NARKETAN 100 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • NARKETAN 100 mg/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 100mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • NARKETAN 100 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně, psi, kočky, osli
 • Terapeutické oblasti:
 • Jiná celková anestetika
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938034 - 1 x 50 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/162/98-C
 • Datum autorizace:
 • 11-12-1998
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příbalová informace:

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLŇOVÁNÍ ŠARŽE

Držitel rozhodnutí o registraci

Vétoquinol s.r.o., Zámečnická 411, CZ-288 02 Nymburk

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Vétoquinol S.A., B.P. 189, F-70204 LURE, Francie

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NARKETAN 100 mg/ml injekční roztok

Ketaminum

3.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml čirého bezbarvého roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Ketaminum (ut hydrochloridum) 100 mg

Pomocné látky:

Benzethonium-chlorid

0,1 mg

4. INDIKACE

Krátkodobá narkóza u psů, koček, koní a oslů pro diagnostické a terapeutické zákroky.

5. KONTRAINDIKACE

Gravidita, kardiovaskulární nedostatečnost, hypertenze, jaterní a ledvinná nedostatečnost,

epilepsie. Aplikace samotného ketaminu u koní pro nezvladatelné excitace.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vysoké dávky mohou způsobit respiratorní deprese.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi, kočky koně a osli.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování by mělo být přizpůsobeno jednotlivým pacientům individuálně.

Kůň, osel: obecná dávka 2 ml/100 kg ž.hm. (tj. 2 mg/kg ž.hm) rychle i.v.

Lék je vhodný k položení zvířete, ke krátké narkóze či na počátek inhalační narkózy u koní.

Kůň se položí spontánně. K prodloužení popř. k prohloubení anestézie může být aplikována

další stejná dávka.

Pro bezpečný účinek ketaminu je nutná sedativní premedikace:

Např.: acepromazin 0,1 mg/kg ž.hm., poté guaifenesin 60-80 ml/100 kg ž.hm. (tj. 90-120 mg/

kg ž.hm.) i.v. nebo xylazin 2-3 ml/100 kg ž.hm. (tj. 0,4-0,6 mg/kg ž.hm.) i.v.

Pes: monoanestézie 0,1-0,2 ml/kg ž.hm. (tj.10-20 mg/kg ž.hm.) i.m.

Kombinační možnosti:

atropin 0,05 mg/kg ž.hm. i.v., i.m., s.c. spolu s acepromazinem v dávce 0,1 mg/kg ž.hm., po

nastoupení jejich účinku NARKETAN injekční roztok v dávce 0,2 ml/ 10 kg ž.hm. (tj. 2 mg/

kg ž.hm.) i.v.

Další varianta: atropin 0,05 mg/kg ž.hm. společně s xylazinem v dávce 0,1 ml/kg ž.hm. (tj.2

mg/kg ž.hm.) i.m., po nastoupení jejich účinku NARKETAN injekční roztok v dávce 0,05-0,1

ml/kg ž.hm. (tj.5-10 mg/kg ž.hm.) i.m.

Kočka: monoanestézie 0,2-0,4 ml/kg ž.hm. (tj.20-40 mg/kg ž.hm) i.m.

kombinovaná anestézie: 0,1-0,2 ml/kg ž.hm. (tj.10-20 mg/kg ž.hm.) i.m.

Kombinační možnosti:

ke snížení salivace atropin v dávce 0,05 mg/kg ž.hm. spolu

s acepromazinem v dávce 0,1-0,15 mg/kg ž.hm. Po nastoupení jejich účinku NARKETAN

injekční roztok v dávce 0,2 ml/kg ž.hm. (tj.20 mg/kg ž.hm.) i.m. či atropin spolu s xylazinem

v dávce 0,1 ml/kg ž.hm. (tj. 2 mg/kg ž.hm.) i.m., s.c. a po nastoupení jejich účinku

NARKETAN injekční roztok v dávce 0,1 ml/kg ž.hm. (tj.10 mg/kg ž.hm.) i.m.

Způsob podávání:

Intramuskulárnínebo intravenózní podání.

9.POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

U dospělých velkých zvířat se doporučuje intravenózní podání.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

Nepoužívat u koní a oslů, jejichž maso a mléko je určeno pro lidský konzum.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávat při teplotě do 25°C.

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. V případě náhodného kontaktu

přípravku s okem okamžitě vypláchněte dostatečným množstvím vody. V případě přetrvávání

podráždění vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu

praktickému lékaři. Vyvarujte se samopodání přípravku.

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2012

15. DALŠÍ INFORMACE

Interakce

Pesticidy a insekticidy mohou oslabit účinek ketaminu.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Přípravek obsahuje návykové látky.

Velikost balení: 1x 10 ml, 1 x 50 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte

prosím příslušného místního držitele rozhodnutí o registraci:

Vétoquinol s.r.o., Zámečnická 411, Nymburk 288 02, Česká republika, tel.: 325 51 38 22,

e-mail: vetoquinol

@vetoquinol.c