KLARITROMYCIN RETARD MYLAN 500 MG, POR TBL RET 21X500MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KLARITHROMYCIN-CITRÁT (CLARITHROMYCINI CITRAS)
Dostupné s:
Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Hertfordshire
ATC kód:
J01FA09
Dávkování:
500MG
Léková forma:
Tableta s řízeným uvolňováním
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
21, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
15/ 893/10-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 krozhodnutí o registraci sp. zn. sukls13369/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Klaritromycin Retard Mylan500 mg

tablety s řízeným uvolňováním

clarithromycinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,atoi

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co jepřípravekKlaritromycin RetardMylan 500 mgakčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnetepřípravekKlaritromycin Retard Mylan500 mg

užívat

Jak sepřípravekKlaritromycin Retard Mylan500 mgužívá

Možné nežádoucí účinky

JakpřípravekKlaritromycin Retard Mylan500 mguchovávat

Další informace

1. CO JEPŘÍPRAVEKKlaritromycin RetardMylan 500 mgA KČEMUSE POUŽÍVÁ

PřípravekKlaritromycin Retard Mylan 500 mgje antibiotikum patřící do skupiny léčiv nazývaných

makrolidy.Antibiotika zastavují růst bakterií (bacilů), které způsobují infekce.

PřípravekKlaritromycin Retard Mylan 500 mgjsoutablety s řízeným uvolňováním, což znamená, že

léčiválátka se uvolňuje pomalu z tablet, takže si stačí vzíttabletupouze jednou denně.

PřípravekKlaritromycin Retard Mylan 500 mg se používá k léčběinfekcí, jakojsou:

hrudní infekce, jako bronchitida a zápal plic

infekce krku avedlejších nosníchdutin

mírné až střednězávažnéinfekcekůže a tkání, jako jsou folikulitida, celulitida, nebo erysipel

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽZAČNETEKlaritromycin Retard

Mylan 500 mgUŽÍVAT

NeužívejtepřípravekKlaritromycin Retard Mylan 500 mg

-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klarithromycin nebo jiná makrolidová antibiotika jako je

erythromycin nebo azithromycin

-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoli další složku přípravkuKlaritromycin Retard

Mylan 500 mg

-jestliže užíváte ergotamin nebo dihydroergotamin tablety nebo používáte ergotaminovéinhalátory

namigrénu

-jestliže užíváte terfenadin nebo astemizol (široce užívánna sennou rýmu nebo alergii), nebo

užíváte cisaprid (k léčbě pálení žáhy) nebo pimozid (k léčbě onemocnění ovlivňujích způsob,

jakýmmyslíte,cítítenebo se chováte).Užívání těchto léků spřípravkemKlaritromycin Retard

Mylan 500 mgmůže někdy způsobitzávažné poruchy srdečního rytmu.Poraďte se se svým

lékařem o alternativních přípravcích.

-jestliže trpítetěžkou poruchou funkceledvin,poraďte se se svým lékařemdříve, než začnete tento

přípravek užívat.Lékař Vámmůže předepsat jinoulékovouformu klarithromycinu.

-jestliže užíváte kolchicin(obvykle užívánk léčbědny), protože to může způsobit vážné nežádoucí

účinky.

-jestliže je Vaše dítě mladší než 12 let.Lékařmůže předepsat jinoulékovouformu

klarithromycinu.

-jestliže víte, že máte problémy se srdcem,poraďte se se svým lékařemdříve, než začnete tento

přípravek užívat.

-jestliže je o Vás nebo o někom ve Vaší rodiněznámo, že máte/má abnormality na

elektrokardiogramu (EKG), tzv. "syndrom dlouhého QT".

-jestližemáte těžkou poruchu funkcejater.

-jestliže Vaše hladina draslíkuvkrvije neobvykle nízká.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuKlaritromycin Retard Mylan 500mgje zapotřebí

Před zahájením léčby tímto přípravkem sdělte svému lékaři pokud:

- máte jakékoli problémy se srdcem, ledvinami nebo játry.

jste užíval/aklarithromycinněkolikrátjiž dříve nebo po dlouhou dobu.

máte myastheniagravis, onemocnění, při němž se svaly stanouslabéa snadno se unaví.

se u Vás objeví závažný nebo déletrvající průjem v průběhu nebo po užitípřípravku

Klaritromycin Retard Mylan 500 mg,ihned o tom informujte svého lékaře.

jste alergický/á na linkomycin nebo klindamycin (antibiotika).

byla hladina draslíku a/nebo hořčíku veVaší krvi nízkájiž před zahájením léčby

klarithromycinem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékařenebolékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jsou-li níže uvedené lékyužívány s přípravkemKlaritromycin Retard Mylan 500 mg,jejichhladinya

tudíž i účinky mohou být zvýšeny:

digoxin, chinidin nebo disopyramid (lékyna srdce)

warfarin (kředění krve)

ergotamin nebo dihydroergotamin (používané při migréně)

karbamazepin, valproát nebo fenytoin (léky k léčbě epilepsie)

kolchicin (kléčbědny)

theofylin (na podporudýchání)

terfenadin nebo astemizol (na sennou rýmu neboalergii)

triazolam, alprazolam nebo midazolam (sedativa)

lovastatin nebo simvastatin (léky na vysoký cholesterol)

cisaprid nebo omeprazol (na žaludeční onemocnění)

pimozid (antipsychotikum).

PřípravekKlaritromycin Retard Mylan 500 mg může interagovat santivirotiky[léky protiHIV]

následujícím způsobem:

zidovudin,přípravekKlaritromycin Retard Mylan 500 mg může snížit hladinyzidovudinu.

ritonavir může zvýšit hladiny přípravkuKlaritromycin Retard Mylan 500 mg.

atazanavir a sachinavir: Užívání těchto léků společně s přípravkemKlaritromycin Retard

Mylan 500 mgmůže zvýšit jak hladiny atazanaviru (nebo sachinaviru) tak i hladinu přípravku

Klaritromycin Retard Mylan 500 mg.

nevirapin a efavirenz mohou snížit hladiny přípravkuKlaritromycin Retard Mylan 500 mg

Další interakce zahrnují:

rifabutin (antibiotikum účinné proti některým infekcím) může snížit hladiny přípravku

Klaritromycin Retard Mylan 500 mg.

itrakonazol (lék proti houbovým infekcím) užívaný společně s přípravkemKlaritromycin Retard

Mylan 500 mgmůže zvýšit hladiny obou léčiv.

flukonazol, jinýlék proti houbovým infekcím, může zvýšit hladiny přípravkuKlaritromycin

Retard Mylan 500 mg

sildenafil, tadalafil nebo vardenafil (používaných při léčbě erektilní dysfunkce). Užívání těchto

léků spřípravkemKlaritromycin Retard Mylan 500 mg může zvýšit jak jejich hladiny tak i

hladinupřípravkuKlaritromycin Retard Mylan 500 mg

tolterodin(k léčbě příznaků syndromu hyperaktivního močového měchýře). U některých

pacientů se může hladina tolterodinu zvýšit, pokud je užíván společně spřípravkem

Klaritromycin Retard Mylan 500 mg

methylprednisolon (kortikosteroid k léčbě zánětů)

vinblastin (chemoterapeutikum používanék léčbě rakoviny)

ziprasidon (antipsychotikum)

eletriptan (používaný při migréně)

halofantrin (užívaný k léčbě malárie)

aprepitant (používaný k zabránění zvracení při chemoterapii)

cilostazol (používá se k zlepšení krevního oběhu v nohou)

rifampicin (k léčbě tuberkulózy)

všechna betalaktamová antibiotika

takrolimus nebo cyklosporin (přitransplantacíchorgánů)

třezalka tečkovaná(rostlinný přípravek k léčbě deprese)

fenobarbital (k léčbě epilepsie)

UžívánípřípravkuKlaritromycin Retard Mylan 500 mgsjídlem a pitím

Tento léčivý přípravekmábýt užíván s jídlem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, neužívejte tablety přípravkuKlaritromycin Retard Mylan 500 mgbez

konzultace s lékařem, jelikož bezpečnost tablet přípravkuKlaritromycin Retard Mylan 500 mgv

těhotenství a v době kojení není známa.

Poraďte se se svýmlékařemnebolékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďteanineobsluhujte stroje, pokud při užívání tohotoléčivého přípravkucítíte závratě, ospalost

nebo zmatenost.

Důležité informace o některých složkáchpřípravkuKlaritromycin Retard Mylan 500 mg

Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu.Pokud Vám Váš lékařřekl, že nesnášíteněkterécukry,

poraďte se se svýmlékařem, než začnete přípravek Klaritromycin Retard Mylan 500 mg užívat.

3. JAKSEPŘÍPRAVEKKlaritromycin Retard Mylan 500 mgUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravekKlaritromycin Retard Mylan 500 mg přesně podle pokynů svého lékaře.Pokud

si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Váš lékař Vám řekne, jak přípravek

Klaritromycin Retard Mylan 500 mgužívata po jakou dobu.Nepřestávejte užívatpřípravek

Klaritromycin Retard Mylan 500 mgpříliš brzy,i když se Vaše příznaky zlepší.Je důležité, abyste

tablety užíval(a) tak dlouho, jak Vám nařídil lékař,jinak se infekcemůže vrátit.

tablety semajípolykatcelé a zapíjettekutinou

tablety se nemajížvýkat nebo půlit

tablety semajíužívatjednou denně, nejlépe ve stejnou dobu každý den poceloudobu

Vaší léčby

tablety semajíužívats jídlem

tabletyse nemajípůlit

Dávkování

Obvyklá dávka je:

Dospělí, včetně starších osob a dětí nad 12 let:Obvyklá dávka je 500 mg jednou denně po dobu 7až

14 dnů.AvšakVáš lékař rozhodne o délce léčby. Váš lékař může zvýšit dávku na dvě 500 mg tablety

při závažných infekcích. Obětytotablety semajíužívat najednou.

Děti do 12 let:Nepodávejte tentopřípravekdětemdo12 let.Váš lékař pro Vaše dítě předepíše jiný

vhodný léčivý přípravek.

Pacienti stěžkou poruchou funkce ledvin a jater

Pacienti stěžkou poruchou funkceledvin a jaternemajíužívatpřípravekKlaritromycin Retard Mylan

500 mg.

Jestliže jste užil(a) více přípravkuKlaritromycin Retard Mylan 500 mg, než jste měl(a)

Okamžitěkontaktujte svého lékaře nebo nejbližší nemocniční pohotovost. Vezměte s sebou obal a

všechnyzbývající tablety. Příznaky předávkování zahrnují pocitnazvracení nebo zvracení, průjem,

zažívací potíženebo bolestbřichaa je zde i možnostvzniku alergických reakcí.

Jestliže jste zapomněl(a)užítpřípravekKlaritromycin Retard Mylan 500 mg

Užijtenásledující dávku jakmile si vzpomenete, pokud již ovšem není téměř čas užít následující dávku.

Nezdvojujtenásledující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a)užívatpřípravekKlaritromycin Retard Mylan 500 mg

Nepřestávejte užívatpřípravekKlaritromycin Retard Mylan500 mg, protože se cítíte lépe. Je důležité,

abystetabletyužíval(a)tak dlouho, jakVám nařídil lékař, jinak byseproblém mohl vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékařenebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít ipřípravekKlaritromycin Retard Mylan 500 mgnežádoucí

účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté: postihuje více než 1 z 10pacientů

Časté: postihuje 1 až 10pacientůze 100

Méně časté: postihuje 1 až 10pacientůz 1000

Vzácné: postihuje 1 až 10pacientůz 10000

Velmi vzácné: postihuje méně než 1pacientůz 10000

Není známo: četnostnelzez dostupných údajů určit

Pokud sevyskytne kterýkoliv z následujících příznaků,přestaňtepřípravekKlaritromycin Retard

Mylan 500 mgužívataokamžitěinformujte svého lékaře nebovyhledejtenejbližší nemocniční

pohotovost:

silné bolestibřicha a zad způsobené zánětem slinivky břišní

těžký průjem spříměsíkrveve stolici během nebopoužitítabletpřípravkuKlaritromycin Retard

Mylan 500 mg. Průjem se může objevit běhemnásledujícíchdvou měsíců po ukončení léčbypřípravkem

Klaritromycin Retard Mylan 500 mg.

tmavá moč, světlá stolice, žloutenka (zežloutnutí kůže a/nebo očí), nevolnost, horečka

alergické reakce včetně vyrážky byly hlášeny při užívání přípravkuKlaritromycin Retard Mylan 500

mg. Ve velmi vzácných případechse mohouobjevitpotíže s dýcháním,mdloby a otok obličeje akrku,

což může vyžadovatnaléhavou léčbu. Alergické vyrážkyse mohoupohybovat v rozsahu od mírných

svědivých kožních vyrážekpovzácnější, závažnějšístavzvanýStevens-Johnsonův syndrom(který může

způsobit vředy v ústech,na rtech a kůži) nebo toxickáepidermální nekrolýza (kterázpůsobuje závažné

onemocnění aodlupováníkůže).

vmálo pravděpodobném případě, že Vaše infekce byla způsobenabakterií, kterouKlaritromycin

Retard Mylan 500 mgnemůževyléčit,se mohou Vašepříznaky zhoršit.Pokud se totostane, měli byste

se poradit se svým lékařem.

Časté nežádoucí účinky (postihující 1 až 10pacientůze 100):

pocit nevolnosti (pocit na zvracení)

zažívací potíže(žaludeční nevolnost)

bolesti břicha (žaludku)

průjem

změnave vnímáníchuti

Méně časté nežádoucí účinky (postihující 1 až 10pacientůz 1000):

zánět žaludku a střev, afty, vyrážka, zánět v nose způsobující výtok z nosu,vaginální

kandidóza (kvasinková infekce)a vaginální infekce

nízký početbílých krvinek, anémie, jiné poruchy bílých krvinek avysoký početkrevních

destiček(krevnítělíska,kterápomáhajízastavit krvácení), což vede k abnormálnímusrážení

krve nebo krvácení

anorexie, zvýšená chuť k jídlu a další poruchyvýživy

psychiatrické poruchy, jako jsou deprese, poruchy spánku (nespavost), nervozita a pocit

ospalosti

závratě, bolesti hlavy a třes

zánět spojivek (zánět očí) a poruchy vidění

zvonění v uších, závratě a ušní poruchy

vazodilatace (návaly/zrudnutí)

astma, dušnost a jináplicní onemocnění

nadýmání (nadbytek plynu v žaludku), zácpa, sucho v ústech, říhání,plynatost, krvácení ze

žaludku, zánět koutků úst,zabarveníjazyka, zvracení a jiné žaludeční a střevní poruchy

zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

suchá kůže, ekzémy, svědění kůže, vyrážka, kopřivka, a nadměrné pocení

bolest zad

poruchy ledvin, včetně přítomnosti bílkovin a krve v moči, hnis v moči(přivyšetřenímoči)

genitálnívýtok

nedostatek energie, bolest na hrudi, otok obličeje, pocitcelkové nepohody, bolest a žízeň

vyšetření krvemůžepři užívání přípravkuKlaritromycin Retard Mylan 500 mgukázat

zvýšenéhladiny jaterních enzymů a abnormální výsledky vyšetřenífunkce jater. Přítomnost

bílkoviny v moči a jiné abnormality mohouukázatporuchy ledvin.Může být rovněž zjištěno

sníženísrážecíhofaktorua zvýšeníjiných enzymů.Změny v laboratorních hodnotách, jako jsou

chloridy, kyselina močová a vápník.

Neznámá četnost výskytu (četnost výskytuz dostupných údajů nelze určit):

poklespočtukrevníchdestiček (krevnítělíska, kterápomáhajízastavit krvácení)

nízké hladiny cukru v krvi

psychiatrické poruchy, jako jsou abnormální sny, úzkost,stavzmatenosti, odosobnění

(depersonalizace), dezorientace, halucinace (viděnívěcí) a jiné psychotické poruchy

křeče, a změnyčichu

hluchota

abnormální elektrická aktivita sledování srdce (EKG), změny v srdečním rytmu

zánět jazyka a zbarvení zubů

selhání jater, poruchy funkce jater nebo hepatitida

zánět ledvin

zvýšeníjaterních enzymů

Zánět tlustého střeva (pseudomembranózní kolitida), byla hlášena téměřuvšech antibakteriálních léků

včetně klarithromycinu. Příznakyzahrnují průjem po požití klarithromycinu.Prosím,ihnedinformujte

svého lékaře, jestliže trpíte průjmem.

Klarithromycinmůže zhoršit příznakymyasthenia gravis (onemocnění, při kterémsesvaly stanou slabé

a snadnose unaví) u pacientů, kteří jižtímto onemocněnímtrpí.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedenyvtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebolékárníkovi.

5. JAKPŘÍPRAVEKKlaritromycin Retard Mylan 500 mgUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínkyuchovávání.

Neužívejte přípravekKlaritromycin Retard Mylan 500 mgpo uplynutí doby použitelnosti, uvedenéna

obalu.Doba použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

CopřípravekKlaritromycin Retard Mylan 500 mgobsahuje

Léčivou látkou jeclarithromycinum.

Pomocnými látkami jsoumonohydrát laktosy,hypromelosa,ftaláthypromelosy,mastek,

magnesium-stearát (E 572).Potahová vrstvatablety:potahovásoustava(Opadry II31G52300

žlutá)obsahujehypromelosu2910/15, monohydrát laktosy,oxid titaničitý (E171),makrogol 4000,

mastek(E553b), hlinitý lak chinolinové žluti(E104),makrogol 400.

JakpřípravekKlaritromycin Retard Mylan 500 mgvypadá a co obsahuje toto balení

Žluté,podlouhlé,bikonvexnípotahovanétabletydélky19,15±0,2mm,šířky8,95±0,2mma

tloušťky7,55 ± 0,2mm(oběstrany jsouhladké).

PřípravekKlaritromycinRetardMylan500mgjekdispozicivblistrechpo5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 20,

21, 28, 30 a 60 tabletáchs řízeným uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL

Velká Británie

Výrobce

McDermottLaboratoriesltd.trading as Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin 13

Irsko

Tjoa Pack Hungary Kft

2040 Budaors

Vasut u. 13

Maďarsko

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je včlenských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko Clarithromycin Arcana 500 mg-Retardtabletten

Belgie Clarithromycine Retard Mylan 500 mg tabletten met gereguleerde afgifte

Bulharsko Clarithrogen 500 mg XR

Česká republika Klaritromycin RetardMylan 500 mg, tablety s řízeným uvolňováním

Dánsko Klaritromyl

Finsko Klaritromyl

Maďarsko Klarigen UNO

Irsko Klariger LA 500 mg Modified-release tablets

Itálie Claritromicina Mylan Generics Italia

Nizozemsko Claritromycine Retard Mylan 500 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Norsko Clarithromycin Mylan

Polsko KLAGEN XR

Portugalsko Claritromicina Mylan

Rumunsko Claritromicina Mylan 500 mg comprimate cu eliberare modificata

Slovensko Klaritromycin Retard Mylan 500mg,

tablety s riadeným uvoľňovaním

Španělsko Claritromicina Unidia Mylan 500 mg comprimidos de liberación modificada

Velká Británie Baktronil XL Modified-release Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:10.11.2010

Vysvětlivky zkratek na obalu:

EXP-použitelné do

LOT–číslo šarže

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 3 krozhodnutí o registraci sp. zn. sukls13369/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

KlaritromycinRetardMylan500 mg

tablety s řízeným uvolňováním

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jednatableta obsahujeclarithromycinum500 mgve formě clarithromycini citras.

Pomocnélátky:Jednatabletaobsahuje283,1mglaktosy(veforměmonohydrátu

laktosy).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety s řízeným uvolňováním

Popispřípravku:žluté,podlouhlé,bikonvexnípotahovanétabletydélky19,15±0,2

mm, šířky8,95 ± 0,2mm a tloušťky7,55 ± 0,2mm(oběstrany jsouhladké).

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

KlaritromycinRetardMylan500mgjeindikovanýkléčběnásledujícíchinfekcí

vyvolaných mikroorganismy citlivými na klarithromycin(viz body4.4 a 5.1).

akutníbakteriální exacerbace chronické bronchitidy

mírnáaž středně těžkákomunitnípneumonie

akutníbakteriální sinusitida

bakteriální faryngitida

mírné ažstředně závažnéinfekcekůže a měkkých tkání , například folikulitida,

celulitida,a erysipel

Jetřebavzítvúvahuoficiálnídoporučenítýkajícísevhodnéhopoužití

antibakteriálních látek.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dospělí:

ObvyklédoporučenédávkovánípřípravkuKlaritromycinRetardMylan500mgpro

dospěléjejedna 500 mgtabletas řízeným uvolňovánímdenně, sjídlem.

Uzávažnýchinfekcímůžebýtdávkovánízvýšenonadvě500mgtabletysřízeným

uvolňovánímužitýchvjedné denní dávce.

Dávka musí býtužitakaždý denve stejnou dobu. Tablety se musí polykatvcelku.

Obvyklá délka léčby je 7 až 14 dní.

Dětinad12 let:

Jako u dospělých.

Starší pacienti:

Jako u dospělých.(V případěporuchy funkceledvin, vizníže abod 4.3)

Děti do12 let:

PřípravekKlaritromycinRetardMylanveformě tablet nenívhodný proděti do 12 let

stělesnouhmotnostínižšínež30kg.Protytopacientyjsouvhodnějšíjinélékové

formy.

Pacienti s poruchou funkce ledvin:

PřípravekKlaritromycinRetardMylan500 mgbyneměl být používán u pacientů s

poruchou funkceledvin (clearance kreatininu méně než 30 ml/min).U této populace

pacientů by měly být použityjinélékové formy, jako jsoutablety sokamžitým

uvolňováním (viz bod 4.3).

Pacienti s poruchou funkcejater:

PoužitípřípravkuKlaritromycinRetardMylansenedoporučuje u pacientů stěžkou

poruchou funkcejater.

4.3 Kontraindikace

Klarithromycinjekontraindikovánupacientůseznámouhypersenzitivitouna

klarithromycin nebonakteroukoli pomocnou látkutohotopřípravku.

Klarithromycinjekontraindikovánupacientůseznámouhypersenzitivitouna

makrolidová antibiotika.

Jelikoždávka nemůže býtnižší než500 mg denně,přípravekKlaritromycin Retard

Mylan500 mg, tablety sřízeným uvolňovánímjekontraindikován u pacientů s

clearance kreatininu nižší než 30 ml/min.

Současné podávání klarithromycinu akteréhokoliv z následujícíchléků je

kontraindikováno: astemizol, cisaprid, pimozid, terfenadin a ergotamin nebo

dihydroergotamin (viz bod 4.5).

Pacientis vrozenou nebo získanou hypokalémií(prodlouženíQT intervalu).

PoužitípřípravkuKlaritromycin Retard Mylanjekontraindikován u pacientů stěžkou

poruchou funkcejater.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Volbaklarithromycinu k léčbějednotlivého pacienta by mělavzítv úvahu vhodnost

použití makrolidových antibiotiknazákladěodpovídající diagnózyaověřit

bakteriální etiologiiinfekce ve schválenýchindikacích a prevalencirezistence na

klarithromycin nebo jiné makrolidy.

V oblastechs vysokým výskytem rezistence na erythromycinA, je zvláště důležité

brát v úvahu vývoj charakteru citlivosti na klarithromycina jiná antibiotika. Jakou

jiných makrolidů,vysokárezistenceStreptococcus pneumoniaevůčiklarithromycinu

byla hlášenavněkterých evropských zemích (viz bod 5.1). To je třeba vzít v úvahu

při léčbě infekcí způsobených Streptococcus pneumoniae.

Ubakteriálnífaryngitidyseužívání klarithromycinudoporučuje pouze v případech,

kdynení možnáléčbaprvnívolbybeta-laktamovými antibiotiky.

Klarithromycin se vylučuje převážně játry. Proto je při podávání tohoto antibiotika

pacientům sporuchou funkce jater nutná opatrnost. Opatrnostije třebaipřipodávání

klarithromycinu pacientům se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin(viz

také bod 4.3).Je třeba opatrnosti takéu starších pacientů (≥ 65 let).

Po uvedení na trh byly hlášenyzprávy, týkající se toxicity kolchicinu při současném

užívání klarithromycinu a kolchicinu, zvláště u starších pacientů a/nebo upacientů

srenální insuficiencí,uněkolika ztěchto pacientů byly hlášeny i případy úmrtí (viz

body4.5 a 4.8).

Pacienti se známouhypersenzitivitounalinkomycin nebo klindamycin mohoumít

takéhypersenzitivituna klarithromycin. Proto je třeba opatrnosti při podávání

klarithromycinutěmtopacientům.

Pozornost by měla být věnována možnostizkříženérezistence mezi klarithromycinem

a jinými makrolidovými antibiotiky, stejně jakolinkomycinemiklindamycinem.

Pseudomembranózní kolitida bylahlášenatéměř u všech antibakteriálníchlátek,

včetněklarithromycinu; její závažnost se může pohybovat od mírné až po život

ohrožující.

Průjemsouvisející sClostridium difficile(CDAD) byl hlášenpři užívánítéměř všech

antibakteriálníchlátek, včetně klarithromycinu ajeho závažnost semůže pohybovat v

rozsahu od mírného průjmu až po fatální kolitidu. Léčbaantibiotikymění běžnou

flórutlustého střeva, což může vést k přemnoženíC. difficile.

CDAD je třebavzít v úvahuu všech pacientů s průjmem, kterýsedostavilpo užívání

antibiotik. Pečlivá anamnéza je nezbytná, neboťvýskytCDAD byl hlášenivíce než

dva měsíce po podáníantibakteriálníchlátek.

Klarithromycinby neměl býtpodáván pacientům s hypokalémií(prodloužení QT

intervalu).

Vzhledem k riziku prodloužení QT intervalu, by klarithromycinmělbýt používán s

opatrností u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, stejně jako u pacientů s

anamnézou komorové arytmie, stěžkou srdeční nedostatečností, nekompenzovanou

hypokalémiía/nebo hypomagnezémiínebo bradykardií(<50 tepů/min). Použití

klarithromycinu je kontraindikováno u pacientů s vrozeným nebo získaným

prodloužením QTintervalu(viz body4.3 a 4.5).

Opatrnosti je třeba, je-li klarithromycin indikovánu pacientů užívajících současně

CYP3A4 induktory, protože jemožné, že koncentrace klarithromycinunedosáhne

terapeutických hladin (viz bod 4.5).

Klarithromycin je inhibitor CYP3A4 ajehosoučasné použití sjinýmiléčivy, která

jsou rozsáhle metabolizovánatímto enzymem,mábýt omezeno napřípady, kdy je to

nezbytněnutné(viz bod 4.5).

KlarithromycininhibujemetabolismusněkterýchinhibitorůHMG-CoAreduktázy,

což má za následek zvýšení plasmatických koncentrací těchtoléčiv(viz bod 4.5).

Exacerbacepříznakůmyasteniagravisbylahlášenaupacientůužívajících

klarithromycin.

Dlouhodobéužívání, stejně jako u jiných antibiotik,můževést k přemnoženínon-

senzitivníchbakterií nebo plísní. Pokud dojde k superinfekci,, třeba zahájit příslušnou

léčbu.

PřípravekKlaritromycin Retard Mylanobsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se

vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy,hereditární laktázovou

deficiencínebo malabsorpcí glukosy agalaktosybytentopřípravek neměliužívat.

4.5 Interakce sjinýmiléčivými přípravky a jiné formy interakce

Použitínásledujícíchléčivje přísně kontraindikovánokvůli potenciálnímvážným

interakcím:

Cisaprid, pimozid, astemizol a terfenadin

larithromycinu bylo hlášeno, žezvyšuje plasmatické hladinycisapridu, pimozidu,

astemizolua terfenadinu.Zvýšené hladiny těchto léčivmohouvést k prodloužení QT

intervalu zvýšenému rizikuporuchventrikulárníhorytmu, zvláště torsades de pointes.

Současné podávání klarithromycinu a některéhoz těchtoléčivje kontraindikováno

(viz bod 4.3).

Ergotamin/dihydroergotamin:

Postmarketingové zprávy ukazují, že současné podávání klarithromycinu

sergotaminem nebo dihydroergotaminem bylo spojeno sakutní námelovou toxicitou

charakterizovanou vazospasmem, ischemií končetinajinýchtkání včetně centrálního

nervového systému.

Současné podávání klarithromycinu atěchtoléčivjekontraindikováno(viz bod 4.3).

CYP3A4 induktory (např. rifampicine, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital,

přípravky obsahující třezalku tečkovanou), mohou indukovat metabolismus

klarithromycinu.To může vést k sub-terapeutickým hladinámklarithromycinu, což,

snižujeúčinnost produktu. Pokudje klarithromycin jasně indikován, může být

nezbytné zvýšit dávku klarithromycinu, a bedlivě sledovat jeho účinnost a

bezpečnost. Další monitorování plazmatických hladin CYP3A4induktoru, může být

nutné, protože hladiny mohou být zvýšenyv důsledku inhibice CYP3A4

klarithromycinem(viz též odpovídajícíSPCpodanéhoCYP3A4 induktoru). Současné

podávání klarithromycinua rifabutinu má za následek zvýšenéhladiny rifabutinua

sníženéhladinyklarithromycinu v séru, a zvýšené riziko uveitidy. 39% snížení AUC

klarithromycinu a 34%zvýšení AUC proaktivní 14-hydroxy metabolitbylo

pozorováno, když bylklarithromycin podáván současně s CYP3A4 induktorem

efavirenz.

Cyklosporin, takrolimus a sirolimus

Současné podávání perorální formy klarithromycinu s cyklosporinemnebo

takrolimemmáza výsledekvíce než dvojnásobné zvýšení plazmatických koncentrací

Cmin cyklosporinu a takrolimu. Podobné účinky lze očekávati u sirolimu.

Plazmatické hladiny cyklosporinu, takrolimu nebo sirolimu byměly být důkladně

monitoroványpři zahájení léčby klarithromycinemu pacientůléčených některýmz

výše uvedenýchimunosupresiv a jejich dávky by měly být sníženy, pokud je to

nezbytné.Vysazeníklarithromycinuu těchtopacientů, také vyžaduje důkladné

monitorováníplazmatických hladincyklosporinu, takrolimu nebo sirolimukřízení

úpravydávky.

Účinky jiných léčivých přípravků na klarithromycin

Onásledujícíchléčivechjeznámo,neboseonichpředpokládá,žeovlivňují

cirkulujícíkoncentraceklarithromycinu;můžebýtnutnáúpravadávkování

klarithromycinunebo zváženíalternativní léčby.

Flukonazol

Současné podávání flukonazolu 200 mg denně a klarithromycinu 500 mg dvakrát

denně 21 zdravýmdobrovolníkůmvedlok nárůstůmprůměrnýchminimálních

koncentracíklarithromycinu vustálenémstavu(C min) a plochypod křivkou (AUC)

o 33% a 18% v uvedeném pořadí.Koncentrace aktivního metabolitu 14 (R)

hydroxyklarithromycinuv ustáleném stavunebyly významně ovlivněnysoučasným

podávánímflukonazolu.

Úprava dávkováníklarithromycinunení nutná.

Ritonavir

Současné podávání klarithromycinu a ritonaviru zvyšuje plochupod křivkou

(AUC), maximální koncentraci (Cmax) a minimální koncentraci(C min)

klarithromycinu.Díky širokému terapeutickému oknuklarithromycinu,není nutnéu

pacientů snormální funkcí ledvindávkuklarithromycinusnižovat.

Upacientůsestředně těžkou poruchoufunkceledvin(clearance kreatininu 30-60 ml

/ min), by měla být dávka klarithromycinu snížena o50%.

U pacientů s clearance kreatininu <30 ml / min,by měla být dávka klarithromycinu

snížena o75% použitím vhodnélékové formyklarithromycinu, jako napříkladtablety

sokamžitýmuvolňováním, sáčky nebo dětské suspenze(ne všechnylékové formy

musí býtna trhu).

Dávky klarithromycinu vyšší než 1000 mg za den by nemělybýt podávány spolus

inhibitory proteázy.

Podobná úprava dávkování by mělabýt zváženau pacientů se sníženoufunkcí ledvin,

kdy je ritonavirpoužíván jakofarmakokinetickýurychlovačsjinými inhibitoryHIV

proteázy zahrnujícíatazanavir asachinavir (viz níže, obousměrnéfarmakokinetické

interakce).

Efavirenz, nevirapin, rifampicin, rifabutin, a rifapentin

Silné induktorymetabolickéhosystémucytochromu P450 jako efavirenz, nevirapin,

rifampicin, rifabutin, a rifapentin mohou urychlit metabolismus klarithromycinu a tím

snížitplazmatické hladiny klarithromycinu, a zároveň zvýšit ty pro 14 (R)-

hydroxyklarithromycin, metabolit, který jetaké mikrobiologicky aktivní. Vzhledem k

tomu,žemikrobiologické aktivity klarithromycinu a 14 (R)-hydroxyklarithromycinu

jsou různé pro různé bakterie, můžebýt zamýšlený terapeutický efektnarušen při

současném podávání klarithromycinu a induktorůjaterních enzymů.

Účinky klarithromycinuna jinéléčivépřípravky

Interakce založené naCYP3A

Současné podávání klarithromycinu, který inhibujeCYP3A, a léčiv primárně

metabolizovanýchCYP3A může být spojeno sezvýšenímkoncentracítěchto léčiv,

cožby mohlozvýšit nebo prodloužit jak terapeutické taknežádoucí účinkysoučasně

podávaného léčiva.

Klarithromycinmábýt používán sopatrností u pacientů léčenýchdalšímiléčivy o

kterých je známo, že jsousubstráty enzymuCYP3A, zvláště v případě, kdymá

substrát CYP3A úzký bezpečnostní profil(např. karbamazepin) a/neboje substrát

tímto enzymemsvelké části metabolizován.

Může být zvážena úprava dávkování, a pokud je to možné,u pacientů současně

užívajících klarithromycinbymělybýtpečlivěmonitoroványsérové koncentrace

léčiv primárně metabolizovanýchCYP3A.

Antiarytmika

Po uvedení na trhbyl hlášen výskyttorsade de pointes při současném užívání

klarithromycinu a chinidinu nebo disopyramidu.Elektrokardiogramy by mělybýt

sledovány kvůliprodloužení QTc při podávání klarithromycinu s těmito léky.Sérové

koncentrace těchto léků by měly býttakésledovány.

Karbamazepin

Během léčbyklarithromycinem, můžebýtmetabolismus karbamazepinu inhibován.

V důsledku tohomohoubýtsérové koncentrace karbamazepinu zvýšeny, amůže být

nutné zvážitsnížení dávky.

Inhibitory HMG-CoA reduktázy(např. lovastatin, simvastatin)

Klarithromycin inhibujemetabolismusřady 3-hydroxy-3-methylglutarylkoenzymA

(HMG-CoA)inhibitorůreduktázy.To může mít za následek zvýšené plazmatické

hladiny těchto léčiv.

Vevzácných případech bylhlášenvýskyt rhabdomyolýzypři současném podávání

klarithromycinu a HMG-CoAinhibitorůreduktázy (statiny), jako jsou lovastatin nebo

simvastatin.

Pacienti by měli být monitorovánikvůliznámkáma příznakůmmyopatie.Je třeba

zvážitúpravudávkovánístatinunebo užití statinu, kterýje méně závislýna

metabolismu CYP3A, např.pravastatin.

Perorální antikoagulancia (např. warfarin, acenokumarol)

Současné podávání klarithromycinu s warfarinem můžezesílit jeho antikoagulační

účinky.Bylo mnohohlášenío zvýšeníúčinkuperorálníchantikoagulanciíupacientů

užívajících antibakteriálnílátky, včetně makrolidů. Riziko se může lišit v závislosti na

základní infekci, věku a celkovémstavupacienta, takžepodíl makrolidů nazvýšení

INR(international normalised ratio),je obtížné posoudit.Doporučuje se, aby INR

byločastomonitorovánov průběhu a krátce posoučasnémpodávání makrolidů s

perorálnímiantikoagulancii.

Sildenafil, tadalafil, a vardenafil

Každý z těchto inhibitorů fosfodiesterázy je metabolizován, přinejmenším z části,

CYP3A, aCYP3A může býtpři současném podávání klarithromycinuinhibován.

Současné podávání klarithromycinu sesildenafilem,tadalafilemnebo vardenafilem

může vést ke zvýšené expozici inhibitorufosfodiesterázy.

Sníženídávkovánísildenafilu, tadalafilua vardenafilubymělo být zváženopři-

současném podávání s klarithromycinem.

Theofylin

Během léčbyklarithromycinem, můžebýtmetabolismus theofylinu inhibován.

V důsledku tohomohoubýtsérovékoncentrace theofylinu zvýšené, amůže býtnutné

zvážitsnížení dávky.

Tolterodin

Primárnímetabolickou cestouprotolterodinjecesta přes 2D6 izoformucytochromu

P450 (CYP2D6). Nicméně, v podskupině populacekterápostrádá CYP2D6,je

zjištěnametabolická cestapřes CYP3A.

V této podskupině populace,máinhibiceCYP3Aza následekvýznamně vyšší sérové

koncentrace tolterodinu.Sníženídávkovánítolterodinumůže býtv přítomnosti

inhibitorů CYP3A, jako je klarithromycinnezbytné,uCYP2D6pomalých

metabolizátorů.

Benzodiazepiny(např. alprazolam, midazolam, triazolam)

Kdyžbyl midazolampodávánsoučasně stabletami klarithromycinu(500 mgdvakrát

denně),AUCse zvýšila 2,7krát po intravenózním podání midazolamua 7 krátpo

perorálním podání.Současnémupodávání perorálníhomidazolamua klarithromycinu

je třeba se vyhnout. Je-li intravenózní midazolam podávánsoučasněs

klarithromycinem, musí být pacient pečlivě sledován,kvůli možnéúpravědávek.

Stejná opatření by rovněž měla platit pro jiné benzodiazepiny, které jsou

metabolizoványCYP3A, včetně triazolamua alprazolamu. U benzodiazepinů, které

nejsou metabolizovány CYP3A (temazepam, nitrazepam, lorazepam),jeinterakce s

klarithromycinem nepravděpodobná.

Po uvedení na trhbylypři současném užívání klarithromycinu a triazolamuhlášeny

lékové interakceaúčinkynacentrální nervový systém (CNS)(např.ospalost a

zmatenost).Doporučujesemonitorovánípacienta kvůli zvýšenýmfarmakologickým

účinkůmnaCNS.

Omeprazol

AUC omeprazolu je zvýšenoo 89% při současném podávání s klarithromycinem na

eradikaciH. pylori, nicménězměnavprůměrné24hodinovéhodnotě pH vžaludkuz

5,2 (omeprazol samostatně) na5,7 (omeprazol + klarithromycin), není považována za

klinicky významnou.

Nejsoudostupnéžádnéúdajein-vivoučlověka,popisující interakci mezi

klarithromycinema následujícími léky: aprepitant, eletriptan, halofantrin, a

ziprasidon.Nicméně, protože in vitro data naznačují, že tyto léky jsou CYP3A

substráty, jetřeba opatrnosti, pokud jsoupodávány společněs klarithromycinem.

Eletriptannemábýtpodávánspolus inhibitory CYP3A, jako je klarithromycin.

Vyskytlasespontánní nebo publikovaná hlášenílékovýchinterakcí inhibitorů

CYP3A, zahrnujícíklarithromycin, s cyklosporinem, takrolimus, methylprednisolon,

vinblastin a cilostazol.

Další interakce

Kolchicin

Kolchicin je substrátem proobaCYP3A aeffluxtransportér, P-glykoproteinu (Pgp).

Je známo, žeklarithromycin a jiné makrolidy inhibují CYP3A a Pgp.Když jsou

klarithromycin a kolchicin podáványspolečně, inhibice Pgp a/nebo CYP3A

klarithromycinemmůževést ke zvýšené expozici kolchicinu.Pacientiby měli být

sledováni kvůli klinickým příznakůmtoxicity kolchicinu (viz bod 4.4).

Digoxin

Digoxin je substrátem proeffluxtransportér, P-glykoproteinu (Pgp).Je známo, že

klarithromycininhibujePgp. Když jsou klarithromycin a digoxin podáványspolečně,

inhibice Pgpklarithromycinemmůževést ke zvýšené expozici digoxinu.Při

sledování po uvedení na trhbyly takéhlášenyzvýšené koncentrace digoxinu v séru u

pacientů užívajících klarithromycin a digoxinsoučasně.Někteří pacientivykazovali

klinické příznakyshodnés toxicitoudigoxinu, včetně potenciálně fatálnícharytmií.

Sérové koncentrace digoxinu by měly být pečlivě sledovány,během současného

podávání digoxinua klarithromycinupacientům.

Zidovudin

V důsledkusnížené gastrointestinální absorpcezidovudinu v přítomnosti

klarithromycinu,bylyu dospělých pacientů pozorovány v průběhusoučasné léčby

klarithromycinem a zidovudinemsnížené sérové hladiny zidovudinu.

Vzhledem k tomu,žesezdá,žeklarithromycinnarušujeabsorpci současně perorálně

podávanéhozidovudinu, pacienti by měli dodržovat4hodinovýodstupmeziužíváním

těchto dvou léků.

Zdá se, žetato interakce senevyskytuje u dětskýchHIV-infikovaných pacientů, kteří

užívajísoučasně zidovudin aklarithromycinvsuspenzi.Tatointerakce je

nepravděpodobná, pokudje klarithromycin podáván pomocí nitrožilní infuze.

Fenytoin a valproát

Vyskytlase spontánní nebo publikovaná hlášenío interakcíchs inhibitory CYP3A,

včetně klarithromycinualéků,o kterých se nepředpokládalo, že jsou metabolizovány

prostřednictvím CYP3A, včetně fenytoinu a valproátu.

Pro tyto lékyjedoporučenostanovenísérovýchhladin, pokud jsoupodávány

současně s klarithromycinem.Byly zaznamenányzvýšené koncentrace.

Obousměrné farmakokinetické interakce

Atazanavir

Klarithromyciniatazanavir jsouobasubstráty a inhibitory CYP3A, a existují důkazy

oobousměrné lékové interakci.Současnépodávání klarithromycinu (500 mg dvakrát

denně) s atazanavirem (400 mg jednou denně) vedlo ke2násobnémuzvýšení

expozice klarithromycinua 70% poklesuexpozice 14 (R)-hydroxyklarithromycinu, s

28% nárůstemAUC atazanaviru.

Díkyširokému terapeutickému oknuklarithromycinu u pacientů snormální funkcí

ledvin není nutné dávku klarithromycinusnižovat.

Upacientůsestředně těžkou poruchoufunkceledvin(clearance kreatininu 30-60 ml

/ min), by měla být dávka klarithromycinu snížena o 50%.

U pacientů s clearance kreatininu <30 ml / min,by měla být dávka klarithromycinu

snížena o75% použitímvhodnélékové formyklarithromycinu, jako napříkladtablety

sokamžitým uvolňováním, sáčky nebo dětské suspenze(na trhu nemusí býtvšechny

lékové formy).

Dávky klarithromycinu vyšší než 1000 mg za den by nemělybýt podávány spolus

inhibitory proteázy.

Itrakonazol

Klarithromyciniitrakonazol jsouobasubstráty a inhibitory CYP3A, vedoucík

obousměrné lékové interakci.Klarithromycinmůže zvýšit plazmatické hladiny

itrakonazolu, zatímco itrakonazolmůže zvyšovat plazmatické hladiny

klarithromycinu.

Pacienti užívající itrakonazol a klarithromycin současně by mělibýt pečlivě sledováni

kvůli známkám nebo příznakůmzvýšenýchneboprodloužených farmakologických

účinků.

Sachinavir

Klarithromycinis achinavir jsouobasubstráty a inhibitory CYP3A, a existují

důkazyo obousměrné lékové interakci.

Současné podávání klarithromycinu (500 mg dvakrát denně) as achinavir u(měkké

želatinové tobolky, 1200 mgtřikrát denně) 12 zdravýmdobrovolníkůmvedlo k

ustáleném stavuhodnotplochypod křivkou (AUC) a maximálníkoncentrace (Cmax)

achinavir u, kterébylyo177%a 187% vyšší než ty,kterébyly pozorovány pro

samotnýs achinavir .

HodnotyAUC a Cmaxklarithromycinubyly přibližně o 40% vyšší než ty, kterébyly

pozorovány pro samotnýklarithromycin.

Úprava dávkynenínutná,pokudjsou tytodva lékysoučasněpodávány po omezenou

dobu vestudovaných dávkách/formách.

Pozorování ze studiílékových interakcí s použitímměkkých želatinových tobolek

nemusí být reprezentativníproúčinky pozorovanés použitím tvrdých želatinových

toboleks achinavir u.

Pozorováníze studií lékových interakcíprovedenýchneposílenýms achinavir em

nemusí být reprezentativníproúčinkypozorovanépřiterapiis achinavir /ritonavir.

Pokud jes achinavir podávánspolečněs ritonavirem, je třeba zvážitpotenciální

účinkyritonaviru na klarithromycin (viz výše, Účinkyjiných léčivých přípravků na

klarithromycin).

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Dostupnémnožství údajů o těhotných ženáchnenaznačuježádnou malformativní

nebo feto/neonatálnítoxicitu klarithromycinu.Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Riziko pro člověka není známo.

Klarithromycin by tedy neměl být používán během těhotenství, pokud přínos

jednoznačněnepřeváží nad riziky.

Kojení

Klarithromycin ajeho aktivní metabolit jsou vylučovány do mateřského mléka.

Klarithromycin by tedy neměl být podáván během kojení, pokudsepřínos

nepovažuje zapřevyšující riziko.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsoukdispozicižádnéúdajeoúčinkuklarithromycinunaschopnostřídita

obsluhovatstroje.Připrováděnítěchtočinnostíjetřebavzítvúvahumožnost

výskytu nežádoucích reakcí jako jsou závratě, zmatenost a dezorientace.

4.8 Nežádoucí účinky

Klarithromycin, stejně jako ostatnímakrolidová antibiotika, může být spojens

nežádoucími účinky.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Následující nežádoucí účinky byly rozděleny do následujících kategorií:

Velmi časté: 1/10

Časté: 1/100až <1/10

Méně časté: 1/1000 až <1/100

Vzácné: 1/10000až < 1/1000

Velmi vzácné:<1/10000

Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Klinické zkušenosti

Třídyorgánovýchsystémů Četnost Nežádoucí účinky

Infekce a infestace Méně časté Gastroenteritida

Orální kandidóza

Vyrážkapustulární

Rhinitis

Vaginální kandidóza

Vaginální infekce

Poruchy krve a lymfatického

systému Méně časté Anémie

Eosinofilie

Hypochromní anémie

Leukopenie

Trombocytemie

Poruchyleukocytů

Poruchy metabolismu a

výživy Méně časté Anorexie

Hyperchloremie

Hyperurikemie

Hypokalcemie

Zvýšená chuť k jídlu

Psychiatrické poruchy Méně časté Deprese

Nespavost

Nervozita

Somnolence

Časté Dysgeuzie Poruchynervovéhosystému

Méně časté Závrať

Bolest hlavy

Tremor

Poruchy oka Méně časté Zánět spojivek

Poruchy vidění

Poruchy ucha a labyrintu Méně časté Ušní poruchy

Tinitus

Závrať

Cévní poruchy Méně časté Vazodilatace

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy Méně časté Astma

Dušnost

Plicní onemocnění

Gastrointestinálníporuchy Časté Bolesti břicha

Průjem

Dyspepsie

Nevolnost

Méně časté Abdominální distenze

Zácpa

Sucho v ústech

Říhání

Nadýmání

Gastrointestinální poruchy

Gastrointestinální krvácení

Stomatitida

Zbarvení jazyka

Zvracení

Poruchy jater a žlučových

cest Méně časté Hyperbilirubinemie

Poruchy kůže a podkožní

tkáně Méně časté Suchá kůže

Ekzém

Hyperhidróza

Svědění

Vyrážka

Vyrážka makulopapulární

Kopřivka

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně Méně časté Bolesti v zádech

Poruchy ledvin a močových

cest Méně časté Albuminurie

Hematurie

Pyuria

Poruchy reprodukčního

systému a prsu Méně časté Genitální výtok

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace Méně časté Astenie

Bolest na hrudi

Lékové interakce

Otok obličeje

Malátnost

Bolest

Žízeň

Vyšetření Méně časté Zvýšeníalaninaminotransferázy

Zvýšení alkalické fosfatázy

Zvýšeníaspartátaminotransferázy

Zvýšení kreatininu v krvi

Zvýšenílaktát dehydrogenázy v

krvi

Zvýšení močoviny v krvi

Abnormálnílaboratorní testy

Abnormálnívýsledky jaterních

testů

Prodloužení protrombinového

času

Post-marketingové zkušenosti

Hlášenénežádoucí účinkyjsouvsouladu stěmipozorovanýmivklinických studiích.

Jelikožtytoreakcejsouhlášenydobrovolnězpopulacíonejistévelikosti,nenívždy

možnéspolehlivěodhadnoutjejichčetnostnebostanovitkauzálnívztahkexpozici

přípravku.Expozicepacientůproklarithromycinseodhaduje na vícenež 1bilióndnů

léčbypacienta.

Třídyorgánovýchsystémů Nežádoucí účinky

Infekce a infestace Orální kandidóza

Poruchy krve a lymfatického systému Leukopenie

Trombocytemie

Poruchyimunitníhosystému Anafylaktickáreakce

Hypersenzitivita

Poruchy metabolismu a výživy Hypoglykemie

Psychiatrické poruchy Abnormální sny

Úzkost

Stav zmatenosti

Depersonalizace

Dezorientace

Halucinace

Nespavost

Psychotické poruchy

Poruchynervovéhosystému Křeče

Závrať

Dysgeuzie

Parosmie

Poruchy ucha a labyrintu Hluchota

Tinitus

Závrať

Srdeční poruchy ProdlouženýQTinterval naEKG

Torsades de pointes

Komorové tachykardie

Gastrointestinálníporuchy Zánět jazyka

Akutní pankreatitida

Stomatitida

Zbarvení jazyka

Zbarvení zubů

Poruchy jater a žlučových cest Jaterní selhání

Poruchafunkce jater

Hepatitida

Cholestatická hepatitida

Cholestatická žloutenka

Žloutenka hepatocelulární

Poruchy kůže a podkožní tkáně Vyrážka

Stevens-Johnsonův syndrom

Toxická epidermální nekrolýza

Kopřivka

Poruchy ledvin a močových cest Intersticiální nefritida

Vyšetření Zvýšení kreatininu v krvi

Zvýšení jaterních enzymů

Dlouhodobépoužití, stejně jako u jiných antibiotik,máza následekkolonizaci

zvýšenýmpočtemnon-senzitivníchbakterií a plísní.Pokudsevyskytne superinfekce,

jetřeba zahájit příslušnou léčbu.

Pseudomembranózní kolitidabyla hlášenatéměřuvšech antibakteriálníchlátek,

včetně klarithromycinu ajejí závažnost semůžepohybovat v rozsahu od mírné až po

život ohrožující. Proto je důležité myslet na tuto diagnózu u pacientů s průjmem,

kterýsevyskytlpo podání antibakteriálních látek.

Post-marketingověbylahlášenatoxicitakolchicinupřisoučasnémužívání

klarithromycinuakolchicinu,zvláštěustaršíchosob,vněkterýchpřípadechse

objevilaupacientůsnedostatečnostíledvin.Uněkterýchztěchtopacientůbyla

hlášena úmrtí(viz body4.4. a4.5).

4.9 Předávkování

Hlášeníuvádějí,žepožitívelkéhomnožstvíklarithromycinumůževyvolat

gastrointestinální poruchy. Jeden pacient, u něhož bylavanamnéze zjištěna bipolárně

afektivní porucha,požil 8 g klarithromycinuvýsledkem byly změnyduševníhostavu,

rozvojparanoidníhochování,hypokalémieahypoxémie.Zvažtepodáníaktivního

uhlíapodpůrnáopatřenípopotenciálnětoxickémpožití.Můžebýtzváženvýplach

žaludku, ale pouze vpřípadějeho včasného provedení(nejlépedo1h).

Jakovpřípadějinýchmakrolidovýchantibiotiknelzeočekávat,žebyhemodialýza

nebo peritoneální dialýza výrazněji ovlivnila sérové hladiny klarithromycinu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:Antibakteriálníléčivaprosystémovouaplikaci,

makrolidy.

ATC kód: J01FA09

Mechanismus účinku:

Klarithromycinje antibiotikum patřící do skupiny makrolidových antibiotik.

Antibakteriální účinekvyvolávátím, že inhibuje intracelulární proteosyntézu

citlivýchbakterií.

Selektivněseváže na 50S podjednotku bakteriálních ribosomů a tímbrání translokaci

aktivovanýchaminokyselin.

14 (R)-hydroxymetabolit klarithromycinu, produkt metabolismumateřskélátkyu

člověka, má také antimikrobiální aktivitu.Metabolit je méně aktivní než mateřská

látka pro většinu organismů, včetně Mycobacteriumspp. Výjimkou jeHaemophilus

influenzae,u něhož je metabolit1 až 2 krátúčinnějšínež mateřská látka.

Klarithromycinv kombinaci s metabolitemprokázaladitivní nebosynergický efekt

závislýna druhu, jak in vitro, takin vivo.

VztahFK/FD

Klarithromycinje extenzivně distribuován do tělesných tkání a tekutin. Vzhledem k

vysoké penetracidotkání,jsou intracelulární koncentracevyšší než koncentrace v

séru.

Nejdůležitější farmakodynamické ukazatelek předvídáníúčinkumakrolidůnejsou

jednoznačněstanoveny.Doba za kterou plazmatická koncentrace piperacilinu

vinfikovaném organismu překročí MIC(T/MIC) můženejlépekorelovat súčinností

klarithromycinu, nicméně protožekoncentraceklarithromycinu dosaženévdýchacích

tkáníchakapalináchepiteliální výstelkypřevyšovaly ty v plazmě, používání

parametrů založených na koncentracíchvplazmě může selhatpři přesném předvídání

odpovědiu infekcídýchacích cest.

Koncentraceklarithromycinuvmandlícha celé plicní tkáni jsou 2-až 6-krát vyšší

nežty , kterébylypozoroványv séru.Tkáňové a sérové koncentrace pozorovanéve

studiích stabletami s okamžitým uvolňováním (IR)jsou uvedeny níže.

Průměrná koncentrace klarithromycinu [250 mgdvakrát

denně]

Typ tkáně Tkáň Sérum

Mandle 1,6 μg/g 0,8 μg/ml

Plíce 8,8 μg/g 1,7 μg/ml

Farmakokinetika perorálně podávanéhoklarithromycinuvtabletáchs řízeným

uvolňováním(MR),byla studovánau dospělého člověka (viz bod 5.2) a porovnánas

klarithromycinem 250 mg a 500 mg tabletamisokamžitým uvolňováním.Rozsah

absorpce-plocha pod křivkou (AUC)-bylozjištěno, že jsoushodné, pokud byly

podávány stejné celkové denní dávky.Očekává se, žeekvivalentní AUCbudouvést

ke stejným tkáňovým hodnotám jaké byly pozorovány utabletklarithromycinus

okamžitým uvolňováním.

Ve studii se zdravými dobrovolníky bylo prokázáno, že koncentrace klarithromycinu

v tekutině epiteliální výstelky (ELF) po podání tabletsřízeným uvolňovánímzůstaly

nad 1μg / ml za 24 hodin a nad 10μg/ml po dobu až 18 hodin.U většinyjedinců,

bylykoncentrace klarithromycinu v ELFpřibližně 30 krát vyšší než v plazmě, a

poměr se zdá být nezávislý na lékové forměa časehodnocení.Maximální

koncentracev tkáninad 40μg/ml bylapozorovánauformysřízenýmuvolňováním,

prokazující rozsáhlouabsorpciklarithromycinu do plicní tkáně. Tatohladinaje

značně vyšší nežhodnotyminimálníinhibiční koncentrace (MIC)všechkomunitně

získanýchrespiračních patogenů.

Klarithromycinseznačněhromadilv alveolárních makrofázích(AM),shladinami

valveolárníchmakrofázíchpřibližně 100 až600-krát vyššíminež vplazmě a 4-až

18-násobně vyššíminež v ELF pro většinujedinců.I kdyžsekoncentrace 14 (R)-

hydroxyklarithromycinu v AM nedalyuněkterýchjedincůvyčíslita bylyspíše

variabilní, AMhladiny byly většinoupodobné pro tabletysřízeným i okamžitým

uvolňováním.Koncentrace v AM byly vyšší než v plazmě, ale akumulace byla nižší

prometabolit než promateřskýklarithromycin.

Mechanismus rezistence

Získanárezistencena makrolidyu S. pneumoniae, S. pyogenes a S. aureus je

zprostředkovánapředevším přítomnostíjednoho ze dvou mechanismů (tj. ERM a

MEF nebo MSR).

Ribozomální vazběantimikrobiálních látekjezabráněnopomocí methylace ribozomu

enzymem (ERM).Alternativněefflux mechanismus (MEF nebo MSR)může zabránit

antimikrobiálnílátce dosáhnout svého cílovéhoribozomu,čerpáním antimikrobiální

látkyven z buňky.Žádné mechanismy získanérezistencenebyly zjištěnyuMoraxella

nebo Haemophilus spp.Mechanismyrezistence vůči makrolidům jsou stejně účinné

proti14-a 15-člennýmmakrolidůmvčetně erythromycinu, klarithromycinu,

roxithromycinua azithromycinu.Mechanismyrezistencena penicilina rezistence

vůči makrolidům nesouvisejí.

Je třeba věnovatpozornostERM-zprostředkovanézkříženérezistencimezimakrolidy

jakoklarithromycin a linkosamidy,jako linkomycina klindamycin.

Klarithromycinantagonizujeantibakteriálníúčinky beta-laktamových antibiotik.Také

účinky linkomycinu a klindamycinujsouantagonizovány, alespoň in vitro.

Hraniční hodnoty(breakpoints)

Následujícíhraniční hodnotyklarithromycinu, rozlišující citlivé od rezistentních

mikroorganismů,byly stanoveny Evropským výborem pro testování antimikrobiální

citlivosti (EUCAST).

Současné EUCASThraniční hodnotyjsou následující:

EUCAST hraniční hodnoty:Makrolidy, linkosamidy, streptograminy-EUCAST

klinické MIChraniční hodnoty2010-04-27 (v 1.1)

Hraniční hodnotyzávislé na druhu(S</R>)

Enterobacteriaceae Pseudo monas

Acinetobacter

Staphylo coccus

Enterococcus

Streptococcus A,B,C,G

S.pneumoniae

Ostatní strepto ko ky

H.influenzae M.catarrhalis

N.gonorrhoeae N.meningitidis

Gramnegativní anaerob y

Grampozitivní anaerob y Hraniční

hodnoty

nezávislé

na

druhu A

S</R>

Klarithromycin B,C RD------1/2-- 0.25/

0.25/

IE1/32 D 0.25/

------ -- IE

A. Na druhu nezávislé hraniční hodnotybyly určenyzejménana základě údajů

FK/FD a jsou nezávislé na MIC distribucíchspecifickýchdruhů.Jsou pouze pro

použití u druhů, které nejsouuvedeny v tabulce nebo poznámkáchpod čarou.Avšak

farmakodynamické údaje pro výpočetdruhově nezávislých hraničních hodnot

makrolidů, lincosamidůa streptograminůnejsou pevné, tedy IE(insufficient

evidence).

B. Erythromycin může být použitpro stanovení citlivosti uvedených bakterií na jiné

makrolidy (azithromycin, klarithromycin a roxithromycin)

C. Klarithromycinsepoužívá pro eradikaci H. pylori (MIC≤ 0,25 mg / lproběžné

typyizolátů)

D. Korelacemezi H. influenzae makrolidovýmiMIC a klinickými výsledky je slabá.

Proto bylystanovenyhraniční hodnotypro makrolidy apříbuznáantibiotikake

kategorizaci běžnéhotypuH. influenzae jakostřed.

Klarithromycinse používá pro eradikaciH.pylori, minimální inhibiční koncentrace

(MIC)≤ 0,25 μ g / ml, která bylastanovena jako hraniční hodnotacitlivostiKlinickým

a laboratorníminstitutemnorem(CLSI).

Hodnotyprevalence získané rezistencesemohoulišit geograficky av čase pro určité

druhyalokálníinformace o rezistencijsoužádoucí, zejména při léčbě závažných

infekcí. Pokud je to potřeba, doporučuje se obrátit se na odborníka vpřípadech,

kdylokální prevalence rezistencejetaková, že prospěšnost léčiva je přinejmenším u

některých typů infekcísporná.

Kategorie1:citlivé druhy

Grampozitivní Gramnegativní Ostatní

Clostridium perfringens Haemophilus influenzae§ Chlamydia pneumoniae

(TWAR)

Peptococcus niger Legionella pneumophila Mycobacterium avium

Proprionibacterium acnes Moraxella catarrhalis Mycobacterium chelonae

Streptococcus group F Pasteurella multocida Mycobacterium fortuitum

Mycobacterium intracellulare

Mycobacterium kansasii

Mycobacterium pneumonia

Kategorie2:Mikroorganismy, pro kterémůže být problémemzískaná rezistence#

Staphylococcus aureus (rezistentní nebo citlivý* namethicillin)+

Staphylococcuskoagulázanegativní+

Streptococcus pneumoniae*+

Streptococcus pyogenes*

Streptococcussk.B, C, G

Streptococcus spp.

Kategorie3:Druhypřirozeněrezistentní

Enterobacteriaceae

Pseudomonas aeruginosa

*Druhvevztahu kúčinnosti byl demonstrován vklinických studiích(pokud citlivý)

§Byly stanovenyhraniční hodnotypro makrolidy a příbuzná antibiotika ke kategorizaci

běžného typu H. influenzae jako střed

+Označuje druhy, u nichžbyla pozorována vysoká mírarezistence (tj. více než 50%)v jedné

nebo více oblastech/zemích/ regionechEU

#≥10% rezistencealespoň vjedné zemi Evropské unie

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Kinetika perorálně podaného klarithromycinus řízeným uvolňovánímbyla studována

u dospělýchosobaporovnávánas klarithromycinem250 mg a 500 mg tabletamis

okamžitým uvolňováním.Bylo zjištěno, žerozsah absorpce jeshodný, pokud byly

podávány stejné celkové denní dávky.Absolutní biologická dostupnost je přibližně

50%.Byla nalezena malá nebo žádnáneočekávanáakumulace a metabolické

dispoziceseneměnilyvžádném druhu poopakovaném podávání. Na základězjištění

ekvivalentní absorpcesekforměsřízenýmuvolňovánímvztahujínásledujícíin vitro

a in vivo údaje.

Distribuce

In-vitro:Výsledky in-vitro studiíukázaly, ževazbaklarithromycinuna proteiny

lidské plazmyjev průměru okolo 70% při koncentracích 0,45-4,5 μ g/ml.Snížení

vazby na 41% při45,0 μ g/ml naznačilo, že vazebná místasemohounasytit, ale k

tomu došlo při koncentracích daleko přesahujících terapeutické hladiny léčiva.

In-vivo:Výsledky in vivo studiíukázaly, že hladiny klarithromycinu ve všech

tkáních, kromě centrálního nervového systému, byly několikrát vyšší nežhladiny

léčivavkrevnímoběhu.Nejvyšší koncentrace byly nalezeny v játrech a plicní tkáni,

kdepoměry tkáň/plazmadosáhly10 až 20.

Farmakokinetikaklarithromycinuje nelineární.Ukrmenýchpacientů,kteří dostávali

500 mgtabletyklarithromycinus řízeným uvolňovánímdenně,bylamaximální

ustálenáplazmatickákoncentrace klarithromycinu a 14-hydroxy-klarithromycinu1,3

a 0,48 μ g/ml, resp. Když bylodávkovánízvýšenona 1000 mg denně, tytohodnoty

vustáleném stavubyly2,4 μ g/ml a 0,67 μ g/ml, resp.

Metabolismus

Metabolismus vjátrech zahrnujesystémcytochromuP450.Jsou popsánytři

metabolity: N-demethyl klarithromycin, decladinosyl klarithromycin a 14-hydroxy

klarithromycin.

Eliminační poločasymateřského léčiva a metabolitůbylypřibližně 5,3 a 7,7 hodiny,

resp.Zřejmé poločasy jak klarithromycinu takjehohydroxylovaného metabolitu měly

tendenci být delší při vyšších dávkách.

Exkrece

Vylučovánímočípředstavovalo přibližně 40%dávkyklarithromycinu.Eliminace

stolicípředstavuje přibližně 30%.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve studiích s opakovanými dávkamisouviselatoxicitaklarithromycinus dávkou a

délkou léčby. Primárnímcílovýmorgánem bylau všech druhůjátra, s jaterními

lézemipozorovanýmipo 14 dnech u psů a opic.Hladinysystémové expozice spojené

s touto toxicitounejsou známy, ale toxické mg/kg dávky byly vyšší než doporučená

dávka pro léčbupacienta.

Žádný důkaz mutagenního potenciálu klarithromycinu byly pozorovány v průběhu

řady in vitro a in vivo testů.

Studie sledujícífertilitu a reprodukci upotkanůneprokázaly žádnénežádoucí účinky.

Studie sledující teratogenní účinky upotkanů(Wistar(p.o.) a Sprague-Dawley (p.o. a

i.v.))unovozélandskýchbílýchkrálíkůaopicneprokázalyžádnéteratogenníúčinky

klarithromycinu.NicménědalšípodobnástudieupotkanůkmeneSprague-Dawley

ukázalanízký(6%)výskytkardiovaskulárníchabnormalit,kteréseobjevilyv

důsledku spontánníexpresegenetických změn. Dvě studie provedené umyšíodhalily

variabilnívýskyt(3-30%)rozštěpupatraaztrátuembryauopic,alepouzepři

dávkách, které byly čistě toxické pro matky.

Nebylyhlášenyžádnéjinétoxikologickénálezypovažovanézarelevantnípro

velikostdávky doporučené pro léčbu pacienta.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Jádro tablety

monohydrát laktosy

hypromelosa

ftaláthypromelosy

mastek

magnesium-stearát (E 572)

Potahová vrstvatablety

potahová soustava Opadry II žlutá (31G52300)skládající sez:

hypromelosa 2910/15(E464)

monohydrát laktosy

oxid titaničitý (E171)

makrogol 4000

mastek (E553b)

hlinitý lak chinolinové žluti(E104)

makrogol 400

6.2 Inkompatibility

Neuplatňujese.

6.3 Doba použitelnosti

3roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínkyuchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

PVC/PVDC/Al blistrpo5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 21, 28, 30 a 60 tabletáchs řízeným

uvolňováním..

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkuapro zacházení s ním

Žádnézvláštní požadavky.

Všechennepoužitýpřípravekneboodpadmusíbýtzlikvidovánvsouladusmístními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL

Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

15/893/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.11.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

10.11.2010

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace