MYMICYAS Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 70MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KASPOFUNGIN-DIACETÁT (CASPOFUNGINI DIACETAS)
Dostupné s:
Mylan S.A.S., Saint-Priest
ATC kód:
J02AX04
INN (Mezinárodní Name):
CASPOFUNGIN-DIACETATE (CASPOFUNGINI DIACETAS)
Dávkování:
70MG
Léková forma:
Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
1 Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
KASPOFUNGIN
Přehled produktů:
MYMICYAS
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
26/ 485/14-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls207220/2014, sukls207221/2014

Příbalová infor

mace: informace pro pacienta

Mymicyas 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Mymicyas 70 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

caspofunginum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám nebo Vašemu dítěti

bude tento

přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, zdravotní

sestře nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové

informaci

Co je přípravek Mymicyas a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Mymicyas podán

Jak se přípravek Mymicyas používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Mymicyas uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek Mymicyas a k čemu se používá

Co je přípravek

Mymicyas

Přípravek Mymicyas obsahuje lék zvaný kaspofungin. Ten patří do skupiny léků nazývaných

antimykotika.

K čemu se přípravek

Mymicyas

používá

Přípravek Mymicyas se používá k léčbě následujících infekcí u dětí, dospívajících a dospělých:

Závažné plísňové infekce postihující tkáně nebo orgány (nazývané „invazivní kandidóza“).

Tuto infekci způsobují houbové (kvasinkové) buňky nazývané kandidy. Tento typ infekce

může postihnout osoby, které právě podstoupily operaci nebo osoby s oslabeným imunitním

systémem. Nejčastějšími projevy tohoto typu infekce jsou horečka a zimnice, které nereagují

na antibiotika.

Plísňové infekce v nose, vedlejších nosních dutinách nebo plicích (nazývané „invazivní

aspergilóza“), pokud jiné antimykotické léčby nebyly účinné nebo měly nežádoucí účinky.

Tuto infekci způsobuje plíseň nazývaná Aspergillus. Tento typ infekce může postihnout osoby

podstupující chemoterapii, osoby s transplantovaným orgánem a osoby s oslabenou imunitou.

S podezřením na plísňové infekce, pokud máte horečku a nízké počty bílých krvinek, které se

nezlepšily po léčbě antibiotikem. Plísňovou infekcí jsou ohroženi lidé, kteří právě podstoupili

operaci, nebo lidé s oslabenou imunitou.

Jak přípravek

Mymicyas funguje

Přípravek Mymicyas oslabuje buňky hub a zastavuje správný růst houby. To zastavuje rozšiřování

infekce a dává příležitost přirozené obranyschopnosti těla zcela se zbavit infekce.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Mymicyas podán

Nepo

užívejte přípravek Mymicyas

jestliže jste alergický(á) na kaspofungin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se předtím, než Vám bude tento lék podán, se svým lékařem,

zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření

Předtím, než Vám bude přípravek Mymicyas podán, poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou

nebo lékárníkem, jestliže:

jste alergický(á) na jakékoli jiné léky;

jste kdykoli v minulosti měl(a) problémy s játry – můžete potřebovat jinou dávku tohoto

léku;

již užíváte cyklosporin (používá se k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu nebo

k utlumení imunitního systému) – protože Váš lékař může během léčby potřebovat provést

další vyšetření krve;

jste kdykoli v minulosti měl(a) jakýkoli jiný zdravotní problém.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si tím nejste jistý(á)), poraďte se předtím, než Vám

bude přípravek Mymicyas podán, se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Přípravek Mymicyas může také způsobit závažné kožní nežádoucí účinky, jako jsou Stevens-

Johnsonův syndrom (SJS) a toxická epidermální nekrolýza (TEN).

Během léčby

Pokud se u Vás vyskytne alergická reakce, včetně vyrážky, otoku obličeje, svědění, horečky,

dýchacích potíží, poraďte se s Vaším lékařem, protože Váš lékař může rozhodnout o přerušení

podávání přípravku Mymicyas.

Pokud se u Vás vyskytne abnormální jaterní funkce, které se projeví vyššími laboratorními výsledky,

Váš lékař Vás bude nadále sledovat, zda u Vás nedochází k onemocnění jater.

Další léčivé přípravky a přípravek

Mymicyas

Prosím, informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které

jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat. To platí i pro léky, které jsou dostupné

bez lékařského předpisu, včetně bylinných přípravků. To proto, že přípravek Mymicyas může mít vliv

na to, jak působíí některé jiné léky. Stejně tak jiné léky mohou mít vliv na účinek přípravku

Mymicyas.

Svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka informujte, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:

cyklosporin nebo takrolimus (používají se k zabránění odmítnutí transplatovaného orgánu

nebo k potlačení imunity), protože Váš lékař může během léčby potřebovat provést další

vyšetření krve

některé léky proti HIV, jako je efavirenz nebo nevirapin

fenytoin nebo karbamazepin (používají se k léčbě záchvatů křečí)

dexamethason (steroid)

rifampicin (antibiotikum)

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si tím nejste jistý(á)), poraďte se předtím, než Vám

bude přípravek Mymicyas podán, se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte nebo se domníváte, že můžete být těhotná, poraďte se se svým lékařem

dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Přípravek Mymicyas nebyl zkoušen u těhotných žen. Během těhotenství se nemá používat,

pokud případný léčebný zisk nepřevýší možné riziko pro nenarozené dítě.

Ženy, jimž se podává přípravek Mymicyas, nemají kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou k dispozici žádné informace, které by naznačovaly, že přípravek Mymicyas ovlivňuje

schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

Jak se

přípravek Mymicyas

po

užívá

Přípravek Mymicyas bude vždy připravovat a podávat zdravotnický pracovník.

Přípravek Mymicyas bude podáván:

jednou denně

pomalou injekcí do žíly (nitrožilní infuzí)

po dobu přibližně 1 hodiny

Váš lékař rozhodne o délce léčby i o tom, jaká dávka přípravku Mymicyas Vám bude denně podána.

Váš lékař bude sledovat, jak u Vás lék působí. Pokud vážíte více než 80 kg, můžete potřebovat jinou

dávku.

Děti a dospívající

Dávka u dětí a dospívajících se může od dávky používané u dospělých pacientů lišit.

Jestliže Vám byla podána větší dávka přípravku

Mymicyas

, než měla

Váš lékař každý den rozhodne, kolik přípravku Mymicyas potřebujete a jak dlouho Vám bude

podáván. Pokud se však obáváte, že Vám možná byla podána větší dávka přípravku Mymicyas,

okamžitě to sdělte svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, zdravotní

sestry nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Svého lékaře nebo zdravotní sestru ihned informujte, pokud zaznamenáte kterýkoli

z následujících nežádoucích účinků –

můžete naléhavě potřebovat lékařské ošetření:

vyrážka, svědění, pocit tepla, otok obličeje, rtů nebo hrdla nebo potíže s dýcháním – může jít o

histaminovou reakci na lék

dýchací potíže se sípáním nebo vyrážka, která se zhoršuje – může jít o alergickou reakci na lék

kašel, závažné dýchací potíže – pokud jste dospělý a máte invazivní aspergilózu, může jít o

závažný dýchací problém, který by mohl vést k respiračnímu selhání (selhání dýchání)

vyrážka, olupování kůže, poranění sliznice, kopřivka, olupování velké plochy pokožky.

Jako u všech léků na předpis mohou některé nežádoucí účinky být závažné. O více informací

požádejte svého lékaře.

Další nežádoucí účinky u dospělých zahrnují:

Časté:

mohou postihnout až 1 z 10 lidí:

pokles hemoglobinu (snížení obsahu látky přenášející kyslík v krvi), snížení počtu bílých

krvinek

pokles krevního albuminu (typ bílkoviny) v krvi, pokles draslíku nebo nízké hladiny draslíku v

krvi

bolest hlavy

zánět žil

dušnost

průjem, pocit na zvracení nebo zvracení

změny některých laboratorních krevních testů (včetně zvýšení hodnot některých jaterních

testů)

svědění, vyrážka, zarudnutí kůže nebo silnější pocení, než je obvyklé

bolest kloubů

zimnice, horečka

svědění v místě injekce

Méně časté

: mohou postihnout až 1 ze 100 lidí:

změny některých laboratorních krevních testů (včetně poruchy srážení krve, poklesu počtu

krevních destiček, červených krvinek a bílých krvinek)

ztráta chuti k jídlu, zvýšení množství tělesných tekutin, nerovnováha soli v těle, vysoké

hladiny cukru v krvi, nízké hladiny vápníku v krvi, zvýšené hladiny vápníku v krvi, nízké

hladiny hořčíku v krvi, zvýšené hladiny kyselin v krvi

dezorientace, pocit nervozity, nespavost

pocit závrati, snížená vnímavost nebo citlivost (zejména v kůži), třes, ospalost, změna vnímání

chutí, mravenčení nebo necitlivost

rozmazané vidění, zvýšené slzení, otok víček, zežloutnutí bělma očí

pocit rychlého nebo nepravidelného srdečního tepu, zrychlený tep, nepravidelný tep,

abnormální tep, srdeční selhání

zarudnutí, návaly horka, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, zarudnutí podél žíly, která je

velmi citlivá na dotek

zúžení průdušek (bronchospasmus) vedoucí k sípání nebo kašli, zrychlený dech, dušnost,

která Vás budí ze spánku, nedostatek kyslíku v krvi, abnormální zvuky při dýchání, praskavé

zvuky v plicích, sípání, ucpaný nos, kašel, bolest v hrdle

bolest břicha, bolest v horní části břicha, nadýmání, zácpa, potíže s polykáním, sucho v ústech,

poruchy trávení, plynatost, nepříjemné pocity v břiše, otok v důsledku hromadění tekutin v

oblasti břicha

snížený odtok žluči, zvětšení jater, zežloutnutí kůže a/nebo bělma očí, poškození jater

způsobené léčivem nebo chemikálií, porucha funkce jater

abnormální kožní tkáň, generalizované svědění, kopřivka, vyrážka proměnlivého vzhledu,

abnormální kůže, červené, často svědivé skvrny na pažích a nohách a někdy na obličeji a na

zbytku těla

bolest zad, bolest paže nebo nohy, bolest kostí, bolest svalů, svalová slabost;

ztráta funkce ledvin, náhlá ztráta funkce ledvin

bolest v místě katetru, potíže v místě injekce (zarudnutí, tvrdá boule, bolest, otok, podráždění,

vyrážka, kopřivka, únik tekutiny z katetru do tkáně), zánět žíly v místě injekce

zvýšený krevní tlak a změny některých laboratorních krevních testů (včetně testů ledvin,

elektrolytů a testů srážlivosti krve), zvýšené hladiny léčiv, která užíváte a která oslabují

imunitní systém

nepříjemný pocit na hrudi, bolest na hrudi, pocit změny tělesné teploty, celkový pocit

nepohody, celková bolest, otok obličeje, otok kotníků, rukou nebo nohou, otok, citlivost, pocit

únavy

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Velmi časté:

mohou postihnout více než 1 z 10 lidí:

horečka

Časté

: mohou postihnout až 1 z 10 lidí:

bolest hlavy

zrychlený tep

zarudnutí, nízký krevní tlak

změny některých laboratorních krevních testů (zvýšené hodnoty některých jaterních testů)

svědění, vyrážka

bolest v místě katetru

zimnice

změny některých laboratorních krevních testů

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému

hlášení nežádoucích účinků na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak

přípravek Mymicyas

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a injekční lahvičce

(první dvě číslice udávají měsíc, následující čtyři číslice udávají rok). Doba použitelnosti se vztahuje

k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chemická a fyzikální stabilita rekonstituovaného a naředěného roztoku po otevření před použitímbyla

prokázána po dobu 24 hodin při 25 °C a při 5 °C. Z mikrobiologického hlediska, pokud metoda

otevření, rekonstituce a zředění nevylučuje riziko mikrobiální kontaminace, je třeba přípravek

okamžitě použít. Pokud se nepoužije okamžitě, jsou čas a podmínky uchovávání v odpovědnosti

uživatele. Tento lék smí připravovat pouze vyškolený zdravotnický pracovník,

který si přečetl celé pokyny (viz dále „Pokyny pro rekonstituci a naředění přípravku Mymicyas“).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek Mymicyas obsahuje

Léčivou látkou je caspofunginum. Jedna injekční lahvička přípravku Mymicyas obsahuje

caspofunginum 50 mg. Po rekonstituci v 10,5 ml vody na injekci obsahuje 1 ml roztoku

caspofunginum 5,2 mg.

Léčivou látkou je caspofunginum. Jedna injekční lahvička přípravku Mymicyas obsahuje

caspofunginum 70 mg. Po rekonstituci v 10,5 ml vody na injekci obsahuje 1 ml roztoku

caspofunginum 7,2 mg

Pomocnými látkami jsou sacharóza, mannitol, kyselina octová 99% a hydroxid sodný.

Jak přípravek

Mymicyas

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Mymicyas je sterilní, bílý až téměř bílý, kompaktní prášek.

Každé balení obsahuje jednu injekční lahvičku s práškem.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

MYLAN S.A.S.

117 allée des Parcs

69800 Saint-Priest

Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 6. 9. 2017

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Rekonstituce přípravku Mymicyas

NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÁ ROZPOUŠTĚDLA OBSAHUJÍCÍ GLUKÓZU, protože přípravek

Mymicyas není v rozpouštědlech obsahujících glukózu stabilní. NEMISTE ANI

NEPODÁVEJTE PŘÍPRAVEK Mymicyas SOUČASNĚ S JINÝMI LÉKY V INFUZI, protože

nejsou k dispozici žádné údaje o kompatibilitě přípravku Mymicyas s jinými intravenózními

látkami, aditivy nebo léčivými přípravky. Infuzní roztok zkontrolujte zrakem, zda neobsahuje částečky

nebo není zvláštně zbarven.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

NÁVOD K POUŽITÍ U DOSPĚLÝCH PACIENTŮ

Krok 1 Rekonstituce klasických injekčních lahviček

K rekonstituci prášku je nutno injekční lahvičku přenést do pokojové teploty a za aseptických

podmínek přidat 10,5 ml vody na injekci. Koncentrace rekonstituovaného roztoku v injekční

lahvičce bude 5,2 mg/ml.

K rekonstituci prášku je nutno injekční lahvičku přenést do pokojové teploty a za aseptických

podmínek přidat 10,5 ml vody na injekci. Koncentrace rekonstituovaného roztoku v injekční

lahvičce bude 7,2 mg/ml.

Bílý až téměř bílý kompaktní lyofilizovaný prášek se úplně rozpustí. Mírně míchejte, dokud

nedostanete

čirý roztok. U rekonstituovaných roztoků je nutno vizuálně zkontrolovat případnou přítomnost částic

nebo změnu barvy. Rekonstituovaný roztok lze uchovávat po dobu až 24 hodin při teplotě do 25 °C.

Krok 2 Přidání rekonstituovaného přípravku

Mymicyas

k infuznímu roztoku pacienta

Rozpouštědla pro konečný infuzní roztok jsou: roztok chloridu sodného pro injekci nebo Ringerův

laktátový roztok. Infuzní roztok se připravuje přidáním příslušného množství rekonstituovaného

koncentrátu (jak ukazuje tabulka dále) do 250ml infuzního vaku nebo lahve za aseptických podmínek.

Je-li to z lékařského hlediska nutné, lze použít zmenšený infuzní objem 100 ml pro denní dávky 50 mg

nebo 35 mg. Roztok nepoužívejte, je-li zakalený nebo se vysrážel.

PŘÍPRAVA ROZTOKU PRO INFUZI PRO DOSPĚLÉ

DÁVKA*

Objem

rekonstituovaného

přípravku

Mymicyas

pro

přenesení

do

vaku nebo lahve pro

intravenózní infuzi

Standardní příprava

(rekonstituovaný

přípravek

Mymicyas

přidaný do

250

ml)

s

konečnou

koncentrací

Zme

nšený infuzní

objem

(rekonstituovaný

přípravek

Mymicyas

přidaný do

100 ml) s konečnou

koncentrací

50 mg

70 mg

10 ml

10 ml

0,20 mg/ml

0,28 mg/ml

Nedoporučuje se

50 mg při zmenšeném

objemu

70 mg (ze dvou 50 mg

injekčních lahviček)**

10 ml

14 ml

0,28 mg/ml

0,47 mg/ml

Nedoporučuje se

35 mg při středně

těžké poruše funkce

jater

(z jedné 50 mg

injekční lahvičky)

35 mg při středně

těžké poruše funkce

jater

(z jedné 70 mg

injekční lahvičky)

7 ml

5 ml

0,14 mg/ml

0,14 mg/ml

0,34 mg/ml

35 mg při středně

těžké poruše funkce

jater

(z jedné 50 mg

injekční lahvičky) při

zmenšeném objemu

7 ml

0,34 mg/ml

*Při rekonstituci obsahu všech injekčních lahviček je nutno používat množství 10,5 ml.

**Pokud není k dispozici 70mg lahvička , může být dávka 70 mg připravena ze dvou lahviček o

obsahu 50 mg.

NÁVOD K POUŽITÍ U PEDIATRICKÝCH PACIENTŮ

Výpočet plochy povrchu těla (BSA) pro pediatrické dávkování

Před přípravou infuze vypočítejte plochu povrchu těla pacienta za pomoci následujícího vzorce

(Mostellerův vzorec):

Příprava infuze pro dávku 70 mg/m

2

pro pediatrické pacienty ve věku > 3 měsíce (za využití 50mg

injekční lahvičky)

Stanovte skutečnou nárazovou dávku, která se má použít u pediatrického pacienta, za pomoci

plochy povrchu těla pacienta (vypočteno dle výše uvedeného postupu) a následující rovnice:

BSA (m

) X 70 mg/m

= nárazová dávka

Maximální nárazová dávka první den nesmí přesáhnout 70 mg bez ohledu na to, jaká dávka

byla pro pacienta vypočítána.

Injekční lahvičku přípravku Mymicyas vyjmutou z chladničky nechte ohřát na pokojovou

teplotu.

𝐵𝑆𝐴

𝑚

𝑣ýš𝑘𝑎

𝑐𝑚

𝑥 𝑡ě𝑙𝑒𝑠𝑛á ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 (𝑘𝑔)

3600

Asepticky přidejte 10,5 ml vody na injekci.

Tento rekonstituovaný roztok lze uchovávat po

dobu až 24 hodin při teplotě 25 °C nebo nižší.

Tím se získá konečná koncentrace

kaspofunginu v injekční lahvičce 5,2 mg/ml.

Z injekční lahvičky odeberte objem léčivého přípravku rovný vypočtené nárazové dávce (krok

1). Tento objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Mymicyas asepticky přeneste do i.v. vaku

(nebo láhve) obsahujícího 250 ml 0,9%, 0,45% nebo 0,225% roztoku chloridu sodného na

injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci. Alternativně lze objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Mymicyas přidat do zmenšenéhoobjemu 0,9%, 0,45% nebo

0,225% roztoku chloridu sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci

tak, aby nebyla překročena konečná koncentrace 0,5 mg/ml. Tento infuzní roztok se musí

použít do 24 hodin, pokud se uchovává při teplotě do 25 °C nebo při teplotě 2 °C - 8 °C.

Příprava infuze pro dávku 50 mg/m2 pro pediatrické pacienty ve věku > 3 měsíce (za využití 50mg

injekční lahvičky)

Stanovte skutečnou udržovací dávku, která se má použít u pediatrického pacienta, za pomoci

plochy povrchu těla pacienta (vypočteno dle výše uvedeného postupu) a následující rovnice:

BSA (m

) X 50 mg/m

= denní udržovací dávka

Denní udržovací dávka nesmí přesáhnout 70 mg bez ohledu na to, jaká dávka byla pro

pacienta vypočítána.

Injekční lahvičku přípravku Mymicyas vyjmutou z chladničky nechte ohřát na pokojovou

teplotu.

Asepticky přidejte 10,5 ml vody na injekci.

Tento rekonstituovaný roztok lze uchovávat po

dobu až 24 hodin při teplotě 25 °C nebo nižší.

Tím se získá konečná koncentrace

kaspofunginu v injekční lahvičce 5,2 mg/ml.

Z injekční lahvičky odeberte objem léčivého přípravku rovný vypočtené denní udržovací

dávce (krok 1). Tento objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Mymicyas asepticky přeneste

do i.v. vaku (nebo láhve) obsahujícího 250 ml 0,9%, 0,45% nebo 0,225% roztoku chloridu

sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci. Alternativně lze objem

(ml)

rekonstituovaného přípravku Mymicyas přidat do zmenšného objemu 0,9%, 0,45% nebo

0,225% roztoku chloridu sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci

tak, aby nebyla překročena konečná koncentrace 0,5 mg/ml. Tento infuzní roztok se musí

použít do 24 hodin, pokud se uchovává při teplotě do 25 °C nebo při teplotě 2 °C - 8 °C.

Příprava infuze pro dávku 70 mg/m

2

pro pediatrické pacienty ve věku > 3 měsíce (za využití 70mg

injekční lahvičky)

Stanovte skutečnou nárazovou dávku, která se má použít u pediatrického pacienta, za pomoci

plochy povrchu těla pacienta (vypočteno dle výše uvedeného postupu) a následující rovnice:

BSA (m

) X 70 mg/m

= nárazová dávka

Maximální nárazová dávka první den nesmí přesáhnout 70 mg bez ohledu na to, jaká dávka

byla pro pacienta vypočítána.

Injekční lahvičku přípravku Mymicyas vyjmutou z chladničky nechte ohřát na pokojovou

teplotu.

Asepticky přidejte 10,5 ml vody na injekci.

Tento rekonstituovaný roztok lze uchovávat po

dobu až 24 hodin při teplotě 25 °C nebo nižší.

Tím se získá konečná koncentrace

kaspofunginu v injekční lahvičce 7,2 mg/ml.

Z injekční lahvičky odeberte objem léčivého přípravku rovný vypočtené nárazové dávce (krok

1). Tento objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Mymicyas asepticky přeneste do i.v. vaku

(nebo láhve) obsahujícího 250 ml 0,9%, 0,45% nebo 0,225% roztoku chloridu sodného na

injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci. Alternativně lze objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Mymicyas přidat do zmenšeného objemu 0,9%, 0,45% nebo

0,225% roztoku chloridu sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci

tak, aby nebyla překročena konečná koncentrace 0,5 mg/ml. Tento infuzní roztok se musí

použít do 24 hodin, pokud se uchovává při teplotě do 25 °C nebo při teplotě 2 °C - 8 °C.

Příprava infuze pro dávku 50 mg/m2 pro pediatrické pacienty ve věku > 3 měsíce (za využití 70mg

injekční lahvičky)

Stanovte skutečnou udržovací dávku, která se má použít u pediatrického pacienta, za pomoci

plochy povrchu těla pacienta (vypočteno dle výše uvedeného postupu) a následující rovnice:

BSA (m

) X 50 mg/m

= denní udržovací dávka

Denní udržovací dávka nesmí přesáhnout 70 mg bez ohledu na to, jaká dávka byla pro

pacienta vypočítána.

Injekční lahvičku přípravku Mymicyas vyjmutou z chladničky nechte ohřát na pokojovou

teplotu.

Asepticky přidejte 10,5 ml vody na injekci.

Tento rekonstituovaný roztok lze uchovávat po

dobu až 24 hodin při teplotě 25 °C nebo nižší.

Tím se získá konečná koncentrace

kaspofunginu v injekční lahvičce 7,2 mg/ml.

Z injekční lahvičky odeberte objem léčivého přípravku rovný vypočtené denní udržovací

dávce (krok 1). Tento objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Mymicyas asepticky přeneste

do i.v. vaku (nebo láhve) obsahujícího 250 ml 0,9%, 0,45% nebo 0,225% roztoku chloridu

sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci. Alternativně lze objem

(ml)

rekonstituovaného přípravku Mymicyas přidat do zmenšeného objemu 0,9%, 0,45%

nebo 0,225% roztoku chloridu sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na

injekci tak, aby nebyla překročena konečná koncentrace 0,5 mg/ml. Tento infuzní roztok se

musí použít do 24 hodin, pokud se uchovává při teplotě do 25 °C nebo při teplotě 2 °C - 8 °C.

Poznámky k přípravě:

a. Bílý až téměř bílý koláč se zcela rozpustí. Mírně promíchávejte, dokud nezískáte čirý roztok.

b. Rekonstituovaný roztok během rekonstituce a před podáním infuze vizuálně zkontrolujte

na přítomnost pevných částic nebo změnu barvy. Roztok nepoužívejte, pokud je zakalen nebo

došlo ke vzniku sraženiny.

c. Přípravek Mymicyas je formulován tak, aby poskytoval plnou dávku uvedenou na štítku

injekční lahvičky (50 nebo 70 mg), pokud se z injekční lahvičky odebere 10 ml.

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls207220/2014, sukls207221/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Mymicyas 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Mymicyas 70 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje caspofunginum 50 mg (jako caspofungini diacetas).

Po rekonstituci v 10,5 ml vody na injekci obsahuje 1 ml roztoku caspofunginum 5,2 mg.

Jedna injekční lahvička obsahuje caspofunginum 70 mg (jako caspofungini diacetas).

Po rekonstituci v 10,5 ml vody na injekci obsahuje 1 ml roztoku caspofunginum 7,2 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok.

Před rekonstitucí je prášek bílý až téměř bílý, kompaktní.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba invazivní kandidózy u dospělých nebo pediatrických pacientů.

Léčba invazivní aspergilózy u dospělých nebo pediatrických pacientů, kteří jsou refrakterní vůči

amfotericinu B, lipidovým lékovým formám amfotericinu B a/nebo itrakonazolu nebo nesnášejí

uvedené látky. Refrakterita je definována jako progrese infekce nebo absence zlepšení po

minimálně 7 dnech předcházejících terapeutických dávek účinné antimykotické terapie.

Empirická terapie předpokládané mykotické infekce (jako jsou Candida nebo Aspergillus) u

febrilních neutropenických dospělých nebo pediatrických pacientů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu kaspofunginem musí zahájit lékař se zkušenostmi s léčbou invazivních mykotických infekcí.

Dávkování

Dospělí pacienti

Jednu 70mg nárazovou dávku je nutno podat první den, s následnými dávkami 50 mg denně.

U pacientů s tělesnou hmotností vyšší než 80 kg se doporučuje po úvodní nárazové dávce 70 mg

pokračovat dávkou 70 mg kaspofunginu denně (viz bod 5.2). S ohledem na pohlaví nebo rasu není

žádná úprava dávky nutná (viz bod 5.2).

Pediatričtí pacienti (12 měsíců až 17 let)

U pediatrických pacientů (ve věku 12 měsíců až 17 let) musí být dávkování odvozeno od plochy

povrchu těla pacienta (viz Návod k použití u pediatrických pacientů, Mostellerův

vzorec). Ve všech

indikacích se musí první den podat jedna nárazová dávka 70 mg/m

(nesmí se přesáhnout skutečná

dávka 70 mg), poté následuje dávka 50 mg/m

denně (nesmí přesáhnout skutečnou dávku 70 mg

denně). Pokud je dávka 50 mg/m

denně dobře snášena, ale nevede k odpovídající klinické odpovědi,

lze denní dávku zvýšit na 70 mg/m

denně (nesmí se přesáhnout skutečná denní dávka 70 mg).

Bezpečnost a účinnost kaspofunginu nebyla v klinických studiích s novorozenci kojenci mladšími

12 měsíců dostatečně studována. Při léčbě této věkové skupiny se doporučuje opatrnost. Omezené

údaje naznačují, že se může zvážit podávání kaspofunginu v dávce 25 mg/m

denně u novorozenců a

kojenců (ve věku do 3 měsíců) a v dávce 50 mg/m

denně u kojenců (ve věku 3 až 11 měsíců) (viz

bod 5.2).

Trvání léčby

Délka empirické léčby má vycházet z klinické odpovědi pacienta. Léčba má pokračovat

po dobu až 72 hodin po úpravě neutropenie (ANC ≥ 500). Pacienty, u nichž se zjistí mykotická

infekce, je nutno léčit minimálně po dobu 14 dní a léčba by měla pokračovat po dobu alespoň 7 dní po

úpravě neutropenie i klinických symptomů.

Délka léčby invazivní kandidózy má vycházet z klinické a mikrobiologické odpovědi pacienta.

Po zmírnění známek a příznaků invazivní kandidózy a poté, co se výsledky kultivace staly

negativními, lze uvažovat o převedení na perorální antimykotickou léčbu. Obecně platí, že

antimykotická terapie má pokračovat minimálně po dobu dalších 14 dní od poslední kultivace

s pozitivním výsledkem.

Délka léčby invazivní aspergilózy se určuje individuálně a vychází ze závažnosti základního

pacientova onemocnění, zotavení z imunosuprese a klinické odpovědi. Obecně lze říci, že léčba musí

pokračovat minimálně po dobu 7 dní po ústupu symptomů.

Informace o bezpečnosti při trvání léčby delším než 4 týdny jsou omezené. Dostupné údaje nicméně

naznačují, že kaspofungin je při delších léčebných kúrách (až 162 dní u dospělých pacientů a až 87 dní

u pediatrických pacientů) nadále dobře snášen

Zvl

áš

tn

í

populace

Starší pacienti

U starších pacientů (65 let a starších) se plocha pod křivkou (AUC, area under the curve) zvyšuje

přibližně o 30 %. Není však nutno systematicky dávku upravovat. Jsou pouze omezené zkušenosti

s léčbou u pacientů ve věku 65 let a více (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutno dávku upravovat (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

Při lehké poruše funkce jater (Child-Pughovo skóre 5-6) není u dospělých pacientů zapotřebí žádné

úpravy dávky. U dospělých pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pughovo skóre

7-9) se na základě farmakokinetických údajů doporučuje podávat kaspofungin v dávce 35 mg denně.

První den je nutno podat počáteční 70mg nárazovou dávku. U dospělých pacientů s těžkou poruchou

funkce jater (Child-Pughovo skóre nad 9) a u pediatrických pacientů s jakýmkoli stupněm poruchy

funkce jater nejsou k dispozici žádné klinické zkušenosti (viz bod 4.4).

Souběžné podávání s induktory metabolických enzymů

Omezené množství údajů naznačuje, že zvýšení denní dávky kaspofunginu na 70 mg po 70mg

nárazové dávce je třeba zvážit při současném podávání kaspofunginu dospělým pacientům s některými

induktory metabolických enzymů (viz bod 4.5). Pokud se kaspofungin podává pediatrickým

pacientům (ve věku 12 měsíců až 17 let) spolu s týmiž induktory metabolických enzymů (viz bod 4.5),

je nutno zvážit podávání kaspofunginu v dávce 70 mg/m

denně (nesmí se přesáhnout skutečná denní

Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area. N Engl J Med 1987 Oct 22;317(17):1098 (letter)

dávka 70 mg).

Způsob podání

Po rekonstituci a naředění je nutno roztok aplikovat pomalou intravenózní infuzí po dobu přibližně

1 hodiny. Pokyny k rekonstituci jsou uvedeny v bodě 6.6.

Dodávají se injekční lahvičky o obsahu 70 mg i 50 mg.

Kaspofungin se má podávat jako jedna infuze denně.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V průběhu podávání kaspofunginu byla hlášena anafylaxe. Pokud se tak stane, kaspofungin musí být

vysazen a musí být poskytnuta odpovídající léčba. Byly hlášeny pravděpodobně histaminem

zprostředkované nežádoucí účinky zahrnující vyrážku, otok obličeje, angioedém, svědění, pocit tepla

nebo bronchospasmus a mohou vyžadovat přerušení podávání kaspofunginu a/nebo poskytnutí

odpovídající léčby.

Z omezeného množství dat lze usuzovat, že méně běžné non-Candida kvasinky a non-Aspergillus

plísně nejsou na kaspofungin citlivé. Účinnost kaspofunginu na tyto mykotické patogeny nebyla

stanovena.

Současné podávání kaspofunginu s cyklosporinem bylo hodnoceno u zdravých dospělých

dobrovolníků i u dospělých nemocných. Několik zdravých dospělých dobrovolníků, jimž byly podány

dvě dávky cyklosporinu 3 mg/kg s kaspofunginem, vykázalo přechodné zvýšení

alaninaminotransferázy (ALT) a aspartátaminotransferázy (AST) ve výši menší nebo rovnající se

trojnásobku horní hranice normálu (ULN), které vymizelo při ukončení léčby. V retrospektivní studii

se 40 pacienty léčenými kaspofunginem (po uvedení na trh) a cyklosporinem po dobu 1 až 290 dní

(medián 17,5 dne) nebyly pozorovány žádné vážné nežádoucí účinky na játra. Tyto údaje naznačují, že

kaspofungin lze podávat pacientům užívajícím cyklosporin v případech, kdy případný léčebný přínos

převáží možné riziko. Při současném podávání kaspofunginu a cyklosporinu je nutno zvážit nutnost

pečlivého sledování jaterních enzymů.

U dospělých pacientů s lehkou a středně těžkou poruchou funkce jater se hodnota AUC zvýšila

o 20 , resp. 75 % . Při středně těžké poruše funkce jater se u dospělých doporučuje

snížení denní dávky na 35 mg. U dospělých s těžkou poruchou funkce jater a u pediatrických pacientů

s jakýmkoli stupněm poruchy funkce jater nejsou žádné klinické zkušenosti. Předpokládá se vyšší

expozice než při středně těžké poruše funkce jater a u těchto pacientů je nutno kaspofungin používat

opatrně (viz body 4.2 a 5.2).

U zdravých dobrovolníků a u dospělých a pediatrických pacientů léčených kaspofunginem byly

pozorovány laboratorní abnormality testů jaterních funkcí. U některých dospělých a pediatrických

pacientů se závažným základním onemocněním, kteří dostávali souběžně s kaspofunginem více léků,

byly hlášeny případy klinicky signifikantních jaterních dysfunkcí, hepatitidy a jaterního selhání;

příčinná souvislost s kaspofunginem nebyla stanovena. Pacienti, u kterých se objevily abnormální

testy jaterních funkcí v průběhu léčby kaspofunginem, musí být monitorováni kvůli známkám

zhoršení jaterních funkcí a poměr rizika a přínosů při pokračování v léčbě kaspofunginem musí být

znova zhodnocen.

Po uvedení kaspofunginu na trh byly hlášeny případy Stevens-Johnsonova syndromu (SJS) a toxické

epidermální nekrolýzy (TEN). U pacientů s alergickou kožní reakcí v anamnéze je třeba dbát dbát

opatrnosti (viz bod 4.8).

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie in vitro ukazují, že kaspofungin není inhibitorem žádného enzymu systému cytochromu P450

(CYP). V klinických studiích kaspofungin neindukoval metabolismus CYP3A4 jiných látek.

Kaspofungin není substrátem P-glykoproteinu a je špatným substrátem enzymů cytochromu P450.

Ve farmakologických a klinických studiích však bylo zjištěno, že dochází k interakci kaspofunginu

s jinými léčivými přípravky (viz dále).

Ve dvou klinických studiích provedených u zdravých dospělých jedinců, cyklosporin A (jedna dávka

4 mg/kg nebo dvě dávky 3 mg/kg v odstupu 12 hodin) zvýšil AUC kaspofunginu přibližně o 35 %.

Tato zvýšení AUC jsou pravděpodobně výsledkem sníženého vychytávání kaspofunginu játry.

Kaspofungin nezvyšoval plazmatické hladiny cyklosporinu. Při současném podání kaspofunginu

a cyklosporinu došlo k přechodnému zvýšení jaterních ALT a AST ve výši menší nebo rovnající se

trojnásobku horní hranice normálu (ULN), které vymizelo po ukončení léčby. V retrospektivní studii

se 40 pacienty léčenými kaspofunginem (po uvedení na trh) a cyklosporinem po dobu 1 až 290 dní

(medián 17,5 dne) nebyly pozorovány žádné vážné nežádoucí účinky na játra (viz bod 4.4). Při

současném podávání obou léků je nutno zvážit nutnost pečlivého sledování jaterních enzymů.

Kaspofungin snížil u zdravých dospělých dobrovolníků minimální koncentrace takrolimu o 26 %.

U pacientů léčených oběma léky je povinné standardní monitorování koncentrací takrolimu v krvi

a příslušná úprava dávky takrolimu.

Klinické studie u zdravých dospělých dobrovolníků ukazují, že farmakokinetika kaspofunginu není

v klinicky významné míře narušena itrakonazolem, amfotericinem B, mykofenolátem, nelfinavirem

ani takrolimem. Kaspofungin neměl vliv na farmakokinetiku amfotericinu B, itrakonazolu,

rifampicinu ani mofetil-mykofenolátu. I když údaje o bezpečnosti jsou omezené, zdá se, že při

současném podávání amfotericinu B, itrakonazolu, nelfinaviru a mofetil-mykofenolátu

s kaspofunginem nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Rifampicin vedl u zdravých dospělých dobrovolníků k 60% zvýšení AUC a ke 170% zvýšení

minimálních koncentrací kaspofunginu první den současného podávání, pokud bylo podávání obou

léků zahájeno současně. Minimální koncentrace kaspofunginu se při opakovaném podávání postupně

snižovaly. Po dvoutýdenním podávání měl rifampicin omezený účinek na AUC, ale minimální hladiny

byly o 30 % nižší než u dospělých jedinců, kteří dostávali kaspofungin samostatně. Mechanismus

interakce by mohl snad být výsledkem počáteční inhibice a následné indukce transportních proteinů.

Podobný účinek lze očekávat u jiných léčivých přípravků indukujících metabolické enzymy. Omezené

množství údajů z populačních farmakokinetických studií ukazuje, že současné podávání kaspofunginu

s induktory efavirenzem, nevirapinem, rifampicinem, dexamethasonem, fenytoinem nebo

karbamazepinem by mohlo vést ke snížení AUC kaspofunginu. Při současném podávání induktorů

metabolických enzymů je u dospělých pacientů třeba zvážit zvýšení denní dávky kaspofunginu na

70 mg po 70mg nárazové dávce (viz bod 4.2).

Všechny výše popsané studie lékových interakcí u dospělých byly provedeny s denní dávkou

50 nebo 70 mg kaspofunginu. Interakce vyšších dávek kaspofunginu s jinými léčivými přípravky

nebyly formálně hodnoceny.

U pediatrických pacientů výsledky regresních analýz farmakokinetických údajů naznačují, že

současné podávání dexamethasonu s kaspofunginem může vést ke klinicky významným snížením

minimálních koncentrací kaspofunginu. Toto zjištění může ukazovat na to, že u pediatrických pacientů

dojde k podobným snížením navozeným induktory jako u dospělých. Pokud se kaspofungin

pediatrickým pacientům (ve věku 12 měsíců až 17 let) podává společně s induktory metabolismu

léčiv, jako je rifampicin, efavirenz, nevirapin, fenytoin, dexamethason nebo karbamazepin, je nutno

zvážit podávání kaspofunginu v dávce 70 mg/m

denně (nesmí se přesáhnout skutečná denní dávka

70 mg).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O používání kaspofunginu u těhotných žen nejsou k dispozici žádné nebo jen omezené údaje.

Kaspofungin se nemá během těhotenství používat, pokud to není jednoznačně nutné. Studie

na zvířatech prokázaly vývojovou toxicitu (viz bod 5.3). Ve studiích se zvířaty bylo zjištěno, že

kaspofungin prochází placentární bariérou.

Kojení

Není známo, zda se kaspofungin vylučuje do mateřského mléka u lidí. Dostupné

farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat ukázaly, že se kaspofungin vylučuje do mléka. Ženy,

kterým je podáván

kaspofungin, nesmí kojit.

Fertilita

Ohledně kaspofunginu nebyly ve studiích na samcích a samicích potkanů pozorovány žádné účinky

na fertilitu (viz bod 5.3). K vyhodnocení vlivu na fertilitu nejsou k dispozici žádné údaje z klinických

studií.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky

Byly hlášeny hypersenzitivní reakce (anafylaxe a pravděpodobně histaminem zprostředkované

nežádoucí účinky) (viz bod 4.4).

U pacientů s invazivní aspergilózou byl rovněž hlášen plicní edém, syndrom dechové tísně dospělých

(ARDS, adult respiratory distress syndrome) a radiograficky zjištěné infiltráty.

Dospělí pacienti

V klinických studiích dostalo 1 865 dospělých jedinců jednorázové nebo opakované dávky

kaspofunginu: 564 febrilních neutropenických pacientů (studie empirické terapie), 382 pacientů

s invazivní kandidózou, 228 pacientů s invazivní aspergilózou, 297 pacientů s lokalizovanými

kandidózami a 394 jedinců zařazených do studií I. fáze. Ve studii empirické terapie byli pacienti

léčeni chemoterapií pro malignitu a podstoupili transplantaci hematopoetických kmenových buněk

(včetně 39 alogenních transplantací). Většina pacientů s invazivními kandidózami měla ve studiích

zahrnujících pacienty s prokázanou kandidovou infekcí závažné základní onemocnění či stav

(např. hematologickou nebo jinou malignitu, velký chirurgický výkon v nedávné době, HIV)

vyžadující současné podávání několika léků. Pacienti v nesrovnávací studii s patogenem Aspergillus

měli často závažné predisponující postižení nebo stav (např. transplantaci kostní dřeně nebo

periferních kmenových buněk, hematologickou malignitu, solidní nádor nebo orgánovou transplantaci)

vyžadující současné podávání několika léků.

Flebitida byla často uváděným lokálním nežádoucím účinkem v místě vpichu injekce ve všech

pacientských populacích. Mezi další místní reakce patřily erytém, bolest/bolestivost, svědění, výtoky

a pocity pálení.

Uváděné klinické a laboratorní abnormality u všech dospělých léčených kaspofunginem (celkem

1 780) byly typicky mírné a vzácně vedly k ukončení léčby.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v průběhu klinických studií a po uvedení na trh:

Třída orgánového

systému

Časté (≥1/100 až

<1/10)

Méně časté (≥1/1000

až <1/100)

Není známo (z

dostupných údajů

nelze určit)

Poruchy krve a

lymfatického systému

Snížená hladina

hemoglobinu, snížení

hematokritu, snížený

počet leukocytů

Anemie,

trombocytopenie,

koagulopatie,

leukopenie, zvýšený

počet eozinofilů,

snížený počet

trombocytů, zvýšený

počet trombocytů,

snížený počet

lymfocytů, zvýšený

počet leukocytů,

snížený počet

neutrofilů

Poruchy metabolismu

a výživy

hypokalemie

Hyperhydratace,

hypomagnesemie,

anorexie, elektrolytová

nerovnováha,

hyperglykemie,

hypokalcemie,

metabolická acidóza

Psychiatrické poruchy

Úzkost, dezorientace,

insomnie

Poruchy nervového

systému

Bolest hlavy

Závrať, dysgeuzie,

parestezie,

somnolence, tremor,

hypestezie

Poruchy oka

Oční ikterus,

rozmazané vidění,

edém očních víček,

zvýšená tvorba slz

Srdeční poruchy

Palpitace, tachykardie,

arytmie, atriální

fibrilace, městnavé

srdeční selhání

Třída orgánového

systému

Časté (≥1/100 až

<1/10)

Méně časté (≥1/1000

až <1/100)

Není známo (z

dostupných údajů

nelze určit)

Cévní poruchy

Flebitida

Tromboflebitida,

zarudnutí, návaly

horka, hypertenze,

hypotenze

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Dyspnoe

Nazální kongesce,

faryngolaryngeální

bolest, tachypnoe,

bronchospasmus,

kašel, paroxysmální

noční dyspnoe

hypoxie, chropy, sípot

Gastrointestinální

poruchy

Nauzea, průjem,

zvracení

Bolest břicha, bolest

horní poloviny břicha,

sucho v ústech,

dyspepsie, žaludeční

diskomfort, břišní

distenze, ascites,

zácpa, dysfagie,

flatulence

Poruchy jater a

žlučových cest

Zvýšené hodnoty

jaterních testů (ALT,

AST, alkalická

fosfatáza v krvi,

konjugovaný bilirubin,

sérový bilirubin)

Cholestáza,

hepatomegalie,

hyperbilirubinemie,

ikterus, abnormální

funkce jater,

hepatotoxicita, jaterní

porucha, zvýšení

gama-

glutamyltransferázy

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Exantém, pruritus,

erytém, hyperhidróza

Erythema multiforme,

makulární exantém,

makulopapulární

exantém, svědivý

exantém, kopřivka,

alergická dermatitida,

generalizovaný

pruritus, erytematózní

exantém,

generalizovaný

exantém,

morbiliformní

exantém, kožní léze

Toxická epidermální

nekrolýza a Stevens-

Johnsonův syndrom

(viz bod 4.4)

Třída orgánového

systému

Časté (≥1/100 až

<1/10)

Méně časté (≥1/1000

až <1/100)

Není známo (z

dostupných údajů

nelze určit)

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Artralgie

Bolest zad, bolest

v končetinách, bolest

kostí, svalová slabost,

myalgie

Poruchy ledvin a

močových cest

Renální selhání, akutní

renální selhání

Celkové poruchy a

reakce v

místě

aplikace

Pyrexie, zimnice,

pruritus v místě infuze

Bolest, bolest v místě

katetru, únava, pocit

chladu, pocit horka,

erytém v místě infuze,

indurace v místě

infuze, bolest v místě

infuze, otok v místě

infuze, flebitida

v místě injekce,

periferní edém,

citlivost, hrudní

diskomfort, bolest na

hrudi, otok obličeje,

pocit změny tělesné

teploty, indurace,

extravazace v místě

infuze, podráždění

v místě infuze,

flebitida v místě

infuze, vyrážka

v místě infuze,

urtikarie v místě infuze

erytém v místě injekce,

edém v místě injekce,

bolest v místě injekce,

otok v místě injekce,

malátnost, edém

Třída orgánového

systému

Časté (≥1/100 až

<1/10)

Méně časté (≥1/1000

až <1/100)

Není známo (z

dostupných údajů

nelze určit)

Vyšetření

Snížení draslíku

v krvi, snížení

albuminu v krvi

zvýšení kreatininu v

krvi, pozitivní

nález erytrocytů v

moči, snížení

celkové bílkoviny,

přítomnost

bílkoviny v moči,

prodloužený

protrombinový čas,

zkrácený

protrombinový čas,

snížení sodíku

v krvi, zvýšení sodíku

v krvi, snížení vápníku

v krvi, zvýšení

vápníku v krvi, snížení

chloridů

v krvi, zvýšení glukózy

krvi, snížení hořčíku v

krvi, snížení hladiny

fosforu v krvi, zvýšení

fosforu v krvi,

zvýšení močoviny v

krvi,

prodloužený

aktivovaný parciální

tromboplastinový čas,

snížení

bikarbonátu v krvi,

zvýšení chloridů

v krvi, zvýšení draslík

v krvi,

zvýšený krevní tlak,

snížení

kyseliny močové v

krvi, přítomnost

krve v moči,

abnormální dýchací

šelesty, snížený

parciální tlak oxidu

uhličitého, zvýšení

hladiny

imunosupresiv,

zvýšení INR, nález

močových válců v

moči, pozitivní nález

leukocytů v moči a

zvýšené pH

moči.

Kaspofungin byl rovněž hodnocen v dávce 150 mg denně (po dobu až 51 dní) u 100 dospělých

pacientů (viz bod 5.1). Studie porovnávala kaspofungin v dávce 50 mg denně (po 70mg nárazové

dávce 1. den) oproti 150 mg denně při léčbě invazivní kandidózy. V této skupině pacientů byla

bezpečnost kaspofunginu ve vyšší dávce celkově podobná jako u pacientů, kteří dostávali 50mg denní

dávky kaspofunginu. Podíl pacientů se závažnými nežádoucími reakcemi souvisejícími s léčivem nebo

s nežádoucími reakcemi souvisejícími s léčivem, vedoucími k vysazení kaspofunginu, byl v obou

léčených skupinách srovnatelný.

Pediatrická populace

Údaje z 5 klinických studií dokončených u 171 pediatrických pacientů naznačují, že celková incidence

klinických nežádoucích účinků (26,3 %; 95% CI - 19,9, 33,6) není horší než celková incidence hlášená

u dospělých léčených kaspofunginem (43,1 %; 95% CI - 40,0, 46,2). V porovnání s dospělými

pacienty mají však pediatričtí pacienti pravděpodobně jiný profil nežádoucích účinků. Nejčastějšími

klinickými nežádoucími účinky souvisejícími s léčivem, hlášenými u pediatrických pacientů léčených

kaspofunginem, byla pyrexie (11,7 %), vyrážka (4,7 %) a bolest hlavy (2,9 %).

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Třída orgánového systému

Velmi časté

(≥1/10)

Časté

(≥1/100 to <1/10)

Poruchy krve a lymfatického

systému

Zvýšený počet eosinofilů

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Srdeční poruchy

Tachykardie

Cévní poruchy

Zrudnutí, hypotenze

Poruchy jater a žlučových cest

Zvýšená hladina jaterních

enzymů (AST, ALT)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka, pruritus

Celkové poruchy a reakce

v

místě aplikace

Horečka

Zimnice, bolest v místě katetru

Vyšetření

Snížení hladiny draslíku,

hypomagnesemie, zvýšení

hladiny glukózy, snížení

hladiny fosforu a zvýšení

hladiny fosforu

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní

ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9

Předávkování

Bylo popsáno podání kaspofunginu nedopatřením v dávce až 400 mg v jednom dni. Tato situace

nevedla k žádným klinicky významným nežádoucím účinkům. Kaspofungin nelze z organizmu

odstranit dialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antimykotika pro systémovou aplikaci,

ATC kód: J02AX04

Mechanismus účinku

Kaspofungin acetát je polosyntetická lipopeptidová (echinokandin) sloučenina syntetizovaná

z produktu fermentace Glarea lozoyensis. Kaspofungin acetát inhibuje syntézu beta (1,3)-D-glukanu,

který je základní složkou buněčné stěny mnoha vláknitých hub a kvasinek. Beta (1,3)-D-glukan není

v buňkách savců přítomen.

Byl prokázán fungicidní účinek kaspofunginu proti kvasinkám Candida. Studie in vitro a in vivo

prokázaly, že expozice plísně Aspergillus kaspofunginu vede k lýze a odumření špiček hrotů a bodů

větvení hyf, kde dochází k růstu a dělení buněk.

Farmakodynamické účinky

Kaspofungin má in vitro účinek proti druhům Aspergillus (Aspergillus fumigatus [n= 75], Aspergillus

flavus [n= 111], Aspergillus niger [n= 31], Aspergillus nidulans [n= 8], Aspergillus terreus

[n = 52] a Aspergillus candidus [n = 3]). Kaspofungin rovněž vykazuje aktivitu in vitro i druhům

Candida (Candida albicans [n = 1 032], Candida dubliniensis [n = 100], Candida glabrata

[n = 151], Candida guilliermondii [n = 67], Candida kefyr [n = 62], Candida krusei [n = 147],

Candida lipolytica [n = 20], Candida lusitaniae [n = 80], Candida parapsilosis [n = 215], Candida

rugosa [n = 1] a Candida tropicalis [n = 258]), včetně izolátů s transportními mutacemi s vícečetnou

rezistencí a izolátů se získanou nebo přirozenou rezistencí na flukonazol, amfotericin B

a 5-flucytosin. Testování vnímavosti se provádělo podle modifikace metod M38-A2 (pro rod

Aspergillus) a M27-A3 (pro rod Candida) Institutu pro klinické a laboratorní standardy (Clinical and

Laboratory Standards Institute – CLSI, dříve znám pod názvem Národní výbor pro klinické laboratorní

standardy [NCCLS]).

EUCAST stanovila standardizované techniky testování vnímavosti kvasinek. Hraniční koncentrace pro

kaspofungin nebyly EUCAST dosud stanoveny, a to v důsledku významného mezilaboratorního

kolísání hodnot MIC pro kaspofungin. V rámci hraničních koncentrací by izoláty kandid, které jsou

citlivé na anidulafungin stejně jako na mikafungin, měly být považovány za citlivé i ke kaspofunginu.

Podobně, izoláty C. parapsilosis, středně citlivé k anidulafunginu a mikafunginu, lze považovat za

středně citlivé i ke kaspofunginu.

Mechanismus rezistence

U malého počtu pacientů byly během léčby zjištěny izoláty kandidy se sníženou vnímavostí

na kaspofungin (za použití standardizovaných testovacích technik schválených CLSI byly hlášeny

MIC kaspofunginu > 2 mg/l (4- až 30násobný vzestup MIC)). Zjištěný mechanismus rezistence

spočíval v mutacích genů FKS1 a/nebo FKS2 (pro C.glabrata). Tyto případy byly spojeny se špatnými

klinickými výsledky.

Byl zjištěn rozvoj in vitro rezistence vůči kaspofunginu u rodu Aspergillus. Při omezených klinických

zkušenostech byla pozorována rezistence vůči kaspofunginu u pacientů s invazivní aspergilózou.

Mechanismus rezistence není znám. Incidence rezistence vůči kaspofunginu u různých klinických

izolátů Aspergillus je vzácná. U Candida byla rezistence na kaspofungin pozorována, ale incidence se

může lišit podle druhů nebo regionu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Invazivní kandidóza u dospělých pacientů:

Dvěstě třicet devět pacientů bylo zařazeno do zahajovací

studie srovnávající kaspofungin a amfotericin B při léčbě invazivní kandidózy. Dvacetčtyři pacientů

mělo neutropenii. Nejčastějšími diagnózami byly infekce krevního oběhu (kandidemie) (77 %,

n = 186), a peritonitida vyvolaná druhy Candida (8 %, n = 19); pacienti s endokarditidou,

osteomyelitidou nebo meningitidou, vyvolanými druhy Candida, byli z této studie vyloučeni.

Kaspofungin v dávce 50 mg jednou denně byl podáván po 70mg nárazové dávce, zatímco amfotericin

B byl

podáván v dávkách 0,6 až 0,7 mg/kg/den pacientům bez neutropenie nebo v dávkách 0,7 až

1,0 mg/kg/den pacientům s neutropenií. Průměrná délka intravenózní terapie byla 11,9 dne,

s rozmezím 1 až 28 dní. Příznivá odpověď byla definována jako ústup symptomů i mikrobiologické

vyléčení kandidózy. Do primární analýzy účinnosti (analýza MITT), hodnotící odpověď na konci

studie s i.v. terapií, bylo zařazeno 224 pacientů; poměr příznivé odpovědi na léčbu

invazivní kandidózy byl srovnatelný u kaspofunginu (73 % [80/109]) a amfotericinu B (62 %

[71/115]) [% rozdíl 12,7 (95,6% CI -0,7, 26,0)]. U pacientů s kandidemií byl poměr příznivé odpovědi

na konci studie s i.v. terapií v primární analýze účinnosti (analýza MITT) srovnatelný u kaspofunginu

(72 % [66/92] a amfotericinu B (63 % [59/94] [% rozdíl 10,0 (95,0% CI -4,5, 24,5)]. Množství dat

u pacientů s místy infekce mimo krevní řečiště bylo omezenější. Poměr příznivé odpovědi u pacientů s

neutropenií byl 7/14 (50 %) ve skupině s kaspofunginem a 4/10 (40 %) ve skupině s amfotericinem B.

Toto omezené množství dat je podpořeno výstupy studie empirické terapie.

Ve druhé studii dostávali pacienti s invazivní kandidózou denní dávky kaspofunginu 50 mg/den

(po 70mg nárazové dávce 1. den) nebo kaspofungin v dávce 150 mg/den (viz bod 4.8). V této studii

byla dávka kaspofunginu podávána po dobu 2 hodin (místo obvyklého jednohodinového podávání).

Do studie nebyli zařazeni pacienti s podezřením na endokarditidu, meningitidu nebo osteomyelitidu

vyvolanou druhy Candida. Jelikož šlo o studii primární terapie, nebyli zařazeni ani pacienti, kteří byli

refrakterní na předtím podávaná antimykotika. Rovněž byl omezen počet neutropenických pacientů

zařazených do této studie (8,0 %). Účinnost byla v této studii sekundárním cílovým parametrem.

Do analýzy účinnosti byli zařazeni pacienti, kteří vyhověli kritériím pro zařazení a kteří dostali jednu

nebo více dávek hodnocené terapie kaspofunginem. Výskyt příznivé celkové odpovědi na konci léčby

kaspofunginem byl v obou léčených skupinách podobný: 72 % (73/102) u skupiny léčené

kaspofunginem v dávce 50 mg a 78 % (74/95) u skupiny léčené kaspofunginem v dávce 150 mg

(rozdíl 6,3 % [95% CI -5,9, 18,4]).

Invazivní aspergilóza u dospělých pacientů:

Šedesát devět dospělých pacientů (ve věku 18-80)

s invazivní aspergilózou bylo zařazeno do otevřené nesrovnávací studie s cílem zhodnotit bezpečnost,

snášenlivost a účinnost kaspofunginu. Pacienti museli být buď refrakterní (progrese onemocnění nebo

neúspěšnost zlepšení jinými antimykotickými terapiemi podávanými po dobu alespoň 7 dní) (84 %

zařazených pacientů) nebo trpěli nesnášenlivostí (16 % zařazených pacientů) vůči jiným standardním

antimykotickým terapiím. Většina pacientů měla základní onemocnění (hematologická malignita

[n = 24], alogenní transplantace kostní dřeně nebo transplantace kmenové buňky [n = 18], orgánová

transplantace [n = 8], solidní nádor [n = 3] nebo jiná onemocnění [n = 10]). Pro stanovení diagnózy

invazivní aspergilózy a odpovědi na terapii byly použity přesné definice, vytvořené podle kriterií

skupiny pro studium mykóz (příznivá odpověď vyžadovala klinicky významné zlepšení radiogramů

jakož i známek a symptomů). Průměrná doba trvání terapie byla 33,7 dní, s rozmezím 1 až 162 dní.

Nezávislý sbor odborníků zjistil, že 41 % (26/63) pacientů, kteří dostali minimálně jednu dávku

kaspofunginu, mělo příznivou odpověď. U pacientů s více než 7denní aplikací kaspofunginu byla

u 50 % (26/52) odpověď příznivá. Četnost příznivých odpovědí u pacientů buď refrakterních nebo

nesnášejících předchozí terapie byla 36 % (19/53) a 70 % (7/10) (v uvedeném pořadí). I když dávky

předchozí antimykotické léčby u 5 pacientů zařazených jako nereagujících na léčbu byly nižší než

dávky často podávané při invazivní aspergilóze, byla četnost pozitivní odpovědi během terapie

kaspofunginem u těchto pacientů podobná hodnotám pozorovaným u zbývajících pacientů

nereagujících na léčbu (2/5 versus 17/48, v uvedeném pořadí). Procenta odpovědi u pacientů s plicním

onemocněním a extrapulmonálním onemocněním byly 47 % (21/45) a 28 % (5/18), v uvedeném

pořadí. U pacientů s extrapulmonálním onemocněním 2 z 8 pacientů se současným jednoznačným,

pravděpodobným nebo možným postižením CNS vykazovali příznivou odpověď.

Empirická terapie dospělých pacientů s horečkou a neutropenií:

Do klinické studie bylo zařazeno

celkem 1 111 pacientů s perzistentní horečkou a s neutropenií, kteří byli léčeni buď kaspofunginem

v dávce 50 mg jednou denně po 70mg nárazové dávce nebo lipozomálním amfotericinem B v dávce

3,0 mg/kg/den. Vhodní pacienti podstoupili chemoterapii pro malignitu nebo transplantaci kmenových

hemopoetických buněk a při výchozím vyšetření u nich byla zjištěna neutropenie (< 500 buněk/mm3

po dobu 96 hodin) a horečka (> 38,0 °C) nereagující na ≥ 96hodinovou parenterální antibakteriální

léčbu. Pacienti měli být léčeni po dobu až 72 hodin od ústupu neutropenie, maximálně po dobu 28 dní.

Pacienty s prokázanou mykotickou infekcí však bylo možno léčit déle. Pokud byl lék dobře snášen, ale

horečka u pacienta přetrvávala a klinický stav se po 5 dnech léčby zhoršil, bylo možno dávkování

zkoušeného léku zvýšit na 70 mg/den kaspofunginu (13,3 % léčených pacientů) nebo

na 5,0 mg/kg/den lipozomálního amfotericinu B (14,3 % léčených pacientů). Do primární

modifikované analýzy účinnosti celkové příznivé odpovědi u všech pacientů přiřazených k léčbě

(„intention to treat“) bylo zařazeno 1 095 pacientů; kaspofungin (33,9 %) byl stejně účinný jako

lipozomální amfotericin B (33,7 %) [% rozdílu 0,2 (95,2% CI -5,6, 6,0)]. Celkově příznivá odpověď

vyžadovala splnění všech 5 kritérií: (1) úspěšná léčba jakékoli vstupní mykotické infekce

(kaspofungin 51,9 % [14/27], lipozomální amfotericin B 25,9 % [7/27]), (2) žádné nové mykotické

infekce s náhlým rozvojem (breakthrough) infekce během podávání zkoušeného přípravku nebo

do 7 dnů po ukončení léčby (kaspofungin 94,8 % [527/556], lipozomální amfotericin B 95,5 %

[515/539]), (3) přežívání po dobu 7 dní po ukončení terapie v klinické studii (kaspofungin 92,6 %

[515/556], lipozomální amfotericin B 89,2 % [481/539]), (4) absence nutnosti vysazení zkoušeného

léku kvůli toxicitě spojené s přípravkem nebo kvůli nedostatečné účinnosti (kaspofungin 89,7 %

[499/556], lipozomální amfotericin B 85,5 % [461/539]) a (5) ústup horečky během trvání neutropenie

(kaspofungin 41,2 % [229/556], lipozomální amfotericin B 41,4 % [223/539]). Poměr odpovědí na

kaspofungin a lipozomální amfotericin B u vstupních infekcí vyvolaných rodem Aspergillus byl

v uvedeném pořadí 41,7 % (5/12) a 8,3 % (1/12) a u infekcí vyvolaných rodem Candida 66,7 % (8/12)

a 41,7 % (5/12). U pacientů ve skupině s kaspofunginem došlo k novému náhlému rozvoji infekcí

(breakthrough) vyvolaných následujícími pouze ojediněle se vyskytujícími kvasinkami a plísněmi:

Trichosporon spp. (1), Fusarium spp. (1), Mucor spp. (1) a Rhizopus spp. (1).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost kaspofunginu byla u pediatrických pacientů ve věku 3 měsíce až 17 let

studována ve dvou prospektivních, multicentrických klinických studiích. Uspořádání studie,

diagnostická kritéria a kritéria k vyhodnocení účinnosti byly podobné jako v odpovídajících studiích

u dospělých pacientů (viz bod 5.1).

První studie, která zahrnovala 82 pacientů ve věku od 2 do 17 let, byla randomizovanou, dvojitě

zaslepenou studií porovnávající kaspofungin (50 mg/m

i.v. jednou denně po nárazové dávce 70

mg/m

podané první den [dávka nesměla přesáhnout 70 mg denně]) s lipozomálním amfotericinem B

(3 mg/kg i.v. denně) v léčebném uspořádání v poměru 2:1 (56 léčených kaspofunginem,

26 lipozomálním amfotericinem B) jako empirickou léčbu pediatrických pacientů s přetrvávající

horečkou a neutropenií. Celková četnost úspěšnosti podle modifikované analýzy výsledků všech

randomizovaných subjektů, upravená podle úrovně rizikovosti, byla následující: 46,6 % (26/56)

u kaspofunginu a 32,2 % (8/25) u lipozomálního amfotericinu B.

Druhá studie byla prospektivní, otevřená, bez komparátoru, která hodnotila bezpečnost a účinnost

kaspofunginu u pediatrických pacientů (ve věku 6 měsíců až 17 let) s invazivní kandidózou,

esofageální kandidózou a invazivní aspergilózou (jako záchranná léčba). Bylo zařazeno čtyřicet devět

pacientů, kterým byl kaspofungin podáván v dávce 50 mg/m

i.v. jednou denně po nárazové dávce

70 mg/m

první den (dávka nesměla přesáhnout 70 mg denně), z nichž 48 bylo zařazeno do MITT

analýzy. Z nich 37 mělo invazivní kandidózu, 10 invazivní aspergilózu a 1 esofageální kandidózu.

Podle indikace byla četnost příznivé odpovědi podle MITT na konci léčby kaspofunginem následující:

81 % (30/37) u invazivní kandidózy, 50 % (5/10) u invazivní aspergilózy a 100 % (1/1) u esofageální

kandidózy.

5.2

Farmakokinetické

vlastnosti

Distribuce

Kaspofungin se ve velké míře váže na albumin. Nenavázaná frakce kaspofunginu v plazmě tvoří

od 3,5 % u zdravých dobrovolníků až po 7,6 % u pacientů s invazívní kandidózou. Distribuce sehrává

významnou úlohu v plazmatické farmakokinetice kaspofunginu a představuje krok regulující rychlost

v dispozičních fázích alfa a beta. Distribuce do tkání dosáhla maxima 1,5 až 2 dny po podání dávky,

kdy 92 % dávky bylo rozděleno do tkání. Je pravděpodobné, že pouze malá frakce kaspofunginu

vychytaná tkáněmi se později vrací do plazmy ve formě mateřské látky. Proto dochází k vylučování

v nepřítomnosti distribuční rovnováhy a skutečný odhad distribučního objemu kaspofunginu

v současnosti není možné stanovit.

Biotransformace

Kaspofungin podstupuje spontánní rozklad na sloučeninu s otevřeným řetězcem. Další metabolismus

zahrnuje hydrolýzu peptidů a N-acetylaci. Dva intermediární produkty, které vznikají během

degradace kaspofunginu na sloučeninu s otevřeným řetězcem, se kovalentně naváží na plazmatické

proteiny, tím vzniká nízká hladina ireverzibilně navázaná na plazmatické proteiny.

In vitro studie ukázaly, že kaspofungin není inhibitorem enzymů 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6 ani 3A4

cytochromu P450. V klinických studiích kaspofungin neindukoval ani neinhiboval metabolismus

jiných léčivých přípravků zprostředkovaný CYP3A4. Kaspofungin není substrátem P-glykoproteinu

a je špatným substrátem enzymů cytochromu P450.

Eliminace

Eliminace kaspofunginu z plazmy je pomalá s clearance 10-12 ml/min. Koncentrace v plazmě klesá

polyfazickým způsobem po jednorázové jednohodinové intravenózní infuzi. Krátká alfa fáze nastává

bezprostředně po infuzi a je následována beta fází s poločasem 9-11 hodin. Dále se objevuje

gama fáze s poločasem 45 hodin. Distribuce, spíše než exkrece nebo metabolismus, je dominantním

mechanismem, který ovlivňuje plazmatickou clearance.

Přibližně 75 % radioaktivní dávky bylo opětovně získáno během 27 dní: 41 % v moči a 34 %

ve stolici. Vylučování nebo metabolismus kaspofunginu v prvních 30 hodinách po podání je

minimální. Vylučování je pomalé a terminální poločas radioaktivity byl 12 až 15 dní. Malé množství

kaspofunginu se vylučuje močí v nezměněné podobě (přibližně 1,4 % dávky).

Kaspofungin vykazuje středně nelineární farmakokinetiku se zvýšeným hromaděním při zvyšování

dávky a závislost na dávce z hlediska doby do dosažení ustáleného stavu při opakovaném podávání.

Zvláštní populace

Zvýšená expozice kaspofunginu byla pozorována u dospělých pacientů s poruchou funkce ledvin

a mírnou poruchou funkce jater, u žen a u starších jedinců. Obecně je zvýšení středně intenzivní a není

natolik velké, aby bylo nutno dávku upravovat. U dospělých pacientů se středně těžkou poruchou

funkce jater nebo u pacientů s vyšší tělesnou hmotností může být potřeba úpravy dávky (viz dále).

Tělesná hmotnost: V populační farmakokinetické analýze dospělých pacientů s kandidózou se

ukázalo, že

tělesná hmotnost ovlivňuje farmakokinetiku kaspofunginu. Plazmatické koncentrace se se zvyšováním

tělesnou hmotnosti snižovaly. Předpokládá se, že průměrná expozice u dospělého pacienta s hmotností

80 kg je

asi o 23 % nižší než u dospělého pacienta s tělesnou hmotností 60 kg (viz bod 4.2).

Porucha funkce jater: U dospělých pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater se AUC

zvýšila o 20 % a 75 % (v uvedeném pořadí). S těžkou poruchou funkce jater u dospělých pacientů

a u pediatrických pacientů s jakýmkoli stupněm poruchy funkce jater nejsou žádné klinické

zkušenosti. Ve studii s opakovanými dávkami se ukázalo, že snížení denní dávky na 35 mg

u dospělých pacientů se středně těžkou poruchou jaterní funkce vedlo k hodnotám AUC podobným

jako u dospělých jedinců s normální funkcí jater, kteří dostávali standardní režim (viz bod 4.2).

Porucha funkce ledvin: V klinické studii s jednorázovou dávkou 70 mg byla farmakokinetika

kaspofunginu podobná u dospělých dobrovolníků s lehkou poruchou funkce ledvin (clearance

kreatininu 50-80 ml/min) a kontrolních jedinců. Středně těžká (clearance kreatininu 31-49 ml/min),

těžká (clearance kreatininu 5-30 ml/min) a terminální (clearance creatininu < 10 ml/min a závislost na

dialýze) porucha funkce ledvin středně zvýšila plazmatické koncentrace kaspofunginu po podání

jednorázové dávky (rozmezí 30-49 % pro AUC). U dospělých pacientů s invazivní kandidózou,

ezofageální kandidózou nebo invazívní aspergilózou, kteří dostali opakovaně denní dávky

kaspofunginu v dávce 50 mg, se neprojevil žádný významný účinek mírné až pokročilé poruchy

funkce ledvin na koncentraci kaspofunginu. U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutno dávku

nijak upravovat. Kaspofungin nelze odstraňovat dialýzou, takže po hemodialýze není nutné doplňující

podání.

Pohlaví: Plazmatické koncentrace kaspofunginu byly v průměru o 17-38 % vyšší u žen než u mužů.

Starší jedinci: Středně významné zvýšení AUC (28 %) a C

(32 %) bylo pozorováno u starších mužů

na rozdíl od mladých mužů. U pacientů léčených empiricky nebo u pacientů s invazivní kandidózou

byl podobný malý vliv věku pozorován u starších pacientů ve srovnání s mladšími pacienty.

Rasa: Farmakokinetická data pacientů neprokázala žádné klinicky významné odlišnosti

ve farmakokinetice kaspofunginu u bělochů, černochů, Hispánců a mesticů.

Pediatričtí pacienti:

U dospívajících (věk 12 až 17 let), kterým byl kaspofungin podáván v dávce 50 mg/m

denně

(maximálně 70 mg denně) byla AUC

0-24 hod

kaspofunginu v plazmě obecně srovnatelná s AUC

pozorovanou u dospělých, kterým byl kaspofungin podáván v dávce 50 mg denně. Všem dospívajícím

byly podávány dávky > 50 mg denně, přičemž ve skutečnosti 6 z 8 dostalo maximální dávku

70 mg/den. Plazmatické koncentrace kaspofunginu byly u těchto dospívajících v porovnání

s dospělými, kterým bylo podáváno 70 mg denně, což je dávka podávaná dospívajícím nejčastěji,

sníženy.

U dětí (věk 2 až 11 let), kterým byl kaspofungin podáván v dávce 50 mg/m

denně (maximálně 70 mg

denně), byla AUC

0-24 hod

kaspofunginu v plazmě po opakovaných dávkách srovnatelná s AUC

u dospělých, kterým byla podávána dávka kaspofunginu 50 mg/den.

U kojenců a batolat (věk 12 až 23 měsíců), kterým byl kaspofungin podáván v dávce 50 mg/m

denně (maximálně 70 mg denně), byla AUC

0-24 hod

kaspofunginu v plazmě po opakovaných dávkách

srovnatelná s AUC u dospělých, kterým byla podávána dávka kaspofunginu 50 mg/den, a s AUC

starších dětí (ve věku 2 až 11 let), kterým byla podána dávka 50 mg/m

denně.

Celkově platí, že dostupné farmakokinetické údaje a údaje o účinnosti a bezpečnosti jsou pro pacienty

ve věku 3 až 10 měsíců omezené. Farmakokinetické údaje od jednoho 10měsíčního dítěte, kterému

byla podávána dávka 50 mg/m

denně, ukázaly hodnotu AUC

0-24 hod

ve stejném rozmezí, jako byla

pozorována u starších dětí a dospělých při dávce 50 mg/m

, respektive dávce 50 mg, zatímco

u jednoho 6měsíčního dítěte, kterému byla podávána dávka 50 mg/m

, byla AUC

0-24 hod

o něco vyšší.

U novorozenců a dětí do 3 měsíců věku, kterým byl kaspofungin podáván v dávce 25 mg/m

denně

(což odpovídá průměrné hodnotě denní dávky 2,1 mg/kg), byly maximální koncentrace kaspofunginu

1 hod

) a minimální koncentrace kaspofunginu (C

24 hod

) po opakovaných dávkách srovnatelné

s koncentracemi pozorovanými u dospělých, kterým byl kaspofungin podáván v dávce 50 mg denně.

První den byla u těchto novorozenců a dětí ve vztahu k dospělým C

1 hod

srovnatelná a C

24 hod

mírně

zvýšená (36 %). Nicméně jak u C

1 hod

(geometrický průměr 4. den 11,73 μg/ml, rozpětí

2,63 až 22,05 μg/ml), tak u C

24 hod

(geometrický průměr 4. den 3,55 μg/ml, rozpětí 0,13 až 7,17 μg/ml)

byla pozorována variabilita. Měření AUC

0-24 hod

nebyla v této studii provedena kvůli řídkému odběru

vzorků plazmy. Nutno poznamenat, že účinnost a bezpečnost kaspofunginu nebyla u novorozenců

a dětí do 3 měsíců věku odpovídajícím způsobem v prospektivních klinických studiích studována.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Studie toxicity s opakovanými dávkami u potkanů a opic s použitím dávek až 7-8 mg/kg podávaných

intravenózně prokázaly reakce na místech aplikace injekce u potkanů a opic, známky uvolňování

histaminu u potkanů a důkazy nežádoucích účinků na játra u opic. Studie vývojové toxicity u potkanů

prokázaly, že kaspofungin vede k poklesu tělesné hmotnosti plodu a zvýšení incidence neúplné

osifikace obratlů, sternebra a kostí lebky po dávce 5 mg/kg, která byla spojena s nežádoucími účinky

u matek, jako byly známky uvolňování histaminu u březích potkaních samic. Bylo pozorováno

i zvýšení incidence krčních žeber. V in vitro zkouškách byl kaspofungin negativní z hlediska

potenciální genotoxicity, jakož i u chromozomálního testu kostní dřeně in vivo u myší. Nebyly

provedeny žádné dlouhodobé studie se zvířaty s cílem hodnocení kancerogenního potenciálu.

U kaspofunginu nebyly ve studiích prováděných na samcích a samicích potkanů až do dávky

5 mg/kg/den pozorovány žádné účinky na fertilitu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Sacharóza

Mannitol (E421)

Kyselina octová 99% (E260)

Hydroxid sodný (k úpravě pH) (E524)

6.2

Inkompatibility

Nemiste s rozpouštědly obsahujícími glukózu, protože přípravek MYMICYAS není stabilní

v rozpouštědlech obsahujících glukózu. S ohledem na neexistenci studií kompatibility se tento léčivý

přípravek nesmí mísit s jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

1 rok

Stabilita po rekonsituci a naředění

: Roztok je stabilní po dobu 24 hodin při uchovávání při teplotě

25 °C nebo mezi 2 °C - 8 °C po rekonstituci/naředění v následujících infuzních tekutinách: infuzním

roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%), 4,5 mg/ml (0,45%), nebo 2,25 mg/ml (0,225%) nebo

Ringerově laktátovém roztoku.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Neotevřené injekční lahvičky: Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Podmínky uchovávání po rekonstituci a naředění léčivého přípravku viz bod 6.3.

Chemická a fyzikální stabilita rekonstituovaného a naředěného roztoku po otevření před použitím

byla prokázána po dobu 24 hodin při 25 °C a při 5 °C. Z mikrobiologického hlediska, pokud metoda

otevření, rekonstituce a naředění nevylučuje riziko mikrobiální kontaminace, je třeba přípravek

okamžitě použít. Pokud se nepoužije okamžitě, jsou čas a podmínky uchovávání v odpovědnosti

uživatele.

6.5

Druh obalu a obsah balení <a zvláštní vybavení pro použití, podání nebo implantaci>

Desetimililitrová injekční lahvička ze skla třídy I s brombutylovou pryžovou zátkou a odtrhovacím

hliníkovým uzávěrem.

Desetimililitrová injekční lahvička ze skla třídy I s pryžovou zátkou a odtrhovacím hliníkovým

uzávěrem.

Dodává se v balení po 1 injekční lahvičce.

6.6

Zvláštní opatření pro

likvidaci přípravku <a pro zacházení s ním>

Rekonstituce přípravku Mymicyas

NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÁ ROZPOUŠTĚDLA OBSAHUJÍCÍ GLUKÓZU, protože přípravek

Mymicyas není v rozpouštědlech obsahujících glukózu stabilní. NEMISTE ANI

NEPODÁVEJTE PŘÍPRAVEK Mymicyas SOUČASNĚ S JINÝMI LÉKY V INFUZI, protože

nejsou k dispozici žádné údaje o kompatibilitě přípravku Mymicyas s jinými intravenózními

látkami, aditivy nebo léčivými přípravky. Infuzní roztok zkontrolujte zrakem, zda neobsahuje částečky

nebo není zvláštně zbarven.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

NÁVOD K POUŽITÍ U DOSPĚLÝCH PACIENTŮ

Krok 1 Rekonstituce

přípravku v

klasických injekčních lahvičkách

K rekonstituci prášku je nutno injekční lahvičku přenést do pokojové teploty a za aseptických

podmínek přidat 10,5 ml vody na injekci. Koncentrace rekonstituovaného roztoku v injekční lahvičce

bude 5,2 mg/ml.

K rekonstituci prášku je nutno injekční lahvičku přenést do pokojové teploty a za aseptických

podmínek přidat 10,5 ml vody na injekci. Koncentrace rekonstituovaného roztoku v injekční lahvičce

bude 7,2 mg/ml.

Bílý až téměř bílý kompaktní lyofilizovaný prášek se úplně rozpustí. Mírně míchejte, dokud

nedostanetečirý roztok. U rekonstituovaných roztoků je nutno vizuálně zkontrolovat případnou

přítomnost částic

nebo změnu barvy. Rekonstituovaný roztok lze uchovávat po dobu až 24 hodin při teplotě do 25 °C.

Krok 2 Přidání rekonstituovaného přípravku

Mymicyas

k infuzním

u roztoku pacienta

Rozpouštědla pro konečný infuzní roztok jsou: roztok chloridu sodného pro injekci nebo Ringerův

laktátový roztok. Infuzní roztok se připravuje přidáním příslušného množství rekonstituovaného

koncentrátu (jak ukazuje tabulka dále) do 250ml infuzního vaku nebo lahve za aseptických podmínek.

Je-li to z lékařského hlediska nutné, lze použít zmenšený infuzní objem 100 ml pro denní dávky 50 mg

nebo 35 mg. Roztok nepoužívejte, je-li zakalený nebo se vysrážel.

PŘÍPRAVA INFUZNÍHO

ROZTOKU PRO

DOSPĚLÉ

DÁVKA*

Objem

rekonstituovaného

přípravku

Mymicyas

pro

přenesení

do

vaku nebo lahve pro

intravenózní infuzi

Standardní příprava

(rekonstituovaný

přípravek

Mymicyas

přidaný do

250

ml)

s

konečnou

koncentrací

Zme

nšený infuzní

objem

(rekonstituovaný

přípravek

Mymicyas

přidaný do

100 ml) s konečnou

koncentrací

50 mg

70 mg

10 ml

10 ml

0,20 mg/ml

0,28 mg/ml

Nedoporučuje se

50 mg při zmenšeném

objemu

70 mg (ze dvou 50 mg

injekčních lahviček)**

10 ml

14 ml

0,28 mg/ml

0.47 mg/ml

Nedoporučuje se

35 mg při středně

těžké poruše funkce

jater

(z jedné 50 mg

injekční lahvičky)

35 mg při středně

těžké poruše funkce

jater

(z jedné 70 mg

injekční lahvičky)

7 ml

5 ml

0,14 mg/ml

0,14 mg/ml

0,34 mg/ml

35 mg při středně

těžké poruše funkce

jater

(z jedné 50 mg

injekční lahvičky) při

zmenšeném objemu

7 ml

0,34 mg/ml

*Při rekonstituci obsahu všech injekčních lahviček je nutno používat množství 10,5 ml.

**Pokud není k dispozici 70mg lahvička, může být dávka 70 mg připravena ze dvou lahviček o

obsahu 50 mg.

NÁVOD K POUŽITÍ U PEDIATRICKÝCH PACIENTŮ

Výpočet plochy povrchu těla (BSA) pro pediatrické dávkování

Před přípravou infuze vypočítejte plochu povrchu těla pacienta za pomoci následujícího vzorce

(Mostellerův vzorec):

Příprava infuze pro dávku 70 mg/m

2

pro pediatrické pacienty ve věku > 3 měsíce (za využití 50mg

injekční lahvičky)

Stanovte skutečnou nárazovou dávku, která se má použít u pediatrického pacienta, za pomoci

plochy povrchu těla pacienta (vypočteno dle výše uvedeného postupu) a následující rovnice:

BSA (m

) X 70 mg/m

= nárazová dávka

Maximální nárazová dávka první den nesmí přesáhnout 70 mg bez ohledu na to, jaká dávka

byla pro pacienta vypočítána.

Injekční lahvičku přípravku Mymicyas vyjmutou z chladničky nechte ohřát na pokojovou

teplotu.

Asepticky přidejte 10,5 ml vody na injekci.

Tento rekonstituovaný roztok lze uchovávat po

𝐵𝑆𝐴

𝑚

𝑣ýš𝑘𝑎

𝑐𝑚

𝑥 𝑡ě𝑙𝑒𝑠𝑛á ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 (𝑘𝑔)

3600

dobu až 24 hodin při teplotě 25 °C nebo nižší.

Tím se získá konečná koncentrace

kaspofunginu v injekční lahvičce 5,2 mg/ml.

Z injekční lahvičky odeberte objem léčivého přípravku rovný vypočtené nárazové dávce (krok

1). Tento objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Mymicyas asepticky přeneste do i.v. vaku

(nebo láhve) obsahujícího 250 ml 0,9%, 0,45% nebo 0,225% roztoku chloridu sodného na

injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci. Alternativně lze objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Mymicyas přidat do zmenšeného objemu 0,9%;0,45% nebo

0,225% roztoku chloridu sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci

tak, aby nebyla překročena konečná koncentrace 0,5 mg/ml. Tento infuzní roztok se musí

použít do 24 hodin, pokud se uchovává při teplotě do 25 °C nebo při teplotě 2 °C - 8 °C.

Příprava infuze pro dávku 50 mg/m

2

pro pediatrické pacienty ve věku > 3 měsíce (za využití 50mg

injekční lahvičky)

Stanovte skutečnou udržovací dávku, která se má použít u pediatrického pacienta, za pomoci

plochy povrchu těla pacienta (vypočteno dle výše uvedeného postupu) a následující rovnice:

BSA (m

) X 50 mg/m

= denní udržovací dávka

Denní udržovací dávka nesmí přesáhnout 70 mg bez ohledu na to, jaká dávka byla pro

pacienta vypočítána.

Injekční lahvičku přípravku Mymicyas vyjmutou z chladničky nechte ohřát na pokojovou

teplotu.

Asepticky přidejte 10,5 ml vody na injekci.

Tento rekonstituovaný roztok lze uchovávat po

dobu až 24 hodin při teplotě 25 °C nebo nižší.

Tím se získá konečná koncentrace

kaspofunginu v injekční lahvičce 5,2 mg/ml.

Z injekční lahvičky odeberte objem léčivého přípravku rovný vypočtené denní udržovací

dávce (krok 1). Tento objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Mymicyas asepticky přeneste

do i.v. vaku (nebo láhve) obsahujícího 250 ml 0,9%, 0,45% nebo 0,225% roztoku chloridu

sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci. Alternativně lze objem

(ml)

rekonstituovaného přípravku Mymicyas přidat do zmenšeného objemu 0,9%; 0,45%

nebo 0,225% roztoku chloridu sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na

injekci tak, aby nebyla překročena konečná koncentrace 0,5 mg/ml. Tento infuzní roztok se

musí použít do 24 hodin, pokud se uchovává při teplotě do 25 °C nebo při teplotě 2 °C - 8 °C.

Příprava infuze pro dávku 70 mg/m

2

pro pediatrické pacienty ve věku > 3 měsíce

(za využití 70mg

injekční lahvičky)

Stanovte skutečnou nárazovou dávku, která se má použít u pediatrického pacienta, za pomoci

plochy povrchu těla pacienta (vypočteno dle výše uvedeného postupu) a následující rovnice:

BSA (m

) X 70 mg/m

= nárazová dávka

Maximální nárazová dávka první den nesmí přesáhnout 70 mg bez ohledu na to, jaká dávka

byla pro pacienta vypočítána.

Injekční lahvičku přípravku Mymicyas vyjmutou z chladničky nechte ohřát na pokojovou

teplotu.

Asepticky přidejte 10,5 ml vody na injekci.

Tento rekonstituovaný roztok lze uchovávat po

dobu až 24 hodin při teplotě 25 °C nebo nižší.

Tím se získá konečná koncentrace

kaspofunginu v injekční lahvičce 7,2 mg/ml.

Z injekční lahvičky odeberte objem léčivého přípravku rovný vypočtené nárazové dávce (krok

1). Tento objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Mymicyas asepticky přeneste do i.v. vaku

(nebo láhve) obsahujícího 250 ml 0,9%; 0,45% nebo 0,225% roztoku chloridu sodného na

injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci. Alternativně lze objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Mymicyas přidat do zmenšeného objemu 0,9%; 0,45% nebo

0,225% roztoku chloridu sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci

tak, aby nebyla překročena konečná koncentrace 0,5 mg/ml. Tento infuzní roztok se musí

použít do 24 hodin, pokud se uchovává při teplotě 25 °C nebo při teplotě 2 °C - 8 °C.

Příprava infuze pro dávku 50 mg/m2 pro pediatrické pacienty ve věku > 3 měsíce (za využití 70mg

injekční lahvičky)

Stanovte skutečnou udržovací dávku, která se má použít u pediatrického pacienta, za pomoci

plochy povrchu těla pacienta (vypočteno dle výše uvedeného postupu) a následující rovnice:

BSA (m

) X 50 mg/m

= denní udržovací dávka

Denní udržovací dávka nesmí přesáhnout 70 mg bez ohledu na to, jaká dávka byla pro

pacienta vypočítána.

Injekční lahvičku přípravku Mymicyas vyjmutou z chladničky nechte ohřát na pokojovou

teplotu.

Asepticky přidejte 10,5 ml vody na injekci.

Tento rekonstituovaný roztok lze uchovávat po

dobu až 24 hodin při teplotě 25 °C nebo nižší.

Tím se získá konečná koncentrace

kaspofunginu v injekční lahvičce 7,2 mg/ml.

Z injekční lahvičky odeberte objem léčivého přípravku rovný vypočtené denní udržovací

dávce (krok 1). Tento objem (ml)

rekonstituovaného přípravku Mymicyas asepticky přeneste

do i.v. vaku (nebo láhve) obsahujícího 250 ml 0,9%, 0,45% nebo 0,225% roztoku chloridu

sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na injekci. Alternativně lze objem

(ml)

rekonstituovaného přípravku Mymicyas přidat do zmenšeného objemu 0,9%, 0,45%

nebo 0,225% roztoku chloridu sodného na injekci nebo Ringerova laktátového roztoku na

injekci tak, aby nebyla překročena konečná koncentrace 0,5 mg/ml. Tento infuzní roztok se

musí použít do 24 hodin, pokud se uchovává při teplotě do 25 °C nebo při teplotě 2 °C. - 8 °C.

Poznámky k přípravě:

a. Bílý až téměř bílý koláč se zcela rozpustí. Mírně promíchávejte, dokud nezískáte čirý roztok.

b. Rekonstituovaný roztok během rekonstituce a před podáním infuze vizuálně zkontrolujte

na přítomnost pevných částic nebo změnu barvy. Roztok nepoužívejte, pokud je zakalen nebo

došlo ke vzniku sraženiny.

c. Přípravek Mymicyas je formulován tak, aby poskytoval plnou dávku uvedenou na štítku

injekční lahvičky (50 nebo 70 mg), pokud se z injekční lahvičky odebere 10 ml.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MYLAN S.A.S.

117 allée des Parcs

69800 Saint-Priest

Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Mymicyas 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok : 26/484/14-C

Mymicyas 70 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok : 26/485/14-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 6. 9. 2017

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

6. 9. 2017

<11.

DOZIMETRIE>

<12.

NÁVOD PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAK

>

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu a na webových http://www.sukl.cz.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace