IO-SHIELD D (905474)

Bulharsko - bulharština - Ecolab

Koupit nyní

Bezpečnostní list Bezpečnostní list (SDS)
24-11-2017
Dostupné s:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Registrační číslo:
113461E

Dokumenty v jiných jazycích

Bezpečnostní list Bezpečnostní list
španělština 24-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
čeština 24-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
dánština 24-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
němčina 16-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
estonština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
řečtina 25-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
angličtina 25-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
francouzština 23-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
italština 25-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
lotyština 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
litevština 25-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
maďarština 25-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
nizozemština 26-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
polština 26-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
portugalština 26-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
rumunština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
slovenština 27-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
slovinština 27-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
finština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
švédština 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
ruština 27-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
norština 26-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
ukrajinština 28-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
chorvatština 24-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
srbština 27-11-2017

Přečtěte si celý dokument

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според

Регламент (EО) № 1907/2006

Io-Shield D

113461E

1 / 13

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА

ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта

Io-Shield D

Код на продукта

113461E

Употреба на

веществото/сместа

Биоцид

Вид на веществото

Смес

Само за професионална употреба.

Информация за

разредения продукт

Не се предоставя информация за разредения продукт.

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и

употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби

Средство за поддържане на помещения за животни. Полу-

автоматичен процес

Продукт за полагане на грижи към животните; Ръчен процес

Препоръчителни

ограничения при употреба

Само за индустриална и професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма

Еколаб ЕООД

бул. Цариградско шосе 115А

BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)

csbulgaria@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при

спешни случаи

02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)

Телефон на Центъра за

информация по отровите

02 915 44 09 (Клиника по токсикология при УМБАЛСМ

"Н.П.Пирогов")

Дата на

съставяне/преработка

28.09.2016

Издание

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

Io-Shield D

113461E

2 / 13

Не е опасна субстанция или смес.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Не е опасна субстанция или смес.

Допълнително означение:

Обозначение на специални

смеси

Информационен лист за безопасност ще бъде представен

при поискване.

2.3 Други опасности

Неизвестни.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2 Смеси

Опасни съставки

Химично наименование

CAS номер

EC-No.

REACH Но.

КласификацияРЕГЛАМЕНТ (ЕО) №

1272/2008

Концентрация:

Поливинилпиролидон -

йод

25655-41-8

Дразнене на очите Категория 2; H319

Хронична токсичност за водната

среда Категория 2; H411

>= 1 - < 2.5

За пълния текст на Н-изразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

В случай на контакт с очите

Изплакнете обилно с вода.

В случай на контакт с

кожата

Изплакнете обилно с вода.

В случай на поглъщане

Изплакете устата. Потърсете медицинска помощ, ако се

появят признаци на неразположение.

В случай на вдишване

Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на

неразположение.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и

ефекти

Вижте раздел 11 за по-подробна информация за въздействията върху човешкото здраве и

свързаните с тях симптоми.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално

лечение

Лечение

Не са идентифицирани специални мерки.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

Io-Shield D

113461E

3 / 13

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи

пожарогасителни средства:

Прилагайте мерки за пожарогасене, подходящи за

конкретните обстоятелства и заобикалящата среда.

Неподходящи

пожарогасителни средства

Неизвестни.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при

пожарогасене

Не е запалим и не гори.

Опасни продукти при

горене

Продукти на разлагането могат да бъдат следните

материали:

Въглеродни оксиди

Aзотни оксиди (NOx)

Серни оксиди

Оксиди на фосфора

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни

...

Přečtěte si celý dokument

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace