IO-SHIELD D (905474)

Bulgaria - bulgară - Ecolab

Cumpara asta acum

Disponibil de la:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Numărul autorizaţiei:
113461E

Documente în alte limbi

Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
spaniolă 24-11-2017
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
cehă 24-11-2017
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
daneză 24-11-2017
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
germană 16-09-2021
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
estoniană 17-09-2021
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
greacă 25-11-2017
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
engleză 25-11-2017
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
franceză 23-11-2017
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
italiană 25-11-2017
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
letonă 18-09-2021
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
lituaniană 25-11-2017
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
maghiară 25-11-2017
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
olandeză 26-04-2022
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
poloneză 26-11-2017
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
portugheză 26-11-2017
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
română 19-09-2021
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
slovacă 27-11-2017
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
slovenă 27-11-2017
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
finlandeză 17-09-2021
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
suedeză 18-09-2021
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
rusă 27-11-2017
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
norvegiană 26-11-2017
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
ucraineană 28-11-2017
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
croată 24-11-2017
Fișa cu date de securitate Fișa cu date de securitate
sârbă 27-11-2017

Citiți documentul complet

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според

Регламент (EО) № 1907/2006

Io-Shield D

113461E

1 / 13

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА

ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта

Io-Shield D

Код на продукта

113461E

Употреба на

веществото/сместа

Биоцид

Вид на веществото

Смес

Само за професионална употреба.

Информация за

разредения продукт

Не се предоставя информация за разредения продукт.

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и

употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби

Средство за поддържане на помещения за животни. Полу-

автоматичен процес

Продукт за полагане на грижи към животните; Ръчен процес

Препоръчителни

ограничения при употреба

Само за индустриална и професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма

Еколаб ЕООД

бул. Цариградско шосе 115А

BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)

csbulgaria@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при

спешни случаи

02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)

Телефон на Центъра за

информация по отровите

02 915 44 09 (Клиника по токсикология при УМБАЛСМ

"Н.П.Пирогов")

Дата на

съставяне/преработка

28.09.2016

Издание

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

Io-Shield D

113461E

2 / 13

Не е опасна субстанция или смес.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Не е опасна субстанция или смес.

Допълнително означение:

Обозначение на специални

смеси

Информационен лист за безопасност ще бъде представен

при поискване.

2.3 Други опасности

Неизвестни.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2 Смеси

Опасни съставки

Химично наименование

CAS номер

EC-No.

REACH Но.

КласификацияРЕГЛАМЕНТ (ЕО) №

1272/2008

Концентрация:

Поливинилпиролидон -

йод

25655-41-8

Дразнене на очите Категория 2; H319

Хронична токсичност за водната

среда Категория 2; H411

>= 1 - < 2.5

За пълния текст на Н-изразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

В случай на контакт с очите

Изплакнете обилно с вода.

В случай на контакт с

кожата

Изплакнете обилно с вода.

В случай на поглъщане

Изплакете устата. Потърсете медицинска помощ, ако се

появят признаци на неразположение.

В случай на вдишване

Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на

неразположение.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и

ефекти

Вижте раздел 11 за по-подробна информация за въздействията върху човешкото здраве и

свързаните с тях симптоми.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално

лечение

Лечение

Не са идентифицирани специални мерки.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

Io-Shield D

113461E

3 / 13

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи

пожарогасителни средства:

Прилагайте мерки за пожарогасене, подходящи за

конкретните обстоятелства и заобикалящата среда.

Неподходящи

пожарогасителни средства

Неизвестни.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при

пожарогасене

Не е запалим и не гори.

Опасни продукти при

горене

Продукти на разлагането могат да бъдат следните

материали:

Въглеродни оксиди

Aзотни оксиди (NOx)

Серни оксиди

Оксиди на фосфора

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни

...

Citiți documentul complet

Căutați alerte legate de acest produs

Partajați aceste informații