemoterapií. V případě možné léčby vyššími dávkami chemoterapeutik (např.

plnými dávkami při předepsaném léčebném postupu) může být u pacienta zvýšené riziko

trombocytopenie a anémie. Doporučuje se pravidelné monitorování počtu trombocytů a hematokritu.

Zvláštní opatrnosti je třeba při podávání jednoho chemoterapeutika nebo kombinace chemoterapeutik,

o nichž je známo, že vyvolávají závažnou trombocytopenii.

Ukázalo se, že použití filgrastimem mobilizovaných PBPC snižuje stupeň a dobu trvání

trombocytopenie po myelosupresivní nebo myeloablativní chemoterapii.

Jiná zvláštní opatření

Účinky filgrastimu u pacientů s podstatně sníženými počty myeloidních kmenových buněk nebyly

studovány. Filgrastim působí zejména na prekurzory neutrofilů, a tak se jeho účinek projeví na zvýšení

počtu neutrofilů. Proto u pacientů se sníženým počtem prekurzorů může být odpověď neutrofilů slabší

(jak u pacientů léčených extenzivní radioterapií nebo chemoterapií, tak u pacientů s kostní dření

infiltrovanou tumorem).

Příležitostně byly u pacientů podstupujících transplantaci po vysokodávkové chemoterapii hlášeny

cévní poruchy, včetně venookluzivní choroby a poruchy bilance tekutin.

U pacientů, kteří dostávali G-CSF po alogenní transplantaci kostní dřeně, byly hlášeny reakce štěpu

proti hostiteli (Graft versus Host Disease, GvHD) a případy úmrtí (viz bod 4.8 a 5.1).

Zvýšená hematopoetická aktivita kostní dřeně jako reakce na léčbu růstovým faktorem souvisela

s přechodně abnormálními snímky kostí. To má být zváženo při interpretaci výsledků zobrazování

kostí.

Aortitida byla hlášena po podání hormonu G-CSF zdravým osobám i pacientům trpícím nádorovým

onemocněním. Mezi pozorované příznaky patřily horečka, bolest břicha, malátnost, bolest zad a

zvýšené zánětlivé markery (např. C-reaktivní protein a počet leukocytů). Ve většině případů byla

aortitida diagnostikována počítačovou tomografií a po vysazení hormonu G-CSF obvykle odezněla.

Viz také bod 4.8.

Zvláštní opatření u pacientů podstupujících mobilizaci PBPC

Mobilizace

Nejsou k dispozici žádná prospektivní randomizovaná srovnání dvou doporučených metod mobilizace

(filgrastim v monoterapii nebo v kombinaci s myelosupresivní chemoterapií) u stejné populace

pacientů. Stupeň variability mezi jednotlivými pacienty a mezi laboratorními testy CD34

buněk

znamená, že přímé srovnání mezi různými studiemi je obtížné. Je proto těžké doporučit optimální

metodu. Volba mobilizační metody by měla být zvážena s ohledem na celkové cíle léčby u každého

pacienta.

Předchozí expozice cytotoxickým látkám

U pacientů, kteří podstoupili velmi extenzivní myelosupresivní terapii, nemusí být mobilizace PBPC

dostatečná k dosažení doporučovaného minimálního množství (≥ 2,0 x 10

CD34

buněk/kg) ani ke

zrychlení obnovy krevních destiček na stejnou úroveň.

Některé cytotoxické látky vykazují obzvláštní toxicitu vůči hemopoetickým kmenovým buňkám

a mohou nepříznivě ovlivnit mobilizaci kmenových buněk. Některé látky, jako např. melfalan,

karmustin (BCNU) a karboplatina, podávané dlouhodobě před pokusy o mobilizaci kmenových buněk

mohou snižovat výtěžek kmenových buněk. Ukázalo se však, že podávání melfalanu, karboplatiny

anebo BCNU spolu s filgrastimem na mobilizaci kmenových buněk působí příznivě. Jestliže se

uvažuje o transplantaci PBPC, doporučuje se plánovat proceduru mobilizace kmenových buněk

v časné fázi léčebného rozvrhu pacienta. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat počtu kmenových

buněk mobilizovaných u těchto pacientů před nasazením vysokých dávek chemoterapeutik. Jestliže

výtěžky nejsou přiměřené podle kritérií uvedených výše, je třeba uvažovat o alternativních způsobech

léčby nevyžadujících podporu kmenových buněk.

Stanovení výtěžku kmenových buněk

Při stanovení počtu kmenových buněk získaných u pacientů léčených filgrastimem je třeba věnovat

zvláštní pozornost metodě kvantifikace. Výsledky průtokových cytometrických analýz počtu CD34

buněk se liší v závislosti na přesnosti použité metodologie a doporučení ohledně počtů založená na

studiích v jiných laboratořích je třeba interpretovat opatrně.

Statistická analýza vztahu mezi počtem reinfundovaných CD34

buněk a rychlostí obnovy trombocytů

po vysokých dávkách chemoterapeutik naznačuje komplikovaný, ale kontinuální vztah.

Doporučení minimálního výtěžku ≥ 2,0 x 10

CD34

buněk/kg vychází z publikovaných zkušeností,

kdy bylo dosaženo přiměřené hematologické úpravy. Ukazuje se, že výtěžky přesahující tuto hodnotu

korelují s rychlejší obnovou, výtěžky nižší korelují s obnovou pomalejší.

Zvláštní opatření u normálních dárců podstupujících mobilizaci PBPC

Mobilizace PBPC nepřináší normálnímu dárci přímý klinický prospěch a má se o ní uvažovat pouze

pro potřebu alogenní transplantace kmenových buněk.

O mobilizaci PBPC se má uvažovat pouze u dárců, kteří vykazují normální klinická a laboratorní

kritéria vhodnosti pro dárcovství kmenových buněk. Zvláštní pozornost je třeba věnovat

hematologickým hodnotám a infekčním nemocem.

Bezpečnost a účinnost filgrastimu nebyla stanovena u normálních dárců < 16 let nebo > 60 let.

Přechodná trombocytopenie (počet trombocytů < 100 x 10

/l) po podávání filgrastimu a po

leukaferéze byla pozorována u 35 % studovaných osob. Mezi nimi byly uvedeny dva případy počtu

trombocytů < 50 x 10

/l, o kterých se předpokládá, že jsou z důvodu leukaferézy.

Jestliže je zapotřebí více než jedna leukaferéza, je třeba věnovat zvláštní pozornost dárcům s počtem

trombocytů < 100 x 10

/l před leukaferézou; všeobecně se aferéza nesmí provádět při počtu

trombocytů < 75 x 10

Leukaferéza se nesmí provádět u dárců, kteří užívají antikoagulancia nebo kteří mají poruchy

hemostázy.

Dárce, kteří dostávají G-CSF k mobilizaci PBPC, je třeba monitorovat, dokud se hematologické

ukazatele nevrátí na normální úroveň.

U zdravých dárců byly v souvislosti s podáváním G-CSF pozorovány přechodné cytogenetické

abnormality. Význam těchto změn není znám. Riziko vzniku maligního myeloidního klonu nelze zcela

vyloučit. Doporučuje se proto, aby centra provádějící aferézu systematicky sledovala dárce

kmenových buněk po dobu alespoň 10 let, aby tak bylo zajištěno sledování dlouhodobé bezpečnosti

přípravku.

Zvláštní opatření u příjemců alogenních PBPC mobilizovaných filgrastimem

Průběžné údaje naznačují, že imunologické interakce mezi alogenním štěpem PBPC a příjemcem

mohou být spojeny se zvýšeným rizikem akutní a chronické GvHD ve srovnání s transplantací kostní

dřeně.

Zvláštní opatření u pacientů s SCN

Filgrastim se nemá podávat pacientům s těžkou kongenitální neutropenií, u kterých se vyvine

leukemie nebo u nichž je vývoj leukemie prokázán.

Hodnoty krevního obrazu

V krevním obrazu se mohou vyskytnout i další změny, včetně anémie a přechodného zvýšení

myeloidních kmenových buněk, které vyžadují časté monitorování počtu buněk.

Transformace na leukémii nebo myelodysplastický syndrom

Je třeba věnovat zvláštní pozornost při rozlišování diagnózy SCN od ostatních hemopoetických poruch,

jako je aplastická anémie, myelodysplazie a myeloidní leukémie. Před zahájením léčby je třeba

provést kompletní krevní obraz s diferenciálním krevním obrazem a určením počtu krevních destiček,

musí se také vyhodnotit morfologie kostní dřeně a karyotyp.

V klinickém hodnocení pacientů s SCN léčených filgrastimem se s nízkou frekvencí (přibližně 3 %)

vyvinuly myelodysplastické syndromy (MDS) nebo leukémie. To bylo pozorováno pouze u pacientů

s kongenitální neutropenií. MDS a leukémie jsou přirozené komplikace základního onemocnění a

jejich vztah k terapii filgrastimem je nejistý. U podskupiny přibližně 12 % pacientů, jejichž

cytogenetická hodnocení byla za výchozí situace normální, byly později při rutinním opakovaném

hodnocení nalezeny abnormality včetně monosomie 7. V současné době není jasné, zda dlouhodobá

terapie pacientů s SCN predisponuje pacienty k cytogenetickým abnormalitám a k transformaci na

MDS nebo leukémii. Doporučuje se provádět morfologická a cytogenetická vyšetření kostní dřeně u

pacientů v pravidelných intervalech (přibližně každých 12 měsíců).

Další zvláštní opatření

Je třeba vyloučit případy přechodné neutropenie, např. při virových infekcích.

U malého počtu pacientů se objevila často hematurie a proteinurie. Je třeba provádět pravidelné

vyšetření moči pro sledování těchto změn.

Bezpečnost a účinnost přípravku u novorozenců a u pacientů s autoimunitní neutropenií nebyla

stanovena.

Zvláštní opatření u pacientů s HIV infekcí

Hodnoty krevního obrazu

Je třeba v krátkých intervalech sledovat absolutní počet neutrofilů (ANC), zejména v průběhu prvních

několika týdnů terapie filgrastimem. Někteří pacienti mohou na zahajovací dávku filgrastimu reagovat

velmi rychle a značným zvýšením počtu neutrofilů. Doporučuje se stanovovat ANC denně během

prvních 2–3 dnů podávání filgrastimu. Potom se doporučuje stanovovat ANC minimálně dvakrát

týdně během prvních dvou týdnů a dále jednou týdně nebo jednou za dva týdny v průběhu udržovací

léčby. V průběhu intermitentního dávkování 30 MU/den (300 μg/den) filgrastimu se mohou u pacientů

objevit značné výkyvy v hodnotách ANC. Aby se zjistila pacientova maximální i minimální hodnota

ANC, doporučuje se odebírat vzorky krve pro určení ANC bezprostředně před plánovanou dávkou

filgrastimu.

Riziko spojené se zvýšenými dávkami myelosupresivních léčivých přípravků

Léčba filgrastimem samotným nevylučuje vznik trombocytopenie a anémie vyvolané myelosupresivní

léčbou. Následkem případného zvýšení dávek nebo většího počtu těchto léčivých přípravků při terapii

filgrastimem může být pro pacienta vyšší riziko vývoje trombocytopenie a anémie. Doporučuje se

pravidelné monitorování krevního obrazu (viz výše).

Infekce a maligní onemocnění způsobující myelosupresi

Neutropenie může být vyvolána náhodnými infekcemi postihujícími kostní dřeň, jako je například

komplex

Mycobacterium avium

anebo malignitami, například lymfomem. U pacientů se známým

postižením kostní dřeně infekcemi nebo malignitou je potřeba kromě podávání filgrastimu pro léčbu

neutropenie zvážit vhodnou léčbu základního onemocnění. Účinky filgrastimu na neutropenii

vyvolanou infiltrací kostní dřeně nebo malignitou nebyly dostatečně prokázány.

Pomocné látky

Zarzio obsahuje sorbitol (E420). Pacientům s hereditární intolerancí fruktózy nesmí být tento

přípravek podán, pokud to není nezbytně nutné.

U malých dětí (do 2 let) nemusí být hereditární intolerance fruktózy (HIF) ještě diagnostikována.

Léčivé přípravky (obsahující sorbitol/fruktózu) podávané intravenózně mohou být život ohrožující a

musí být u této populace kontraindikovány, s výjimkou případů, kdy je podání z klinického hlediska

naprosto nezbytné a nejsou dostupné žádné alternativy léčby.

U každého pacienta musí být před podáním tohoto léčivého přípravku zjištěna podrobná anamnéza se

zaměřením na symptomy HIF.

Za účelem lepší vysledovatelnosti faktorů stimulujících růst kolonií granulocytů (G-CSFs) je nutno do

zdravotních záznamů pacienta zřetelně uvést obchodní název podávaného přípravku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Bezpečnost a účinnost filgrastimu podávaného v tentýž den jako myelosupresivní cytotoxická

chemoterapeutika nebyla definitivně stanovena. Se zřetelem k citlivosti rychle se dělících myeloidních

buněk na myelosupresivní cytotoxická chemoterapeutika se nedoporučuje použití filgrastimu v době

od 24 hodin před chemoterapií do 24 hodin po ní. Předběžné nálezy u malého počtu pacientů léčených

současně filgrastimem a 5-fluorouracilem naznačují, že závažnost neutropenie může být zvýšena.

Možné interakce s jinými hemopoetickými růstovými faktory a cytokiny dosud nebyly v klinických

hodnoceních sledovány.

Protože lithium zvyšuje uvolňování neutrofilů, je pravděpodobné, že lithium zesiluje účinek

filgrastimu. Ačkoli tato interakce nebyla formálně studována, není k dispozici důkaz, že by byla

škodlivá.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání filgrastimu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie na

zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu. Zvýšená incidence potratů byla pozorována u králíků při

mnohonásobcích klinické expozice a za přítomnosti toxicity pro matku (viz bod 5.3). Existují literární

údaje, ve kterých byl prokázán transplacentární průchod filgrastimu u těhotných žen.

Podávání přípravku Zarzio se v těhotenství nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se filgrastim/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojené

novorozence/děti nelze vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti

léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání přípravku

Zarzio.

Fertilita

Filgrastim neovlivnil reprodukční schopnost ani fertilitu u samců či samic potkanů (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Filgrastim může mít malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Po podání se mohou objevit

závratě (viz bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Mezi nejzávažnější nežádoucí reakce, které se mohou objevit během léčby filgrastimem, patří:

anafylaktická reakce, závažné plicní nežádoucí účinky (včetně intersticiální pneumonie a ARDS),

syndrom zvýšené permeability kapilár, závažná splenomegalie / ruptura sleziny, transformace na

myelodysplastický syndrom nebo leukemii u pacientů s SCN, GvHD u pacientů po alogenní

transplantaci kostní dřeně nebo transplantaci periferních progenitorových kmenových buněk a krize

srpkovité anémie u pacientů se srpkovitou anémií.

Nejčastěji uváděnými nežádoucími účinky jsou pyrexie, muskuloskeletální bolest (která zahrnuje

bolest kostí, zad, artralgii, myalgii, bolest končetin, muskuloskeletální bolest, muskuloskeletální bolest

hrudníku a bolest krku), anémie, zvracení a nauzea. V klinických hodnoceních pacientů s nádorovým

onemocněním se slabá až středně silná muskuloskeletální bolest vyskytovala u 10 % pacientů a silná

u 3 % pacientů.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Data v tabulkách níže popisují nežádoucí účinky hlášené z klinických studií a spontánního hlášení.

V každé frekvenční skupině jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí s klesající závažností.

Třídy

orgánových

systémů podle

MedDRA

Nežádoucí účinky

Velmi časté

(≥1/10)

Časté

(≥1/100 až

<1/10)

Méně časté

(≥1/1000

až <1/100)

Vzácné

(≥1/10000

až <1/1000)

Velmi

vzácné

(<1/10000)

Infekce a

infestace

Sepse

Bronchitida

Infekce horních

cest dýchacích

Infekce

močových cest

Poruchy krve

a lymfatického

systému

Trombocyto-

penie

Anémie

Splenomegalie

Pokles hladiny

hemoglobinu

Leukocytóza

Ruptura

sleziny

Srpkovitá

anémie s krizí

Poruchy

imunitního

systému

Hypersenzitivita

Hypersenzitivita

na léčivou látku

Reakce štěpu

proti hostiteli

Anafylaktická

reakce

Poruchy

metabolismu

a výživy

Snížená chuť

k jídlu

Zvýšení hladiny

laktát-

dehydrogenázy

v krvi

Hyperurikemie

Zvýšení hladiny

kyseliny močové

v krvi

Snížení

hladin

glukózy

v krvi

Pseudodna

(pyro-

fosfátová

dne,chondro-

kalcinóza)

Poruchy

bilance

tekutin

Psychiatrické

poruchy

Insomnie

Poruchy

nervového

systému

Bolest hlavy

Závratě

Hypestezie

Parestezie

Třídy

orgánových

systémů podle

MedDRA

Nežádoucí účinky

Velmi časté

(≥1/10)

Časté

(≥1/100 až

<1/10)

Méně časté

(≥1/1000

až <1/100)

Vzácné

(≥1/10000

až <1/1000)

Velmi

vzácné

(<1/10000)

Cévní poruchy

Hypertenze

Hypotenze

Venookluzivní

choroba

Aortitida

Syndrom

zvýšené

permeability

kapilár

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Hemoptýza

Dyspnoe

Kašel

Orofaryngeální

bolest

Epistaxe

Syndrom akutní

respirační tísně

Respirační

selhání

Plicní edém

Plicní hemoragie

Intersticiální

plicní choroba

Plicní infiltráty

Hypoxie

Gastrointestináln

í poruchy

Průjem

Zvracení

Nauzea

Orální bolest

Zácpa

Poruchy jater

a žlučových cest

Hepatomegalie

Zvýšení hladiny

alkalické

fosfatázy v krvi

Zvýšení hladiny

aspartátamino-

transferázy

Zvýšení hladiny

gammaglutamyl-

transferázy

Poruchy kůže

a podkožní tkáně

Alopecie

Vyrážka

Erytém

Makulopapulární

vyrážka

Kožní

vaskulitida

Sweetův

syndrom

(akutní

febrilní

neutrofilní

dermatóza)

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Muskulo-

skeletální bolest

Svalové spasmy

Osteoporóza

Snížení kostní

denzity

Exacerbace

revmatoidní

artritidy

Poruchy ledvin

a močových cest

Dysurie

Hematurie

Proteinurie

Glomerulo-

nefritida

Abnormální

nálezy v moči

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Únava

Mukozitida

Pyrexie

Bolest na hrudi

Bolest

Astenie

Malátnost

Periferní edém

Reakce v místě

injekce

Třídy

orgánových

systémů podle

MedDRA

Nežádoucí účinky

Velmi časté

(≥1/10)

Časté

(≥1/100 až

<1/10)

Méně časté

(≥1/1000

až <1/100)

Vzácné

(≥1/10000

až <1/1000)

Velmi

vzácné

(<1/10000)

Poranění, otravy

a procedurální

komplikace

Reakce na

transfuzi

Viz bod c (Popis vybraných nežádoucích účinků)

Vyskytly se zprávy o GvHD a fatálních případech u pacientů léčených pomocí G-CSF po alogenní

transplantaci kostní dřeně (viz bod c)

Patří sem bolest kostí, zad, artralgie, myalgie, bolest končetin, muskuloskeletální bolest,

muskuloskeletální bolest hrudníku, bolest krku

Po uvedení přípravku na trh byly pozorovány případy u pacientů podstupujících transplantaci kostní

dřeně nebo mobilizaci periferních progenitorových kmenových buněk (PBPC)

Nežádoucí účinky s vyšší incidencí u pacientů léčených filgrastimem v porovnání s placebem a

spojené s důsledky základního maligního onemocnění nebo cytotoxické chemoterapie

Popis vybraných nežádoucích účinků

Hypersenzitivita

V klinických studiích a po uvedení přípravku na trh byly hlášeny hypersenzitivní reakce, včetně

anafylaxe, vyrážky, kopřivky, angioedému, dyspnoe a hypotenze, vyskytující se při indukční nebo

následné léčbě. Celkově byla hlášení častější po i.v. podání. V některých případech se symptomy

znovu vyskytly při opětovném zahájení léčby, což naznačuje příčinnou souvislost. Léčba filgrastimem

má být trvale ukončena u pacientů, u nichž dojde k závažné alergické reakci.

Plicní nežádoucí účinky

V klinických studiích a po uvedení přípravku na trh byly hlášeny plicní nežádoucí účinky, včetně

intersticiální plicní choroby, plicního edému a plicních infiltrátů, v některých případech s následným

rozvojem respiračního selhání nebo syndromu akutní respirační tísně (ARDS), které mohou být fatální

(viz bod 4.4).

Splenomegalie a ruptura sleziny

Po podání filgrastimu byly hlášeny případy splenomegalie a ruptury sleziny. Některé případy ruptury

sleziny skončily fatálně (viz bod 4.4).

Syndrom zvýšené permeability kapilár

Při použití faktoru stimulujícího kolonie granulocytů byly hlášeny případy syndromu zvýšené

permeability kapilár. Obecně se vyskytly u pacientů s pokročilým stádiem maligního onemocnění, se

sepsí, dostávajících vícesložkovou chemoterapii nebo podstupujících aferézu (viz bod 4.4).

Kožní vaskulitida

U pacientů léčených filgrastimem byla hlášena kožní vaskulitida. Mechanismus vaskulitidy u pacientů

dostávajících filgrastim není znám. Při dlouhodobém používání byla kožní vaskulitida hlášena u 2 %

pacientů s SCN.

Leukocytóza

Leukocytóza (WBC > 50 x 10

/l) byla pozorována u 41 % normálních dárců a přechodná

trombocytopenie (trombocyty < 100 x 10

/l) po podání filgrastimu a leukaferéze byla pozorována

u 35 % dárců (viz bod 4.4).

Sweetův syndrom

U pacientů léčených filgrastimem byly hlášeny případy Sweetova syndromu (akutní febrilní

neutrofilní dermatózy).

Pseudodna (pyrofosfátová dna, chondrokalcinóza)

U pacientů s nádorovým onemocněním léčených filgrastimem byla hlášena pseudodna

(chondrokalcinóza).

GvHD

Vyskytly se zprávy o GvHD a fatálních případech u pacientů léčených pomocí G-CSF po alogenní

transplantaci kostní dřeně (viz bod 4.4 a 5.1).

Pediatrická populace

Data z klinických studií u pediatrických pacientů naznačují, že bezpečnost a účinnost filgrastimu jsou

podobné u dospělých a dětí léčených cytotoxickou chemoterapií, což naznačuje, že se nevyskytují

žádné věkem podmíněné rozdíly ve farmakokinetice filgrastimu. Jediným shodně hlášeným

nežádoucím účinkem byla muskuloskeletální bolest, která se neliší od dospělé populace.

Údaje pro další hodnocení filgrastimu u pediatrických pacientů nejsou dostatečné.

Další zvláštní skupiny populací

Použití u starších pacientů

U pacientů nad 65 let věku nebyly ve srovnání s mladšími dospělými (> 18 let věku) užívajícími

cytotoxickou chemoterapii pozorovány žádné celkové rozdíly v bezpečnosti nebo účinnosti a na

základě klinické zkušenosti nebyly identifikovány rozdíly v odpovědi mezi staršími a mladšími

pacienty. Údaje pro další hodnocení filgrastimu u geriatrických pacientů u dalších schválených

indikací filgrastimu nejsou dostatečné.

Pediatričtí pacienti s SCN

U pediatrických pacientů se závažnou chronickou neutropenií, kteří dostávali chronickou léčbu

filgrastimem, byly hlášeny případy snížené kostní denzity a osteoporózy.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Účinky předávkování filgrastimem nebyly stanoveny. Ukončení léčby filgrastimem vede obvykle

k 50% snížení cirkulujících neutrofilů během 1 až 2 dnů s návratem k normálním hodnotám

za 1 až 7 dnů.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunostimulancia. Faktory stimulující kolonie, ATC kód: L03AA02

Zarzio je tzv. podobným biologickým léčivým přípravkem („biosimilar“). Podrobné informace jsou

k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Lidský G-CSF je glykoprotein, který reguluje tvorbu a uvolňování funkčních neutrofilů z kostní dřeně.

Zarzio, obsahující r-metHuG-CSF (filgrastim) vyvolává během 24 hodin výrazné zvýšení počtu

neutrofilů v periferní krvi a mírné zvýšení monocytů. U některých pacientů s SCN může filgrastim

také vyvolat mírné zvýšení počtu cirkulujících eosinofilů a bazofilů nad výchozí hodnoty; někteří

z těchto pacientů mohou mít eosinofilii nebo bazofilii již před léčením. Zvýšení počtu neutrofilů je při

doporučeném dávkování závislé na dávce. Neutrofily vytvářené jako odpověď na filgrastim mají

funkci normální nebo zvýšenou, jak se ukázalo v testech chemotaktických a fagocytárních funkcí. Po

ukončení terapie filgrastimem se počty cirkulujících neutrofilů sníží o 50 % během 1–2 dní a dále

potom k normálním hladinám v průběhu 1–7 dní.

Použití filgrastimu u pacientů léčených cytotoxickými chemoterapeutiky významně snižuje incidenci,

závažnost a trvání neutropenie a febrilní neutropenie. Terapie filgrastimem významně snižuje trvání

febrilní neutropenie, nutnou dobu podávání antibiotik a hospitalizace po indukční chemoterapii pro

akutní myeloidní leukémii nebo po myeloablativní léčbě s následnou transplantací kostní dřeně.

Incidence horečky a doložených infekcí nebyla snížena v žádné skupině. Trvání horečky nebylo

zkráceno u pacientů s myeloablativní terapií s následnou transplantací kostní dřeně.

Použití filgrastimu, ať již samotného anebo po chemoterapii, mobilizuje hemopoetické kmenové

buňky v periferní krvi. Tyto autologní PBPC je možno odebrat a infundovat zpět po terapii vysokými

dávkami cytotoxických látek, a to buď namísto transplantace kostní dřeně anebo jako její doplněk.

Infuze PBPC urychluje obnovu krvetvorby a zkracuje tak období rizika hemoragických komplikací

a snižuje potřebu transfuzí trombocytů.

Příjemci alogenních PBPC mobilizovaných filgrastimem měli významně rychlejší hematologické

zotavení, což vedlo k významnému snížení doby do nepodporovaného zotavení trombocytů při

srovnání s alogenní transplantací kostní dřeně.

Jedna retrospektivní evropská studie hodnotící užívání G-CSF po transplantaci alogenní kostní dřeně

pacientům s akutní leukémií naznačila zvýšené riziko reakce štěpu proti hostiteli (GvHD), mortalitu

související s léčbou (TRM, treatment related mortality) a mortalitu při podání G-CSF. V jiné

mezinárodní retrospektivní studii u pacientů s akutní a chronickou myelogenní leukémií nebyl

prokázán žádný efekt na riziko GvHD, TRM ani na mortalitu. Metaanalýza studií o alogenní

transplantaci, včetně výsledků 9 prospektivních randomizovaných zkoušek, 8 retrospektivních studií

a 1 studie s kontrolovanými případy, nezjistila žádný efekt na rizika akutní GvHD, chronické GvHD

ani na časnou mortalitu související s léčbou.

Relativní riziko (95 % CI) GvHD a TRM

Následná léčba s G-CSF po transplantaci kostní dřeně

Studie

Délka

studie

N

Akutní

stupeň II–

IV GvHD

Chronická

GvHD

TRM

Metaanalýza

(2003)

1986–

2001

1198

1,08

(0,87, 1,33)

1,02

(0,82, 1,26)

0,70

(0,38, 1,31)

Relativní riziko (95 % CI) GvHD a TRM

Následná léčba s G-CSF po transplantaci kostní dřeně

Studie

Délka

studie

N

Akutní

stupeň II–

IV GvHD

Chronická

GvHD

TRM

Evropská retrospektivní

studie (2004)

1992–

2002

1789

1,33

(1,08, 1,64)

1,29

(1,02, 1,61)

1,73

(1,30, 2,32)

Mezinárodní retrospektivní

studie (2006)

1995–

2000

2110

1,11

(0,86, 1,42)

1,10

(0,86, 1,39)

1,26

(0,95, 1,67)

Analýza obsahuje studie zahrnující transplantaci kostní dřeně během tohoto období, některé studie

použily GM-CSF

Analýza zahrnuje pacienty, kteří dostávali kostní dřeň během tohoto období

Použití filgrastimu pro mobilizaci PBPC u normálních dárců před transplantací alogenních PBPC

U normálních dárců dávka 1 MU/kg/den (10 μg/kg tělesné hmotnosti/den) podávaná subkutánně

v průběhu 4–5 po sobě následujících dnů umožní získat ≥ 4 x 10

CD34

buněk/kg příjemcovy tělesné

hmotnosti od většiny dárců po dvou leukaferézách.

Použití filgrastimu u pacientů, dětí a dospělých s SCN (těžkou kongenitální, cyklickou a idiopatickou

neutropenií) vyvolává trvalé zvýšení ANC v periferní krvi a snížení počtu infekcí a s tím souvisejících

stavů.

Použití filgrastimu u pacientů s infekcí HIV udržuje normální počty neutrofilů, takže umožňuje

podávání antivirových a/nebo jiných myelosupresivních léčivých přípravků podle plánovaného

rozpisu. Nejsou důkazy o tom, že by u pacientů s infekcí HIV léčených filgrastimem byla zvýšena

replikace HIV.

Tak jako jiné hematopoetické růstové faktory také G-CSF

in vitro

vykázal stimulační vlastnosti na

lidské endoteliální buňky.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Randomizované, dvojitě zaslepené křížové studie s jednorázovou a vícenásobnou dávkou prováděné

u 204 zdravých dobrovolníků prokázaly, že farmakokinetický profil přípravku Zarzio je srovnatelný

s profilem referenčního přípravku po subkutánním a intravenózním podání.

Absorpce

Jedna subkutánní dávka 0,5 MU/kg (5 μg/kg) vedla k maximálním koncentracím v séru po

4,5 ± 0,9 hodin (průměr ± SD).

Distribuce

Distribuční objem v krvi je přibližně 150 ml/kg. Po subkutánním podání doporučených dávek se

sérové koncentrace držely nad 10 ng/ml po dobu 8–16 hodin. Mezi dávkou a sérovou koncentrací

filgrastimu je kladná lineární korelace bez ohledu na to, zda byla podána intravenózně nebo

subkutánně.

Eliminace

Průměrný eliminační poločas (t

) filgrastimu v séru po jednorázových subkutánních dávkách kolísal

od 2,7 hodin (1,0 MU/kg, 10 µg/kg) do 5,7 hodin (0,25 MU/kg, 2,5 µg/kg) a po 7 dnech léčby se

prodloužil na 8,5– 14 hodin.

Kontinuální infuze přípravku filgrastim po dobu až 28 dní u pacientů zotavujících se po autologní

transplantaci kostní dřeně neměla za následek výskyt akumulace léčivé látky ani srovnatelných

poločasů eliminace.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Filgrastim byl studován ve studiích toxicity po opakovaném podávání trvajících až 1 rok, které

ukázaly změny, jež lze přičíst očekávanému farmakologickému působení a jež zahrnují zvýšení

leukocytů, myeloidní hyperplazii v kostní dřeni, extramedulární granulopoézu a zvětšení sleziny.

Všechny tyto změny po ukončení léčby vymizely.

Účinky filgrastimu na prenatální vývoj byly studovány u potkanů a králíků. Intravenózní

(80 µg/kg/den) podávání filgrastimu králíkům během období organogeneze bylo toxické pro matku a

byla pozorována zvýšená míra spontánních potratů, postimplantačních ztrát a snížený průměrný počet

živých zvířat ve vrhu a snížená fetální hmotnost.

Dle hlášených údajů pro jiný přípravek s filgrastimem podobný referenčnímu přípravku s filgrastimem

byly pozorovány srovnatelné nálezy a zvýšené fetální malformace při dávce 100 µg/kg/den toxické

pro matku, která odpovídala systémové expozici rovnající se přibližně 50–90násobku expozic

pozorovaných u pacientů léčených klinickou dávkou 5 µg/kg/den. Dávka, při níž byly pozorovány

nežádoucí účinky embryofetální toxicity, v této studii činila 10 µg/kg/den, což odpovídalo systémové

expozici rovnající se přibližně 3–5násobku expozic pozorovaných u pacientů léčených klinickou

dávkou.

U březích potkanů nebyla pozorována žádná toxicita pro matku ani fetální toxicita při dávkách

až 575 µg/kg/den. Mláďata potkanů, kterým byl podán filgrastim během perinatálního a laktačního

období, vykazovala opoždění v zevní diferenciaci a růstovou retardaci (≥ 20 µg/kg/den) a mírně

sníženou míru přežití (100 µg/kg/den).

U filgrastimu nebyl pozorován žádný účinek na fertilitu samců či samic potkanů.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Kyselina glutamová

Sorbitol (E420)

Polysorbát 80

Voda pro injekci

6.2

Inkompatibility

Zarzio se nesmí ředit roztokem obsahujícím chlorid sodný.

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 6.6.

Naředěný filgrastim se může absorbovat na sklo a plastové materiály, pokud není naředěn v 5%

(50 mg/ml) roztoku glukózy (viz bod 6.6).

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

Po naředění: Chemická a fyzikální stabilita již zředěného infuzního roztoku byla prokázána pro

dobu 24 hodin při 2 °C až 8 °C. Z mikrobiologického hlediska je třeba použít roztok ihned. Pokud se

nepoužije ihned, jsou doba do použití i podmínky před vlastním použitím na odpovědnosti uživatele

a za normálních okolností ne delší než 24 hodin při 2 °C až 8 °C, pokud se naředění neprovedlo za

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Během doby použitelnosti a pro účely ambulantního použití může pacient jednorázově vyndat

přípravek z chladničky a uchovávat ho při pokojové teplotě (do 25 °C) až 72 hodin. Po uplynutí této

doby nemá být přípravek znovu vrácen do chladničky, ale má být zlikvidován.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Předplněné injekční stříkačky (sklo typu I) s injekční jehlou (nerezavějící ocel) s bezpečnostním

krytem jehly anebo bez něho obsahující 0,5 ml roztoku.

Velikost balení: 1, 3, 5 nebo 10 předplněných injekčních stříkaček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Před použitím je třeba roztok prohlédnout. Mohou se použít jen čiré roztoky bez částic.

Náhodná expozice teplotám pod bodem mrazu nemá nepříznivý vliv na stabilitu filgrastimu.

Zarzio neobsahuje žádné konzervační látky. Vzhledem k možnému riziku mikrobiální kontaminace

jsou stříkačky Zarzio určeny pouze k jednorázovému použití.

Ředění před podáním (není nutné)

Pokud je třeba, může se Zarzio ředit 5% (50 mg/ml) roztokem glukózy.

Rozhodně se nedoporučuje ředit na konečnou koncentraci < 0,2 MU/ml (2 μg/ml).

Pro pacienty léčené filgrastimem zředěným na koncentrace < 1,5 MU/ml (15 μg/ml) je nutné přidat

lidský sérový albumin (HAS, Human Serum Albumin) k dosažení koncentrace 2 mg/ml.

Příklad: Konečný objem 20 ml celkové dávky filgrastimu nižší než 30 MU (300 μg) se má použít až

po přidání 0,2 ml 20% (200 mg/ml) roztoku lidského albuminu Ph. Eur.

Pokud je naředěn v 5% roztoku glukózy (50 mg/ml), je filgrastim kompatibilní se sklem a s různými

plastickými materiály včetně polyvinylchloridu, polyolefinu (kopolymeru polypropylenu a

polyethylenu) a polypropylenu.

Použití předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním krytem jehly

Bezpečnostní kryt jehly překrývá jehlu po injekci, aby zabránil zranění píchnutím jehlou. Tím nijak

nenarušuje normální zacházení se stříkačkou. Tlačte na píst pomalu a rovnoměrně tak dlouho, až je

podána celá dávka a píst již není možné dále stlačovat. Zatímco udržujete tlak na píst, vytáhněte jehlu

stříkačky z pacientova těla. Bezpečnostní kryt zakryje jehlu, jakmile povolíte tlak na píst.

Použití předplněné injekční stříkačky bez ochranného krytu jehly

Podejte dávku standardním způsobem.

Likvidace

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6250 Kundl

Rakousko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Zarzio 30 MU/0,5 ml injekční/infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/08/495/001

EU/1/08/495/002

EU/1/08/495/003

EU/1/08/495/004

EU/1/08/495/009

EU/1/08/495/010

EU/1/08/495/011

EU/1/08/495/012

Zarzio 48 MU/0,5 ml injekční/infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/08/495/005

EU/1/08/495/006

EU/1/08/495/007

EU/1/08/495/008

EU/1/08/495/013

EU/1/08/495/014

EU/1/08/495/015

EU/1/08/495/016

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 6. února 2009

Datum posledního prodloužení registrace: 13. listopadu 2013

10.

DATUM REVIZE TEXTU

<{MM.RRRR}>

Přečtěte si celý dokument

EMA/434861/2014

EMEA/H/C/000917

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Zarzio

filgrastimum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Zarzio

Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí o

registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Zarzio.

Co je Zarzio?

Zarzio je injekční nebo infuzní roztok (kapání do žíly) v předplněné stříkačce. Obsahuje léčivou látku

filgrastim (30 nebo 48 milionů jednotek).

Zarzio je „biologicky podobný“ přípravek. Znamená to, že přípravek Zarzio je obdobou biologického

léčivého přípravku, který je již v Evropské unii registrován a který obsahuje stejnou léčivou látku (a

označuje se rovněž jako „referenční léčivý přípravek“). Referenčním léčivým přípravkem přípravku

Zarzio je Neupogen. Více informací o biologicky podobných léčivých přípravcích naleznete v příslušném

dokumentu otázek a odpovědí zde.

K čemu se přípravek Zarzio používá?

Přípravek Zarzio se používá ke stimulaci tvorby bílých krvinek v těchto situacích:

ke zkrácení doby trvání neutropenie (nízkých hladin neutrofilů, což je typ bílých krvinek) a snížení

výskytu febrilní neutropenie (neutropenie doprovázené horečkou) u pacientů podstupujících

chemoterapii (léčbu rakoviny), která je cytotoxická (hubí buňky),

ke zkrácení doby trvání neutropenie u pacientů, kteří podstupují léčbu zaměřenou na zničení buněk

kostní dřeně před transplantací kostní dřeně (jako například u některých pacientů s leukemií),

pokud u nich existuje riziko dlouhodobé a těžké neutropenie,

ke zvýšení hladin neutrofilů a snížení rizika infekcí u pacientů s neutropenií, kteří mají v anamnéze

těžké, opakované infekce,

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

k léčbě přetrvávající neutropenie u pacientů s pokročilou formou infekce virem lidské

imunodeficience (HIV) s cílem omezit riziko bakteriálních infekcí tam, kde nejsou vhodné jiné

možnosti léčby neutropenie.

Přípravek Zarzio je možné použít rovněž u osob, které se chystají darovat kmenové krevní buňky

v rámci transplantace, a sice s cílem usnadnit uvolnění těchto buněk z kostní dřeně.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Zarzio používá?

Přípravek Zarzio se podává injekčně pod kůži nebo jako infuze do žíly. Způsob podání, dávkování a

délka léčby závisí na důvodu použití přípravku, tělesné hmotnosti pacienta a jeho reakci na léčbu.

Přípravek Zarzio se obvykle podává ve specializovaných léčebných zařízeních. Pacienti, kteří jsou léčeni

přípravkem Zarzio ve formě injekce pod kůži, si však mohou po odpovídajícím zaškolení aplikovat

přípravek sami. Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Zarzio působí?

Léčivá látka v přípravku Zarzio, filgrastim, je látka velmi podobná lidskému proteinu zvanému faktor

stimulující kolonie granulocytů (G-CSF). Filgrastim se vyrábí metodou označovanou jako „technologie

rekombinantní DNA“: je vytvářen bakterií, do které byl vložen gen (DNA), díky němuž je schopná

produkovat filgrastim. Uměle vyrobený protein účinkuje stejně jako přirozeně vytvořený G-CSF, a to

tak, že stimuluje kostní dřeň k tvorbě vyššího množství bílých krvinek.

Jak byl přípravek Zarzio zkoumán?

Přípravek Zarzio byl zkoumán s cílem prokázat, že vykazuje účinky srovnatelné s referenčním léčivým

přípravkem Neupogen.

Byly provedeny čtyři studie, které zkoumaly hladiny neutrofilů v krvi u celkem 146 zdravých

dobrovolníků, kteří užívali přípravek Zarzio nebo přípravek Neupogen. Studie se zaměřily na účinky

jednorázového nebo opakovaného podání různých dávek léčivých přípravků, a to buď formou podkožní

injekce, nebo infuze do žíly. Hlavním měřítkem účinnosti byl v těchto studiích počet neutrofilů po

prvních 10 dnech léčby.

Jaký přínos přípravku Zarzio byl prokázán v průběhu studií?

V průběhu studií došlo u zdravých dobrovolníků užívajících přípravky Zarzio a Neupogen k obdobnému

navýšení počtu neutrofilů v krvi. Tato skutečnost byla považována za dostatečnou k prokázání

srovnatelnosti přínosů přípravku Zarzio s přínosy referenčního přípravku.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Zarzio?

Nejčastějším nežádoucím účinkem přípravku Zarzio (zaznamenaným u více než 1 pacienta z 10) jsou

muskuloskeletální bolesti (bolesti svalů a kostí). U více než 1 pacienta z 10 mohou být zaznamenány i

jiné nežádoucí účinky, a to v závislosti na onemocnění, ke kterému je přípravek Zarzio použit. Úplný

seznam nežádoucích účinků a omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Zarzio schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že v souladu s požadavky EU bylo prokázáno, že přípravek Zarzio má srovnatelný

profil kvality, bezpečnosti a účinnosti jako přípravek Neupogen. Stanovisko výboru CHMP proto bylo

Zarzio

EMA/434861/2014

strana 2/3

takové, že stejně jako u přípravku Neupogen přínosy přípravku Zarzio převyšují zjištěná rizika. Výbor

doporučil, aby přípravku Zarzio bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Zarzio?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Zarzio byl vypracován plán řízení rizik. Na základě

tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Zarzio zahrnuty

informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci i

pacienti.

Další informace o přípravku Zarzio

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Zarzio platné v celé Evropské unii dne

6. února 2009.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Zarzio je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Zarzio, naleznete v příbalové informaci

(rovněž součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 07-2014.

Zarzio

EMA/434861/2014

strana 3/3

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace