HIPRACOX® BROILERS perorální suspenze pro kura domácího

Základní informace

 • Název přípravku:
 • HIPRACOX® BROILERS perorální suspenze pro kura domácího Perorální suspenze
 • Léková forma:
 • Perorální suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • HIPRACOX® BROILERS perorální suspenze pro kura domácího Perorální suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • brojleři kura domácího
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé parazitární vakcín
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935165 - 1 x 1000 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/047/07-C
 • Datum autorizace:
 • 09-10-2007
 • Poslední aktualizace:
 • 05-03-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

[Version 7.3, 04/2010]

C. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

HIPRACOX BROILERS

perorální suspenze pro kura domácího.

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona) Španělsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HIPRACOX BROILERS perorální suspenze pro kura domácího.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení dávky (0,007 ml) vakcíny HIPRACOX BROILERS

1. Učinné látky

Každá dávka o objemu 0,007 ml vakcíny obsahuje následující množství sporulovaných oocyst

derivovaných z 5 raných oslabených linií kokcidií:

Eimeria acervulina, kmen 003.300 – 390 *

Eimeria maxima, kmen 013.200 – 260 *

Eimeria mitis, kmen 006.300 – 390 *

Eimeria praecox, kmen 007.300 – 390 *

Eimeria tenella, kmen 004.250 – 325 *

* Podle in vitro procedur výrobce vakcíny v okamžiku smíšení a uvolnění na trh.

2. Pomocné látky a adjuvans

Ředící látka pro hrubý sprej pouze UNIFLOCK (0,02 ml/dávka)

Nahnědlá až bílá zakalená perorální suspenze.

4.

INDIKACE

Pro aktivní imunizaci kuřat brojlerů s cílem redukovat intestinální kolonizaci, intestinální léze a

klinické příznaky kokcidiózy způsobené kmeny Eimeria acervulina, Eimeria maxima, Eimeria mitis,

Eimeria praecox a Eimeria tenella.

Nástup imunity je 14 dní po vakcinaci a imunita trvá minimálně 42 dní po vakcinaci.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V souvislosti s vakcinací nebyly obecně pozorovány žádné nežádoucí účinky.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí (brojleři).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorálně v pitné vodě nebo pomocí hrubého spreje.

pitné vodě:

Kuřata: 0.007 ml vakcíny/kus, v 1. dni věku kuřete

Používejte pouze ručně plněné doplňkové napáječky.

Vydatně roztok před použitím protřepte: 5-10krát.

Rozřeďte vakcínu v čisté vodě o pokojové teplotě (nepoužívejte velmi studenou nebo horkou vodu)

v poměru 1000 dávek v max. 10 litrech vody.

Zlehka míchejte, dokud se vakcína zcela nerozpustí.

Naplňte každou napáječku 1-1,5 litrem vody v závislosti na počtu ptáků na jednu napáječku.

Podejte jednu dávku HIPRACOX BROILERS (0.007 ml) každému jednodennímu kuřeti.

Prostřednictvím hrubého spreje:

Kuřata: 0,007 ml vakcíny/kus + 0,02 ml UNIFLOCK/kus, v 1. dni věku kuřete.

Je třeba zajistit vhodnou čistou nádobu o vhodné kapacitě (287 pro 1000 dávek nebo 1435 ml pro

5000 dávek) .

Přidejte čistou vodu o pokojové teplotě (260 ml pro 1000 dávek nebo 1300 ml pro 5000 dávek).

Zatřepte lahví s přípravkem UNIFLOCK. Přidejte UNIFLOCK do vody a zlehka míchejte, dokud se

látka zcela nerozpustí.

Zatřepte lahví s vakcínou HIPRACOX BROILERS. Přidejte obsah láhve do směsi a zlehka míchejte,

dokud se vakcína zcela nerozpustí. Naplňte sprejovací zařízení veškerou směsí a udržujte směs stále

homogenní.

Postříkejte kuřata směsí ve spreji v poměru 28 ml směsi na 100 kusů. Tlak sprejovacího zařízení musí

být 3 bary. Sprejovací zařízení musí produkovat kapky o velikosti alespoň 100 µm nebo větší.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Kuřata musejí být chována výhradně na podlaze s podestýlkou.

Mezi jednotlivými produkčními cykly je nutno vynést podestýlku a vyčistit materiál a prostory pro

chov k omezení infekce.

pitné vodě:

Před vakcinací nepodávejte vodu po dobu 2-4 hodin.

Vakcína podávaná v pitné vodě musí být podána formou ručně plněných doplňujících napáječek.

Vakcínu nikdy nepodávejte prostřednictvím napájecího systému, tj. pomocí zvonových napáječek,

kapátkových (nipple) napáječek či automaticky plněných pohárků apod.

Je třeba 10 litrů vody na 1000 kusů jednodenních kuřat brojlerů. Zajistěte dostatečný počet napáječek

v poměru 1 napáječka na 100-150 kuřat. Zajistěte, aby mini napáječky byly vždy pečlivě vyčištěny a

nebyly umístěny pod líheň.

Zajistěte dostatečný počet napáječek a rozmístěte je rovnoměrně tak, aby všechna kuřata měla přístup

k vodě s vakcínou.

Je důležité zajistit, aby se okolo jednotlivých napáječek netísnilo příliš mnoho kuřat.

Po spotřebování veškeré vody s vakcínou obnovte standardní způsob napájení vodou.

Prostřednictvím hrubého spreje:

Po vakcinaci ponechte kuřata alespoň jednu hodinu uvnitř boxu. Poté kuřata přemístěte na podestýlku

a pokračujte normálně v chovu.

Používejte pouze barvící látku UNIFLOCK.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Vakcínu uchovávejte a přepravujte chlazené (+2 - +8 °C). Chraňte před světlem. Chraňte před

mrazem.

UNIFLOCK uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě (Exp.).

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: Po otevření okamžitě spotřebujte a zlikvidujte

nepoužitou vakcínu.

Doba použitelnosti po naředění podle návodu: nejvýše 10 hodin.

Uchovávat mimo dosah dětí.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nevakcinujte nemocnou nebo stresovanou drůbež.

Nepoužívat u nosnic a v rodičovských chovech.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem kromě ředící látky nebo jiných složek dodaných

pro použití s tímto přípravkem.

Po použití si pečlivě umyjte a dezinfikujte ruce a použité nástroje

V případě náhodného potřísnění omyjte zasaženou část pokožky vodou a mýdlem. V případe

náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu

lékaři.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po

jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení

jednotlivých případů.

Po dobu minimálně tří týdnů od vakcinace nesmí být podán jiný lék proti kokcidióze nebo látka s

antikokcidiálními účinky v pitné vodě nebo krmení. V opačném případě by mohlo dojít

k nedostatečné replikaci vakcinačních oocyst a nedostatečnému rozvoji imunity. Také by bylo

omezeno zvýšení ochrany způsobené reinfekcí oocyst.

Vakcína je účinná pouze pro kura domácího proti kokcidióze a působí pouze proti výše

vyjmenovaným kmenům Eimeria.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

HIPRACOX BROILERS:

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného

dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

UNIFLOCK: Veškerý nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2011

15.

DALŠÍ INFORMACE

Vakcína stimuluje aktivní imunitu proti kokcidióze způsobené kmeny Eimeria acervulina, Eimeria

maxima, Eimeria mitis, Eimeria praecox a Eimeria tenella.

Velikost balení HIPRACOX BROILERS:

Lepenková krabice s lahvičkou pro 1 000 dávek.

Lepenková krabice s lahvičkou pro 5 000 dávek.

Lepenková krabice s 10 lahvičkami po 1000 dávkách.

Lepenková krabice s 10 lahvičkami po 5000 dávkách.

Lepenková krabice s 5 lahvičkami po 5 000 dávkách.

Lepenková krabice s 6 lahvičkami po 5 000 dávkách.

Velikost balení UNIFLOCK:

Lepenková krabice s lahvičkou pro 1 000 dávek.

Lepenková krabice s lahvičkou pro 5 000 dávek.

Lepenková krabice s 10 lahvičkami po 1000 dávkách.

Lepenková krabice s 10 lahvičkami po 5 000 dávkách.

Lepenková krabice s 5 lahvičkami po 5 000 dávkách.

Lepenková krabice s 6 lahvičkami po 5 000 dávkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení přípravků HIPRACOX BROILERS a UNIFLOCK

POUZE PRO ZVÍŘATA

POUZE NA VETERINÁRNÍ PŘEDPIS.