IO-SHIELD D (905474)

Bulgaria - búlgaro - Ecolab

Cómpralo ahora

Disponible desde:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Número de autorización:
113461E

Documentos en otros idiomas

Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
español 24-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
checo 24-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
danés 24-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
alemán 16-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
estonio 17-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
griego 25-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
inglés 25-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
francés 23-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
italiano 25-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
letón 18-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
lituano 25-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
húngaro 25-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
neerlandés 26-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
polaco 26-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
portugués 26-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
rumano 19-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
eslovaco 27-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
esloveno 27-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
finés 17-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
sueco 18-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
ruso 27-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
noruego 26-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
ucraniano 28-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
croata 24-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad
serbio 27-11-2017

Leer el documento completo

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според

Регламент (EО) № 1907/2006

Io-Shield D

113461E

1 / 13

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА

ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта

Io-Shield D

Код на продукта

113461E

Употреба на

веществото/сместа

Биоцид

Вид на веществото

Смес

Само за професионална употреба.

Информация за

разредения продукт

Не се предоставя информация за разредения продукт.

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и

употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби

Средство за поддържане на помещения за животни. Полу-

автоматичен процес

Продукт за полагане на грижи към животните; Ръчен процес

Препоръчителни

ограничения при употреба

Само за индустриална и професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма

Еколаб ЕООД

бул. Цариградско шосе 115А

BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)

csbulgaria@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при

спешни случаи

02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)

Телефон на Центъра за

информация по отровите

02 915 44 09 (Клиника по токсикология при УМБАЛСМ

"Н.П.Пирогов")

Дата на

съставяне/преработка

28.09.2016

Издание

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

Io-Shield D

113461E

2 / 13

Не е опасна субстанция или смес.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Не е опасна субстанция или смес.

Допълнително означение:

Обозначение на специални

смеси

Информационен лист за безопасност ще бъде представен

при поискване.

2.3 Други опасности

Неизвестни.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2 Смеси

Опасни съставки

Химично наименование

CAS номер

EC-No.

REACH Но.

КласификацияРЕГЛАМЕНТ (ЕО) №

1272/2008

Концентрация:

Поливинилпиролидон -

йод

25655-41-8

Дразнене на очите Категория 2; H319

Хронична токсичност за водната

среда Категория 2; H411

>= 1 - < 2.5

За пълния текст на Н-изразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

В случай на контакт с очите

Изплакнете обилно с вода.

В случай на контакт с

кожата

Изплакнете обилно с вода.

В случай на поглъщане

Изплакете устата. Потърсете медицинска помощ, ако се

появят признаци на неразположение.

В случай на вдишване

Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на

неразположение.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и

ефекти

Вижте раздел 11 за по-подробна информация за въздействията върху човешкото здраве и

свързаните с тях симптоми.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално

лечение

Лечение

Не са идентифицирани специални мерки.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

Io-Shield D

113461E

3 / 13

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи

пожарогасителни средства:

Прилагайте мерки за пожарогасене, подходящи за

конкретните обстоятелства и заобикалящата среда.

Неподходящи

пожарогасителни средства

Неизвестни.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при

пожарогасене

Не е запалим и не гори.

Опасни продукти при

горене

Продукти на разлагането могат да бъдат следните

материали:

Въглеродни оксиди

Aзотни оксиди (NOx)

Серни оксиди

Оксиди на фосфора

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни

...

Leer el documento completo

Buscar alertas relacionadas con este producto

Comparte esta información