MEFLOSYL 50 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • MEFLOSYL 50 mg/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 50mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • MEFLOSYL 50 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně, prasata, skot
 • Terapeutické oblasti:
 • Fenamates
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902366 - 1 x 50 ml - injekční lahvička; 9938097 - 50 x 1 ml - injekční lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/087/98-C
 • Datum autorizace:
 • 11-08-1998
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

MEFLOSYL 50 mg/ml injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17

150 00 Praha 5

Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Zoetis Manufacturing & Research Spain,S.L.

Ctra. Camprodon s/n „La Riba“

17813 Vall de Bianya (Gerona)

Španělsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MEFLOSYL 50 mg/ml injekční roztok

Flunixinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml čirého, bezbarvého až nažloutlého, injekčního roztoku obsahuje

Léčivá látka

Flunixini megluminum

83,0 mg (odpovídá 50 mg Flunixinum)

Pomocné látky

Fenol

5 mg

4.

INDIKACE

Bolestivé stavy při zánětlivých reakcích po alteraci kosterního svalstva a kloubů v akutní a subakutní

fázi. Horečnaté stavy, hypersekrece a ztráta funkční schopnosti sliznic při bronchopneumonii, zejména

v akutní fázi. Bolestivé stavy, dehydratace a hyperperistaltika v případech enteritidy. Bolestivé stavy,

horečnaté stavy, otoky apod., endotoxikózy v případech mastitid vyvolaných E. coli.

U koní: Léčba alterací kosterního svalstva a kloubů (kulhání, myozitidy, artritidy, tendinitidy,

burzitidy, fraktury apod.) a při kolikách.

U skotu: Léčba alterací kosterního svalstva a kloubů, léčba respiratorních chorob, mastitidy,

kolibacilóza, salmonelóza, enteritida, bolestivé stavy po operacích nebo při dystokii.

U prasat: Léčba syndromu MMA, alterace kosterního svalstva a kloubů.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat k léčbě chronických alterací kosterního svalstva a kloubů.

Nepoužívat při těžkém poškození jater a ledvin.

Nepoužívat při poškození sliznice zažívacího aparátu při invazi endoparazitů (vředy, hemoragie).

Nepoužívat k léčbě koliky po ileu spojené s dehydratací.

Nepoužívat u zvířat do 3 dnů stáří.

Nepoužívat u březích klisen.

Nepoužívat u koček a ovcí.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na flunixin megluminát.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při klinických studiích nebyly prokázány výrazné nežádoucí účinky přípravku.

V případech intraarteriálního podání koním může dojít k projevům přechodných nežádoucích účinků

ve formě ataxií, hyperventilace, excitace nebo svalové slabosti, které obvykle vymizí během několika

minut i bez použití antidota.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, skot a prasata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní podání u skotu a koní.

Intramuskulární podání u prasat.

Koně:

Onemocnění pohybového aparátu: 1,1 mg/kg ž.hm. (tj.1 ml/45 kg ž.hm.) i.v., jedenkrát denně

opakovaně až po dobu 5 dní v závislosti na účinku léčby. Účinek se dostavuje do 2 hodin po podání,

s vrcholem mezi 12-16 hod. a odeznívá po 24-36 hodinách.

Koliky: 1,1 mg/kg ž.hm. (tj.1 ml/45 kg ž.hm.) i.v. Ke zmírnění bolestivosti obvykle dochází do 15

min. Aplikaci možno opakovat při rekurzi koliky. Po aplikaci mají mít zvířata přístup k pitné vodě.

Nutno počítat i s kauzální léčbou.

Skot:

2,2 mg/kg ž.hm. (tj. 2 ml/45 kg ž.hm.) – i.v. opakovaně až po dobu 3 dní a doplnit kauzální léčbou.

Případné opakování aplikace je možné po 24 hodinách.

Prasata:

2,2 mg/kg ž.hm. (tj. 2 ml/45 kg ž.hm.) hluboko i.m. Opakovat 1-2krát ve 12hodinových intervalech

v závislosti na účinku léčby.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek nemíchat před aplikací s jinými léky.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Koně:

maso – 10 dní

Skot:

maso – 4 dny

mléko – 24 hodin

Prasata:

maso – 18 dní

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dní.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při současném podání dalšího přípravku inhibujícího syntézy prostaglandinů nelze vyloučit nežádoucí

zesílení účinku. Účinek tetracyklinu podaného při léčbě infekčních chorob prasat a skotu je

potencován antipyretickým, analgetickým a antiexsudativním účinkem flunixinu-megluminátu.

Zamezte přímému kontaktu přípravku s očima a pokožkou. Při nakládání s přípravkem by se měly

používat ochranné rukavice. Po použití přípravku si umyjte ruce.

V případě náhodného zasažení očí přípravkem okamžitě vypláchněte zasažené oko proudem čisté

vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc. U citlivých jedinců může přípravek

vyvolat alergické reakce. Lidé se známou přecitlivělostí na nesteroidní antiflogistika by se měli

vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Příležitostně mohou být alergické reakce na

tyto látky i vážné.

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. Chraňte jehlu až do okamžiku podání přípravku.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte lékařskou pomoc a

ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Injekční lahvičky z čirého skla typu I, pryžové zátky a hliníkový uzávěr. Baleno jednotlivě do

papírové skládačky.

Velikost balení: 50 ml, 100 ml, 250 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com