KETOFEN 1 %

Základní informace

 • Název přípravku:
 • KETOFEN 1 % Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 1%
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • KETOFEN 1 % Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Deriváty kyseliny propionové
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935056 - 1 x 20 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/1167/94-C
 • Datum autorizace:
 • 09-11-1994
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

KETOFEN 1 % injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Ceva Santé Animale, 10, av. de La Ballastière, 33500 Libourne, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

MERIAL, 4 chemin du Calquet, 31057 Toulouse, Francie

Ceva Santé Animale,10, av. de La Ballastière,33500 Libourne, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

KETOFEN 1 % (w/v) injekční roztok

Ketoprofenum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Ketoprofenum . 10,0 mg

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E1519).10,0 mg

Čirý bezbarvý roztok.

4.

INDIKACE

Léčba a tlumení bolestivých a zánětlivých stavů pohybového aparátu u psů a koček, zejména artritid,

artróz, traumat, luxací, distorzí, hernií intervertebrálních disků resp. vertebrogenního syndromu,

edémů, zánětu měkkých tkání, pooperační léčba, symptomatická terapie febrilních stavů.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat s narušenou funkcí jater, srdce nebo ledvin.

Nepodávat zvířatům s gastroduodenálním vředem a hemorrhagickými syndromy.

Nepodávat současně s ostatními NSAID, diuretiky a antikoagulanty.

Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na léčivou látku.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ojediněle pozorujeme projevy digestivní intolerance (zvracení). Ustupují rychle s ukončením aplikace.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu

lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Ketofen 1 % se podává subkutánně, intramuskulárně nebo intravenózně u psů a subkutánně u koček

v doporučené dávce 2mg účinné látky na 1 kg živé hmotnosti denně, 1 až 3 po sobě jdoucí dny, t.j.

0,2 ml ketoprofenu 1 % na 1 kg.ž.hm.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Psi - subkutánní, intramuskulární, intravenózní podání.

Kočky - subkutánní podání.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě po

EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. V případě zasažení pokožky nebo očí opláchněte

exponovanou část ihned po expozici proudem pitné vody.

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

Březost:

Laboratorní studie neprokázaly teratogenní ani embryotoxický účinek ketoprofenu u krys nebo

králíků. Protože tyto údaje nejsou dostupné u koček a psů, nedoporučuje se podávat přípravek

gravidním samicím.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Neaplikujte spolu s ostatními protizánětlivými látkami, s diuretiky nebo s antikoagulanty.

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s

žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem nebo

lékárníkem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení: 20 ml.