Interflox 100 100 mg/ml Injekční roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Enrofloxacin
Dostupné s:
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS
ATC kód:
QJ01MA
INN (Mezinárodní Name):
Enrofloxacin (Enrofloxacinum)
Léková forma:
Injekční roztok
Terapeutické skupiny:
skot, ovce, kozy, prasata
Terapeutické oblasti:
Fluorochinolony
Přehled produktů:
Kódy balení: 9907335 - 1 x 100 ml - lahvička
Registrační číslo:
96/030/19-C
Datum autorizace:
2019-05-13

Přečtěte si celý dokument

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Interflox-100 100 mg/ml injekční roztok pro skot, ovce, kozy a prasata

Přípravek s indikačním omezením

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi, Viimsi

Harju kraj 74013

Estonsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Interflox-100 100 mg/ml injekční roztok pro skot, ovce, kozy a prasata

Enrofloxacinum

Přípravek s indikačním omezením

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Enrofloxacinum..............................100,0 mg

Pomocné látky:

Butanol...........................................10,0 mg

Hydroxid draselný (pro úpravu pH)

Voda na injekci

Čirý, světle žlutý roztok, bez viditelných částic.

4.

INDIKACE

Skot:

Léčba infekcí dýchacích cest způsobených Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica a

Mycoplasma spp. citlivými k enrofloxacinu.

Léčba mastitidy způsobené kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba infekcí trávicího traktu způsobených kmeny Escherichia coli.

Léčba septikémie způsobená kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba akutní mykoplazmové artritidy způsobené kmeny Mycoplasma bovis citlivými k enrofloxacinu

u skotu mladšího než 2 roky.

Ovce:

Léčba infekcí trávicího traktu způsobených kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba septikémie způsobené kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba mastitidy způsobené kmeny Staphylococcus aureus

a Escherichia coli

citlivými k

enrofloxacinu.

Kozy:

Léčba infekcí dýchacího traktu způsobených kmeny Pasteurella multocida a Mannheimia haemolytica

citlivými k enrofloxacinu.

Léčba infekcí trávicího traktu způsobených kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu

Léčba septikémie způsobené kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba mastitidy způsobené kmeny Staphylococcus aureus

a Escherichia coli

citlivými k

enrofloxacinu.

Prasata:

Léčba infekcí dýchacích cest způsobených kmeny Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. a

Actinobacillus pleuropneumoniae citlivými k enrofloxacinu.

Léčba infekcí urogenitálního traktu Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba syndromu poporodní dysgalakcie, PDS (syndrom MMA) Escherichia coli a Klebsiella spp.

citlivými k enrofloxacinu.

Léčba infekcí trávicího traktu způsobených kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba septikémie způsobené kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na enrofloxacin, jiné fluorochinolony nebo na některou z

pomocných látek.

Nepoužívejte u koní během růstu z důvodu možného škodlivého působení na kloubní chrupavky.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve velmi vzácných případech se mohou objevit poruchy trávicího traktu (např. průjem). Tyto příznaky

jsou obvykle mírné a přechodné.

U skotu ve velmi vzácných případech

může intravenózní podání způsobit šokové reakce,

pravděpodobně v důsledku poruch krevního oběhu.

Lokální reakce v místě injekčního podání

U prasat se po intramuskulárním podání přípravku mohou objevit zánětlivé reakce. Ty mohou

přetrvávat až 28 dnů po podání.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo není účinné, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu

lékaři.

Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách ÚSKVBL

elektronicky, nebo také přímo na adresu:

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Hudcova 56a

621 00 Brno

Mail: adr@uskvbl.cz

Webové stránky: http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, ovce, kozy a prasata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní (skot), subkutánní (skot, ovce, kozy) nebo intramuskulární (prasata) podání.

Opakované injekce by měly být aplikovány do různých míst.

Skot

5 mg enrofloxacinu/kg ž. hm., což odpovídá 1 ml/20 kg ž. hm., jednou denně po dobu 3–5 po sobě

jdoucích dnů.

Akutní mykoplazmová artritida způsobená kmeny Mycoplasma bovis citlivými k enrofloxacinu u

skotu mladšího než 2 roky: 5 mg enrofloxacinu/kg ž. hm., což odpovídá 1 ml/20 kg ž. hm., jednou

denně po dobu 5 po sobě jdoucích dnů.

Přípravek může být podáván pomalu intravenózně nebo subkutánně.

Akutní mastitida způsobená Escherichia coli: 5 mg enrofloxacinu/kg ž. hm., což odpovídá 1 ml/20 kg

ž. hm., pomalu intravenózně jednou denně po dobu 2 po sobě jdoucích dnů.

Druhá dávka se může podat subkutánně. V tomto případě platí ochranná lhůta po subkutánním podání.

Maximální objem aplikovaný subkutánně do jednoho místa injekčního podání nesmí překročit 10 ml.

Ovce a kozy

5 mg enrofloxacinu/kg ž. hm., což odpovídá 1 ml/20 kg ž. hm., jednou denně subkutánně po dobu 3

po sobě jdoucích dnů.

Maximální objem aplikovaný subkutánně do jednoho místa injekčního podání nesmí překročit 6 ml.

Prasata

2,5 mg enrofloxacinu/kg ž. hm., což odpovídá 0,5 ml/20 kg ž. hm., jednou denně intramuskulárně po

dobu 3 po sobě jdoucích dnů.

Infekce trávicího traktu nebo septikémie způsobené Escherichia coli: 5 mg enrofloxacinu/kg ž. hm.,

což odpovídá 1 ml/20 kg ž. hm., jednou denně intramuskulárně po dobu 3 po sobě jdoucích dnů.

U prasat by injekce měla být podána do svalstva krku u báze ucha.

Maximální objem aplikovaný intramuskulárně do jednoho místa injekčního podání nesmí překročit 3

Pryžovou zátku lze bezpečně propíchnout až 15krát.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pro zajištění správného dávkování by měla být co nejpřesněji stanovena živá hmotnost, aby se

předešlo poddávkování

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Skot:

Po intravenózním podání:

Maso: 5 dní

Mléko: 3 dny

Po subkutánním podání:

Maso: 12 dní

Mléko: 4 dny

Ovce:

Maso: 4 dny

Mléko: 3 dny

Kozy:

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Interflox-100 100 mg/ml injekční roztok pro skot, ovce, kozy a prasata

Přípravek s indikačním omezením

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Enrofloxacinum

100,0 mg

Pomocné látky:

Butanol30,0 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý, světle žlutý roztok, bez viditelných částic.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Skot, ovce, kozy a prasata.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Skot:

Léčba infekcí dýchacích cest způsobených Pasteurella

multocida,

Mannheimia

haemolytica

Mycoplasma spp. citlivými k enrofloxacinu.

Léčba akutní těžké mastitidy způsobené kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba infekcí trávicího traktu způsobených kmeny Escherichia coli.

Léčba septikémie způsobená kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba akutní mykoplasmové artritidy způsobené kmeny Mycoplasma bovis citlivými k enrofloxacinu

u skotu mladšího než 2 roky.

Ovce:

Léčba infekcí trávicího traktu způsobených kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba septikémie způsobené kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba mastitidy způsobené kmeny Staphylococcus

aureus

a

Escherichia

coli

citlivými k

enrofloxacinu.

Kozy:

Léčba infekcí dýchacích cest způsobených kmeny Pasteurella multocida a Mannheimia haemolytica

citlivými k enrofloxacinu.

Léčba infekcí trávicího traktu způsobených kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu

Léčba septikémie způsobené kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba mastitidy způsobené kmeny Staphylococcus

aureus

a

Escherichia

coli

citlivými k

enrofloxacinu.

Prasata:

Léčba infekcí dýchacích cest způsobených kmeny Pasteurella

multocida,

Mycoplasma

spp. a

Actinobacillus pleuropneumoniae citlivými k enrofloxacinu.

Léčba infekcí močových cest způsobených Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba syndromu poporodní dysgalakcie, PDS (syndrom MMA) způsobeného Escherichia coli a

Klebsiella spp. citlivými k enrofloxacinu.

Léčba infekcí trávicího traktu způsobených kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba septikémie způsobené kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na enrofloxacin, jiné fluorochinolony nebo na některou z

pomocných látek.

Nepoužívejte u koní během růstu z důvodu možného škodlivého působení na kloubní chrupavky.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Při podávaní přípravku je nutno zohlednit pravidla oficiální a místní antibiotické politiky.

Doporučuje se ponechat fluorochinolony na léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu, nebo se

očekává slabá odezva na ostatní skupiny antibiotik.

Použití fluorochinolonů by mělo být vždy, když je to možné, založeno na výsledku testu citlivosti.

Použití přípravku v rozporu s pokyny uvedenými v SPC, může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních

k enrofloxacinu a také může snížit účinnost terapie ostatními fluorochinolony z důvodu možné

zkřížené rezistence.

U telat léčených perorálně 30 mg enrofloxacinu/kg živé hmotnosti po dobu 14 dnů byly pozorovány

degenerativní změny kloubní chrupavky.

Použití enrofloxacinu u jehňat v průběhu růstu v doporučené dávce po dobu 15 dní způsobilo

histologické změny v kloubní chrupavce, které nebyly spojeny s klinickými příznaky.

Enrofloxacin se vylučuje renálně. Stejně jako u všech fluorochinolonů lze očekávat prodloužené

vylučování při poškození ledvin.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na fluorochinolony by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem.

Zabraňte potřísnění kůže a očí. V případě zasažení kůže nebo očí ihned omyjte vodou. Po použití si

umyjte ruce. Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte ani nekuřte.

Zabraňte náhodnému samopodání injekce. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným

přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Další opatření

V zemích, kde je z důvodu ochrany přírody povoleno populacím ptáků živících se mršinami využívat

jako potravu uhynulý dobytek (viz nařízení Komise č. 142/2011), je třeba zvážit možné riziko

úspěšnosti líhnutí mláďat těchto ptáků před zkrmováním mrtvých těl dobytka nedávno ošetřeného

tímto přípravkem.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Ve velmi vzácných případech se mohou objevit poruchy trávicího traktu (např. průjem). Tyto příznaky

jsou obvykle mírné a přechodné.

U skotu

velmi vzácných případech může intravenózní podání způsobit šokové reakce,

pravděpodobně v důsledku poruch krevního oběhu.

Lokální reakce v místě injekčního podání

U prasat se po intramuskulárním podání přípravku mohou objevit zánětlivé reakce. Ty mohou

přetrvávat až 28 dnů po podání.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Skot:

Bezpečnost enrofloxacinu byla u březích krav stanovena v průběhu 1. čtvrtiny březosti. Přípravek lze

použít u březích krav v průběhu 1. čtvrtiny doby březosti.

Během posledních tří čtvrtin březosti použít přípravek u krav pouze po zvážení terapeutického

prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Přípravek lze použít u krav během laktace.

Ovce a kozy:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Prasata:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti.

Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Přípravek lze použít u prasnic během laktace.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace