Hipradoxi – S 100 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Hipradoxi – S 100 mg/ ml Roztok k perorální aplikaci
 • Léková forma:
 • Roztok k perorální aplikaci
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Hipradoxi – S 100 mg/ml Roztok k perorální aplikaci
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • brojleři, prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracykliny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9939156 - 1 x 1000 ml - láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/026/02-C
 • Datum autorizace:
 • 12-03-2002
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

ETIKETA - PŘÍBALOVÁ INFORMACE (1.000 ml)

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda . la Selva, 135

17170 AMER (Girona) Španělsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HIPRADOXI-S 100 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě

Doxycyclinum (ut hyclas)

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení v 1 ml

Doxycyclinum (ut hyclas) 100 mg

Čirý, oranžovohnědý roztok pro podání v pitné vodě

4.

INDIKACE

Onemocnění vyvolaná mikroorganizmy citlivými na doxycyklin:

Prasata:

enzootická pneumonie (Mycoplasma hyopneumoniae),

pleuropneumonie (Actinobacillus pleuropneumonie),

pasteurelóza (Pasteurella multocida)

Gläserova choroba (Haemophilus parasuis)

Brojleři kura domácího:

kolibacilóza,

mykoplazmóza.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti k tetracyklinům.

Nepoužívat u zvířat s poškozenou funkcí jater.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Fotosenzibilizace.

V ojedinělých případech, při dlouhotrvající léčbě, mohou být zaznamenány projevy

gatrointestinálních poruch v důsledku porušení rovnováhy střevní mikroflóry.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata a brojleři kura domácího.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání v pitné vodě.

Brojleři: 20 mg doxycyklinu/kg ž.hm./den, tj. 0,2 ml přípravku/kg ž.hm./den (0,5 - 1 ml

přípravku / 1 litr vody) během 3 - 5 dnů.

Prasata: 5 - 10 mg doxycyklinu/kg živé hmotnosti/den, tj. 0,5 - 1 ml přípravku / 1 litr

pitné vody po dobu 8 dnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pro správné dávkování je zapotřebí co nejpřesněji stanovit živou hmotnost, aby se

předešlo poddávkování. Příjem medikované vody záleží na klinickém stavu zvířat.

Může být zapotřebí upravit koncentraci doxycyklinu, aby bylo dosaženo správného

dávkování. Používejte řádná a správně kalibrovaná dávkovací zařízení.

Medikovaná voda musí být jediným zdrojem pitné vody.

Medikovanou vodu lze užívat pouze 24 hodin a vyžaduje každý den novou přípravu.

Jestliže za dobu trvání léčby nedojde ke zlepšení klinických příznaků, je zapotřebí

přehodnotit diagnózu a změnit léčbu.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Brojleři kura domácího: maso 5 dnů.

Prasata: maso 6 dnů.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v suchu.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 4 měsíce

Doba použitelnosti po naředění v pitné vodě: 24 hodin

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené po EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Interakce:

Absorpce doxycyklinu může být snížena obsahem Ca, Fe, Mg a Al v krmivu. Absorpce

doxycyklinu je méně ovlivněna přítomností vápníku než u ostatních tetracyklinů. Železo

snižuje absorpci doxycyklinu mnohem více než u ostatních tetracyklinů.

Nepodávat společně s antacidy, kaolínem, železem, hořčíkem, vápníkem a hliníkovými

přípravky.

Nekombinujte s antibiotiky, která jsou baktericidní, např. peniciliny nebo cefalosporiny.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Použití přípravku by mělo být založeno výsledcích stanovení citlivosti mikroorganizmů

pocházejících z výskytů případů onemocnění na farmě. Pokud to není možné, je nutné

založit terapii na místních (regionální, na úrovni farmy) epizootologických informacích

o citlivosti cílové bakterie.

Použití přípravku nevhodným způsobem, např. příliš nízká dávka, může zvýšit

prevalenci bakterií rezistentních vůči doxycyklinu a může snížit účinnost léčby jinými

tetracykliny kvůli potenciální zkřížené rezistenci.

Protože nemusí být dosaženo eradikace cílových patogenů, je zapotřebí medikaci

kombinovat s dobrou zoohygienickou praxí, např. dobrou hygienou, správným větráním

a dostatkem prostoru pro zvířata.

Varování pro uživatele:

Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Lidé se známou přecitlivělostí na tetracyklin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné

prostředky skládající se z nepropustných latexových nebo gumových rukavic,

pracovního oděvu a ochranných brýlí.

V případě zasažení pokožky omyjte potřísněné části kůže vodou. Při zasažení očí

přípravkem je třeba zasažené oko ihned důkladně vypláchnout proudem čisté vody.

Pokud se u vás projeví postexpoziční příznaky, jako např. kožní vyrážka, vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

V případě náhodného požití přípravku vypláchněte dutinu ústní vodou, vypijte větší

množství vody a vyvolejte zvracení, následně vyhledejte lékařskou pomoc.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

červenec 2012

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Reg. č. 96/026/02-C

Šarže:

Exspirace: EXP {měsíc/rok}

Velikost baleni: 1000 ml