Mastiplan LC Intramamární suspenze

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Antibiotika a kortikosteroidy
Dostupné s:
Intervet International , B.V.
ATC kód:
QJ51RV
INN (Mezinárodní Name):
Antibacterials and corticosteroids (Prednisolonum, Cefapirinum)
Léková forma:
Intramamární suspenze
Terapeutické skupiny:
krávy v laktaci
Terapeutické oblasti:
Kombinace antibakteriální a jiné látky
Přehled produktů:
Kódy balení: 9936604 - 1 x 4 aplikátor - -
Registrační číslo:
96/019/07-C
Datum autorizace:
2007-05-30

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

Mastiplan LC, 300 mg/20 mg (Cefapirinum/Prednisolonum), intramamární suspenze pro

laktující krávy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet International GmbH

Feldstrasse 1a

D-85716 Unterschleissheim

Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Mastiplan LC, 300 mg/20 mg (Cefapirinum/Prednisolonum), intramamární suspenze pro laktující

krávy

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden aplikátor s 8 g suspenze obsahuje:

Cefapirinum (ut Cefapirinum natricum) 300 mg

Prednisolonum 20 mg

Intramamární suspenze.

Bělavá/žlutá až růžová, olejovitá homogenní suspenze.

4.

INDIKACE

Léčba klinických mastitid u krav v laktaci vyvolaných Staphylococcus aureus, koaguláza negativními

stafylokoky, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae,Streptococcus uberis a Escherichia

coli citlivými k cefapirinu.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na cefalosporiny nebo jiná beta-laktamová antibiotika nebo na

některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Velmi vzácně se mohou objevit okamžité reakce z přecitlivělosti.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (krávy v laktaci).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Obsah jednoho aplikátoru se podá bezprostředně po dojení do každé postižené čtvrtě mléčné žlázy

přes strukový kanálek ve 12hodinových intervalech po čtyři po sobě následující dojení.

Aplikátor lze použít pouze jednorázově pro jeden struk.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před podáním se postižená čtvrť mléčné žlázy úplně vydojí. Struk a jeho ústí se důkladně očistí a

vydezinfikuje přiloženým čistícím ubrouskem (A). Je třeba zabránit kontaminaci aplikační trysky

aplikátoru. Ulomte vršek krytky a jemně zasuňte asi 5 mm (B) nebo odstraňte celou krytku a jemně

zasuňte celou délku aplikační trysky aplikátoru (C) do strukového kanálku. Aplikujte celý obsah

jednoho aplikátoru do čtvrtě. Přípravek rozptylte jemnou masáží struku a vemene postižené krávy.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 4 dny (96 hodin)

Mléko: 5,5 dne (132 hodin)

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte aplikátory v hliníkovém sáčku a vnější kartónové krabičce.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a

krabičce po EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Nepoužívejte čistící ubrousky na struky s otevřenými ranami.

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky. Přípravek

by se měl používat na základě výsledku testování citlivosti bakterie izolované ze zvířete. Pokud to

není možné, měla by být léčba založena na místních (region, farma) epidemiologických informacích o

citlivosti cílové bakterie. Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu

údajů o přípravku (SPC), může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních k cefapirinu a snížit účinnost

léčby.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo kožním kontaktu vyvolat

hypersenzitivitu (alergii). Hypersenzitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím

s cefalosporiny a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné.

Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí k penicilinům nebo cefalosporinům nebo

pokud vám bylo doporučeno s přípravky tohoto typu nepracovat.

Při manipulaci s přípravkem dodržujte všechna doporučená bezpečnostní opatření a buďte obezřetní,

aby nedošlo k přímému kontaktu.

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní vyrážka, vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů či očí nebo potíže s dýcháním

jsou vážné příznaky a vyžadují okamžité lékařské ošetření.

Po použití čistících ubrousků si umyjte ruce a v případě známé přecitlivělosti na izopropylalkohol

používejte ochranné rukavice.

Použití v průběhu březosti nebo laktace

Veterinární léčivý přípravek je určen k použití během laktace.

Laboratorní studie u myší, potkanů, králíků a křečků nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém

účinku a maternální toxicitě. Během březosti a u chovných zvířat používat pouze po zvážení poměru

terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem, protože nebyly provedeny žádné

specifické studie u cílových druhů zvířat.

Interakce s

dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Souběžné podání s bakteriostatickými antibiotiky může způsobit antagonistický účinek.

Nedoporučuje se souběžné podání s parenterálními aminoglykosidy nebo jinými nefrotoxickými

léčivy.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Cefapirin je cefalosporin první generace, který inhibuje syntézu buněčné stěny. Účinek je baktericidní

a závislý na čase. Cefapirin se vyznačuje širokým spektrem účinku.

In vitro byla prokázána účinnost proti běžným grampozitivním i gramnegativním bakteriím včetně

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, koaguláza negativní stafylokoky, Streptococcus

dysgalactiae, Streptococcus agalactiae a Streptococcus uberis.

Přehled hodnot MIC

a MIC

běžných bakteriálních patogenů izolovaných z mastitis získaných

z programů monitoringu rezistence (program VetPath, European Animal Health Study Centre

(CEESA)) je uveden v následující tabulce (s výjimkou údajů pro kmeny Streptococcus agalactiae,

které byly získány během klinických studií v letech 1984 až 2005):

Izolované bakteriální druhy

N

MIC

50

MIC

90

(µg/ml)

(µg/ml)

Staphylococcus aureus

0,12

0,25

Koaguláza negativní stafylokoky

0,12

0,25

Streptococcus uberis

0,25

Streptococcus dysgalactiae

0,06

0,06

Streptococcus agalactiae

0,25

0,25

Escherichia coli

>32

Během posledních 10 let byl pozorován pouze nárůst hodnot MIC

u E. coli.

Prednisolon uplatňuje protizánětlivé vlastnosti prostřednictvím inhibice časných a pozdních fází

zánětu. Po intramamárním podání u postižených zvířat prednisolon redukuje otok a následnou velikost

postižené čtvrtě a podporuje návrat k normální teplotě.

Po intramamárním podání přípravku se cefapirin a prednisolon vylučují především v mléce při dojení.

Vstřebávání cefapirinu i prednisolonu do krevního oběhu je rychlé a omezené. Vstřebané množství

cefapirinu i prednisolonu se vylučuje hlavně v moči.

Přehled koncentrací cefapirinu a prednisolonu v mléce během léčby je v následující tabulce:

Léčivá látka

Průměrné koncentrace léčivých látek v mléce při dojeních vztažených k první

aplikaci

1. dojení

2. dojení

3. dojení

4. dojení

Cefapirin

(µg/ml)

27,0 ± 6,2

30,2 ± 7,9

40,0 ± 8,8

34,6 ± 6,5

Prednisolon

(ng/ml)

182,0 ± 61,7

100,8 ± 51,0

283,7 ±

129,8

101,5 ± 38,8

Velikosti balení:

Krabička s 1 sáčkem se 4 aplikátory a se 4 čistícími ubrousky

Krabička s 1 sáčkem s 20 aplikátory a s 20 čistícími ubrousky

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Mastiplan LC, 300 mg/20 mg (Cefapirinum/Prednisolonum), intramamární suspenze pro laktující krávy

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden aplikátor s 8 g suspenze obsahuje:

Léčivé látky:

Cefapirinum (ut Cefapirinum natricum) 300 mg

Prednisolonum 20 mg

Pomocné látky:

Úplný

seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Intramamární suspenze

Bělavá/žlutá až růžová, olejovitá, homogenní suspenze.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Skot (krávy v laktaci).

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba klinických mastitid u krav v laktaci vyvolaných Staphylococcus aureus, koaguláza negativními

stafylokoky, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis a Escherichia coli

citlivými k cefapirinu.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na cefalosporiny nebo jiná beta-laktamová antibiotika nebo na některou

z pomocných látek.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Žádné.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nepoužívejte čistící ubrousky na struky s otevřenými ranami.

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky. Přípravek by se

měl používat na základě výsledku vyšetření citlivosti bakterie izolované ze zvířete. Pokud to není možné,

měla by být léčba založena na místních (region, farma) epidemiologických informacích o citlivosti cílové

bakterie. Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku (SPC),

může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních k cefapirinu a snížit účinnost léčby.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo kožním kontaktu vyvolat hypersenzitivitu

(alergii). Hypersenzitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Alergické

reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné.

Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí k penicilinům nebo cefalosporinům nebo pokud

vám bylo doporučeno s přípravky tohoto typu nepracovat.

Při manipulaci s přípravkem dodržujte všechna doporučená bezpečnostní opatření a buďte obezřetní, aby

nedošlo k přímému kontaktu.

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní vyrážka, vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů či očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné

příznaky a vyžadují okamžité lékařské ošetření.

Po použití čistících ubrousků si umyjte ruce a v případě známé přecitlivělosti na izopropylalkohol používejte

ochranné rukavice.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Ve velmi vzácných případech se mohou objevit okamžité reakce z přecitlivělosti.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Veterinární léčivý přípravek je určen k použití během laktace.

Laboratorní studie u myší, potkanů, králíků a křečků nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku a

maternální toxicitě.

Během březosti a u chovných zvířat používat pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika

příslušným veterinárním lékařem, protože nebyly provedeny žádné specifické studie u cílového druhu zvířat.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Souběžné podání s bakteriostatickými antibiotiky může způsobit antagonistický účinek.

Nedoporučuje se souběžné podání s parenterálními aminoglykosidy nebo jinými nefrotoxickými léčivy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Obsah jednoho aplikátoru se podá bezprostředně po dojení do každé postižené čtvrtě mléčné žlázy přes

strukový kanálek ve 12hodinových intervalech po čtyři po sobě následující dojení.

Každý aplikátor obsahuje 300 mg cefapirinu a 20 mg prednisolonu. Aplikátor lze použít pouze jednorázově

pro jeden struk.

Před podáním se postižená čtvrť mléčné žlázy úplně vydojí. Struk a jeho ústí se důkladně očistí a

vydezinfikuje přiloženým čistícím ubrouskem (A). Je třeba zabránit kontaminaci aplikační trysky aplikátoru.

Ulomte vršek krytky a jemně zasuňte asi 5 mm (B) nebo odstraňte celou krytku a jemně zasuňte celou délku

aplikační trysky aplikátoru (C) do strukového kanálku. Aplikujte celý obsah jednoho aplikátoru do čtvrtě.

Přípravek rozptylte jemnou masáží struku a vemene postižené krávy.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Neuplatňuje se.

4.11

Ochranné lhůty

Maso: 4 dny (96 hodin)

Mléko: 5,5 dne (132 hodin)

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální léčiva pro intramamární aplikaci, kombinace

antibakteriálních látek a kortikosteroidů.

ATCvet kód: QJ51RV01

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Cefapirin je cefalosporin první generace, který inhibuje syntézu buněčné stěny. Účinek je baktericidní a

závislý na čase. Cefapirin se vyznačuje se širokým spektrem účinku.

In vitro

byla prokázána účinnost proti běžným grampozitivním i gramnegativním bakteriím včetně

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, koaguláza negativní stafylokoky, Streptococcus dysgalactiae,

Streptococcus agalactiae a Streptococcus uberis.

Přehled hodnot MIC

a MIC

běžných bakteriálních patogenů izolovaných z mastitis získaných z programů

monitoringu rezistence (program VetPath, European Animal Health Study Centre (CEESA)) je uveden v

následující tabulce (s výjimkou údajů pro izoláy Streptococcus agalactiae, které byly získány během

klinických studií v letech 1984 až 2005):

Izolované bakteriální druhy

N

MIC

50

(µg/ml)

MIC

90

(µg/ml)

Staphylococcus aureus

0,12

0,25

Koaguláza negativní stafylokoky

0,12

0,25

Streptococcus uberis

0,25

Streptococcus dysgalactiae

0,06

0,06

Streptococcus agalactiae

0,25

0,25

Escherichia coli

>32

Během posledních 10 let byl zaznamenán pouze nárůst hodnot MIC

u E. coli.

Prednisolon uplatňuje protizánětlivé vlastnosti prostřednictvím inhibice časných a pozdních fází zánětu. Po

intramamárním podání u postižených zvířat prednisolon redukuje otok a následnou velikost postižené čtvrtě

a podporuje návrat k normální teplotě.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Po intramamárním podání přípravku se cefapirin a prednisolon vylučují především v mléce při dojení.

Vstřebávání cefapirinu i prednisolonu do krevního oběhu je rychlé a omezené. Vstřebané množství

cefapirinu i prednisolonu se vylučuje hlavně v moči.

Přehled koncentrací cefapirinu a prednisolonu v mléce během léčby je v následující tabulce:

Léčivá látka

Průměrné koncentrace léčivých látek v mléce při dojeních vztažených k první

aplikaci

1. dojení

2. dojení

3. dojení

4. dojení

Cefapirin

(µg/ml)

27,0 ± 6,2

30,2 ± 7,9

40,0 ± 8,8

34,6 ± 6,5

Prednisolon

(ng/ml)

182,0 ± 61,7

100,8 ± 51,0

283,7 ± 129,8

101,5 ± 38,8

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Glycerol-monostearát

Hlinitokřemičitan sodno-vápenatý

Podzemnicový rafinovaný olej

6.2

Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte aplikátory v hliníkovém sáčku a vnější kartónové krabičce.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Druh obalu:

10ml aplikátor z polyethylenu skládající se ze tří částí:

válec

píst

víčko

Aplikátory jsou vloženy do sáčku potaženého hliníkovou fólií.

Velikosti balení:

Krabička s 1 sáčkem se 4 aplikátory a se 4 čistícími ubrousky.

Krabička s 1 sáčkem s 20 aplikátory a s 20 čistícími ubrousky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Čistící ubrousky:

Papírové čistící ubrousky navlhčené 70% v/v roztokem izopropylalkoholu (2,4 ml/ubrousek).

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

96/019/07-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

30. 5. 2007 / 14. 5. 2015 / 25. 5. 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Květen 2017

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace