Biograstim

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
filgrastim
Dostupné s:
AbZ-Pharma GmbH
ATC kód:
L03AA02
INN (Mezinárodní Name):
filgrastim
Terapeutické skupiny:
Faktory stimulující kolonie
Terapeutické oblasti:
Neutropenia; Hematopoietic Stem Cell Transplantation; Cancer
Terapeutické indikace:
Přípravek je indikován ke zkrácení doby trvání neutropenie a snížení incidence febrilní neutropenie u pacientů léčených obvyklými cytotoxickými chemoterapeutiky pro malignitu (s výjimkou chronické myeloidní leukémie a myelodysplastických syndromů) a ke zkrácení doby trvání neutropenie u pacientů podstupujících myeloablativní léčbu následovanou transplantací kostní dřeně považována za zvýšeným rizikem déletrvající závažné neutropenie. Bezpečnost a účinnost filgrastimu jsou podobné u dospělých a dětí léčených cytotoxickou chemoterapií. Přípravek je indikován k mobilizaci periferních krevních progenitorových buněk (PBPC). U pacientů, dětí nebo dospělých s těžkou kongenitální, cyklickou nebo idiopatickou neutropenií s absolutním počtem neutrofilů (ANC) 0. 5 x 109/l, a v anamnéze těžké nebo opakované infekce, dlouhodobé podávání přípravku Biograstim je indikováno ke zvýšení počtu neutrofilů a aby se snížila incidence a zkrátilo trvání příhod souvisejících s infekcí. Přípravek je indikován k léčbě přetrvávající neu
Přehled produktů:
Revision: 8
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000826
Datum autorizace:
2008-09-15
EMEA kód:
EMEA/H/C/000826

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

19-01-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

19-01-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

19-01-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

19-01-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

19-01-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

19-01-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

19-01-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

19-01-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

19-01-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

19-01-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

19-01-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

19-01-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

19-01-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

19-01-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

19-01-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

19-01-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

19-01-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

19-01-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

19-01-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

19-01-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

19-01-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

19-01-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

19-01-2017

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Léčivý přípravek již není registrován

Příbalová informace: informace pro uživatele

Biograstim 30 MIU/0,5 ml injekční nebo infuzní roztok

Biograstim 48 MIU/0,8 ml injekční nebo infuzní roztok

Filgrastimum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Biograstim a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Biograstim

užívat

Jak se přípravek Biograstim

užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Biograstim uchovávat

Obsah balení a další informace

Informace pro samostatnou aplikaci injekce

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

1.

Co je přípravek Biograstim

a k čemu se používá

Co je přípravek Biograstim

Přípravek Biograstim obsahuje léčivou látku filgrastimum. Filgrastim je bílkovina vyrobená pomocí

biotechnologie na bakterii

Escherichia coli

. Patří do skupiny bílkovin zvaných cytokiny a je velice

podobný přírodnímu proteinu (faktor stimulující kolonie granulocytů [G–CSF]) vyrobenému vaším

vlastním tělem. Filgrastim stimuluje kostní dřeň (místo, kde vznikají nové krvinky) ke zvýšené tvorbě

krevních buněk, zejména některých druhů bílých krvinek. Bílé krvinky mají v lidském těle důležitou

roli při obraně proti infekci.

K čemu se přípravek Biograstim používá

Lékař Vám předepsal přípravek Biograstim, aby pomohl vašemu tělu produkovat více bílých krvinek.

Lékař Vám vysvětlí, proč jste léčen/a přípravkem Biograstim. Biograstim je vhodný při několika

různých stavech, jako je:

chem

oterapie

transplantace kostní dřeně

vážná chronická neutropenie (nízký počet bílých krvinek)

neutropenie u pacientů s HIV infekcí

mobilizace periferních kmenových buněk (u dárcovství kmenových buněk).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Biograstim užívat

Neužívejte přípravek Biograstim

jestliže jste alergický(á) na filgrastim nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Léčivý přípravek již není registrován

Před užitím přípravku Biograstim se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

pokud máte kašel, horečku a těžko se Vám dýchá. Tyto příznaky mohou souviset s plicním

onemocněním (viz bod „4. Možné nežádoucí účinky“).

pokud trpíte srpkovitou anémií (dědičné onemocnění charakterizované srpkovitým tvarem

červených krvinek).

pokud pocítíte bolest v levém podžebří nebo v rameni. Tyto příznaky mohou souviset

s onemocněním sleziny (viz bod „4. Možné nežádoucí účinky“).

pokud máte specifické onemocnění krve (např. Kostmanův syndrom, myelodysplastický

syndrom, různé typy leukémie).

pokud máte osteoporózu. Váš lékař může pravidelně kontrolovat hustotu Vašich kostí.

pokud máte jakékoli jiné onemocnění, zvláště pokud si myslíte, že máte infekci.

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, že jste léčen(a) přípravkem Biograstim, pokud

podstupujete zobrazování kostí.

Během léčby Biograstimem musíte opakovaně podstoupit laboratorní vyšetření krve kvůli kontrole

počtu neutrofilů a dalších bílých krvinek v krvi. Tato vyšetření umožní lékaři sledovat průběh léčby a

stanovit, zda je nezbytné v léčbě pokrač

ovat.

Další léčivé přípravky a přípravek Biograstim

Inform

ujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Biograstim během 24 hodin před a 24 hodin po své chemoterapii.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Biograstim nebyl testován u těhotných žen. Proto lékař může rozhodnout, že byste neměla tento lék

užívat.

Není známo, zda filgrastim přechází do mateřského mléka. Proto lékař může rozhodnout, že byste

neměla tento lék užívat, pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud pociťujete únavnost, neřiďte motorová vozidla nebo neobsluhujte stroje a zařízení.

Přípravek Biograstim obsahuje sorbitol a sodík

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem

, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné předplněné injekční stříkačce, tj. v

podstatě je „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Biograstim užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á) poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je…

Potřebné množství Biograstimu závisí na onemocnění nebo stavu, kvůli kterému Biograstim užíváte, a

na tělesné hmotnosti. Lékař Vám řekne, kdy máte užívání Biograstimu ukončit. Je zcela běžné, že

pacient užívá Biograstim v několika cyklech.

Léčivý přípravek již není registrován

Biograstim a chemoterapie

Obvyklá denní dávka je 0,5 miliónu mezinárodních jednotek (MIU) na kilogram tělesné hmotnosti.

Například: Vážíte-li 60 kg, denní dávka bude 30 miliónů mezinárodních jednotek (MIU). Normálně

dostanete první dávku přípravku Biograstim minimálně 24 hodin po své chemoterapii. Léčba bude

trvat obvykle asi 14 dní. V případě některých onemocnění však může být nezbytné, aby léčba trvala až

jeden měsíc.

Biograstim a transplantace kostní dřeně

Obvyklá zahajovací denní dávka je 1 milión mezinárodních jednotek (MIU) na kilogram tělesné

hmotnosti. Například: Vážíte-li 60 kg, Vaše denní dávka bude 60 miliónů mezinárodních jednotek

(MIU). První dávka Biograstimu se obvykle podává s odstupem nejméně 24 hodin po chemoterapii,

ale do 24 hodin po podání transfúze kostní dřeně. Lékař Vám provede vyšetření krve denně, aby

ověřil, zda léčba probíhá správně a aby zjistil, jaká dávka je pro Vás nejlepší. Léčba bude přerušena,

když bílé krvinky ve Vaší krvi dosáhnou určitých hodnot.

Biograstim a vážná chronická neutropenie

Obvyklá denní zahajovací dávka je 0,5 až 1,2 miliónu mezinárodních jednotek (MIU) na kilogram

tělesné hmotnosti v jedné nebo více rozdělených dávkách. Lékař Vám poté provede vyšetření krve,

aby ověřil, zda léčba probíhá správně a jaká dávka je pro Vás nejlepší. Neutropenie vyžaduje

dlouhodobou léčbu Biograstimem.

Biograstim a infekce HIV

Obvyklá denní zahajovací dávka je 0,1 až 0,4 miliónu mezinárodních jednotek (MIU) na kilogram

tělesné hmotnosti. Lékař Vám bude v pravidelných intervalech provádět vyšetření krve, aby ověřil,

zda léčba probíhá správně. Jakmile se počet bílých krvinek ve Vaší krvi vrátí do rozmezí normálních

hodnot, může být dávka přípravku podávána s frekvencí nižší než jedenkrát denně. Lékař bude

pokračovat v pravidelných vyšetřeních krve a doporučí Vám nejlepší dávku přípravku. K udržení

normálního počtu bílých krvinek ve Vaší krvi může být nezbytné užívat Biograstim dlouhodobě.

Biograstim a mobilizace kmenových buněk z periferní krve

Jestliže jste dárcem/dárkyní kmenových buněk pro vlastní potřebu, obvyklá denní dávka je 0,5 až

1 milión mezinárodních jednotek (MIU) na kilogram tělesné hmotnosti. Léčba Biograstimem bude

pokračovat až 2 týdny. Lékař Vám bude kontrolovat krevní obraz, aby stanovil nejlepší dobu k odběru

kmenových buněk.

Jste-li dárcem/dárkyní kmenových buněk další osobě, obvyklá denní dávka je 1 milión mezinárodních

jednotek (MIU) na kilogram tělesné hmotnosti. Léčba Biograstimem bude trvat 4 až 5 dní.

Způsob podání

Přípravek se podává injekčně, buď ve formě intravenózní (i.v.) infúze nebo subkutánní (s.c.) injekce

(do podkoží). Pokud přípravek užíváte ve formě podkožních (subkutánních) injekcí, může Vám lékař

navrhnout, abyste se naučil/a aplikovat si tyto injekce sám/sama. Lékař nebo zdravotní sestra Vám

postup vysvětlí. Nesnažte si lék aplikovat sám/sama bez této instruktáže. Některé z nezbytných

pokynů jsou uvedeny na konci této příbalové informace, ale správná léčba Vašeho onemocnění

vyžaduje úzkou a trvalou spolupráci s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Biograstim, než jste měl(a)

Pokud užijete větší množství přípravku Biograstim, než máte předepsáno, co nejdříve kontaktujte

svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Biograstim

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vy

nechanou injekci.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Biograstim

Před ukončením léčby přípravkem Biograstim se poraďte se svým lékařem.

Léčivý přípravek již není registrován

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podonbě jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Důležité nežádoucí účinky

Byly hlášeny alergické reakce, jako je kožní vyrážka, vyvýšené svědivé plochy na kůži a

závažné alergické reakce se slabostí, poklesem krevního tlaku, problémy s dýcháním a otokem

obličeje. Pokud se domníváte, že máte tento typ reakce, musíte ihned ukončit injekce přípravku

Biograstim a vyhledat okamžitě lékařskou pomoc.

Byly hlášeny zvětšení a ruptura (prasknutí) sleziny. Některé z případů ruptury sleziny byly

smrtelné. Je důležité, abyste ihned kontaktoval(a) svého lékaře, pokud se u Vás objeví

bolesti v

levém podžebří nebo v levém rameni

, protože tyto příznaky mohou souviset s postižením Vaší

sleziny.

Kašel, horečka a obtížné nebo bolestivé dýchání mohou být známky závažných plicních

nežádoucích účinků, jako je zápal plic a akutní syndrom respiračního selhání a mohou být

smrtelné. Pokud máte horečku nebo některé z těchto příznaků, je důležité, abyste ihned

kontaktoval(a) svého lékaře.

Je důležité, aby

ste ihned řekl(a) svém

u lékaři, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících

nežádoucích účinků nebo jejich kombinace:

otok nebo opuchlina, které mohou být spojeny s méně častým močením, dušnost, otoky břicha a

pocit plnosti a celkový pocit únavy. Tyto příznaky mají obvykle rychlý nástup.

Mohou to být příznaky méně častého (může postihnout až 1 ze 100 lidí) stavu nazývaného

„syndrom zvýšené permeability kapilár“, který způsobuje prosakování krve z malých cév do

Vašeho těla a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Pokud máte srpkovitou anémii, musíte o tom informovat lékaře před zahájením léčby

přípravkem Biograstim. U některých pacientů léčených filgrastimem došlo v souvislosti s touto

nemocí ke krizím z uzávěru cév.

Jako velmi častý nežádoucí účinek (může postihnout více než 1 osobu z 10) může filgrastim

způsobit bolesti kostí a svalů. Zeptejte se svého lékaře na lék, který by Vám s tím mohl pomoci.

Mohou se u Vás vyskytnout následující nežádoucí účinky:

U pacientů s nádorovým onemocněním

Velmi časté:

(mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

zvýšené hladiny některých jaterních nebo krevních enzymů, vysoké hladiny kyseliny močové,

nevolnost, zvracení,

bolest na hrudi.

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

bolest hlavy,

kašel, bolest v krku,

zácpa, ztráta chuti k jídlu, průjem, mukozitida, což je bolestivý zánět a vředy na sliznicích

vystýlajících zažívací ústrojí,

vypadávání vlasů, vyrážka,

únava, celková slabost.

Léčivý přípravek již není registrován

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

nespecifikovaná bolest.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí):

cévní poruchy, které mohou způsobit bolest, zarudnutí a otok končetin.

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí):

modře zbarvené, vyvýšené, bolestivé léze na končetinách a někdy na obličeji a krku s horečkou

(Sweetův syndrom), zánět krevních cév často s kožní vyrážkou,

zhoršení revmatických potíží,

bolesti a potíže s močením.

Četnost není známá

(frekvenci nelze odhadnout z dostupných údajů):

odmítnutí transplantované kostní dřeně,

přechodné snížení krevního tlaku,

bolest a otok kloubů, podobné dně.

U normálních dárců kmenových buněk

Velmi časté:

(mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

zvýšení počtu bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček, které zvyšuje riziko krvácení

nebo tvorby podlitin,

bolest hlavy.

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

zvýšené hladiny některých enzymů v krvi.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

zvýšené hladiny některých jaterních enzymů, vysoké hladiny kyseliny močové,

zhoršení revmatických onemocnění.

Četnost není známá

(frekvenci nelze odhadnout z dostupných údajů):

kašel, horečka, obtížné dýchání nebo vykašlávání krve.

U pacientů z těžkou chronickou neutropenií

Velmi časté:

(mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

snížení počtu červených krvinek, což způsobuje bledost kůže a slabost nebo dušnost,

nízké hladiny glukózy v krvi, zvýšené hladiny některých enzymů v krvi, vysoké hladiny

kyseliny močové v krvi,

krvácení z nosu.

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby podlitin,

bolest hlavy,

průjem,

zvětšení jater,

vypadávání vlasů, zánět krevních cév často s kožní vyrážkou, bolest v místě aplikace injekce,

úbytek vápníku z kostí, bolest kloubů.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

krev v moči, bílkovina v moči.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Léčivý přípravek již není registrován

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Biograstim uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na předplněné

injekční stříkačce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je roztok zakalený nebo v něm jsou drobné

částečky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Biograstim obsahuje

Léčivou látkou je filgrastim. Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 60 milionů

mezinárodních jednotek [MIU] (600 mikrogramů) filgrastimu.

Biograstim 30 MIU/0,5 ml: Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 30 m

ilionů

mezinárodních jednotek [MIU]

(300 mikrogramů) filgrastimu v 0,5 ml roztoku.

Biograstim 48 MIU/0,8 ml: Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 48 milionů

mezinárodních jednotek [MIU] (480 mikrogramů) filgrastimu v 0,8 ml roztoku.

Dalšími složkami jsou: Chlorid sodný, kyselina octová ledová, sorbitol (cukr), polysorbát 80,

voda na injekci.

Jak přípravek Biograstim vypadá a co obsahuje toto balení

Biograstim je injekční nebo infúzní roztok v předplněné injekční stříkačce s nebo bez bezpečnostního

zařízení. Biograstim je čirý bezbarvý roztok. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje buď 0,5 ml,

nebo 0,8 ml roztoku.

Biograstim je dodáván v baleních po 1, 5 nebo 10 předplněných injekčních stříkačkách nebo ve

vícečetném balení po 10 (2x5) předplněných stříkačkách. Na trhu nemusí být k dispozici všechny

velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

AbZ-Pharma GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Německo

Výrobce

Merckle Biotec GmbH

Dornierstraße 10

D-89079 Ulm

Léčivý přípravek již není registrován

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

7.

Informace pro samostatnou aplikaci injekce

V této části najdete informace o tom, jakým způsobem si sám(a) můžete aplikovat injekce přípravku

Biograstim. Je důležité, abyste se nesnažili injekci aplikovat sami, pokud Vám to názorně nepředvedl

Váš lékař nebo zdravotní sestra. Pokud si nejste jistí, jak si máte injekci sami aplikovat, nebo máte

jakékoli dotazy, požádejte o pomoc svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Je důležité, abyste použité injekční stříkačky vyhodili do speciální nádoby odolné vůči propíchnutí.

Jakým způsobem si mohu přípravek Biograstim sám/sama aplikovat?

Injekci je potřeba aplikovat do tkáně přímo pod kůži. Tento způsob se nazývá podkožní (subkutánní)

injekce. Injekci si budete muset aplikovat každý den přibližně ve stejnou dobu.

Vybavení nezbytné pro podání injekce

K samostatné aplikaci podkožní injekce budete potřebovat následující:

předplněnou injekční stříkačku přípravku Biograstim

čtverečky napuštěné alkoholem nebo jiný podobný desinfekční prostředek

odpadní nádobu odolnou proti propíchnutí a určenou k bezpečné likvidaci použitých injekčních

stříkaček bez bezpečnostního zařízení.

Co

si mám přichystat, abych si m

ohl(a) sám/sama podat podkožní injekci?

Snažte se aplikovat si injekci každý den vždy přibližně ve stejnou dobu.

Injekční stříkačku s přípravkem Biograstim vyjměte z chladničky.

Zkontrolujte datum použitelnosti přípravku, uvedené na injekční stříkačce (EXP). Přípravek

nepoužívejte

po uplynutí posledního dne uvedeného měsíce.

Zkontrolujte vzhled přípravku. Roztok musí být čirý a bezbarvý. Pokud roztok obsahuje volné

částečky, nepoužívejte ho.

Pro pohodlnější aplikaci, ponechte injekční stříkačku 30 minut při pokojové teplotě, aby se

ohřála, nebo podržte stříkačku několik minut v ruce. Jiným způsobem Biograstim neohřívejte

(například v mikrovlnné troubě nebo horké vodě).

Kryt stříkačky sejměte až těsně před tím, než si injekci aplikujete.

.

Důkladně si umyjte ruce.

Najděte si pohodlné, dobře osvětlené m

ísto a všechny potřebné pomůcky si rozmístěte tak,

abyste na ně dosáhli (předplněnou stříkačku s přípravkem Biograstim, desinfekční čtverečky

napuštěné alkoholem a odpadní nádobu odolnou proti propíchnutí.

Jak si připravit injekci přípravku Biograstim

Před aplikací injekce Biograstimu učiňte následující kroky.

Podržte stříkačku a lehce uchopte kryt jehly, aniž byste s ním otáčeli. Za kryt zatáhněte, jak je

ukázáno na obrázcích 1 a 2. Nedotýkejte se jehly a netlačte na píst.

Léčivý přípravek již není registrován

1

2

V předplněné stříkačce se může objevit malá vzduchová bublina. Pokud tomu tak je, lehce na

stříkačku poklepte prsty, až se bubliny přesunou do horní části stříkačky. Namiřte injekční

stříkačku směrem vzhůru a tlakem na píst vzduch vytlačte.

Stříkačka je opatřena objemovou stupnicí. Stiskněte píst a posuňte ho k číslu (ml) na stříkačce,

které odpovídá dávce přípravku Biograstimu předepsané Vaším lékařem.

Znovu zkontrolujte, zda injekční stříkačka obsahuje správnou dávku přípravku Biograstim.

Nyní můžete předplněnou stříkačku použít.

Kam si mám injekci aplikovat?

Nejvhodnějšími místy pro aplikaci injekce jsou:

horní plocha stehen

břicho, vyjma oblasti kolem pupku (viz obrázek 3).

3

4

Pokud Vám injekci aplikuje někdo jiný, mohou využít také zadní plochu paží (viz obrázek 4).

Místa aplikace je lépe každý den střídat a předejít tím vzniku bolestivosti na kterémkoli z míst.

Jak si mám injekci aplikovat?

Kůži dezinfikujte pomocí alkoholového čtverečku a volně, bez mačkání, uchopte mezi palec a

ukazováček kožní řasu (viz obrázek 5).

Zaveďte celou jehlu do kůže, tak jak Vám to předvedla Vaše zdravotní sestra nebo lékař (viz

obrázek 6).

Zlehka zatáhněte za píst, abyste se ujistil/a, že nebyla nabodnuta céva. Spatříte-li ve stříkačce

krev, jehlu vytáhněte a zaveďte na jiné místo.

Tekutinu aplikujte pomalu a rovnoměrně, kožní řasu stále držte.

Aplikujte pouze dávku, kterou Vám lékař předepsal.

Stříkačka bez bezpečnostního zařízení: Po aplikaci roztoku jehlu vytáhněte a uvolněte kožní

řasu.

Každou stříkačku použijte jen jednou. Přípravek, který ve stříkačce zbude, znovu nepoužívejte.

Léčivý přípravek již není registrován

5

6

Pamatujte

Pokud budete mít jakékoli potíže, neostýchejte se prosím požádat o radu svého lékaře nebo zdravotní

sestru.

Likvidace použitých injekčních stříkaček

Na použitou injekční stříkačku nenasazujte zpět kryt.

Použitou injekční stříkačku vyhoďte do odpadní nádoby odolné proti propíchnutí a tuto nádobu

uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Naplněnou nádobu zlikvidujte podle pokynů svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

Nikdy neodhazujete použité stříkačky do běžného odpadkového koše v domácnosti.

8.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Biograstim neobsahuje žádné konzervační látky. Z důvodu možné mikrobiální kontaminace jsou

injekce přípravku Biograstim určeny pouze k jednomu použití.

Náhodné vystavení teplotám pod bodem mrazu nemá negativní účinek na stabilitu přípravku

Biograstim.

Biograstim nesmí být ředěn roztokem chloridu sodného. Tento přípravek nesmí být míchán s jinými

léčivými přípravky, s výjimkou těch, které jsou zmíněny dále. Naředěny filgrastim se může adsorbovat

na skle a plastech, pokud není ředěný, jak je uvedeno níže.

Pokud je potřeba, může být Biograstim

ředěn roztokem glukózy 50mg/ml (5 %) pro infuzi. Nikdy se

nedoporučuje ředit přípravek na finální koncentraci nižší než 0,2 MIU (2 µg) na ml. Před použitím by

měl být roztok vizuálně zkontrolován. Je možné aplikovat pouze čirý roztok bez jakýchkoliv částic. U

pacientů léčených filgrastimem ředěným na koncentraci nižší než 1,5 MIU (15 µg)/ml by měl být

přidán humánní albumin (HSA) do finální koncentrace 2 mg/ml. Příklad: Ve finální injekci o objemu

20 ml by měla být k celkové dávce filgrastimu nižší než 30 MIU (300 µg) přidáno 0,2 ml humánního

albuminu v koncentraci 200 mg/ml(20 %). Biograstim naředěný v infuzním roztoku glukózy 50mg/ml

(5 %) je kompatibilní se sklem a řadou plastů včetně PVC, polyolefinu (kopolymer polypropylenu a

polyethylenu) a polypropylenu.

Po naředění: Chemická a fyzikální stabilita naředěného roztoku před použitím byla prokázána po dobu

24 hodin při teplotě 2 až 8ºC. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit ihned po

naředění. Jestliže není použit ihned, doba použitelnosti naředěného přípravku a podmínky jeho

uchovávání před použitím podléhají odpovědnosti uživatele a neměly by obvykle překračovat

24 hodin při 2 až 8

C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických

podm

ínek.

Léčivý přípravek již není registrován

Příbalová informace: informace pro uživatele

Biograstim 30 MIU/0,5 ml injekční nebo infuzní roztok

Biograstim 48 MIU/0,8 ml injekční nebo infuzní roztok

Filgrastimum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Biograstim a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Biograstim

užívat

Jak se přípravek Biograstim

užívá

Možné nežádoucí činky

Jak přípravek Biograstim uchovávat

Obsah balení a další informace

Informace pro samostatnou aplikaci injekce

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

1.

Co je přípravek Biograstim

a k čemu se používá

Co je přípravek Biograstim

Přípravek Biograstim obsahuje léčivou látku filgrastimum. Filgrastim je bílkovina vyrobená pomocí

biotechnologie na bakterii

Escherichia coli

. Patří do skupiny bílkovin zvaných cytokiny a je velice

podobný přírodnímu proteinu (faktor stimulující kolonie granulocytů [G–CSF]) vyrobenému vaším

vlastním tělem. Filgrastim stimuluje kostní dřeň (místo, kde vznikají nové krvinky) ke zvýšené tvorbě

krevních buněk, zejména některých druhů bílých krvinek. Bílé krvinky mají v lidském těle důležitou

roli při obraně proti infekci.

K čemu se přípravek Biograstim používá

Lékař Vám předepsal přípravek Biograstim, aby pomohl vašemu tělu produkovat více bílých krvinek.

Lékař Vám vysvětlí, proč jste léčen/a přípravkem Biograstim. Biograstim je vhodný při několika

různých stavech, jako je:

chem

oterapie

transplantace kostní dřeně

vážná chronická neutropenie (nízký počet bílých krvinek)

neutropenie u pacientů s HIV infekcí

mobilizace periferních kmenových buněk (u dárcovství kmenových buněk).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Biograstim užívat

Neužívejte přípravek Biograstim

jestliže jste alergický(á) na filgrastim nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Léčivý přípravek již není registrován

Před užitím přípravku Biograstim se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

pokud máte kašel, horečku a těžko se Vám dýchá. Tyto příznaky mohou souviset s plicním

onemocněním (viz bod „4. Možné nežádoucí účinky“).

pokud trpíte srpkovitou anémií (dědičné onemocnění charakterizované srpkovitým tvarem

červených krvinek).

pokud pocítíte bolest v levém podžebří nebo v rameni. Tyto příznaky mohou souviset

s onemocněním sleziny (viz bod „4. Možné nežádoucí účinky“).

pokud máte specifické onemocnění krve (např. Kostmanův syndrom, myelodysplastický

syndrom, různé typy leukémie).

pokud máte osteoporózu. Váš lékař může pravidelně kontrolovat hustotu Vašich kostí.

pokud máte jakékoli jiné onemocnění, zvláště pokud si myslíte, že máte infekci.

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, že jste léčen(a) přípravkem Biograstim, pokud

podstupujete zobrazování kostí.

Během léčby Biograstimem musíte opakovaně podstoupit laboratorní vyšetření krve kvůli kontrole

počtu neutrofilů a dalších bílých krvinek v krvi. Tato vyšetření umožní lékaři sledovat průběh léčby a

stanovit, zda je nezbytné v léčbě pokrač

ovat.

Další léčivé přípravky a přípravek Biograstim

Inform

ujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Biograstim během 24 hodin před a 24 hodin po své chemoterapii.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Biograstim nebyl testován u těhotných žen. Proto lékař může rozhodnout, že byste neměla tento lék

užívat.

Není známo, zda filgrastim přechází do mateřského mléka. Proto lékař může rozhodnout, že byste

neměla tento lék užívat, pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud pociťujete únavnost, neřiďte motorová vozidla nebo neobsluhujte stroje a zařízení.

Přípravek Biograstim obsahuje sorbitol a sodík

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem

, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Tento p

řípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné předplněné injekční stříkačce, tj. v

podstatě je „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Biograstim užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je…

Potřebné množství Biograstimu závisí na onemocnění nebo stavu, kvůli kterému Biograstim užíváte, a

na tělesné hmotnosti. Lékař Vám řekne, kdy máte užívání Biograstimu ukončit. Je zcela běžné, že

pacient užívá Biograstim v několika cyklech.

Léčivý přípravek již není registrován

Biograstim a chemoterapie

Obvyklá denní dávka je 0,5 miliónu mezinárodních jednotek (MIU) na kilogram tělesné hmotnosti.

Například: Vážíte-li 60 kg, denní dávka bude 30 miliónů mezinárodních jednotek (MIU). Normálně

dostanete první dávku přípravku Biograstim minimálně 24 hodin po své chemoterapii. Léčba bude

trvat obvykle asi 14 dní. V případě některých onemocnění však může být nezbytné, aby léčba trvala až

jeden měsíc.

Biograstim a transplantace kostní dřeně

Obvyklá zahajovací denní dávka je 1 milión mezinárodních jednotek (MIU) na kilogram tělesné

hmotnosti. Například: Vážíte-li 60 kg, Vaše denní dávka bude 60 miliónů mezinárodních jednotek

(MIU). První dávka Biograstimu se obvykle podává s odstupem nejméně 24 hodin po chemoterapii,

ale do 24 hodin po podání transfúze kostní dřeně. Lékař Vám provede vyšetření krve denně, aby

ověřil, zda léčba probíhá správně a aby zjistil, jaká dávka je pro Vás nejlepší. Léčba bude přerušena,

když bílé krvinky ve Vaší krvi dosáhnou určitých hodnot.

Biograstim a vážná chronická neutropenie

Obvyklá denní zahajovací dávka je 0,5 až 1,2 miliónu mezinárodních jednotek (MIU) na kilogram

tělesné hmotnosti v jedné nebo více rozdělených dávkách. Lékař Vám poté provede vyšetření krve,

aby ověřil, zda léčba probíhá správně a jaká dávka je pro Vás nejlepší. Neutropenie vyžaduje

dlouhodobou léčbu Biograstimem.

Biograstim a infekce HIV

Obvyklá denní zahajovací dávka je 0,1 až 0,4 miliónu mezinárodních jednotek (MIU) na kilogram

tělesné hmotnosti. Lékař Vám bude v pravidelných intervalech provádět vyšetření krve, aby ověřil,

zda léčba probíhá správně. Jakmile se počet bílých krvinek ve Vaší krvi vrátí do rozmezí normálních

hodnot, může být dávka přípravku podávána s frekvencí nižší než jedenkrát denně. Lékař bude

pokračovat v pravidelných vyšetřeních krve a doporučí Vám nejlepší dávku přípravku. K udržení

normálního počtu bílých krvinek ve Vaší krvi může být nezbytné užívat Biograstim dlouhodobě.

Biograstim a mobilizace kmenových buněk z periferní krve

Jestliže jste dárcem/dárkyní kmenových buněk pro vlastní potřebu, obvyklá denní dávka je 0,5 až

1 milión mezinárodních jednotek (MIU) na kilogram tělesné hmotnosti. Léčba Biograstimem bude

pokračovat až 2 týdny. Lékař Vám bude kontrolovat krevní obraz, aby stanovil nejlepší dobu k odběru

kmenových buněk.

Jste-li dárcem/dárkyní kmenových buněk další osobě, obvyklá denní dávka je 1 milión mezinárodních

jednotek (MIU) na kilogram tělesné hmotnosti. Léčba Biograstimem bude trvat 4 až 5 dní.

Způsob podání

Přípravek se podává injekčně, buď ve formě intravenózní (i.v.) infúze, nebo subkutánní (s.c.) injekce

(do podkoží). Pokud přípravek užíváte ve formě podkožních (subkutánních) injekcí, může Vám lékař

navrhnout, abyste se naučil/a aplikovat si tyto injekce sám/sama. Lékař nebo zdravotní sestra Vám

postup vysvětlí. Nesnažte si lék aplikovat sám/sama bez této instruktáže. Některé z nezbytných

pokynů jsou uvedeny na konci této příbalové informace, ale správná léčba Vašeho onemocnění

vyžaduje úzkou a trvalou spolupráci s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Biograstim, než jste měl(a)

Pokud užijete větší množství přípravku Biograstim, než máte předepsáno, co nejdříve kontaktujte

svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Biograstim

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vy

nechanou injekci.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Biograstim

Před ukončením léčby přípravkem Biograstim se poraďte se svým lékařem.

Léčivý přípravek již není registrován

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podonbě jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Důležité nežádoucí účinky

Byly hlášeny alergické reakce, jako je kožní vyrážka, vyvýšené svědivé plochy na kůži a

závažné alergické reakce se slabostí, poklesem krevního tlaku, problémy s dýcháním a otokem

obličeje. Pokud se domníváte, že máte tento typ reakce, musíte ihned ukončit injekce přípravku

Biograstim a vyhledat okamžitě lékařskou pomoc.

Byly hlášeny zvětšení a ruptura (prasknutí) sleziny. Některé z případů ruptury sleziny byly

smrtelné. Je důležité, abyste ihned kontaktoval(a) svého lékaře, pokud se u Vás objeví

bolesti v

levém podžebří nebo v levém rameni

, protože tyto příznaky mohou souviset s postižením Vaší

sleziny.

Kašel, horečka a obtížné nebo bolestivé dýchání mohou být známky závažných plicních

nežádoucích účinků, jako je zápal plic a akutní syndrom respiračního selhání a mohou být

smrtelné. Pokud máte horečku nebo některé z těchto příznaků, je důležité, abyste ihned

kontaktoval(a) svého lékaře.

Je důležité, aby

ste ihned řekl(a) svém

u lékaři, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících

nežádoucích účinků nebo jejich kombinace:

otok nebo opuchlina, které mohou být spojeny s méně častým močením, dušnost, otoky břicha a

pocit plnosti a celkový pocit únavy. Tyto příznaky mají obvykle rychlý nástup.

Mohou to být příznaky méně častého (může postihnout až 1 ze 100 lidí) stavu nazývaného

„syndrom zvýšené permeability kapilár“, který způsobuje prosakování krve z malých cév do

Vašeho těla a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Pokud máte srpkovitou anémii, musíte o tom informovat lékaře před zahájením léčby

přípravkem Biograstim. U některých pacientů léčených filgrastimem došlo v souvislosti s touto

nemocí ke krizím z uzávěru cév.

Jako velmi častý nežádoucí účinek (může postihnout více než 1 osobu z 10) může filgrastim

způsobit bolesti kostí a svalů. Zeptejte se svého lékaře na lék, který by Vám s tím mohl pomoci.

Mohou se u Vás vyskytnout následující nežádoucí účinky:

U pacientů s nádorovým onemocněním

Velmi časté:

(mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

zvýšené hladiny některých jaterních nebo krevních enzymů, vysoké hladiny kyseliny močové,

nevolnost, zvracení,

bolest na hrudi.

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

bolest hlavy,

kašel, bolest v krku,

zácpa, ztráta chuti k jídlu, průjem, mukozitida, což je bolestivý zánět a vředy na sliznicích

vystýlajících zažívací ústrojí,

vypadávání vlasů, vyrážka,

únava, celková slabost.

Léčivý přípravek již není registrován

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

nespecifikovaná bolest.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí):

cévní poruchy, které mohou způsobit bolest, zarudnutí a otok končetin.

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí):

modře zbarvené, vyvýšené, bolestivé léze na končetinách a někdy na obličeji a krku s horečkou

(Sweetův syndrom), zánět krevních cév často s kožní vyrážkou,

zhoršení revmatických potíží,

bolesti a potíže s močením.

Četnost není známá

(frekvenci nelze odhadnout z dostupných údajů):

odmítnutí transplantované kostní dřeně,

přechodné snížení krevního tlaku,

bolest a otok kloubů, podobné dně.

U normálních dárců kmenových buněk

Velmi časté:

(mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

zvýšení počtu bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček, které zvyšuje riziko krvácení

nebo tvorby podlitin,

bolest hlavy.

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

zvýšené hladiny některých enzymů v krvi.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

zvýšené hladiny některých jaterních enzymů, vysoké hladiny kyseliny močové,

zhoršení revmatických onemocnění.

Četnost není známá

(frekvenci nelze odhadnout z dostupných údajů):

kašel, horečka, obtížné dýchání nebo vykašlávání krve.

U pacientů z těžkou chronickou neutropenií

Velmi časté:

(mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

snížení počtu červených krvinek, což způsobuje bledost kůže a slabost nebo dušnost,

nízké hladiny glukózy v krvi, zvýšené hladiny některých enzymů v krvi, vysoké hladiny

kyseliny močové v krvi,

krvácení z nosu.

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby podlitin,

bolest hlavy,

průjem,

zvětšení jater,

vypadávání vlasů, zánět krevních cév často s kožní vyrážkou, bolest v místě aplikace injekce,

úbytek vápníku z kostí, bolest kloubů.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

krev v moči, bílkovina v moči.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Léčivý přípravek již není registrován

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Biograstim uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na předplněné

injekční stříkačce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je roztok zakalený nebo v něm jsou drobné

částečky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Biograstim obsahuje

Léčivou látkou je filgrastim. Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 60 milionů

mezinárodních jednotek [MIU] (600 mikrogramů) filgrastimu.

Biograstim 30 MIU/0,5 ml: Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 30 m

ilionů

mezinárodních jednotek [MIU]

(300 mikrogramů) filgrastimu v 0,5 ml roztoku.

Biograstim 48 MIU/0,8 ml: Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 48 milionů

mezinárodních jednotek [MIU] (480 mikrogramů) filgrastimu v 0,8 ml roztoku.

Dalšími složkami jsou: Chlorid sodný, kyselina octová ledová, sorbitol (cukr), polysorbát 80,

voda na injekci.

Jak přípravek Biograstim vypadá a co obsahuje toto balení

Biograstim je injekční nebo infúzní roztok v předplněné injekční stříkačce s nebo bez bezpečnostního

uzávěru. Biograstim je čirý bezbarvý roztok. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje buď 0,5 ml,

nebo 0,8 ml roztoku.

Biograstim je dodáván v baleních po 1, 5 nebo 10 předplněných injekčních stříkačkách nebo ve

vícečetném balení po 10 (2x5) předplněných stříkačkách. Na trhu nemusí být k dispozici všechny

velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

AbZ-Pharma GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Německo

Výrobce

Merckle Biotec GmbH

Dornierstraße 10

89079 Ulm

Léčivý přípravek již není registrován

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

7.

Informace pro samostatnou aplikaci injekce

V této části najdete informace o tom, jakým způsobem si sám(a) můžete aplikovat injekce přípravku

Biograstim. Je důležité, abyste se nesnažili injekci aplikovat sami, pokud Vám to názorně nepředvedl

Váš lékař nebo zdravotní sestra. Pokud si nejste jistí, jak si máte injekci sami aplikovat, nebo máte

jakékoli dotazy, požádejte o pomoc svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Je důležité, abyste použité injekční stříkačky vyhodili do speciální nádoby odolné vůči propíchnutí.

Jakým způsobem si mohu přípravek Biograstim sám/sama aplikovat?

Injekci je potřeba aplikovat do tkáně přímo pod kůži. Tento způsob se nazývá podkožní (subkutánní)

injekce. Injekci si budete muset aplikovat každý den přibližně ve stejnou dobu.

Vybavení nezbytné pro podání injekce

K samostatné aplikaci podkožní injekce budete potřebovat následující:

předplněnou injekční stříkačku přípravku Biograstim

čtverečky napuštěné alkoholem nebo jiný podobný desinfekční prostředek

Co si mám přichystat, abych si mohl(a) sám/sama podat podkožní injekci?

Snažte se aplikovat si injekci každý den vždy přibližně ve stejnou dobu.

Injekční stříkačku s přípravkem

Biograstim vyjměte z chladničky

Zkontrolujte datum použitelnosti přípravku, uvedené na injekční stříkačce (EXP). Přípravek

nepoužívejte

po uplynutí posledního dne uvedeného měsíce.

Zkontrolujte vzhled přípravku. Roztok musí být čirý a bezbarvý. Pokud roztok obsahuje volné

částečky, nepoužívejte ho.

Pro pohodlnější aplikaci, ponechte injekční stříkačku 30 minut při pokojové teplotě, aby se

ohřála, nebo podržte stříkačku několik minut v ruce. Jiným způsobem Biograstim neohřívejte

(například v mikrovlnné troubě nebo horké vodě).

Kryt stříkačky sejměte až těsně před tím, než si injekci aplikujete.

.

Důkladně si umyjte ruce.

Najděte si pohodlné, dobře osvětlené místo a všechny potřebné pomůcky si rozmístěte tak,

ste na ně dosáhli (př

edplněnou stříkačku s přípravkem Biograstim a desinfekční čtverečky

napuštěné alkoholem).

Jak si připravit injekci přípravku Biograstim

Před aplikací injekce Biograstimu učiňte následující kroky.

Podržte stříkačku a lehce uchopte kryt jehly, aniž byste s ním otáčeli. Za kryt zatáhněte, jak je

ukázáno na obrázcích 1 a 2 Nedotýkejte se jehly a netlačte na píst.

Léčivý přípravek již není registrován

1

2

V předplněné stříkačce se může objevit malá vzduchová bublina. Pokud tomu tak je, lehce na

stříkačku poklepte prsty, až se bubliny přesunou do horní části stříkačky. Namiřte injekční

stříkačku směrem vzhůru a tlakem na píst vzduch vytlačte.

Stříkačka je opatřena objemovou stupnicí. Stiskněte píst a posuňte ho k číslu (ml) na stříkačce,

které odpovídá dávce přípravku Biograstim předepsané Vaším lékařem.

Znovu zkontrolujte, zda injekční stříkačka obsahuje správnou dávku přípravku Biograstim.

Nyní můžete předplněnou stříkačku použít.

Kam si mám injekci aplikovat?

Nejvhodnějšími místy pro aplikaci injekce jsou:

horní plocha stehen

břicho, vyjma oblasti kolem pupku (viz obrázek 3).

3

4

Pokud Vám injekci aplikuje někdo jiný, mohou využít také zadní plochu paží (viz obrázek 4).

Místa aplikace je lépe každý den střídat a předejít tím vzniku bolestivosti na kterémkoli z míst.

Jak si mám injekci aplikovat?

Kůži dezinfikujte pomocí alkoholového čtverečku a volně, bez mačkání, uchopte mezi palec a

ukazováček kožní řasu (viz obrázek 5).

Zaveďte celou jehlu do kůže, tak jak Vám to předvedla Vaše zdravotní sestra nebo lékař (viz

obrázek 6).

Zlehka zatáhněte za píst, abyste se ujistil/a, že nebyla nabodnuta céva. Spatříte-li ve stříkačce

krev, jehlu vytáhněte a zaveďte na jiné místo.

Tekutinu aplikujte pomalu a rovnoměrně, kožní řasu stále držte.

Aplikujte pouze dávku, kterou Vám lékař předepsal.

Vyjměte injekční stříkačku z místa vpichu za stálého držení pístu palcem (viz obrázek 7).

Otočte jehlu směrem od Vás a ostatních osob a aktivujte bezpečnostní zařízení silným

zmáčknutím pístu (viz obrázek 8). Uslyšíte „cvaknutí“, které potvrdí aktivaci bezpečnostního

zařízení. Jehla bude zakryta ochranným pouzdrem, abyste se nemohl(a) poranit.

Léčivý přípravek již není registrován

5

6

7

8

Pamatujte

Pokud budete mít jakékoli potíže, neostýchejte se prosím požádat o radu svého lékaře nebo zdravotní

sestru.

Likvidace použitých injekčních stříkaček

Bezpečnostní zařízení chrání před poraněním jehlou po použití stříkačky, proto nejsou

vyžadována žádná zvláštní bezpečnostní opatření pro likvidaci. Injekční stříkačky likvidujte

podle instrukcí svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

8.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Biograstim neobsahuje žádné konzervační látky. Z důvodu možné mikrobiální kontaminace jsou

injekce přípravku Biograstim určeny pouze k jednomu použití.

Náhodné vystavení teplotám pod bodem mrazu nemá negativní účinek na stabilitu přípravku

Biograstim.

Biograstim nesmí být ředěn roztokem chloridu sodného. Tento přípravek nesmí být míchán s jinými

léčivými přípravky, s výjimkou těch, které jsou zmíněny dále. Naředěny filgrastim se může adsorbovat

na skle a plastech, pokud není ředěný, jak je uvedeno níže.

Pokud je potřeba, může být Biograstim ředěn roztokem glukózy 50mg/ml (5 %) pro infuzi. Nikdy se

nedoporuč

uje ředit přípravek na finální koncentraci nižší než 0,2 MIU (2 µ

g) na ml. Př

ed použitím by

měl být roztok vizuálně zkontrolován. Je možné aplikovat pouze čirý roztok bez jakýchkoliv částic. U

pacientů léčených filgrastimem ředěným na koncentraci nižší než 1,5 MIU (15 µg)/ml by měl být

přidán humánní albumin (HSA) do finální koncentrace 2 mg/ml. Příklad: Ve finální injekci o objemu

20 ml by měla být k celkové dávce filgrastimu nižší než 30 MIU (300 µg) přidáno 0,2 ml humánního

albuminu v koncentraci 200 mg/ml (20 %). Biograstim naředěný v infuzním roztoku glukózy 50mg/ml

(5 %) je kompatibilní se sklem a řadou plastů včetně PVC, polyolefinu (kopolymer polypropylenu a

polyethylenu) a polypropylenu.

Léčivý přípravek již není registrován

Po naředění: Chemická a fyzikální stabilita naředěného roztoku před použitím byla prokázána po dobu

24 hodin při teplotě 2 až 8ºC. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit ihned po

naředění. Jestliže není použit ihned, doba použitelnosti naředěného přípravku a podmínky jeho

uchovávání před použitím podléhají odpovědnosti uživatele a neměly by obvykle překračovat

24 hodin při 2 až 8

C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických

podmínek.

Léčivý přípravek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Léčivý přípravek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Biograstim 30 MIU/0,5 ml injekční nebo infúzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 60 miliónů mezinárodních jednotek [MIU]

(600 mikrogramů) filgrastimum.

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje filgrastimum v množství 30 MIU (300 mikrogramů) v

0,5 ml roztoku na injekci nebo na infúzi.

Filgrastim (rekombinantní methionyl, humánní růstový faktor stimulující kolonie granulocytů) byl

vyroben pomocí r–DNA technologie na

Escherichia coli

(K802).

Pomocná látka se známým účinkem

Jeden ml roztoku obsahuje 50 mg sorbitolu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční nebo infuzní roztok.

Čirý bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Biograstim je určen ke zkrácení doby trvání neutropenie a snížení výskytu febrilní neutropenie u

pacientů léčených zavedenou cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové onemocnění (s

výjimkou chronické myeloidní leukémie a myelodysplastických syndromů) a ke zkrácení období

neutropenie u pacientů léčených myeloablativní terapií následovanou transplantací kostní dřeně, kteří

jsou považováni za zvýšeně ohrožené těžkou prolongovanou neutropenií. Bezpečnost a účinnost

filgrastimu jsou obdobné jak u dospělých, tak i u dě

tí, léčených cy

totoxickou chem

oterapií.

Biograstim

je indikován k m

obilizaci periferních kmenových (progenitorových) buněk (peripheral

blood progenitor cells - PBPC).

Dlouhodobé podávání Biograstimu je indikováno ke zvýšení počtu neutrofilů a snížení četnosti

výskytu a délky trvání infekčních komplikací u dospělých pacientů nebo dětí s těžkou vrozenou

(kongenitální), cyklickou nebo idiopatickou neutropenií, kteří mají ANC (absolutní počet neutrofilů)

0,5 x 10

/l a těžké nebo opakované infekce v anamnéze.

Biograstim je určen k léčbě přetrvávající neutropenie (ANC nižší nebo roven 1,0 x 10

/l) u pacientů s

pokročilou formou HIV infekce, aby se omezilo riziko bakteriálních infekcí tam, kde nejsou vhodné

další možnosti léčby neutropenie.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčivý přípravek již není registrován

Zvláštní požadavky

Léčba filgrastimem by měla probíhat pouze ve spolupráci s hematologickým a onkologickým

pracovištěm (které má zkušenosti s podáváním faktoru stimulujícího kolonie granulocytů - G–CSF) a

pouze na těch pracovištích, která mají k dispozici nezbytné diagnostické vybavení. Mobilizace a

aferéza by se měla provádět ve spolupráci s onkologicko–hematologickými pracovištěm, které má

dostatečnou zkušenost s touto léčbou a které je schopno správně monitorovat krvetvorné kmenové

(progenitorové) buňky.

Zavedená cytotoxická chemoterapie

Doporučené dávkování filgrastimu je

0,5 MIU (5

g)/kg/den. První dávka filgrastimu by neměla být

podána dříve než 24 hodin po cytotoxické chemoterapii. Filgrastim

může být podáván denně podkožní

injekcí nebo rozředěný v 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml) a aplikovaný intravenózní infúzí po dobu

30 minut (viz bod 6.6, ve kterém jsou uvedeny pokyny pro ředění)

.

Ve většině případů je upřednostňován subkutánní způsob podání. Výsledky klinického hodnocení,

které posuzovalo efekt jednorázové dávky, ukázaly, že intravenózní podání může zkrátit dobu účinku

přípravku. Klinický význam těchto zjištění pro opakované podávání není jasný. Výběr způsobu podání

přípravku by měl záviset na individuálních klinických okolnostech. V randomizovaných klinických

hodnoceních byl přípravek podáván subkutánně v dávce 23 MIU (230

g)/m

/den

(4,0 až 8,4

g/kg/den).

Denní podávání filgrastimu by mělo pokračovat až do doby, než je překonána nejnižší očekávaná

hranice počtu (nadir) neutrofilů a než se jejich počet vrátí zpět do normálního rozmezí. Předpokládá

se, že po zavedené chemoterapii solidních nádorů, lymfomů a lymfoidních leukémií, bude léčba podle

těchto kritérií trvat až 14 dní. Léčba po indukční a konsolidační terapii akutní myeloidní leukémie

může být podstatně delší, (až 38 dní) v závislosti na druhu, dávce a časovém rozvrhu použité

cytotoxické terapie.

U pacientů, kteří jsou léčeni cytotoxickou chemoterapií, bývá pozorován typický přechodný vzestup

počtu neutrofilů 1 až 2 dny po zahájení léčby filgrastimem.

K dosažení trvalé odpovědi na léčbu však

nesmí být podávání filgrastimu ukončeno dříve, než je překonána očekávaná nejnižší hranice počtu

neutrofilů (nadir) a než se počet neutrofilů vrátí do normálního rozmezí. Předčasné ukončení léčby

filgrastimem

před očekávaným nejnižším poklesem počtu (nadirem) neutrofilů se nedoporučuje.

Pacienti léčení myeloablativní terapií a následnou transplantací kostní dřeně

Doporučená úvodní dávka filgrastimu je 1,0 MIU (10

g)/kg/den ve formě infúze podávané

intravenózně 30 minut nebo 24 hodin, případně 1,0 MIU (10

g)/kg/den ve formě kontinuální

subkutánní infúze po dobu 24 hodin. Filgrastim se ředí do 20 ml 50mg/ml (5 %) roztoku glukózy (viz

bod 6.6, ve kterém jsou uvedeny pokyny pro ředění).

První dávka filgrastimu by neměla být podána dříve než za 24 hodin po cytotoxické chemoterapii a

měla by se podat do 24 hodin po transfúzi kostní dřeně.

Jakmile byla překročena nejnižší hranice počtu (nadir) neutrofilů, měla by být denní dávka filgrastimu

titrována podle počtu neutrofilů, jak je uvedeno v následující tabulce:

Počet neutrofilů

Úprava dávky filgrastimu

> 1,0 x 10

/l 3 po sobě následující dny

Snížit na 0,5 MIU (5

g)/kg/den

Poté, jestliže ANC zůstane > 1,0 x 10

/l po

dobu dalších 3 po sobě následujících dní

Ukončit léčbu filgrastimem

Jestliže ANC poklesne pod < 1,0 x 10

/l v průběhu léčby, dávkování filgrastimu by se mělo

zvyšovat podle výše uvedeného postupu

Léčivý přípravek již není registrován

Mobilizace PBPC u pacientů léčených myelosupresívní nebo myeloablativní terapií s následnou

autologní transplantací periferních kmenových (progenitorových) buněk

Doporučená dávka filgrastimu pro mobilizaci PBPC v monoterapii je 1,0 MIU (10

g)/kg/den ve

formě podkožní kontinuální infúze podávané 24 hodin nebo jednorázové podkožní injekce podávané

jednou denně po dobu 5 až 7 po sobě následujících dní. Pro podání infúzí se filgrastim ředí do 20 ml

5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy (viz bod 6.6, ve kterém jsou uvedeny pokyny pro ředění). Časový

rozvrh leukaferézy: jedna nebo dvě leukaferézy provedené 5. a 6. dne obvykle postačují. Za určitých

okolností mohou být nezbytné ještě další leukaferézy. Dávkování filgrastimu je třeba dodržovat až do

poslední leukaferézy.

Doporučená dávka filgrastimu k mobilizaci PBPC po myelosupresívní chemoterapii je 0,5 MIU (5

g)/kg/den podávaná denně ve formě podkožních injekcí od prvního dne ukončení chemoterapie až do

překročení očekávaného nejnižšího poklesu (nadiru) neutrofilů a návratu počtu neutrofilů do

normálního rozmezí. Leukaferéza by měla být provedena v době, kdy se ANC pohybuje v rozmezí od

< 0,5 x 10

/l do > 5,0 x 10

/l. Pacientům, kteří nebyli léčeni extenzívní chemoterapií, stačí často jediná

leukaferéza. V ostatních případech jsou doporučovány další leukaferézy.

Mobilizace PBPC u normálních dárců před alogenní transplantací periferních kmenových

(progenitorových) buněk

Zdravým dárcům by měl být filgrastim podáván kvůli mobilizaci PBPC podkožní injekcí obvykle v

dávce 1,0 MIU (10

g)/kg/den po dobu 4 až 5 po sobě následujících dní. Leukaferéza by měla být

zahájena 5. den a může pokračovat do 6. dne, aby bylo možné odebrat 4 x 10

buněk CD34

tělesné hmotnosti příjemce.

Pacienti s těžkou chronickou neutropenií (SCN)

Vrozená (kongenitální) neutropenie

Doporučená zahajovací dávka je 1,2 MIU (12

g)/kg/den podkožní injekcí v jedné dávce nebo

rozděleně do více dávek.

Idiopatická nebo cyklická neutropenie

Doporučená zahajovací dávka je 0,5 MIU (5

g)/kg/den podkožní injekcí v jedné dávce nebo

rozděleně do více dávek.

Úprava dávky

Filgrastim

se podává denně podkožní injekcí až do té doby, než je dosažen a udržen počet neutrofilů

vyšší než 1,5 x 10

/l. Po dosažení odpovědi by měla být stanovena minimální účinná dávka, která by

tento počet udržovala. K udržení přiměřeného počtu neutrofilů je zapotřebí dlouhodobé podávání

přípravku. Po jednom až dvou týdnech léčby lze úvodní dávku zdvojnásobit nebo snížit na polovinu

v závislosti na odpovědi pacienta. V dalším období může být dávka individuálně upravena každé 1-2

týdny, aby byl průměrný počet neutrofilů v rozmezí 1,5 x 10

/l a 10 x 10

/l. Při léčbě pacientů

s těžkými infekcemi lze uvažovat i o rychlejším zvyšování dávky. 97 % pacientů, u kterých byla v

klinických hodnoceních zaznamenána odpověď, vykazovalo kompletní odpověď při dávkách

≤2,4 MIU (24

g)/kg/den. Bezpečnost dlouhodobé léčby filgrastimem

v dávce nad 2,4 MIU

g)/kg/den u pacientů s SCN nebyla stanovena.

Pacienti s HIV infekcí

Dosažení reverze neutropenie

Doporučená úvodní dávka filgrastimu je 0,1 MIU (1

g)/kg/den, podávaná každý den subkutánní

injekcí a titrovaná postupně do maximální dávky 0,4 MIU (4

g)/kg/den, dokud není dosažen a udržen

normální počet neutrofilů (ANC > 2,0 x 10

/l). V klinických hodnoceních odpovídalo na tuto dávku

více než 90 % pacientů, kteří dosáhli reverze neutropenie v mediánu 2 dní.

Léčivý přípravek již není registrován

U malého počtu pacientů (< 10 %) bylo nezbytné podávat až 1,0 MIU (10

g)/kg/den k dosažení

reverze neutropenie.

Udržení normálního počtu neutrofilů

Po dosažení reverze by měla být nastavena minimální účinná dávka přípravku nezbytná k udržení

normálního počtu neutrofilů. Dávka 30 MIU (300

g)/den podkožní injekcí je doporučována k

zahájení úpravy dávkování. Může být zapotřebí dávku dále upravit podle pacientova ANC tak, aby byl

počet neutrofilů > 2,0 x 10

/l. Dávky 30 MIU (300

g)/den podávané při klinických hodnoceních 1 až

7 dní v týdnu byly nezbytné k udržení ANC > 2,0 x 10

/l při mediánu frekvence 3 dávky za týden.

Pro udržení ANC > 2,0 x 10

/l může být zapotřebí dlouhodobé podávání přípravku.

Specifické skupiny pacientů

Starší pacienti

Klinických hodnocení s filgrastimem

se sice zúčastnil menší počet pacientů v pokročilém věku, ale pro

tuto skupinu pacientů nebylo provedeno žádné zvláštní klinické hodnocení a nelze tedy stanovit

specifické doporučené dávkování.

Pacienti s postižením ledvin nebo jater

Farmakokinetický a farmakodynamický profil filgrastimu u pacientů s těžkým postižením funkce

ledvin nebo jater byl v klinických hodnoceních podobný jako u normálních pacientů. V těchto

případech není zapotřebí upravovat dávku přípravku.

Použití u dětí se SCN a nádorovým onemocněním

65 % pacientů hodnocených v programu SCN bylo mladších 18 let. Účinnost léčby pro tuto věkovou

skupinu, do které patřila většina pacientů s vrozenou (kongenitální) neutropenií, byla zřejmá. Nebyly

zjištěny žádné rozdíly v profilech bezpečnosti u dětských pacientů, kteří byli léčeni pro těžkou

chronickou neutropenii.

Údaje získané z klinických hodnocení dětských pacientů ukazují, že bezpečnost a účinnost filgrastimu

jsou obdobné jak u dětí, tak i dospělých léčených cytotoxickou chemoterapií.

Doporučené dávkování u dětí je stejné jako u dospělých léčených m

yelosupresívní cytotoxickou

chemoterapií.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní upozornění

Filgrastim nesmí být používán ke zvýšení dávky cytotoxické chemoterapie nad rámec stanovených

režimů dávkování (viz níže).

Filgrastim nesmí být podáván pacientům s těžkou vrozenou (kongenitální) neutropenií (Kostmanův

syndrom) s abnormálním cytogenetickým nálezem (viz níže).

Zvláštní upozornění pro pacienty s myeloidní leukémií

Růst maligních buněk

Faktor stimulující kolonie granulocytů (G–CSF) může podporovat růst myeloidních buněk

in vitro

podobné účinky lze pozorovat i u některých nemyeloidních buněk

in vitro

Léčivý přípravek již není registrován

Bezpečnost a účinnost podávání filgrastimu pacientům s myelodysplastickým syndromem nebo

chronickou myelogenní leukémií nebyla dosud stanovena. Filgrastim není indikován k léčbě těchto

onemocnění. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozlišení diagnózy blastické transformace chronické

myeloidní leukémie od akutní myeloidní leukémie.

Vzhledem k omezeným údajům o bezpečnosti a účinnosti přípravku u pacientů se sekundární AML je

třeba v těchto případech podávat filgrastim se zvýšenou opatrností.

Bezpečnost a účinnost podávání filgrastimu pacientům s

de novo

AML ve věku < 55 let s dobrým

cytogenetickým nálezem (t(8;21), t(15;17), a inv(16)) nebyla dosud stanovena.

Další zvláštní upozornění

U pacientů s osteoporózou, kteří jsou léčeni kontinuálním podáváním filgrastimu po dobu delší než 6

měsíců, může být nezbytné monitorovat kostní denzitu.

Vzácně byly popsány nežádoucí účinky související s postižením plic, a to hlavně intersticiální

pneumonie po podání G–CSF. Pacienti s plicními infiltráty nebo pneumonií v anamnéze mohou být

více rizikoví. Příznaky onemocnění dýchacího ústrojí, jako jsou kašel, horečka a dušnost, spolu

s rentgenologickým nálezem plicních infiltrátů a zhoršením respiračních funkcí mohou být prvními

známkami syndromu respiračního selhání (ARDS - Adult Respiratory Distress Syndrome). Podávání

filgrastimu se musí v tomto případě ukončit a musí být zahájena příslušná léčba.

Po podání G-CSF byl hlášen syndrom zvýšené permeability kapilár, který se vyznačuje hypotenzí,

hypoalbuminémií, edémem a hemokoncentrací. Pacienti, u kterých se vyskytnou příznaky syndromu

zvýšené permeability kapilár, mají být pečlivě sledováni a mají dostávat standardní symptomatickou

léčbu, která může zahrnovat i intenzivní péči (viz bod 4.8).

Zvláštní upozornění u pacientů s nádorovým onemocněním

Leukocytóza

U méně než 5 % pacientů, kteří byli léčení filgrastimem v dávce vyšší než 0,3 MIU/kg/den

g/kg/den), byl pozorován počet bílých krvinek 100 x 10

/l nebo vyšší. Nebyly zaznamenány žádné

nežádoucí účinky, které by přímo souvisely s tímto stupněm leukocytózy. Nicméně, vhledem k

možnému riziku, které souvisí s těžkou leukocytózou, měl by být počet bílých krvinek během léčby

filgrastimem pravidelně kontrolován. Jestliže počet leukocytů poté, co byla překročena očekávaná

nejnižší hranice počtu leukocytů (nadir), přesáhne 50 x 10

/l, léčba filgrastimem

musí být ihned

ukončena. Je-li filgrastim podáván kvůli mobilizaci PBPC, měla být léčba tímto přípravkem ukončena

nebo dávka snížena, pokud počet leukocytů přesáhne 70 x 10

Rizika spojená se zvýšenými dávkami cytostatik

Zvláštní opatrnosti je třeba při léčbě pacientů vysokými dávkami cytostatik, neboť u těchto pacientů

nebylo prokázáno zlepšení výsledků léčby nádorového onemocnění. Zvýšené dávky cytostatik mohou

vést ke zvýšené toxicitě s následným postižením srdce, plic, kůže a neurologickými příznaky (viz

předepsané informace o použití přípravků specifické chemoterapie).

Léčbou filgrastimem

samotným nelze zabránit vzniku trombocytopenie a anémie, které se objevují

jako následek myelosupresívní chemoterapie. Vzhledem k přepokládanému podávání vyšších dávek

cytostatik (např. plné dávky podle předepsaného dávkovacího schématu) může být pacient více

ohrožen trombocytopenií a anémií. Doporučuje se kontrolovat pravidelně počet krevních destiček a

hematokrit. Zvláštní pozornost je třeba věnovat podávání jednotlivých dávek nebo kombinované

chemoterapii přípravky, o kterých je známo, že mohou způsobovat těžkou trombocytopenii.

Podávání filgrastimu k mobilizaci PBPC se projevilo zmírněním a zkrácením doby trvání

trombocytopenie po myelosupresívní nebo myeloablativní chemoterapii.

Další zvláštní upozornění

Léčivý přípravek již není registrován

Účinky filgrastimu u pacientů s podstatně sníženým počtem myeloidních kmenových progenitorových

buněk nebyly dosud hodnoceny. Filgrastim působí v první řadě na prekurzory neutrofilů s cílem zvýšit

počet neutrofilů. Odpověď u pacientů se sníženým počtem prekurzorů neutrofilů může být proto

oslabená (podobně jako u pacientů, kteří jsou léčeni extenzívní radioterapií nebo chemoterapií, nebo u

těch, kteří trpí nádorovou infiltrací kostní dřeně).

U pacientů léčených G–CSF po alogenní transplantaci kostní dřeně byly uváděny případy nemoci

vyvolané reakcí štěpu proti hostiteli (GvHD, graft versus host disease) a případy úmrtí (viz bod 5.1).

Zvýšení hemopoetické aktivity kostní dřeně jako odpovědi na léčbu růstovými faktory bylo spojeno

s přechodnými pozitivními nálezy zobrazovacích vyšetření kostí. Toto je třeba vzít do úvahy při

interpretaci výsledků zobrazovacích vyšetření kostí.

Zvláštní upozornění pro pacienty podstupující mobilizaci periferních kmenových (progenitorových)

buněk

Mobilizace

Neexistuje žádné prospektivně randomizované srovnání dvou doporučovaných způsobů mobilizace

(filgrastim v monoterapii nebo v kombinaci s myelosupresívní chemoterapií) ve stejné populaci

pacientů. Stupeň variability mezi jednotlivými pacienty a mezi laboratorními analýzami buněk CD34

způsobuje, že přímé srovnání mezi různými hodnoceními je obtížné. Doporučit optimální způsob

mobilizace je proto komplikované. Výběr vhodné mobilizační metody musí vycházet z celkového cíle

léčby každého jednotlivého pacienta.

Předchozí léčba cytotxickými přípravky

U pacientů, kteří nejprve podstoupili velmi agresivní myelosupresivní terapii, nemusí být mobilizace

PBPC dostatečná k dosažení doporučeného minimálního výtěžku progenitorových buněk

(2,0 x 10

CD34

buněk/kg) nebo k urychlení obnovy krevních destiček na stejné úrovni.

Některé cytotoxické látky působí toxicky právě na krvetvorné progenitorové buňky a mohou

nepříznivě ovlivnit jejich mobilizaci. Látky jako melfalan, karmustin (BCNU) a karboplatina, jsou-li

podávány delší dobu před mobilizací progenitorových buněk, mohou snížit výtěžek mobilizace.

Podávání melfalanu, karboplatiny nebo BCNU současně s filgrastimem působí pozitivně na mobilizaci

progenitorových buněk. Pokud se uvažuje o transfúzi periferních kmenových (progenitorových)

buněk, je vhodné naplánovat jejich mobilizaci do počáteční fáze léčby. Před podáváním vysokých

dávek cytostatik je třeba se u těchto pacientů zaměřit především na počet progenitorových buněk. Je-li

jejich výtěžek nedostatečný (podle výše uvedených kriterií), měly by být zváženy jiné způsoby léčby,

které podporu progenitorových buněk nevyžadují.

Zhodnocení výtěžku progenitorových buněk

Při hodnocení počtu získaných progenitorových buněk u pacientů léčených filgrastimem je třeba

věnovat zvýšenou pozornost způsobu jejich kvantifikace. Výsledky

průtokové cytome

trie buněk

CD34

se liší v závislosti na použité metodice a doporučení založená na počtech stanovených v jiných

laboratořích by měla být interpretována velmi opatrně.

Statistická analýza poměru mezi počtem reinfundovaných buněk CD34

a rychlostí obnovy krevních

destiček po vysokých dávkách cytostatik naznačuje komplexní, ale kontinuální vztah.

Hodnota doporučeného minimálního výtěžku 2,0 x 10

buněk CD34

/kg je založena na

publikovaných zkušenostech s odpovídající hematologickou obnovou. Uvedené hodnoty zřejmě

korelují s rychlejším zotavením, hodnoty pod touto hranicí jsou spojeny s pomalejším zotavením.

Zvláštní upozornění pro dárce, kteří podstupují mobilizaci periferních kmenových (progenitorových)

buněk

Mobilizace PBPC nepřináší zdravým dárcům žádný přímý klinický užitek a měla by být vyhrazena

pouze pro alogenní transplantaci kmenových buněk.

Léčivý přípravek již není registrován

Mobilizaci PBPC lze provádět pouze u dárců, kteří splňují obvyklá klinická a laboratorní kriteria pro

dárcovství kmenových buněk se zvláštním zřetelem na hodnoty hematologických vyšetření a možná

infekční onemocnění.

Bezpečnost a účinnost filgrastimu u zdravých dárců ve věku < 16 let nebo > 60 let nebyla stanovena.

Přechodná trombocytopenie (počet krevních destiček < 100 x 10

/l) po podání filgrastimu a

leukaferéze byla pozorována u 35 % hodnocených subjektů. Pouze ve dvou případech byl zaznamenán

počet destiček < 50 x 10

/l který byl přisuzován provedené leukaferéze.

Pokud je nezbytné provést více než jednu leukaferézu, je třeba věnovat zvláštní pozornost dárcům,

kteří mají před leukaferézou počet krevních destiček < 100 x 10

/l; obecně by se leukaferéza neměla

provádět při počtu destiček < 75 x 10

Leukaferéza by se dále neměla provádět u dárců užívajících antikoagulancia nebo u těch, kteří mají

poruchu srážení krve.

V případě, že počet leukocytů překročí 70 x 10

/l, mělo by být přerušeno podávání filgrastimu

nebo

snížena dávka.

Dárci, kterým byl podáván G–CSF kvůli mobilizaci PBPC, by měli být sledováni do doby, než se

jejich hematologické hodnoty vrátí k normě.

U zdravých dárců byly v souvislosti s užíváním G–CSF pozorovány přechodné cytogenní změny.

Význam těchto změn z hlediska vývoje hematologického nádorového onemocnění není znám.

Sledování dlouhodobé bezpečnosti u dárců stále pokračuje. Riziko vzniku maligního myeloidního

klonu nelze zcela vyloučit. Doporučuje se proto, aby centra provádějící aferézu systematicky sledovala

dárce kmenových buněk po dobu alespoň 10 let z hlediska dlouhodobé monitorace bezpečnosti

přípravku.

Po podání G–CSF (faktor stimulující kolonie granulocytů) se běžně objevovaly asymptomatické

případy splenomegalie, velmi vzácné byly případy ruptury sleziny u zdravých dárců a pacientů.

Některé případy ruptury sleziny skončily fatálně. Je třeba proto pečlivě kontrolovat velikost sleziny

(např. klinickým vyšetřením, ultrazvukem) a na možnost ruptury sleziny pomýšlet u dárců a/nebo

pacientů, kteří si stěžují na bolesti v levém podžebří nebo v levém rameni.

Po uvedení přípravku na trh byly u normálních dárců velmi vzácně hlášeny p

řípady

nežádoucích

pulmonárních účinků (hemoptýza, plicní krvácení, plicní infiltráty, dyspnoe a hypoxie). V případě

suspektních nebo potvrzených případů nežádoucích pulmonárních účinků se musí zvážit přerušení

léčby filgrastimem a nasazení příslušné lékařské péče.

Zvláštní upozornění pro příjemce alogenních PBPC mobilizovaných filgrastimem

Z údajů, které jsou v současnosti dostupné, vyplývá, že imunologické interakce mezi alogenním PBPC

štěpem a příjemcem mohou být spojeny se zvýšeným rizikem akutní nebo chronické nemoci vyvolané

GvHD ve srovnání s transplantací kostní dřeně.

Zvláštní upozornění pro pacienty se SCN

Krevní obraz

Je nezbytné pečlivě sledovat počet krevních destiček, a to zejména v průběhu prvních několika týdnů

léčby filgrastimem. Je třeba zvážit možnost snížení dávky nebo přechodného vysazení filgrastimu u

pacientů s trombocytopenií, t.j. při počtu krevních destiček trvale pod 100 000/mm

Může docházet i k dalším změnám počtu krvinek včetně anémie a přechodného zvýšení počtu

myeloidních progenitorových buněk. Tyto změny vyžadují pečlivé sledování krevního obrazu.

Léčivý přípravek již není registrován

Transformace do leukémie nebo myelodysplastického syndromu

V případě těžké chronické neutropenie je třeba věnovat zvýšenou pozornost jejímu odlišení od jiných

poruch krvetvorby, jako je aplastická anémie, myelodysplasie a myeloidní leukémie. Před zahájením

léčby by měl být vyšetřen kompletní diferenciální krevní obraz, počet krevních destiček a morfologie

kostní dřeně s určením karyotypu.

V průběhu klinických hodnocení byl u pacientů se SCN léčených filgrastimem zaznamenán malý

počet případů (přibližně 3 %) myelodysplastického syndromu nebo leukémie. Tento výskyt byl zjištěn

pouze u pacientů s kongenitální neutropenií. Myelodysplastický syndrom (MDS) a leukémie jsou

přirozenými komplikacemi tohoto onemocnění a jejich spojitost s podáváním filgrastimu je nejistá. Ve

skupině čítající přibližně 12 % pacientů, kteří měli na počátku léčby normální cytogenetický nález,

byly při pravidelných vyšetřeních následně zjištěny abnormality včetně monosomie 7. chromozomu.

Pokud se u pacientů se SCN rozvine abnorm

ální cytogenetický nález, je tř

eba zvážit riziko a přínos

další léčby filgrastimem; filgrastim musí být vysazen, dojde-li ke vzniku MDS nebo leukémie.

V současné době není zcela jasné, zda dlouhodobá léčba pacientů trpících SCN predisponuje tyto

pacienty ke vzniku cytogenetických abnormalit, MDS nebo leukemické transformace. U těchto

pacientů se doporučuje pravidelné (přibližně každých 12 měsíců) morfologické a cytogenetické

vyšetření kostní dřeně.

Další zvláštní upozornění

Měly by být vyloučeny další příčiny přechodné neutropenie, jako jsou například virové infekce.

Zvětšení sleziny je přímým následkem léčby filgrastimem. U 31 % pacientů, kteří se zúčastnili

klinických hodnocení, byla nalezena pohmatem zjistitelná splenomegalie. Zvětšení objemu sleziny

určené radiograficky se objevovalo časně po zahájení léčby filgrastimem a mělo tendenci dále

stagnovat. Snížení dávky vedlo ke zpomalení růstu sleziny nebo se zvětšování zastavilo. U 3 %

pacientů bylo nutné slezinu chirurgicky odstranit. Velikost sleziny by měla být pravidelně

kontrolována. Ke zhodnocení abnorm

álního zvětšení sleziny

by mělo stačit palpační vyšetření břicha.

U malého počtu pacientů se vyskytovala hematurie/proteinurie. Ke sledování těchto příznaků je

nezbytný pravidelný rozbor moči.

Bezpečnost a účinnost podávání přípravku novorozencům a pacientům s autoimunní neutropenií

nebyla stanovena.

Zvláštní upozornění pro pacienty s HIV infekcí

Krevní obraz

Absolutní počet neutrofilů (ANC) by měl být pečlivě sledován, a to zejména během prvních týdnů po

zahájení léčby filgrastimem. Někteří pacienti mohou na zahajovací dávku filgrastimu reagovat velmi

rychle a značným zvýšením počtu neutrofilů. První 2 až 3 dny léčby filgrastimem se doporučuje

kontrolovat ANC denně. V průběhu další léčby se doporučuje kontrolovat ANC nejméně dvakrát

týdně během prvních dvou týdnů léčby a poté jednou za týden nebo jednou za dva týdny po dobu

udržovací terapie. Při intermitentním podávání 30 MIU (300

g) filgrastimu za den může docházet k

výraznému kolísání počtu neutrofilů. K určení nejnižší hranice (nadiru) absolutního počtu neutrofilů se

doporučuje odebírat krevní vzorky ke stanovení ANC bezprostředně před plánovaným podáním

filgrastimu.

Riziko spojené se zvýšenými dávkami myelosupresivních léčiv

Léčbou samotným filgrastimem nelze předejít vzniku trombocytopenie a anémie vyvolané

myelosupresívní léčbou. Důsledkem případného podávání vysokých dávek nebo velkého počtu těchto

přípravků zároveň s léčbou filgrastim

em může být pro pacienta zvýšené riziko trombocy

topenie a

anémie. Doporučuje se pravidelně kontrolovat krevní obraz (viz výše).

Léčivý přípravek již není registrován

Infekce a maligní onemocnění vyvolávající myelosupresi

Neutropenie může vzniknout následkem infekce oportunními mikroorganizmy, infiltrujícími kostní

dřeň, jakými je například

Mycobacterium avium

, nebo na podkladě maligních onemocnění, jako je

lymfom. U pacientů, kterým byla zjištěna infekční infiltrace kostní dřeně nebo malignita, je třeba

kromě podávání filgrastimu kvůli neutropenii také zvážit příslušnou léčbu základního onemocnění.

Účinky filgrastimu na neutropenii vyvolanou infekční infiltrací kostní dřeně nebo maligním

onemocněním nebyly dostatečně zhodnoceny.

Zvláštní upozornění pro pacienty se srpkovitou anémií

U pacientů se srpkovitou anemií byly ve spojení s podáváním filgrastimu popsány vazo-okluzivní

krize, v některých případech s fatálním koncem. Při úvaze o použití filgrastimu u pacientů se

srpkovitou anemií by měl proto lékař postupovat velice opatrně a podrobně zvážit vzájemný poměr

možných rizik a přínosů léčby.

Pomocné látky

Biograstim obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy by

přípravek neměli užívat.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné předplněné injekční stříkačce, tj. v

podstatě je „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Bezpečnost a účinnost filgrastimu podávaného ve stejný den s myelosupresívní cytotoxickou

chemoterapií nebyla definitivně stanovena. Vzhledem k citlivosti rychle se dělících myeloidních

buněk na myelosupresívní cytotoxickou chemoterapii není podání filgrastimu doporučováno

v časovém období od 24 hodin před chemoterapií až 24 hodin po chemoterapii. Předběžné výsledky

získané od malého počtu pacientů léčených filgrastimem současně s 5-fluorouracilem ukazují na

možnost zhoršení neutropenie.

Případné interakce s jinými hematopoetickýni růstovými faktory a cytokiny nebyly dosud v rámci

klinických hodnocení studovány.

Vzhledem k tomu, že lithium podporuje uvolňování neutrofilů, může při jeho podávání dojít k zesílení

účinku filgrastimu. Přestože tato interakce nebyla formálně hodnocena, není k dispozici důkaz o její

škodlivosti.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání filgrastimu těhotným ženám nejsou k dispozici. V literatuře byl popsán

transplacentární průnik filgrastimu u těhotných žen. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční

toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro lidi nebylo stanoveno. Filgrastim by měl být použit v

těhotenství pouze, pokud je to nebytně nutné.

Kojení

Není známo, zda se filgrastim vylučuje do lidského mateřského mléka. Přechod filgrastimu do mléka

nebyl testován na zvířatech. Rozhodnutí, zda přerušit kojení nebo ukončit podávání filgrastimu, je

nutno provést na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Filgrastim má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud se u pacienta

vyskytne únavnost, doporučuje se opatrnosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.

4.8

Nežádoucí účinky

Léčivý přípravek již není registrován

Souhrn bezpečnostního profilu

V klinických studiích bylo sledováno 541 pacientů s nádorovým onemocněním a 188 zdravých

dobrovolníků užívajících Biograstim. Bezpečnost Biograstimu zjištěná v těchto studiích odpovídala

bezpečnosti referenčního přípravku použitého v těchto studiích.

Syndrom zvýšené permeability kapilár, který může být život ohrožující v případě opožděné léčby, byl

hlášen méně často (≥1/1 000 až <1/100) u pacientů s nádorem podstupujících chemoterapii a u

zdravých dárců podstupujících mobilizaci periferních progenitorových buněk krve po podání G-CSF;

viz bod 4.4.a podbod „Popis vybraných nežádoucích účinků“ bodu 4.8.

Při léčbě filgrastimem byly podle zveřejněných informací pozorovány následující nežádoucí účinky

s uvedenou frekvencí.

Hodnocení nežádoucích účinků vychází z následujících údajů o frekvenci:

Velmi časté:

≥1/10

Časté:

≥1/100 až <1/10

Méně časté:

≥1/1 000 až <1/100

Vzácné:

≥1/10 000 až <1/1 000

Velmi vzácné:

<1/10 000

Není známo:

Z dostupných údajů nelze urč

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky

seřazeny podle klesající závažnosti.

Pacienti s nádorovým onemocněním

Nejčastějším nežádoucím účinkem, který byl pozorován v souvislosti s podáváním doporučených

dávek filgrastimu při klinických hodnoceních, byly bolesti pohybového systému mírné až střední

intenzity, které se vyskytovaly u 10 % pacientů. U 3 % pacientů byly tyto bolesti silné. Bolesti

pohybového systému lze obvykle potlačit běžnými analgetiky. K méně častým nežádoucím účinkům

patřily poruchy močení, především lehká až středně závažná dysurie.

V randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických hodnoceních nezvyšoval filgrastim

incidenci nežádoucích účinků spojených s cytotoxickou chemoterapií. Nežádoucí účinky uváděné se

stejnou frekvencí u pacientů léčených kombinací filgrastim/chemoterapie a placebo/chemoterapie

byly: nevolnost a zvracení, alopecie, průjem, únava, nechutenství, záněty sliznic, bolesti hlavy, kašel,

kožní vyrážka, bolesti na hrudi, celková slabost, bolest v krku, zácpa a blíže nespecifikované bolesti.

Reverzibilní a na dávce závislé mírné až střední zvýšení laktátdehydrogenázy (LDH), alkalické

fosfatázy, sérové hladiny kyseliny močové a

–glutamyl transferázy (GGT) bylo při léčbě

doporučenými dávkami filgrastimu zaznamenáno přibližně u 50 %, 35 %, 25 %, respektive

10 % pacientů.

Ojediněle byly uváděny přechodné poklesy krevního tlaku nevyžadující klinickou lé

čbu.

U pacientů léčených G–CSF po alogenní transplantaci kostní dřeně by

hlášeny

ípady GvHD a

případy úmrtí (viz bod 5.1).

Cévní onemocnění včetně venookluzívní choroby a poruch bilance tekutin byly uváděny ojediněle u

pacientů léčených vysokými dávkami cytostatik a následnou autologní transplantací kostní dřeně.

Příčinná souvislost s podáváním filgrastimu nebyla stanovena.

U pacientů léčených filgrastimem byly velmi vzácně zaznamenány případy výskytu kožní vaskulitidy.

Mechanismus vzniku této vaskulitidy u pacientů, kterým je podáván filgrastim, není znám.

Léčivý přípravek již není registrován

Ojediněle byl hlášen výskyt Sweetova syndromu (Sweetova choroba – akutní febrilní neutrofilní

dermatóza). Protože však značné procento těchto pacientů trpělo leukémií, která bývá doprovázena

Sweetovým syndromem, kauzální vztah k léčbě filgrastimem nebyl prokázán.

V individuálních případech byla zaznamenána exacerbace revmatoidní artritidy.

U pacientů s rakovinou léčených filgrastimem byla uváděna pseudodna.

Vzácně byl uváděn výskyt nežádoucích účinků souvisejících s postižením plic typu intersticiální

pneumonie, plicního otoku a plicních infiltrátů s následným rozvojem respiračního selhání nebo

syndromem dechové tísně dospělých (ARDS), které může být fatální (viz bod 4.4).

Alergické reakce: U pacientů, kterým byl podáván filgrastim, byl v úvodu léčby či v jejím průběhu

popsán výskyt alergických reakcí různých typů včetně anafylaxe, vyrážky, kopřivky, angioedému,

dyspnoe a hypotenze. Celkově byla hlášení častější po i.v. podání. V některých případech se tyto

reakce znovu vyskytly při opětném zahájení léčby, což naznačuje tak příčinnou souvislost. Filgrastim

by neměl být vůbec podáván pacientům

s anamnézou prodělaných závažných alergických reakcí.

U pacientů se srpkovitou anemií byly

hlášeny izolované případy vazookluzivní krize (viz bod 4.4).

Orgánový systém

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Zvýšení alkalické fosfatázy,

zvýšení LDH, zvýšení kyseliny

močové

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Vzácné

Cévní poruchy

Cévní poruchy

Méně časté

Syndrom zvýšené permeability

kapilár*

Časté

Kašel, bolesti v krku

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Velmi vzácné

Plicní infiltráty

Velmi časté

Nevolnost/zvracení

Gastrointestinální poruchy

Časté

Zácpa, nechutenství, průjem,

mukositida

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi časté

Zvýšení GGT

Časté

Alopecie, vyrážka

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné

Sweetův syndrom, kožní

vaskulitida

Velmi časté

Bolest na hrudi, bolesti

pohybového systému

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Velmi vzácné

Exacerbace revmatoidní artritidy

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné

Poruchy močení

Časté

Únava, celková slabost

Méně časté

Blíže nespecifikovaná bolest

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Velmi vzácné

Alergická reakce

*Viz podbod „Popis vybraných nežádoucích účinků“ bodu 4.8

Nežádoucí účinky u zdravých dárců s mobilizací periferních kmenových (progenitorových) buněk

Nejčastěji uváděným nežádoucím účinkem byly přechodné bolesti pohybového systému mírné až

střední intenzity. Leukocytóza (počet bílých krvinek (WBC) > 50 x 10

/l) byla zaznamenána u 41 %

dárců a přechodná trombocytopenie (počet krevních destiček < 100 x 10

/l) po podání filgrastimu a

leukaferéze se vyskytovala u 35 % dárců.

Léčivý přípravek již není registrován

Přechodné, lehké zvýšení alkalické fosfatázy, LDH, SGOT (sérum glutamo-oxaloctová transamináza)

a kyseliny močové bylo popsáno u zdravých dárců, kterým byl podáván filgrastim; tyto nálezy neměly

klinickou odezvu.

Exacerbace příznaků artritidy byla pozorována velmi vzácně.

Velmi vzácné byly také příznaky naznačující alergické reakce.

Bolesti hlavy, které jsou přičítány podávání filgrastimu, byly popsány v klinických hodnoceních dárců

PBPC.

U zdravých dárců byl často zaznamenán výskyt splenomegalie, obvykle však bezpříznakové. Velmi

vzácně byly popsány případy ruptury sleziny u zdravých dárců a pacientů po podávání faktoru

stimulujícího kolonie granulocytů (G–CSF) (viz bod 4.4).

V rámci postmarketinkových zkušeností byly u normálních dárců hlášeny případy nežádoucích

pulmonárních účinků (hemoptýza, plicní krvácení, plicní infiltráty, dyspnoe a hypoxie), (viz bod 4.4).

Orgánový systém

Frekvence

Nežádoucí účinek

Velmi časté

Leukocytóza, trombocytopenie

Poruchy krve a lymfatického

systému

Méně časté

Poruchy sleziny

Časté

Zvýšení alkalické fosfatázy,

zvýšení LDH

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté

Zvýšení AST, hyperurikémie

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Bolest hlavy

Cévní poruchy

Méně časté

Syndrom zvýšené permeability

kapilár*

Velmi časté

Bolesti pohybového systému

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Exacerbace revmatoidní artritidy

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Méně časté

Závažná alergická reakce

*Viz podbod „Popis vybraných nežádoucích účinků“ bodu 4.8

Nežádoucí účinky u pacientů se SCN

Frekvence nežádoucích účinků, které byly popsány v souvislosti s léčbou filgrastimem u

pacientů se

SCN, se postupem času snižovala.

Nejčastějšími nežádoucími účinky přisuzovanými filgrastimu byly bolesti kostí a obecně bolesti

pohybového systému.

K dalším pozorovaným nežádoucím účinkům patřilo zvětšení sleziny, v menšině případů progresivní,

a trombocytopenie. Bolesti hlavy a průjmy byly zaznamenány krátce po zahájení léčby filgrastimem u

méně než 10 % pacientů. Popsána byla také anémie a případy epistaxe.

Přechodné zvýšení sérové hladiny kyseliny močové, laktátdehydrogenázy a alkalické fosfatázy nebylo

doprovázeno klinickými příznaky. Bylo zaznamenáno také přechodné mírné snížení glykémie.

Nežádoucí účinky pravděpodobně související s léčbou filgrastimem, které se vyskytují u < 2 %

pacientů s SCN byly: reakce v místě vpichu injekce, bolest hlavy, hepatomegalie, bolesti kloubů,

alopecie, osteoporóza a kožní vyrážka.

Při dlouhodobé léčbě byla u 2 % pacientů s SCN zjištěna kožní vaskulitida. Velmi zřídka došlo k

výskytu proteinurie/hematurie.

Léčivý přípravek již není registrován

Orgánový systém

Frekvence

Nežádoucí účinek

Velmi časté

Anémie, splenomegalie

Časté

Trombocytopenie

Poruchy krve a lymfatického

systému

Méně časté

Poruchy sleziny

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Snížení glykémie, zvýšení

alkalické fosfatázy, zvýšení

LDH, hyperurikémie

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Velmi časté

Epistaxe

Gastrointestiální poruchy

Časté

Průjem

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Hepatomegalie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Alopecie, kožní vaskulitida,

bolest v místě vpichu, vyrážka

Velmi časté

Bolesti pohybového systému

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Časté

Osteoporóza

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Haematurie, proteinurie

Nežádoucí účinky u pacientů s infekcí HIV

Jedinými nežádoucími účinky, které byly pozorovány v souvislosti s podáváním doporučených dávek

filgrastimu při klinických hodnoceních, byly bolesti pohybového systému, především bolesti kostí

mírné až střední intenzity a bolesti svalů. Incidence těchto případů byla podobná jako u pacientů

s nádorovým onemocněním.

Zvětšení sleziny související s léčbou filgrastimem se vyskytovalo u < 3 % pacientů. Ve všech

případech se jednalo o mírné až střední zvětšení, diagnostikované fyzikálním vyšetřením. Klinický

průběh byl vždy benigní; u žádného pacienta nebyl zjištěn hypersplenismus a žádný pacient nemusel

podstoupit splenektomii. Vzhledem k tomu, že zvětšení sleziny bývá u pacientů infikovaných HIV

časté a objevuje se v různém stupni u pacientů s AIDS, je souvislost s léčbou filgrastimem nejasná.

Orgánový systém

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického

systému

Časté

Poruchy sleziny

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Velmi časté

Bolesti pohybového systému

Popis vybraných nežádoucích účinků

V postmarketingovém sledování byly hlášeny případy syndromu zvýšené permeability kapilár při

použití G-CSF. Obecně se vyskytly u pacientů s pokročilým stádiem zhoubného onemocnění, se sepsí,

užívajících vícesložkovou chemoterapii nebo podstupujících aferézu (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Nebyly popsány žádné příznaky předávkování.

Léčivý přípravek již není registrován

Ukončení léčby filgrastimem

vede obvykle k poklesu cirkulujících neutrofilů o 50 % během 1 až 2

dnů, jejich návrat do normy trvá 1 až 7 dnů.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunostimulancia, faktory stimulující kolonie, ATC kód: L03AA02

Biograstim je tzv. podobným biologickým léčivým přípravkem („biosimilar“). Podrobné informace

jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu

Lidský G–CSF je glykoprotein, který reguluje tvorbu a uvolňování funkčních neutrofilů z kostní

dřeně. Biograstim, obsahující rekombinantní methionyl humánní G–CSF (filgrastim), způsobuje

během 24 hodin významné zvýšení počtu neutrofilů v periferní krvi spolu s lehkým zvýšením

monocytů. U některých pacientů s SCN může filgrastim také vyvolávat mírné zvýšení počtu

cirkulujících eosinofilů a bazofilů, vzhledem k jejich počátečním hodnotám; někteří tito pacienti

mohou mít eosinofilii nebo bazofilii již před zahájením léčby. Zvýšení počtu neutrofilů je v rozsahu

doporučovaného dávkování závislé na dávce. Neutrofily tvořené v lidském těle po podání filgrastimu

mají normální nebo zesílenou funkci, jak bylo prokázáno testy chemotaktických a fagocytárních

funkcí. Ukončení léčby filgrastimem vede obvykle k poklesu cirkulujících neutrofilů o 50 % během 1

až 2 dní, jejich návrat do normy trvá 1 až 7 dní.

Podávání filgrastimu pacientům léčených cytotoxickou chemoterapií vede k signifikantnímu poklesu

incidence, závažnosti a doby trvání neutropenie a febrilní neutropenie. Léčba filgrastimem významně

zkracuje dobu trvání febrilní neutropenie, užívání antibiotik a hospitalizace po chemoterapii pro akutní

myelogenní leukémii nebo po myeloablativní léčbě s následnou transplantací kostní dřeně. Incidence

horečky a prů

kazných infekcí snížena nebyla. Doba horečky

se nezkrátila u pacientů podstupujících

myeloablativní léčbu následovanou transplantací kostní dřeně.

Užívání filgrastimu, ať už samotného nebo po chemoterapii, mobilizuje hematopoetické kmenové

(progenitorové) buňky (

peripheral blood progenitor cells - PBPC

) do periferní krve. Tyto autologní

PBPC mohou být odebrány a podávány zpět infúzí po léčbě vysokými dávkami cytotoxických

přípravků, buď místo transplantace kostní dřeně nebo jako její doplněk. Infuze PBPC urychluje

obnovu krvetvorby, zkracuje tím dobu, po kterou trvá riziko krvácivých komplikací a snižuje spotřebu

transfúzí krevních destiček.

U příjemců alogenních PBPC mobilizovaných filgrastimem došlo podstatně rychleji k obnově

hematologických parametrů, což vedlo k významnému zkrácení doby neléčené obnovy počtu krevních

destiček v porovnání s alogenní transplantací kostní dřeně.

Jedna retrospektivní evropská studie hodnotící použití G–CSF po alogenní transplantaci kostní dřeně u

pacientů s akutními leukémiemi ukazovala na zvýšené riziko GvHD, mortality související s léčbou

(treatment related mortality, TRM) a mortality po podání G–CSF. V samostatné retrospektivní

mezinárodní studii s pacienty s akutní a chronickou myelogenní leukémií nebyl pozorován žádný

účinek ohledně rizika GvHD, TRM a mortality. Metaanalýza výsledků studií alogenních transplantátů,

včetně výsledků devíti prospektivních random

izovaných studií, 8 retrospektivních studií a 1 studie

případů a kontrol, neodhalila účinek na riziko vzniku akutní GvHD, chronické GvHD nebo na

předčasnou mortalitu v souvislosti s léčbou.

Léčivý přípravek již není registrován

Relativní riziko (95 % CI) GvHD a TRM po léčbě s G–CSF po transplantaci kostní dřeně

Publikace

Období

provádění

studie

Počet

Akutní GvHD,

stupeň II-IV

Chronická

GvHD

TRM

Metaanalýza

(2003)

1986-2001

1198

1,08

(0,87; 1,33)

1,02

(0,82; 1,26)

0,70

(0,38; 1,31)

Evropská

retrospektivní

studie (2004)

1992-2002

1789

1,33

(1,08; 1,64)

1,29

(1,02; 1,61)

1,73

(1,30; 2,32)

Mezinárodní

retrospektivní

studie (2006)

1995-2000

2110

1,11

(0,86; 1,42)

1,10

(0,86; 1,39)

1,26

(0,95; 1,67)

Analýza obsahuje studie zahrnující transplantáty kostní dřeně v tomto období; některé studie

používající GM-CSF (granulocyte-macrophage–colony stimulating factor, faktor stimulující

granulocyty a makrofágy)

Analýza zahrnuje pacienty s transplantací kostní dřeně v tomto období

Podávání filgrastimu zdravým dárcům k mobilizaci PBPC před alogenní transplantací PBPC umožňuje

získat 4 x 10

CD34

buněk/kg tělesné váhy u většiny dárců po dvou leukaferézách. Zdravým dárcům

je subkutánně podávána dávka 10

g/kg/den po dobu 4 až 5 po sobě následujících dní.

Podávání filgrastimu pacientům (dětem nebo dospělým) se SCN (těžká vrozená, cyklická a idiopatická

neutropenie) vede k přetrvávajícímu zvýšení absolutního počtu neutrofilů v periferní krvi a sníženému

počtu infekčních komplikací a souvisejících stavů.

Podávání filgrastimu pacientům infikovaným HIV vede k udržení normálního počtu neutrofilů, což

umožňuje podávání antivirových a/nebo dalších myelosupresívních léčiv podle plánovaného schématu

dávkování. Nejsou důkazy o tom, že by u pacientů infikovaných HIV docházelo ke zvýšené replikaci

HIV.

Tak jako jiné hematopoetické růstové faktory, G–CSF vykazuje

in vitro

stimulační vlastnosti na

lidských endoteliálních buňkách.

Účinnost a bezpečnost Biograstimu byla testována v randomizovaných studiích fáze III pro nádorové

onemocnění prsu plic a nehodgkinský lymfom. Mezi Biograstimem a referenčním přípravkem nebyly

významné rozdíly z hlediska délky trvání těžké neutropenie a výskytu febrilní neutropenie.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Randomizované zaslepené zkřížené studie s jednou dávkou provedené u 196 zdravých dobrovolníků

ukázaly, že farmakokinetický profil přípravku Biograstimu při subkutánním a intravenózním podání je

srovnatelný s farmakokinetickým profilem referen

čního přípravku.

Clearance filgrastim

u probíhá podle farmakokinetiky prvního ř

ádku po subkutánním i intravenózním

podání. Poločas sérové eliminace filgrastimu je přibližně 3,5 hodiny při rychlostí clearance přibližně

0,6 ml/min/kg. Kontinuální podávání filgrastimu v infúzi po dobu až 28 dní pacientům v

rekonvalescenci po autologní transplantaci kostní dřeně nevedlo k akumulaci filgrastimu, přičemž

poločas eliminace byl srovnatelný po celou dobu podávání. Mezi dávkou a sérovou koncentrací

filgrastimu existuje pozitivní lineární korelace, ať je podán intravenózně nebo subkutánně. Po

subkutánním podání doporučených dávek přetrvávaly sérové koncentrace nad 10 ng/ml po dobu

8 až 16 hodin. Distribuční objem v krvi je přibližně 150 ml/kg.

U pacientů s nádorovým onemocněním byl farmakokinetický profil přípravku Biograstim a

referenčního přípravku srovnatelný při jednom i opakovaném subkutánním podání.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Léčivý přípravek již není registrován

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity a

lokální tolerance neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Předklinické údaje získané z konvenčních studií zkoumajících toxicitu opakovaného podávání

přípravku potvrdily předpokládané farmakologické účinky včetně zvýšení počtu leukocytů, myeloidní

hyperplazie v kostní dřeni, extramedulární hematopoezy a zvětšení sleziny.

Nebyly pozorovány žádné účinky na plodnost potkaních samců a samic ani na gestaci u potkaních

samic. Studie na potkanech a králících nepodaly důkaz o teratogenitě filgrastimu. U králíků byla

zaznamenána vyšší incidence potratů, ale nebyly pozorovány žádné malformace.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Kyselina octová ledová

Chlorid sodný

Sorbitol

Polysorbát 80

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Biograstim se nesmí ředit roztokem chloridu sodného.

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 6.6.

Rozpuštěný filgrastim se může adsorbovat na skle a plastech, pokud není naředěný, jak je uvedeno

v bodě 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

30 měsíců.

Po naředění: Chem

ická a fyzikální stabilita naředěného roztoku př

ed použitím byla prokázána po dobu

24 hodin při teplotě 2 až 8ºC. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit ihned po

naředění. Jestliže není použit ihned, doba použitelnosti naředěného přípravku a podmínky jeho

uchovávání před použitím podléhají odpovědnosti uživatele a neměly by obvykle překračovat

24 hodin při 2 až 8

C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických

podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Podmínky pro uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Předplněná injekční stříkačka vyrobená ze skla typu I s trvale připojenou injekční jehlou z nerezavějící

oceli s nebo bez bezpečnostního zařízení chránícího před poraněním

jehlou a opakovaným použitím.

Balení obsahuje 1, 5 nebo 10 př

edplněných injekčních stříkaček s 0,5 ml roztoku nebo společné balení

obsahuje 10 (2 balení po 5) předplněných injekčních stříkaček s 0,5 ml roztoku.

Léčivý přípravek již není registrován

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Pokud je třeba, může být Biograstim ředěn 5 % (50 mg/l) roztokem glukózy.

V žádném případě se nedoporučuje ředění na výslednou koncentraci nižší než 0,2 MIU (2

g)/ml.

Roztok přípravku před podáním prohlédněte. Použít lze jen čiré roztoky bez volných částic.

Při léčbě filgrastimem naředěným do koncentrace nižší než 1,5 MIU (15

g)/ml je třeba do roztoku

přidat lidský albumin (HSA) až do výsledné koncentrace 2 mg/ml.

Například: v připravené injekci o obsahu 20 ml s celkovou dávkou filgrastimu nižší než 30 MIU

(300

g) by mělo být přidáno 0,2 ml lidského albuminu v koncentraci 200 mg/ml (20 %).

Pokud je Biograstim naředěný 5 % roztokem glukózy, je kompatibilní se sklem a řadou plastických

materiálů včetně PVC, polyolefinu (kopolymer polypropylénu a polyetylénu) a polypropylénu.

Biograstim neobsahuje žádné konzervační látky. Vzhledem k možnému riziku mikrobiální

kontaminace jsou injekce Biograstimu určeny pouze k jednorázovému použití.

Náhodné vystavení teplotám pod bodem mrazu nemá nepříznivý vliv na stabilitu Biograstimu.

Veškerý nepoužitý léčivý p

řípravek nebo odpad m

usí být zlikvidován v souladu s mí

stními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AbZ-Pharma GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/08/450/001

EU/1/08/450/002

EU/1/08/450/003

EU/1/08/450/004

EU/1/08/450/009

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 15. září 2008

Datum posledního prodloužení registrace: 25. červenec 2013

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu/

Léčivý přípravek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Biograstim 48 MIU/0,8 ml injekční nebo infúzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 60 miliónů mezinárodních jednotek [MIU]

(600 mikrogramů) filgrastimum.

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje filgrastimum v množství 48 MIU (480 mikrogramů) v

0,8 ml roztoku na injekci nebo na infúzi (60 MIU/ml, 600 mikrogramů/ml).

Filgrastim (rekombinantní methionyl, humánní růstový faktor stimulující kolonie granulocytů) byl

vyroben pomocí r–DNA technologie na

Escherichia coli

(K802).

Pomocná látka se známým účinkem

Jeden ml roztoku obsahuje 50 mg sorbitolu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční nebo infuzní roztok.

Čirý bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Biograstim je určen ke zkrácení doby trvání neutropenie a snížení výskytu febrilní neutropenie u

pacientů léčených zavedenou cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové onemocnění (s

výjimkou chronické myeloidní leukémie a myelodysplastických syndromů) a ke zkrácení období

neutropenie u pacientů léčených myeloablativní terapií následovanou transplantací kostní dřeně, kteří

jsou považováni za zvýšeně ohrožené těžkou prolongovanou neutropenií. Bezpečnost a účinnost

filgrastimu jsou obdobné jak u dosp

ělých, tak i u dětí, léčených cy

totoxickou chemoterapií.

Biograstim je indikován k mobilizaci periferních kmenových (progenitorových) buněk (peripheral

blood progenitor cells - PBPC).

Dlouhodobé podávání Biograstimu je indikováno ke zvýšení počtu neutrofilů a snížení četnosti

výskytu a délky trvání infekčních komplikací u dospělých pacientů nebo dětí s těžkou vrozenou

(kongenitální), cyklickou nebo idiopatickou neutropenií, kteří mají ANC (absolutní počet neutrofilů)

0,5 x 10

/l a těžké nebo opakované infekce v anamnéze.

Biograstim je určen k léčbě přetrvávající neutropenie (ANC nižší nebo roven 1,0 x 10

/l) u pacientů s

pokročilou formou HIV infekce, aby se omezilo riziko bakteriálních infekcí tam, kde nejsou vhodné

další možnosti léčby neutropenie.

4.2

Dávkování a způsob podání

Zvláštní požadavky

Léčba filgrastimem by měla probíhat pouze ve spolupráci s hematologickým a onkologickým

pracovištěm (které má zkušenosti s podáváním faktoru stimulujícího kolonie granulocytů - G–CSF) a

Léčivý přípravek již není registrován

pouze na těch pracovištích, která mají k dispozici nezbytné diagnostické vybavení. Mobilizace a

aferéza by se měla provádět ve spolupráci s onkologicko-hematologickými pracovištěm, které má

dostatečnou zkušenost s touto léčbou a které je schopno správně monitorovat krvetvorné kmenové

(progenitorové) buňky.

Zavedená cytotoxická chemoterapie

Doporučené dávkování filgrastimu je

0,5 MIU (5

g)/kg/den. První dávka filgrastimu by neměla být

podána dříve než 24 hodin po cytotoxické chemoterapii. Filgrastim

může být podáván denně podkožní

injekcí nebo rozředěný v 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml) a aplikovaný intravenózní infúzí po dobu

30 minut (viz bod 6.6, ve kterém jsou uvedeny pokyny pro ředění)

.

Ve většině případů je upřednostňován subkutánní způsob podání. Výsledky klinického hodnocení,

které posuzovalo efekt jednorázové dávky, ukázaly, že intravenózní podání může zkrátit dobu účinku

přípravku. Klinický význam těchto zjištění pro opakované podávání není jasný. Výběr způsobu podání

přípravku by měl záviset na individuálních klinických okolnostech. V randomizovaných klinických

hodnoceních byl přípravek podáván subkutánně v dávce 23 MIU (230

g)/m

/den

(4,0 až 8,4

g/kg/den).

Denní podávání filgrastimu by mělo pokračovat až do doby, než je překonána nejnižší očekávaná

hranice počtu (nadir) neutrofilů a než se jejich počet vrátí zpět do normálního rozmezí. Předpokládá

se, že po zavedené chemoterapii solidních nádorů, lymfomů a lymfoidních leukémií, bude léčba podle

těchto kritérií trvat až 14 dní. Léčba po indukční a konsolidační terapii akutní myeloidní leukémie

může být podstatně delší, (až 38 dní) v závislosti na druhu, dávce a časovém rozvrhu použité

cytotoxické terapie.

U pacientů, kteří jsou léčeni cytotoxickou chemoterapií, bývá pozorován typický přechodný vzestup

počtu neutrofilů 1 až 2 dny po zahájení léčby filgrastimem.

K dosažení trvalé odpovědi na léčbu však

nesmí být podávání filgrastimu ukončeno dříve, než je překonána očekávaná nejnižší hranice počtu

neutrofilů (nadir) a než se počet neutrofilů vrátí do normálního rozmezí. Předčasné ukončení léčby

filgrastimem

před očekávaným nejnižším poklesem počtu (nadirem) neutrofilů se nedoporučuje.

Pacienti léčení myeloablativní terapií a následnou transplantací kostní dřeně

Doporučená úvodní dávka filgrastimu je 1,0 MIU (10

g)/kg/den ve formě infúze podávané

intravenózně 30 minut nebo 24 hodin, případně 1,0 MIU (10

g)/kg/den ve formě kontinuální

subkutánní infúze po dobu 24 hodin. Filgrastim se ředí do 20 ml 50 mg/ml (5 %) roztoku glukózy (viz

bod 6.6, ve kterém jsou uvedeny pokyny pro ředění).

První dávka filgrastimu by neměla být podána dříve než za 24 hodin po cytotoxické chemoterapii a

měla by se podat do 24 hodin po transfúzi kostní dřeně.

Jakmile byla překročena nejnižší hranice počtu (nadir) neutrofilů, měla by být denní dávka filgrastimu

titrována podle počtu neutrofilů, jak je uvedeno v následující tabulce:

Počet neutrofilů

Úprava dávky filgrastimu

> 1,0 x 10

/l 3 po sobě následující dny

Snížit na 0,5 MIU (5

g)/kg/den

Poté, jestliže ANC zůstane > 1,0 x 10

/l po

dobu dalších 3 po sobě následujících dní

Ukončit léčbu filgrastimem

Jestliže ANC poklesne pod < 1,0 x 10

/l v průběhu léčby, dávkování filgrastimu by se mělo

zvyšovat podle výše uvedeného postupu

Mobilizace PBPC u pacientů léčených myelosupresívní nebo myeloablativní terapií s následnou

autologní transplantací periferních kmenových (progenitorových) buněk

Doporučená dávka filgrastimu pro mobilizaci PBPC v monoterapii je 1,0 MIU (10

g)/kg/den ve

formě podkožní kontinuální infúze podávané 24 hodin nebo jednorázové podkožní injekce podávané

Léčivý přípravek již není registrován

jednou denně po dobu 5 až 7 po sobě následujících dní. Pro podání infúzí se filgrastim ředí do 20 ml

5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy (viz bod 6.6, ve kterém jsou uvedeny pokyny pro ředění). Časový

rozvrh leukaferézy: jedna nebo dvě leukaferézy provedené 5. a 6. dne obvykle postačují. Za určitých

okolností mohou být nezbytné ještě další leukaferézy. Dávkování filgrastimu je třeba dodržovat až do

poslední leukaferézy.

Doporučená dávka filgrastimu k mobilizaci PBPC po myelosupresívní chemoterapii je 0,5 MIU

g)/kg/den podávaná denně ve formě podkožních injekcí od prvního dne ukončení chemoterapie až

do překročení očekávaného nejnižšího poklesu (nadiru) neutrofilů a návratu počtu neutrofilů do

normálního rozmezí. Leukaferéza by měla být provedena v době, kdy se ANC pohybuje v rozmezí od

< 0,5 x 10

/l do > 5,0 x 10

/l. Pacientům, kteří nebyli léčeni extenzívní chemoterapií, stačí často jediná

leukaferéza. V ostatních případech jsou doporučovány další leukaferézy.

Mobilizace PBPC u normálních dárců před alogenní transplantací periferních kmenových

(progenitorových) buněk

Zdravým dárcům by měl být filgrastim podáván kvůli mobilizaci PBPC podkožní injekcí obvykle v

dávce 1,0 MIU (10

g)/kg/den po dobu 4 až 5 po sobě následujících dní. Leukaferéza by měla být

zahájena 5. den a může pokračovat do 6. dne, aby bylo možné odebrat 4 x 10

buněk CD34

tělesné hmotnosti příjemce.

Pacienti s těžkou chronickou neutropenií (SCN)

Vrozená (kongenitální) neutropenie

Doporučená zahajovací dávka je 1,2 MIU (12

g)/kg/den podkožní injekcí v jedné dávce nebo

rozděleně do více dávek.

Idiopatická nebo cyklická neutropenie

Doporučená zahajovací dávka je 0,5 MIU (5

g)/kg/den podkožní injekcí v jedné dávce nebo

rozděleně do více dávek.

Úprava dávky

Filgrastim

se podává denně podkožní injekcí až do té doby, než je dosažen a udržen počet neutrofilů

vyšší než 1,5 x 10

/l. Po dosažení odpovědi by měla být stanovena minimální účinná dávka, která by

tento počet udržovala. K udržení přiměřeného počtu neutrofilů je zapotřebí dlouhodobé podávání

přípravku. Po jednom až dvou týdnech léčby lze úvodní dávku zdvojnásobit nebo snížit na polovinu

v závislosti na odpovědi pacienta. V dalším období může být dávka individuálně upravena každé 1–2

týdny, aby byl průměrný počet neutrofilů v rozmezí 1,5 x 10

/l a 10 x 10

/l. Při léčbě pacientů

s těžkými infekcemi lze uvažovat i o rychlejším zvyšování dávky. 97 % pacientů, u kterých byla v

klinických hodnoceních zaznamenána odpověď, vykazovalo kompletní odpověď při dávkách

≤2,4 MIU (24

g)/kg/den. Bezpečnost dlouhodobé léčby filgrastimem

v dávce nad 2,4 MIU

g)/kg/den u pacientů s SCN nebyla stanovena.

Pacienti s HIV infekcí

Dosažení reverze neutropenie

Doporučená úvodní dávka filgrastimu je 0,1 MIU (1

g)/kg/den, podávaná každý den subkutánní

injekcí a titrovaná postupně do maximální dávky 0,4 MIU (4

g)/kg/den, dokud není dosažen a udržen

normální počet neutrofilů (ANC > 2,0 x 10

/l). V klinických hodnoceních odpovídalo na tuto dávku

více než 90 % pacientů, kteří dosáhli reverze neutropenie v mediánu 2 dní.

U malého počtu pacientů (< 10 %) bylo nezbytné podávat až 1,0 MIU (10

g)/kg/den k dosažení

reverze neutropenie.

Udržení normálního počtu neutrofilů

Léčivý přípravek již není registrován

Po dosažení reverze by měla být nastavena minimální účinná dávka přípravku nezbytná k udržení

normálního počtu neutrofilů. Dávka 30 MIU (300

g)/den podkožní injekcí je doporučována k

zahájení úpravy dávkování. Může být zapotřebí dávku dále upravit podle pacientova ANC tak, aby byl

počet neutrofilů > 2.0 x 10

/l. Dávky 30 MIU (300

g)/den podávané při klinických hodnoceních 1 až

7 dní v týdnu byly nezbytné k udržení ANC > 2,0 x 10

/l při mediánu frekvence 3 dávky za týden.

Pro udržení ANC > 2,0 x 10

/l může být zapotřebí dlouhodobé podávání přípravku.

Specifické skupiny pacientů

Starší pacienti

Klinických hodnocení s filgrastimem

se sice zúčastnil menší počet pacientů v pokročilém věku, ale pro

tuto skupinu pacientů nebylo provedeno žádné zvláštní klinické hodnocení a nelze tedy stanovit

specifické doporučené dávkování.

Pacienti s postižením ledvin nebo jater

Farmakokinetický a farmakodynamický profil filgrastimu u pacientů s těžkým postižením funkce

ledvin nebo jater byl v klinických hodnoceních podobný jako u normálních pacientů. V těchto

případech není zapotřebí upravovat dávku přípravku.

Použití u dětí se SCN a nádorovým onemocněním

65 % pacientů hodnocených v programu SCN bylo mladších 18 let. Účinnost léčby pro tuto věkovou

skupinu, do které patřila většina pacientů s vrozenou (kongenitální) neutropenií, byla zřejmá. Nebyly

zjištěny žádné rozdíly v profilech bezpečnosti u dětských pacientů, kteří byli léčeni pro těžkou

chronickou neutropenii.

Údaje získané z klinických hodnocení dětských pacientů ukazují, že bezpečnost a účinnost filgrastimu

jsou obdobné jak u dětí, tak i dospělých léčených cytotoxickou chemoterapií.

Doporučené dávkování u dětí je stejné jako u dospělých léčených m

yelosupresívní cytotoxickou

chemoterapií.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní upozornění

Filgrastim nesmí být používán ke zvýšení dávky cytotoxické chemoterapie nad rámec stanovených

režimů dávkování (viz níže).

Filgrastim nesmí být podáván pacientům s těžkou vrozenou (kongenitální) neutropenií (Kostmanův

syndrom) s abnormálním cytogenetickým nálezem (viz níže).

Zvláštní upozornění pro pacienty s myeloidní leukémií

Růst maligních buněk

Faktor stimulující kolonie granulocytů (G–CSF) může podporovat růst myeloidních buněk

in vitro

podobné účinky lze pozorovat i u některých nemyeloidních buněk

in vitro

Bezpečnost a účinnost podávání filgrastimu pacientům s myelodysplastickým syndromem nebo

chronickou myelogenní leukémií nebyla dosud stanovena. Filgrastim není indikován k léčbě těchto

onemocnění. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozlišení diagnózy blastické transformace chronické

myeloidní leukémie od akutní myeloidní leukémie.

Léčivý přípravek již není registrován

Vzhledem k omezeným údajům o bezpečnosti a účinnosti přípravku u pacientů se sekundární AML je

třeba v těchto případech podávat filgrastim se zvýšenou opatrností.

Bezpečnost a účinnost podávání filgrastimu pacientům s

de novo

AML ve věku < 55 let s dobrým

cytogenetickým nálezem (t(8;21), t(15;17), a inv(16)) nebyla dosud stanovena.

Další zvláštní upozornění

U pacientů s osteoporózou, kteří jsou léčeni kontinuálním podáváním filgrastimu po dobu delší než

6 měsíců, může být nezbytné monitorovat kostní denzitu.

Vzácně byly popsány nežádoucí účinky související s postižením plic, a to hlavně intersticiální

pneumonie po podání G–CSF. Pacienti s plicními infiltráty nebo pneumonií v anamnéze mohou být

více rizikoví. Příznaky onemocnění dýchacího ústrojí, jako jsou kašel, horečka a dušnost, spolu

s rentgenologickým nálezem plicních infiltrátů a zhoršením respiračních funkcí mohou být prvními

známkami syndromu respiračního selhání (ARDS - Adult Respiratory Distress Syndrome). Podávání

filgrastimu se musí v tomto případě ukončit a musí být zahájena příslušná léčba.

Po podání G-CSF byl hlášen syndrom zvýšené permeability kapilár, který se vyznačuje hypotenzí,

hypoalbuminémií, edémem a hemokoncentrací. Pacienti, u kterých se vyskytnou příznaky syndromu

zvýšené permeability kapilár, mají být pečlivě sledováni a mají dostávat standardní symptomatickou

léčbu, která může zahrnovat i intenzivní péči (viz bod 4.8).

Zvláštní upozornění u pacientů s nádorovým onemocněním

Leukocytóza

U méně než 5 % pacientů, kteří byli léčení filgrastimem v dávce vyšší než 0,3 MIU/kg/den

g/kg/den), byl pozorován počet bílých krvinek 100 x 10

/l nebo vyšší. Nebyly zaznamenány žádné

nežádoucí účinky, které by přímo souvisely s tímto stupněm leukocytózy. Nicméně, vhledem k

možnému riziku, které souvisí s těžkou leukocytózou, měl by být počet bílých krvinek během léčby

filgrastimem pravidelně kontrolován. Jestliže počet leukocytů poté, co byla překročena očekávaná

nejnižší hranice počtu leukocytů (nadir), přesáhne 50 x 10

/l, léčba filgrastimem

musí být ihned

ukončena. Je-li filgrastim podáván kvůli mobilizaci PBPC, měla být léčba tímto přípravkem ukončena

nebo dávka snížena, pokud počet leukocytů přesáhne 70 x 10

Rizika spojená se zvýšenými dávkami cytostatik

Zvláštní opatrnosti je třeba při léčbě pacientů vysokými dávkami cytostatik, neboť u těchto pacientů

nebylo prokázáno zlepšení výsledků léčby nádorového onemocnění. Zvýšené dávky cytostatik mohou

vést ke zvýšené toxicitě s následným postižením srdce, plic, kůže a neurologickými příznaky (viz

předepsané informace o použití přípravků specifické chemoterapie).

Léčbou filgrastimem

samotným nelze zabránit vzniku trombocytopenie a anémie, které se objevují

jako následek myelosupresívní chemoterapie. Vzhledem k přepokládanému podávání vyšších dávek

cytostatik (např. plné dávky podle předepsaného dávkovacího schématu) může být pacient více

ohrožen trombocytopenií a anémií. Doporučuje se kontrolovat pravidelně počet krevních destiček a

hematokrit. Zvláštní pozornost je třeba věnovat podávání jednotlivých dávek nebo kombinované

chemoterapii přípravky, o kterých je známo, že mohou způsobovat těžkou trombocytopenii.

Podávání filgrastimu k mobilizaci PBPC se projevilo zmírněním a zkrácením doby trvání

trombocytopenie po myelosupresívní nebo myeloablativní chemoterapii.

Další zvláštní upozornění

Účinky filgrastimu u pacientů s podstatně sníženým počtem myeloidních kmenových progenitorových

buněk nebyly dosud hodnoceny. Filgrastim působí v první řadě na prekurzory neutrofilů s cílem zvýšit

počet neutrofilů. Odpověď u pacientů se sníženým počtem prekurzorů neutrofilů může být proto

oslabená (podobně jako u pacientů, kteří jsou léčeni extenzívní radioterapií nebo chemoterapií, nebo u

těch, kteří trpí nádorovou infiltrací kostní dřeně).

Léčivý přípravek již není registrován

U pacientů léčených G–CSF po alogenní transplantací kostní dřeně byly uváděny případy nemoci

vyvolané reakcí štěpu proti hostiteli (GvHD, graft versus host disease) a případy úmrtí (viz bod 5.1).

Zvýšení hemopoetické aktivity kostní dřeně jako odpovědi na léčbu růstovými faktory bylo spojeno

s přechodnými pozitivními nálezy zobrazovacích vyšetření kostí. Toto je třeba vzít do úvahy při

interpretaci výsledků zobrazovacích vyšetření kostí.

Zvláštní upozornění pro pacienty podstupující mobilizaci periferních kmenových (progenitorových)

buněk

Mobilizace

Neexistuje žádné prospektivně randomizované srovnání dvou doporučovaných způsobů mobilizace

(filgrastim v monoterapii nebo v kombinaci s myelosupresívní chemoterapií) ve stejné populaci

pacientů. Stupeň variability mezi jednotlivými pacienty a mezi laboratorními analýzami buněk CD34

způsobuje, že přímé srovnání mezi různými hodnoceními je obtížné. Doporučit optimální způsob

mobilizace je proto komplikované. Výběr vhodné mobilizační metody musí vycházet z celkového cíle

léčby každého jednotlivého pacienta.

Předchozí léčba cytotxickými přípravky

U pacientů, kteří nejprve podstoupili velmi agresivní myelosupresivní terapii, nemusí být mobilizace

PBPC dostatečná k dosažení doporučeného minimálního výtěžku progenitorových buněk

(2,0 x 10

CD34

buněk/kg) nebo k urychlení obnovy krevních destiček na stejné úrovni.

Některé cytotoxické látky působí toxicky právě na krvetvorné progenitorové buňky a mohou

nepříznivě ovlivnit jejich mobilizaci. Látky jako melfalan, karmustin (BCNU) a karboplatina, jsou-li

podávány delší dobu před mobilizací progenitorových buněk, mohou snížit výtěžek mobilizace.

Podávání melfalanu, karboplatiny nebo BCNU současně s filgrastimem působí pozitivně na mobilizaci

progenitorových buněk. Pokud se uvažuje o transfúzi periferních kmenových (progenitorových)

buněk, je vhodné naplánovat jejich mobilizaci do počáteční fáze léčby. Před podáváním vysokých

dávek cytostatik je třeba se u těchto pacientů zaměřit především na počet progenitorových buněk. Je-li

jejich výtěžek nedostatečný (podle výše uvedených kriterií), měly by být zváženy jiné způsoby léčby,

které podporu progenitorových buněk nevyžadují.

Zhodnocení výtěžku progenitorových buněk

Při hodnocení počtu získaných progenitorových buněk u pacientů léčených filgrastimem je třeba

věnovat zvýšenou pozornost způsobu jejich kvantifikace. Výsledky

průtokové cytome

trie buněk

CD34

se liší v závislosti na použité metodice a doporučení založená na počtech stanovených v jiných

laboratořích by měla být interpretována velmi opatrně.

Statistická analýza poměru mezi počtem reinfundovaných buněk CD34

a rychlostí obnovy krevních

destiček po vysokých dávkách cytostatik naznačuje komplexní, ale kontinuální vztah.

Hodnota doporučeného minimálního výtěžku 2,0 x 10

buněk CD34

/kg je založena na

publikovaných zkušenostech s odpovídající hematologickou obnovou. Uvedené hodnoty zřejmě

korelují s rychlejším zotavením, hodnoty pod touto hranicí jsou spojeny s pomalejším zotavením.

Zvláštní upozornění pro dárce, kteří podstupují mobilizaci periferních kmenových (progenitorových)

buněk

Mobilizace PBPC nepřináší zdravým dárcům žádný přímý klinický užitek a měla by být vyhrazena

pouze pro alogenní transplantaci kmenových buněk.

Mobilizaci PBPC lze provádět pouze u dárců, kteří splňují obvyklá klinická a laboratorní kriteria pro

dárcovství kmenových buněk se zvláštním zřetelem na hodnoty hematologických vyšetření a možná

infekční onemocnění.

Bezpečnost a účinnost filgrastimu u zdravých dárců ve věku < 16 let nebo > 60 let nebyla stanovena.

Léčivý přípravek již není registrován

Přechodná trombocytopenie (počet krevních destiček < 100 x 10

/l) po podání filgrastimu a

leukaferéze byla pozorována u 35 % hodnocených subjektů. Pouze ve dvou případech byl zaznamenán

počet destiček < 50 x 10

/l, který byl přisuzován provedené leukaferéze.

Pokud je nezbytné provést více než jednu leukaferézu, je třeba věnovat zvláštní pozornost dárcům,

kteří mají před leukaferézou počet krevních destiček < 100 x 10

/l; obecně by se leukaferéza neměla

provádět při počtu destiček < 75 x 10

Leukaferéza by se dále neměla provádět u dárců užívajících antikoagulancia nebo u těch, kteří mají

poruchu srážení krve.

V případě, že počet leukocytů překročí 70 x 10

/l, mělo by být přerušeno podávání filgrastimu

nebo

snížena dávka.

Dárci, kterým byl podáván G–CSF kvůli mobilizaci PBPC, by měli být sledováni do doby, než se

jejich hematologické hodnoty vrátí k normě.

U zdravých dárců byly v souvislosti s užíváním G–CSF pozorovány přechodné cytogenní změny.

Význam těchto změn z hlediska vývoje hematologického nádorového onemocnění není znám.

Sledování dlouhodobé bezpečnosti u dárců stále pokračuje. Riziko vzniku maligního myeloidního

klonu nelze zcela vyloučit. Doporučuje se proto, aby centra provádějící aferézu systematicky sledovala

dárce kmenových buněk po dobu alespoň 10 let z hlediska dlouhodobé monitorace bezpečnosti

přípravku.

Po podání G–CSF (faktor stimulující kolonie granulocytů) se běžně objevovaly asymptomatické

případy splenomegalie, velmi vzácné byly případy ruptury sleziny u zdravých dárců a pacientů.

Některé případy ruptury sleziny skončily fatálně. Je třeba proto pečlivě kontrolovat velikost sleziny

(např. klinickým vyšetřením, ultrazvukem) a na možnost ruptury sleziny pomýšlet u dárců a/nebo

pacientů, kteří si stěžují na bolesti v levém podžebří nebo v levém rameni.

Po uvedení přípravku na trh byly u normálních dárců velmi vzácně hlášeny p

řípady

nežádoucích

pulmonárních účinků (hemoptýza, plicní krvácení, plicní infiltráty, dyspnoe a hypoxie). V případě

suspektních nebo potvrzených případů nežádoucích pulmonárních účinků se musí zvážit přerušení

léčby filgrastimem a nasazení příslušné lékařské péče.

Zvláštní upozornění pro příjemce alogenních PBPC mobilizovaných filgrastimem

Z údajů, které jsou v současnosti dostupné, vyplývá, že imunologické interakce mezi alogenním PBPC

štěpem a příjemcem mohou být spojeny se zvýšeným rizikem akutní nebo chronické nemoci vyvolané

GvHD ve srovnání s transplantací kostní dřeně.

Zvláštní upozornění pro pacienty se SCN

Krevní obraz

Je nezbytné pečlivě sledovat počet krevních destiček, a to zejména v průběhu prvních několika týdnů

léčby filgrastimem. Je třeba zvážit možnost snížení dávky nebo přechodného vysazení filgrastimu u

pacientů s trombocytopenií, t.j. při počtu krevních destiček trvale pod 100 000/mm

Může docházet i k dalším změnám počtu krvinek včetně anémie a přechodného zvýšení počtu

myeloidních progenitorových buněk. Tyto změny vyžadují pečlivé sledování krevního obrazu.

Transformace do leukémie nebo myelodysplastického syndromu

V případě těžké chronické neutropenie je třeba věnovat zvýšenou pozornost jejímu odlišení od jiných

poruch krvetvorby, jako je aplastická anémie, myelodysplasie a myeloidní leukémie. Před zahájením

léčby by měl být vyšetřen kompletní diferenciální krevní obraz, počet krevních destiček a morfologie

kostní dřeně s určením karyotypu.

Léčivý přípravek již není registrován

V průběhu klinických hodnocení byl u pacientů se SCN léčených filgrastimem zaznamenán malý

počet případů (přibližně 3 %) myelodysplastického syndromu nebo leukémie. Tento výskyt byl zjištěn

pouze u pacientů s kongenitální neutropenií. Myelodysplastický syndrom (MDS) a leukémie jsou

přirozenými komplikacemi tohoto onemocnění a jejich spojitost s podáváním filgrastimu je nejistá. Ve

skupině čítající přibližně 12 % pacientů, kteří měli na počátku léčby normální cytogenetický nález,

byly při pravidelných vyšetřeních následně zjištěny abnormality včetně monosomie 7. chromozomu.

Pokud se u pacientů se SCN rozvine abnormální cytogenetický nález, je třeba zvážit riziko a přínos

další léčby filgrastimem; filgrastim musí být vysazen, dojde-li ke vzniku MDS nebo leukémie.

V současné době není zcela jasné, zda dlouhodobá léčba pacientů trpících SCN predisponuje tyto

pacienty ke vzniku cytogenetických abnormalit, MDS nebo leukemické transformace. U těchto

pacientů se doporučuje pravidelné (přibližně každých 12 měsíců) m

orfologické a cytogenetické

vyšetření kostní dř

eně.

Další zvláštní upozornění

Měly by být vyloučeny další příčiny přechodné neutropenie, jako jsou například virové infekce.

Zvětšení sleziny je přímým následkem léčby filgrastimem. U 31 % pacientů, kteří se zúčastnili

klinických hodnocení, byla nalezena pohmatem zjistitelná splenomegalie. Zvětšení objemu sleziny

určené radiograficky se objevovalo časně po zahájení léčby filgrastimem a mělo tendenci dále

stagnovat. Snížení dávky vedlo ke zpomalení růstu sleziny nebo se zvětšování zastavilo. U 3 %

pacientů bylo nutné slezinu chirurgicky odstranit. Velikost sleziny by měla být pravidelně

kontrolována. Ke zhodnocení abnormálního zvětšení sleziny by mělo stačit palpační vyšetření břicha.

U malého počtu pacientů se vyskytovala hematurie/proteinurie. Ke sledování těchto příznaků je

nezbytný pravidelný rozbor moči.

Bezpečnost a účinnost podávání přípravku novorozencům a pacientům

s autoimunní neutropenií

nebyla stanovena.

Zvláštní upozornění pro pacienty s HIV infekcí

Krevní obraz

Absolutní počet neutrofilů (ANC) by měl být pečlivě sledován, a to zejména během prvních týdnů po

zahájení léčby filgrastimem. Někteří pacienti mohou na zahajovací dávku filgrastimu reagovat velmi

rychle a značným zvýšením počtu neutrofilů. První 2 až 3 dny léčby filgrastimem se doporučuje

kontrolovat ANC denně. V průběhu další léčby se doporučuje kontrolovat ANC nejméně dvakrát

týdně během prvních dvou týdnů léčby a poté jednou za týden nebo jednou za dva týdny po dobu

udržovací terapie. Při intermitentním podávání 30 MIU (300

g) filgrastimu za den může docházet k

výraznému kolísání počtu neutrofilů. K určení nejnižší hranice (nadiru) absolutního počtu neutrofilů se

doporučuje odebírat krevní vzorky ke stanovení ANC bezprostředně před plánovaným podáním

filgrastimu.

Riziko spojené se zvýšenými dávkami myelosupresivních léčiv

Léčbou samotným filgrastimem nelze předejít vzniku trombocytopenie a anémie vyvolané

myelosupresívní léčbou. Důsledkem případného podávání vysokých dávek nebo velkého počtu těchto

přípravků zároveň s léčbou filgrastim

em může být pro pacienta zvýšené riziko trombocy

topenie a

anémie. Doporučuje se pravidelně kontrolovat krevní obraz (viz výše).

Infekce a maligní onemocnění vyvolávající myelosupresi

Neutropenie může vzniknout následkem infekce oportunními mikroorganizmy, infiltrujícími kostní

dřeň, jakými je například

Mycobacterium avium

, nebo na podkladě maligních onemocnění, jako je

lymfom. U pacientů, kterým byla zjištěna infekční infiltrace kostní dřeně nebo malignita, je třeba

kromě podávání filgrastimu kvůli neutropenii také zvážit příslušnou léčbu základního onemocnění.

Účinky filgrastimu na neutropenii vyvolanou infekční infiltrací kostní dřeně nebo maligním

onemocněním nebyly dostatečně zhodnoceny.

Léčivý přípravek již není registrován

Zvláštní upozornění pro pacienty se srpkovitou anémií

U pacientů se srpkovitou anemií byly ve spojení s podáváním filgrastimu popsány vazo–okluzivní

krize, v některých případech s fatálním koncem. Při úvaze o použití filgrastimu u pacientů se

srpkovitou anemií by měl proto lékař postupovat velice opatrně a podrobně zvážit vzájemný poměr

možných rizik a přínosů léčby.

Pomocné látky

Biograstim obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy by

přípravek neměli užívat.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné předplněné injekční stříkačce, tj. v

podstatě je „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Bezpečnost a účinnost filgrastimu podávaného ve stejný den s myelosupresívní cytotoxickou

chemoterapií nebyla definitivně stanovena. Vzhledem k citlivosti rychle se dělících myeloidních

buněk na myelosupresívní cytotoxickou chemoterapii není podání filgrastimu doporučováno

v časovém období od 24 hodin před chemoterapií až 24 hodin po chemoterapii. Předběžné výsledky

získané od malého počtu pacientů léčených filgrastimem současně s 5–fluorouracilem ukazují na

možnost zhoršení neutropenie.

Případné interakce s jinými hematopoetickýni růstovými faktory a cytokiny nebyly dosud v rámci

klinických hodnocení studovány.

Vzhledem k tomu, že lithium podporuje uvolňování neutrofilů, může při jeho podávání dojít k zesílení

účinku filgrastimu. Přestože tato interakce nebyla formálně hodnocena, není k dispozici důkaz o její

škodlivosti.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání filgrastimu těhotným ženám nejsou k dispozici. V literatuře byl popsán

transplacentární průnik filgrastimu u těhotných žen. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční

toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro lidi nebylo stanoveno. Filgrastim by měl být použit

v těhotenství pouze, pokud je to nezbytně nutné.

Kojení

Není známo, zda se filgrastim vylučuje do lidského mateřského mléka. Přechod filgrastimu do mléka

nebyl testován na zvířatech. Rozhodnutí, zda přerušit kojení nebo ukončit podávání filgrastimu, je

nutno provést na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Filgrastim má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud se u pacienta

vyskytne únavnost, doporučuje se opatrnosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

V klinických studiích bylo sledováno 541 pacientů s nádorovým onemocněním a 188 zdravých

dobrovolníků užívajících Biograstim. Bezpečnost Biograstimu zjištěná v těchto studiích odpovídala

bezpečnosti referenčního přípravku použitého v těchto studiích.

Léčivý přípravek již není registrován

Syndrom zvýšené permeability kapilár, který může být život ohrožující v případě opožděné léčby, byl

hlášen méně často (≥1/1 000 až <1/100) u pacientů s nádorem podstupujících chemoterapii a u

zdravých dárců podstupujících mobilizaci periferních progenitorových buněk krve po podání G-CSF;

viz bod 4.4.a podbod „Popis vybraných nežádoucích účinků“ bodu 4.8.

Při léčbě filgrastimem byly podle zveřejněných informací pozorovány následující nežádoucí účinky

s uvedenou frekvencí.

Hodnocení nežádoucích účinků vychází z následujících údajů o frekvenci:

Velmi časté:

≥1/10

Časté:

≥1/100 až <1/10

Méně časté:

≥1/1 000 až <1/100

Vzácné:

≥1/10 000 až <1/1 000

Velmi vzácné:

<1/10 000

Není známo:

Z dostupných údajů nelze určit

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Pacienti s nádorovým onemocněním

Nejčastějším nežádoucím účinkem, který byl pozorován v souvislosti s podáváním doporučených

dávek filgrastimu při klinických hodnoceních, byly bolesti pohybového systému mírné až střední

intenzity, které se vyskytovaly u 10 % pacientů. U 3 % pacientů byly tyto bolesti silné. Bolesti

pohybového systému lze obvykle potlačit běžnými analgetiky. K méně častým nežádoucím účinkům

patřily poruchy močení, především lehká až středně závažná dysurie.

V randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických hodnoceních nezvyšoval filgrastim

incidenci nežádoucích účinků spojených s cytotoxickou chemoterapií. Nežádoucí účinky uváděné se

stejnou frekvencí u pacientů léčených kombinací filgrastim/chemoterapie a placebo/chemoterapie

byly: nevolnost a zvracení, alopecie, průjem, únava, nechutenství, záněty sliznic, bolesti hlavy, kašel,

kožní vyrážka, bolesti na hrudi, celková slabost, bolest v krku, zácpa a blíže nespecifikované bolesti.

Reverzibilní a na dávce závislé mírné až střední zvýšení laktátdehydrogenázy (LDH), alkalické

fosfatázy, sérové hladiny kyseliny močové a

–glutamyl transferázy (GGT) bylo při léčbě

doporučenými dávkami filgrastimu zaznamenáno přibližně u 50 %, 35 %, 25 %, respektive

10 % pacientů.

Ojediněle byly uváděny přechodné poklesy krevního tlaku nevyžadující klinickou lé

čbu.

U pacientů léčených G–CSF po alogenní transplantaci kostní dřeně by

hlášeny

ípady GvHD a

případy úmrtí (viz bod 5.1).

Cévní onemocnění včetně venookluzívní choroby a poruch bilance tekutin byly uváděny ojediněle u

pacientů léčených vysokými dávkami cytostatik a následnou autologní transplantací kostní dřeně.

Příčinná souvislost s podáváním filgrastimu nebyla stanovena.

U pacientů léčených filgrastimem byly velmi vzácně zaznamenány případy výskytu kožní vaskulitidy.

Mechanismus vzniku této vaskulitidy u pacientů, kterým je podáván filgrastim, není znám.

Ojediněle byl hlášen výskyt Sweetova syndromu (Sweetova choroba – akutní febrilní neutrofilní

dermatóza). Protože však značné procento těchto pacientů trpělo leukémií, která bývá doprovázena

Sweetovým syndromem, kauzální vztah k léčbě filgrastimem nebyl prokázán.

V individuálních případech byla zaznamenána exacerbace revmatoidní artritidy.

U pacientů s rakovinou léčených filgrastimem byla uváděna pseudodna.

Léčivý přípravek již není registrován

Vzácně byl uváděn výskyt nežádoucích účinků souvisejících s postižením plic typu intersticiální

pneumonie, plicního otoku a plicních infiltrátů s následným rozvojem respiračního selhání nebo

syndromem dechové tísně dospělých (ARDS), které může být fatální (viz bod 4.4).

Alergické reakce: U pacientů, kterým byl podáván filgrastim, byl v úvodu léčby či v jejím průběhu

popsán výskyt alergických reakcí různých typů včetně anafylaxe, vyrážky, kopřivky, angioedému,

dyspnoe a hypotenze. Celkově byla hlášení častější po i.v. podání. V některých případech se tyto

reakce znovu vyskytly při opětném zahájení léčby, což naznačuje tak příčinnou souvislost. Filgrastim

by neměl být vůbec podáván pacientům s anamnézou prodělaných závažných alergických reakcí.

U pacientů se srpkovitou anemií byly hlášeny izolované případy vazookluzivní krize (viz bod 4.4).

Orgánový systém

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Zvýšení alkalické fosfatázy,

zvýšení LDH, zvýšení kyseliny

močové

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Vzácné

Cévní poruchy

Cévní poruchy

Méně časté

Syndrom zvýšené permeability

kapilár*

Časté

Kašel, bolesti v krku

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Velmi vzácné

Plicní infiltráty

Velmi časté

Nevolnost/zvracení

Gastrointestinální poruchy

Časté

Zácpa, nechutenství, průjem,

mukositida

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi časté

Zvýšení GGT

Časté

Alopecie, vyrážka

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné

Sweetův syndrom, kožní

vaskulitida

Velmi časté

Bolest na hrudi, bolesti

pohybového systému

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Velmi vzácné

Exacerbace revmatoidní artritidy

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné

Poruchy močení

Časté

Únava, celková slabost

Méně časté

Blíže nespecifikovaná bolest

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Velmi vzácné

Alergická reakce

*Viz podbod „Popis vybraných nežádoucích účinků“ bodu 4.8

Nežádoucí účinky u zdravých dárců s mobilizací periferních kmenových (progenitorových) buněk

Nejčastěji uváděným nežádoucím účinkem byly přechodné bolesti pohybového systému mírné až

střední intenzity. Leukocytóza (počet bílých krvinek (WBC) > 50 x 10

/l) byla zaznamenána u 41 %

dárců a přechodná trombocytopenie (počet krevních destiček < 100 x 10

/l) po podání filgrastimu a

leukaferéze se vyskytovala u 35 % dárců.

Přechodné, lehké zvýšení alkalické fosfatázy, LDH, SGOT (sérum glutamo-oxaloctová transamináza)

a kyseliny močové bylo popsáno u zdravých dárců, kterým byl podáván filgrastim; tyto nálezy neměly

klinickou odezvu.

Exacerbace příznaků artritidy byla pozorována velmi vzácně.

Velmi vzácné byly také příznaky naznačující alergické reakce.

Léčivý přípravek již není registrován

Bolesti hlavy, které jsou přičítány podávání filgrastimu, byly popsány v klinických hodnoceních dárců

PBPC.

U zdravých dárců byl často zaznamenán výskyt splenomegalie, obvykle však bezpříznakové. Velmi

vzácně byly popsány případy ruptury sleziny u zdravých dárců a pacientů po podávání faktoru

stimulujícího kolonie granulocytů (G–CSF) (viz bod 4.4).

V rámci postmarketinkových zkušeností byly u normálních dárců hlášeny případy nežádoucích

pulmonárních účinků (hemoptýza, plicní krvácení, plicní infiltráty, dyspnoe a hypoxie), (viz bod 4.4).

Orgánový systém

Frekvence

Nežádoucí účinek

Velmi časté

Leukocytóza, trombocytopenie

Poruchy krve a lymfatického

systému

Méně časté

Poruchy sleziny

Časté

Zvýšení alkalické fosfatázy,

zvýšení LDH

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté

Zvýšení AST, hyperurikémie

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Bolest hlavy

Cévní poruchy

Méně časté

Syndrom zvýšené permeability

kapilár*

Velmi časté

Bolesti pohybového systému

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Exacerbace revmatoidní artritidy

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Méně časté

Závažná alergická reakce

*Viz podbod „Popis vybraných nežádoucích účinků“ bodu 4.8

Nežádoucí účinky u pacientů se SCN

Frekvence nežádoucích účinků, které byly popsány v souvislosti s léčbou filgrastimem u

pacientů se

SCN, se postupem času snižovala.

Nejčastějšími nežádoucími účinky přisuzovanými filgrastimu byly bolesti kostí a obecně bolesti

pohybového systému.

K dalším pozorovaným nežádoucím účinkům patřilo zvětšení sleziny, v menšině případů progresivní,

a trombocytopenie. Bolesti hlavy a průjmy byly zaznamenány krátce po zahájení léčby filgrastimem u

méně než 10 % pacientů. Popsána byla také anémie a případy epistaxe.

Přechodné zvýšení sérové hladiny kyseliny močové, laktátdehydrogenázy a alkalické fosfatázy nebylo

doprovázeno klinickými příznaky. Bylo zaznamenáno také přechodné mírné snížení glykémie.

Nežádoucí účinky pravděpodobně související s léčbou filgrastimem, které se vyskytují u < 2 %

pacientů s SCN byly: reakce v místě vpichu injekce, bolest hlavy, hepatomegalie, bolesti kloubů,

alopecie, osteoporóza a kožní vyrážka.

Při dlouhodobé léčbě byla u 2 % pacientů s SCN zjištěna kožní vaskulitida. Velmi zřídka došlo k

výskytu proteinurie/hematurie.

Léčivý přípravek již není registrován

Orgánový systém

Frekvence

Nežádoucí účinek

Velmi časté

Anémie, splenomegalie

Časté

Trombocytopenie

Poruchy krve a lymfatického

systému

Méně časté

Poruchy sleziny

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Snížení glykémie, zvýšení

alkalické fosfatázy, zvýšení

LDH, hyperurikémie

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Velmi časté

Epistaxe

Gastrointestiální poruchy

Časté

Průjem

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Hepatomegalie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Alopecie, kožní vaskulitida,

bolest v místě vpichu, vyrážka

Velmi časté

Bolesti pohybového systému

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Časté

Osteoporóza

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Haematurie, proteinurie

Nežádoucí účinky u pacientů s infekcí HIV

Jedinými nežádoucími účinky, které byly pozorovány v souvislosti s podáváním doporučených dávek

filgrastimu při klinických hodnoceních, byly bolesti pohybového systému, především bolesti kostí

mírné až střední intenzity a bolesti svalů. Incidence těchto případů byla podobná jako u pacientů

s nádorovým onemocněním.

Zvětšení sleziny související s léčbou filgrastimem se vyskytovalo u < 3 % pacientů. Ve všech

případech se jednalo o mírné až střední zvětšení, diagnostikované fyzikálním vyšetřením. Klinický

průběh byl vždy benigní; u žádného pacienta nebyl zjištěn hypersplenismus a žádný pacient nemusel

podstoupit splenektomii. Vzhledem k tomu, že zvětšení sleziny bývá u pacientů infikovaných HIV

časté a objevuje se v různém stupni u pacientů s AIDS, je souvislost s léčbou filgrastimem nejasná.

Orgánový systém

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického

systému

Časté

Poruchy sleziny

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Velmi časté

Bolesti pohybového systému

Popis vybraných nežádoucích účinků

V postmarketingovém sledování byly hlášeny případy syndromu zvýšené permeability kapilár při

použití G-CSF. Obecně se vyskytly u pacientů s pokročilým stádiem zhoubného onemocnění, se sepsí,

užívajících vícesložkovou chemoterapii nebo podstupujících aferézu (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Nebyly popsány žádné příznaky předávkování.

Léčivý přípravek již není registrován

Ukončení léčby filgrastimem

vede obvykle k poklesu cirkulujících neutrofilů o 50 % během 1 až

2 dnů, jejich návrat do normy trvá 1 až 7 dnů.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunostimulancia, faktory stimulující kolonie, ATC kód: L03AA02

Biograstim je tzv. podobným biologickým léčivým přípravkem („biosimilar“). Podrobné informace

jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu

Lidský G–CSF je glykoprotein, který reguluje tvorbu a uvolňování funkčních neutrofilů z kostní

dřeně. Biograstim, obsahující rekombinantní methionyl humánní G–CSF (filgrastim), způsobuje

během 24 hodin významné zvýšení počtu neutrofilů v periferní krvi spolu s lehkým zvýšením

monocytů. U některých pacientů s SCN může filgrastim také vyvolávat mírné zvýšení počtu

cirkulujících eosinofilů a bazofilů, vzhledem k jejich počátečním hodnotám; někteří tito pacienti

mohou mít eosinofilii nebo bazofilii již před zahájením léčby. Zvýšení počtu neutrofilů je v rozsahu

doporučovaného dávkování závislé na dávce. Neutrofily tvořené v lidském těle po podání filgrastimu

mají normální nebo zesílenou funkci, jak bylo prokázáno testy chemotaktických a fagocytárních

funkcí. Ukončení léčby filgrastimem vede obvykle k poklesu cirkulujících neutrofilů o 50 % během 1

až 2 dní, jejich návrat do normy trvá 1 až 7 dní.

Podávání filgrastimu pacientům léčených cytotoxickou chemoterapií vede k signifikantnímu poklesu

incidence, závažnosti a doby trvání neutropenie a febrilní neutropenie. Léčba filgrastimem významně

zkracuje dobu trvání febrilní neutropenie, užívání antibiotik a hospitalizace po chemoterapii pro akutní

myelogenní leukémii nebo po myeloablativní léčbě s následnou transplantací kostní dřeně. Incidence

horečky a prů

kazných infekcí snížena nebyla. Doba horečky

se nezkrátila u pacientů podstupujících

myeloablativní léčbu následovanou transplantací kostní dřeně.

Užívání filgrastimu, ať už samotného nebo po chemoterapii, mobilizuje hematopoetické kmenové

(progenitorové) buňky (

peripheral blood progenitor cells - PBPC

) do periferní krve. Tyto autologní

PBPC mohou být odebrány a podávány zpět infúzí po léčbě vysokými dávkami cytotoxických

přípravků, buď místo transplantace kostní dřeně nebo jako její doplněk. Infuze PBPC urychluje

obnovu krvetvorby, zkracuje tím dobu, po kterou trvá riziko krvácivých komplikací a snižuje spotřebu

transfúzí krevních destiček.

U příjemců alogenních PBPC mobilizovaných filgrastimem došlo podstatně rychleji k obnově

hematologických parametrů, což vedlo k významnému zkrácení doby neléčené obnovy počtu krevních

destiček v porovnání s alogenní transplantací kostní dřeně.

Jedna retrospektivní evropská studie hodnotící použití G–CSF po alogenní transplantaci kostní dřeně u

pacientů s akutními leukémiemi ukazovala na zvýšené riziko GvHD, mortality související s léčbou

(treatment related mortality, TRM) a mortality po podání G–CSF. V samostatné retrospektivní

mezinárodní studii s pacienty s akutní a chronickou myelogenní leukémií nebyl pozorován žádný

účinek ohledně rizika GvHD, TRM a mortality. Metaanalýza výsledků studií alogenních transplantátů,

včetn

ě výsledků devíti prospektivních random

izovaných studií, 8 retrospektivních studií a 1 studie

případů a kontrol, neodhalila účinek na riziko vzniku akutní GvHD, chronické GvHD nebo na

předčasnou mortalitu v souvislosti s léčbou.

Léčivý přípravek již není registrován

Relativní riziko (95 % CI) GvHD a TRM po léčbě s G–CSF po transplantaci kostní dřeně

Publikace

Období

provádění

studie

Počet

Akutní GvHD,

stupeň II-IV

Chronická

GvHD

TRM

Metaanalýza

(2003)

1986-2001

1198

1,08

(0,87: 1,33)

1,02

(0,82; 1,26)

0,70

(0,38; 1,31)

Evropská

retrospektivní

studie (2004)

1992-2002

1789

1,33

(1,08; 1,64)

1,29

(1,02; 1,61)

1,73

(1,30; 2,32)

Mezinárodní

retrospektivní

studie (2006)

1995-2000

2110

1,11

(0,86; 1,42)

1,10

(0,86; 1,39)

1,26

(0,95; 1,67)

Analýza obsahuje studie zahrnující transplantáty kostní dřeně v tomto období; některé studie

používající GM-CSF (granulocyte–macrophage–colony stimulating factor, faktor stimulující

granulocyty a makrofágy)

Analýza zahrnuje pacienty s transplantací kostní dřeně v tomto období

Podávání filgrastimu zdravým dárcům k mobilizaci PBPC před alogenní transplantací PBPC umožňuje

získat 4 x 10

CD34

buněk/kg tělesné váhy u většiny dárců po dvou leukaferézách. Zdravým dárcům

je subkutánně podávána dávka 10

g/kg/den po dobu 4 až 5 po sobě následujících dní.

Podávání filgrastimu pacientům (dětem nebo dospělým) se SCN (těžká vrozená, cyklická a idiopatická

neutropenie) vede k přetrvávajícímu zvýšení absolutního počtu neutrofilů v periferní krvi a sníženému

počtu infekčních komplikací a souvisejících stavů.

Podávání filgrastimu pacientům infikovaným HIV vede k udržení normálního počtu neutrofilů, což

umožňuje podávání antivirových a/nebo dalších myelosupresívních léčiv podle plánovaného schématu

dávkování. Nejsou důkazy o tom, že by u pacientů infikovaných HIV docházelo ke zvýšené replikaci

HIV.

Tak jako jiné hematopoetické růstové faktory, G–CSF vykazuje

in vitro

stimulační vlastnosti na

lidských endoteliálních buňkách.

Účinnost a bezpečnost Biograstimu byla testována v randomizovaných studiích fáze III pro nádorové

onemocnění prsu plic a nehodgkinský lymfom. Mezi Biograstimem a referenčním přípravkem nebyly

významné rozdíly z hlediska délky trvání těžké neutropenie a výskytu febrilní neutropenie.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Randomizované zaslepené zkřížené studie s jednou dávkou provedené u 196 zdravých dobrovolníků

ukázaly, že farmakokinetický profil přípravku Biograstimu při subkutánním a intravenózním podání je

srovnatelný s farmakokinetickým profilem referen

čního přípravku.

Clearance filgrastim

u probíhá podle farmakokinetiky prvního ř

ádku po subkutánním i intravenózním

podání. Poločas sérové eliminace filgrastimu je přibližně 3,5 hodiny při rychlostí clearance přibližně

0,6 ml/min/kg. Kontinuální podávání filgrastimu v infúzi po dobu až 28 dní pacientům v

rekonvalescenci po autologní transplantaci kostní dřeně nevedlo k akumulaci filgrastimu, přičemž

poločas eliminace byl srovnatelný po celou dobu podávání. Mezi dávkou a sérovou koncentrací

filgrastimu existuje pozitivní lineární korelace, ať je podán intravenózně nebo subkutánně. Po

subkutánním podání doporučených dávek přetrvávaly sérové koncentrace nad 10 ng/ml po dobu

8 až 16 hodin. Distribuční objem v krvi je přibližně 150 ml/kg.

U pacientů s nádorovým onemocněním byl farmakokinetický profil přípravku Biograstim a

referenčního přípravku srovnatelný při jednom i opakovaném subkutánním podání.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Léčivý přípravek již není registrován

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity a

lokální tolerance neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Předklinické údaje získané z konvenčních studií zkoumajících toxicitu opakovaného podávání

přípravku potvrdily předpokládané farmakologické účinky včetně zvýšení počtu leukocytů, myeloidní

hyperplazie v kostní dřeni, extramedulární hematopoezy a zvětšení sleziny.

Nebyly pozorovány žádné účinky na plodnost potkaních samců a samic ani na gestaci u potkaních

samic. Studie na potkanech a králících nepodaly důkaz o teratogenitě filgrastimu. U králíků byla

zaznamenána vyšší incidence potratů, ale nebyly pozorovány žádné malformace.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Kyselina octová ledová

Chlorid sodný

Sorbitol

Polysorbát 80

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Biograstim se nesmí ředit roztokem chloridu sodného.

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 6.6.

Rozpuštěný filgrastim se může adsorbovat na skle a plastech, pokud není naředěný, jak je uvedeno

v bodě 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

30 měsíců.

Po naředění: Chem

ická a fyzikální stabilita naředěného roztoku př

ed použitím byla prokázána po dobu

24 hodin při teplotě 2 až 8ºC. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit ihned po

naředění. Jestliže není použit ihned, doba použitelnosti naředěného přípravku a podmínky jeho

uchovávání před použitím podléhají odpovědnosti uživatele a neměly by obvykle překračovat

24 hodin při 2 až 8

C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických

podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Podmínky pro uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Předplněná injekční stříkačka vyrobená ze skla typu I s trvale připojenou injekční jehlou z nerezavějící

oceli s nebo bez bezpečnostního zařízení chránícího před poraněním

jehlou a opakovaným použitím.

Balení obsahuje 1, 5 nebo 10 př

edplněných injekčních stříkaček s 0,8 ml roztoku nebo společné balení

obsahuje 10 (2 balení po 5) předplněných injekčních stříkaček s 0,8 ml roztoku.

Léčivý přípravek již není registrován

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Pokud je třeba, může být Biograstim ředěn 5 % (50 mg/l) roztokem glukózy.

V žádném případě se nedoporučuje ředění na výslednou koncentraci nižší než 0,2 MIU (2

g)/ml.

Roztok přípravku před podáním prohlédněte. Použít lze jen čiré roztoky bez volných částic.

Při léčbě filgrastimem naředěným do koncentrace nižší než 1,5 MIU (15

g)/ml je třeba do roztoku

přidat lidský albumin (HSA) až do výsledné koncentrace 2 mg/ml.

Například: v připravené injekci o obsahu 20 ml s celkovou dávkou filgrastimu nižší než 30 MIU

(300

g) by mělo být přidáno 0,2 ml lidského albuminu v koncentraci 200 mg/ml (20 %).

Pokud je Biograstim naředěný 5 % roztokem glukózy, je kompatibilní se sklem a řadou plastických

materiálů včetně PVC, polyolefinu (kopolymer polypropylénu a polyetylénu) a polypropylénu.

Biograstim neobsahuje žádné konzervační látky. Vzhledem k možnému riziku mikrobiální

kontaminace jsou injekce Biograstimu určeny pouze k jednorázovému použití.

Náhodné vystavení teplotám pod bodem mrazu nemá nepříznivý vliv na stabilitu Biograstimu.

Veškerý nepoužitý léčivý p

řípravek nebo odpad m

usí být zlikvidován v souladu s mí

stními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AbZ-Pharma GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/08/450/005

EU/1/08/450/006

EU/1/08/450/007

EU/1/08/450/008

EU/1/08/450/010

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 15. září 2008

Datum posledního prodloužení registrace: 25. červenec 2013

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu/

Léčivý přípravek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/826

EVROPSKÁ VEŘEJNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ (EPAR)

BIOGRASTIM

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro humánní léčivé přípravky

provedené studie, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Chcete-li získat další informace o svém onemocnění nebo jeho léčbě, přečtěte si příbalové

informace (které jsou součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Bližší

informace o tom, na základě čeho Výbor pro humánní léčivé přípravky svá doporučení

vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Biograstim?

Biograstim je injekční nebo infuzní roztok (ke kapání do žíly). Obsahuje účinnou látku filgrastim.

Biograstim je „bioekvivalentní“ přípravek. To znamená, že přípravek Biograstim je podobný

biologickému léčivému přípravku, který již byl v Evropské unii registrován a který obsahuje stejnou

účinnou látku (a označuje se rovněž jako „referenční přípravek“). Referenčním přípravkem

Biograstimu je Neupogen. Více informací o bioekvivalentních přípravcích naleznete v příslušném

dokumentu otázek a odpovědí zde

Na co se přípravek Biograstim používá?

Přípravek Biograstim se používá ke stimulaci produkce bílých krvinek v následujících situacích:

ke zkrácení doby trvání neutropenie (nízkých hladin neutrofilů, což je druh bílých krvinek) a

snížení výskytu febrilní neutropenie (neutropenie doprovázená horečkou) u pacientů léčených

chemoterapií (způsob léčby rakoviny), která je cytotoxická (zabíjí buňky);

ke zkrácení doby trvání neutropenie u pacientů, kteří podstupují léčbu zaměřenou na zničení

buněk kostní dřeně před transplantací kostní dřeně (jako například u některých pacientů

s leukémií), pokud u nich existuje riziku dlouhodobé a těžké neutropenie;

ke zvýšení počtu neutrofilů a snížení rizika infekcí u pacientů s neutropenií, kteří mají v anamnéze

těžké nebo opakované infekce;

k léčbě přetrvávající neutropenie u pacientů s pokročilou formou infekce virem lidské

imunodeficience (HIV) s cílem omezit riziko bakteriálních infekcí tam, kde nejsou vhodné jiné

možnosti léčby neutropenie.

Přípravek Biograstim je možné použít rovněž u pacientů, kteří se právě chy

stají darovat kmenové

krevní buňky v rámci transplantace, k tomu, aby se tyto buňky snáze uvolňovaly z kostní dřeně.

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek Biograstim používá?

Přípravek Biograstim se podává injekčně pod kůži nebo jako infuze do žíly. Způsob podání,

dávkování a délka léčby závisí na důvodu použití přípravku, tělesné hmotnosti pacienta a jeho reakci

na léčbu. Přípravek Biograstim je podáván obvykle ve specializovaných léčebných zařízeních.

Nicméně pacienti, kteří jsou léčeni přípravkem Biograstim ve formě injekce pod kůži, si mohou po

odpovídajícím zaškolení aplikovat přípravek sami. Další podrobnosti jsou uvedeny v příbalových

informacích.

Léčivý přípravek již není registrován

Jak přípravek Biograstim působí?

Účinná látka přípravku Biograstim, filgrastim, je velmi podobná lidskému proteinu s názvem faktor

stimulující kolonie granulocytů (G-CSF). Filgrastim se vyrábí metodou označovanou jako

„technologie rekombinantní DNA“: je vytvářen bakterií, do které byl vložen gen (DNA), díky němuž

je bakterie schopná produkovat filgrastim. Uměle vyrobený protein účinkuje stejným způsobem jako

přirozeně vytvořený G-CSF, a to tak, že podporuje kostní dřeň k produkci vyššího množství bílých

krvinek.

Jak byl přípravek Biograstim zkoumán?

Přípravek Biograstim byl zkoumán s cílem prokázat, že vykazuje účinky srovnatelné s referenčním

léčivým přípravkem Neupogen.

Biograstim byl srovnáván s přípravkem Neupogen a s placebem (s léčbou neúčinným přípravkem)

v rámci jedné hlavní studie, do které bylo zařazeno 348 pacientů s rakovinou prsu. Studie zkoumala

dobu trvání těžké neutropenie v rámci pacientova prvního cyklu cytotoxické chemoterapie.

Bezpečnost přípravku Biograstim byla zkoumána v rámci dvou dalších studií, které byly provedeny na

pacientech s rakovinou plic a s nehodgkinským lymfomem.

Jaký přínos přípravku Biograstim byl prokázán v průběhu studií?

Léčba oběma přípravky - přípravkem Biograstim či přípravkem

Neupogen - vedla k podobným

výsledkům co do zkrácení doby trvání těžké neutropenie. V průběhu prvního 21denního cyklu

chemoterapie trvala těžká neuropenie u pacientů léčených Biograstimem či Neupogenem v průměru

1,1 dne, zatímco u pacientů léčených placebem to bylo 3,8 dne. Prokázalo se tak, že účinnost

přípravku Biograstim je stejná jako účinnost přípravku Neupogen.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Biograstim?

Mezi nejběžnější vedlejší účinky přípravku Biograstim (zaznamenané u více než 1 pacienta z 10) patří

bolesti pohybového systému (svalů a kostí) U více než 1 pacienta z 10 mohou být zaznamenány i jiné

vedlejší účinky, a to v závislosti na onemocnění, ke kterému je přípravek Biograstim použit. Úplný

seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Biograstim je uveden v příbalových

informacích.

Přípravek Biograstim by neměly užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na filgrastim nebo na

kteroukoliv jinou složku přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Biograstim schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodl, že v souladu s požadavky Evropské unie bylo

prokázáno, že Biograstim vykazuje srovnatelný profil kvality, bezpečnosti i účinnosti jako Neupogen.

Proto výbor CHMP zastával názor, že - stejně jako u přípravku Neupogen - přínos přípravku

Biograstim převyšuje zjištěná rizika. Výbor doporučil, aby přípravku Biograstim bylo uděleno

rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Biograstim:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Biograstim platné v celé Evropské unii

společnosti CT Arzneimittel GmbH dne 15. září 2008.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Tracleer je k dispozici zde

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 09-2008.

Léčivý přípravek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace